Työmarkkinajumi (1): korporativismi

Olen pysynyt vaiti nykyis­es­tä hal­li­tuk­sen ja ay-liik­keen voimain­mit­telystä, mut­ta enää siitä ei voi vai­eta. Niin­pä kir­joi­tan muu­tan postauk­sen jutun aiheen tiimoil­ta. Aloi­tan korporativismista.

Wikipedi­an mukaan ”… kor­po­ra­tivis­mi on yhteiskun­ta­jär­jestelmä, jos­sa lain­säädän­tö­val­taa käyt­tävät työ­nan­ta­jali­it­to­jen ja ammat­tili­it­to­jen muo­dosta­mat ammat­tikun­nat eli  kor­po­raa­tiot (kuten met­al­liala ja tekstiiliala). 

Kor­po­ra­tivis­mis­sa on kyse etu­ryh­mien val­las­ta”.

Työ­nan­ta­ja- ja palka­nsaa­ja­jär­jestö­jen ohel­la suo­ma­laiseen kor­po­ra­tivis­mi­in on kuu­lunut maanvil­jeli­jäväestö. On pidet­ty luon­nol­lise­na, että maat­alous­min­is­teri tulee MTK:sta tai läheltä sitä.

Eduskun­nas­sa käsiteltäessä jok­seenkin mitä tahansa, valiokun­ta kuulee automaat­tis­es­ti asiantun­ti­joina työ­markki­na­jär­jestö­jen edustajia.

ILO:n sopimuk­sis­sa Suo­mi on jopa sitoutunut tietyn asteiseen kor­po­ra­tivis­mi­in. Tun­nen tätä sen ver­ran huonos­ti, että en mene yksityiskohtiin.

On tun­nustet­ta­va, että min­ul­la on asi­as­sa van­has­taan kivi kengässä. Sil­loin, kun vihreät oli­vat vielä pieni puolue, meistä jotkut liit­tyivät ammat­tili­it­toi­hin ja yrit­tivät vaikut­taa niis­sä. Vas­taan­ot­to oli tyly: Jos halu­at vaikut­taa mei­dän kesku­udessamme, sin­un on vai­hdet­ta­va puoluet­ta. Nuorem­mat vihreät eivät var­maankin tätä vai­het­ta tunne, mut­ta meitä van­hempia se piti kaukana ammattijärjestöistä.

Sama näyt­tää nyt tois­tuneen perus­suo­ma­lais­ten kohdal­la. Perus­suo­ma­laiset ovat selvästi suurin työväen­puolue Suomes­sa, mut­ta SAK:n ja sen jäsen­li­it­to­jen päät­täjis­sä ei perus­suo­ma­laisia näy. Kovaa on myös perus­suo­ma­lais­ten kie­lenkäyt­tö ay-liiket­tä kohtaan, aika paljon var­maankin tämän takia.

Minä olen muuten ollut liit­tokok­ouse­dus­ta­jana Pos­tili­iton liit­tokok­ouk­ses­sa, mut­ta siitä on 50 vuotta.

Kor­po­ra­tivis­mi tuli eri­tyisen tutuk­si ital­ian fasistien suosi­mana hal­li­tustapana. Tämä on kuitenkin yhtä huono argu­ment­ti kor­po­ra­tivis­mia vas­taan kuin se, ettei saisi pitää Wag­ner­in musi­ik­ista tai olla kasvis­syöjä, kos­ka Hitler oli kumpaakin.

Korporativismi yrittää laajentaa valtaansa

Val­takeskit­tymien välil­lä on aina revi­iriri­ito­ja. Kun vielä tehti­in tupo-sopimuk­sia, sopimuk­si­in otet­ti­in mukaan ihan mitä hyvän­sä.  Raimo Sailas päivit­teli min­ulle ker­ran, että kolmikan­tai­sis­sa keskusteluis­sa par­tit yrit­tivät päät­tää muun muas­sa rat­api­ha­jär­jeste­ly­istä Helsingis­sä. Aie meni nurin, kun Sailas val­tion edus­ta­ja sanoi, ettei tämä oikein kuu­lu par­tien päätettäväksi.

