Syntyvyyden romahtaminen paljon valtionvelkaa suurempi ongelma Suomelle

Olen pitänyt liikakan­soi­tus­ta maa­pal­lon pahim­pana vit­sauk­se­na. Myös ilmas­ton­muu­tos on pitkälti sen syytä. Jos meitä olisi maa­pal­lol­la mil­jar­di, voisimme elää val­is­tuneina luo­makun­nan kru­un­uina pelkästään uusi­u­tu­van ener­gian varas­sa ja jät­tää kun­nol­la tilaa muille eliöille.

Syn­tyvyys on laskenut ilah­dut­tavasti. Vielä kuusikym­men­tä vuot­ta sit­ten yksi nainen syn­nyt­ti elämän­sä aikana 5,3 las­ta, nyt enää 2,3 las­ta. Väk­ilu­vun kasvu pysähty­isi ennen pitkää, jos syn­tyvyys lask­isi 2,1:een, mikä tapah­tuu aivan pian. Väk­iluku kas­vaa silti 200 000 ihmisel­lä päivässä. Se johtuu siitä, että väestö on niin nuor­ta ja kos­ka elinikä pite­nee, mut­ta lop­ul­ta hedelmäl­lisyys­luku määrää tahdin.

Minä olen tot­tunut käyt­tämään net­tou­u­si­u­tu­mis­lukua. Se ker­too, kuin­ka mon­ta aikuisek­si vart­tuvaa tyt­tölas­ta yksi nainen elämän­sä aikana syn­nyt­tää. Se, että las­ke­taan vain tyt­töjä, johtuu samas­ta syys­tä kuin se, että hedelmäl­lisyys las­ke­taan nai­sista, ei koko väestöä kohden.

Esimerkik­si Kiinan tilanteesta net­tou­u­si­u­tu­mis­luku antaa aivan toisen kuvan kuin kokon­aishedelmäl­lisyys, kos­ka tyt­tösik­iöitä abor­toidaan maas­sa rutiininomaisesti.

Aivan viime vuosi­na syn­tyvyys on laskenut todel­la nopeasti. Jotain outoa on tapahtunut.

Suomes­sa net­tou­u­si­u­tu­mis­luku pysyt­teli pitkään 0,8:n ja 0,9:n välil­lä, mut­ta parikym­men­tä vuot­ta sit­ten se alkoi laskea ensin hitaasti ja sit­ten jyrkästi. Vuon­na 2023 se oli enää 0,61. (Tämä ei ole viralli­nen luku vaan oma laskel­mani. Se perus­tuu  Tilas­tokeskuk­sen ilmoit­ta­mas­ta kokon­aishedelmäl­lisyys­luku­un 1,26, siihen että syn­tyneistä on tyt­töjä 48,9 % eikä lap­sikuolleisu­ut­takin ole)

Jos syn­tyvyys aset­tuisi pysyvästi tuolle tasolle, jokainen ikälu­ok­ka olisi 39 % van­hempi­en­sa ja yli 60 % iso­van­hempi­en­sa ikälu­okkaa pienem­pi. Ilman maa­han­muut­toa Suomen väliluku lask­isi paris­sa sukupolves­sa selvästi alle kah­den miljoonan.

Etelä-Kore­as­sa tilanne on vielä kri­it­tisem­pi. Syn­tyvyy­den ennuste­taan laske­van siel­lä vuon­na 2025 0;65:een, mikä tarkoit­taa net­tou­u­si­u­tu­mis­lukua joka on nip­pa nap­pa yli 0:3:n. Väk­iluku tulisi rom­ah­ta­maan nopeasti niin, että voidaan puhua jo kansan katoamis­es­ta. Kahdessa sukupolves­sa ikälu­okkien koko putoaisi siel­lä kymme­neen prosenttiin.

Siis jos syn­tyvyys pysyy täl­lä tasol­la. Voihan Suomes­sa olla kyse tilapäis­es­tä notkah­duk­ses­ta kuten tapah­tui vuon­na 1973, kun nuoret jostain syys­tä lykkä­sivät lapsen tekoa vuodella.

Min­ul­la on sel­l­ainen tunne, että muu­tos on pysyvä. Pitäisin toden­näköisem­pänä, että syn­tyvyys las­kee yhä kuin että se nousisi. Olisi muodikas­ta syyt­tää val­tio­ta siitä, etteivät lap­sil­isät ole pysyneet inflaa­tion tahdis­sa, mut­ta en usko, että siitä on kyse. Kyse on pysyvästi kult­tuurin muu­tok­ses­ta, joka liit­tyy seksiin.

Ennen raskaus oli luon­nolli­nen hin­ta sek­sistä. Useimpi­en mielestä se kan­nat­ti mak­saa. Lapset kuu­lui­v­at avi­o­li­it­toon. Ensisyn­nyt­täjien kes­ki-ikä oli jos­sain 20 vuo­den tienoilla.

Sit­ten tuli­vat ehkäisykeinot. Ensisyn­nyt­täjien kes­ki-ikä nousi huo­mat­tavasti ja syn­tyvyys las­ki, kos­ka 12-lap­sisia per­heitä ei enää juuri ollut. Kult­tuuri ei kuitenkaan muut­tunut. Nuoret kat­soi­vat, että lap­sia kuu­lui tehdä, kos­ka muutkin tekivät niin.  Ihmi­nen on matki­va eläin.

Nyt olemme tulleet tilanteeseen, jos­sa las­ten saami­nen on aidosti päätök­seen perus­tu­va. Siitä voi päät­tää toisinkin. Moni on lapse­ton vapaaehtoisesti.

Sään­nölli­nen sek­sikään ei Tin­der-aikana edel­lytä pysyvä parisuhdetta.

Entä biol­o­giset tarpeet eli niin san­ot­tu vau­vaku­ume? Vau­vaku­umeelle altistuu nähdessään vau­vo­ja ja ollessaan niiden kanssa tekemi­sis­sä. Jos ei näe vau­vo­ja, ei saa vauvakuumetta.

Las­ten saami­nen merk­it­see suur­ta taloudel­lista uhraus­ta. Nykyi­nen elämän­muo­to on hyvin kulu­tuskeskeistä eli siis kallista. Vaik­ka tulot ovat paljon isom­mat kuin 1980-luvul­la, raha­pu­la on pahempi. Asum­i­nen on kallista ja lapsen takia pitäisi han­kkia isom­pi asun­to. Nuo­ril­la on aika heikko usko omaan taloudel­liseen tule­vaisuuten­sa. Ehkä tämän takia syn­tyvyys on kään­tynyt niin päin, että koulute­tut naiset syn­nyt­tävät toden­näköisem­min kuin kouluttamattomat.

Ei niitä raskau­den taloudel­lisia ehto­jakaan pidä väheksyä.

Nuorille äideille ankara rangaistus

Val­tio­val­ta pyrkii nos­ta­maan ensisyn­nyt­täjien kes­ki-ikää ja on siinä onnis­tunut hyvin. Yhteiskun­ta on käytän­nössä kieltänyt las­ten teon ennen kuin on valmis­tunut opin­noista ja ollut töis­sä niin, että takana on vähin­tään vuosi hyvä­palkkaista työtä. Mitkään har­joit­telu­jak­sot eivät siis kel­paa, vaan ennen kuin lapsen saa tehdä on päästävä hyvä­palkkaiseen työhön.

Kiel­lon rikkomis­es­ta  ran­gais­taan ankarasti. Vanki­laan siitä ei joudu, mut­ta sakkoa joutuu mak­samaan 10 000 – 40 000 euroa. Näin ankarasti ei ran­gaista edes vakavas­ta pahoinpitelystä.

Tätä ran­gais­tus­ta ei ole määrät­ty rikoslais­sa vaan sosi­aalipoli­it­tises­sa lain­säädän­nössä. On vähän laiskaa lain­säätäjältä määrätä ansiosi­don­nainen van­hempainra­ha riip­pu­vaisek­si 12 kk:n edeltävistä tuloista, vain kos­ka työt­tömyys­vaku­u­tuk­ses­sakin niin tehdään. Liiken­nevaku­u­tuk­ses­sa kor­vaus määräy­tyy odotet­tavis­sa ole­vien tulo­jen perus­teel­la, siis ram­mak­si ajet­tu lääketi­eteen opiske­li­ja saa kor­vauk­sen lääkärin palkan mukaan.

Kun yhteiskun­ta näin pakot­taa lykkäämään las­ten­tekoa, voi olla, ettei las­ta tulekaan, kun sitä halu­aisi. Ainakaan kovin mon­ta las­ta ei tule, jos ensim­mäi­nen tulee liki 40-vuotiana.

Valtion velkaantuminen tämän rinnalla mitätön ongelma

Minus­ta on hyvä asia, että väk­ilu­vut kään­tyvät lasku­un, mut­ta jar­ru­tuk­ses­sa olisi hyvä pysyä kohtuudessa.

Syn­tyvien ikälu­okkien nopea pienen­tymi­nen on Suomen taloudelle paljon pahempi ongel­ma kuin nykyi­nen val­tion velka­an­tu­mien. Koh­ta kouluista valmis­tu­va ikälu­ok­ka pitää ohja­ta melkein kokon­aisu­udessaan hoitoalalle. Sel­l­ai­sis­sa olois­sa talouden ennuste on huono.

 

 

78 vastausta artikkeliin “Syntyvyyden romahtaminen paljon valtionvelkaa suurempi ongelma Suomelle”

 1. Onko parem­pi olla ole­mas­sa vai ei? Jos on, niin lap­sil­isi­in ja per­hetuki­in pitäisi sat­sa­ta sama bud­jet­ti kuin maanpuolustukseen.

 2. Ja kysyn vielä seu­raavaa, jos joku osaa vastata.

  Miten väestön­lasku vaikut­taa pörs­sei­hin? Kun väestöt ovat van­ho­ja, ne eivät enää innovoi. Toisaal­ta moni globaali tuotan­toketju katoaa, kun mon­et kokon­aiset kansakun­nat katoavat. 

  Mitä tämä kaik­ki tarkoit­taa pörssisi­joituk­sille? Moni nuori­han on tavoitel­lut taloudel­lis­es­ti riip­puma­ton­ta elämää pörssisi­joituk­sil­la. Toisaal­ta pörssisi­joi­tusten tuo­ton takeena on pidet­ty sitä, että ne ovat tuot­ta­neet ennenkin. Ennen kuitenkin maa­pal­lo oli täyn­nä nuor­ta väkeä. 

  Tuot­ta­vatko osak­keet rahaa maail­mas­sa, mis­sä innovoin­ti lop­puu ja mis­sä tuotan­toketjun katkeavat?

  1. Jos yri­tys tuot­taa voit­toa, niin se voi mak­saa osinkoa omis­ta­jilleen. Jos yri­tys tuot­taa jatku­vasti tap­pi­o­ta, niin se menee nurin ja katoaa markki­noil­ta, tehden tilaa uusille yri­tyk­sille. Nämä perus­teet tuskin muut­tuvat väestörak­en­teen myötä.

   Eri asia sit­ten on, miten väestörak­en­teen muu­tos vaikut­taa eri yri­tys­ten tuot­tei­den ja palvelu­jen kysyn­tään. Väestön ikään­tymi­nen saat­taa lisätä esimerkik­si lääkkei­den ja ter­veyspalvelu­jen kysyn­tää. Työvoiman vähen­e­m­i­nen taas lisän­nee automaa­tion ja itsepa­lvelun merk­i­tys­tä taloudessa.

 3. Syn­tyvyys maail­mal­la on laskenut eri­tyis­es­ti sen takia, että naiset ovat yhä use­am­min töis­sä kodin ulkop­uolel­la. Sil­loin nais­ten — eikä miestenkään — kan­na­ta han­kkia kuin lap­si tai kak­si. Sik­si syn­tyvyy­den laskua toivovien kan­nat­taa toivoa talouden maail­mas­sa mod­ernisoitu­van ja elämän­ta­van kaupungis­tu­van jatkossakin.

