Haaviston tekemisten tutkinta oli politikointia alusta loppuun

Oen pitänyt suu­ni kiin­ni Pekka Haav­in­ton min­is­terivas­tu­u­lain mukaises­ta tutkin­nas­ta perus­tus­laki­valiokun­nas­sa, kos­ka niin on tapana, kun asia on kesken. Muut eivät kyl­lä ole pitäneet.

Nyt kir­joitin asi­as­ta Verdeen pääkir­joituk­sen. Se, että oper­aa­tion päämääränä ei ollut nos­taa syytet­tä Haav­is­toa vas­taan vaan mus­ta­ta hänen mainet­taan, näkyy siinä, kuin­ka asian käsit­te­lyä venytet­ti­in keinotekois­es­ti, jot­ta Haav­is­to olisi mah­dol­lisim­man pitkään tutkin­nan alla. Perus­tus­lain mukaan asia olisi pitäm­nyt käsitel­lä viivy­tyk­set­tä. Näin on vas­taavis­sa tapauk­ses­sa aiem­min myös menetelty.

Lue kir­joi­tus tästä ja ota kan­taa vas­ta luettuasi.