Autoilun hinnoittelu kaupungissa 2/2: pysäköinti

Kal­lii­den auto­paik­ko­jen pak­ko­myyn­ti kyt­ky­kaup­pa­na haas­kaa kym­me­niä mil­joo­nia euro­ja vuodessa.

Kaa­voi­tus­mää­räys­ten mukaan jokai­seen taloon tar­vit­see raken­taa ton­til­le tar­peel­li­nen mää­rä pysä­köin­ti­paik­ko­ja. Tar­ve tulee suun­nit­te­li­jan hihas­ta, ei mark­ki­noil­ta. Sii­hen vai­kut­taa jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lu­ta­so, mut­ta funk­tios­sa ei ole muka­na hin­taa lain­kaan, vaik­ka auto­pai­kan hin­ta vaih­te­lee muu­ta­mas­ta sata­ses­ta (har­vaan asut­tu met­sä­lä­hiö) 70 000 euroon.

Tavan­omai­nen hin­ta kau­pun­ki­mai­ses­sa ympä­ris­tös­sä on 30 000– 50 000 euroa, kun auto­pai­kat raken­ne­taan maan alle. Pysä­köin­ti­ta­loon raken­net­taes­sa hin­ta on 20 000 – 60 000 euroa riip­puen sii­tä, veloi­te­taan­ko ton­tis­ta sama hin­ta kuin asuin­ra­ken­nuk­sen ton­tis­ta vai saa­ko ton­tin ilmaiseksi. 

Kal­lein vaih­toeh­to on toteut­taa pysä­köin­ti maan­va­rai­se­na, kos­ka sil­loin mene­te­tään raken­nusoi­keu­den arvo. Maan­va­rai­nen pysöä­köin­ti mah­dol­lis­taa kor­kein­taan 0,8:n tont­ti­te­hok­kuu­den, kun kau­pun­ki­mai­ses­sa raken­ta­mi­ses­sa pyri­tään noin tehok­kuu­teen 2 . (Siis tuhan­nen neliön ton­til­le 2 000k‑m2:n raken­nusoi­keus)

Tuuk­ka Saa­ri­maa on usein kysy­nyt, mik­si Jät­kä­saa­ri on kaa­voi­tet­tu niin väl­jäs­ti. Syy on auto­pai­kois­sa. Nor­min mukais­ta auto­paik­ka­mää­rää ei oli­si mah­tu­nut kuin aivan jär­jet­tö­mil­lä kus­tan­nuk­sil­la. Kun ei voi­da taa­ta asun­toa auto­pai­kan kans­sa, on parem­pi jää­dä ilman asun­toa, vaik­ka niil­le yli­mää­räi­sil­le asun­noil­le oli­si kyl­lä ollut tuli­joi­ta kau­pun­gis­sa ‚jos­sa yli puo­let koti­ta­louk­sis­ta on autottomia. 🙁

Esi­mer­kik­si Ara­bian­ran­nas­sa vali­te­taan, että kaa­voit­ta­ja on kaa­voit­ta­nut auto­paik­ko­ja lii­an vähän. Ensin­nä­kin ei ole, kos­ka kaa­vas­sa on vain auto­paik­ko­jen mini­mi­mää­rä. Ton­til­le saa raken­taa auto­paik­ko­ja niin pal­jon kuin halu­aa, mut­ta kukaan ei halua raken­taa nii­tä enem­pää. Lisäk­si alu­eel­ta löy­tyy kau­pal­li­sia pysä­köin­ti­paik­ko­ja, jot­ka ovat hal­vem­pia kuin nuo ton­til­le raken­net­ta­vat, mut­ta autoi­li­jat pitä­vät nii­tä kal­liim­pi­na, kos­ka asuin­ta­lon auto­pai­kan käy­tös­tä ei veloi­te­ta käy­tän­nös­sä kuin siivouskulut.

Aivan nor­maa­lin mark­ki­na­ta­lou­den aja­tuk­sen mukaan auto­pai­kois­ta pitäi­si mak­saa täy­den hin­nan mukaan sen, joka nii­tä käyt­tää. Jär­ke­vin­tä oli­si myy­dä ne osak­kei­na niin kuin asun­not­kin. Näin ei teh­dä, kos­ka nor­min vaa­ti­ma mää­rä ei mene kau­pak­si. No ei mene, kos­ka har­va tar­vit­see autoa niin kipeäs­ti, että oli­si val­mis mak­sa­maan auto­pai­kas­ta tuplas­ti sen mitä on mak­sa­nut autosta.

Nyt auto­pai­kat myy­dään kyt­ky­kaup­pa­na asun­non kans­sa. Kun ostaa asun­non, on ostet­ta­va myös auto­paik­ka, vaik­ka ei omis­tai­si­kaan autoa. Tai on ostet­ta­va 2/3 auto­paik­ka, kos­ka paik­ko­ja on vähän vähem­män kuin asun­to­ja. Joka kol­mas siis mak­saa tyhjästä. 

