Millä mekanismilla omikron-variantti syrjäyttää delta-variantin?

Omikron-vari­ant­ti näyt­tää ole­van pelot­ta­van paljon tart­tuvampi kuin viruk­sen aiem­mat vari­antit. Niin­pä siitä tulee toden­näköis­es­ti nopeasti yleisin virusmuoto.

Tämä on ymmär­ret­tävää, mut­ta kun san­o­taan, että omikron syr­jäyt­tää delta-vari­antin, tarkoite­taan ilmeis­es­ti, että se kään­tää delta-vari­antin lev­iämisen lasku­un. Mil­lä mekanis­mil­la se oikein tapahtuu?

Jos jol­lain rajat­ul­la alueel­la on ket­tupop­u­laa­tio, joka elää syömäl­lä paikallisia kane­ja ja jostain ilmestyy isom­pi, vahvem­pi ja nopeampi ket­tur­o­tu, van­ha saa väistyä, kos­ka isom­mat syövät niiden ruuan.  Näin ei kuitenkaan kävisi, jos ruokaa olisi rajat­tomasti. Sil­loin sitä riit­täisi kaikille, isoille ja pie­nille ketu­ille. Jat­ka lukemista “Mil­lä mekanis­mil­la omikron-vari­ant­ti syr­jäyt­tää delta-variantin?”

Yleisön pyynnöstä: Hanna Nohynekin näyttämä laskelma

Kun niin moni on perän­nyt laskelmia roko­tusten tehon vaiku­tuk­sista, joi­ta ker­roin näh­neeni, julkaisen keskeisen kuvan tässä. Sitä näkee, minkälaiseen dataan päät­te­ly perus­tuu. Mihin kan­nat­taa käuyt­tää rokot­teet, jos niitä ei ole rajat­tomasti saatavil­la. Nuorten ikälu­okkien kol­mas rokotek­er­ta näyt­tää varsin tehottomalta.

Kuva perus­tuu kan­sain­väliseen dataan. Siinä on siis las­ket­tu, kuin­ka mon­ta koroku­tan­nos­ta tarvi­taan tor­ju­man yksi COVID-19 taud­ista aiheutu­va sairaan­hoito. Kun yli 65-vuo­ti­aiden perus­roko­tuk­sia tarvi­taan 50 tor­ju­maan yhtä sairaalaan jou­tu­mista, tarvi­taan peräti 8738 rokotean­nos­ta samaan, kun on kyse 18–29 ‑vuo­ti­aiden kol­man­ista rokotuksista.

Pyysin var­muu­den vuok­si tämän kuvan julkaisemiseen luvan. Ymmärtääk­seni tässä ei kuitenkaan ole ollut mitään salaista, mut­ta täl­lais­es­ta aineis­tos­ta lehdis­tö ei ole kiinnostunut.

Luotan Hanna Nohynekiin kuin vuoreen

Olen siinä etuoikeutetus­sa ase­mas­sa, että olen saanut olla koko pan­demi­an ajan lähei­sis­sä tekemi­sis­sä THL:n asiantun­ti­joiden kanssa. Joskus olen ollut ana­lyy­seistä eri mieltä, mut­ta koskaan ei ole tul­lut sel­l­aista tun­net­ta, että he eivät tietäisi, mitä tekevät. Ker­ran tai pari olen joutunut har­mit­tele­maan, että ovat taipuneet poli­it­tisen pain­os­tuk­sen alla.

THL:ssä on paljon hyviä asiantun­ti­joi­ta, mut­ta eri­tyis­es­ti ole oppin­ut arvosta­maan ylilääkäri Han­na Nohynek­iä. Hän on loogises­sa ajat­telus­saan aivan pistämätön ja uskaltaa tuo­da esille fak­tat, vaik­ka ne eivät aina miel­lyt­täisikään. Kun jotain pitää kysyä, kysyn häneltä.

