Työmarkkinajumi (2): paikallinen sopiminen palkoista

Paikallises­sa sopimises­sa on kak­si puol­ta, sopimi­nen palkoista ja sopimi­nen muista asioista. Aloi­tan palkoista.

Sak­sas­sa yri­tys voi henkilökun­nan suos­tu­muk­sel­la mak­saa mui­ta huonom­paa palkkaa, jos sen ole­mas­sao­lo on muuten vaaran­tunut. Ajatel­laan, että tämä on työn­tek­i­jöi­denkin etu – eiväthän he siihen muuten suostuisi.

Olisiko Suomes­sakin? Mielu­um­min saa sata euroa kuus­sa vähem­män palkkaa kuin ottaa riskin, että työ­paik­ka menee alta ja joutuu vai­h­ta­maan myyn­tikelvot­toman omakoti­talon­sa vuokrakak­sioon Koivukylässä. Jos työ­paikan menet­tämi­nen on pienem­pi paha, voihan sitä vai­h­taa työ­nan­ta­jaa oma-aloitteisestikin.

Samapalkkaisuus nostaa tuottavuutta

Yli kymme­nen vuot­ta sit­ten Juhana Var­ti­ainen – sil­loin vielä demari – huo­maut­ti eräässä tilaisu­udessa, että Sak­sas­sa on omak­sut­tu käytän­tö hidas­taa tuot­tavu­u­den nousua, kun tehot­tomat yri­tyk­set pide­tään keinotekois­es­ti hengis­sä. Tämä tulee aikaa myöten näkymään Sak­sas­sa taloudel­lisen kasvu hidastumisena.

Tässä on point­ti. Eihän kukaan ehdo­ta sitäkään, että yri­tys, jol­la on van­hat ja sähköä haaskaa­vat koneet saisi sähkön halvemmalla.

Aikanaan sol­i­daari­nen palkkapoli­ti­ik­ka, eli se, että pieniä palkko­ja nos­tet­ti­in enem­män kuin suuria, lisäsi huo­mat­tavasti Suomen tuot­tavu­ut­ta. Mata­lan tuot­tavu­u­den tek­sti­ili­te­ol­lisu­us siir­tyi Por­tu­gali­in ja myöhem­min Viroon tai Kiinan kaut­ta Bangladeshi­in ja työvoima vapau­tui tuot­tavam­mille aloille.  Joukkoon mah­tui kuitenkin niitä, joiden kannal­ta olisi ollut hyvä jatkaa omakoti­talos­sa asum­ista ja työn­tekoa tekstiilitehtaassa.

Valtakunnalliset TES-sopimukset helsinkiläisten työnantajien juoni

Toisaal­ta val­takun­nal­liset työe­htosopimuk­set merk­it­sevät alueel­lista keskit­tämistä. Ne oli­vat alun perin helsinkiläis­ten työ­nan­ta­jien juoni alem­mista palkoista hyö­tyviä maakun­tien yri­tyk­siä vas­taan. Tämä tapah­tui suun­nilleen 1900-luvun alus­sa. Helsinkiläiset kir­japain­ot oli­vat joutuneet tekemään kalli­in sopimuk­sen kir­jatyön­tek­i­jöi­den kanssa. Töitä alkoi val­ua maakun­tien kir­japain­oille, jot­ka saat­toi­vat yhä mak­saa huonom­pia palkko­ja. Helsinkiläiset kir­japain­ot halu­si­vat saman rasit­teen maakun­tien kir­japain­oille ja sai­vat. Tuos­ta on tietysti jo jonkin aikaa, mut­ta sama mekanis­mi pätee.

Palka­nsaa­jien neu­vot­telu­voima perus­tuu palkkakartel­li­in. Kukaan ei saa tul­la samaan työ­paikkaan tar­jou­tu­mal­la tekemään työtä halvem­mal­la. Kartel­li menisi pahasti rik­ki, jos kadun toisel­la puolel­la ole­vaan yri­tyk­seen tulisi halvem­paa työvoimaa ja tämä yri­tys veisi markki­nat. Rav­in­to­la-alal­la tämä on oikea riski.