Type­rin argu­ment­ti tätä vas­taan on, että duu­na­ril­la ei oli­si varaa autoon, jos auto­pai­kas­ta jou­tui­si mak­sa­maan sen oikean hin­nan. Jos vaih­toeh­to­na on asun­to 200 000 € ja auto­paik­ka 50 000 € tai asun­to ja auto­paik­ka toi­siin­sa sidot­tui­na 250 000 €, miten tämä jäl­kim­mäi­nen voi olla duu­na­ril­le edullisempi?

Väi­te, että ben­saa vero­te­taan niin pal­jon, että on oikein vaa­tia naa­pu­ria mak­sa­maan hänen pysä­köin­tin­sä, ei oikein peli­tä. Pitää ostaa 70 000 lit­raa ben­saa, että ben­sa­ve­ro oli­si 50 000 €.

Ongel­ma­na täs­sä ei kui­ten­kaan ole se, miten mak­su jakau­tuu eri taho­jen kes­ken (kuka auto­pai­kas­ta lopul­ta mak­saa ei ole aivan yksin­ker­tai­nen kysy­mys), vaan se hyvin­voin­ti­tap­pio, joka syn­tyy, että noi­ta kal­lii­ta paik­ko­ja raken­ne­taan liikaa.

Talous­tie­tees­sä ei puhu­ta tar­pees­ta vaan kysyn­näs­tä. Oikea mää­rä auto­paik­ko­ja on se mää­rä, joka menee kau­pak­si tuo­tan­to­kus­tan­nuk­sia vas­taa­val­la hin­nal­la. Jos auto­paik­ka mak­saa 50 000 euroa, pal­jon­ko nii­tä oste­taan – tai jos ne pan­naan vuo­kral­le, pal­jon­ko nii­tä vuo­kra­taan noin 250 euron kuukausivuokralla.

Jos sinut pako­te­taan osta­maan vii­del­lä­kym­pil­lä tuo­te, jota pidät vito­sen arvoi­se­na, sinul­le koi­tuu täs­tä 45 euron tap­pio. Sii­tä, että auto­paik­ko­ja pako­te­taan raken­ta­maan enem­män kuin on mak­su­ha­lu­kas­ta kysyn­tää, syn­tyy hyvin­voin­ti­tap­pio­ta, joka on yhtä kon­kreet­tis­ta haas­kaus­ta kuin on mai­don kaa­ta­mi­nen maahan.

Sum­mat eivät ole aivan pie­niä. Auto­paik­ko­ja pak­ko­ra­ken­ne­taan Hel­sin­gis­sä sadal­la mil­joo­nal­la eurol­la. Hyvä arvaus on, että täs­tä aiheu­tuu 50 M€:n hyvin­voin­ti­tap­pio vuo­des­sa. Aika iso raha.

Jos auto­pai­kois­ta pitäi­si mak­saa nii­den oikea hin­ta, ei enää ostet­tai­si 500 euron kesä­kär­ryä juhan­nus­reis­sua var­ten ja sei­so­tet­tai­si sitä kal­liil­la auto­pai­kal­la vuo­si odot­ta­mas­sa seu­raa­vaa juhan­nus­ta. 250 eurol­la kuus­sa ajaa jo aika pal­jon tak­sil­la tai yhteiskäyttöautolla.

Joku voi sanoa, että hänen on pak­ko käyt­tää autoa, eikä hänel­lä ole varaa mak­saa auto­pai­kas­ta noin pal­jon. Ei ehkä kan­na­ta tul­la asu­maan Jät­kä­saa­reen. Met­sä­lä­hiöis­tä auto­pai­kan oikea hin­ta on muu­ta­ma pro­sent­ti sii­tä, mitä se on Jät­kä­saa­res­sa tai tulee ole­maan Her­ne­saa­res­sa. Suh­teel­li­sen edun peri­aa­te ohjai­si autoi­li­joi­ta sin­ne, mis­sä pysä­köin­ti on hal­paa. Hin­ta­me­ka­nis­mi toi­mii noin yleen­sä­kin näin.

Auto­paik­ka­nor­mis­ta saa lie­ven­nys­tä, jos käy­te­tään yhteis­käyt­tö­au­to­ja. Yksi yhteis­käyt­tö­au­to antaa anteek­si kak­si auto­paik­kaa. Raken­nus­liik­keet ovat­kin kek­si­neet, että nii­den kan­nat­taa ostaa talo­yh­tiöl­le auto. Sii­nä sääs­tää pit­kän pen­nin. Näin on pää­dyt­ty sii­hen, että ajo­kor­ti­ton jou­tuu asun­non hin­nas­sa mak­sa­maan autos­ta, jota ei saa ajaa. Se on kui­ten­kin pie­nem­pi paha.

