Sokerinviljely ei sovi Suomeen

En tiedä, tietävätkö suo­ma­laiset, että sok­er­invil­jelystä Suomes­sa käytetään kan­sain­välisessä keskustelus­sa humoris­tise­na esimerkkinä siitä, kuin­ka älyt­tömään työn­jakoon maat­alous­tu­ki voi johtaa. Kaiken jär­jen mukaan sok­eri pitäisi tuot­taa tropi­ikissa, mut­ta kun oikein tue­taan, sitä voi vil­jel­lä melkein napa­pi­ir­il­lä. Jat­ka lukemista “Sok­er­invil­je­ly ei sovi Suomeen”

Maahanmuuttajakeskustelusa

Aika kiihkeän keskustelun sain aikaan lyhyel­lä ulko­maalais­poli­ti­ikkaa koske­val­la kom­men­til­lani “Maas­sa maan taval­la”. Aja­tus siitä, että suvait­se­vaisu­u­den rajat olisi hyvä määritel­lä, sain Uuden­maan­li­iton hal­li­tuk­sen vierailul­la Toron­tossa. Kana­da, joka teol­lisu­us­maista ottaa ehkä eniten ulko­maalaisia maa­hansa väk­iluku­un suh­teutet­tuna, on jotain tuol­laista tehnyt.

Blogikeskustelu kir­joituk­ses­tani on saanut Jat­ka lukemista “Maa­han­muut­ta­jakeskustelusa”

Maakuntien etu on kouluttaa lapsistaan Helsinkiin muuttajia?

Jokin työryh­mä näyt­tää esit­tävän opet­ta­jak­oulu­tuk­sen aloi­tu­s­paikko­jen lisäämistä Helsingis­sä ja vähen­tämistä muual­la. Muual­la on tästä älähdet­ty, minkä nyt tietysti saat­toi arvatakin. Näin sitä siir­retään työ­paikko­ja maakun­nista Helsinki­in! Samaa keskustelua on käy­ty hoita­jak­oulu­tuk­ses­ta. Jat­ka lukemista “Maakun­tien etu on koulut­taa lap­sis­taan Helsinki­in muuttajia?”

Kannabissätkästä soppajonoon?

Min­is­teri Sari Sarko­maa esit­tää, että päi­hderi­ip­pu­vaiset opiske­li­jat erotet­taisi­in hoitoalan oppi­laitok­sista, kos­ka nämä narkkar­it sairaaloiden lääkekaapeille päästyään varas­ta­vat huumau­sainei­ta ja myyvät niitä kaduilla.

Ensim­mäi­nen reak­tioni tuo­hon oli — pakko myön­tää — että ajatuk­ses­sa on järkeä. Kaik­ki ihmiset eivät sovi kaikille aloille. Sit­ten tulin järkiini.

Tässä ajatuk­ses­sa on ainakin kolme ongel­maa: Jat­ka lukemista “Kannabis­sätkästä soppajonoon?”

Maanpuolustuksen tabut tulevat kalliiksi

Ken­raali Kaskeala on sanonut, että armei­jan sodanaikaista vahvu­ut­ta pitäsi laskea kol­man­nek­sel­la, jot­ta rahat riit­täi­sivät nykyaikaisi­in aseisi­in. Tämä on tiedet­ty koko ajan, mut­ta sitä ei uskalleta sanoa ääneen. Senkin jäl­keen jäisi yli 200 000 miestä, mikä on tuplas­ti sen, miutä muil­la Pohjo­is­mail­la on yhteensä.

Kaskealakin meni väit­tämään, ettei tämän takia tarvitse koulutet­tavien asevelvol­lis­ten määrää laskea. Vai sanoiko. Oikeas­t­aan hän sanoi vain, ettei asevelvol­lisu­ud­es­ta kan­na­ta luop­ua. Asevelvol­lisu­us se on Ruot­sis­sakin, vaik­ka vain pieni osa ikälu­okas­ta koulute­taan sotimaan.