Helsinkiläis­ten työ­nan­ta­jien juoni maakun­tien yri­tyk­siä vas­taan ei kuitenkaan toi­mi enää, ei ainakaan täy­del­lä tehol­la. Työvoiman kysyn­tä on nos­tanut todel­liset palkat Helsingis­sä ja muis­sa kasvukeskuk­sis­sa selvästi työe­htosopimusten taulukkopalkko­jen yläpuolelle. Näin päin paikalli­nen sopimi­nen on sallittua.

Kasvukeskuksissa palkat määräytyvät markkinoilla

Palka­nsaa­ja­jär­jestö­jen kannal­ta tässä on se huono puoli, ettei helsinkiläis­ten oikeas­t­aan kan­na­ta kuu­lua liit­toon. Palkat määräy­tyvät markki­noil­la eivätkä joukkovoimal­la. Tähän on kek­sit­ty selvä huijaus.

Vaik­ka palkat huitel­e­vat jos­sakin kaukana sopimus­palkko­jen yläpuolelle, vuosit­taiset koro­tuk­set koske­vat kuitenkin niitäkin. Hui­jaus on men­nyt per­ille niin hyvin, että moni näyt­tää ihan oikeasti usko­van, ettei vuosit­tain tulisi sopimuk­sia, ellei ay-liike joukkovoimal­la ajaisi niitä läpi.

Jos kysyn­tä ja tar­jon­ta on nos­tanut käytän­nön palkat taulukkopalkko­jen yläpuolelle, mik­si muka samat markki­navoimat eivät niitä myös pitäisi siellä?

Sanon taas ker­ran, että peri­aate sopimus­palkanko­ro­tusten ulot­tamis­es­ta myös taulukkopalkko­ja korkeampi­in palkkoi­hin tosi­asi­as­sa las­kee palkko­ja. Onhan työ­nan­ta­jan olta­va tosi varovainen nos­taes­saan työvoima­pu­lan koh­dates­sa palkko­ja, kos­ka joutuu mak­samaan kil­pail­i­joi­ta korkeam­paa palkkaa lop­pu­un saak­ka – siis yri­tyk­sen­sä lop­pu­un saak­ka, vaik­ka työvoima­pu­la helpot­taisi ja kil­pail­i­jat val­taisi­vat markki­nat alem­mil­la palkoillaan.

Yleissitovuus kaksipiippuinen juttu

Sitä, että työe­htosopimuk­set koske­vat myös jär­jestäy­tymät­tömiä yri­tyk­siä ja työn­tek­i­jöitä, kut­su­taan yleis­si­tovu­udek­si. Tämä on melko suo­ma­lainen käytän­tö, jota ei monis­sa mais­sa tun­neta, ei edes Ruot­sis­sa. Palkkakartellin kannal­ta se on olen­nainen, kos­ka muuten kartel­li on mur­ret­tavis­sa kil­pail­i­jan kaut­ta. Silti se ei ole peri­aat­teena kiis­ta­ton edes palka­nsaa­ja­jär­jestö­jen kannalta.

Olin sil­loin nuori, mut­ta muis­tan kuin­ka SAK:n puheen­jo­hta­ja Niilo Hämäläi­nen paasasi noin vuon­na 1970 tele­vi­sios­sa yleis­si­tovu­ut­ta, tätä por­varei­den salakavalaa juon­ta vas­taan. Jos jär­jestäy­tymät­tömätkin saisi­vat samat edut kuin jär­jestäy­tyneet, mik­si kukaan mak­saisi ay-liik­keen jäsenmaksua?

Yleis­si­tovu­us kuitenkin tuli. Voi olla, että vedän mutkat suorik­si, mut­ta luulen, että Niilo Hämäläisen ongel­maan kek­sit­ti­in ratkaisuk­si, että työt­tömyys­vaku­u­tus kos­kee vain liiton jäseniä. Tämä toi­mi hyvin, kunnes jär­jeste­lyyn tuli Loimaan kas­san men­tävä aukko. Loimaan kas­sal­la on nyt noin puoli miljoon­aa jäsen­tä. Se on työt­tömyyskas­soista selvästi suurin.

