Länsimaat tekevät jättimäisen virheen Gazassa

Israel toteut­taa silmiemme edessä jät­timäistä sotarikos­ta. Maa on murhan­nut jo yli 20 000 sivi­il­iä sum­mit­taisil­la pom­mi­tuk­sil­la, joukos­sa tuhan­sia lap­sia. Vähem­mästäkin on saanut syyt­teen kansan­murhas­ta. Etelä-Afrik­ka on oikeassa.

Se, että län­si­maat ja niiden joukos­sa Suo­mi kieltäy­tyvät sisäpoli­it­ti­sista syistä tuomit­se­mas­ta Israelin toimia ja Yhdys­val­lat toimit­taa tähän tarkoituk­seen jopa asei­ta, ei ole vain vas­ten­mielistä vaan myös hyvin tyh­mää. Se johtaa globaalin etelän kään­tymiseen län­si­mai­ta vas­taan. Tämä tulee län­si­maille  todel­la kalli­ik­si. Tämän seu­rauk­sia kan­netaan vuosia ellei vuosikymmeniä.

On vaikea selit­tää köy­hien maid­en ihmisille, mik­si pitäisi tuomi­ta Venäjän toimet Ukrainas­sa, kun Israel saa toisaal­ta tehdä Gazas­sa ihan mitä hyvän­sä. Putin on tyytyväinen.

On tot­ta, että täl­lä ker­taa Hamas aloit­ti. Sil­lä voi jopa perustel­la Hamasin johta­jien murhaamista, mut­ta ei mitenkään sum­mit­taista las­ten tap­pamista. Eivät ne lapset olleet tähän syyllisiä.

On myös niin, että kah­den miljoo­nan ihmisen luk­it­sem­i­nen Gazan avo­vanki­laan – sitä voisi kut­sua myös keski­tysleirik­si – on aivan ja tulee syn­nyt­tämään lisään­tyvää katkeru­ut­ta, joka sataa suo­raan Hamasin laari­in. Ajatelkaa itse elämää pienelle alueelle sul­lot­tuna vail­la mitään toivoa paremmasta.

Olen täysin samaa mieltä 80 ulko­min­is­ter­iön työn­tek­i­jän kanssa.

Mihail Šiškin: Sota vai rauha

Putin­ista johtu­vista syitä jatkan paneu­tu­mista Venäjää koske­vi­in kir­joi­hin. Nyt on vuorossa Mihail Šiškinin kir­ja Sota vai Rauha.

Šiškin on vuon­na 1961 Mosko­vas­sa syn­tynyt, Sveit­sis­sä asu­va kirjailija.

Kir­ja on epä­toivoinen vuo­da­tus Venäjän euroop­palais­myön­teisen älymys­tön ase­mas­ta ja Venäjän tilas­ta ylipään­sä. Venäjästä maalataan lohdu­ton kuva, joka ei anna juuri toivoa tilanteen korjautumisesta.

Sivu­u­tan kir­jas­sa ole­van väkevän Venäjän kult­tuurin ja maan kauneu­den ylistyk­sen ja keski­tyn siihen, mitä kir­ja ker­too Venäjän tulevaisuudesta.

Venäjä syntyi Kultaisen Ordan vasallivaltioksi

Venäjän ongel­mat ovat hänen mukaansa peräisin sen his­to­ri­as­ta. Olin mielestäni hyvä koulun his­to­ri­as­sa, mut­ta suuren naa­purimme juurista ei koulun his­to­ri­anopetuk­ses­sa ker­rot­tu oikeas­t­aan mitään. Ohi­men­nen mainit­ti­in, että viikin­git perus­ti­vat Nov­gorodin ja että mon­golit val­ta­si­vat joskus Etelä-Venäjän, mut­ta Kul­tais­es­ta Ordas­ta tulin tietoisek­si vas­ta kuun­nel­tuani René Nyber­gin eri­no­maisen kir­jan Ruotsin ja Venäjän välis­sä. Jat­ka lukemista “Mihail Šiškin: Sota vai rauha”