Liikennevirasto yrittää lopettaa asuntotuotannon Helsingissä

Lii­ken­ne­vi­ras­to on valit­ta­nut Hel­sin­gin uudes­ta yleis­kaa­vas­ta, tar­kem­min sanot­tu­na sii­hen sisäl­ty­väs­tä moot­to­ri­tei­den muut­ta­mi­ses­ta bule­var­deik­si. Ovat­ko­han he valit­taes­saan tul­leet ollen­kaan aja­tel­leek­si mah­dol­li­suut­ta, että vali­tus meni­si läpi ja kumoai­si koko yleiskaavan.

Vali­tus ei nimit­täin koh­dis­tu vain nii­hin kym­me­niin tuhan­siin asuk­kai­siin, joi­den asun­not lii­ken­ne­vi­ras­to halu­aa uhra­ta autoi­lul­le, vaan koko yleis­kaa­van pika­ra­ti­koi­hin perus­tu­van lii­ken­ne­jär­jes­tel­mään. Ilman lii­ken­ne­jär­jes­tel­mää ei ole yleis­kaa­vaa. Koko yleis­kaa­va jou­dut­tai­siin opti­moi­maan uudes­taan, myös niil­tä osin, joi­hin Lii­ken­ne­vi­ras­ton vali­tus ei koh­dis­tu. Läpi men­nes­sään vali­tus mer­kit­si­si, että Hel­sin­ki jou­tui­si aloit­ta­maan koko yleis­kaa­van val­mis­te­lun alus­ta. Jat­ka luke­mis­ta “Lii­ken­ne­vi­ras­to yrit­tää lopet­taa asun­to­tuo­tan­non Helsingissä”