Syntyvyyden romahdus (4) Maahanmuutto pelastaa?

Vuon­na 2023 Suomen väk­iluku kasvoi 40 000 hen­gel­lä, aivan kuin van­haan hyvään aikaan. Tilanne näyt­tää aivan toiselta, kun kat­so­taan kokon­ais­lu­vun taakse. Luku­un vaikut­ta­neet muu­tok­set olivat:

 

Väestö­muu­tok­set 2023
Syn­tyneet   43 320
Kuolleet -61 106
Maas­ta­muut­to -13 422
Yhteen­sä -31 208
Muut­to Suomeen     71 918
Net­to     40 710

 

Ilman maa­han­muut­toa Suomeen väk­ilukumme lask­isi siis 30 000 hen­gel­lä vuodessa. Tämä on vähän harhaan­jo­hta­va tieto, kos­ka tuos­sa maas­ta­muu­tossa on toisaal­ta muiden maid­en kansalaisia ja maa­han­muu­tossa on suo­ma­laisia. Vuo­den 2023 luku­ja ei löy­dä vielä ainakaan Tilas­tokeskuk­sen sivuil­ta. Suomen kansalais­ten net­tomaa­han­muut­to on parin tuhan­nen paikkeil­la vuodessa. Ilman muiden maid­en kansalais­ten net­to­muut­toa Suomen väk­ilukumme lask­isi noin 20 000 asukkaal­la vuodessa. Luku on vah­vasti nouse­maan päin, sil­lä suurten ikälu­okkien kuolleisu­us alkaa nous­ta. Siihen aikaan ikälu­okan koko oli yli satatuhat­ta. Samal­la syn­nyt­täjien ikälu­okat pienenevät ja hedelmäl­lisyys las­kee. Jos­sain vai­heessa kuollei­ta on yli 80 000 ja syn­tyneitä selvästi alle 40 000 vuodessa. Jat­ka lukemista “Syn­tyvyy­den rom­ah­dus (4) Maa­han­muut­to pelastaa?”

Tyttöjen alistamista ei voi hyväksyä edes monikulttuurisuuden nimissä

Luin lop­pu­vuodes­ta Sara Al Husain­in kir­jan huono tyt­tö. Se oli vuosi­tuhan­nen vai­h­teessa Suomeen tulleen irak­i­laisen tytön järkyt­tävä tari­na tyt­tö­jen alis­teis­es­ta ase­mas­ta islami­laises­sa kult­tuuris­sa. En yleen­sä pidä yhtä näkökan­taa toitot­tavista kir­joista, mut­ta tämä tari­na oli niin järkyt­tävä, ettei millekään vivahteille ollut tarvet­ta. Kir­ja ker­too, kuin­ka tyt­tö­jen pitää elää var­jos­sa isän­sä ja veljien­sä var­tioimana, yri­tyk­ses­tä itsenäistyä ja tästä seu­ran­neesta pakoavioliitoista.

Min­un piti kir­joit­taa kir­jas­ta heti sil­loin, mut­ta se jäi muiden kiirei­den alle.

Jos joku perus­suo­ma­lainen olisi kir­joit­tanut islami­lais­es­ta kult­tuurista noin pahasti, olisimme pitäneet sitä pro­vokaa­tiona. Piti kir­joit­ta­mani, että on suuri virhe antaa maa­han­muu­ton ongelmien käsit­te­ly perus­suo­ma­lais­ten yksinoikeudeksi.

Asia palasi mieleeni, kun näin Kansal­listeat­teris­sa Uju­ni Ahmedin ja  Eli­na Hir­vosen tek­sti­in perus­tu­van näytelmän Tytöille, jot­ka ajat­tel­e­vat ole­vansa yksin. Aihe on hyvin sama kuin Al Husain­in kir­jas­sa: tyt­tö­jen täysin alis­teinen ase­ma soma­li-kult­tuuris­sa. Tyt­tö­jen silpomisel­la on tek­stis­sä merkit­tävä osa.

