Oikea ja väärä energiankäyttö

Kun Venäjäl­lä Neu­vos­toli­iton rom­ah­duk­sen jäl­keen alet­ti­in per­iä mak­sua sähköstä, joka siihen asti oli ollut ilmaista (Lenin: “Sosial­is­mi on sähköistämistä”) kysyt­ti­in muun muas­sa, pitääkö sairaaloidenkin mak­saa sähköstä?

Vähän samal­ta kuu­losti­vat ajatuk­set, että autol­la ajo on vält­tämätön­tä, loman viet­to ei ole. Jat­ka lukemista “Oikea ja väärä energiankäyttö”

Progressiivinen energiavero

Blogikeskustelus­sa edel­lä aika moni esit­ti, että ener­giaveron pitäisi olla pro­gres­si­ivi­nen. Jos käyt­tää vähän ener­giaa, mak­saa siitä kilo­wat­ti­tun­tia kohden vähän ja jos käyt­tää paljon, mak­saa kilo­wart­ti­tun­tia kohden paljon, jot­ta mökin mum­mo ei jou­tu­isi raju­un nälkäku­uri­in samal­la kun ökyrikas tuh­laa ener­giaa huvikseen. Jat­ka lukemista “Pro­gres­si­ivi­nen energiavero”

Lentämisen syntisyys

Kun tun­nustin käyneeni Roomas­sa, syn­tyi tietysti kiivas keskustelu lentoli­iken­teen syn­tisyy­destä. Yleinen käsi­tys ympäristöpi­ireis­sä on, että lentoli­ikenne on mui­hin matkus­tus­muo­toi­hin ver­rat­tuna ylen turmi­ol­lista. Se on turmi­ol­lista, mut­ta niin on autoilu ja laiva­matkus­t­a­mi­nenkin. Jat­ka lukemista “Lentämisen syntisyys”

Miten Tehyn työtaistelu päätetään?

Jos Tehyn työ­tais­telu alkaa, on var­maankin tarkoi­tus, että se joskus myös lop­puu. Olisi hyvä osa­puolten val­is­tau­tua selvit­tämään juridi­nen ongel­ma, joka kos­kee virka­suh­teen­sa purkanei­ta hoita­jia. Tehyn lähtöko­htana on, että lakon­lopet­tamis­sopimuk­ses­sa kaik­ki ote­taan töi­hin van­hoina työn­tek­i­jöinä. Työ­suhteis­ten osalta tämä on ongel­ma­ton­ta, mut­ta viran täyt­töä säätelee laki, jota ei ymmärtääk­seni voi sopimuk­sel­la ohit­taa. Jat­ka lukemista “Miten Tehyn työ­tais­telu päätetään?”

Halpa mutta huono joukkoliikenne

Roomas­sa joukkoli­ikenne on hal­paa. Yhden vuorokau­den lip­pu mak­saa neljä euroa, kun se Helsingis­sä on muis­taak­seni kuusi. Val­it­sisin Helsin­gin hin­nat, jos saisin Helsin­gin liiken­teen. Bus­sis­sa matkus­t­a­mi­nen on todel­li­nen koet­tele­mus, sil­lä ne ovat niin täysiä kuin teo­ri­as­sakaan on mah­dol­lista, remi­sevät ja pomp­pi­vat. Ei ihme, että niin moni halu­aa liikkua toisel­la tavoin.

Se toinen tapa on usein käve­ly, mut­ta vielä use­am­man moot­toripyörä tai mopo. Joka paikkaan tunke­vat melu­a­vat ja hai­se­vat mopot ovat varsi­nainen riesa. Jat­ka lukemista “Hal­pa mut­ta huono joukkoliikenne”

Colosseum ja rekkajonot

Ter­veisiä Roomas­ta, jos­sa olen poikani kanssa syyslomalla.

Colos­se­u­min rau­nioille on parin tun­nin jono. Tulp­pana on hidas lipun­myyn­ti. Lip­pu mak­saa yhdek­sän euroa. Jos ostaa opaste­tun kier­roksen 21 eurol­la, saa oppaal­ta pää­sylipun jonot­ta­mat­ta. Jat­ka lukemista “Colos­se­um ja rekkajonot”

Onko Pihlajanmäki onnistunutta arkkitehtuuria?

Kaupunkisu­un­nit­telu­lau­takun­nan puheen­jo­hta­ja Mai­ja Antti­la on pari­inkin ker­taan kehunut 60-luvun beto­niarkkite­htu­urin saavu­tuk­sia ker­toma­l­la, että Pih­la­jan­mäkikin on nyt pan­tu suo­jelu­un ja alue on arkkite­htipi­ireis­sä herät­tänyt suur­ta ihas­tus­ta. Ajat­telin ensin, että en sano tähän mitään, Jat­ka lukemista “Onko Pih­la­jan­mä­ki onnis­tunut­ta arkkitehtuuria?”

Omaleimaisuus olisi kivaa

Kolum­ni Helsin­gin Uutisissa

Pekka Kor­pisen tes­ta­men­tis­sa Helsin­gin kaupungille – arkkite­htipoli­it­tises­sa ohjel­mas­sa - san­o­taan kaupun­gin muo­dos­tu­van vuosirenkaista. Pitää paikkansa liiankin hyvin. Samaan aikaan raken­netut alueet ovat kovin saman­näköisiä. Oma­leimainen alue voisi olla kiva yllä­tys. Jat­ka lukemista “Oma­leimaisu­us olisi kivaa”