Ennustan, ettei Britannia lopulta eroa EU:sta

Olen niin mon­ta ker­taa mis­san­nut hyvän ennus­ta­jan mai­neen, kun en ole ker­to­nut jul­ki­ses­ti käsi­tyk­siä­ni. (esim. Trum­pin valin­ta ja Brexi­tin voit­to) Niin­pä nyt panen itse­ni likoon ja ker­ron, että en usko Bri­tan­nian lopul­ta eroa­van EU:sta.

Sopi­mus­neu­vot­te­lut tule­vat osoit­ta­maan, että Brexit-puo­li esit­ti kat­teet­to­mia käsi­tyk­siä sii­tä, mil­lä ehdoil­la Bri­tan­nia pää­si­si nouk­ki­maan rusi­noi­ta pul­las­ta. Gol­fia har­ras­ta­va­na maa­na he var­maan­kin ymmär­tä­vät, ettei ole sel­lais­ta golfklu­bia, jos­sa ulko­puo­li­set pelai­si­vat parem­mil­la ehdoil­la kuin klu­bin jäse­net. (Suo­mes­ta nii­tä­kin löy­tyy, mut­ta se on eri asia.) Jat­ka luke­mis­ta “Ennus­tan, ettei Bri­tan­nia lopul­ta eroa EU:sta”

Euroopan Unionia pitää nyt vahvistaa

Vii­me vuo­si­na minus­ta on ajoit­tain tun­tu­nut sil­tä, että voi­si olla hyvä, jos bri­tit läh­ti­si­vät EU:sta.

EU:n piti olla suo­ja maa­il­man kyl­miä tuu­lia vas­taan ja puo­lus­taa sosi­aa­lis­ta oikeu­den­mu­kai­suut­ta, sivis­tys­tä ja kaik­kea sel­lais­ta, joi­ta vah­va val­tio pys­tyy tar­joa­maan vas­ta­pai­no­na raa­oil­le mark­ki­na­voi­mil­le. Tämän takia äänes­tin vuon­na 1994 jäse­nyy­den puo­les­ta. Haja­nai­se­na Euroop­pa ei voi­si mark­ki­na­voi­mil­le mitään.

EU ei ole täyt­tä­nyt alkuun­kaan näi­tä odo­tuk­sia, ja se on pit­käl­ti brit­tien syy­tä.  He ovat vas­tus­ta­neet jok­seen­kin kaik­kea yli­kan­sal­lis­ta pää­tök­sen­te­koa. Jat­ka luke­mis­ta “Euroo­pan Unio­nia pitää nyt vahvistaa”

Britannia ja Euroopan sisämarkkinat

Kos­ka en ole val­tiol­li­sis­sa teh­tä­vis­sä enkä eri­tyi­ses­ti ulko­mi­nis­te­ri, voin esit­tää hen­ki­lö­koh­tai­sia käsi­tyk­siä­ni Bri­tan­nian ase­mas­ta EU:n ulkopuolella.

Kos­to. On esi­tet­ty, että Bri­tan­nial­le on annet­ta­va niin huo­not ehdot, ettei esi­merk­ki hou­ku­ta ketään muu­ta seu­raa­maan esi­merk­kiä. Täs­sä aja­tuk­ses­sa on logiik­kaa, mut­ta luu­len, ettei sitä tar­vit­se käyt­tää, kos­ka elä­mä EU:n ulko­puo­lel­la tulee ole­maan joka tapauk­ses­sa riit­tä­vän vihe­liäis­tä aivan käy­tän­nön pakos­ta. Jat­ka luke­mis­ta “Bri­tan­nia ja Euroo­pan sisämarkkinat”