Oden vaaliohjelma (9) Tonttimaan kiinteistöveroa on korotettava rutkasti

Palk­kaan koh­dis­tu­vat verot ovat myrk­kyä kau­pun­geil­le, kos­ka kau­pun­kien idea on vaih­dan­ta ja erot jar­rut­ta­vat tätä. Verol­lis­ten pal­ve­lu­jen kil­pai­li­jat ovat verot­to­mat itse­pal­ve­lut tai itse tekeminen.

Tämä yksi syy sii­hen, että kiin­teis­tö­ve­ro on parem­pi tapa kerä­tä rahaa kau­pun­kien kassaan.

Toi­nen syy liit­tyy maa­poh­jan ansiot­to­maan arvon­nousuun. Se, että ran­ta­tont­ti Kata­ja­no­kal­la mak­saa 3 000€/m2 ja saman­lai­nen ran­ta­tont­ti Inkoos­sa vähem­män kuin sadas­osan täs­tä, joh­tuu tie­tys­ti sii­tä ympä­ril­lä ole­vas­ta kau­pun­gis­ta eikä mis­tään sen ton­tin omi­nai­suu­des­ta, joka oli­si ton­tin omis­ta­jan ansiota.

Anglo­sak­si­ses­sa maa­il­mas­sa pide­tään luon­nol­li­se­na verot­taa tont­ti­maan arvon­nousu kiin­teis­tö­ve­ron kaut­ta yhteis­kun­nal­le. Jos näin oli­si teh­ty aina, kukaan ei esit­täi­si sii­hen mitään muu­tos­ta.  Sil­loin tont­tien (ja asun­to­jen) hin­nat oli­si­vat hal­vem­pia ja vas­taa­vas­ti vuo­tui­nen asu­mis­kus­tan­nus kor­keam­pi. Asu­mis­kus­tan­nuk­set yhteen­sä asun­non osto­hin­ta mukaan luet­tu­na ei sii­tä nousi­si, jos­kaan ei myös­kään las­ki­si. Vuo­kril­le ei tapah­tui­si mitään. Jat­ka luke­mis­ta “Oden vaa­lioh­jel­ma (9) Tont­ti­maan kiin­teis­tö­ve­roa on koro­tet­ta­va rutkasti”

Kiinteistöveron korotus suosisi nuoria ja vuokralla asuvia

Kiin­teis­tö­ve­ron koro­tus oli­si kan­nat­ta­vaa nii­den nuor­ten kan­nal­ta, jot­ka ovat vas­ta osta­mas­sa asun­toa, kos­ka se ei lisää hei­dän asu­mis­kus­tan­nuk­si­aan, ja vuo­kral­la asu­vien kan­nal­ta, kos­ka kiin­teis­tö­ve­ron koro­tus ei vai­ku­ta mark­ki­na­vuo­kriin mitään. Nämä molem­mat ryh­mät hyö­tyi­si­vät kun­nan saa­mis­ta kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lois­ta joko alen­tu­nee­na kun­ta­ve­ro­na tai paran­tu­nei­na pal­ve­lui­na. Häviöl­le jäi­si­vät asun­non nykyi­set omis­ta­jat, kos­ka he eivät enää hyö­dy asun­to­jen arvon las­kus­ta mut­ta jou­tu­vat mak­sa­maan kor­keam­paa kiin­teis­tö­ve­roa. Täs­sä on siis etu­ris­ti­rii­ta suku­pol­vien välillä.

Val­tio ei pako­ta­kaan Hel­sin­kiä nos­ta­maan kiin­teis­tö­ve­roa ja kun ei ole pak­ko, Hel­sin­ki ei nos­ta. Ei vaik­ka eko­no­mis­tit ovat jok­seen­kin yksi­mie­li­siä sii­tä, että kan­nat­tai­si nos­taa, kos­ka kiin­teis­tö­ve­ro on hai­ta­ton vero toi­sin kuin tulo­ve­ro, jol­la on hai­tal­li­sia vai­ku­tuk­se­na työn­teon kannattavuuteen.

Kiin­teis­tö­ve­roa ei halu­ta nos­taa, kos­ka asu­mi­nen on Hel­sin­gis­sä muu­ten­kin niin kallista.

Hel­sin­gis­sä sää­te­le­mät­tö­mäs­sä asun­to­tuo­tan­nos­sa asun­to­jen hin­nat ja vuo­krat mää­räyh­ty­vät mark­ki­noil­la, mikä tar­koit­taa, että ne eivät ole kus­tan­nus­pe­rus­tei­sia. Asun­not myy­dään ja vuo­kra­taan sil­lä hin­nal­la kuin niis­tä saa­daan, eikä tähän hin­taan vai­ku­ta mitään se, kuin­ka pal­jon niis­tä on mak­set­tu. Jat­ka luke­mis­ta “Kiin­teis­tö­ve­ron koro­tus suo­si­si nuo­ria ja vuo­kral­la asuvia”