  Suomes­sa lap­sika­to sen sijaan johtunee suurelta osin tasa-arvokuilun jatku­vas­ta suuren­e­mis­es­ta. Parem­piosasien sukupuolen on yhä vaikeampi löytää kump­pa­nia jatku­vasti suh­teel­lis­es­ti huono-osais­tu­van sukupuolen piiristä. Kuilu on ensi sijas­sa koulu­tuk­selli­nen ja siten ammatill­i­nen, mut­ta myös kult­tuuri­nen, sosi­aa­li­nen ja jopa maanti­eteelli­nen. Suomes­sa erot ovat poikkeuk­sel­lisen suuria eri­tyis­es­ti koulu­tuk­sen osalta (Pisan mukaan). Sik­si Suo­mi on edel­läkävi­jä. Voi olla, että muut maat seu­raa­vat perässä, jos eivät sit­ten osaa toimia viisaam­min. Toivoa antaa, että mikään muu maa ei ole antanut koulu­jen epä­tasa-arvon kas­vaa niin suurek­si kuin Suomes­sa (Pisan mukaa).

  Noin puo­let suo­ma­lai­sista miehistä jää lapset­tomik­si ja sit­ten koh­ta vielä use­ampi. Lap­sia saan­neis­takin miehistä yhä harvem­pi on päivit­täin las­ten­sa elämässä. Voi vain pahoin aav­is­tuksin mietiskel­lä, minkälainen katas­trofi siitä seu­raa taloudelle(kin).

  Tin­der takaa seksin naisille. Tosin har­voin naiset siihen edes mitään Tin­der­iä tarvit­se­vat. Eri­tyis­es­ti nuoret miehet sen sijaan ker­to­vat, että se on radikaal­isti huonon­tanut jo entu­ud­estaan huono­ja mah­dol­lisuuk­sia saa­da sek­siä. Sek­si kuulem­ma kasautuu yhä voimakkaam­min siihen noin 20 pros­ent­ti­in miehistä (deit­ti­sovel­lus­ten datan mukaan), jot­ka ovat tarpeek­si hyvän näköisä, rikkai­ta tai muuten houkuttelevia.

  1. Atom­isti
   “Kuilu on ensi sijas­sa koulu­tuk­selli­nen ja siten ammatillinen,”

   Onko se noin? 

   Suomes­sa tutkit­ti­in vas­ta koulu­tuk­sen vaiku­tus­ta las­ten­saan­ti­in. Tutkimus tehti­in niin, että ver­rat­ti­in nip­pa nap­pa sisään pääs­seitä ja nip­pa nap­pa ulos jääneisi­in. Nämä kun ovat hyvin lähel­lä toisi­aan pl. koulutus. 

   Tulok­set oli­vat todel­la yllättäviä:
   Miesten kohdal­la ryh­mien välil­lä ei ollut eroa las­ten saan­nis­sa, mut­ta nais­ten kohdal­la vaiku­tus oli per­in­teistä tietämys­tä vas­taan negati­ivi­nen: koulu­tus *kas­vat­ti* naisen tn saa­da lapsia.

   Onko kum­minkin niin, että miesten kohdal­la samat seikat, jot­ka johta­vat koulu­tuk­seen, johta­vat myös parisuh­teen hankkimiseen? 

   Helsin­gin sanomient jut­tu tutkimuksesta:
   “Korkeampi koulu­tus lisää toden­näköisyyt­tä, että nainen löytää puoli­son ja saa lap­sia 37 vuo­den ikään men­nessä. Miehillä koulu­tus­ta­son nos­to ei yllät­täen edis­tä perheellistymistä.

   Tämä oli tulos Elinkei­noelämän tutkimus­laitok­sen Etlan juuri julkaise­mas­ta tutkimuk­ses­ta, jos­sa selvitet­ti­in koulu­tuk­sen vaiku­tus­ta las­ten saantiin. ”

   https://www.hs.fi/tiede/art-2000010208699.html

   Itse tutkimus:
   ” Hyö­dyn­nämme tutkimuk­ses­sa toisen asteen ja korkeak­oulu­tuk­sen sisään­pääsyra­jo­jen luo­maa tutkimusasetel­maa, joka mah­dol­lis­taa koulu­tuk­sen kausaali­vaiku­tuk­sen arvioimisen sekä mata­lal­la että korkeal­la koulu­tus­ta­sol­la. Molem­mis­sa tapauk­sis­sa pääsy jatkok­oulu­tuk­seen lisää toden­näköisyyt­tä siihen, että naiset perus­ta­vat per­heen – eli saa­vat lap­sia ja ovat parisuh­teessa. Miesten kohdal­la koulu­tus­ta­son nos­tamisen vaiku­tus on lähel­lä nol­laa ja joidenkin tulemien osalta jopa negati­ivi­nen. Nämä tulok­set haas­ta­vat yleistä näke­mys­tä, jon­ka mukaan koulu­tus vaikeut­taa per­heen perus­tamista naisille, mut­ta aut­taa miehiä löytämään parisuhteen. ”

   “Naisille havait­tu posi­ti­ivi­nen vaiku­tus las­ten saan­ti­in voi selit­tyä sil­lä, että koulu­tus paran­taa työn ja per­heen yhteen­sopivu­ut­ta. Toisaal­ta aiem­pi tutkimus on osoit­tanut, että sosi­aaliset taidot ovat yhä tärkeämpiä työ­markki­noil­la ja van­hempi­en panos on merkit­tävä näi­den taito­jen muokkaamises­sa. Tulok­semme voivat näin ker­toa myös siitä, että koulu­tus­ta pide­tään merkkinä kyvys­tä olla van­hempi ja että täl­lä on merk­i­tys­tä eri­tyis­es­ti nais­ten kohdalla.”

   https://www.etla.fi/julkaisut/working-papers/education-gender-and-family-formation/

   1. “VIRTANEN sanoo, ettei tämän yhden tutkimuk­sen tulok­sia ei voi yleistää kaikki­in koulutet­tui­hin ja kouluttamattomiin.”

    Mul­la on sel­l­ainen teo­ria, että suurin osa miehistä edelleen kel­paa naisille viimeistään siinä vai­heessa, kun biol­o­gisen kel­lon tik­i­tys alkaa häir­itä yöu­nia. Onhan miesten työl­lisyysastekin tois­taisek­si melkein yhtä korkea kuin naisten. 

    Se noin puo­likas miehistä, jot­ka eivät koskaan lap­sia saa, eivät käsit­tääk­seni toden­näköis­es­ti koskaan edes pyri korkeak­oulu­tuk­seen. Hei­hin myös kasautuu niitä ongelmia, jot­ka estävät kiin­nos­tavu­u­den isäkan­di­taat­ti­na, esimerkik­si työt­tömyys, luku­taidot­to­muus, päi­h­teet, saa­mat­to­muus, statuk­sen puute jne. 

    Lisäk­si pitäisi tietää, kuin­ka moni korkeak­oulute­tu­ista nai­sista saa lapsen ilman kestävää parisuhdet­ta tai jatku­vasti suo­sio­taan lisäävässä parisuh­teessa naisen kanssa. Selit­tääkö se miesten ja nais­ten eron ko. tutkimuk­ses­sa? Mieshän ei voi hevin las­ta han­kkia ilman naista.

    (Lisäk­si pitää sanoa, että luot­ta­muk­seni Hesarinkin tiedetomi­tuk­sen kykyyn refer­oi­da tutkimuk­sia edes suurin piirtein oikein ei ole suuri. Mut­ta kun en varsi­n­a­sita tutkimus­ta jak­sa lukea, näil­lä mennään.)

   2. Kos­ka tutkimus ver­taili vain niitä nuo­ria jot­ka nip­pa nap­pa pää­sivät opiskele­maan ja nip­pa nap­pa jäivät ilman opiskelu­paikkaa, niin ei voi vetää johtopäätöksiä. 

    Ihmisil­lä jot­ka yrit­tävät opiskele­maan jon­nekin mut­ta ovat epä­var­mo­ja, on usein joku vara­su­un­nitel­ma jos eivät pääse opiskele­maan . Ainakin pojat voivat päteä muil­la elämä­naloil­la ja han­kkia ammatin joka liit­tyy johonkin har­ras­tuk­seen. Jos­sain vai­heessa saat­ta­vat yrit­tää uud­estaan päästä opiskelemaan.

    Muuten on kyl­lä niin että nuorel­la miehel­lä jol­la on hyvä ammat­ti ja vak­i­tuiset tulot on parem­mat mah­dol­lisu­udet parisuhde­markki­noil­la kuin kouluttamattomilla.

   3. Moni nainen ei kyl­lä oikeasti ole ihan niin nir­so kuin mitä annetaan ymmärtää välil­lä. Varsinkin kun ikää alkaa ole­maan se 25–35. Ongel­mak­si muo­dos­tuu se, että moni duu­nar­is­mies omak­suu erit­täin vas­ten­mielisiä asen­tei­ta ja tapo­ja. Korostan myös, että sivistynyt käytös on ainakin osin val­in­ta, tiedän kyl­lä niin junt­te­ja hyvä­tu­loisi­akin ettei mitään rajaa, mut­ta se ei vaan hait­taa sil­loin niin paljon ainakaan kaikkia naisia kun muuten löy­tyy resursseja.

    Yksi tut­tu, hie­man van­hempi toki, on duu­nar­i­työssä, mut­ta käyt­täy­tyy fik­susti ja sivistyneesti ja pitää ihan huol­ta itses­tään. Nainen löy­tyi, ja paljon korkeam­min koulutettu.

   4. “Yksi tut­tu, hie­man van­hempi toki, on duu­nar­i­työssä, mut­ta käyt­täy­tyy fik­susti ja sivistyneesti ja pitää ihan huol­ta itsestään.”

    Tämä ongel­ma tuskin pois­tuu self-help oppaiden neu­voil­la, sen ver­ran yhteiskun­nal­lis­es­ta ongel­mas­ta on kyse.

    Mielestäni mah­dol­lisim­man suurel­la osalle pojista ja nuorista miehistä pitäisi ava­ta tie sel­l­aiseen men­estyk­seen, joka antaa mah­doll­si­u­u­den per­heen perus­tamiseen. Nykyi­nen koulu ei siitä piit­taa. Muuten­han Suomen koul­u­laitos ei olisi epä­tasa-arvoisimpia maailmassa.

    Mikä neu­vok­si?

    Melkein mis­tä tahansa maas­ta voisi hakea oppia. Mut­ta ehkä eri­tyis­es­ti oppia voisi hakea USA:sta, jos­sa on paljon yksi­ty­isiä koulu­ja. Jotkut niistä yrit­tävät juurikin ratkaista sitä ongel­maa, joka syn­tyy koulun väl­npitämät­tömyy­destä poikien suh­teen. Jos­sain USA:n slum­mik­ouluis­sa jopa suurem­pi osa pojista kuin Suomes­sa pär­jää todel­la huonos­ti. Toisaal­ta on yksi­tyisk­oulu­ja, joiden tulok­set ovat merkit­tävästi parem­pia ver­rat­tuna julk­isi­in kouluihin.

 4. Asi­as­sa on globaali tren­di, mut­ta myös rahal­lakin on merk­i­tys­tä. 1990-luvun lamas­sa syn­tyvyys kään­tyi nousu­un. Myöhem­mis­sä tutkimuk­sis­sa yhdek­si syyk­si tälle ilmeni se, että sil­loin koti­hoidon­tukea saat­toi saa­da per­he työt­tömyysko­r­vauk­sen päälle, jos edes toinen kävi töis­sä, kun­han koti­hoidon­tu­ki haet­ti­in työssä käyvän nimi­in. Lapsen saamisel­la pystyi siis lama-aikana lisäämään tulo­jaan sen ajan kuin las­ta hoiti itse kotona. Laman jäl­keen lain­säädän­tö muutet­ti­in sel­l­aisek­si, että jos toinen van­hem­mista on työtön, koti­hoidontuen määrä leikataan täysimääräis­es­ti työttömyysturvasta.

