Saako tietoa pimittää?

Palaan kestoai­heeseeni 20 000 asukkaan autokaupungista Histaan.

Hufvud­stads­bladet pal­jasti, että Espoon virkamiehet ovat pimit­täneet luot­ta­mus­miehiltä VTT:n laa­ti­man raportin, jon­ka mukaan His­tan  alueen kaavoitus vaikut­taa ilmas­ton juuri niin kuin maalaisjär­jel­lä sen olet­taisikin vaikut­ta­van. Jat­ka lukemista “Saako tietoa pimittää?”

Nato-jäsenyyden hinta

Ennakkoti­et­ona UM:n Nato­selvi­tyk­ses­tä olemme kuulleet, että suo­rat kus­tan­nuk­set Nato­jäsenyy­destä oli­si­vat vain noin 40 miljoon­aa. YLEn mukaan lisäkus­tan­nuk­sia tuleesit­ten muus­ta varustautumisesta.

En ymmär­rä. Jos molem­mis­sa vai­h­toe­hdois­sa, yksi puo­lus­tau­tu­mises­sa ja yhdessä puo­lus­tau­tu­mises­sa, pyritään samaan tur­val­lisu­us­ta­soon, miten ole­tus voi olla, että yhdessä puo­lus­tau­tu­mi­nen tulee kalliimmaksi?

Päihdeäidit

Suomes­sa syn­tyy tietääk­seni 700 alko­holin vau­ri­oit­ta­maa FAS-las­ta vuosit­tain. Äidin alko­holinkäyt­tö raskau­den aikana on tuomin­nut hei­dät kehi­tys­vam­maisik­si. Tämä tilanne on mieletön.

Joidenkin oikeu­sop­pinei­den mielestä äidin alko­holinkäyt­töön ei voi­da puut­tua pakkokeinoin sik­iön suo­jelemisek­si, kos­ka sik­iö ei ole ihmi­nen eikä sik­iöl­lä sik­si ole ihmisoikeuk­sia. Äiti voidaan kyl­lä pan­na pakko­hoitoon, jos hänen kat­so­taan vaaran­ta­van oman ter­veyten­sä mut­ta ei tule­van lapsen­sa hyväk­si. Jat­ka lukemista “Päi­hdeäid­it”

Tehotonta oikeudenmukaisuutta

Helsin­gin ja Tam­pereen väli­nen junali­ikenne tuot­taa VR:lle huo­mat­ta­van paljon voit­toa. Tämän voiton avul­la VR pystyy pitämään yllä tap­pi­ol­lista liiken­net­tä muual­la. Täl­laista rahan siirtämistä voitol­lis­es­ta tuotan­nos­ta tap­pi­ol­lisen tuotan­non ylläpitämiseen kut­su­taan ris­tisub­ven­tiok­si. VR voi näin tehdä, kos­ka sil­lä on monop­o­li rautatei­den henkilöli­iken­teeseen. Jos näin ei olisi, Helsin­ki-Tam­pere ‑välille ilmaan­tu­isi yksi­ty­isiä kil­pail­i­joi­ta noukki­maan rusi­nat pul­las­ta. Jat­ka lukemista “Teho­ton­ta oikeudenmukaisuutta”

Saako toisen tontille pysäköidä?

Käräjäoikeus on toden­nut, ettei yksi­tyi­nen pysäköin­nin­valvon­tay­htiö voi määrätä 40 euron parkkisakkoa yksi­tyiselle ton­tille pysäköin­nistä. Täl­lainen valvon­ta kuu­luu kuulem­ma julkiselle val­lalle, joka toisaal­ta valvoo vain julk­isia aluei­ta. Käräjäoikeu­den päätös merk­it­see siis, että toisen ton­tille saa pysäköidä ilmaiseksi.

