Palvelusetelit 3: Palvelusetelit terveydenhuollossa

Hal­li­tuk­sen esi­tys ei rajaa pal­ve­luse­te­lien käyt­töä oikeas­taan miten­kään. On siis kun­nan vas­tuul­la, mihin se pal­ve­luse­te­liä sovel­taa. Kun­ta voi esi­mer­kik­si antaa pal­ve­luse­te­lin yleis­lää­kä­rin pal­ve­lui­hin, mut­ta näin tulee tuk­sin tapah­tu­maan, kos­ka se tuli­si kun­nal­le hyvin kal­liik­si. Kävin minis­te­ri­nä tutus­tu­mas­sa Bri­tan­nian ter­vey­den­huol­toon. Meil­le esi­tel­tiin myös tätä vakuutus/yksityislääkäripuolta. Kun ker­roin, kuin­ka kal­liik­si lap­si­va­kuu­tuk­set tuli­vat suo­ma­lai­sil­le vakuu­tus­yh­tiöil­le. Isän­nät vas­ta­si­vat, ettei … Jat­ka luke­mis­ta “Pal­ve­luse­te­lit 3: Pal­ve­luse­te­lit terveydenhuollossa”

Palvelusetelit 2: Kunta valitsee tuottajat

Pal­ve­luse­te­liä käyt­tä­vä asia­kas saa vali­ta pal­ve­lun­tuot­ta­jan, mut­ta vain kun­nan hyväk­sy­mien jou­kos­ta. Lain nel­jän­nes­sä pykä­läs­sä sano­taan näin: “Kun­nan tulee hyväk­syä ne yksi­tyi­set pal­ve­lu­jen tuot­ta­jat, joi­den pal­ve­lu­jen mak­sa­mi­seen asia­kas voi käyt­tää kun­nan myön­tä­mää pal­ve­luse­te­liä. Kun­nan on pidet­tä­vä luet­te­loa hyväk­sy­mis­tään pal­ve­lu­jen tuot­ta­jis­ta. Tie­dot pal­ve­lu­jen tuot­ta­jis­ta, näi­den tuot­ta­mis­ta pal­ve­luis­ta ja nii­den hin­nois­ta tulee olla jul­ki­ses­ti saa­ta­vil­la inter­ne­tis­sä ja muul­la sovel­tu­val­la … Jat­ka luke­mis­ta “Pal­ve­luse­te­lit 2: Kun­ta valit­see tuottajat”

Palvelusetelit: mitä ajattelin vuonna 2002?

Kävin tänään asian­tun­ti­ja­na sosi­aa­­li- ja ter­veys­va­lio­kun­nas­sa ker­to­mas­sa aja­tuk­sia­ni pal­ve­luse­te­li­lain­sää­dän­nös­tä. Asian on sen ver­ran mie­len­kiin­toi­nen, että kir­joi­tan täs­tä useam­man pos­tauk­sen sar­jan; pit­kät jutut kun eivät oikein toi­mi blo­gis­sa. Pal­ve­luse­te­lin idea­na on, että kun­ta voi antaa hen­ki­löl­le, jot­ka tar­vit­see jotain kun­nal­lis­ta pal­ve­lua vaih­toeh­to­na pal­ve­luse­te­lin, jol­la tämä voi ostaa saman pal­ve­lun yksi­tyi­sel­tä puo­lel­ta. Jos sete­li ei rii­tä pal­ve­lun … Jat­ka luke­mis­ta “Pal­ve­luse­te­lit: mitä ajat­te­lin vuon­na 2002?”

Palvelusetelit

Pää­kir­joi­tus­toi­mit­ta­ja Mar­jut Lind­berg kir­joit­ti tänään Hesa­ris­sa pal­ve­luse­te­leis­tä taval­la, joka sai minut tar­kis­ta­maan, luen­ko Hesa­ria vain dema­rien vaa­li­leh­teä. Kos­ka olen pal­ve­luse­te­lei­den esil­le­tu­loon osal­ta­ni vähän syyl­li­nen, kerrattakoon,mihin niil­lä täh­dä­tän. Sii­nä muo­dos­sa kuin itse pal­ve­luse­te­lit hah­mo­tan, jär­jes­tel­mä toi­mi­si näin:

Soten korjaaminen (5) Elektiivinen erikoissairaanhoito

Ruot­sis­sa on par­haat tulok­set yksi­tyis­tä­mi­ses­tä saa­tu elek­tii­vis­ten hoi­to­jen, esi­mer­kik­si lonk­ka­leik­kaus­ten kil­pai­lu­tuk­ses­ta. Nii­hin ei lii­ty sanot­ta­via kan­nus­tin­vir­hei­den ongel­maa, kos­ka poti­lai­den hoi­don tar­ve on ensin mää­ri­tel­ty jul­ki­ses­sa ter­vey­den­hoi­dos­sa, joka kil­pai­lut­taa hoi­dot. Sai­raa­lat eivät voi siis hank­kia poti­lai­ta alen­ta­mal­la hoi­don kri­tee­rei­tä. Yksi­tyi­set sai­raa­lat ovat osan­neet jär­jes­tää toi­min­tan­sa tehok­kaam­min ja ovat sik­si pääs­seet alem­piin kus­tan­nuk­siin. Hoi­don laa­tu on tur­vat­tu … Jat­ka luke­mis­ta “Soten kor­jaa­mi­nen (5) Elek­tii­vi­nen erikoissairaanhoito”

Soteuudistuksen sudenkuopat

Hal­li­tuk­sen ja oppo­si­tion hyväk­sy­mä sote­rat­kai­su ei ole vie­lä lähes­kään val­mis. Sii­nä on mon­ta suden­kuop­paa. Esi­mer­kik­si täl­lai­sia: Yli­opis­tol­li­nen kes­kus­sai­raa­la joh­taa Moni tul­kit­see teh­tyä sopi­mus­ta siten, että nykyi­set mil­joo­na­pii­rit sel­lai­se­naan ottai­si­vat joh­taak­seen koko sote-huol­­lon alu­eel­laan, mut­ta niil­lä säi­lyi­si­vät omat kes­kus­sai­raa­lan omas­sa orga­ni­saa­tios­saan. Jos näin teh­täi­siin, vää­ris­ty­mä, joka on rahan­käy­tös­sä pai­not­ta­nut eri­kois­sai­raan­hoi­toa perus­ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­sel­la, säi­lyi­si ja pahe­ni­si. Asi­aa … Jat­ka luke­mis­ta “Sote­uu­dis­tuk­sen sudenkuopat”

Demokratia, hierarkia vai markkinat

(Jul­kais­tu Suo­men Kuva­leh­des­sä Näkö­kul­ma-artik­ke­li­na) Björn Wahl­roos kehit­tää kir­jan­sa Mark­ki­nat ja demo­kra­tia joh­dan­nos­sa mie­len­kiin­toi­sen jän­nit­teen kol­men hal­lin­to­mal­lin, mark­ki­noi­den, hie­rar­kian ja demo­kra­tian työn­jaos­ta. Hie­rark­ki­ses­ta pää­tök­sen­teos­ta esi­merk­ki­nä on Ste­ven Job­sin joh­ta­man Applen sisäi­nen hal­lin­to tai Kii­nan val­tion­hal­lin­to. Län­si­mai­nen val­tion­hal­lin­to on demo­kra­ti­aa ja onpa demo­kra­tia yrit­tä­nyt pus­kea myös yri­tys­ten päätöksentekoon.

Hoidokista asiakkaaksi

Suo­mi poik­ke­aa useim­mis­ta mais­ta sii­nä, ettei meil­lä vas­tuu van­hus­ten­hoi­dos­ta ole lap­sil­la vaan yhteis­kun­nal­la. Maa­il­mas­sa taval­li­sin tapa jär­jes­tää van­hus­ten hoi­to on vel­voit­taa lap­set – joko lain tai perin­teen voi­mal­la – huo­leh­ti­maan van­hem­mis­taan. Lail­la asia on jär­jes­tet­ty näin esi­mer­kik­si Viros­sa. Japa­nis­sa van­hus­ten hoi­dos­ta on vas­tuus­sa van­him­man poh­jan vai­mo; jos­tain syys­tä per­hei­den esi­kois­po­jat jää­vät usein nai­mat­to­mik­si. Kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti aja­tus, … Jat­ka luke­mis­ta “Hoi­do­kis­ta asiakkaaksi”

Johdanto

Olen kir­joit­ta­mas­sa kir­jaa SATA-komi­­tean työs­tä. Ajat­te­lin kokeil­la toi­sen­lais­ta työ­ta­paa: jul­kai­sen luon­nos­teks­te­jä blo­gil­la toi­voen nii­hin kom­ment­te­ja. Kom­men­tit käy­tän kor­vauk­set­ta hyväk­se­ni; par­haat kom­men­toi­jat ehkä saa­vat kus­tan­ta­jal­ta kir­jan muis­tok­si jos se jos­kus jul­kais­taan. Täs­sä joh­dan­to­lu­kua. Puhe­lin soi repun tas­kus­sa, kun puus­ku­tin tou­ko­kuun 24 päi­vä­nä 2007 kuu­mas­sa aurin­gon­pais­tees­sa pol­ku­pyö­räl­lä ylös Kar­paat­tien rin­net­tä Puo­lan ja Slo­va­kian rajal­la. Nousu oli ensim­mäi­nen … Jat­ka luke­mis­ta “Joh­dan­to”