  Nykyään on niin, että jos lait­taa alle 3‑vuotiaan lapsen päiväkoti­in, yhteiskun­ta mak­saa päiväkoti­paikas­ta keskimäärin noin 1400 €/kk. Koti­hoidontuen ostovoima on nykyään todel­la heikko. Se on pienem­pi kuin toimeen­tu­lotuen peru­sosa edes pelkäl­lä aikuisel­la, eikä riitä kat­ta­maan van­hem­man ja tämän lapsen elämistä. Lap­sil­isät eivät ole jääneet jäl­keen vain inflaa­tion myötä, vaan ne ovat jääneet jäl­keen ennen kaikkea suh­teessa palkko­jen kehi­tyk­seen. Aiem­min yhteiskun­nan lap­siper­hetuki­in liit­tyi isom­pi valin­nan­va­paus. Nykyään lap­siper­hetuet keskit­tyvät päivähoit­o­mak­sui­hin. Jos on esim. 3 las­ta hoi­dos­sa, yhteiskun­ta voi mak­saa yli 3000 €/kk siitä, että van­hempi ei hoi­da lap­si­aan. Iso syy monel­la han­kkia lap­sia oli enti­saikaan se, että sai olla pienen lapsen kanssa kotona. Nyt sekin ilo on viety van­hem­mil­ta pois, kun tuet lapsen kanssa kotona olemis­es­ta on vähitellen leikat­tu pois aiem­pi­en hal­li­tusten päätök­sil­lä. Suomen keski­ta­soa korkeampi syn­tyvyys on nykyään Ahve­nan­maal­la, jos­sa van­hempi­en saa­mat sosi­aalietu­udet ovat man­ner-Suomen vas­taavia paremmat.

  Mitä val­tion velka­an tulee, niin on vaikea miet­tiä sitä, onko isom­pi ongel­ma val­ti­olle sen vel­ka vai mata­la syn­tyvyys — kun käsis­sä on molem­mat. Kas­va­va val­tion vel­ka ja mata­la syn­tyvyys tarkoit­ta­vat käytän­nössä sitä, että ilman maa­han­muut­toa kas­vavaa velkaa on mak­samas­sa takaisin yhä pienem­pi väestö. Ei-EU-peräis­ten maa­han­muut­ta­jien tulota­so ja veron­mak­su­ta­so taas on selvi­tys­ten mukaan keskimääräistä alem­paa, ja Suomen maa­han­muut­to on yhä isom­mal­ta osin EU:n ulkop­uoli­sista maista saa­pu­vaa — vieläpä sel­l­ai­sista maista, joista tulevil­la ei ole juurikaan valmista eläkek­er­tymää tul­lessaan. Syn­tyvyys maa­han­muut­ta­jil­la kuitenkin on korkeam­paa kuin Suomes­sa syn­tyneil­lä. Siinä on talousy­htälöönkin vielä vaikeusastet­ta kas­vat­tavia muut­tu­jia lisää.

  1. Taitaa­pa käy­dä niin, että suo­ma­laiset nuoret niistä,jotka kel­paa­vat ulko­maille, jät­tävät Suomen tulevaisuudessa.

 5. Orpo maalaili tänään ulko­maalais­taus­taisen väestön määräk­si 1 miljoon­aa v. 2040 ja jos ker­ran tässä on suo­ma­lais­ten määrä putoa­mas­sa paris­sa sukupolves­sa alle 2 miljoo­nan, niin onko se hyvä kehi­tys? Kuka on koh­ta isän­tä talos­sa? Uskallanko sanoa: “väestön­muu­tos”?

  Onko suo­ma­laista elämän­menoa Suomes­sa enää 2100-luvul­la juurikaan? Jos Hesarin koulu­jut­tua lukee, ei hyvältä vaiku­ta. Suomeen tuli­jat eivät inte­groidu, kaik­ki eivät edes opi kieltä, eivät tunne eivätkä hyväksy suo­ma­laista kult­tuuria tai elämän­ta­paa, hen­gaa­vat keskenään. Eivät tunne itseään suo­ma­laisek­si, eikä näytä ole­van mitään keinoa miten se voisi tapah­tua. Ja miten voisikaan: olem­me­han mm. rak­en­ta­neet monikult­tuuris­es­ti toimi­van koul­u­laitok­sen, jos­sa sanaa “suo­ma­laisu­us” ei juuri saa mainita.

  Eli jos ajateltaisi­in niin, että suo­ma­laiset nyt vain yksinker­tais­es­ti pyyhkäistäisi­in maail­mankar­tal­ta ja tänne tulisi muu­ta­ma miljoona “monikult­tuurista siir­to­laista” asumaan, niin onko siinä mitään surullista? Vai onko se kaik­ki vain ihanas­ti hienom­paa kuin mikään tunkkainen impivaaralaisuus?

  On kyl­lä aika nyn­nyä menoa, jos kukaan ei Antti Rin­teen kohtaloa peläten uskalla lyödä nyrkkiä pöytään ja sanoa, että nyt tarvi­taan oikeasti asen­nemuu­tos lisään­tymiseen tai kokon­ainen kansakun­ta on men­nyt­tä. Tämä oli jo hyvä avaus siihen suun­taan, mut­ta hiukan vielä pon­te­vam­paa olisin toivonut.

  1. Maa­han­muu­ton ongel­ma on se, että tänne pitäisi tul­la riit­tävästi lap­siper­heitä asumaan, tekemään töitä ja niin että hei­dänkin lapsen­sa jäi­sivät tänne lisään­tymään ja tekemään töitä jne. Ja tämä on helpom­min san­ot­tu kuin tehty. Läh­es samankaltainen ikään­tyvän väestön ongel­ma on useim­mis­sa Euroopan mais­sa ja Suo­mi häviää näistä useim­mille palkois­sa. Heikkenevä huolto­suhde heiken­tää palkko­ja entis­es­tään. Kyseessä on negati­ivi­nen kierre, mitä on hyvin vaikea katkaista. Mik­si kukaan tulisi tänne per­het­tä perus­ta­maan ja töitä tekemään, jos tääl­lä ei saa riit­tävää palkkaa ja perus­palve­lut heikkenevät, mut­ta vero­tus on kuitenkin korkea? Ihmisil­lä on taipumuk­se­na vali­ta per­heelleen sel­l­ainen asuinympäristö, joka on paras. Ja osaaval­la työvoimal­la on varaa vali­ta. Suomes­sa ei tehdä mitään teko­ja sen eteen, että olisimme palkko­jen suh­teen kil­pailukyky­isiä. Päinvastoin.

   1. Kyl­lä Suomeen tuli­joi­ta olisi, mut­ta ei vält­tämät­tä juuri niitä asiantun­ti­joi­ta joi­ta pelkästään Suo­mi tun­tuu halu­a­van. Jos maa­han olisi helpom­pi tul­la myös mata­lam­man palkan aloille, ja niin että saisi myös tuo­da sen per­heen niin kyl­lä heitä olisi niin paljon kuin halut­taisi­in ottaa. Mut­ta eipä vain ole niin yksinker­taista, eri­toten tulo­ra­jat per­heeny­hdis­tämiselle ovat korkeat. Jostain syys­tä ulko­maalais­ten ei usko­ta kykenevän elät­tämään per­het­tään saman­su­u­ruil­la itse­hankkimil­laan tuloil­la kuin suo­ma­laiset tuen­saa­jat kykenevät sosiaaliturvatuloilla.

   2. “Suomes­sa ei tehdä mitään teko­ja sen eteen, että olisimme palkko­jen suh­teen kilpailukykyisiä.”

    Nythän hal­li­tus juuri yrit­tää tehostaa työ­markki­noi­ta ja työe­htosopimuk­sia. Tan­skas­ta voisi ottaa mallia. Siel­lä palkat on melkein kuin toiselta pla­nee­tal­ta ja työ­markki­nat paljon, paljon joustavammat.

  2. Jep, asi­as­ta todel­la tarvit­taisi­in laa­jaa keskustelua. Nyt kansakun­nan säi­lymistä ja tur­val­lisu­ut­ta koske­vaa keskustelua domi­noi pyssypel­let ja kseno­foobikot. Alene­va syn­tyvyys, maa­han muu­ton vält­tämät­tömyys ja ilmas­touhki­in vaikut­ta­mi­nen (kas jos Atlantin vir­tauk­set hyy­tyy, voi olla meil­lä koh­ta jäässä koko tont­ti) tulisi nos­taa vähin­tään yhtä tärkeik­si kuin sotain­toilem­i­nen. Eli voi olla ettei koh­ta ole mitään pyssy­il­lä puo­lus­tet­tavaa. Voisi Osmo kor­ja­ta typot ja tar­jo­ta kir­joi­tus­ta vaik­ka Hesari­in tai Ylelle jos em. avi­isi­is­sa vaarana joutua mak­sumuurin taakse

 6. Kiin­nos­taisi tietää mitä ehdot­taisit ratkaisuk­si ongel­maan? (Jos sin­ul­la on joku sel­l­ainen mielessäsi. Minus­ta on ihan hyväksyt­tävää myös osoit­taa ongel­ma tietämät­tä siihen ratkaisua.) Tuo jo mainit­tu van­hempainra­han muut­ta­mi­nen voisi hyvin olla osa ratkaisua.

  Muis­telisin, että kaik­ki yri­tyk­set peukaloi­da syn­tyvyyt­tä ovat his­to­ri­al­lis­es­ti epäon­nis­tuneet surkeasti. (luku­unot­ta­mat­ta Kiinan yhden lapsen poli­ti­ikkaa, mut­ta nyt se ei ole keino­va­likoimas­sa, kos­ka syn­tyvyyt­tä pitäisi kään­tää eri suuntaan.)

  1. Siis syn­tyvyy­teen­hän voi vaikut­taa. Suomes­sa syn­tyvyy­den rom­ah­dus on ollut Euroopan nopein­ta. Voi miet­tiä, mitkä asi­at Suomes­sa eroa­vat muista maista. Ainakin se, että meil­lä on melko paljon ns. agen­da­jour­nal­is­mia ja glob­al­is­ti/­woke-henk­i­nen ope­tushallinto, joiden yhteis­vaiku­tuk­se­na nos­te­taan sel­l­aista aja­tus­ta, että Suo­mi kansakun­tana ei ole säi­lyt­tämisen arvoinen ja tärkein on aina minäminäminä. Miten sel­l­aisen indok­tri­naa­tion läpikäynyt sukupolvi ryhty­isi niin epä­var­maan ja vaival­loiseen puuhaan kuin las­ten hankinta? 

   Tässä linkkiä tutkimuk­seen aiheesta:
   https://www.suomenperusta.fi/wp-content/uploads/2021/11/Perhepolitiikka-ja-syntyvyys-pdf.pdf

 7. Maail­mas­sa kuitenkin väkeä riit­tää joten tuot­tavu­u­den nos­to ja oppor­tunisti­nen maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka lienevät ne vas­tu­ulliset keinot.

 8. Köy­hissä mais­sa lapset ovat van­hu­u­den tur­vaus­ta. Pojat etenkin. Suomes­sa vaan turha kus­tan­nus. Rahat voidaan käyt­tää itsenikin hyväk­si eikä lapsiin

 9. Min­ul­la on asi­as­ta omako­htaista koke­mus­ta kah­den yli 30- vuo­ti­aan tyt­tären äit­inä. Itsel­leni las­ten han­k­in­ta oli aikanaan, 80–90-lukujen vai­h­teessa aika itses­tään­selvää. Kak­si oli hyvä määrä, samoin hei­dän aika pieni ikäeron­sa. Elämä las­ten kanssa oli rikas­ta ja hyvää.