Nyt jär­jestäy­tymi­nen ei todel­la kan­na­ta yksit­täiselle jäsenelle. Vaik­ka ei mak­sa, saa samat edut. Ei ihme, että jäsen­määrät laskevat.

Yleis­si­tovu­us on kuitenkin tärkeä samas­ta syytä kuin min­imi­palkatkin. Sitä ei tarvi­ta kasvukeskuk­sis­sa, jos­sa voi vai­h­taa työ­nan­ta­jaa, jos oma käyt­täy­tyy huonos­ti. Syr­jäseuduil­la ei ole mitään työ­markki­noi­ta, vaan työ­nan­ta­ja on monop­o­liase­mas­sa ja sik­si aivan liian vah­va osapuoli.

Mut­ta päälu­ot­ta­mus­miehen suo­jelua eivät jär­jestäy­tymät­tömät saa.

Paikallisen sopimisen tästä puoles­ta seu­raavas­sa postauksessa.

31 vastausta artikkeliin “Työmarkkinajumi (2): paikallinen sopiminen palkoista”

 1. Se, että mah­dol­lisu­us palkko­jen alen­tamiseen johtaa alem­paan tuot­tavu­u­teen on kaikkea muu­ta kuin yksiselit­teistä. Yhdys­val­to­ja ja etenkin Kali­for­ni­aa pide­tään mal­li­na, miten luo­va tuho saa aikaan raken­nemuu­tok­sia ja inno­vaa­tioi­ta ja sitä kaut­ta tuot­tavu­u­den ja talouden kasvua. 

  Tääl­lä Suomes­sa tuo­daan harvem­min esi­in, että Kali­for­ni­as­sa kuten useim­mis­sa muis­sakin Yhdys­val­tain osaval­tiois­sa työ­nan­ta­jal­la on oikeus tietyin edel­ly­tyksin laskea työn­tek­i­jöi­den­sä palkko­ja. Ker­ran nos­tet­tua palkkaa saa siis myös laskea.

  Perälau­dan palka­nalen­nuk­sille tuo­vat sit­ten koko maa­ta koske­va ja osaval­tioko­htaiset min­imi­palkat. Kali­for­ni­as­sa min­imi­palk­ka nos­tet­ti­in juuri 20 dol­lari­in tunnilta.

  1. Juu ei nos­tet­tu. Tam­miku­un alus­ta nos­tet­ti­in 16 taalaan. Iso­jen pikaruokaketju­jen mim­imi­palk­ka nousee siel­lä 20 dol­lari­in huhtiku­un alusta.

 2. Ruot­sis­sa ei tarvi­ta yleis­si­tovu­ut­ta, kos­ka melkein kaik­ki työ­nan­ta­jatkin ovat jär­jestäy­tyneitä. Neu­vot­telun ja sopimisen kult­tuuri on vah­va. Ehkä sik­si Ruot­sis­sa on ollut vielä vähem­män lakko­ja kuin Suomessa.

  1. Kun ei ole yleis­si­tovu­ut­ta, niin ammat­tili­it­to joutuu tekemään töitä jokaisen jäse­nen­sä eteen solmi­ak­seen sopimuk­sen jäse­nen työ­nan­ta­jayri­tyk­sen kanssa. Näin syn­tyy sopimisen kult­tuuri. Samoin varmis­tuu, että liit­to ei vier­aan­nu jäsenistään, vaan ymmärtää, että sen tehtävä on palvel­la jäseniään.

   Sik­si yleis­si­tovu­us on syöpä, joka on tuhon­nut suo­ma­laisen ay-liikkeen.

  2. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Doom­say­er­ille että yleis­si­tovu­us tuli Suomen työ­markki­noille 1970-luvun alus­sa kos­ka Ruot­sis­sa oli tuol­loin vah­va yleis­si­tovu­us. Työ­nan­ta­jan jär­jestäy­tymi­nen ei ole vähen­tänyt poli­it­tisia lakko­ja . Jos ote­taan Sak­sa ver­tailu kohteek­si niin läh­es kaik­ki Sak­san lakot ovat kohdis­tuneet työan­ta­ji­in ei niinkään maan tai osaval­tioiden hal­li­tuk­si­in. Ran­s­ka ei ole myöskään hyvä ver­tailu kohde kos­ka siel­lä on kyseessä pääasi­as­sa syndikalismista.