Hernesaareen pysäköintipaikkoja vain kysyntää vastaava määrä 

Her­ne­saa­reen on tulos­sa 7 000 asu­kas­ta ja run­saat 2 000 auto­paik­kaa. Nii­den yhteis­hin­ta on siis jotain sata mil­joo­naa euroa. Siel­lä kan­nat­tai­si tes­ta­ta mark­ki­naeh­tois­ta pysä­köin­tiä. Auto­paik­ko­ja raken­ne­taan vain kysyn­nän mukaan. Itse asias­sa kau­pun­gin kan­nat­tai­si pan­na sin­ne ton­tin hin­taan auto­paik­ka­mak­su, kos­ka 2000 autoa Her­ne­saa­res­sa on aivan lii­kaa. Se on sel­lai­nen lii­ken­teel­li­nen pus­sin­pe­rä, ettei­vät nuo 2000 autoa pää­se siel­tä pois ilman pit­kää jono­tus­ta. Pysä­köin­ti­pa­kal­la Her­ne­saa­res­sa on nega­tii­vi­nen ulkoisvaikutus.

Kos­ka tule­vaa kysyn­tää ei kun­nol­la tie­de­tä, raken­net­ta­koon maan alle puo­let nor­min mukai­sis­ta pai­kois­ta. Jätet­tä­köön pari tont­tia maan pääl­le pysä­köin­ti­ta­loa var­ten. Jos nii­tä ei tar­vi­ta, ne on help­po kaa­voit­taa asunnoiksi. 

Asukaspysäköintitunnukselle markkinahinta

Jos raken­taa talon Töö­löön, on sijoi­tet­ta­va auto­pai­kat ton­til­le, mikä voi mak­saa pal­jon enem­män kuin 70 000 euroa/paikka. Jos asut­te van­has­sa talos­sa Töö­lös­sä, tei­dän ei tar­vit­se mak­saa täl­lai­sia sum­mia pysä­köin­nis­tä, vaan saat­te asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen, joka oikeut­taa säi­lyt­tä­mään autoa kadun­var­res­sa käy­tän­nös­sä ilmai­sek­si. Hin­ta on 260 euroa vuo­des­sa eli noin 10 sent­tiä tun­nil­ta, kun muil­ta pysä­köin­ti kadun­var­res­sa mak­saa 4 euroa tunnilta.

Töö­lö­läi­set sano­vat, ettei asu­kas­py­sä­köin­nis­tä pidä enem­pää mak­saa­kaan, kos­ka pysä­köin­ti­tun­nus ei takaa, että auto­pai­kan saa.

Ei takaa­kaan, kos­ka tun­nuk­sia on myy­ty pal­jon enem­män kuin on paik­ko­ja. Asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­set pitäi­si huu­to­kau­pa­ta niin, että tun­nuk­sia myy­täi­siin vain 90 % kadun­var­si­paik­ko­jen mää­räs­tä. Alle sata, kos­ka oli­si ihan tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta, että kadun­var­res­sa oli­si paik­ko­ja myös asioin­tia varten.

Huu­to­kaup­pa var­maan­kin nos­tai­si tun­nuk­sen hin­taa Töölössä,mutta toi­saal­ta tun­nuk­sel­la myös sai­si auto­pai­kan. Monel­la muul­la alu­eel­la tun­nuk­sen­hin­ta laskisi.

Aina sil­loin täl­löin tulee esil­le, että joku haluai­si vuo­kra­ta kadun­var­si­ti­laa vaik­ka­pa teras­sia var­ten. Oikea vuo­kra oli­si sil­loin sen mene­te­tyn pysä­köin­ti­pa­kan mark­ki­na­hin­ta tai pik­kui­sen yli. 

Kun asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nuk­sen hin­taa on varo­vai­ses­ti nos­tet­tu, nii­den kysyn­tä on las­ke­nut reip­paas­ti. Monel­la on siis tuo tun­nus aika tur­haan, mut­ta hekin vie­vät nii­tä har­vo­ja pysä­köin­ti­paik­ko­ja. On esi­mer­kik­si mak­sul­li­nen paik­ka vähän han­ka­las­sa pai­kas­sa ja pysä­köi­vät oven eteen, jos sii­nä on tilaa.

Töö­lös­sä on nyt tar­peek­si pysä­köin­ti­paik­ko­ja, kun Hes­pe­ria-hotel­lin alle val­mis­tui suu­ri pysä­köin­ti­luo­la. Niin, mut­ta se on tie­tys­ti mak­sul­li­nen. Jos asu­kas­py­sä­köin­ti­tun­nus mak­sai­si enem­män, useam­pi siir­täi­si auton­sa luolaan.