  Nyt olemme yhden lapsen iso­van­hempia, ja tilanne taitaa olla tämä pysyvästi. Molem­mat tyt­täremme ovat pitkissä parisuhteis­sa, mut­ta vain toises­sa on päädyt­ty lapsen han­k­in­taan. Syitä tälle emme voi udel­la, vaan iloi­ta tästä ain­okaises­ta lapsen­laps­es­ta, jol­la on kyl­läkin sis­arus­puo­lia isän­sä puolelta. 

  Itse han­kin lapset osin opiskelu­aikana ja sitä neu­voa en antaisi kenellekään. Ver­rat­tuna omaan tilanteeseeni aikanaan (olen juristi ja kiin­ni­tyin sinän­sä pienen viiveen jäl­keen aikoinani hyvin työ­markki­noille) tyt­tärel­läni on ollut taloudel­lis­es­ti ja henkises­ti antoisa äitiys- ja van­hempainva­paa ja hyvä työ­paik­ka, johon pala­ta isän ottaes­sa muu­ta­mak­si kuukaudek­si veto­vas­tu­un ennen lapsen päiväkoti­in menoa.

 10. Osmo
  “laiskaa lain­säätäjältä määrätä ansiosi­don­nainen van­hempainra­ha riip­pu­vaisek­si 12 kk:n edeltävistä tuloista, vain kos­ka työt­tömyys­vaku­u­tuk­ses­sakin niin tehdään. Liiken­nevaku­u­tuk­ses­sa kor­vaus määräy­tyy odotet­tavis­sa ole­vien tulo­jen perus­teel­la, siis ram­mak­si ajet­tu lääketi­eteen opiske­li­ja saa kor­vauk­sen lääkärin palkan mukaan.”

  Tässä on selvä ongel­ma, mut­ta en näe siihen kovin hyviä ratkaisuja.

  Jos van­hempainra­ha määritel­lään vaikka­pa opin­noista odotet­tavis­sa ole­vien tulo­jen perus­teel­la, kan­nat­taa ennen las­ten­tekoa hakeu­tua väli­aikaises­ti DI-opin­toi­hin tai opiskele­maan ihan mille tahansa alalle, jos­sa on odotet­tavis­sa hyvä palk­ka. Tämä taas luo omat ongel­mansa opintopolkuihin.

  Pitäisikö van­hempainra­ho­jen olla vain kiin­teä kk-sum­ma? Jollekin se olisi paljon, toiselle taas vähän. Ehkä se olisi kaikkein yksinker­taisin ratkaisu.

  1. Ajat­telin lähin­nä, että ei pitäisi kieltää las­ten tekoa heti opin­to­jen päätyttyä.
   Suomes­sa ei mak­se­ta veren­lu­ovut­ta­jille, kos­ka mais­sa jois­sa mak­se­taan, veren­laatu on huono. Samas­ta syys­tä ei pidä suo­ras­taan mak­saa las­ten tekemis­es­tä yli­hin­taa. On huono aja­tus rahoit­taa huume­hank­in­to­ja tehtaile­mal­la lapsia. 

   1. Ei tuo­hon ongel­maan tai­da olla ole­mas­sa ratkaisua, joka ei joko mak­saisi las­ten tekemis­es­tä yli­hin­taa tai sakot­taisi las­ten tekemis­es­tä ennen työu­raa. Mikä vain, pait­si nykyi­nen malli olisi val­ta­va koro­tus juuri niille huume­hank­in­to­ja lap­sil­la rahoit­taville talouk­sille, jot­ka täl­lä het­kel­lä saa­vat min­im­imäärän tukia lastenhankintaan.

    Oleel­lis­es­ti halu­at ohja­ta ihmisiä han­kki­maan lap­sia rahal­la, mut­ta vain jos he ovat kun­non ihmisiä ja käyt­tävät tuon rahan järkevästi. Nykyi­nen jär­jestelmä käyt­tää pysyvää työ­paikkaa kun­non ihmisen mit­ta­ri­na. En tiedä mitä mui­ta mittare­i­ta voisi olla?

   2. Taustal­la on tosi­aan tutkimus­tu­lok­sia siitä, että jos veren­lu­ovu­tuk­ses­ta mak­se­taan, luovut­ta­jik­si pää­tyy tar­tun­tataute­ja omaavia köy­hiä enem­män kuin mitä sil­loin pää­tyy, jos ver­estä ei mak­se­ta mitään kor­vaus­ta. Täl­löin ver­ta luovut­taa ilmeis­es­ti eri­tyis­es­ti keskiluokka.

    Jäin miet­timään vielä kir­joituk­sen lop­putotea­mus­ta: “Koh­ta kouluista valmis­tu­va ikälu­ok­ka pitää ohja­ta melkein kokon­aisu­udessaan hoitoalalle. Sel­l­ai­sis­sa olois­sa talouden ennuste on huono.”

    Japani lie­nee yksi esimerk­ki siitä, mitä voi tapah­tua, jos korkean teknolo­gian maas­sa syn­tyvyys rom­ah­taa vuosikym­meniksi. Siel­lä talous ei ole juuri kas­vanut viime vuosikym­meninä. Mut­ta valmis­tu­via ikälu­okkia ei myöskään ole ohjat­tu hoitoalalle, vaan eri­tyis­es­ti tekni­ikan pari­in, ja robot­it sit­ten ovat mm. van­hus­ten hoi­dos­sa tekemässä ruti­inite­htäviä. Suo­ma­laistyyp­pisin hoita­jami­toituksin mata­lan syn­tyvyy­den olois­sa hoito ei järjesty­isi, kos­ka ihmis­määrämi­toituk­set estävät mm. robot­tien käytön hyödyt.

    Viime aikoina olen tutus­tunut siivous­ro­bot­tei­hin. On aivan selvä asia, että robot­it tule­vat kor­vaa­maan ison määrän per­in­tei­sistä siivoo­jista jo seu­raa­van 10 vuo­den aikana. Vaik­ka siivoo­jat ovat mata­la­palkat­tu­ja, robot­it jak­sa­vat tehdä töitä kokon­aan ilman palkkaa 24/7, ja niiden tekemänä siivous tulee halvem­mak­si aika mon­en siivouste­htävän osalta. Jälkikin alkaa olla nyt jo aika kil­pailukyky­istä. Ihmisille jää viimeis­te­ly­hom­mat, mut­ta esimerkik­si käytävien lat­tioiden ruti­ini­no­mainen imuroin­ti ja pesu on siir­tymässä robot­tien työksi.

   3. “Ajat­telin lähin­nä, että ei pitäisi kieltää las­ten tekoa heti opin­to­jen päätyttyä.
    Suomes­sa ei mak­se­ta veren­lu­ovut­ta­jille, kos­ka mais­sa jois­sa mak­se­taan, veren­laatu on huono. Samas­ta syys­tä ei pidä suo­ras­taan mak­saa las­ten tekemis­es­tä yli­hin­taa. On huono aja­tus rahoit­taa huume­hank­in­to­ja tehtaile­mal­la lapsia. ”

    Mak­se­taan ne huumei­denkäyt­täjien äip­pära­hat kuitenkin, jos van­hem­mat on yrit­täjiä. Van­hempainra­hat mak­se­taan yel tulo­jen mukaan ja isi voi mak­saa lapselleen yle mak­sun jon­ka jäl­keen narkki­lap­si voi olla hyvil­lä tuloil­la. Ei tätä kukaan estä ja oman käsi­tyk­sen mukaan yel nos­te­taan aina ylös ennen vanhempainvapaata.

    Suomes­sa rikkain 10% nos­taa enem­män sosi­aal­i­tukia mitä mikään muu ryhmä

   4. Ei tuo­hon ongel­maan tai­da olla ole­mas­sa ratkaisua, joka ei joko mak­saisi las­ten tekemis­es­tä yli­hin­taa tai sakot­taisi las­ten tekemis­es­tä ennen työuraa.

    Elinikäi­nen 1–2 %-yksikön verovähen­nys naiselle jokaises­ta hengis­sä olev­as­ta laps­es­ta. Eikö tämä ole ilmeinen ratkaisu kysymykseesi?

    Miehille tasaar­von nimis­sä mii­nus 2 %-yksikköä kun­ni­al­la suorite­tus­ta asepa­lveluk­ses­ta ja reservikun­nos­sa olemisesta.

   5. Olli S, mik­si soti­laskun­non ylläpitämis­es­tä tasa-arvon nimis­sä verovähen­nys vain miehille? Naisetkin voivat käy­dä nykyään armei­jan jos et ole huomannut.

   6. Joo
    ” Vaik­ka siivoo­jat ovat mata­la­palkat­tu­ja, robot­it jak­sa­vat tehdä töitä kokon­aan ilman palkkaa 24/7,”

    Eivät ihan 24/7 jak­sa, kos­ka niidenkin täy­tyy lev­ätä (eli latautua). 

    Mut­ta siivous­ro­bot­ti kyl­lä tule­vat. Ne ovat jo nyt niin hyviä, että suosit­te­len sem­moi­sen han­kkimista jokaista yksiötä suurem­paan tslouteen.

 11. Itse veikkaan, että asevelvol­lisu­ud­es­ta nyky­muo­dos­sa ei ole enää mah­dol­lisu­ut­ta jatkua pitkään. Kun suo­ma­laisu­us katoaa, katoaa myös asevelvol­lisu­udelta poh­ja. Ammat­ti­mainen armei­ja tulee vält­tämät­tömäk­si, halut­ti­in sitä tai ei.

  1. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki ZZ:lle että mitä tuo suo­ma­laisu­us oikein tarkoittaa?Olen kuul­lut että aika monikin vetoa suo­ma­laisu­u­den puoles­ta mut­ta eivät kuitenkaan avaa käsit­teen sisältöä mitä he sil­lä todel­lisu­udessa tarkoit­ta­vat. Ja miten suo­ma­laisu­us liit­tyy asevelvollisuuteen?

   1. Sitä var­masti on han­kala sanoa tarkasti. Mitä olisi suo­ma­laisia yhdis­tävät tek­i­jät? Jos esim. koti­maiset kielet tarkoituk­sel­la ajet­taisi­in kyökkikielik­si, niin ainakin isot yhdis­tävät tek­i­jät katoaisivat.

    Itse joka tapauk­ses­sa antaisin armei­jan reservis­sä oleville jonkin­laisen reserviläis­palkan perus­tu­lo­maise­na tulon­lisänä maan­puo­lus­tus­tah­don lisäämiseksi.

  2. 20000 riit­tää armei­jalle vuodessa. Sil­lä kyetään pitämään 350000 reservi vuosikym­meniä. Laatu on jatkos­sa armei­jallekin tärkeämpi kuin määrä. Sota teknistyy ja robotisoituu.

  3. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Zz: lle ettei suomenkie­len ase­ma ole mitenkään uhat­tu. Suomes­sa asuu5,5 miljoon­aa ihmistä joista 86,9 % puhuu äidinkie­lenään suomea. Ne tahot jot­ka pelot­tel­e­vat ajatuk­sel­la siitä suomenkieli mar­gin­al­isoi­tu­isi ovat maakun­nis­sa asu­via uus­ro­mant­tiko­ja tai ns Helsin­gin keskus­tas­sa asu­vat kult­tuuriä­lymys­tö jot­ka vain yksinker­tais­es­ti vihaa­vat englan­ninkieltä ja samal­la Länttä.