Nyt fak­tat eivät ole miel­lyt­täneet, ja sik­si Nohynekille vaa­di­taan jopa potku­ja. En oikein tiedä, mitä kaikkea hänen syn­nikseen las­ke­taan, mut­ta ainakin se, ettei hän halua joudut­taa kol­man­sia roko­tusker­to­ja niin paljon kuin arvosteli­jat haluaisivat.

Olen näh­nyt Nohynekin laskel­mat. Ne tähtäävät siihen, miten saatavil­la ole­vista rokotean­nok­sista saataisi­in eniten ter­veyt­tä. Muut ovat päässeet eri tulok­seen, mut­ta hei­dän laskel­mansa läh­tee siitä väärästä ole­tuk­ses­ta, että rokot­tei­ta olisi saatavil­la rajat­tomasti. Mut­ta kun ei ole.

[Pois­to]

Kan­nat­taa myös ymmärtää, että kun on kyse tehostean­nok­sista, ne toimi­vat parem­min, kun edel­lis­es­tä piik­istä on kulunut tarpeek­si aikaa. Muuten­han kan­nat­taisi antaa kaik­ki kolme annos­ta samal­la kertaa.

Itse en pysty muu­ta kuin toiv­ot­ta­maan Han­na Nohynekille jak­samista. Totu­us voit­taa lopulta.

POISTO 2.12.2021 : Poistin tiedon ylimääräi­sistä roko­tu­san­nok­sista, kos­ka olin kir­joit­tanut sen epä­selvästi. Kyse oli net­tolu­vus­ta, jos­ta oli vähen­net­ty ne annok­set, joille oli jo varat­tu käyt­tö. Onhan meil­lä 700 000 kokon­aan rokot­tam­a­ton­ta ja jo tehdyt päätök­set kaikkien yli 60-vuo­ti­aiden kol­man­sista roko­tuk­sista. Heitä on 1,6 miljoon­aa. Kos­ka tilanne vai­h­tuu koko ajan, tietoni oli­vat myös vanhentuneet.

 

Koronapassi käyttöön vähän kaikessa

Tarvit­semme todel­la jyrkkiä rajoi­tus­toimia, jot­ta sairaalamme ja eri­tyis­es­ti teho-osas­tomme eivät täyt­ty­isi koron­apoti­laista, vaan maas­sa voitaisi­in edelleen toteut­taa esimerkik­si sydän­leikkauk­sia. Rajoi­tus­toimien pitäisi kuitenkin kohdis­tua vain rokot­ta­mat­tomi­in aikuisiin. 

Lau­ma­suo­jaa ei tule.

Paljon pan­ti­in toivoa roko­tusten tuot­ta­maan lau­ma­suo­jaan. Se toi­vo on men­nyt. Roko­tuk­set ovat hyvin tehokkai­ta tor­ju­maan koron­akuolemia ja sairaan­hoito­jak­so­ja, mut­ta ne eivät estä viruk­sen lev­iämistä niin tehokkaasti kuin luul­ti­in. Virus ei katoaisi, vaik­ka kaik­ki rokotet­taisi­in, vaan jäisi kiertämään niin, että kaik­ki saa­vat aikanaan tar­tun­nan ja use­am­mankin. Tar­tun­ta ei tarkoi­ta ”sairas­tu­mista”, kos­ka kaik­ki eivät tule saa­maan oire­i­ta, mut­ta tar­tun­ta tarkoit­taa, että huonol­la tuuril­la ehtii levit­tää virus­ta eteen­päin ennen kuin immuu­nipuo­lus­tus tekee viruk­ses­ta selvää. Jat­ka lukemista “Koron­a­pas­si käyt­töön vähän kaikessa”

Neljäs aalto on pysäytettävä

Epi­demi­an piti olla ohi, kun roko­tuskat­tavu­us ylit­tää roko­tuk­sen ottanei­den osalta 80 %. Se on nyt ylit­tänyt, mut­ta epi­demi­an neljäs aal­to jyl­lää voimis­saan. Tätä aal­toa kut­su­taan neljän­nek­si euroop­palais­ten tilas­to­jen mukaan, vaik­ka se suo­ma­lais­ten tilas­to­jen mukaan se on oikeas­t­aan jo viides. Jat­ka lukemista “Neljäs aal­to on pysäytettävä”