Kysyin pari vuot­ta sit­ten hyvin korkea-arvoiselta soti­lashenkilöltä, Jat­ka lukemista “Maan­puo­lus­tuk­sen tabut tule­vat kalliiksi”

Arkkitehtipoliittinen ohjelma

Osmo Soin­in­vaara
Vihrei­den ryh­mäpuheen­vuoro arkkite­htipoli­it­tisen ohjel­man lähetekeskustelus­sa Helsin­gin kaupung­in­val­tu­us­tossa 12.9.2007

Arvoisa puheen­jo­hta­ja!

Jok­seenkin kaik­ki, mitä arkkite­htipoli­it­tises­sa ohjel­mas­sa on esitet­ty, on hyvää ja kan­natet­tavaa. Kovin kapea-alainen ja asiantun­ti­jakeskeinen ohjel­ma kuitenkin on. Eikö poli­ti­ikkao­hjel­mas­sa pitäisi paneu­tua siihen, tukeeko päätök­sen­teko­pros­es­si hyvää arkkite­htu­uria. Ei sanaakaan kansalais­ten vaikut­tamiskanav­ista. Ei main­in­taakaan Hitak­ses­sa käyte­tys­tä laatuk­il­pailus­ta. Eikö raken­netun ympäristön suhde luon­toym­päristöön kuu­luisi asi­aan? Puo­lus­taako ohjel­ma käytän­nössä raken­nus­suo­jelua? Helsin­ki tarvit­see laa­jem­man arkkite­htipoli­it­tisen ohjel­man, jos­sa käsitel­lään myös suun­nit­telukäytän­töjä. Jat­ka lukemista “Arkkite­htipoli­it­ti­nen ohjelma”

Kuuma kunnallinen kameravalvonta

(Kolum­ni Helsin­gin Uuti­sis­sa 9.9.07)

Helsin­gin kaupun­gin ehdo­tus liiken­teen kun­nal­lis­es­ta kam­er­avalvon­nas­ta on herät­tänyt kuumia tun­tei­ta sen jäl­keen kun Oikeusmin­is­teri Tui­ja Brax ilmoit­ti kan­nat­ta­vansa sitä.
Aja­tus on, että esimerkik­si päin punaista ajamis­es­ta toimitet­taisi­in parkkisakon tapaan mak­su­lap­pu auton omis­ta­jalle. Kak­si asi­aa muut­tuisi. Mak­sa­ja olisi auton omis­ta­ja eikä kul­jet­ta­ja. Ran­gais­tus olisi tasasu­u­ru­inen rike­mak­su eikä tuloista riip­pu­va sakko. Jat­ka lukemista “Kuuma kun­nalli­nen kameravalvonta”

Ruuan hinta nousee pysyvästi

Kir­joitin joskus kak­sikym­men­tä vuot­ta sit­ten ennus­tuk­sen, jon­ka mukaan vil­jan hin­ta tulee maail­mas­sa nouse­maan rajusti ja että Suomes­sakin met­site­tyt pel­lot ote­taan uud­estaan käyt­töön — niiltä ehditään korkein­taan kor­ja­ta jonkin­lainen jouluku­u­sisato. Sen jäl­keen kehi­tys meni aivan toiseen suun­taan. Aloin välil­lä itsekin epäil­lä teo­ri­aani Jat­ka lukemista “Ruuan hin­ta nousee pysyvästi”

Maassa maan tavalla

Suo­mi on mitä ilmeisem­min — ja toiv­ot­tavam­min — lisään­tyvän maa­han­muu­ton kohteena. Se edel­lyt­tää meiltä vieraiden tapo­jen suvait­semista. Suvait­se­vaisu­udessa ei kuitenkaan pidä men­nä kuin­ka pitkälle hyvän­sä. Jos halu­aa muut­taa Suomeen, on hyväksyt­tävä, että Suomes­sa nou­date­taan Suomen lakia. Jat­ka lukemista “Maas­sa maan tavalla”