Oden vaaliohjelma (9) Tonttimaan kiinteistöveroa on korotettava rutkasti

Palk­kaan koh­dis­tu­vat verot ovat myrk­kyä kau­pun­geil­le, kos­ka kau­pun­kien idea on vaih­dan­ta ja erot jar­rut­ta­vat tätä. Verol­lis­ten pal­ve­lu­jen kil­pai­li­jat ovat verot­to­mat itse­pal­ve­lut tai itse tekeminen.

Tämä yksi syy sii­hen, että kiin­teis­tö­ve­ro on parem­pi tapa kerä­tä rahaa kau­pun­kien kassaan.

Toi­nen syy liit­tyy maa­poh­jan ansiot­to­maan arvon­nousuun. Se, että ran­ta­tont­ti Kata­ja­no­kal­la mak­saa 3 000€/m2 ja saman­lai­nen ran­ta­tont­ti Inkoos­sa vähem­män kuin sadas­osan täs­tä, joh­tuu tie­tys­ti sii­tä ympä­ril­lä ole­vas­ta kau­pun­gis­ta eikä mis­tään sen ton­tin omi­nai­suu­des­ta, joka oli­si ton­tin omis­ta­jan ansiota.

Anglo­sak­si­ses­sa maa­il­mas­sa pide­tään luon­nol­li­se­na verot­taa tont­ti­maan arvon­nousu kiin­teis­tö­ve­ron kaut­ta yhteis­kun­nal­le. Jos näin oli­si teh­ty aina, kukaan ei esit­täi­si sii­hen mitään muu­tos­ta.  Sil­loin tont­tien (ja asun­to­jen) hin­nat oli­si­vat hal­vem­pia ja vas­taa­vas­ti vuo­tui­nen asu­mis­kus­tan­nus kor­keam­pi. Asu­mis­kus­tan­nuk­set yhteen­sä asun­non osto­hin­ta mukaan luet­tu­na ei sii­tä nousi­si, jos­kaan ei myös­kään las­ki­si. Vuo­kril­le ei tapah­tui­si mitään. Jat­ka luke­mis­ta “Oden vaa­lioh­jel­ma (9) Tont­ti­maan kiin­teis­tö­ve­roa on koro­tet­ta­va rutkasti”