 12. Palkat pitää nos­taa kil­pailukyky­isik­si. Tämä olisi yksi tärkeim­mistä asioista. Nyt suo­ma­lais­ten palkat laa­haa­vat ja ostovoima on rom­ah­tanut todel­la alas. Vaik­ka jokainen tule­vaisu­u­den nuori pakkok­oulute­taan hoitoalalle töi­hin, niin ihmisiä ei voi kuitenkaan pakot­taa jäämään Suomeen töihin.
  Osaavaa työvoimaa tarvi­taan myös muis­sakin mais­sa ja myös niis­sä, mis­sä mak­se­taan parem­paa palkkaa.

  1. Palkat määräy­tyvät tuot­tavu­u­den mukaan: tuot­tavu­us taas ei ole kas­vanut vuo­den 2008 jäl­keen; joten palkois­sa on jää­ty paljon jälkeen:

   1. “Palkat määräy­tyvät tuot­tavu­u­den mukaan: tuot­tavu­us taas ei ole kas­vanut vuo­den “==( jäl­keen; joten palkois­sa on jää­ty paljon jälkeen:”

    Eikä määräy­dy. Tulok­sen jakau­tu­mises­sa saa työn­tek­i­jät aina vaan vähem­män. Omis­ta­jien ja johta­jien osu­udet vaan kasvaa. 

    Jos väit­tää, että tuot­tavu­udel­la ja palkoil­la on jokin suhde, niin kan­nat­taa tark­istaa faktat

   2. Aika korkea kor­re­laa­tio on maid­en välil­lä kansan­tu­lol­la henkeä kohden ja palkkata­sol­la. Tuo­ta sin­un on vaikea kiistää.

   3. “Palkat määräy­tyvät tuot­tavu­u­den mukaan”
    Tätä täy­tyy kyseenalais­taa ja eri­tyis­es­ti alako­htais­es­ti. Varsinkin hoitoalal­la tuot­tavu­ut­ta on todel­la vaikea mitata.

   4. Palkkata­so ei muo­dos­tu alako­htais­es­ti tuot­tavu­u­den mukaan mut­ta maan keskipalkan ja brut­tokansan­tuot­teen välilä on läh­es täy­delli­nen korralaatio.

   5. “Palkkata­so ei muo­dos­tu alako­htais­es­ti tuot­tavu­u­den mukaan mut­ta maan keskipalkan ja brut­tokansan­tuot­teen välilä on läh­es täy­delli­nen korralaatio.”

    Jos yri­tyk­set kil­pail­e­vat työn­tek­i­jöistä, kyl­lä se palkkatasao alako­hti­as­es­tikin määräy­tyy tuot­tavu­u­den mukaan. Jos eivät kil­paile, kuten hoitoalal­la jos­sain määrin on ollut tapana, palk­ka tietysti voi olla alakant­ti­in varsinkin, jos palkat mak­se­taan verora­hoista. Sil­loinkin tosin hoita­jat voivat uudelleenk­oulut­tau­tu­misen kaut­ta siir­tyä toisi­in hom­mi­in, mikä johtaa hoita­japu­laan ja niin pois päin.. Toisaal­ta monil­la avainaloil­la ammat­tili­it­to on monop­o­li ja siten markki­nahäirikkö. Sil­loin palkko­ja voi hila­ta yli tuot­tavu­u­den, kun­han ei ole ulko­maista kil­pailua. Eikö se suurin piirtein näin mene?

   6. Ei se mene noin. Esimerkik­si vesivoimalaitok­sis­sa ei mak­se­ta miljoonien palkko­ja, vaik­ka työn­tuot­tavu­us on mahtava.

   7. Olen ajatel­lut — epäortodok­sis­es­ti? — että työn tuot­tavu­ut­ta ei teo­ri­as­sa voi mita­ta mikään muu kuin palk­ka. Voimalatyön­tek­i­jä voi toki väit­tää, että hänen työn­sä arvo on vaik­ka miljoona euroa tunis­sa. Mut­ta jos niin on, mik­si hän suos­tuu tekemään työtä 50 eurol­la tun­ti? Teo­reet­tis­es­ti ja viime kädessä työn­tek­i­jän tuot­tavu­us on mielestäni se sum­ma, jon­ka asi­akas suos­tuu hänen työstään täy­del­lisen vapail­la markki­noil­la mak­samaan. Kaik­ki muut sum­mat ovat enem­män tai vähem­män mieli­v­al­taisi­in pre­mis­sei­hin perus­tu­via arvauk­sia. Tätä har­raste­taan kun pyritään tehosta­maan työtä työ­paikalla osta­mal­la konei­ta tai uud­is­ta­mal­la organ­isaa­tio­ta. Sen sijaan työ­markki­noille men­nään osta­maan ja myymään tuot­tavu­ut­ta ja päädytään yksiselit­teisi­in hin­toi­hin. Samal­la taval­la mut­ta jälkikä­teen las­ke­tan työn tuot­tavu­us sil­loin, kun myyn­ti­t­u­lo- tai BKT — jae­taan työ­tun­neil­la ja päädytään vähen­nys­ten jäl­keen kokon­ais­palkkoi­hin. Mut­ta ehkä tämä riit­ti tästä aiheesta, kos­ka en oikein itsekään jak­sa uskoa itseeni. 😀

 13. Las­ten han­kkimisen vai­h­toe­htoiskus­tan­nus on myös nous­sut selvästi. Nykyään on Net­flix, tietokone­pelit ja Tin­der, jot­ka muo­dosta­vat ison osan nuoren ihmisen elämästä. Nämä kaik­ki jäävät käytän­nössä pois kun lap­si syntyy.

  Sit­ten itse pienen lapsen isänä pidän myös kaupunki­rak­en­tamista syypäänä ongel­maan. Kak­si suur­in­ta ongel­maa ovat: asun­to­jen pienu­us ja auto­jen ole­mas­sao­lo. Pienessä asun­nos­sa on ener­gis­ten pien­ten las­ten kanssa melko stres­saavaa asua. Ulos men­e­m­i­nen on vai­h­toe­hto, mut­ta sil­loin lap­sia täy­tyy pitää jatku­vasti silmäl­lä ja käden ulot­tuvil­la auto­jen takia, ja tietenkään minä en ole tuol­loin vapaa tekemään omia asioi­tani. Omas­sa lap­su­udessani maaseudul­la melko pienetkin lapset leikkivät pihoil­la naa­purei­den kanssa melkein­pä koko päivän ja van­hem­mat korkein­taan kurkki­vat ikku­nas­ta sil­loin täl­löin että kaik­ki oli vielä kun­nos­sa. Uskon tämän olleen paljon helpom­paa myös vanhemmillekin.

 14. Tun­tuu todel­la epäreilul­ta, että ikän­sä sinkku­na elänyt henkilö jou­tu­isi merkit­tävästi tin­kimään elin­ta­sostaan, kos­ka muut ovat han­kki­neet liian paljon lap­sia. Etenkin, kun lapset­to­muu­teen liitetään stig­ma, eikä las­ten han­k­in­ta mak­sa han­kki­jalle mitään. Pikem­minkin las­ten han­k­in­taa tue­taan ja usein tuore isä tai äiti saa palkin­nok­seen palkankorotuksen.

  Ei min­ul­la mitään lap­sia vas­taan ole. Sys­tee­mi on silti kiero.

  1. Eikö tässä artikke­lis­sa perustel­tu ennem­minkin, että elin­ta­so las­kee, kos­ka muut ovat han­kki­neet liian VÄHÄN lapsia?

   Olen kyl­lä sinän­sä samaa mieltä, että mainit­se­masi tilanne olisi epäreilu, mut­ta eihän tilanne ole tuollainen.

  2. Las­ten han­kkimi­nen mak­saa todel­la paljon. Miten voit väit­tää, ettei se mak­sa mitään? Pelkästään isom­pi asun­to on kallis asia Suomessa.

 15. Lap­sil­isät jne. tuet pitää lopet­taa ja kor­va­ta verovähen­nyk­sil­lä, sil­loin lap­sia tekevät ne, joil­la varaa ja mah­dol­lisuuk­sia huole­htia niistä.

  1. Eli ei käytän­nössä kukaan, kos­ka ne lapset on biolo­gian vuok­si vähän pakko han­kkia siinä iässä jos­sa rahaa ei vielä ole.

   Oikeasti pitäisi muut­taa koko vero­tuk­sen rakenne toisen­laisek­si, eri­tyis­es­ti asumisen vero­tuk­sen suh­teen. Nyt omis­tusasun­to on vero­tuk­sel­lis­es­ti aivan ylivoimainen asumisen muo­to, jos­ta seu­raa kan­nustin asua omis­tusasun­nos­sa, ja siis käyt­tää nuore­na val­taosa rahoista säästämiseen (käsir­a­ha ja lainan lyhen­nyk­set) ja korko­jen mak­samiseen. Olisi paljon parem­pi jos ne rahat voisi käyt­tää nuore­na siihen per­heen perus­tamiseen, ja säästää vas­ta van­hempana. Nyky­mallil­la kärvis­tel­lään mas­si­ivisen pakkosäästämisen kanssa koko lap­siper­heai­ka, ja kun lapset ovat muut­ta­neet pois kotoa ihme­tel­lään mihin ihmeeseen tätä rahaa pitäisi käyt­tää kun asun­to on vela­ton eikä velan­hoitoku­lu­ja enää ole. Sit­ten oste­taan moot­toripyöriä ja kesämökkejä.

   Paljon parem­pi ratkaisu olisi tehdä asumisen vero­tuk­ses­ta neu­traali vuokra- ja omis­tusasumisen välil­lä, ja muutenkin keskit­tää veror­a­situs­ta enem­män omaisu­u­teen (etenkin kiin­teistöt) kuin tuloi­hin. Täl­löin elinkaaren veror­a­situs jakau­tu­isi tarkoituk­sen­mukaisem­mal­la taval­la eri elämänvaiheisiin.

   1. Ole­mas­sa olosta tulisi ehdot­tomasti verot­taa ja kaikesta omaisu­ud­es­ta, arvos­ta riip­pumat­ta. Tot­ta kai pitää omaisu­ut­ta verot­taa ajatelkaa nyt jotankin niskali­mas­sa sekän­sä ja nive­len­sä tuhon­nut­ta duu­nar­ia joka on röyhkeästi han­kkin­ut pienel­lä pal­ka­llaan itsel­len­sä jonkun oman asun­non tai jopa itse raken­nel­lut sitä vuosikau­sia ehkä joku lap­sis­takin on aut­tanut tuos­sa pro­jek­tis­sa voi olla jopa ihan oma­l­la ton­til­la ole­van että pienel­lä eläk­keel­lä pär­jäisi parem­min on suo­ras­taan velvol­lisu­us verot­taa se häneltä pois.

    Vuokra-asum­ista taas täy­tyy tukea kos­ka vuokra-asun­to­ja tar­joa­vat pukeu­tu­vat paljon parem­min heil­lä on mon­esti jopa pukupääl­lä ja ovat muutenkin paljon siistimpiä euroop­palaisen oloisi­aa kam­mat­tuinen tukki­neen selkä­suo­ras­sa kävele­viä hyviä ihmisiä jot­ka omis­ta­vat usei­ta asun­to­ja joi­ta pyytet­tömästi eteen­päin tar­joa­vat. Kyl­lä duu­nar­in on aika taju­ta tämä yht­enäisessä euroopas­sa täl­lä vuosikymmenel­lä ja mak­saa vuokraa röyhkeän omis­tusasumisen sijaan, kos­ka sitä rahaa hal­lit­see ihmiset jot­ka ovat omaisuuten­sa ansain­neet ja voivat siitä verotkin mak­saa vuosit­tain sil­lä he rak­en­ta­vat yhteiskun­taa ja tien­aa­vat sillä.

