Mitä pitäisi tehdä sosiaaliturvalle (2) Pieni negatiivinen tulovero

Vaik­ka kes­kus­te­lu kes­kit­tyy perus­tur­van varas­sa elä­vien työt­tö­mien tai muu­ten tulot­to­mien köy­hyy­teen, mei­dän pahim­pia ongel­miam­me on pie­ni­palk­kais­ten huo­no ase­ma ja se, ettei kovin pie­nel­lä pal­kal­la tule Suo­mes­sa toi­meen. Täs­sä on kak­si ongel­maa – on vää­rin, että pie­ni­palk­kai­nen ei ansait­se juu­ri sen enem­pää kuin täy­sin toi­me­ton ja se, että alin mah­dol­li­nen palk­ka sivu­ku­lui­neen on niin kor­kea, että se hin­noit­te­lee osan työ­voi­man ulkopuolelle.

Tähän ongel­maan aut­tai­si pie­ni perus­tu­lo, jota olen selos­ta­nut tar­kem­min vuon­na 2016 pos­tauk­ses­sa Ylhääl­tä aloi­tet­tu perus­tu­lo.  Aja­tuk­se­na on, että veroas­teik­ko las­kee vähän nol­lan ala­puo­lel­le. Nyt vero­tus lop­puu koko­naan noin 1 400 euron koh­dal­la. Täs­tä asteik­koa voi­si jat­kaa nol­lan ala­puo­lel­le niin, että hen­ki­lö joka ansait­see 1 000 €/kk sai­si täy­den­nyk­sek­si nega­tii­vis­ta tulo­ve­roa vaik­ka­pa 150 euroa. Tämä ei yksin­ker­tais­tai­si sosi­aa­li­tur­vaa, kos­ka 150 euroa kuus­sa ei rii­tä sosi­aa­li­tur­vak­si, mut­ta se tuki­si pie­ni­palk­kai­sia. Nega­tii­vi­sen tulo­ve­ron ole­mas­sao­lo tie­tys­ti otet­tai­siin huo­mioon mui­den tulon­siir­to­jen tasossa.

Jot­ta tämä toi­si myös työ­paik­ko­ja eikä vain hel­pot­tai­si nykyis­ten pie­ni­palk­kais­ten elä­mää, nega­tii­vi­nen tulo­ve­ro pitäi­si ottaa huo­mioon työ­eh­to­so­pi­muk­sis­sa niin, että sal­lit­tai­siin työ­uran alus­sa nykyis­tä pie­nem­mät har­joit­te­li­ja­pal­kat. Myös jokin muu perus­te – esi­mer­kik­si luku­tai­don puut­tees­ta aiheu­tu­vat han­ka­luu­det – voi­si­vat olla syy mak­saa alem­paa palkkaa.

Jos tämä mal­li toi­mi­si, sitä voi­si laa­jen­taa vähän suu­rem­paan nega­tii­vi­seen tuloveroon.

Ennan vaa­le­ja sosi­aa­li­de­mo­kraa­tit esit­ti­vät aja­tuk­sen työ­tu­lo­vä­hen­nyk­ses­tä, joka voi­si olla veroa suu­rem­pi. Sil­la lie­nee vähän sama idea.

Vihreiden perustulomalli negatiivisena tuloverona

Kun joi­den­kin, Ben Zys­kowicz mukaan luet­tu­na, on vai­kea ymmär­tää, miten perus­tu­lo toi­mii, esi­tän vih­rei­den mal­lin ymmär­ret­tä­väm­min nega­tii­vi­se­na tulo­ve­ro­na, joka on ident­ti­ses­ti sama asia perus­tu­lon kanssa. 

Mal­lin mukaan vero­tet­ta­van tulon ala­ra­ja on 16 390 € vuo­des­sa  eli 1 366 € kuu­kau­des­sa. Tämän rajan yli mene­väl­tä osal­ta vero­tus on 41 % sisäl­täen kun­nal­lis­ve­ron. (Käy­tän­nös­sä kun­nal­lis­ve­ro vaih­te­lee kun­nit­tain, mut­ta tämä on las­ket­tu yhdel­lä kun­nal­lis­ve­ro­pro­sen­til­la.) Vero­tuk­ses­sa on yksi progres­sio­pis­te 50 000 euron vuo­si­tu­lo­jen eli 4 167 euron kuu­kausi­tu­lo­jen koh­dal­la. Sen ylit­tä­vien tulo­jen osal­ta vero­pro­sent­ti oli­si 51%. Tämä vero­mal­li ei poik­kea nyky­jär­jes­tel­mäs­tä juu­ri­kaan, pait­si, että pie­nis­tä ansio­tu­lois­ta menee vähän vähem­män veroa ja suu­ris­ta tulois­ta vähän enem­män. Tämä ero taas on aika pie­ni, eikä rii­pu olen­nai­ses­ti miten­kään perus­tu­lon aja­tuk­ses­ta. Se voi­daan sää­tää juu­ri niin kuin halu­taan. Vih­rei­den puo­lue­hal­li­tus halusi sää­tää sen noin.

