Koijärvi ja eläinaktivistit

Sanoin Jyväs­ky­län kesän panee­lis­sa, että ilman eläi­nak­ti­vis­tien yöl­li­siä tar­hais­ku­ja tur­kis­tar­haus oli­si meil­lä jo kiel­let­ty, kuten se on kiel­let­ty mel­kein kaik­kial­la muu­al­la Euroo­pas­sa. Twit­te­ris­sä on vaa­dit­tu perus­te­lu­ja. Täs­sä tulevat.

Koi­jär­vi-lii­ke oli val­ta­va menes­tys. Sen toi­min­ta oli lai­ton­ta, mut­ta 90 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta hyväk­syi sen.  Menes­ty­vän suo­ran toi­min­nan tavoit­tee­na on saa­da ylei­nen mie­li­pi­de puo­lel­leen, ei edes yrit­tää pakot­taa yhteis­kun­taa tah­toon­sa kiris­tä­mäs­sä. Tämä jäl­kim­mäi­nen kei­no vie ter­ro­ris­min puo­lel­le ja sii­tä tie joh­taa johon­kin aivan muu­hun. Jat­ka luke­mis­ta “Koi­jär­vi ja eläinaktivistit”

Koijärvi ja keskuspuisto

(Kir­joi­tus on vähän piden­net­ty ver­sio kir­joi­tuk­ses­ta­ni tiis­tain 27.9. Hel­sin­gin Sano­mien mielipidesivulla)

Stu­re Anders­son kysyi (HS 24.9.) minuun nimel­tä vii­ta­ten, miten koi­jär­ve­läi­sis­tä on voi­nut tul­la kes­kus­puis­ton silpojia.

Hel­sin­gin seu­dun kas­vu on perus­tu­nut yli puo­li vuo­si­sa­taa ympä­ris­tö­ri­kos­ta lähe­ne­vään yhdys­kun­ta­ra­ken­teen hajot­ta­mi­seen. Väki­lu­vun kak­sin­ker­tais­tu­mi­nen on mer­kin­nyt asu­mi­sen vaa­ti­man maa-alan kym­men­ker­tais­tu­mis­ta, pit­kiä mat­ko­ja, pal­jon asfalt­tia ja raken­ta­mi­sen alle jää­viä luontoarvoja.

Hel­sin­gin yleis­kaa­vas­sa halu­taan suun­taa muut­taa ja pyr­kiä ehe­ään yhdys­kun­ta­ra­ken­tee­seen, jos­sa liik­ku­mi­nen perus­tuu suu­rel­ta osin jalan­kul­kuun ja pika­ra­ti­koi­hin. Tämä on vih­reä tavoi­te, jota puo­lus­tan ylpeä­nä. Jat­ka luke­mis­ta “Koi­jär­vi ja keskuspuisto”