Luonnonvarojen arvonpalautus

(Suomen Kuvale­hti 8/2007)
Suomen kaivosla­ki on ker­takaikkisen hölmö. Sen suurin ongel­ma ei ole paljon julk­isu­udessa esil­lä ollut ongel­ma kaivos­alueen alueen asukkaiden heikos­ta oikeustur­vas­ta, jos kai­vok­sen perus­t­a­mi­nen alen­taa asun­to­jen arvoa.
Kaivosla­ki tar­joaa kenelle hyvän­sä oikeu­den tyh­jen­tää Suomen maaperää sen rikkauk­sista, olkoon tämä sit­ten suo­ma­lainen, ran­skalainen Jat­ka lukemista “Luon­non­va­ro­jen arvonpalautus”

Kaupunkien pudotuspeli

(Suomen Kuvale­hti 2/2007)
Muut­toli­ike ehti rauhoit­tua maal­ta­paon pahimpi­en vuosien jäl­keen, mut­ta on taas kiihtynyt uud­estaan. Väestöään menet­tävien kun­tien yhteen­las­ket­tu väestöka­to on nous­sut 1980-luvun keskimääräis­es­tä 8000 hengestä vuodessa viime vuo­den 13 000 hen­keen. Tule­vaisu­ut­ta ajatelleen merkit­täv­in­tä on Jat­ka lukemista “Kaupunkien pudotuspeli”

MTV3 rahastaa Hamiltonin onnettomuudella!

MTV3 ker­too net­ti­sivuil­laan, että For­mu­la 1:n aika-ajos­sa tapah­tui paha onnet­to­muus, kun kisaa johta­va Hamil­ton ajoi täy­del­lä vauhdil­la ren­gas­val­li­in. Onnet­to­muus tar­jo­taan uteliaiden kat­seltavak­si MTV3:n NettiTV:ssä, mut­ta toisin kuin NettiTV:n muista klip­seistä, tästä herkus­ta joutuu mak­samaan. Hm…

Anarkistinen tietoyhteiskunta

Antti Hau­tamä­ki kir­joit­taa tämän päivän Suomen Kuvale­hdessä eri­no­maises­sa kolum­nis­saan “Varo media, har­rasteli­jat tule­vat” tiedo­tusvä­linei­den muut­tumis­es­ta, kun inter­net täl­lai­sine blogi­pal­stoi­neen tunkeu­tuu ammat­ti­toimit­ta­jien markkinoille. 

Hau­tamäen näke­mys on pes­simisti­nen — tai ainakin näkee tule­vaisu­udessa vaaro­ja. Niistä tärkeim­mät ovat laadun varmis­tuk­sen puute — Wikipedi­as­sa ydin­fysi­ikan pro­fes­sori ja bus­sikus­ki ovat yhtä päte­viä kir­joit­ta­maan ydin­voimas­ta — ja sisäl­lön­tuotan­nos­ta saatavien tulo­jen katoami­nen, Jat­ka lukemista “Anark­isti­nen tietoyhteiskunta”

Työttömät vuokratöihin?

Kysymys siitä, pitäisikö työt­tömän ottaa vas­taan töitä myös työn­vuokras­fir­mas­sa, on oikeas­t­aan aika paljastava.

Työt­tömien edus­ta­jat vas­tus­ta­vat, kos­ka olo­suh­teet työn­vuokraus­fir­moissa ovat epä­var­mat. Joskus työtä on ja joskus taas ei ole. Täl­lainen taloudelli­nen epä­var­muus on ahdis­tavaa. On siis vähem­män Jat­ka lukemista “Työt­tömät vuokratöihin?”

Uraanin hinta rajussa nousussa

Uraanin (uraan­iok­sidin) hin­ta liikkui vuosi­tun­nen vai­h­teen tienoil­la alle kymme­nessä dol­laeris­sa paunal­ta. Vuo­den 2003 lop­ul­la se kään­tyi jyrkkään nousu­un, joka on sen jäl­keen jatkunut kiihtyvänä. Nyt hin­ta on jo 136 dol­lar­ia paunal­ta, siis 14-ker­tais­tunut. Niistä ajoista, jol­loin ulko­maiset kaivosy­htiöt kiin­nos­tu­i­v­at Suomen Jat­ka lukemista “Uraanin hin­ta rajus­sa nousussa”

Kuvia

Kuvien lisäämi­nen alkaa sujua pikkuhil­jaa noin teknis­es­ti, mut­ta kovin aikaavievää puuhaa se on. Lisäilen kuvia muiden töi­den ohel­la. Pyy­dän anteek­si niiltä, jot­ka ovat tilan­neet blo­gin feed-muo­dos­sa. He saa­vat nyt paljon vääriä hälyytyksiä.

joki-latviassa.jpg
En juuri ottanut kuvia Baltista, mikä min­ua jäkikä­teen vähän har­mit­taa. Tie oli aika yksi­toikkoinen ja maise­mat vaikeasti kuvat­tavia. Kaipasin jär­jestelmäkam­er­aani, joka olisi ollut oikeuk­sis­saan vaikei­ta kohtei­ta kuvat­taes­sa. Sitä pait­si min­ul­la oli alku­matkas­ta hyväkun­toise­na sel­l­ainen men­e­misen meinin­ki, ettei siinä paljon pysähdel­ty kuvia otta­maan. Tässä oli kuitenkin pakko pysähtyä. Joen nimeä en muista, mut­ta Latvi­as­sa se oli.
Jat­ka lukemista “Kuvia”

Metro Söderkullaan yhdessä Sipoon kanssa

Kuu­lun niihin, jot­ka iloit­se­vat val­tioneu­vos­ton päätök­ses­tä liit­tää 30 neliök­ilo­metriä Lounais-Sipoos­ta Helsinki­in. Tämä tulee johta­maan ter­veem­pään kaupunki­rak­en­teeseen, niin ekol­o­gis­es­ti kuin sosiaalisestikin.

Vielä iloisem­pi olisin ollut, jos val­tioneu­vos­to olisi päät­tänyt liit­tää Helsinki­in alku­peräisen esi­tyk­sen mukaisen 50 neliök­ilo­metriä niin, että raja olisi tul­lut Sipoon­joelle ja Jat­ka lukemista “Metro Söderkul­laan yhdessä Sipoon kanssa”

Päivähoitomaksu ja johdonmukaisuus

Etelä Suomen Sanomien mukaan ylivoimainen enem­mistö suo­ma­lai­sista vas­tus­taa nol­la­mak­su­lu­okan pois­tamista päivähoi­dos­ta samal­la kun enem­mistö on sitä mieltä, ettei työt­tömien lap­sille pidä tar­jo­ta kokopäivä­paikkaa. Täl­laisia tulok­sia saadaan mielipi­de­tiedusteluista, kun kysytään äkkiseltään eikä kysymys­tä edel­lä kun­non keskustelu, jos­sa asian eri puo­let tuli­si­vat näkyville.

Jos on niin tulo­ton, että pääsee nol­la­mak­su­lu­okkaan, täy­tyy olla työtön tai osa-aikatyötä tekevä yksin­huolta­ja. Kysymys on siis siitä, riit­tääkö lapselle puolipäivä­paik­ka, jos Jat­ka lukemista “Päivähoit­o­mak­su ja johdonmukaisuus”