Ennustan, ettei Britannia lopulta eroa EU:sta

Olen niin mon­ta ker­taa mis­san­nut hyvän ennus­ta­jan maineen, kun en ole ker­tonut julkises­ti käsi­tyk­siäni. (esim. Trumpin val­in­ta ja Brex­itin voit­to) Niin­pä nyt panen itseni likoon ja ker­ron, että en usko Bri­tann­ian lop­ul­ta eroa­van EU:sta.

Sopimus­neu­vot­te­lut tule­vat osoit­ta­maan, että Brex­it-puoli esit­ti kat­teet­to­mia käsi­tyk­siä siitä, mil­lä ehdoil­la Bri­tan­nia pää­sisi noukki­maan rusi­noi­ta pul­las­ta. Golfia har­ras­ta­vana maana he var­maankin ymmärtävät, ettei ole sel­l­aista golfk­lu­bia, jos­sa ulkop­uoliset pelaisi­vat parem­mil­la ehdoil­la kuin klu­bin jäsenet. (Suomes­ta niitäkin löy­tyy, mut­ta se on eri asia.) Jat­ka lukemista “Ennus­tan, ettei Bri­tan­nia lop­ul­ta eroa EU:sta”

Euroopan Unionia pitää nyt vahvistaa

Viime vuosi­na minus­ta on ajoit­tain tun­tunut siltä, että voisi olla hyvä, jos britit lähti­sivät EU:sta.

EU:n piti olla suo­ja maail­man kylmiä tuu­lia vas­taan ja puo­lus­taa sosi­aal­ista oikeu­den­mukaisu­ut­ta, sivistys­tä ja kaikkea sel­l­aista, joi­ta vah­va val­tio pystyy tar­joa­maan vastapain­ona raaoille markki­navoimille. Tämän takia äänestin vuon­na 1994 jäsenyy­den puoles­ta. Hajanaise­na Euroop­pa ei voisi markki­navoimille mitään.

EU ei ole täyt­tänyt alku­unkaan näitä odotuk­sia, ja se on pitkälti brit­tien syytä.  He ovat vas­tus­ta­neet jok­seenkin kaikkea ylikansal­lista päätök­sen­tekoa. Jat­ka lukemista “Euroopan Unio­nia pitää nyt vahvistaa”

Britannia ja Euroopan sisämarkkinat

Kos­ka en ole val­ti­ol­li­sis­sa tehtävis­sä enkä eri­tyis­es­ti ulko­min­is­teri, voin esit­tää henkilöko­htaisia käsi­tyk­siäni Bri­tann­ian ase­mas­ta EU:n ulkopuolella.

Kos­to. On esitet­ty, että Bri­tan­ni­alle on annet­ta­va niin huonot ehdot, ettei esimerk­ki houku­ta ketään muu­ta seu­raa­maan esimerkkiä. Tässä ajatuk­ses­sa on logi­ikkaa, mut­ta luulen, ettei sitä tarvitse käyt­tää, kos­ka elämä EU:n ulkop­uolel­la tulee ole­maan joka tapauk­ses­sa riit­tävän vihe­liäistä aivan käytän­nön pakos­ta. Jat­ka lukemista “Bri­tan­nia ja Euroopan sisämarkkinat”