Sosi­aalipoli­ti­ikas­ta par­tit ovat kuitenkin saa­neet päät­tää melkein keskenään ja se näkyy prekari­aatin huonona ase­m­ana Suomes­sa ja sitä kaut­ta syr­jäy­tymisenä. Palka­nsaa­ja­jär­jestöt puo­lus­ta­vat ”sisäpi­ir­iä” eli niitä, jot­ka ovat onnis­tuneet työhön pääsemään niitä vas­taan, jot­ka eivät ole päässeet. Vaiti­olovelvol­lisuuteni kieltää min­ua men­emästä yksi­tyisko­hti­in, mut­ta eräässä sosi­aalipoli­it­tises­sa neu­von­pidos­sa SAK:n edus­ta­ja esit­ti, että työt­tömyys­tur­van perus­tur­van pitää olla parem­pi niil­lä, jot­ka ovat joskus kuu­luneet sisäpi­iri­in kuin niil­lä nuo­ril­la, jot­ka eivät ole koskaan olleet vak­i­tuises­sa työssä.

Tämän seu­rauk­se­na sisäpi­irin ulkop­uolelle joutuneil­la elämä on toimeen­tu­lotuen varas­sa, kos­ka syype­r­usteinen perus­tur­va on sisäpi­irin ulkop­uolel­la niin mata­la – asia, jos­ta myös EU on Suomea usein huo­mau­ut­tanut. Par­tit eivät ole tästä yksin vas­tu­us­sa. Osansa on tehnyt myös VM.

Työttömyysvakuutus vain liiton jäsenille

Varsi­nainen kor­po­ra­tivis­min kukka­nen on peri­aate, jon­ka mukaan rahat työt­tömyys­vaku­u­tuk­seen per­itään jokaisen suo­ma­laisen palkoista, mut­ta oikeus ansiosi­don­naiseen työt­tömyys­vaku­u­tuk­seen on vain liit­toon kuu­luvil­la. Tosin tämä raken­nel­ma meni rik­ki, kun liit­to­jen edun­valvon­ta torkahti. Nyt suurin työt­tömyyskas­sa onkin ammat­tili­itoista riip­puma­ton Loimaan kas­sa. Silti työt­tömyyskas­san muodolli­nen jäsen­mak­su on edel­ly­tys sille, että pääsee naut­ti­maan niistä paljon suurem­mista rahoista, jot­ka palkoista tilitetään työt­tömyys­vaku­u­tuk­sen rahoittamiseksi.

Tähän tietysti vas­tataan, että ne ovat työ­nan­ta­jien mak­su­ja, eivät työn­tek­i­jöi­den. Työ­nan­ta­jan tililtä läh­tee tiet­ty sum­ma rahaa palkan mak­su­un. Osa siitä menee sosi­aali­vaku­u­tuk­sen rahoit­tamiseen ja osa verot­ta­jalle, ja jokin osa palka­nsaa­jalle. On täysin makua­sia, kum­man rahana pide­tään sitä sum­maa, joka menee sosi­aali­vaku­u­tuk­seen. Palka­nsaa­jal­ta se on kuitenkin pois.

Jos työ­nan­ta­jan ei tarvit­sisi mak­saa vaku­u­tus­mak­sua kas­saan kuu­lumat­tomas­ta, sen kan­nat­taisi sopia, että kas­saan kuu­lumat­tomat saisi­vat vas­taavasti mak­sun ver­ran parem­paa palkkaa tai ainakin osan mak­sus­ta itselleen. Näin työt­tömyys­vaku­u­tus ei voisi toimia, kos­ka työt­tömyy­den ris­ki on toisil­la suurem­pi kuin toisil­la. Mut­ta luulisi ole­van selvä, että oikeus vaku­u­tuk­seen kuu­luu kaikille, joista vaku­u­tus­mak­sut maksetaan.

Oma­l­ta mar­gin­aaliselta osaltaan kas­san jäsen­mak­su myös rahoit­taa työt­tömyysko­r­vauk­sia. Joku voisi laskea, riit­tääkö mak­su­o­su­us kat­ta­maan edes sitä tehot­to­muut­ta, joka aiheutuu työt­tömyys­vaku­u­tuk­sen sirot­telus­ta kym­me­nien kas­so­jen hoidettavaksi.

