Kuoliaaksi kituminen ei ole kansalaisvelvollisuus

Kir­joi­tin Ver­de-leh­teen pää­kir­joi­tuk­sen eutanasiasta.

Minus­ta on iso ongel­ma, että Suo­mes­sa kuo­le­va poti­las voi kitua hir­vit­tä­vis­sä tus­kis­sa ennen kuo­le­maan­sa tai kuten als-poti­laat, tukeh­tua hitaas­ti kuo­li­aak­si ilman oikeut­ta avus­tet­tuun itse­mur­haan tai euta­na­si­aan. Jos näin teh­täi­siin eläi­mel­le, sai­si syyt­teen eläin­suo­je­lu­lain perusteella.

Eur­ta­n­asian sijas­ta tar­jo­taan hyvää saat­to­hoi­toa. Oli­si hyvä kun sitä saa­tai­siin, mut­ta kun­nat ovat halut­to­mia mak­sa­maan laa­duk­kaas­ta saat­to­hoi­dos­ta. Ter­ho-kodil­la on ollut jat­ku­vas­ti vajaa­ta kapasiteettia.(Sinne myös pää­see itse mak­sa­va­na. Kää­re­lii­nois­sa ei ole taskuja.)

Vali­tet­ta­vas­ti lää­ke­tie­de ei pys­ty aut­ta­maan kaik­kia tus­kis­saan kär­si­viä. Sik­si tar­vit­sem­me eutanasiaa.

Ihmi­sil­lä on kuo­le­mas­ta eri­lai­sia uskon­nol­li­sia käsi­tyk­siä. Eikä voi­tai­si sopia, että kukin elää vakau­muk­sen­sa mukaan ja antaa mui­den elää oman vakau­muk­sen­sa mukaan?

Lue lisää: https://verdelehti.fi/2021/09/01/kuoliaaksi-kituminen-ei-ole-kansalaisvelvollisuus/

Kansalaisaloittella eutanasian puolesta yli 41 000 tukijaa. Käy allekijoittamassa ja levitä sanaa.

Kan­sa­lais­aloi­te euta­n­asian lail­lis­ta­mi­sek­si on kerän­nyt run­saat 41 000 alle­kir­joi­tus­ta. Vie­lä vähän siis tar­vit­tai­siin. Aloit­teen alle­kir­joi­tus­si­vuil­le pää­set oikean pal­kin mai­nok­sen kaut­ta tai täs­tä.

Alle­kir­joi­ta ja levi­tä sanaa, jot­ta saa­daan tämä val­miik­si. Tun­nis­tau­tu­mi­nen tapah­tuu pank­ki­tun­nuk­sil­la, mobii­li­var­men­teel­la tai varmennekortilla.

Muis­tin vir­kis­tä­mi­sek­si vie­lä lis­ta aloit­teen alku­pe­räi­sis­tä tuki­jois­ta:

Tuki­jat:

Anni Ahla­kor­pi, Vasem­mis­to­nuor­ten puheenjohtaja
Timo Airak­si­nen, professori
Ris­to Ala­pu­ro, pro­fes­so­ri Jat­ka luke­mis­ta “Kan­sa­lais­aloit­tel­la euta­n­asian puo­les­ta yli 41 000 tuki­jaa. Käy alle­ki­joit­ta­mas­sa ja levi­tä sanaa.”

Allekirjoita kansalaisaloite eutanasian laillistamisesta!

Alle­kir­joi­ta kan­sa­lais­aloi­te euta­n­asian lail­lis­ta­mi­ses­ta Suomessa.

Aloit­teen vireil­le pani­jat ovat enti­set kan­san­edus­ta­jat Esko Sep­pä­nen ja Iiro Vii­na­nen. Hank­keen muut vas­tuu­hen­ki­löt ovat enti­set kan­san­edus­ta­jat Hen­rik Lax, Osmo Soi­nin­vaa­ra ja Ilk­ka Tai­pa­le. Hank­keen tuki­joi­den lis­ta löy­tyy tämän pos­tauk­sen lopusta.

Alle­kir­joi­tuk­seen vaa­di­taan vah­va tun­nis­tau­tu­mi­nen eli pank­ki­tun­nuk­set, mobii­li­var­men­ne tai var­men­ne­kort­ti. Alle­kir­joit­taa voi osoit­tees­sa

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2212

Toi­mi heti!

= = = = =

Aloit­teen sisältö 

Me alle­kir­joit­ta­neet äänioi­keu­te­tut Suo­men kan­sa­lai­set ehdo­tam­me, että edus­kun­ta ryh­tyy lain­val­mis­te­lu­toi­men­pi­tei­siin euta­na­sia­lain sää­tä­mi­sek­si ja euta­n­asian lail­lis­ta­mi­sek­si Suomessa.

Krei­kan­kie­li­nen sana “eu” mer­kit­see “hyvää” ja “thá­na­tos” on “kuo­le­ma”. Euta­na­sia on siis suo­mek­si “hyvä kuo­le­ma”. Jat­ka luke­mis­ta “Alle­kir­joi­ta kan­sa­lais­aloi­te euta­n­asian laillistamisesta!”

Puheeni Nuori lääkäri ‑päivien avajaisissa (5/5): On aloitettava keskustelu eutanasiasta

Kävin per­jan­tai­na avaa­mas­sa Nuo­ri lää­kä­ri ‑päi­vät Kata­ja­no­kal­la. Lai­tan pitä­mä­ni puheen nau­hal­ta puret­tu­na ja vähän sti­li­soi­tu­na tähän vii­teen osaan palasteltuna.

Elin­ajan odo­te on nous­sut aivan val­ta­vas­ti. Jus­si Hut­tu­nen, jon­ka asian­tun­te­muk­seen luo­tan kuin vuo­reen, sanoi noin 15 vuot­ta sit­ten, että 40 vuo­den elin­ajan odot­teen nousus­ta ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­män osuus on vain kym­me­nen vuot­ta. Täs­tä kym­me­nes­tä vuo­des­ta kah­dek­san on rokot­tei­den ja anti­bioot­tien ansio­ta ja vain kak­si vuot­ta joh­tuu kai­kes­ta sii­tä muus­ta puu­has­te­lus­ta, jota teh­dään noin kah­del­la­kym­me­nel­lä mil­jar­dil­la eurol­la. Voi olla, että vii­me aikoi­na tämä on lää­ke­tie­teen roi­mien edis­ty­sas­ke­lien vuok­si kas­va­nut sii­tä kahdesta.

On vain käy­nyt niin, että elin­vuo­det ovat nous­seet pal­jon nopeam­min kuin ter­veet elin­vuo­det, eli eläm­me enem­män ikä­vuo­sia sai­rai­na. Kun keho saa­daan kes­tä­mään pit­kään, mut­ta aivot van­he­ne­vat yhtä nopeas­ti kuin ennen­kin, demen­tia lei­maa monen pit­käi­käi­sen vii­mei­siä vuo­sia. Jat­ka luke­mis­ta “Puhee­ni Nuo­ri lää­kä­ri ‑päi­vien ava­jai­sis­sa (5/5): On aloi­tet­ta­va kes­kus­te­lu eutanasiasta”