Näytelmään on kir­jan jäl­keen lisät­ty episo­di, jos­sa ker­ro­taan, että eduskun­ta hylkäsi kansalaisa­loit­teen tyt­tö­jen silpomisen kieltämis­es­tä. Syynä oli tämän mukaan, että olisi syr­jivää kieltää vain tyt­tö­jen silpomi­nen, mut­ta ei poikien ympärileikkaus­ta eikä juu­ta­laisil­ta voi kieltää poikien ympärileikkausta.

Näytelmässä pohdi­taan suo­raan sitä, estääkö perus­suo­ma­lais­ten pelko näi­den asioiden esi­in tuomisen Suomes­sa. Jat­ka lukemista “Tyt­tö­jen alis­tamista ei voi hyväksyä edes monikult­tuurisu­u­den nimissä”

Valitsemme humanitääriset maahanmuuttajat väärin

Pako­lais­ten määrä maail­mas­sa kas­vaa kon­flik­tien lisään­tyessä sekä Afrikan samanaikaisen väestöräjähdyk­sen ja ilmas­ton­muu­tok­sen vuok­si. Se tarkoit­taa, että kaikkien vau­raiden maid­en, myös siis Suomen, on otet­ta­va jatkos­sa huo­mat­tavasti enem­män maa­han­muut­ta­jia human­itäärisin perustein. Kun tar­jol­la on hädä­nalaisia enem­män kuin voidaan ottaa, on keskeistä, miten maa­han­muut­ta­jat valikoidaan, jot­ta taloudel­lis­es­ta uhrauk­ses­ta saadaan suurin hyö­ty tai toisin päin, jot­ta uhraus ei olisi saavutet­tuun hyö­tyyn näh­den kohtu­ut­toman kallis.

Vähän luku­ja: pelkästään Turkki­in on tul­lut Syyr­i­an sodan vuok­si neljä miljoon­aa pako­laista. Kiinan koko kym­men­miljoon­ainen uigu­uriväestö täyt­täisi vain­on kohteena olemisen kri­teer­it, mut­ta he eivät pysty hakeu­tu­maan rajoillemme tur­va­paikkaa anomaan. Kiina var­maankin kyl­lä päästäisi hei­dät lähtemään, joten ties vaik­ka he joskus tule­vatkin. Jat­ka lukemista “Val­it­semme human­itääriset maa­han­muut­ta­jat väärin”

Miten ja miksi humanitäärisin perustein Suomeen tulleiden sosiaaliturva pitää eriyttää.

Kir­joituk­seni Maa­han­muu­ton vaikeat kysymyk­set sai vas­taan­oton, joka yllät­ti min­ut. Tek­stiä on luet­tu yli 25 000 ker­taa. Olen kuitenkin kir­joit­tanut samat asi­at mon­ta ker­taa aiem­minkin, viimek­si toukoku­us­sa. Kir­joituk­si­in pääsee tästä ja tästä. Jok­seenkin samaa olen kir­joit­tanut mon­ta ker­taa viimeisen 20 vuo­den aikana. Lai­ta blo­gin hakukent­tää ”maa­han­muut­to” niin saat run­saasti osumia.

Olen pöl­lämystynyt tästä keskustelus­ta, jos­sa puheen­vuoroi­hin asen­noidu­taan vain sen mukaan, onko kir­joit­ta­ja maa­han­muut­ta­jien puolel­la vai heitä vas­taan, eikä muul­la ole merk­i­tys­tä. Maa­han­muut­toon liit­tyvät kysymyk­set ovat vaikei­ta ja muut­tuvat koko ajan vaikeam­mik­si. Järkevät pelisään­nöt, ”yhteiskun­nalli­nen insinööriosaami­nen”, tulee koko ajan tärkeämmäksi.