Jos itse omis­taisin ton­tin, jolle luvat­tomat pysäköi­jät tunke­vat, muut­taisin sen mak­sullisek­si pysäköin­tipaikak­si, jos­sa pysäköin­ti on sal­lit­tua, mut­ta mak­saa 40 euroa muil­ta kuin niiltä, joil­la on oikeus pysäköidä ilmaisek­si. Mak­sullisen pysäköin­nin lail­lisu­ut­ta kukaan ei voi kiistää eikä sitä, että mak­samat­ta jäänyt pysäköin­ti­mak­su on ulosottokelpoinen.

Peittelemätön totuus kaupunginvaltuuston pikkujoulusta

Suurkaupun­gin hai vih­jaa Helsin­gin Sanomien net­ti­sivuil­la, että kaupung­in­val­tu­us­ton pikku­jouluis­sa olisi tapah­tunut jotain luk­i­joi­ta kiin­nos­tavaa, mut­ta esit­tää tilanteesta kuvat niin sumennettuina,ettei luk­i­ja pysty ymmärtämään mitä on tapah­tunut. Moinen häveliäisyys ei tätä blo­gia rasita. Tässä joitakin näyt­teitä kykyk­il­pailun voit­ta­neesta yhty­eestä. Voit­toa voisi protestoi­da, sil­lä kyse oli kaupung­in­val­tu­us­ton kil­pailus­ta. Tässä Abba-imi­taa­tios­sa ei ollut yhtään val­tu­utet­tua, pelkkiä nimeltä mainit­se­mat­to­mia kaupung­in­jo­hta­jia. Moraa­li­nen voit­ta­ja oli siis San­na Hell­ström avus­ta­janaan Jan Vapaavuori.

abba2.jpg
Jat­ka lukemista “Peit­telemätön totu­us kaupung­in­val­tu­us­ton pikkujoulusta”

Huumepoliisi syytettynä

Olen suh­tau­tunut aina vähän kyynis­es­ti huume­poli­isin vaa­timuk­si­in saa­da käyt­tää tehokkaampia urk­in­tamenetelmiä. Niistä ei ole hyö­tyä, sil­lä jos poli­isi saa kuun­nel­la puhe­lim­ia, arkalu­on­toisia asioi­ta ei ker­ro­ta puhe­limis­sa ja niin edelleen. Aina joku myös käyt­tää noi­ta oikeuk­sia väärin.

Tehokas keino sen sijaan on sopia joidenkin rikol­lis­ten kanssa, että nämä kaval­ta­vat kaverin­sa ja pää­sevät itse tuomiotta. Kartel­lien pal­jas­tuk­sis­sa­han tämä keino otet­ti­in käyt­töön jokin aika sit­ten ja tehosi heti. Jat­ka lukemista “Huume­poli­isi syytettynä”

Mitä Australia ensin, sitä USA perässä?

Oli komeaa, että Aus­tralian uusi hal­li­tus allekir­joit­ti Kioton sopimuk­sen ensim­mäisenä virkatyönään. Nyt odotamme enää USA:n pres­i­dentin­vaale­ja. Sen jäl­keen alkaa tapah­tua. Ennus­tan, että kaik­ki maail­mankaup­paan osal­lis­tu­vat maat pakote­taan osal­lis­tu­maan ilmastopoli­ti­ikkaan. Tämä tulee merk­it­semään myös Suomes­sa huo­mat­tavasti nyky­istä kireampiä toimia. Eihän meil­lä ole tehty ilmas­ton suo­jelemisek­si oikeas­t­aan vielä mitään.

Kuka käänsi Chavezin pään?

Hugo Chavez hävisi kansanäänestyk­sen Venet­sue­lan perus­tus­laista pros­en­tein 49–51. Min­un on vaikea uskoa, että äänestys oli niin rehelli­nen, ettei Chavez tuol­laista eroa olisi halutes­saan kirinyt kiin­ni ään­ten­lasken­nan edetessä. Kuka tai mikä taho ker­toi pres­i­den­tille, että elinikäisen pres­i­dentin elinikä voi jäädä lyhyeksi?