Hyviä vihreitä ehdokkaita Helsingissä

Vihrei­den Helsin­gin lista on niin hyvä, että oikeas­t­aan sieltä ei pitäisi nos­taa erilleen ketään. Meil­lä on aivan lois­tavia koulutet­tu­ja ja päte­viä nuo­ria naisia, joi­ta en ryhdy pane­maan parem­muusjärjestyk­seen, myös hyviä nuo­ria miehiä, mikä on poli­ti­ikas­sa perin harv­inaista nyky­isin. Kak­si ehdokas­ta halu­aisin kuitenkin nos­taa yli muiden, kos­ka heitä tarvi­taan eduskun­nas­sa. Jat­ka lukemista “Hyviä vihre­itä ehdokkai­ta Helsingissä”