Partit eivät pysty enää päätöksiin

Hedelmistään puu tun­netaan. Kolmikan­tainen päätök­sen­teko toi­mi oikein hyvin niin kauan, kun talous kasvoi ja hyv­in­voin­ti­val­tio laa­jeni. Enää kolmikannal­ta ei onnis­tu oikein mikään. Palka­nsaa­ja­jär­jestöt vas­tus­ta­vat muun muas­sa kaikkea ja työ­nan­ta­ja­jär­jestöjä ei Suomen etu kiin­nos­ta. Ne aja­vat suurten teol­lisu­usyri­tys­ten etua uno­htaen muun muas­sa palvelu­alat ja pien­ten yri­tyk­set edut. Yhteiskun­nalli­nen koheesiokaan ei niitä näytä kiin­nos­ta­van. Suo­ma­laisen yhteiskun­nan sor­tu­miseen varaudu­taan exit-suunnitelmilla.

On todel­li­nen ongel­ma Suomelle, ettei maa­ta pystytä uudistamaan.

Ei tämä kiista ole siis aiheet­ta syntynyt.

Tätä jumia on vaikea ratkaista, kos­ka sen jatku­mi­nen on edullista niin mon­elle. Jäseniään paljon menet­tänyt ay-liike hyö­tyy tästä, ja näyt­tää vas­takkainaset­telu paran­ta­van myös oikeis­ton asemaa.

 

58 vastausta artikkeliin “Työmarkkinajumi (1): korporativismi”

 1. Suomes­sa melkein päivit­täin kauhis­tel­laan, kuin­ka Trump väit­tää että edel­lis­ten vaalien tulos on väärä. Ihan samaa väit­tää meil­lä ay-liike. Eivät vielä ole vaati­neet ään­ten uudelleen laskemista, vaan riv­ien välis­sä sanovat että tyh­mät suo­ma­laiset ei osaa äänestää. Arvostan tätä aivan yhtä paljon kuin Trumpin touhuja.

  1. Äläpä viit­si lässyt­tää, kukaan ei ole kiistänyt hal­li­tus­puoluei­den melkein 50% äänisaal­ista, mut­ta se mil­lä paska­puheil­la temp­pu tehtiin..

   1. Nykyi­nen lakko­ry­täkkä, sekä talouden ide­ologi­nen ja pitkäaikainen pysähtymi­nen ovat jo nyt rau­nioit­ta­neet, osit­tain romaut­ta­neet isän­maamme mon­et elin­tärkeät sektorit. 

    Olemme pudon­neet uusien läpimur­totekni­ikoiden kehi­tyk­sen kelka­s­ta, sosi­aali- ja koulu­tussek­torit ovat kural­la, val­tion­talous vakavas­sa velka­kri­i­sis­sä, suury­htiömme jo pääosin läht­e­neet maas­ta ja pääosan uusista työ­paikoista luo­va pk-sek­tori menee perässä, jne.

    Jos tämä itseai­heutet­tu megakri­isi vielä jatkuu, ajaudumme lop­ul­ta selvi­tys­ti­laan, ulko­mais­ten velko­jien holhoukseen.

    Varsinkin ensi syksy näyt­tää todel­la pahalta….silloin myös kan­sain­välis­ten luot­tolu­okit­ta­jien tarkas­ta­jat tule­vat parik­si viikok­si maahan…

    Isän­maamme taitaa nous­ta vain itseai­heutetun täys­rysäyk­sen kautta?

   2. Sep­po uno­hti syyt­tää Koivis­toa, ppitääkö olla huolis­saan? — Korp­poon kaltais­ten yrit­täjien takia paikallisen sopimisen vaa­ti­maa luot­ta­mus­ta työ­markki­naos­a­puolten välil­lä ei tul­la koskaan saavut­ta­maan. Kum­ma jut­tu kuin­ka nyky­isil­läkin pelisään­nöil­lä suurin osa yri­tyk­sistä pär­jää ihan kohtu­ullis­es­ti, ehkä tarkoi­tus onkin antaa myös tumpeloille mah­dol­lisu­us vauras­tua — duu­nar­in kus­tan­nuk­sel­la? Ja lisätään nyt vielä että oma­l­la työ­paikallani voidaan sopia melkein mis­tä vaan kun­han hom­ma toimii, kos­ka MOLEMMAT osa­puo­let jous­ta­vat tarvittaessa.