    Duu­nar­il­ta asun­non verot­ta­mal­la voi palkata johonkin viras­toon vaik­ka tasa-arvo tehosta­jan tai muun yhteikun­nalle hyödyl­lisen kova­palkkaisen virkao­lion joka on sen­tään parem­man moraalin omaa­vana ansain­nut parem­man elin­ta­son kuin moko­ma heikosti palkat­tu työläi­nen joka on mak­sanut omis­ta­mas­taan käm­pästä pien­estä palka­s­taa verotkin jo mon­een ker­taan eikä se niitä enää mak­sa kun pien­estä eläk­keestään, olisi koulut­tau­tunut moko­va loisi­va ukko. Omis­tus asun­to saa duu­nar­il­la olla vain neliöra­joite­tus­sa ker­rostalos­sa mak­simis­saan siitä ei kiin­teistö veroa mak­se­ta kuin vastik­keen muo­dos­sa. Virkao­li­ol­la riit­tää onnek­si rahat tuon kiin­teistön ostoon ja siinä asumiseen vaik­ka sitä vähän enem­män verotettaisiinkin.

   2. Tuo­hon per­heen­pe­rus­tamis­vai­heen asumiseen on ratkaisu asum­isoikeusasun­to. Se tulee pikkasen edullisem­mak­si kuin vuokral­la asum­i­nen (tai saa ainakin rauhal­lisem­mat naa­pu­rit) ja asum­isoikeusmak­su­un sijoite­tun raha­sum­man saa takaisin kun muut­taa pois. Mon­et ovat onnis­tuneet säästämään omis­tusasun­toon asumal­la asum­isoikeusasun­nos­sa sen ajan kun per­heen menot ovat suuret tai toinen van­hem­mista perhevapaalla. 

    Huo­mau­tan että tyyp­illi­nen pikku­lap­siper­heen asun­to kasvukeskuk­sis­sa ei ole mikään ökya­sun­to kan­takaupungis­sa tai Wes­t­endis­sä vaan ihan tavalli­nen ker­ros- tai riv­i­taloa­sun­to lähiössä.

 16. Kiitok­set tärkeän aiheen pitämis­es­tä esil­lä. Kos­ka maa­han­muut­toa ei tar­jot­tu ratkaisuk­si, en joudu perustele­maan, mik­si se ei ole ratkaisu. 

  Suomes­sa lap­siluku oli 1,9 vielä 2010. Syn­tyvyys on sys­temaat­tis­es­ti alen­tunut kaikissa Pohjo­is­mais­sa tuon jäl­keen. Äly­puhe­linkult­tuuri on saat­tanut muut­taa nuorten par­i­u­tu­mista ja parisuhtei­ta. Muitakin syitä voi olla. 

  Huolestut­tavaa on, että poli­itikot, asiantun­ti­jat ja media eivät ole juurikaan esit­täneet keino­ja syn­tyvyy­den palaut­tamisek­si uusi­u­tu­mis­ta­solle (tai vähän sen alle).

  Keino­jen pitäisi olla sel­l­aisia, jot­ka saa­vat nuo­ria halu­a­maan lap­sia, mielel­lään jo ennen kuin ovat kolmikymp­pisiä. Eduskun­ta voisi sig­naloi­da säätämäl­lä las­ten saamiseen ja kas­vat­tamiseen kan­nus­tavia lake­ja. Esim. las­ten mak­samista veroista osan voisi ohja­ta van­hempi­en­sa (lisä)eläkkeisiin. Media voisi kir­joit­taa entistä enem­män jut­tu­ja, jot­ka henkivät myön­teistä asen­net­ta lap­si­in ja las­ten hankkimiseen.

 17. “Koh­ta kouluista valmis­tu­va ikälu­ok­ka pitää ohja­ta melkein kokon­aisu­udessaan hoitoalalle.”

  Osaisiko joku laskea pros­en­tit ja vään­tää tästä käyrän? Hoitoalan koko on 107 000 työntekijää.

  Minä en ole matemaatikko enkä tilas­toti­eteil­i­jä, mut­ta voisin kyl­lä vilkaista.

 18. “Suomes­sa net­tou­u­si­u­tu­mis­luku pysyt­teli pitkään 0,8:n ja 0,9:n välil­lä, mut­ta parikym­men­tä vuot­ta sit­ten se alkoi laskea ensin hitaasti ja sit­ten jyrkästi.”

  Mil­loinkas niitä yliopis­to­jen ikuisia opiskelu­oikeuk­sia alet­ti­inkaan rajoit­taa? Tutk­in­to­jen tavoit­teel­liset suori­tusa­jat ja opin­to-oikeuk­sien rajoit­ta­mi­nen vaikeut­taa per­he-elämää. Juu, teo­ri­as­sa van­hempainva­paa ei kulu­ta opiskelu­oikeut­ta, mut­ta käytän­nössä tämäkin osa jär­jestelmää ohjaa elämää tiet­tyyn uraan.

  Okei, kult­tuur­in­muu­tos on kuitenkin se suurin jut­tu. Olen kuul­lut use­ampia saman­su­un­taisia kom­ment­te­ja tun­temil­tani nuo­ril­ta naisil­ta: ihmettelevät ja vinoil­e­vat 27–30-vuotiaiden tut­tu­jen­sa las­ten­hank­in­taa — aivan liian nuo­ria ja kyp­symät­tömiä! Jotenkin on täysin kadotet­tu se totu­us, jon­ka omil­ta opiskelu­a­joil­tani muis­tan: ihan parikymp­pisetkin van­hem­mat (mikä ei sil­loinkaan hirveän yleistä ollut) oli­vat hyvin nopeasti niitä kaikkein kyp­simpiä porukas­sa jos­sa sekaisin eri vuosikurssien korkeakouluopiskelijoita.

 19. Ker­ran jos­sain triv­ia-kysymyk­sessä kysyt­ti­in, että kos­ka Suomen val­tiove­lan BKT-osu­us oli pien­im­mil­lään ja paljonko. Oikea vas­taus oli 1973 ja pros­ent­ti oli pieni eli 6 tai oliko jopa 3. (Sil­loin istui muuten Sor­sa-Viro­laisen hal­li­tus. Kokoomus­ta ei sil­loin ollut hal­li­tuk­ses­sa eikä edes per­su­jen edeltäjiä vielä 10 vuoteen.)

  Huoli­mat­ta noista em. talousvi­i­saista voi kai kuitenkin ajatel­la, että pääsyy oli se, että ns. suuret ikälu­okat oli­vat astu­mas­sa työelämään. Olisiko jopa syytä ajatel­la, että val­tion­ve­lal­la ja alhaisel­la syn­tyvyy­del­lä olisi jopa syy-yhteys.

   1. Tuo­hon edel­liseen vielä, todel­la moni muut­ti Ruot­si­in juuri noina aikoina.

  1. Kom­ment­ti­na Mikko Vuoriselle ettei val­tion­ve­lan määrä ole puolueista riip­pu­vainen. Päin­vas­toinen. Se on riip­pu­vainen luot­tolu­ok­i­tuk­ses­ta ja koroista. 1970-luvul­la Suomes­sa oli pienin val­tion­vel­ka sotien jäl­keen. Sodan jäl­keen val­tion­vel­ka oli 71,1 % BKT:st vuon­na 1944. Vuon­na 1974 se oli 3,0 % .

   1. Mielestäni en väit­tänyt kom­men­tis­sani niin vaan päin­vas­toin. Luot­tolu­ok­i­tus ja korko vaikut­taa velan­hoitokus­tan­nuk­si­in. Työssä käyvien määrä vaikut­taa vero­tu­loi­hin. Van­hus­ten määrä on myös lisään­tynyt huo­mat­tavasti noista 70-luvun alkupuolen vuo­sista (kk. esimerkik­si Unto Hämäläisen artikke­li HSn kuukausili­it­teessä.) Van­husväestön lisään­tymi­nen aiheut­taa lisään­tyviä sote-menoja.

 20. Syn­tyvyy­den nos­tossa sekin ongel­ma, että vaik­ka joku maa onnis­tu­isi nos­taa syn­tyvyyt­tä, niin ikään­tyville maille olisi edullista houkutel­la nuo lapset omi­in mai­hin­sa. Eli toinen maa investoisi lap­si­in, jot­ka sit­ten muut­taisi­vat mata­lan vero­tuk­sen mai­hin, jot­ka eivät investoisi lapsiin.

 21. Tämä on asia jos­ta puhutaan valitet­ta­van vähän. Suomen velka­an­tu­mis­es­ta syytetään lähin­nä työt­tömiä ja julk­ista sek­to­ria vaik­ka todel­lisu­udessa suurin syy on ikärak­en­teemme, työikäisiä on liian vähän eläkeläis­ten määrään näh­den. Muis­tan joskus kuulleeni että eläke­jär­jestelmäämme suun­niteltaes­sa lähtöko­htana oli että 40 vuo­den työu­ra tuo seit­semän eläke­vuot­ta. Kun työikäisiä on entistä vähem­män, isos­ta val­tion­ve­las­ta tulee heille koko ajan suurem­pi rasite. Pari vuot­ta sit­ten meil­lä val­lit­si läh­es täystyöl­lisyys, siltikin val­tio velka­an­tui lisää. Tilanteen oikaisu on haas­tavaa. Vaik­ka syn­tyvyys nyt lähtisi nousu­un, kestäisi parikym­men­tä vuot­ta ennen kuin nyt syn­tyvistä tulisi veron­mak­sajia. Työperäistä maa­han­muut­toa tarvi­taan var­masti. Lisäk­si tarvi­taan jonkin­laisia merkit­täviä taloudel­lisia kan­nus­timia syn­tyvyy­den lisäämisek­si, mitä ne voisi­vat olla, jätän tietävämpi­en ratkaistavaksi.

 22. Ohi­men­nen san­ot­tuna Suomeen tuli viime vuon­na melkein 80 000 mamua, enem­män kuin Ruot­si­in, jos nyt oikein muis­tan. Suurin osa on ukrainalaisia naisia ja lapsia. 

  Moni toivoo, että he jäi­sivät maa­han. Jäämi­nen­hän on toinen iso ongel­ma Suomessa. 

  Toinen on tulem­i­nen, kun vau­raam­mat maat kil­pail­e­vat samoista muut­ta­jista. Suomen maine on muut­toa hark­it­se­vien korkeasti koulutet­tu­jen mielestä kohtu­ulli­nen, OECD:n viimeisim­mässä kyselyssä sijal­la 14. Ikävä kyl­lä sijoil­la 1–13 on paljon juuri niitä mai­ta, joiden kanssa Suomen pitäisi kil­pail­la. Ruot­si on kakkosena.

  Eli nyt pide­tään sit­ten peukku­ja, että ukrainalaiset naiset jäi­sivät estämään Suomen soten uhkaavaa katas­trofia esim. lähi­hoita­ji­na. Toinen, selvästi huonom­pi vai­h­toe­hto on ilmeis­es­ti se, että palaisi­vat jälleen­rak­en­ta­maan Ukrainaa. Ehkä toden­näköisin vai­h­toe­hto kuitenkin on, että häip­pä­sevät Suomes­ta län­teen töi­hin, kun saa­vat siihen luvan.

  Tan­skas­sa, Ruot­sis­sa ja etenkin Sak­sas­sa muuten huo­masin viime kesänä, että monil­la palvelu­aloil­la, etenkin hotelleis­sa, tyyp­il­lisin työn­tek­i­jä oli lähi-itäläisen näköi­nen nuori mies. Suomes­sa heitä näkee har­voin tol­la­sis­sa hommissa. 

