Helsingin seudun väestönkasvu tammi-toukokuussa

Tilas­to­kes­kus näyttää saa­neen jär­jes­tel­män­sä kun­toon ja pyö­räyt­ti ennak­ko-väki­lu­ku­tie­dot huh­ti- ja tou­ko­kuul­ta ennen juhannusta.

Suun­ta on jat­ku­nut ja muut­to­lii­ke on kiih­ty­nyt yhä niin, että koko seu­dun vuo­si­kas­vu ylit­tää tasai­sen vauh­din tau­lu­kon perus­teel­la 20 000 rajan ja Hel­sin­gin kas­vu 10 000 asuk­kaan rajan. Kevät on tuo­nut asuk­kai­ta uusiin pien­ta­loi­hin ja nyt kaik­ki seu­dun kun­nat ovat Kera­vaa lukuu­not­ta­mat­ta plussalla.

 

Jungner ja urbaani liberalismi

Mikael Jung­ner pur­ki eilen pet­ty­mys­tään face­book-sivuil­laan  vaalitulokseensa.

”Arve­len että Hel­sin­gis­sä libe­raa­li keskustavasemmistolainen/oikeistolainen vetää oikein hyvin, pait­si jos on demari.”

Tus­kin sanon mitään kovin oma­pe­räis­tä, kun sanon, että minus­ta Jung­ner on vää­räs­sä puo­lu­ees­sa. Sosia­li­de­mo­kra­tia oli­si voi­nut Lip­po­sen kau­den jäl­keen ottaa Jung­ne­rin edus­ta­man suun­nan, mut­ta ei ottanut.

Jung­ner ei ole ainoa joka on vää­räs­sä puo­lu­ees­sa. On pal­jon ihmi­siä, jot­ka haluai­si­vat kuu­lua urbaa­nia libe­ra­lis­mia edus­ta­vaan puo­lu­ee­seen, mut­ta ovat hajal­laan eri puolueissa.

Myös Juha­na Var­tiai­nen havait­si ole­van­sa vää­räs­sä puo­lu­ees­sa. Pel­kään pahoin, että hän jou­tuu teke­mään saman joh­to­pää­tök­sen uudes­taan, kos­ka kokoo­mus ei ole se libe­raa­li urbaa­ni puo­lue, jota Var­tiai­nen ajat­te­li, eikä sii­tä sel­lais­ta tule, kos­ka kon­ser­va­tii­vi­ses­ta puo­lu­ees­ta ei voi tul­la libe­raa­lia puo­luet­ta ja kos­ka kokoo­mus on muu­ten­kin menos­sa rajus­ti oikeal­le. Con­ti­nue rea­ding “Jung­ner ja urbaa­ni liberalismi”

Kaupunkirakentamisen aika: tue kirjaamme ostamalla se ennakkoon

Kaupunkirakentamisen aika

Kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­sen aika eli kuin­ka 20-luvul­la teh­dään taas hyvää kau­pun­kia” on Mik­ko Säre­län ja Osmo Soi­nin­vaa­ran kir­ja sii­tä, mikä Hel­sin­gin raken­ta­mi­ses­sa on vial­la ja kuin­ka se korjataan.

Hel­sin­kiä on jo vuo­si­kym­me­niä raken­net­tu ikään kuin kau­pun­ki oli­si pien­tä hio­mis­ta vail­le val­mis. Tämän seu­rauk­se­na kas­vu on laa­jen­tu­nut kau­as kes­kus­tas­ta ja asu­mi­sen hin­ta on käy­nyt koh­tuut­to­man kalliiksi.