 3. Ainakin peri­aat­teessa tuo yleis­si­tovu­us on ongel­malli­nen, enkä voi kuvitel­la että se menisi perus­tus­laki­valiokun­nas­ta läpi. Työ­nan­ta­ja- ja tek­i­jäli­it­to sopi­vat, että yri­tys A ja työn­tek­i­jä B nou­dat­ta­vat työ­suh­teessaan täl­laisia ehto­ja. A ei kuu­lu työ­nan­ta­jali­it­toon, B ei kuu­lu ammat­tili­it­toon. Kenen mielestä tämä on ok? Tulee mieleen van­ha vit­si kun Pekka, Kalle ja Juk­ka menivät ryyp­päämään. Ensin sovit­ti­in, että juo­daan Pekan kos­su. Sen jäl­keen sovit­ti­in, että jokainen juo omastaan.

 4. “Mielu­um­min saa sata euroa kuus­sa vähem­män palkkaa kuin ottaa riskin, että työ­paik­ka menee alta ja joutuu vai­h­ta­maan myyn­tikelvot­toman omakoti­talon­sa vuokrakak­sioon Koivukylässä.”

  - Palka­s­ta tin­kimi­nen ei valitet­tavasti tuo mitään taku­u­ta työ­paikan säilymisestä.

  1. Sak­sas­sa tekevät sopimuk­sia jos­sa yri­tys lupaa säi­lyt­tää työ­paikat ja työn­tek­i­jä’t tin­kiä palka­s­ta. Sitä en tiedä, kuin­ka hyvin ne toimivat.

   1. Tässä se sopi­va het­ki sopimuk­selle on var­maan hyvin lyhyt aikaväli ja tilanne on herkkä virheille. Jos sopimus tehdään vain var­muu­den vuok­si vaik­ka fir­malle meneekin ihan ok, nousee äkkiä vas­tus­tus, kun työn­tek­i­jät koke­vat että hei­dän etu­jaan heiken­netään turhaan. Toisaal­ta jos odote­taan kunnes yri­tys on kuopan reunal­la, voi olla ettei lupauk­sil­la työ­paikko­jen säi­lymis­es­tä enää ole arvoa, kun yri­tys­tä ei kuitenkaan voi pelas­taa. Onko sit­ten riit­tävää se, että saadaan esimerkik­si joitakin kuukau­sia lisää valmis­tau­tu­mi­saikaa ennen kuin yri­tys menee nurin ja palka­n­mak­su lop­puu, on jokaisen arvioita­va itse.

    Inhimil­lisen tuskan helpot­tamisek­si tuol­lainen sopimus voi jois­sakin yksit­täistapauk­sis­sa olla ok, mut­ta yleis­es­ti ottaen en silti lähtisi otta­maan tästä mallia Suomeen. Perustelu tulikin jo, eli mik­si huonos­ti kan­nat­ta­van yri­tyk­sen pitäisi saa­da työvoima halvem­mal­la kuin muiden, kun ei muis­takaan tuotan­non­tek­i­jöistä saa täl­lä perus­teel­la alen­nus­ta. Tämä lip­suu hel­posti piilotuek­si mui­ta huonom­min toimiville yri­tyk­sille. Tilapäis­ten notkah­dusten kat­tamiseen taas yri­tys voi ottaa vaik­ka lainaa. Vaatii tietysti, että yrittäjä(t) ja luo­to­nan­ta­jat usko­vat riit­tävästi että tilanne voi parantua.

 5. Hohhoi­jaa — vaik­ka olen helsinkiläi­nen, ei palkkani määräy­dy markki­noil­la vaan keskusjär­jestön Jukon ja Val­tion työ­markki­nalaitok­sen välil­lä. Joskus kir­joituk­sesi ovat melkoista heit­te­lyä. Kyl­lä tässä palka­nsaa­jien veneessä on mon­en­laista väkeä, eikä oma neu­vot­telu­ase­mani mitenkään paranisi ilman palka­nsaa­jien joukkovoimaa. Toki kuu­lun yli 90 000 euron vuosi­t­u­loil­la palka­nsaa­jak­en­tän hyväo­saisi­in. Ja työ/virkaehtosopimuksilla sovi­taan paljon muus­takin kuin palkoista, esimerkik­si työterveyshuollosta.

