Töitä olisi, tekijöitä puuttuu

 

Kor­kea työl­li­syys on hyvin­voin­ti­val­tion ehdo­ton edellytys.

Joka ei ota työl­li­syy­den nos­ta­mis­ta tosis­saan, on tosia­sias­sa luo­pu­mas­sa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nas­ta. Aiem­min riit­ti vähän alem­pi työl­li­syy­sas­te. Nyt elä­ke­läi­siä on niin pal­jon ja tule­vai­suu­des­sa vie­lä enem­män, että työi­käi­sis­tä pitäi­si työl­lis­tyä pal­jon ennem­män kuin aiemmin.

Muis­sa poh­jois­sa­mais­sa tämä on rat­kais­tu. Pitäi­si­kö mei­dän kopioi­da työt­tö­myy­tur­van sään­tö­jä ja työ­voi­ma­po­liit­tis­ten toi­mien koko­nai­suut­ta niistä.

Kir­joi­tin aihees­ta pää­kir­joi­tuk­sen Ver­de-leh­teen. Lue se täs­tä.

 

Lauantai 7.8.2021 Loviisa — Helsinki

Sää­en­nus­tus ennus­ti ilta­päi­väk­si kovaa sadet­ta. Pys­tyn aja­maan satees­sa eikä ilma vai­kut­ta­nut kovin kyl­mäl­tä, mut­ta halusin sil­ti ehtiä mah­dol­li­sim­man pit­käl­le ennen sateen alkua. Niin­pä minul­la on kel­lo soi­mas­sa ennen seit­se­mää ja puo­li kah­dek­sal­ta olin aamu­pa­lal­la. Cafe Espla­nad ei ollut sel­lai­nen pit­si­ver­hoil­la varus­tet­tu  kah­vi­la, johon nimi viit­ta­si, vaan pai­kal­li­sen hoi­va­ko­din ruo­ka­la, mut­ta minä halusin­kin mur­ki­naa ja nopeasti.

Las­kin, että riva­kas­ti pol­ke­mal­la oli­sin kol­mel­ta koto­na ja ajai­sin pari tun­tia satees­sa jos­sain Söder­kul­lan ja Hel­sin­gin välil­lä. Jat­ka luke­mis­ta “Lau­an­tai 7.8.2021 Lovii­sa — Helsinki”

Perjantai 6.8.2021 Kouvola – Loviisa

Aloin hank­kiu­tua koh­ti Hel­sin­kiä, jot­ta en jou­tui­si aja­maan satees­sa. Ei sekään nyt niin hir­veä­tä oli­si, mut­ta kui­ten­kin. Oli­sin voi­nut jat­kaa itään ja tul­la vaik­ka Lap­peen­ran­nas­ta junal­la, mut­ta juniin on kuu­lem­ma han­ka­laa saa­da fil­la­rei­ta. Vara­sin hotel­lin Loviisasta.

Yri­tin pakot­taa rei­tin pik­ku­teil­le, mut­ta ohjel­ma pro­tes­toi sitä vas­taan voi­mak­kaas­ti. Päät­te­lin sii­tä, että nuo mie­len­kiin­toi­sen näköi­set tiet oli­vat sora­tei­tä. Jat­ka luke­mis­ta “Per­jan­tai 6.8.2021 Kou­vo­la – Loviisa”

Torstai 5.8.2021 Heinola — Kouvola

Olin varan­nut hotel­lin Kou­vo­las­ta, ja nyt se onnis­tui suo­raan hotel­lin omil­ta sivuil­ta, mikä tuli 11 euroa hal­vem­mak­si. Se vaa­tii vain vähän päättäväisyyttä.

Reit­ti kul­ki ensin 10 km takai­sin koh­ti Vie­ru­mä­keä. Alus­sa oli voi­mia vie­viä nousu­ja, jois­ta jalat eivät pitä­neet. Pitäi­si sel­väs­ti pitää vapaa­päi­viä pol­ke­mi­ses­ta. Aloin jo epäil­lä, että mat­ka Kou­vo­laan kes­täi­si näil­lä jaloil­la kau­an, mut­ta sit­ten mäet lop­pui­vat ja reit­ti oli itse asias­sa las­ku­voit­tois­ta. Tun­nel­ma muut­tui onnelliseksi.

Gar­min Edgen suo­sit­ta­ma reit­ti oli täl­lä ker­taa aika hyvä. Se kul­ki muun muas­sa golf-ken­tän huol­to­tie­tä pit­kin. En oli­si itse kekan­nut mois­ta. Jat­ka luke­mis­ta “Tors­tai 5.8.2021 Hei­no­la — Kouvola”

Keskiviikko 4.8. Mäntsälä — Heinola

Vara­sin hotel­lin Hei­no­las­ta. Yri­tin vara­ta sen suo­raan, mut­ta  jou­duin aina Booking.comin asiak­kaak­si. Se on mii­noit­ta­nut Googlen tehok­kaas­ti. Vaik­ka tie­sin hotel­lin nimen, en onnis­tu­nut pää­se­mään hotel­lin omil­le sivuil­le. Sivu, joka näyt­ti hotel­lin omal­ta, oli sekin Booking.comin. Tätä kir­joit­taes­sa­ni vas­ta oival­sin, että onhan haku­ko­nei­ta mui­ta­kin. Olen aina ihme­tel­lyt, mihin Bing-haku­ko­net­ta voi käyt­tää, mut­ta täs­sä se oli­si aut­ta­nut. Oli­sin saa­nut huo­neen 15 euroa hal­vem­mal­la. Jat­ka luke­mis­ta “Kes­ki­viik­ko 4.8. Mänt­sä­lä — Heinola”

Fillariretki, ensimmäinen päivä tiistai 3.8.