Kir­joitin siitä, että sosi­aal­i­tur­van tulisi olla human­itäärisen maa­han­muut­ta­jien kohdal­la eri­lainen kuin se on maas­sa pitkään asu­vien kohdal­la. Tarkoi­tan täl­lä human­itäärisin perustein oleskelu­lu­van saa­jia, en vas­taan­ot­tokeskuk­sis­sa ole­via, joiden hake­mus­ta vas­ta käsitel­lään – heil­lähän on jo nyt eri­lainen sosi­aal­i­tur­va – enkä myöskään työperäistä maa­han­muut­toa. Jat­ka lukemista “Miten ja mik­si human­itäärisin perustein Suomeen tullei­den sosi­aal­i­tur­va pitää eriyttää.”

Maahanmuuton vaikeat kysymykset

Kysymys maa­han­muu­ton peri­aat­teista on asia, jos­ta Suomes­sa ei käy­dä mitään järkevää keskustelua. Perus­suo­ma­laiset ovat liit­täneet tämän asian erot­ta­mat­tomasti rasis­mi­in, mikä estää kaiken järkevän keskustelun siitä julk­isu­udessa. Yritän kuitenkin.

Asia on tulos­sa lähivu­osikym­meninä todel­la akuu­tik­si Afrikan väestöräjähdyk­sen vuok­si. Asi­aa pahen­taa se, että Afrik­ka muut­tuu monin paikoin elinkelvot­tomak­si ilmas­ton­muu­tok­sen vuok­si. Maat­alouden edel­ly­tyk­set Afrikas­sa heikkenevät – kuten heikkenevät myös Etelä-Euroopas­sa. Euroop­paan on pyrkimässä kym­meniä miljoo­nia pako­laisia Afrikas­ta. Osa pak­e­nee sotia ja kon­flik­te­ja, osa nälkää. Nälkään kuol­lut on yhtä kuol­lut kuin sodan seu­rauk­se­na kuollut.

Pitäisi olla jokin strate­gia, joka toimisi Afrikas­ta tule­van ihmis­tul­van olois­sa niin, että vas­taan­ot­tavien maid­en elin­voimaisu­us säilyisi.

Pakolaissopimus pitäisi uudistaa

Gen­even pako­lais­sopimus on van­hen­tunut. Se tehti­in Euroopan oloi­hin toisen maail­man­so­dan kauhu­jen pal­jas­tut­tua. Siinä lähtöo­le­tuk­se­na on vain­oa pak­en­e­m­i­nen. Jat­ka lukemista “Maa­han­muu­ton vaikeat kysymykset”

Demarit ja maahanmuutto

Tan­skan demar­it sai­vat suur­voiton ja maa­han­muut­to­vas­tain­set oikeistopop­ulis­tit rom­ah­ti­vat. Tätä ennen demar­it oli­vat omak­suneet oikeistopop­ulistien ohjel­man maa­han­muut­toon – ei aivan sel­l­aise­naan, mut­ta pääosin.

Tulos var­maankin huo­mat­ti­in demaripuolueis­sa ympäri Euroop­paa. En pitäisi yllät­tävänä, jos muut euroop­palaiset demar­it seu­raisi­vat tan­skalais­ten esimerkkiä.

Se muut­taisi tila­neet aivan toisen­laisek­si. Toisen­laisek­si, osit­tain huonom­mak­si mut­ta osit­tain myös paremmaksi.

Demar­it ovat sen­tään voit­top­uolis­es­ti sivistyneitä ihmisiä. Maa­han­muut­topoli­ti­ikas­ta voisi keskustel­la ana­lyyt­tisem­min, jos maa­han­muut­tokri­it­tistä osa­puol­ta edus­taisi­vat demar­it eivätkä kaiken maail­man hörhöt.

Maa­han­muut­to on niin iso kysymys – ja siitä on Afrikan vaikeu­tu­van tilanteen vuok­si tulos­sa vielä suurem­pi ­– että asi­as­sa pitäisi pyrk­iä yhteiskun­nal­liseen opti­mi­in sen sijaan, että tehdään kul­mikkai­ta ide­ol­o­gis­es­ti oikeaop­pisia ratkaisuja.

On syytä hyväksyä, että yhteiskun­nan kyky/halu käyt­tää voimavaro­ja maa­han­muut­toon on rajallinen.