 6. Niin tässä jutus­sa kuin muis­sakin Osmon pohdiskelunsa
  , mitä olen vuosien var­rel­la tutkail­lut , on puoluee­ton­ta ja jär­keen käypää teo­reti­soin­tia yhteiskun­nan ongelmista mut­ta mikään poli­it­ti­nen taho , ei edes vihreät, ota niitä ohjel­maansa — mik­si näin on Osmo ?

 7. Olen ihme­tel­lyt, mik­si niin kiivaasti vas­tu­s­tat ay-liiket­tä, mut­ta nythän sen ker­roit: kun ammat­tili­itois­sa syr­jitään mei­dän puoluet­ta. Sama moti­ivi on nyt per­suil­la. Argu­ment­ti ei ole kovin hyvä. Todel­lisu­udessa tun­nut ole­van samal­la kan­nal­la kuin B. Wahlroos: Ammat­tili­itot on kartelle­ja, jot­ka tulisi kieltää.
  Tun­nen asioi­ta huonos­ti, mut­ta olen saanut sen käsi­tyk­sen, että kartelleista vapaiden markki­na­palkko­jen varaan ovat jääneet myös kaikkein pieni­palkkaisim­mat, jot­ka tuskin ovat siitä hyö­tyneet. Markki­na­palkko­ja ilmeis­es­ti pitävät alhaal­la ulko­maalaiset ammat­ti­taidot­tomat, niin kuin per­sut on koko ajan sanoneet. Onko vihreil­lä ja per­suil­la paljonkin yhteistä? Ei ole ennen tul­lut mieleen edes kysyä.

   1. Kom­ment­ti­na tuo­hon Soin­in­vaaran oikeaan näkökul­maan että Ay-liike etenkin SAK on oikeas­t­aan poli­it­tis­es­ti SDP:n ja Vasem­mis­toli­iton fil­i­aali ker­too jo siitä että jäsenkir­ja on tärkeämpi asia kuin todel­liset tavoit­teet. Aiem­min his­to­ri­as­sa SAK otti jyrkän kan­nan siihen mitkä puolueet ovat sen elimis­sä edustet­tuina mut­ta sil­loin oli kylmä sota ja Neu­vos­toli­it­to tuki muun muas­sa kom­mu­nis­te­ja rahal­lis­es­ti jot­ka oli­vat demarei­den kil­pail­i­joi­ta. Tätä jakolin­jaa ei ole ollut yli 30 vuoteen

   2. Vasem­mis­to­laiset pitävät ammat­tiy­hdis­tys­li­iket­tä itses­tään­selvästi SDP:n ja Vasem­mis­toli­iton omaisuute­na (tai ken­ties tois­in­päin), etteivät he edes ymmär­rä, kuin­ka vääränä muut pitävät tuota. 

    Eivät he myöskään tajua, että muiden puoluei­den törkeä syr­jimi­nen vie samal­la poh­jan ”tämä on olen­nainen osa demokratiaa”-argumentilta. Ei kyl­lä ole, jos kyseessä on ain­oas­taan kahdelle puolueelle varat­tu läänitys.

 8. Min­ulle oli kyl­lä yllä­tys ja uusi tieto että ylessi­tovu­us on uin­ut kehi­in työ­nan­ta­jien vaatimuksesta.

  Kiitos.

  1. Aloite tuli SKDL:ltä, mut­ta se sopi osal­la työ­nan­ta­jia oikein hyvin ja sen oikeasti ajatelti­in mur­ta­van ay-liik­keen, kun jäsenyy­destä ei ole mitään hyö­tyä. SAK vastusti.

