Päästökauppa ja sähkön hinta ja ilmaiset päästöoikeudet

Kek­sutelu sok­er­i­ju­urikkaista rön­sy­ili niin mon­een suun­taan, etten oikein pysynyt itsekään perässä. Yksi niistä oli päästökau­pan vaiku­tus sähkön hin­taan. Tähän kan­nat­taa palata.

Pörssikaup­pa johtaa peri­aat­teessa järke­vim­pään mah­dol­liseen voimalaitosten käyt­töjärjestyk­seen. Jat­ka lukemista “Päästökaup­pa ja sähkön hin­ta ja ilmaiset päästöoikeudet”

Sekundamusiikkitalo?

Kan­nat­tako pan­na kot­tikär­rykau­pal­la rahaa uuteen musi­ikki­taloon? Tästä voi olla perustel­lusti kah­ta eri mieltä, mut­ta ehdot­tomasti tyh­mintä on tehdä peru­ut­ta­mat­tomasti huono musi­ikki­ta­lo vain sen takia, että kus­tan­nusarvios­ta saadaan tin­gi­tyk­si muu­ta­ma pros­ent­ti pois. Kyse on vähän samas­ta kuin siinä, kun olet railon reunal­la etkä tiedä, onko järkevää hypätä yli vai ei. Puoli­nainen kom­pro­mis­si on ratkaisu­ista huonoin.

Hirvittävä sokeripäätös

Ulko­min­is­teri peruu puheti­laisu­u­den, jos­sa hänen piti käsitel­lä Suomen EU-poli­ti­ikkaa, kun paha EU on men­nyt luokan malliop­pi­las­ta sok­eripoli­ti­ikas­sa. Pääkir­joit­ta­jat ker­to­vat, että Suomen elin­tarvike­te­ol­lisu­us voi joutua vaikeuk­si­in, jos sok­erista tulee maail­mal­la pula ja sen hin­ta nousee tuon­ti­sok­erin varas­sa olevas­sa Suomes­sa kohtu­ut­tomasti. Päämin­is­teri ilmoit­taa Suomen hark­it­se­van suhteitaan komis­sioon uud­estaan. Maat­alous­min­is­ter­iöstä löy­tyi heti miljoo­nia nos­taa sok­er­invil­jeli­jöi­den kansal­lista tukea. Seu­raavak­si Suo­mi var­maan kut­suu EU-suurlähet­tilään koti­in Brys­selistä. Jat­ka lukemista “Hirvit­tävä sokeripäätös”

Meritokraattinen painajainen

Ter­ho Pur­si­ainen lainasi min­ulle vuosia sit­ten Michael Youn­gin kir­jan Mer­i­tokra­t­ian nousu vuodelta 1958. Vaik­ka kir­ja on kir­jana hiono — se on yritet­ty kir­joit­taa kaunokir­jal­liseen mutoon, jota kir­joit­ta­ja ei hal­litse — se mullisti suuresti maail­manku­vaani. Kir­jas­sa esitet­ti­in hyvin yksinker­tainen ja vas­taansanoma­ton hypo­teesi. Jat­ka lukemista “Mer­i­tokraat­ti­nen painajainen”

Kuinka köyhdytämme huumekauppiaan

Suomen Kuvale­hti 38/2007

Asun­to-osakey­htiössämme on tilavat ullakkokomerot, mut­ta niis­sä ei säi­lytetä mitään arvokas­ta. Varkai­ta käy yht­enään. Tämä on osa huumeongelmaa.
Olin vuosikymme­nen alus­sa huume­poli­ti­ikas­ta vas­taa­va min­is­teri. Se oli tuskaista. Huumeet herät­tävät Suomes­sa sel­l­aisia into­hi­mo­ja, ettei ongel­maan kyetä suh­tau­tu­maan ana­lyyt­tis­es­ti. Jat­ka lukemista “Kuin­ka köy­hdytämme huumekauppiaan”

Lainojen takaus halvinta asuntopolitiikkaa

Nim­imerk­ki tiedemies kom­men­toi tätä keskustelua oma­l­la blogillaan. Vas­tasin jo hänelle, mut­ta julkaisen vas­tauk­sen vähän edi­toitu­na myös tääl­lä. Hänen kir­joituk­se­na aihe oli se, mil­lä perus­teel­la omis­tusasum­ista tuylisi sub­ven­toi­da vuokra-asum­ista vas­taan (kuten nyt tapahtuu).

Mitä sel­l­aista yleistä hyvää omis­tusasumiseen liit­tyy, jota pitäisi sub­ven­toi­da? Jat­ka lukemista “Lain­o­jen takaus halv­in­ta asuntopolitiikkaa”

Ilmainen joukkoliikenne?

Helsin­gin kaupung­in­val­tu­us­to käsit­teli eilen Päivi Lip­posen ehdo­tus­ta, että joukkoli­ikenne muutet­taisi­in Helsingis­sä ilmaisek­si joko kokon­aan tai ainakin ruuh­ka-aikoina. Lip­po­nen perusteli tätä sil­lä, että näin vähen­net­täisi­in autoli­iken­net­tä ja tor­jut­taisi­in ilmas­ton­muu­tos­ta. Joskus olen minäkin ilmaista joukkoli­iken­net­tä kan­nat­tanut, mut­ta en kan­na­ta enää. Analysoidaan­pa Lip­posen esi­tys lyödä ilmas­ton­muu­tos­ta päähän ilmaisel­la joukkoli­iken­teel­lä. Jat­ka lukemista “Ilmainen joukkoliikenne?”