  Suomes­sa onkin aika paljon rasis­min lisäk­si sek­sis­miä etenkin nais­val­tais­ten alo­jen työ­nan­ta­jien kesku­udessa. Tosta­han on jopa tutkimus­ta, että kuin­ka surkea on “etnisen” nuoren miehen mah­dol­lisu­us päästä edes työhaas­tat­telu­un. Tosin ei se kovin hyvä ole kan­ta­suo­ma­laisel­lakaan miehel­lä nais­val­taisil­la aloilla. 

  Tässä mielessä per­sut ovat oike­as­sa, että eipä tänne kan­na­ta väkeä han­kkia, joka ei työl­listy. Mut­ta siinä he ovat totaalisen väärässä, että eivät ymmär­rä ole­vansa osa ongel­ma, ei ratkaisua. Kan­nat­taisi men­nä Sak­saan katsomaan.

 23. Useimpi­en iso­jen päätösten tuek­si se Excelin naput­telu on ihan järkevää. Tuot­to-odotusten laskem­i­nen on tot­takai järkevää ja useim­miten asioiden taloudelli­nen järkevyys ratkaisee miten toim­i­taan. Las­ten han­k­in­taan tämä ei kuitenkaan sovi. Ei sovi ei sit­ten yhtään. Las­ten han­kkimisen kus­tan­nus on vähin­tään kym­meniä tuhan­sia, luulen että epä­suo­rasti se on usein jopa sato­jatuhan­sia. Ja se on ihan oikein. Lap­sia tulisi han­kkia, kos­ka halu­aa jälkikasvua. Ja se mak­saa ja paljon, mut­ta se on oikein jos halu­aa silti. Siihen näh­den joku muu­ta­man ton­nin van­hempainra­hakau­den aikainen mene­tys on ihan nap­pikaup­paa. Ja hyvin erikoista se mielestäni on, jos se ohjaa päätök­sen siihen, että enpäs sit­ten han­kikkaan lap­sia, kun menetän vaik­ka kymp­pi­ton­nin. Jää sit­ten se Pari­isin ja Rooman reis­su tekemät­tä, voi ei. Ehkä tuol­loin onkin parem­pi, että lapset jää han­kki­mat­ta, taloudel­li­sista kan­nus­timista tai kansan­taloud­es­ta huoli­mat­ta. Tot­takai on hyvä jos yhteiskun­ta voi tukea las­ten­hank­in­taa ja las­ten kas­va­tus­ta, mut­ta ei sel­l­aista kuvaa nyt kan­na­ta luo­da, että siinä ei mitään rahal­lisia kus­tan­nuk­sia tulisi ver­rat­tuna sinkkuuteen

  1. Lap­sia tulisi han­kkia, kos­ka halu­aa jälkikasvua. Ja se mak­saa ja paljon, mut­ta se on oikein

   Siinä määrin kuin suo­ma­lais­ten eläk­keet mak­se­taan seu­raavien polvien työstä, eivätkä ne ole itse säästet­tyjä: siinä määrin jokainen lapse­ton on vapaa­matkus­ta­ja joka syö tästä lap­siper­hei­den kuor­mas­ta. Ja myös syö niiden nyky­is­ten las­ten eli tule­vien aikuis­ten selkä­na­has­ta joiden taak­ka olisi kevyem­pi jos joko elätet­täviä eläkeläisiä olisi vähem­män tai mui­ta taakkaa kan­tavia aikuisia olisi enem­män. Tämä osu­us mielestäni nimeno­maan ei ole oikein.

   Kollek­ti­ivis­es­ti on ollut ihan OK että lapset­to­mia on joku pros­ent­ti porukas­ta. Kaik­ki eivät löy­dä parisuhdet­ta vaik­ka halu­aisi­vat, kaik­ki par­it eivät saa lap­sia vaik­ka halu­aisi­vat, ja on muitakin tek­i­jöitä mik­si ihan täs­mäl­lis­es­tä taakan­jaos­ta on turha nil­lit­tää. Mut­ta mitä enem­män on väkeä joka jät­täy­tyy tietois­es­ti lapset­tomak­si (ja hyviä syitä on usei­ta, vrt.kom­men­tit), sitä oikeu­den­mukaiselta vaikut­taa että lapset­tomak­si jät­täy­tyvä poruk­ka itse säästäisi omat eläkkeensä.
   ——–
   Tässä itse säästämisessä on siinäkin pari sudenkuoppaa.
   ——–
   (i) Itse-säästäjien pitäisi omien eläkkei­den­sä lisäk­si ottaa kan­taak­seen heille kuu­lu­va osa sodankäyneen sukupol­ven eläkkeistä, joka vel­ka on vyörynyt sukupolvelta toiselle ja kyl­läkin kutis­tunut sukupolvi sukupolvelta mut­ta ei ole vieläkään nol­la. Tämä näkyy siinä että eläke­mak­suil­la eläk­er­a­has­toi­hin kerä­tyt varat eivät vieläkään kata itse kunkin omaa eläket­tä — vaik­ka rahas­tot ovat sukupolvi sukupolvelta kas­va­neet — vaan eläke­mak­su­ista on enim­mäk­seen katet­tu edel­lisen sukupol­ven eläkkeitä. Viime kädessä sodankäyneen sukupol­ven eläkkeitä.
   ——–
   (ii) Jonkun täl­lä pla­nee­tal­la on kuitenkin lap­sia tehtävä ja saata­va; muuten itse-säästäjien osake­salkut ja pankki­tilit ovat arvot­to­mia sit­ten kun he ovat valmi­ita jäämään eläk­keelle. Rahaa ei voi syödä ja osak­keet ovat pelkkää pape­ria (tai bit­te­jä), ellei ole ole­mas­sa seu­raavaa sukupolvea jol­ta voi ostaa rahal­la palvelui­ta, tai jot­ka tarvit­se­vat osakkei­den edus­tamien tehtaiden tuotteita [*].
   ——–
   Asi­as­sa on toinen puoli se että myös lapset­tomat ovat osal­lis­tuneet verora­hoil­laan lap­siper­heisi­in kohdis­tu­vi­in tulon­si­ir­toi­hin, koulu­jen ja paiväko­tien ylläpi­toon j.n.e . Toki myös lap­siper­heet mak­sa­vat samo­ja kus­tan­nuk­sia verois­saan. Luulisin että tilanne on kus­tan­nus­neu­traali sil­loin kun las­ten han­k­in­ta ei aiheuta per­heille lisäkus­tan­nuk­sia ver­rat­tuna omas­ta halus­ta lapset­tomana pysymiseen. Nykyiset tulon­si­ir­rot, koulu­jen ylläpi­toku­lut j.n.e ovat kuitenkin käsit­tääk­seni pieni mur­to-osa siitä hin­nas­ta jon­ka lap­siper­heet mak­sa­vat sekä rahana että muu­na vaivan­näkönä, ja jon­ka seu­rauk­se­na jokainen pait­si saa eläk­keen­sä, myös saa sel­l­aisen yhteiskun­nan ympärilleen jos­sa ylipään­sä on riit­tävä asukasti­heys elämää helpot­tavien palvelu­iden olemassaoloon.
   ——–
   Yllä maini­tut ovat toki vain hurskai­ta toivei­ta, ja niiden toteut­tamisen tiel­lä on monia käytän­nön ellei jopa peri­aat­teel­lisia esteitä. Tuon­pa nyt kuitenkin myös tämän puolen esille ja yleiseen puntarointiin.
   ——–
   Lisäk­si yllä olen poht­in­ut vain las­ten saan­nista koitu­vaa yleistä hyö­tyä, minkä lisäk­si lap­siper­heille itselleen koituu oma yksi­tyi­nen hyö­ty, onni ja ilo. Täl­lä yksi­tyisel­lä hyödyl­lä on joku hin­ta, jon­ka saamis­es­ta on OK ja oikein että lap­siper­he mak­saa itse. Mut­ta on oma matop­urkkin­sa mis­sä suh­teessa yleisen hyö­dyn ja yksi­tyisen hyö­dyn määrä jakau­tu­isi, tai mikä olisi edes keino määritel­lä se. Markki­na­t­alouden kan­nat­ta­jalle bulkki­vas­taus on etsiä kysyn­nän ja tar­jon­nan tas­apaino, mut­ta juuri nyt en jak­sa pohtia mitä se e.m. tilanteessa tarkoittaisi.

   1. Ei hait­taisi itseäni ollenkaan säästää itse eläk­keeni, mut­ta Suomes­sa on lak­isääteis­es­ti pakol­lista osal­lis­tua eläkejärjestelmään.

    Mitä tulee edel­lisen sukupol­ven eläkkei­den mak­samiseen: mielestäni jos osal­lis­tuu tähän, niin on vas­tavuorois­es­ti oikeutet­tu saa­maan seu­raaval­ta sukupolvelta mak­su­ja. Ei siihen eläke­jär­jestelmään vastik­keet­tomasti rahaa ole tarkoi­tus kaataa.

   2. Pien­esti kor­jat­tuna tuo eka.. jon­ka var­maan poistat..

    Siinäpä sitä P‑sanaa reip­paasti, sodan­jälkeiset alka­vat ole­maan koh­ta hau­taka­maa kaik­ki. Eläke­jär­jestelmä toimii suur­in­päin niin, että vuon­na 2000 työelämään men­neet maksavat/ovat mak­sa­neet vuon­na 2001 työelämään men­nei­den eläk­keet, ei siihen yht’kkiä tule jotain. Sukupolvi jutut ovat ihan totaali kuraa. Ain­ut eläke mis­tä voisi edes teo­ri­as­sa leika­ta olisi niiltä jot­ka saa­vat eläk­keen­sä oikeasti val­ti­ol­ta, eli kaiken­näköiset yli­palkkaiset kun­nan­virkamiehet, val­tu­ute­tut, palkkiovirkail­li­jat, ym. niiltä voisikin leika­ta kos­ka se raha tulee val­ti­ol­ta (toisin kuin työeläk­keet jot­ka ovat ihan itse mak­set­tu) niiden eläkkei­den nousu on ns. ansioton­ta arvon­nousua muiden kon­trol­loimis­es­ta ja riis­tos­ta mon­es­ta­han on ollut suo­ranaista hait­taa koko hei­dän työelämän­sä ajan.

  2. (ii) Jonkun täl­lä pla­nee­tal­la on kuitenkin lap­sia tehtävä ja saata­va; muuten itse-säästäjien osake­salkut ja pankki­tilit ovat arvot­to­mia sit­ten kun he ovat valmi­ita jäämään eläk­keelle. Rahaa ei voi syödä ja osak­keet ovat pelkkää pape­ria (tai bit­te­jä), ellei ole ole­mas­sa seu­raavaa sukupolvea jol­ta voi ostaa rahal­la palvelui­ta, tai jot­ka tarvit­se­vat osakkei­den edus­tamien tehtaiden tuotteita [*]

   Asia konkreti­soituu myös vähit­täistä väestön kutis­tu­mista ajatellen. Ei tarvitse olet­taa katas­trofia yhdessä rysäyk­sessä niin että seu­raa­va polvi on kokon­aan kadonnut.
   ——–
   Jos vaik­ka säästäisi omia eläkkeitän­sä osake­salkku­un, näi­den osakkei­den arvos­sa on mukana tule­vaisu­u­den tuot­to-odotuk­set. Tuot­to-odotuk­set ovat suurem­mat jos talous kas­vaa, mis­sä isona tek­i­jänä on väestöpyrämidin ter­veen­näköi­nen alak­er­ta. Tämän osan tuot­to-odotusten paisut­tamis­es­ta suorit­ta­vat lap­siper­heet oman vaivan­näkön­sä ja rahal­lisen panos­tuk­sen­sa kautta.
   ——–
   Tilanteessa jos­sa väestöpyra­mi­di on ylösalaisin, ja talouden voi olet­taa lähin­nä kutis­tu­van tule­vaisu­udessa, osake­salkus­ta saata­va tuot­to eläkeiässä saat­taa olla vähem­män kuin mitä salkku­un on säästänyt. Tämä kutis­tunut osu­us kiis­tat­ta kuu­luu niille oman val­in­tansa kaut­ta lapset­tomik­si jääville, jot­ka ovat omat eläk­keen­sä säästäneet.

