Miksi kompostia eikä biokaasua?

Maan johtavi­in ympäriostöter­veysti­eteil­i­jöi­hin kuu­lu­va emer­i­tus­pro­fes­sori Jouko Tuomis­to esit­tää tänään (31.7.2007) Helsin­gin Sanomissa,että bio­jätet­tä ei pitäisi kaatopaikoil­la kom­pos­toi­da vaan mädät­tää biokaa­suk­si. Hänen perustelun­sa lähtevät pitkälti niistä ter­veyshaitoista, Jat­ka lukemista “Mik­si kom­pos­tia eikä biokaasua?”

Ruuan arvonlisävero ja köyhät eläkeläiset

En tiedä, mis­tä Suomen keskus­ta on saanut päähän­pint­tymän alen­taa ruuan arvon­lisäveroa. Voi tietysti olla, että on huoli­mat­tomasti ajatel­tu sen lisäävän ruuan menekkiä ja näin tuke­van vil­jeli­jöi­den tulo­ja. Niin­hän siinä ei käy, sil­lä kansalais­ten kyky syödä enem­män on rajalli­nen. Kun ruuan­hin­taa Jat­ka lukemista “Ruuan arvon­lisävero ja köy­hät eläkeläiset”

Stasin vakoojat vastuuseen! (?)

Selvyy­den vuok­si sanon nyt heti alus­sa, että minus­ta lis­tat DDR:n vakoilu­jär­jestön Stasin vakoo­ji­na toimineista pitäisi julk­istaa Suomes­sa, kuten ne on julk­istet­tu mon­es­sa muus­sakin maas­sa. Samal­la on ymmär­ret­tävä, että tähän liit­tyy melkoisia oikeustur­vaon­gelmia. En tarkoista yleistä seli­tys­tä, Jat­ka lukemista “Stasin vakoo­jat vastuuseen! (?)”

Turve on kivihiiltäkin pahempi polttoaine

Dosent­ti Veli Pohjo­nen kir­joit­taa tämän päivän Helsin­gin Sanomien alak­er­ras­sa, ettei turpeen polt­to tuo­ta nyky­ta­sol­la kasvi­huonepäästöjä. Hänen logi­ikkansa kul­kee niin, ettei turpeen poltos­ta syn­tyvä hiilid­iok­si­di aiheuta kasvi­huoneilmiötä, jos turvet­ta polte­taan vähem­män kuin sitä toisaal­la Suomes­sa kas­vaa lisää.
Ei sitä näin voi laskea Jat­ka lukemista “Turve on kivi­hi­iltäkin pahempi polttoaine”

Geenitieto nostaa medikalisaation merkitystä

(Kolum­ni on julka­istu Lääkärilehdessä)
Luon­teen­pi­irteistä on tul­lut oirey­htymiä, kun poikkeav­ille omi­naisuuk­sille löy­de­tään lääketi­eteel­lisiä seli­tyk­siä. Toi­sis­sa medikalisaa­tio herät­tää toivei­ta parem­mas­ta, kun taas toiset koke­vat sen lääketi­eteen tunkeu­tu­mise­na revi­irin­sä ulkopuolelle.
Mitä hyödyt­tää diag­nosoi­da häir­it­sevä luon­teen­pi­irre oirey­htymäk­si? Mon­elle Jat­ka lukemista “Geen­i­ti­eto nos­taa medikalisaa­tion merkitystä”

Sosiaalitieteet lähemmäs päätöksentekoa

(Suomen Kuvale­hti 22/2007)
Nuore­na assis­tent­ti­na kuvit­telin yhteiskun­tati­etei­den ohjaa­van uud­is­tuk­sia ja päätök­sen­tek­i­jöi­den lähin­nä sovelta­van tutkimusten tulok­sia käytän­töön. Myöhem­min päästyäni kat­so­maan Jat­ka lukemista “Sosi­aal­i­ti­eteet lähem­mäs päätöksentekoa”

Luonnonvarojen arvonpalautus

(Suomen Kuvale­hti 8/2007)
Suomen kaivosla­ki on ker­takaikkisen hölmö. Sen suurin ongel­ma ei ole paljon julk­isu­udessa esil­lä ollut ongel­ma kaivos­alueen alueen asukkaiden heikos­ta oikeustur­vas­ta, jos kai­vok­sen perus­t­a­mi­nen alen­taa asun­to­jen arvoa.
Kaivosla­ki tar­joaa kenelle hyvän­sä oikeu­den tyh­jen­tää Suomen maaperää sen rikkauk­sista, olkoon tämä sit­ten suo­ma­lainen, ran­skalainen Jat­ka lukemista “Luon­non­va­ro­jen arvonpalautus”