Vähän tarkemmin iirin kielen asemasta EU-byrokratiassa.

Sain aikaan suu­ren häs­sä­kän twit­te­ris­sä ohei­sel­la viestillä

Ker­too jotain EU:sta, että Irlan­ti on voi­nut ilmoit­taa kuol­leen kie­len Iirin EU:n viral­li­sek­si kie­lek­si. Mak­saa vähin­tään sato­ja miljoonia.

Ensim­mäi­sek­si on sanot­ta­va, että hin­ta-arvio­ni oli aivan pie­les­sä, kos­ka iiri ei tosia­sias­sa ole samas­sa ase­mas­sa kuin muut EU:n 23 viral­lis­ta kiel­tä. Sil­le ei kään­ne­tä lain­kaan kaik­kia asia­kir­jo­ja eikä edes par­la­men­tis­sa ole simul­taa­ni­tulk­kaus­ta iirin­kie­lel­le. Kyse ei siis oikeas­taan ole­kaan EU:n viral­li­ses­ta kie­les­tä vaan sii­tä, että iiril­le on annet­tu erään­lai­nen sym­bo­li­nen tun­nus­tus. Jos Hel­sin­ki ostaa rati­koi­ta, ei tar­jous­asia­kir­jo­ja tar­vit­se jul­kais­ta iiriksi.

EU ei siis ole toi­mi­nut täs­sä asias­sa niin höl­mös­ti kuin kuvit­te­lin jul­ki­suu­des­sa ollees­ta tie­dos­ta, että iiri oli­si EU:n viral­li­nen kie­li sii­nä mis­sä vaik­ka­pa saksa.

Toi­sek­si iiri ei ole viral­li­ses­ti kuol­lut kie­li, kos­ka sitä puhuu äidin­kie­le­nään 30 000 ihmis­tä. Tämän­kin tie­sin, mut­ta vies­tii­ni ei 140 mer­kin puit­teis­sa mah­tu­nut ”lähes kuol­lut”. Jat­ka luke­mis­ta “Vähän tar­kem­min iirin kie­len ase­mas­ta EU-byrokratiassa.”