Kannattaisiko Eurooppa-politiikassa palata juurille?

Olen aika huolis­sani Suomen val­lan­neesta hur­raa-euroop­pakiel­teisyy­destä. Sisäpoli­it­ti­nen tak­tikoin­ti menee nyt pahasti kansal­lisen edun yli. Nyt on sitä kovem­pi kun­di, mitä änkyräm­pää lin­jaa Euroop­pa-asiois­sa ajaa. Demar­it eri­tyis­es­ti kil­pail­e­vat perus­suo­ma­lais­ten kanssa tästä. Lip­posen työ Siuomen ase­man vahvis­tamisek­si on nopeasti haaskat­tu. Jat­ka lukemista “Kan­nat­taisiko Euroop­pa-poli­ti­ikas­sa pala­ta juurille?”

Sektoritutkimusta ei pidä ajaa alas

TUTKAS jär­jesti eduskun­nas­sa sem­i­naarin sek­toritutkimuk­sen tule­vaisu­ud­es­ta. Oli hyvä sem­i­naari. Kuulimme paljon mie­lenki­in­toista Nor­jan ja Tan­skan päätök­sistä. En kuitenkaan ryhdy refer­oimaan niitä, vaan esitän lyhen­nelmän omas­ta kommenttipuheenvuorostani.

 Tutkimus­ta käytetään liian vähän

Aikanaan perus­palve­lu­min­is­ter­inä yllä­tyin siitä, kuin­ka heikosti tutkimus oli yhdis­tet­ty päätök­sen­tekoon, vaik­ka STM:n alaisu­udessa toi­mi neljä sek­toritutkimus­laitos­ta: STAKES, Kansan­ter­veyslaitos, Työter­veyslaitos ja STUK. Osit­tain kyse oli osaamis­es­ta. Tutkimus­ta ei voi käyt­tää, ellei itsel­lä ole tutkimu­sosaamista. Jouduin joskus opas­ta­maan valmis­teli­jaa asianomaisen STAKESin tutk­i­jan pakeille, jot­ta tämä osaisi laskea lak­i­u­ud­is­tusten talous­vaiku­tuk­set oikein. Tarvit­ti­in mikrosimu­loin­tia. Jat­ka lukemista “Sek­toritutkimus­ta ei pidä ajaa alas”

Homekoulujen korjaus

Val­tion bud­jetis­sa avus­tuk­sia home­k­oulu­jen kor­jauk­si­in on vähen­net­ty rom­ah­dus­mais­es­ti neljään miljoon­aan euroon. Se ei riitä alku­unkaan. Tuol­la rahoi­tus­ta­sol­la ongel­man kor­jaami­nen veisi sato­ja vuosia.

Jos halu­taan kiire­htiä home­k­oulu­jen kor­jauk­sia, tuo neljän miljoo­nan erä kan­nat­taisi pois­taa kokon­aan. Se saisi kun­nat tart­tumaan asi­aan heti, kun ne nyt jäävät odot­ta­maan val­tion rahaa, jota ei tule kym­meni­in vuosiin. 

Toinen vai­h­toe­hto tietysti on monikym­menker­tais­taa tuo määräraha. 

Oppositiopuolueilta varjobudjetit

On hienoa, että oppo­si­tiop­uolueet ovat saa­neet aikaan var­jobud­jetit. Tämä var­maankin järkevöit­tää myös eduskun­nan bud­jet­tikäsit­te­lyä, sil­lä tuskin nuo puolueet niin hup­su­ja ovat, että esit­tävät sel­l­aisia raha-asia-aloit­tei­ta, joi­ta eivät pitäneet mah­dol­lise­na rahoit­taa edes omas­sa var­jobud­jetis­saan. Tosin Keskus­tan bud­jet­ti ei ole selkeässä taulukko­muo­dos­sa. Jat­ka lukemista “Oppo­si­tiop­uolueil­ta varjobudjetit”

Tuomioistuinten jonot

Eduskun­nal­la aloit­taes­sa bud­jet­tikäsit­te­lyä tuomiois­tu­in­ten edus­ta­jat kävivät ker­tomas­sa, mitä kaikkea pahaa seu­raa siitä, että val­tion säästöt kohdis­tu­vat myös oikeuslaitok­seen. Jut­turu­uhkat pitenevät, esimerkik­si val­i­tuk­set hylä­ty­istä tur­va­paikka­hake­muk­sista venyvät, markki­natuomiois­tu­in­ten ratkaisut viipyvät ja kaik­ki tämä tulee mak­samaan paljon enem­män kuin rahaa säästyy. Jat­ka lukemista “Tuomiois­tu­in­ten jonot”

Eduskunta 12.5.2011

Kun kokoomus ja demar­it oli­vat eilen pää­tyneet yksimielisyy­teen Euroop­pa-poli­ti­ikas­ta, odotet­ti­in perus­suo­ma­lais­ten ratkaisua. Ratkaisu oli odotet­tu, puolue ei lähde hal­li­tuk­seen. Ilmeis­es­ti Timo Soi­ni oli sulkenut aamul­la puhe­li­men pait­si lehdis­töltä myös puolue­tovereil­taan, kos­ka pienem­mät pomot esit­tivät lehdis­tölle aamul­la vielä kovin odot­tavaa kantaa.

Jo aiem­min pikkulin­nut oli­vat ker­toneet perus­suo­ma­lais­ten sisältä, että koke­neem­pi väki puolueessa oli huolestunut perus­suo­ma­lais­ten eduskun­taryh­män kyvys­tä kuri­nalaiseen toim­intaan ja että Soi­ni ehkä pää­ty­isi siihen, ettei pysty men­emään tämän joukkueen kanssa hal­li­tuk­seen.  Piti siis vain kek­siä syy, ja tässä se syy tuli kuin tar­jot­timel­la. Puoluet­ta ei todel­lakaan pelat­tu oppo­si­tioon, vaan ainakin Katainen yrit­ti kovasti tasoit­taa tietä hal­li­tuk­seen, mut­ta perus­suo­ma­laiset val­it­si­vat itse oppo­si­tion. Heille olisi sal­lit­tu ilmeis­es­ti vas­taan äänestämi­nen hal­li­tuk­ses­sa, mut­ta he pää­tyivät äänestämään vas­taan oppo­si­tios­sa. Jat­ka lukemista “Eduskun­ta 12.5.2011”

Eduskunta 10.5.2011

Val­tio­varain­valiokun­ta sai selvi­tyk­sen Por­tu­gali-paketista. Ennen kok­ous­ta luulin ymmärtävänä asi­as­ta jotain, mut­ta ere­hdyin. Yhä kinkkisem­mäk­si on menos­sa. EU-asioiden käsit­te­ly on Suomes­sa avoim­inta ja demokraat­tis­in­ta, mut­ta valiokun­nan kok­ouk­ses­sa jae­tu­ista tiedoista en kuitenkaan voi ker­toa – ei sik­si, että asi­as­sa olisi mitään salat­tavaa suo­ma­laisil­ta, vaan Suomen kan­to­ja ei sovi levitel­lä muiden maid­en neu­vot­telijoille. Jat­ka lukemista “Eduskun­ta 10.5.2011”