Yllät­tä­vän moni on kysy­nyt minul­ta kesän pyö­rä­ret­kes­tä ja että kai selos­tan sitä taas blo­gil­la­ni. Hel­tei­nen kesä meni vii­meis­tel­les­sä kir­jaa­ni 2020-luvun yhteis­kun­ta­po­li­tiik­ka ja fil­la­ri­ret­ki jäi teke­mät­tä. Olin alun­pe­rin suun­ni­tel­lut mat­kaa Sak­san joki­laak­soi­hin. Se hyvä puo­li täs­sä tie­tys­ti oli, etten jou­tu­nut kes­kel­lä tulvakatastrofia.

Jat­ka luke­mis­ta “Fil­la­ri­ret­ki, ensim­mäi­nen päi­vä tiis­tai 3.8.”

Britannian uskalias koronapäätös

Bri­tan­nias­sa oli vuo­den­vaih­tees­sa todel­la paha koro­na­ti­lan­ne. Tar­tun­to­ja tuli vii­kos­sa 400 000 ja kuol­lei­ta yli 8 600. Suo­men väki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na tämä oli­si mer­kin­nyt noin 4 600 tar­tun­taa ja sataa kuol­lut­ta päi­vit­täin. Mitään täl­lais­ta ei ole meil­lä koet­tu koskaan.

Bri­tan­nia vähän etui­li roko­tuk­sis­sa, ja niin­pä pan­de­mia saa­tiin liki tukah­de­tuk­si maas­sa. Tar­tun­to­jen vii­koit­tai­nen mää­rä puto­si kol­meen­tois­ta tuhan­teen, eli vähen­nys­tä oli noin 97%. Niin­pä maas­sa pää­tet­tiin luo­pua kai­kis­ta koro­na­ra­joi­tuk­sis­ta. Pää­tös tuli voi­maan eilen. Jat­ka luke­mis­ta “Bri­tan­nian uska­lias koronapäätös”

Markkinat soveltuvat parhaiten sähköautojen latausinfran ohjaajaksi

Kun säh­kö­au­tot yleis­ty­vät nopeas­ti, tar­vi­taan latausin­fraa pal­jon ja nopeas­ti. Se ei ole aivan hal­paa. On vaa­dit­tu, että veron­mak­sa­jat sub­ven­toi­vat tätä­kin. Mark­ku Olli­kai­nen sanoi Hel­sin­gin Sano­mien mukaan, että jokai­nen ben­saa myy­vän huol­toa­se­ma pitäi­si vel­voit­taa tar­joa­maan myös sähkölatausta.

Minä jät­täi­sin koko asian mark­ki­noi­den huo­lek­si, sil­lä pro­jek­ti on aika kal­lis ja nor­mioh­jauk­sel­la toteu­tet­tu­na se on mon­ta ker­taa kal­liim­pi. Jat­ka luke­mis­ta “Mark­ki­nat sovel­tu­vat par­hai­ten säh­kö­au­to­jen latausin­fran ohjaajaksi”

Koronan vaimennut tappavuus

Onko perus­tei­ta ryh­tyä taas sul­ke­maan yhteis­kun­taa, kun koro­na­tar­tun­nat leviä­vät? Roko­tus­ten myö­tä tau­dis­ta on tul­lut aivan olen­nai­ses­ti vähem­män tappava. 

Meil­lä on käsis­säm­me koro­nan nel­jäs aal­to. Del­ta­vi­rus on erit­täin tart­tu­va, min­kä lisäk­si se näyt­tää sopeu­tu­van hyvin kesäi­siin oloi­hin tart­tuen her­käs­ti myös ulkoil­mas­sa.  (huom! tul­kin­ta on oma­ni) Huo­noi­hin uuti­siin kuu­luu myös se, että roko­tus ei näy­tä estä­vän tar­tun­taa, vaik­ka se suo­jaa­kin roko­te­tun tau­din vah­vim­mil­ta muo­doil­ta. Roko­tus suo­jaa toi­sin sanoen roko­tet­tua itse­ään, mut­ta ei mui­ta, sil­lä oiree­ton, roko­tet­tu tar­tun­nan saa­nut voi levit­tää tau­tia tehok­kaas­ti. Jat­ka luke­mis­ta “Koro­nan vai­men­nut tappavuus”

Koijärvi ja eläinaktivistit

Sanoin Jyväs­ky­län kesän panee­lis­sa, että ilman eläi­nak­ti­vis­tien yöl­li­siä tar­hais­ku­ja tur­kis­tar­haus oli­si meil­lä jo kiel­let­ty, kuten se on kiel­let­ty mel­kein kaik­kial­la muu­al­la Euroo­pas­sa. Twit­te­ris­sä on vaa­dit­tu perus­te­lu­ja. Täs­sä tulevat.

Koi­jär­vi-lii­ke oli val­ta­va menes­tys. Sen toi­min­ta oli lai­ton­ta, mut­ta 90 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta hyväk­syi sen.  Menes­ty­vän suo­ran toi­min­nan tavoit­tee­na on saa­da ylei­nen mie­li­pi­de puo­lel­leen, ei edes yrit­tää pakot­taa yhteis­kun­taa tah­toon­sa kiris­tä­mäs­sä. Tämä jäl­kim­mäi­nen kei­no vie ter­ro­ris­min puo­lel­le ja sii­tä tie joh­taa johon­kin aivan muu­hun. Jat­ka luke­mis­ta “Koi­jär­vi ja eläinaktivistit”