Olem­me vil­pit­tö­mäs­ti ylpei­tä sii­tä, mitä olem­me saa­neet kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nas­sa aikaan. Hel­sin­gin uusi yleis­kaa­va mer­kit­see val­lan­ku­mouk­sel­lis­ta suun­nan muu­tos­ta kaa­voi­tuk­ses­sa hajaan­tu­vas­ta, aina vain enem­män maa­ta alleen peit­tä­väs­tä ja yksi­tyi­sau­toi­luun perus­tu­vas­ta kau­pun­ki­ra­ken­tees­ta koh­ti kom­pak­tia, eko­lo­gis­ta kau­pun­kia, jos­sa lii­ku­taan pää­asias­sa rati­koil­la, fil­la­reil­la ja kävellen.

Tämä kir­ja on mei­dän vaalilupauksemme.

Tähän pro­jek­tiin toi­vom­me tukea­si. Tilaa Mese­naa­tin kaut­ta kir­ja jo ennak­koon pape­ril­la tai säh­köi­se­nä, ja samal­la vaik­ka luen­to tai työ­pa­ja. Kir­ja ilmes­tyy osa­na vaa­li­kam­pan­jaam­me ja kaik­ki kir­jan rahoi­tus on samal­la osa vaa­li­kam­pan­jam­me rahoi­tus­ta. Aiom­me jul­kais­ta kir­jam­me teks­te­jä blogeillamme.

Hel­sin­gis­sä 13.3.2017

Kir­ja sisäl­tää seu­raa­vat osiot
— Mik­si Hel­sin­gin kas­vu on välttämätöntä?
— Hel­sin­gin kas­vu kään­tyy sisäänpäin
— Vihe­ra­luei­den mer­ki­tys kaupungissa
— Mark­ki­na­ta­lou­den hyö­dyn­tä­mi­nen kaupunkisuunnittelussa

1 000 euron mini­mi­ta­voi­te mah­dol­lis­taa kam­pan­jan toteu­tu­mi­sen. Jos 6 000 euron tavoi­te­hin­ta täyt­tyy, kir­jan pai­nos­ta voi­daan nos­taa 1 000 kappaleeseen.

Mik­ko Säre­lä ja minä haem­me rahoi­tus­ta vaa­li­kir­jal­lem­me “Kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­sen aika” Mese­naa­tis­sa. Toi­vom­me tukea­si kam­pan­jal­le, jot­ta voim­me pai­naa kir­jam­me ja pää­sem­me jat­ka­maan työ­tä parem­man kau­pun­gin eteen. 

Kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­sen aika eli kuin­ka 20-luvul­la teh­dään taas hyvää kau­pun­kia” on Mik­ko Säre­län ja Osmo Soi­nin­vaa­ran kir­ja sii­tä, mikä Hel­sin­gin raken­ta­mi­ses­sa on vial­la ja kuin­ka se korjataan.

Kir­ja sisäl­tää seu­raa­vat osiot
— Mik­si Hel­sin­gin kas­vu on välttämätöntä?
— Hel­sin­gin kas­vu kään­tyy sisäänpäin
— Vihe­ra­luei­den mer­ki­tys kaupungissa
— Mark­ki­na­ta­lou­den hyö­dyn­tä­mi­nen kaupunkisuunnittelussa

Esit­te­ly­si­vul­le pää­set täs­tä

 = = = =

Tuhan­nen euron raja meni jo rik­ki. Pro­jek­ti siis joka tapauk­ses­sa toteutuu. 🙂

 

 

 

Kasvukäytävä menestyjien väliin

Suur­ten kau­pun­kien kas­vu on tämän ajan megat­ren­di kaik­kial­la maa­il­mas­sa. Toi­nen vii­me­ai­ko­jen muu­tos on kas­va­nut halu asua kan­ta­kau­pun­ki­mai­ses­ti sen sijaan, että asui­si lähiöis­sä tai kau­pun­gin ulko­puo­lel­la omakotitaloissa.

Näi­hin muu­tok­siin on tur­ha etsiä koti­mai­sia seli­tyk­siä, kos­ka ne kos­ke­vat liki kaik­kia mai­ta. Suo­men talou­del­li­sil­la vai­keuk­sil­la ei voi miten­kään selit­tää kau­pun­kia­su­mi­sen suo­sion kas­vua Ruotsissa.

