Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 15.11.2016

Lis­tan voi lukea itsekin tästä

Kaivoskalli­olle kahdek­san uut­ta huvilaa

Laa­jasa­los­sa, Koirasaar­en­tien var­rel­la on vuodelta 2013 suo­jelukaa­va, jos­sa on suo­jel­tu kolme arvokas­ta huvi­laa, mut­ta kiel­let­ty niis­sä asum­i­nen. Nyt asum­i­nen sal­li­taan samal­la kun omakoti­talo­ja saa rak­en­taa kahdek­san lisää.

Vuosaaren keskus­tan suunnitteluperiaatteet

Pöy­dältä.

Varsin korkea­ta rak­en­tamista pukkaa. Jonkin ver­ran on tul­lut korkeaa rak­en­tamista vas­tus­tavaa viestiä.

Min­un on pakko sanoa, että olen vähän epä­var­ma. Kun kävimme silmiä avaaval­la lau­takun­ta­matkalla Van­cou­veris­sa, meille san­ot­ti­in, että korkea rak­en­t­a­mi­nen on perustelua keskus­tas­sa, jos­sa ulko-oves­ta avau­tuu kiehto­va, täyssä palvelu­ja ja kaikkea jän­nää tar­joa­va maail­ma, mut­ta ei esikaupunkialueil­la, jois­sa saadaan vain korkean rak­en­tamisen nur­jat puolet.Lähiöistä tulee parem­min toimivia, jos niitä tiivis­tetän, mut­ta siihebn ei vält­tämt­tä tarvi­ta mitään pil­ven­pi­irtäjiä. Van­cou­veris­sa täl­laista rak­en­tamista ei toisaal­ta pidet­täisi kovin korkeana.

Demar­it pyy­sivät tämän kahdek­si viikok­si pöy­dälle. Heiltä on kuulem­ma tulos­sa ehdo­tuk­sia, mut­ta en tiedä yhtään, mitä. Jat­ka lukemista “Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan lista 15.11.2016”