600 päivää koronakirjoittelua (5) Kesä 2020

Koronatar­tun­nat painui­v­at kesän ajak­si lähel­lä nol­laa ja koron­akuolleisu­us lop­pui melkein kokon­aan. Kysyin, peruim­meko kesä­ta­pah­tu­mat turhaan. Nyt voidaan jälkivi­isaasti sanoa, että peruimme. Vielä kesäl­lä 2020 Covid-19 nou­dat­ti muiden koron­avirusten vuo­de­naikaryt­miä ja tukah­tui kesän ajak­si. Jat­ka lukemista “600 päivää koron­akir­joit­telua (5) Kesä 2020”

600 päivää koronakirjoittelua (4) Toukokuu 2020

Toukoku­us­sa tar­tun­to­jen määrät ja kuole­man­ta­pauk­set kään­tyivät selvään lasku­un ja esimerkik­si koulut pala­si­vat lähiopetuk­seen. Siitä oli eri­laisia käsi­tyk­siä, joh­tuiko tilanteen parane­m­i­nen rajoi­tus­toimien tehoamis­es­ta vai keväästä. Tavanomaiset koron­aepi­demi­at laan­tu­vat yleen­sä kesäk­si palatak­seen taas syksyl­lä ilmo­jen viilen­tyessä ja auringon val­on vähen­tyessä. Jat­ka lukemista “600 päivää koron­akir­joit­telua (4) Toukokuu 2020”

600 päivää koronakirjoittelua (3) Huhtikuu 2020

 

Huhtiku­us­sa koron­aan sairas­tunei­ta rek­isteröi­ti­in 3 577 ja kuollei­ta 194. Kuolleet oli­vat val­taosin van­hus­ten hoivako­tien asukkai­ta. Kuvas­sa näkyvä hyp­päys joh­tui siitä, että rapor­toimat­to­mia kuolemia tuli ker­ral­la ilmi kym­meniä, jol­loin seit­semän päivän kuolin­luku hyp­päsi yläs ja tuli viikon kulut­tua alas. Jat­ka lukemista “600 päivää koron­akir­joit­telua (3) Huhtikuu 2020”

600 päivää koronakirjoittelua (1) Johdanto

Min­un piti tämän vuo­den maalisku­us­sa kir­joit­taa yhteen­ve­to vuo­den mit­tais­es­ta koron­akir­joit­telus­tani, mut­ta se jäi, kun ahkeroin kir­jani 2020-luvun yhteiskun­tapoli­ti­ik­ka kanssa. Per­jan­taina pidin Nais­ten­klinikan luen­tosar­jas­sa luen­non koron­apoli­ti­ikas­ta, ja jouduin sitä varten kokoa­maan kir­joituk­sia ker­toak­seni, miten koron­aan liit­tyvät käsi­tyk­seni ovat muuttuneet.

Tarkoituk­seni on julka­ista kat­saus pilkot­tuna use­ak­si artikke­lik­si. Kos­ka mainit­tu kir­jani näyt­tää tuot­ta­van min­ulle yhä duu­nia, eikä Helen oy:n hal­li­tuk­sen joht­a­mi­nenkaan aivan help­poa ole, en voi taa­ta kovin tiivistä ilmestymis­tah­tia, mut­ta yritetään.

Min­ua on use­aan otteeseen syytet­ty takinkään­täjäk­si, kos­ka mielip­i­teeni ovat muut­tuneet ajan mukana. Se johtuu vain siitä, että olen kir­joituk­sis­sani yrit­tänyt hei­jastel­la val­lit­se­vaa val­tavir­taa, ja käsi­tys Covid-19 taud­ista ja sen tor­jun­nas­ta on muut­tunut mon­een ker­taan tiedon karttuessa.