Mei­dän aika­nam­me nopeim­min kas­va­vat elin­kei­not perus­tu­vat kor­ke­aan osaa­mi­seen ja vuo­ro­vai­kut­tei­suu­teen. Ne eivät ole ainoi­ta elin­kei­no­ja eivät­kä voi­si olla­kaan, mut­ta ne kas­va­vat nopeim­min ja vetä­vät mui­ta elin­kei­no­ja muka­naan. Menes­tyäk­seen ne tar­vit­se­vat suu­ren väes­tö­poh­jan, jot­ta eri alo­jen osaa­jia riit­tää. Ne viih­ty­vät par­hai­ten kau­pun­ki­mai­sis­sa ympä­ris­töis­sä, kos­ka help­po vuo­ro­vai­ku­tus lisää tuottavuutta.

Moder­neil­le elin­kei­noil­le sinän­sä riit­tää suu­ri työs­sä­käyn­tia­lue ilman kau­pun­ki­mai­suut­ta. Onhan koko Kali­for­nian Pii­laak­so yhtä suur­ta Espoota.

Kes­kus­ta­mai­seen asu­mi­seen ihmi­siä vetää työ­paik­ko­jen sijas­ta halu asua lähel­lä urbaa­ne­ja pal­ve­lu­ja ja tapah­tu­mia. Con­ti­nue rea­ding “Kas­vu­käy­tä­vä menes­ty­jien väliin”

Jäähyväiset eduskunnalle (3) Kunta- ja soteuudistus

Useam­pi hen­ki­lö on pyy­tä­nyt minul­ta, että täl­lä blo­gil­la voi­tai­siin kes­kus­tell­la kir­jas­ta­ni Jää­hy­väi­set edus­kun­nal­le. Palas­te­len kes­kus­te­lun kir­jan luku­jen mukaan kir­joit­taen lyhyen refe­raa­tin luvun kes­kei­ses­tä sisäl­lös­tä. Kun­nol­la tähän kes­kus­te­luun voi­vat tie­tys­ti osal­lis­tua vain ne, jot­ka ovat kir­jan luke­neet, mut­ta myyn­ti­mää­rien perius­teel­la hei­tä­kin on riit­tä­väs­ti. Kir­jaa voi yrit­tää lai­na­ta kir­jas­tos­ta, vaik­ka aina­kin Hel­sin­gis­sä jono on pit­kä. Kir­ja­kau­pois­ta saa ja voi sen tila­ta myös tämän sivis­tun kaut­ta, ohjeet oikeas­sa pal­kis­sa. Joku var­maan­kin pyy­tää taas minua jul­kai­se­maan kir­jan netis­sä, mut­ta se ei ole oikein sopusoi­nus­sa kus­tan­nus­so­pi­muk­se­ni kans­sa.

Olin hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa 2011 vih­rei­den puo­les­ta vas­tuus­sa työ­ryh­mäs­tä, joka käsit­te­li kun­ta­uu­dis­tus­ta. Olim­me tuos­sa työ­ryh­mäs­sä yksi­mie­li­siä sii­tä, että tar­vi­taan suu­ri kun­ta­uu­dis­tus kau­pun­ki­seu­duil­la. Kau­pun­kien kehi­tys vaa­ran­tuu, kun maan­käyt­töä osaop­ti­moi­daan paloit­tain ja kun kun­nat sen sijaan, että yrit­täi­si­vät tehos­taa omaa toi­min­taan­sa, kes­kit­ty­vät vali­koi­maan asuk­kaik­seen ter­vei­tä ja hyvä­tu­loi­sia. Pie­net vähä­vä­ki­set haja-asu­tusa­luei­den kun­nat eivät olleet ongel­ma kuin kor­kein­taan itselleen.