   1. Soin­in­vaar­alle kom­ment­ti­na että syy mik­si 1970-luvul­la työ­nan­ta­japuoli kan­nat­ti yleis­siv­o­tu­ut­ta joh­tui siitä että Ruot­sis­sa oli yleis­siv­o­tu­us ja Ruotsin työ­markki­nat oli­vat vetovoima tek­i­jä suo­ma­laisille duunareille kun Ruotsin palkat oli­vat korkeam­mat kuin Suomes­sa. Kun Suo­mi päät­ti liit­tyä euroalueeseen 1990-luvun lop­ul­la yleis­siv­o­tu­ud­es­ta luop­umi­nen oli jo keskustelus­sa. 2000-luvun alun hyvän talouskasvun asios­ta yleis­siv­o­tu­us jäi voimaan kunnes Nokian ongel­ma alkoi­vat näkyä 2011–2012. Sip­ilän hal­li­tuk­sen aikanakin nos­tet­ti­in yleis­siv­o­tu­ud­es­ta luop­umi­nen mut­ta jäi Kiky-sopimuk­sen var­joon. Orpon hal­li­tuk­sen ohjel­mas­sa yleis­siv­o­tu­us jak­tuu per­su­jen vaa­timuk­ses­ta mut­ta paikalli­nen sopimi­nen laa­jen­netaan jär­jestäy­tymät­tömi­in yrityksiin.

 9. Muuten samaa mieltä yleisko­ro­tuk­sista pait­si van­hempi­en työn­tek­i­jöi­den / korkei­den palkko­jen osalta.

  Eli sit­ten kun urake­hi­tys (melkein jokaisel­la meistä) tyssää jos­sain kohtaa elämää niin ilman yleisko­ro­tuk­sia on aika turha haaveil­la mis­tään koro­tuk­sista. Ei työ­nan­ta­jil­la ole noi­hin mitään insen­ti­iviä oli sit­ten kasvukeskus tai maaseu­tu kos­ka kukaan ei palkkaa ikään­tyvää parem­mal­la pal­ka­lla toiseen firmaan.

  Toki van­hempi­en työn­tek­i­jöi­den palkko­jen pois eroo­sion voi kai nähdä posi­ti­ivise­na asiana kansan­talouden kannal­ta mut­ta on se vähän kylmää kyytiä työelämän vikat pari vuosikym­men­tä kun elin­ta­so olisi jatku­vasti laske­va. Siinähän peruste­lut pitkien työurien mielekkyyttä.

  Itse tak­laan tuon isol­la osake­salkul­la jon­ka turvin hypätä ennenaikaises­ti pois mut­ta se ei tai­da valitet­tavasti olla kaikille real­isti­nen vaihtoehto.

  Toki mielel­läni kuulen Ode ole­vani tämän suh­teen väärässä.
  Kiitos hyvistä pohdinnoista!

  1. Olisi ehkä järkevää, että ikään­tynei­den palkat e4ivät nousisi niin paljon, kos­ka työte­hokaan ei laske. Ruot­sis­sa moni jää ilman yleisko­ro­tuk­sia, mut­ta niin­pä ikään­tynei­den työl­lisyys oan paljon parem­pi kuin meil­lä. Palkkasyr­jin­tä on kuitenkin kiellettyä.

  2. Olisi ehkä järkevää, että ikään­tynei­den palkat eivät nousisi niin paljon, kos­ka työte­hokaan ei laske. Ruot­sis­sa moni jää ilman yleisko­ro­tuk­sia, mut­ta niin­pä ikään­tynei­den työl­lisyys oan paljon parem­pi kuin meil­lä. Palkkasyr­jin­tä on kuitenkin kiellettyä.

 10. Soin­in­vaara kirjoitti:

  “Tässä on point­ti. Eihän kukaan ehdo­ta sitäkään, että yri­tys, jol­la on van­hat ja sähköä haaskaa­vat koneet saisi sähkön halvemmalla.”

  Kai joku asi­aa on ehdot­tanutkin, kun Suomen lain­säädän­nössä asi­at on säädet­ty toim­i­maan juuri noin. Paljon sähköä haaskaavalle ener­giain­ten­si­iviselle teol­lisu­udelle sähkö on tehty Suomen lain­säädän­nössä huo­mat­tavasti halvem­mak­si kuin koti­talouk­sille tai ener­giate­hokkaam­mille pienyri­tyk­sille sekä sähkövero­tuk­sen että sen lisäk­si ener­giatukien kautta.