 24. Yhteiskun­nan pitäisi akti­ivisem­min puo­lik­si pakot­taa ihmiset par­i­u­tu­maan ja tekemään lap­sia aikaisem­min, niin että vau­vo­ja syn­ty­isi enem­män. Vero­ja on pakko mak­saa, meil­lä on oppivelvol­lisu­us ja asevelvol­lisu­us, niin mik­sei myös las­ten­tekovelvol­lisu­us? Ehkä pitäisi perus­taa vau­va-toimis­to­ja jot­ka haas­tat­telisi­vat vuosit­tain kaik­ki sinkut ja lapset­tomat, että mik­si ei hom­ma etene. Voisi olla pakol­lista myös homoille ja les­boille. Voisi olla val­tion tin­der. Lapset­tomien vero­japros­ent­tia voisi nos­taa pro­gres­si­ivis­es­ti, jos ei tiet­tyyn ikään men­nessä ole par­i­u­tunut ja saanut lap­sia. Kiinas­sa väestönkasvua rajoitet­ti­in onnis­tuneesti yksi­lap­si-poli­ti­ikalla, mut­ta onko mis­sään yhteiskun­nas­sa väestönkasvua yritet­ty lisätä vas­taaval­la poli­ti­ikalla? (pait­si ehkä nat­si-Sak­sas­sa) Syn­tyvyy­destä laskus­ta puhutaan paljon, mut­ta mielestäni nyt Suo­mi ei edes yritä ratkaista ongelmaa.

 25. Olisiko aika puhua vai­h­teek­si vakavis­saan sijais­syn­ny­tyk­ses­tä tai kohdun­vuokrauk­ses­ta? Aikanaan tästä keskustelti­in vähän mies­parien van­hem­muu­den mah­dol­lis­ta­jana, mut­ta into ajaa tätä asi­aa lop­pui heti, kun nais­parien van­hem­muudelta saati­in rai­vat­tua viimeisetkin esteet. Kek­sit­ti­in, että sijais­syn­ny­tys eri­tyis­es­ti rahal­lista kor­vaus­ta vas­taan on “naisvi­haa”, jon­ka jäl­keen tästä tuli vai­et­tu aja­tus vasem­mal­ta oikealle.

  Kysyn­tää luul­tavasti olisi, eikä tietysti pelkästään mies­parien tai itsel­lis­ten miesten kesku­udessa. Kun ker­ta nyky­maail­mas­sa per­heen perus­tamiselle luon­tevin aika sosi­aalis­es­ti ja taloudel­lis­es­ti on paljon myöhem­min kuin biol­o­gis­es­ti, mik­sei tätä voisi ratkaista yksinker­tais­es­ti niin, että nuoret hoita­vat syn­ny­tyk­sen ja kes­ki-ikäiset kasvatuksen? 

  Uskoisin myös rahaa vas­ten tar­jon­taa löy­tyvän. Myös heistä, jot­ka ovat vapaae­htois­es­ti lapset­to­mia, eivätkä syn­nyt­täisi elämän­sä aikana muuten yhtäkään las­ta. Tai ehkä joku sijais­syn­ny­tyk­ses­tä saata­van rahan turvin voi sit­ten perus­taa sen omankin per­heen, jos se on rahas­ta kiinni.

  Kohdun­vuokraus­ta vas­tuste­taan usein vetoa­mal­la raskau­den riskei­hin. Jostain syys­tä nyt kuitenkin pide­tään täysin hyväksyt­tävänä kek­siä taloudel­lisia kan­nus­timia ja luo­da sosi­aal­ista painet­ta ottaa täs­mälleen sama ris­ki, kun­han syn­nyt­täjä pitää syn­tyvän vau­van itsellään.

 26. Näis­sä pelkoske­naar­i­ois­sa ei ote­ta nyt huomioon sitä, että tekoä­lyn ja roboti­ikan kehit­tymisen myötä ihmisen panok­seen perus­tu­va talous saat­taa kado­ta yllät­tävän nopeasti. 

  Jos työlle ei ole kysyn­tää, ei ole työ­paikko­ja, ja sil­loin ei tule myöskään val­ti­olle vero­tu­lo­ja ansiotyöstä.

  Tässä ske­naar­ios­sa ihanteel­lista saat­taisikin olla, että seu­raa­vat toteutuvat:

  - Väk­iluku las­kee, jot­ta ruokit­tavia olisi vähemmän

  - Val­tio kansal­lis­taa luon­non­va­rat ja perus­taa tekoä­ly-/ro­boti­ik­ka-yhtiöitä, ja onnis­tuu pitämään kansan­tu­lon, val­tion­talouden ja palve­lut pystyssä .

  - Ole­mas­sa ole­valle (kutis­tu­valle) kansalle jae­taan perustuloa.

  1. Luin muuten tästä aiheesta vas­ta vas­tauk­sesi Jungner­in blogi­in uuden Suomen blo­geista vuodelta 2011 tai 2012. Tuos­sa blo­gis­sa Jungn­er esit­ti, että Suo­mi tarvit­sisi paljon maa­han­muut­toa. Sinä taas esi­tit, että tule­vaisu­udessa tekoä­lyn takia tuli­si­vat vahvoil­la ole­maan ne val­tiot, joil­la on paljon luon­non­va­ro­ja ja joil­la ei ole liian iso väestö. Iso väestö ilman luon­non­va­ro­ja taas tulisi ole­maan tie kurjuuteen.

   Hyvin ennustit tekoä­lyn tuol­loin, vaik­ka siitä ei tuol­loin edes puhuttu.

 27. Tässä omat arviot mik­si län­si­mais­sa syn­tyvyys on mitä on.

  - Maat­alousy­hteiskun­nas­ta on siir­ryt­ty mod­erni­in kaupunkielämään. Väki pakkaan­tuu isoi­hin kaupunkei­hin jois­sa asum­i­nen kallista ja iso­van­hem­mat ja muu tur­vaverkko usein puut­tuu. Maaseuduil­la saman katon alla asui use­ampi sukupolvi jol­loin kas­va­tus­vas­tuu jakaan­tui tasaisem­min ja työ­paik­ka oli omas­sa pihassa.

  - Uskon­non merk­i­tyk­sen vähen­e­m­i­nen ja täl­lä viit­taan meille tutumpaan kristi­nuskoon. Usko­vaiset saa enem­män lap­sia ja lapset lisää uskonnollisuutta.

  - Teknologi­nen kehi­tys. Some, Tin­der, porno, äly­lait­teet ja kaik­ki ne här­päk­keet jot­ka on helpot­tanut ihmis­ten elämää, on samal­la muut­tanut yhteiskun­tia taval­la jota emme tai­da täysin ymmärtää ja emme enää muista aikaa ennen niitä. Etelä-Korea on tek­nol­o­gisen kehi­tyk­sen malli­maa ja ovat hyvässä vauhdis­sa kohti sukupuuttoa.

  - Län­si­mainen hedo­nisti­nen elämän­ta­pa jos­sa haetaan vain pikavoit­to­ja, sen sijaan että pelat­taisi­in ns. pitkää peliä. Tämä taitaa koskea eri­tyis­es­ti miehiä. Tänään 30 on sama kuin vielä muu­ta­ma vuosikym­men oli 20. Pojat pysyy poik­i­na nykyään paljon pidem­pään ja elämä täytetään korvike­toimin­noil­la ( bile­tys, viih­teen suurku­lu­tus jne). Ihanteet jäi viimeistään 60-luvulle ja nyt vain ollaan ja hen­gail­laan. Siinä jää mukavu­u­den­halus­sa per­he perustamatta.

  -Ihmiset ei enää halua lap­sia kuten ennen. Tämä taitaa olla suht selvä asia.

  Lis­taa voisi jatkaa vaik­ka kuin­ka pitkään mut­ta men­nään näillä.

  Nyt on tehty asi­at yhdel­lä tapaa ja lop­putu­los on katas­tro­faa­li­nen, ja suosit­te­len ettei jatke­ta vaan näin ja olete­ta lop­putu­lok­sen muuttuvan.

  1. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Ex-demar­ille että eikös 60-luvun ihanteet menetet­ti­in jo 1970-luvul­la ensim­mäisen öljykri­isin aikana? Kuitenkin Rooman Klu­bin ennus­teeet eivät toteu­tuneet. Teknolo­gian kehi­tys on laskenut syn­tyvyyt­tä kaikial­la jos­sa kyseinen teknolo­gia on otet­tu käyt­töön. Län­si­maat ovat todel­lisu­udessa saa­neet kil­pail­i­joi­ta Aasi­as­ta kuten Kiinan ja Int­ian mut­ta silti Kiinas­sakin väestön kasvu on alhais­in­ta sit­ten 1960-luvun. Inti­as­ta on tul­lut Kiinalle aito kil­pail­i­ja mut­ta siinä Int­ian kohdal­la tulee sama muu­tos kuin Kiinalle on tul­lut. Ain­oa maanosa jos­sa väestö on kasvus­sa on Afrikka.

 28. Olisiko mah­dol­lista ava­ta tuo­ta 10–40k sakkoa, joka naisille tulee lapsen tekemis­es­tä? En epäröi sen paikkaansapitävyyt­tä, mut­ta kovasti kiin­nos­taisi ava­ta sitä.

  1. Jos saat lap­sia ennen työu­raa, saat min­imipäivära­han mukaista van­hempåain­ra­haa kun taas jos saat lap­sia oltuasi 12 kk yhtä­jak­sois­es­ti hyvä­palkkaises­sa työssä, saat työ­sopimuk­ses­ta riip­puen van­hempainra­ha-ajal­ta täyt­tä palkkaa.

 29. Nyt,kuten ennustet­tua, ehdotet­ti­in, että englan­nin kie­len tulisi kor­va­ta suomen kieli.

  Kuten aiem­min kir­joitin, niin nyt tulisi ajatel­la niin, että asevelvol­lisu­us ei kyl­lä tule kestämään. Kun suo­ma­laiset kuol­e­vat demografis­es­ti ja kieli vai­hde­taan, niin se on menoa maanpuolustustahdolle.

  Maan­puo­lus­tus­tah­don riit­tää ehkä vielä 5–10 vuo­den ajak­si. Tuon jäl­keen ammat­ti­mainen armei­ja välttämätöntä.

  1. Nim­imerk­ki Zz:lle kysymys mis­sä ja kuka on vaat­in­ut suomenkie­len kor­vaamista englan­ninkielel­lä? En minä ole ainakaan kuul­lut sel­l­aista ehdo­tus­ta. Jos nim­imerk­ki Zz tarkoit­taa Ilmarisen toim­i­tusjo­hta­ja Jouko Pölösen ulostu­lo­ja englan­ninkie­len ase­mas­ta niin Pölö­nen ei sanonut että suomenkieli pitäsi kor­va­ta englan­ninkielelä vaan englan­ninkieli voitaisi­in nos­ta viral­lisek­si kielek­si suomen ja ruotsin rin­nalle. En oikein vieläkään hah­mo­ta mitä tämä täl­lä olisi tekemistä maan­puo­lus­tus­tah­dol­laa. Ukrainalai­sista 30% on venäjänkielisiä ja heti sodan alet­tua nuo venäjänkieliset puo­lus­ti­vat Ukrainaa siinä mis­sä ukrainankielisekin. Maan­puo­lus­tus­tah­to ei kysy ihmis­ten äidinkieltä vaan se tulee siitä kun vier­aan­val­lan sota­joukot ylit­tävät valtkaun­nan rajan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.