Toi­nen työ­ryh­mä kes­kit­tyi sote-asioi­hin. Se esit­ti sote-pii­rei­hin perus­tu­vaa jär­jes­tel­mää, me taas esi­tim­me vas­tuu­kun­ta­mal­lia. Jos suu­ri kun­ta­uu­dis­tus toteu­tuu, lähes kai­kis­sa maa­kun­nis­sa asuk­kai­den sel­vä enem­mis­tö asuu maa­kun­nan kes­kus­kau­pun­gis­sa. Näis­sä olois­sa oli­si luon­te­vaa, että kes­kus­kau­pun­ki vas­tai­si myös sotes­ta vas­tuu­kun­ta­mal­lin mukaan. Muut­kin kun­nat sai­si­vat lähet­tää edus­ta­jan­sa sotes­ta vas­taa­vaan lau­ta­kun­taan, joten luot­ta­mus­mies­hal­lin­non osal­ta pii­ri­mal­li ja vas­tuu­kun­ta­mal­li oli­si­vat hyvin lähel­lä toi­si­aan. Ero on vir­kaor­ga­ni­saa­tios­sa. Sote-pii­ris­sä ei ole ketään vir­ka­mies­tä yli­lää­kä­rin ylä­puo­lel­la kat­so­mas­sa, mitä kaik­kea rahaa tämä halu­aa käyt­tää. Sai­raan­hoi­to­pii­rien ala­ti kas­va­vat bud­je­tit ovat kon­kreet­ti­nen esi­merk­ki täs­tä ongel­mas­ta. Con­ti­nue rea­ding “Jää­hy­väi­set edus­kun­nal­le (3) Kun­ta- ja soteuudistus”

Keskustan talousmaantieteellinen työryhmä (5): korkean osaamisen strategiasta luovuttava

Rapor­tis­sa tode­taan aivan oikein, että pit­käl­le mene­vä eri­kois­tu­mi­nen edel­lyt­tää suu­ria työs­sä­käyn­tia­luei­ta. Lisäk­si tode­taan, että kapea-alai­seen eri­kois­tu­mi­seen liit­tyy suu­ria ris­ke­jä, mikä on näh­ty vaik­ka­pa Oulus­sa ja Salos­sa Nokian mat­ka­pu­he­lin­ten nousun ja tuhon aikoina.

Rat­kai­suk­si esi­te­tään, että ei pidä eri­kois­tua niin voi­mak­kaas­ti. Kor­ke­aan osaa­mi­seen perus­tu­va stra­te­gia on lisäk­si eriar­vois­ta­va. Esi­merk­ki­nä epä­var­muu­des­ta käy­te­tään Espoon ja Van­taan elin­kei­no­ra­ken­net­ta. Tavis­ten Van­taal­la esi­mer­kik­si toi­mi­ti­lo­jen käyt­tö­as­te hei­lah­te­lee pal­jon vähem­män kuin Espoos­sa. Con­ti­nue rea­ding “Kes­kus­tan talous­maan­tie­teel­li­nen työ­ryh­mä (5): kor­kean osaa­mi­sen stra­te­gias­ta luovuttava”

Sote kaatui eteenpäin

Sote-uudis­tus sit­ten kaa­tui perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nas­sa tois­ta­mi­seen. Yllät­tyi­kö joku? Vih­reät oli­vat täl­lä kan­nal­la välit­tö­mäs­ti perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan edel­li­sen tuo­mion jäl­keen. Noin kireäl­lä aika­tau­lul­la ei voi val­mis­tel­la kel­vol­lis­ta esi­tys­tä näin isos­ta aihees­ta. Tätä kan­taa edus­ti myös Outi Alan­ko-Kahi­luo­to sosi­aa­li- ja terveysvaliokunnassa.