Esitän ajatuk­sen tuek­si mallin, että ase­tamme pako­lais­poli­ti­ikalle kiin­teän bud­jetin, jon­ka puit­teis­sa on toimit­ta­va. Opti­maa­li­nen maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka on sel­l­ainen, joka tämä rajan puit­teis­sa tuot­taa suurim­man human­itäärisen hyö­dyn. Voi sen tehdä toisinkin päinkin, etsiä poli­ti­ik­ka, joka tuot­taa annetun suu­ruisen hyö­dyn pien­im­min kus­tan­nuksin, mut­ta tark­laste­len tätä ensim­mäistä, pako­lais­myön­teisem­pää vaihtoehtoa.

Kiin­teää bud­jet­tia ei voi todel­lisu­udessa löy­dä kiin­ni, kos­ka aina voi tapah­tua jotain yllät­tävää, vaik­ka ver­i­nen sisäl­lis­so­ta Venäjäl­lä. Ajatel­laan kuitenkin, m,iten bud­jet­ti­ra­joi­tus toimisi.

Nykyi­nen poli­ti­ik­ka on kaukana opti­maalis­es­ta. Poli­ti­ik­ka on yhtä aikaa kallista ja tuloksetonta.

Min­su­ta ei esimerkik­si ole kovin järkevää antaa maa­han­muut­ta­jien val­in­ta ihmissalakul­jet­ta­jien tehtäväk­si. Ne, joil­la on varaa tästä mak­saa, eivät ehkä kuitenkaan ole suurim­mas­sa hädässä ole­via. Heitä löy­tyy pakolaisleireiltä.

Jokin epä­suh­ta on siinäkin, että jokainen, joka on saanut jalka­nsa Suomen maaperälle, on kyl­lä oikeus korkeata­soiseen oikeustur­vaan, mut­ta ampumista luku­un otta­mat­ta voidaan tehdä mitä tahansa, jot­ta estet­täisi­in Suomen maaperälle pääsy. Lentoy­htiöt esimerkik­si joutu­vat mak­samaan todel­la isot sakot, jos tuo­vat Suomeen paperit­toman.  Mis­sä siinä on tur­vaa tarvit­se­van oikeusturva?

Tähän suun­taan näköjään hal­li­tu­so­hjel­mas­sa ede­tään. Pako­laiski­in­tiötä kas­vate­taan ja yhdek­si pako­lais­ten val­in­takri­teerik­si val­i­taan edel­ly­tyk­set sopeu­tua suo­ma­laiseen yhteiskun­taan. Tämä loukkaa mon­en oikeu­den­tun­toa, kos­ka jotkut pää­sevät tois­t­en edelle. Kuitenkin kaikissa ratkaisu­is­sa pako­laiset val­i­taan jol­lakin kri­teer­il­lä, joka rajaa muut ulos. Mikään tapa ei ole tasapuolinen.

Jos meil­lä olisi tuo kiin­teä bud­jet­ti, yhden vaikeasti kotoutet­ta­van hin­nal­la voitaisi­in ottaa kolme hel­posti kotoutettavaa.

Muuten olen sitä mieltä, että spon­taali­pako­lai­sista pitäisi päästää maa­han kaik­ki sel­l­aiset, jot­ka voisi­vat tul­la Suomeen työperäis­inä maa­han­muut­ta­ji­na olet­taen, että he suos­tu­vat vai­h­ta­maan pako­laishake­muk­sen­sa työlu­paan. Tuos­sa kiin­teän bud­jetin pako­lais­poli­ti­ikas­sa tämä ei mak­saisi mitään, eikä syr­jäyt­täisi jonos­ta ketään, kos­ka työperäi­nen maa­han­muut­to ei mak­sa mitään vaan tuot­taa voittoa.

