Meritokraattinen painajainen

Ter­ho Pur­si­ainen lainasi min­ulle vuosia sit­ten Michael Youn­gin kir­jan Mer­i­tokra­t­ian nousu vuodelta 1958. Vaik­ka kir­ja on kir­jana hiono — se on yritet­ty kir­joit­taa kaunokir­jal­liseen mutoon, jota kir­joit­ta­ja ei hal­litse — se mullisti suuresti maail­manku­vaani. Kir­jas­sa esitet­ti­in hyvin yksinker­tainen ja vas­taansanoma­ton hypo­teesi. Jat­ka lukemista “Mer­i­tokraat­ti­nen painajainen”

Kuinka köyhdytämme huumekauppiaan

Suomen Kuvale­hti 38/2007

Asun­to-osakey­htiössämme on tilavat ullakkokomerot, mut­ta niis­sä ei säi­lytetä mitään arvokas­ta. Varkai­ta käy yht­enään. Tämä on osa huumeongelmaa.
Olin vuosikymme­nen alus­sa huume­poli­ti­ikas­ta vas­taa­va min­is­teri. Se oli tuskaista. Huumeet herät­tävät Suomes­sa sel­l­aisia into­hi­mo­ja, ettei ongel­maan kyetä suh­tau­tu­maan ana­lyyt­tis­es­ti. Jat­ka lukemista “Kuin­ka köy­hdytämme huumekauppiaan”

Lainojen takaus halvinta asuntopolitiikkaa

Nim­imerk­ki tiedemies kom­men­toi tätä keskustelua oma­l­la blogillaan. Vas­tasin jo hänelle, mut­ta julkaisen vas­tauk­sen vähän edi­toitu­na myös tääl­lä. Hänen kir­joituk­se­na aihe oli se, mil­lä perus­teel­la omis­tusasum­ista tuylisi sub­ven­toi­da vuokra-asum­ista vas­taan (kuten nyt tapahtuu).

Mitä sel­l­aista yleistä hyvää omis­tusasumiseen liit­tyy, jota pitäisi sub­ven­toi­da? Jat­ka lukemista “Lain­o­jen takaus halv­in­ta asuntopolitiikkaa”

Ilmainen joukkoliikenne?

Helsin­gin kaupung­in­val­tu­us­to käsit­teli eilen Päivi Lip­posen ehdo­tus­ta, että joukkoli­ikenne muutet­taisi­in Helsingis­sä ilmaisek­si joko kokon­aan tai ainakin ruuh­ka-aikoina. Lip­po­nen perusteli tätä sil­lä, että näin vähen­net­täisi­in autoli­iken­net­tä ja tor­jut­taisi­in ilmas­ton­muu­tos­ta. Joskus olen minäkin ilmaista joukkoli­iken­net­tä kan­nat­tanut, mut­ta en kan­na­ta enää. Analysoidaan­pa Lip­posen esi­tys lyödä ilmas­ton­muu­tos­ta päähän ilmaisel­la joukkoli­iken­teel­lä. Jat­ka lukemista “Ilmainen joukkoliikenne?”

Jätkäsaaresta vähäautoinen

Jätkäsaares­ta tulee toiv­ot­tavas­ta Helsin­gin parhai­ta asuinaluei­ta, ehkä paras. Sen yllä lei­juu kuitenkin paha liiken­nemotin uhka. Tuonne puss­in­perälle on autoli­iken­net­tä vaikea saa­da suju­vak­si. Pysäköin­nin jär­jestämi­nen tuolle alueelle tulee ole­maan myös kohtu­ut­toman kallista. Jat­ka lukemista “Jätkäsaares­ta vähäautoinen”

Mitä tehdään etupihalla?

Asun­toraken­nusy­hdis­tys ARY jär­jesti eilen sem­i­naarin pein­talo­rak­en­tamis­es­ta. Aika kivo­ja aluei­ta nyt syn­tyykin. Kun pyritään tiivi­iseen pien­talo­rak­en­tamiseen, kaiken hukkati­lan toivoisi pois.

Minä en ymmär­rä, mik­si yhä kaavoite­taan jalka­käytävän ja talon väli­in kol­men metrin hyödytön etupi­ha. Jat­ka lukemista “Mitä tehdään etupihalla?”

Mitä todella ajattelen asuntopolitiikasta

Anna-Liisa Snick­er kysyi kom­men­tis­saan artikke­li­i­ni “Lisää iso­ja asun­to­ja”, mikä on oikein asun­topoli­it­ti­nen kan­tani ja luet­teli eri kir­jois­sani ollei­ta kan­to­ja. Ilah­dut­tavaa, että joku on lukenut niistä niin monia. Kos­ka tässä joudu­taan aivan toiseen aiheeseen, vas­taan blog­itekni­sistä syistä uudel­la artikke­lil­la. Jat­ka lukemista “Mitä todel­la ajat­te­len asuntopolitiikasta”

Hernesaareen pari kunnon tornia?

Her­ne­saar­ta saa nyt kuulem­ma vapaasti ideoi­da. Helsin­gin Sanomat on antanut luvan. Paljonko sinne kan­nat­taisi rak­en­taa? Jos raken­namme väljästi, siel­lä on kiva asua, mut­ta tätä riemua osuu harvem­mille. Jos kaavoita­mme tehokkaam­min, ympäristöstä tulee ainakin joidenkin mielestä huonom­paa, mut­ta tuolle unelma­paikalle pääsee use­ampi asumaan. Jat­ka lukemista “Her­ne­saa­reen pari kun­non tornia?”