Puulämmitystä syrjittävä Lapissa?

Lapin liit­to vaatii alem­paa sähköveroa Lappiin,koska maakun­nas­sa on niin paljon sähköläm­mitet­tyjä talo­ja ja kos­ka Lapis­sa on niin kylmää.

Voidaan toki ajatel­la, että ener­giavero­jen epä­ta­sainen kohden­tu­mi­nen alueel­lis­es­ti kom­pen­soitaisi­in jotenkin, mut­ta aja­tus Jat­ka lukemista “Puuläm­mi­tys­tä syr­jit­tävä Lapissa?”

Voisiko komissio olla oikeassa?

EU:n komis­sio on ilkeämielisyy­dessään tor­pan­nut Suomen ajatuk­sen mak­saa maat­alouden ympäristötues­ta kor­vaus­ta siitä, että sikaloiden jätök­siä käytetään lan­noit­teina luo­mu­tiloil­la. Komi­sion mielestä tämäloukkaa saas­tut­ta­ja mak­saa peri­aatet­ta. Maat­alous­min­is­teri Sirk­ka-Liisa Antti­la on luvan­nut tais­tel­la Jat­ka lukemista “Voisiko komis­sio olla oikeassa?”

Itärajan rekkaparkilla on kiire!

Liiken­ne­m­i­nis­ter­iö näyt­tää panevan kiireel­lisyysjärjestyk­sessä etusi­jalle jät­timäisen parkkialueen rak­en­tamisen itära­jal­la Venäjälle pääsyä odot­taville rekoille. Täl­lä han­kkeel­la onkin todel­li­nen kiire, jos se aio­taan saa­da valmi­ik­si ennen kuin se muut­tuu tarpeet­tomak­si. Tuskin Venäjä pitkään Suomen satamien kaut­ta Jat­ka lukemista “Itära­jan rekka­parkil­la on kiire!”

Mikrosimulointimallit julkisiksi!

(HS Vieraskynä 4.8.2007)
Suomes­sa hal­li­tus on monop­o­lisoin­ut itselleen mah­dol­lisu­u­den laskea vero­tus­ta ja tulon­si­ir­to­ja koske­vien esi­tys­ten vaiku­tuk­set. Tämä estää hal­li­tusten esi­tys­ten kri­it­tisen tarkastelun ja vai­h­toe­htois­t­en ehdo­tusten tekemisen. Jat­ka lukemista “Mikrosimu­loin­ti­mallit julkisiksi!”

Kehärata on asuntopolitiikkaa, ei liikennepolitiikkaa

Siil­in­järveläi­nen val­tio­varain­min­is­teri on yhdessä pohjoiskar­jalaisen liiken­ne­m­i­nis­terin kanssa siirtämässä Kehäradan rak­en­tamista jon­nekin ensi vuosikymmenelle. Jos hal­li­tus tähän pää­tyy, on se asun­topoli­it­tis­es­ti tuhoisaa. Jat­ka lukemista “Kehära­ta on asun­topoli­ti­ikkaa, ei liikennepolitiikkaa”

Yhdyskuntarakenne ja reilu peli

(Suomen Kuvale­hti 30/2007)
Haaskaa­va yhdyskun­tarakenne ovat han­kalimpia asioi­ta Suomen sopeut­taes­sa kasvi­huonepäästöjään hyväksyt­tävälle tasolle. Ihmette­len, että teol­lisu­us suh­tau­tuu asi­aan niin rauhal­lis­es­ti, sil­lä viehän haaskaa­va yhdyskun­tarakenne teol­lisu­u­den elin­ti­laa, jos ilmastopoli­ti­ikas­sa Jat­ka lukemista “Yhdyskun­tarakenne ja reilu peli”

Miksi kompostia eikä biokaasua?

Maan johtavi­in ympäriostöter­veysti­eteil­i­jöi­hin kuu­lu­va emer­i­tus­pro­fes­sori Jouko Tuomis­to esit­tää tänään (31.7.2007) Helsin­gin Sanomissa,että bio­jätet­tä ei pitäisi kaatopaikoil­la kom­pos­toi­da vaan mädät­tää biokaa­suk­si. Hänen perustelun­sa lähtevät pitkälti niistä ter­veyshaitoista, Jat­ka lukemista “Mik­si kom­pos­tia eikä biokaasua?”

Ruuan arvonlisävero ja köyhät eläkeläiset

En tiedä, mis­tä Suomen keskus­ta on saanut päähän­pint­tymän alen­taa ruuan arvon­lisäveroa. Voi tietysti olla, että on huoli­mat­tomasti ajatel­tu sen lisäävän ruuan menekkiä ja näin tuke­van vil­jeli­jöi­den tulo­ja. Niin­hän siinä ei käy, sil­lä kansalais­ten kyky syödä enem­män on rajalli­nen. Kun ruuan­hin­taa Jat­ka lukemista “Ruuan arvon­lisävero ja köy­hät eläkeläiset”