Kotout­tamises­sa hempeämielisyytemme on tehnyt meitä huonoja

Menen seu­raavas­sa Sri Lankalaisen maa­han­muut­ta­jan,  Rajku­mar Sabanade­sanin selän taakse. Ylen kolum­nis­saa 4.6.2019 https://yle.fi/uutiset/3–10809979 hän sanoi, että Suo­mi kotout­taa sos­su­un, vaik­ka vai­h­toe­hto­ja olisi.

Hän on oike­as­sa. Maa­han­muut­ta­jien sosi­aal­i­tur­vak­si on valit­tu malli, joka on Suomes­sa kehitet­ty pitkäaikaistyöt­tömiä varten. Pitkäaikaistyöt­tömiä taas ei paljon työhön patis­te­ta, kos­ka se on havait­tu tulok­set­tomak­si. Pitäisikö maa­han­muut­ta­jille olla ainakin ensim­mäis­inä vuosi­na oma heille räätälöi­ty sosi­aal­i­tur­va, kos­ka pitkäaikaistyöt­tömiä varten räätälöi­ty malli sopii pitkäaikaistyöttömille.

Rajku­mar ver­taa Suomen ja Yhdys­val­tain Min­nesotan tulok­sia soma­lien kotout­tamises­sa. Min­neso­tas­sa he perus­ta­vat men­estyviä yri­tyk­siä ja työt­tömyys on harv­inaista. Suomes­sa taas soma­lien työl­lisyyys on jäänyt kovin matalaksi.

Rajku­mar Sabanade­san ottaa esille toisenkin tabun:

”Jos ihmi­nen ei osaa vielä suomea eikä ole koulutet­tu, ei ole real­is­tista olet­taa, että hänelle kukaan halu­aisi mak­saa työe­htosopimusten mukaista palkkaa. Jous­ta­mat­tomat työ­markki­nat ja pelko hal­patyövoiman tulosta estävät nykyisel­lään kaik­ki järkiratkaisut.”

En halua maa­han­muut­ta­jista nälkä­pal­ka­lla työtä tekevää joukkoa jo senkään vuok­si, että voidak­seen rak­en­taa elämän­sä Suomes­sa, he tarvit­se­vat rahaa kodin han­k­in­toi­hin. Jokin automaat­ti­nen palkkat­uen muo­to voisi olla hyvä, kos­ka Rajku­mar on täysin oike­as­sa siinä, että samaa palkkaa ei kan­na­ta mak­saa koulute­tulle ja lukutaidottomalle.

Perus­suo­ma­laiset ovat tehneet keskustelun maa­han­muu­tos­ta mahdottomaksi

Kos­ka ensi vuosikymmenel­lä pako­lais­ten muut­topaine Euroop­paan kas­vaa Afrikan väestöräjähdyk­sen ja ilmas­ton­muu­tok­sen vuok­si, olisi aika aloit­taa keskustelun tabuista. Nykyiset pelisään­nöt eivät toi­mi lainkaan järkevästi, jos Euroopan rajoille ilmaan­tuu kym­meniä miljoo­nia pakolaisia.
Perus­suo­ma­laiset ovat ilmati­lan hallinnal­laan tehneet ratio­naalisen keskustelun tyystin mah­dot­tomak­si. Joka nos­taa päätään juok­suhau­das­ta, leimaa itsen­sä rasis­tik­si ja samas­tuu julk­isu­udessa niihin, jot­ka yllyt­tävät ihmisiä raiskaa­maan suvakkihuoria.

= = =

Olen vält­tänyt keskustelua maa­han­muu­tos­ta blogillani, kos­ka aihe on täyt­tänyt kom­ment­ti­palk­s­ta törkykirjoituksilla.Se tekee blo­gi-isän­nän elmän ikäväksi.

Tämän kir­joituk­sen osalta tulen nou­dat­ta­maan tiukkaa lin­jaa ja hylkäämään kaik­ki kom­men­tit, jois­sa kir­joit­ta­ja ei pysty ilmaise­maan mielipi­det­tään sivistyneesti. Käytössäni on myös nap­pi, jol­la pystyn sulke­maan kom­men­toi­jan tältä blogilta pysyvästi.