Vaalit ohi – mörkö kaappiin.

Sopimus Suomen suurim­mas­ta  ter­vey­den­huol­lon ulkois­tamis­es­t­ta tehti­in viikko sit­ten, kun Mänt­tä- Vilp­pu­lan kun­tay­htymän hal­li­tus sopi Pih­la­jalin­nan Oy:n kanssa koko ter­vey­den­huolton­sa ulkois­tamis­es­ta Pih­la­jalin­na Oy:n ja Mänt­tä-Vilp­pu­lan yhdessä perustet­tavalle yhteiskun­nal­liselle yri­tyk­selle. Jat­ka lukemista “Vaalit ohi – mörkö kaappiin.”

Vaalit tulevat, mörkö esiin!

Demarien vaal­is­trate­git näyt­tävät luot­ta­van van­haan ja hyväk­si havait­tuun. Sään­nöl­lis­es­ti juuri ennen vaale­ja kaive­taan kaapista yksi­ty­istämisen mörkö, lopete­taan puhe sub­stanssista ja keski­tytään puhu­maan vain möröstä.

Mörön vaat­teet alkoi­vat olla käytössä kuluneet, joten mörölle on han­kit­tu uudet, entistä pelot­tavam­mat vaat­teet: kuin yhdestä suus­ta kaik­ki demar­it alkoi­vat samana päivänä puhua, että ylikansal­liset pörssiy­htiöt tule­vat ja ryöväävät ter­vey­den­huoltomme. Sinne menivät veroparati­isi­in nekin rahat, jot­ka oli tarkoitet­tu van­huk­sen koti­hoitoon. Jat­ka lukemista “Vaalit tule­vat, mörkö esiin!”

Tutkittua tietoa segregaatiosta

Olin viime viikol­la Uuden­maan liitossa kuun­tele­mas­sa, kun kaupunki­tutk­i­jat Mari Vaat­to­vaara ja Mat­ti Kort­teinen ker­toi­vat käsi­tyk­sistään seg­re­gaa­tioke­hi­tyk­ses­tä. Joitakin havain­to­ja ja omia kom­ment­te­ja kuul­lun perusteella:

Asuinaluei­den sosi­aa­li­nen eriy­tymi­nen kään­tyi kasvu­un joskus noin kymme­nen vuot­ta sit­ten. Sitä vauhdit­taa maa­han­muut­ta­jien keskit­tymi­nen tiety­ille alueille. Jos maa­han­muut­ta­jien osu­us kas­vaa yli kri­it­tisen rajan, käyn­nistyy ”white fligth” eri­tyis­es­ti kan­taväestöön kuu­lu­vien varakkaiden hakeutues­sa pois. Tämä vaara on hyvin lähel­lä eräil­lä osin pääkaupunkiseu­tua. Omas­ta mielestäni tämä mekanis­mi on eräis­sä Van­taan lähiöis­sä johtanut siihen kan­taväestön valikoi­tu­miseen hyvin epäedullis­es­ti. Ongel­mana eivät ole maa­han­muut­ta­jat, joil­la elämä on yleen­sä hyvin hallinnas­sa, vaan syr­jäy­tyneet kan­ta­suo­ma­laiset. Jat­ka lukemista “Tutkit­tua tietoa segregaatiosta”

Miten kokoomus järjestäisi kaupunkiseutujen hallinnon?

Olin eilen Suomen vaku­u­tusy­hdis­tyk­sen satavuo­tisjuhlil­la poli­it­tises­sa paneelis­sa. Siel­lä kokoomuk­sen Sari Sarko­maa sanoi, että kun­taraken­neu­ud­is­tuk­ses­ta ja sen mukana ter­vey­den­huol­lon organ­isoin­nista tulisi päät­tää hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa eikä lykätä asi­aa par­la­men­taariseen komiteaan. Olisi hyvä.

Tässä vain on pieni demokra­ti­ava­je. Jat­ka lukemista “Miten kokoomus jär­jestäisi kaupunkiseu­tu­jen hallinnon?”

Haluaako Pekka perusduunari päästä maksamaan Elli Eläkeläiselle?

Kansane­dus­ta­ja Kim­mo Kiljunen lupaa Hesaris­sa kor­va­ta taite­tun indeksin keskiar­voin­dek­sil­lä niin, että keskiar­voa edus­ta­van Elli Eläkeläisen eläke nousee 250 eurol­la. Nopea päässälasku ker­too, että ehdo­tus mak­saa noin kolme mil­jar­dia euroa vuodessa. Pekka Perus­du­u­nar­in eläke­mak­su­ja pitäisi nos­taa noin kolmel­la pros­ent­tiyk­siköl­la. Toiv­ot­tavasti Kiljunen muis­taa ker­toa sen Pekalle. Jat­ka lukemista “Halu­aako Pekka perus­du­u­nari päästä mak­samaan Elli Eläkeläiselle?”

Vastasiko Urpilainen hädissään väärin?

Tähän asti yleinen käsi­tys demarien kan­nas­ta eläkeikään on ollut se, että lauseessa: ”Demar­it eivät hyväksy sitä, että hal­li­tus ensi vaa­likaudel­la nos­taa eläkeikää”, paino on ollut sanal­la hal­li­tus. Demarien mielestä asi­as­ta päät­tämi­nen kuu­luu työ­markki­na­jär­jestöille. Jat­ka lukemista “Vas­tasiko Urpi­lainen hädis­sään väärin?”