 11. Osmo: “Tässä on point­ti. Eihän kukaan ehdo­ta sitäkään, että yri­tys, jol­la on van­hat ja sähköä haaskaa­vat koneet saisi sähkön halvemmalla.”

  En kyl­lä pitäisi noi­ta ver­tailukelpoisi­na. Ketään ei kiel­letä myymästä tehot­toma­lle yhtiölle hal­paa sähköä; liian hal­van työn myymi­nen taas kiel­letään. Luulisi, että liian alhaista palkkaa mak­sa­va yhtiö menet­täisi työn­tek­i­jät kil­pail­i­joille, jos noille työn­tek­i­jöille on tilaa muual­la kuin kortistossa.

 12. Pääkaupunkiseudul­la on paljon työ­nan­ta­jia, mut­ta paljon myös työn­hak­i­joi­ta. Pikku­paikkakun­nil­la on vähän työ­nan­ta­jia, mut­ta muut­toli­ik­keen takia vielä vähem­män työn­hak­i­joi­ta. Eikös sil­loinkin syn­ny työn­hak­i­jan markkinat?

  1. Syn­tyy monop­o­listi­nen tilanne, jos­sa työ­nan­ta­jan kan­nat­taa palkata mah­dol­lisim­man vähän painaak­seen palkkata­soa alas. Sama tilanne kuin hyödykemarkkinoilla.

   1. Min­un koke­muk­sen mukaan pikku­paikkakun­nal­la yksi­tyi­nen työ­nan­ta­ja saa parem­min palkat­tua, kos­ka se voi jous­taa työe­hdois­sa. Julki­nen menee tiukasti tessin mukaan ja kär­sii työvoimapulasta.

   2. Julkkar­i­työ­paikat pienel­lä paikkakun­nal­la ovat käytänössä Sote-sek­to­ril­la. Yksi­ty­is­ten taas maat­aloudessa ja met­säalal­la ja teol­lisu­udessa jos sel­l­aista on. Kuten jokainen on lukenut niin maat­aloudessa mak­se­taan sel­l­aista palkkaa että saadaan vain kehi­tys­maista vierastyövoimaa tekemään töitä.

  2. Kom­ment­ti­na Nim­imerk­ki Tim­oT: lle ettei yksi­tyi­nen työ­nan­ta­ja voi jous­taa työe­hdois­sa pikku­paikkakun­nil­la kos­ka yleisiv­o­tu­us kos­kee myös hän­tä vaik­ka ei kuu­luisikaan mihinkään työ­nan­ta­jali­it­toi­hin. Näin ollen kyseinen työ­nan­ta­ja rikkoo yleis­siv­o­tu­ut­ta kos­ka paikalli­nen sopimi­nen ei ole hänelle mah­dol­lista. Oletko oike­as­sa siinä että julki­nen menee tiukasti tessin mut­ta syy mik­si julki­nen sek­tori kär­sii työvoima­pu­las­ta johtuu muista tek­i­jöistä kuten tiukoista kieli­taito vaatimuksista.

   1. Tes­si määrää ain­oas­taan min­imin. Voihan työn­tek­i­jälle tar­jo­ta parem­paakin. Kun­tave­toinen sote sai työn­tek­i­jöitä ennen ihan hyvin. Nyt val­tio­varain­min­is­ter­iön hoita­ma sote ei saa työn­tek­i­jöitä kuin isol­la rahal­la vuokrafir­mo­jen kautta.

   2. Rahul Somani, yksi­tyisel­lä puolel­la saat­taa olla jous­tavampi TES kuin julkisel­la puolella.

 13. Min­un koke­muk­sen mukaan pikku­paikkakun­nal­la yksi­tyi­nen työ­nan­ta­ja saa parem­min palkat­tua, kos­ka se voi jous­taa työe­hdois­sa. Julki­nen menee tiukasti tessin mukaan ja kär­sii työvoimapulasta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.