Uudis­tus kaa­tui kui­ten­kin eteen­päin.  Tämä nel­jän vuo­den välil­lä aika seka­va pro­ses­si on tuo­nut yhtei­sym­mär­ryk­sen mer­kit­tä­väs­tä asias­ta: soten oikea jär­jes­tä­mi­sa­lue on noin maa­kun­nan kokoi­nen. Con­ti­nue rea­ding “Sote kaa­tui eteenpäin”

Näin ratkaisisin sote-solmun

Sosi­aa­li- ja ter­veys­va­lio­kun­ta päät­ti teh­dä uuden sote-mal­lin tiis­tai­hin men­nes­sä. Ja vie­lä sano­taan, ettei jul­ki­ses­sa sek­to­ris­sa ole tuottavuutta!

Mal­li tulee perus­tu­maan maa­kun­nan kokoi­siin yksi­köi­hin. Tämä on tär­kein­tä ja suu­ri paran­nus nyky­ti­laan. Rat­kais­ta­va­na on oikeas­taan vain nel­jä asi­aa. Con­ti­nue rea­ding “Näin rat­kai­si­sin sote-solmun”

Miten metropolikaava edistäisi asuntotuotantoa?

On aika ilmeis­tä, että ehdo­tus met­ro­po­li­hal­lin­nok­si kaa­tuu, kos­ka aika lop­puu kes­ken. Sen sää­tä­mi­sek­si edus­kun­nan pitäi­si piden­tää istun­to­kaut­ta nyt sovi­tus­ta 13.3. ‑taka­ra­jas­ta, eikä käy­tet­tä­vis­sä ole remon­tin takia edes istuntosalia.

Itse sisäl­lös­tä. Olen kan­nat­ta­nut vah­vas­ti vah­vaa met­ro­po­li­hal­lin­toa, jon­ka olen­nai­se­na osa­na on, että kun­nal­lis­ve­ro­jen kerää­mi­nen annet­tai­siin sil­le. Vas­ta kun rahat ovat yhtei­set, syn­tyy yhteis­tä taho­ta ja osaop­ti­moin­ti lop­puu. Olen myös kan­nat­ta­nut, että maan­käy­tös­tä päät­tä­mi­nen ja jouk­ko­lii­ken­ne annet­tai­siin met­ro­po­li­hal­lin­nol­le koko­nai­suu­des­saan. Con­ti­nue rea­ding “Miten met­ro­po­li­kaa­va edis­täi­si asuntotuotantoa?”

Maakuntamalli olisi paras

(Kir­joi­tus on jul­kais­tu Savon Sano­mis­sa 21.12.2014)

Puo­luei­den saa­vut­ta­ma sote-sopu on niin pyhä asia, ettei sitä saa kri­ti­soi­da. Joka heit­tää ensim­mäi­sen kiven, saa nis­kaan­sa syyn sen kaa­ta­mi­ses­ta. Minun aamu­kam­mas­sa­ni on enää 119 piik­kiä, joten voin sanoa, mitä ajattelen.

Mut­ta aloi­te­taan sii­tä, mik­si tämä täl­lai­se­na­kin on suu­ri paran­nus. Suo­mes­sa ter­vey­den­huol­to on ollut kun­tien vas­tuul­la ja sen vuok­si aivan lii­an kapeil­la har­teil­la. Var­si­nai­nen toi­min­ta on nyt tar­koi­tus antaa 19 tuo­tan­to­vas­tuu­alueil­le, joi­ta kut­sun täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa maa­kun­nik­si. Nii­den kes­ki­ko­ko on vajaat 300 000 asu­kas­ta, mikä on kan­sain­vä­li­ses­ti ala­ra­jal­la. Ete­lä-Kar­ja­las­sa on muo­dos­tet­tu maa­kun­nan kokoi­nen sote-pii­ri, Ekso­te, jon­ka toi­min­nas­ta on todel­la hyvät koke­muk­set, vaik­ka kaik­ki eivät tie­ten­kään ole sii­hen­kään tyy­ty­väi­siä. Con­ti­nue rea­ding “Maa­kun­ta­mal­li oli­si paras”