Kisa menee tiukaksi

Haav­is­tol­la on ollut viime päiv­inä kova nos­te. Se tulee vas­taan kaikkial­la ja se näkyy kan­na­tusarviois­sa. Kysymys on oikeas­t­aan vain siitä, tuleeko maali vas­taan liian nopeasti.

Oheises­sa kuvas­sa on viisi ensim­mäisen kier­roksen jäl­keen tehtyä kan­na­tusarvio­ta aika­janalle asetet­tuina ja niiden kaut­ta piir­ret­ty tren­di­vi­i­va. Kunkin haas­tat­telun sijoitin aika­janalle haas­tat­telu­a­janko­hdan keskiar­vonko­hdalle. Jos kehi­tys jatkaa näin, Haav­is­ton kan­na­tus on vaalipäivänä yli 50 %. Stub­bin voi pelas­taa kuitenkin jo annet­tu­jen ennakkoään­ten suuri määrä. Tuon kuvan perus­teel­la Stubb voit­taisi ennakkoäänet ja Haav­is­to vaalipäivän äänet. Sitä kuva ei ker­ro, kumpi voit­taa vaalin, mut­ta tiukalle menee.

Haaviston tekemisten tutkinta oli politikointia alusta loppuun

Oen pitänyt suu­ni kiin­ni Pekka Haav­in­ton min­is­terivas­tu­u­lain mukaises­ta tutkin­nas­ta perus­tus­laki­valiokun­nas­sa, kos­ka niin on tapana, kun asia on kesken. Muut eivät kyl­lä ole pitäneet.

Nyt kir­joitin asi­as­ta Verdeen pääkir­joituk­sen. Se, että oper­aa­tion päämääränä ei ollut nos­taa syytet­tä Haav­is­toa vas­taan vaan mus­ta­ta hänen mainet­taan, näkyy siinä, kuin­ka asian käsit­te­lyä venytet­ti­in keinotekois­es­ti, jot­ta Haav­is­to olisi mah­dol­lisim­man pitkään tutkin­nan alla. Perus­tus­lain mukaan asia olisi pitäm­nyt käsitel­lä viivy­tyk­set­tä. Näin on vas­taavis­sa tapauk­ses­sa aiem­min myös menetelty.

Lue kir­joi­tus tästä ja ota kan­taa vas­ta luettuasi.

Miksi presidentin vaali ei välttämättä ratkea ensimmäisellä kierroksella

Pres­i­dentin­vaali­gallupit näyt­tävät kaik­ki samaa: Niin­istön kan­na­tus las­kee nopeasti, mut­ta vaali näyt­täisi silti ratkea­van ensim­mäisel­lä kier­roksel­la. Viimeisin, HS-gallup  lupasi Niin­istölle 58 %. Yleen­sä peli olisi täl­lä selvä, mut­ta on kolme syytä, mik­si näin ei vält­tämät­tä ole.

Tren­di. Niin­istöl­lä on nopeasti laske­va tren­di. Tämä ei yksin riitä toiseen kier­rokseen, kos­ka puo­let äänistä on jo annet­tu. Niin­istön kan­natuk­sen pitäisi olla vaalipäivänä alle 42 %, jos ennakkoäänistä olisi tulos­sa tuo mitat­tu 58 %, mut­ta se myötä­vaikut­taa asiaan.

Mit­taamisen vaikeus. Eduskun­tavaal­i­t­u­losta osa­taan mita­ta aika tarkasti, mut­ta pres­i­dentin vaali on eri asia. Puolue­gallup­pia ei tehdä niin, että kysytään tuhan­nelta ihmiseltä ja jos näistä 250 kan­nat­taa kokoomus­ta, ennuste­taan kokoomuk­selle 25 pros­entin kan­na­tus­ta. Sel­l­ainen johtaisi aivan met­sään, kos­ka ihmisiä saadaan kiin­ni vai­htel­ev­asti niin, että otok­ses­sa voi olla aivan liikaa tai aivan liian vähän kokoomus­laisia. Otos tas­apain­ote­taan kysymyk­sel­lä, ketä äänestit viimek­si. Jos viimek­si kokoomus­ta äänestäneitä on enem­män kuin kokoomus­ta äänestäneitä oli vaaleis­sa, arvio­ta ruu­vataan alaspäin ja päin­vas­toin. Jat­ka lukemista “Mik­si pres­i­dentin vaali ei vält­tämät­tä ratkea ensim­mäisel­lä kierroksella”