Toimiiko RSS-feedi?

Blo­gin RSS-fee­di meni rik­ki viime eloku­us­sa. Se on nyt kor­jat­tu, mut­ta en tiedä, toimi­iko se, kos­ka olen itse sen suh­teen eri ase­mas­sa kuin muut. Ker­ro lähet­tämäl­lä tieto sähkö­pos­tiosoit­teeseen osmo@soininvaara.fi , jos saat tästä viestistä tiedon RSS-feed­in kautta.

3 vastausta artikkeliin “Toimiiko RSS-feedi?”

 1. Itse seu­raan net­tiä käytän­nössä pelkästään syöt­tei­den kaut­ta. Vieläpä olen pelk­istänyt seu­ran­nan käyt­tämäl­lä tek­stipo­h­jaista syöt­teen­luk­i­jaa, news­boat. — Täl­lä luk­i­ja-ohjel­mal­la oli katko, nyt toimii. — Tek­stipo­h­jainen tar­joaa mah­dol­lisu­u­den hel­posti tal­len­taa mie­lenki­in­toisia artikkelei­ta ilman kuvia ja main­ok­sia. Niistä voi sit­ten hakea linkke­jä ja tek­stiä omi­in kirjoituksiin.

  Jos joku mie­lenki­in­toinen sivus­to ei tar­joa syötet­tä, se jää luke­mat­ta. — Onpa tuo­ta luet­tavaa silti riittänyt.

  Aika usein varsi­nainen pää­sivu on täytet­ty «BREAKING NEWS!» click­bait-uutisil­la eikä sel­l­aisen seu­raamis­es­ta tule hul­lua hurskaam­mak­si, aikaa menee ja aiv­ot pehme­nee. Syöt­teessä puolestaan on ker­rot­tu uusim­mat jutut otsikoi­neen kätevästi aikajärjestyksessä.

  Tekniseltä kannal­ta syöt­teitä on kol­men­laisia. 1) pelk­iste­tyt: link­ki artikke­li­in, julka­isuhet­ki ja otsikko. 2) Edel­lisen lisäk­si lyhempi tai pidem­pi johdan­tokap­pale tai tek­stiä artikke­lin alus­ta. 3) Edel­lisen lisäk­si koko artikke­li tekstimuodossa.

  3) KOKO ARTIKKELI SYÖTTEESSÄ MUKANA.

  Täl­lainen syöte sopii «sanan julis­ta­jille», esimerkik­si poli­itikoille ja täl­laista syötet­tä arvostan eniten. Sanan julis­ta­jan tarkoituk­se­na ei ole houkutel­la luk­i­jaa klikkaa­maan artikke­lia vaan levit­tää sanomaa mah­dol­lisim­man mon­elle lukijalle.

  Jos sanan julis­ta­ja läh­tee keräämään «mah­dol­lisim­man paljon» klikkauk­sia ja kavere­i­ta, hänen sanomansa ei ole enää uskot­ta­va. Hänen todel­li­nen agen­dansa on sil­loin jokin omaa pitu­ut­taan suurem­pi asia ja sen ker­tomi­nen luk­i­joille saat­taa hai­ta­ta «klikkauk­sien määrää».

  2) JA 1) PELKISTETTY SYÖTE

  Pelk­istet­ty syöte on sopii suuria sivumääriä (ja pitk­iä artikkelei­ta) julkai­se­valle taholle, esimerkik­si uutis­toimis­tolle, joka tuot­taa sato­ja uuti­s­ar­tikkelei­ta päivässä. — Mut­ta voihan luk­i­ja silti tyy­tyä otsikkoon avaa­mat­ta koko artikke­lia eteensä.

  Syöt­teen­luk­i­ja-ohjel­ma huomioi vain uudet artikkelit.

  KUINKA MONTA ARTIKKELIA OLISI OLTAVA SYÖTTEESSÄ?

  Yleisenä ole­tusar­vona näyt­täisi ole­van kymme­nen, mut­ta sen pitäisi olla vähin­tään niin suuri kuin artikkelei­ta tuote­taan yhdessä päivässä, mak­simi­ar­vo. Täl­lä tavoin ker­ran päivässä tark­istet­tu syöte sisältää kaik­ki luke­mat­tomat artikke­lit ilman väliinputoajia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.