Muu­tos nykyi­seen on, että jos kuu­kausi­tu­lot alit­ta­vat vero­tet­ta­van tulon ala­ra­jan,  mak­se­taan nega­tii­vis­ta veroa 41 % sii­tä mää­räs­tä, jol­la tulot alit­ta­vat tuon ala­ra­jan. Jos tulo­ja ei ole lain­kaan, nega­tii­vi­nen tulo­ve­ro on 560 €/kk.

Huo­ma­taan, ettei tämä mal­li lisää vero­ja lain­kaan – itse asias­sa se vähen­tää nii­den koko­nais­mää­rää, mut­ta tämä on yhtä mer­ki­tyk­se­tön­tä kuin se, että var­si­nai­nen perus­tu­lo­mal­li lisää nii­tä mil­jar­di­tol­kul­la. Vähe­ne­mi­nen joh­tuu sii­tä, että vero­jen koko­nais­mää­räs­tä pois­tu­vat verot työ­mark­ki­na­tues­ta ja muis­ta tulon­siir­rois­ta, jot­ka perustulo/negatiivinen tulo­ve­ro korvaa.

Tuo nega­tii­vi­nen tulo­ve­ro­kaan ei ole kovin mer­kit­tä­vä uudis­tus. Jok­seen­kin kaik­ki tulot­to­mat saa­vat jotain tulon­siir­to­ja. Oikeas­taan ainoa mer­kit­tä­vä muu­tos on, että myös pie­ni­palk­kai­set pää­se­vät tulon­siir­to­jen pii­riin, vaik­ka eivät oli­si ”osa-aika­työt­tö­miä”.

Tämä nega­tii­vi­nen tulo­ve­ro oli­si ihan hyvä mal­li ja sel­vä paran­nus nyky­ti­laan, mut­ta tuot­tai­si pal­jon pape­ri­työ­tä. Vero­tus val­mis­tuu vas­ta vero­vuo­den jäl­keen, mut­ta tulo­ja tar­vit­tai­siin joka kuu­kausi. Reaa­liai­kai­nen tulo­re­kis­te­ri sai­si tämän toi­mi­maan joten­kin, mut­ta jokai­ses­ta nega­tii­vis­ta tulo­ve­roa saa­vas­ta pitäi­si joka kuu­kausi päät­tää erik­seen, pal­jon­ko hänel­le mak­se­taan. Han­ka­laa, mut­ta niin on nykyi­nen jär­jes­tel­mä­kin hankala

Sik­si on yksin­ker­tai­sem­paa teh­dä tämä niin, että mak­se­taan se 560 €/kk jokai­sel­le ja peri­tään 41 % veroa ensim­mäi­ses­tä ansai­tus­ta euros­ta alkaen. Tur­vau­tu­mal­la perus­kou­lun mate­ma­tiik­kaan tai Exce­liin havait­set­te, että tämä tuot­taa täs­mäl­leen saman tuloksen.

Rahaa kul­kee enem­män edes­ta­kai­sin, mut­ta net­to­ve­ro­jen (mak­set­tu vero – saa­tu perus­tu­lo) on pie­nem­pi. Kun nega­tii­vi­nen tulo­ve­ro ei ollut kovin suu­ri mää­räl­li­nen muu­tos tulon­ja­koon ja kun se itse asias­sa vähen­si vero­tus­ta, ei tämä ident­ti­nen jär­jes­tel­mä­kään oli­si sen radikaalimpi.

Ben Zys­kowiczin pelot­te­lu val­ta­val­la jul­kis­ten meno­jen kas­vul­la ja väit­teet vero­jen radi­kaa­lil­la kiris­ty­mi­sel­lä ovat aivan tuu­les­ta temmattuja. 

Sitä, miten Vasem­mis­to­liit­to aikoo rahoit­taa 800 euron perus­tu­lon, en pys­ty edes arvaamaan. 

Me oikeas­taan vain kään­sim­me nyky­jär­jes­tel­män perus­tu­lon kie­lel­le, jär­ke­väm­min ja ratio­naa­li­sem­min toi­mi­vak­si. Tulon­jaon suu­ri myl­ler­rys on asia erik­seen. Se voi­daan teh­dä nyky­jär­jes­tel­mäs­sä tai sää­tä­mäl­lä perus­tu­lon para­met­re­ja, mut­ta perus­tu­lo­mal­li itses­sään ei sisäl­lä mitään mullistavaa.

Hyö­dyt sel­keäs­tä perustulosta/negatiivisesta tulo­ve­ros­ta ver­rat­tu­na nykyi­seen tulon­siir­to­jen seka­mels­kaan ovat ilmei­set. Työn vas­taa­not­ta­mi­nen kan­nat­tai­si aina ja jokai­nen tie­täi­si, pal­jon­ko sii­tä jää lopul­ta käteen, jos heit­tää 400 euron työkeikan.

Make it simple, stupid!