 2. Onko tämä lause:
  “että kolmikan­tai­sis­sa keskusteluis­sa par­tit yrit­tivät päät­tää muun rat­api­ha­jär­jeste­ly­istä Helsingis­sä” , kir­joitet­tu kän­nykäl­lä ja ennakoi­va tek­stin­syöt­tö on ollut pääl­lä? Jäi nimit­täin arvoituk­sek­si mitä sil­lä tarkoitetaan.

  1. en tiedä, olenko tyh­mä, mut­ta min­ulle lause aukeni tarkoi­tus­per­i­neen heti.

 3. Kun kor­po­ra­tivis­mi­in lisää sen että Suomes­sa ay-liike omis­taa mas­si­ivisia määriä ARA-asun­to­ja saaden niistä jät­tiläisvoit­to­ja vuodes­ta toiseen, ollaan jo aika pitkällä.
  Lisäk­si näis­sä asun­nois­sa asu­taan paljolti val­tion mak­samal­la asum­istuel­la ja vieläpä niin, että vuokrat ovat läh­es markki­nahin­tata­sol­la. Tarkoit­taa > asum­is­tu­ki kilisee ay:n kas­saan vuokralais­ten saadessa vuokranko­ro­tus­lap­pu­ja toisen­sa perään. 

  Itse asi­as­sa se pahek­sut­tu mafia-ver­taus kieliku­vana ei ehkä olekaan niin kaukana.
  Kor­po­ra­tivis­mi, kor­rup­tio kuvaa­vat sitä ainakin. 

  Ja en tiedä muis­taako Soin­in­vaara, että tämä julki­nen hui­jaus on tuo­tu eduskun­taan mon­ta ker­taa. Mut­ta eipä asi­aan ole puu­tut­tu. Asial­la ollut väärä? puolue.

  Val­tion ja kun­tien pitäisi nopeasti lunas­taa ARA-asun­not, ainakin ay-liik­keen omis­tuk­sien osalta. Nythän on niin että näitäkin lakko­ja epä­suo­rasti ainakin tue­taan asumistuillla.

  1. Ay on kiireessä myymässä kojo­maa pois, pelko pers­essä verolle joutumisesta

 4. Hal­li­tuk­sen ja ammat­tiy­hdis­tys­li­ik­keen väli­nen riita poli­it­ti­sista lakoista: en usko, että poli­it­tiset lakot ovat tässä kum­mallekaan osa­puolelle isoin asia. Ennen tätä hal­li­tus­ta ei poli­it­tisia lakko­ja ole Suomes­sa pahem­min ollut. Avaina­sia tässä ovat mielestäni ns. myötä­tun­to­lakot, joi­ta lakiesi­tys rajoit­taa epämääräisin selityksin.

  “Uud­is­tuk­sen myötä tuk­i­työ­tais­te­lut asetet­taisi­in suh­teel­lisu­usarvioin­nin ja työri­ita­lain mukaisen ilmoi­tusvelvol­lisu­u­den kohteek­si. Työrauhavelvol­lisu­u­den val­lites­sa ei saisi toimeen­pan­na myötä­tun­to­työ­tais­telua, jos sil­lä on suh­teet­toman vahin­gol­lisia seu­rauk­sia ulkop­uolisi­in osa­puoli­in.“link­ki hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen esittelyyn

  Merkit­täviä myötä­tun­to­lakko­ja on viime vuosi­na ollut esimerkik­si Keit­eleen saho­jen tapauk­ses­sa. Tämä avan­nee prob­lemati­ikkaa huo­mat­tavasti enem­män: Keit­ele Group ei halun­nut neu­votel­la edes yri­tysko­htais­es­ta sopimuk­ses­ta kenenkään kanssa vaan yri­tys kir­joit­ti sopimuk­sen itse ja määräsi sen työn­tek­i­jöilleen ilman minkään­laisia neu­vot­telu­ja (29.12.2021).

  “Keit­ele Groupin toim­i­tusjo­hta­ja ja hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja Ilk­ka Kylä­vainio on aikaisem­min toden­nut, ettei yhtiön tarvitse neu­votel­la työe­hdoista Teol­lisu­us­li­iton kanssa.”
  “Teol­lisu­us­li­iton mukaan Keit­ele Group on julis­tanut alku­vuodes­ta voimaan tule­vat työe­hton­sa liike­salaisuuk­si­in nojat­en luot­ta­muk­sel­lisek­si tiedok­si, jota ei saa käsitel­lä ulkop­uolis­ten kanssa. “HS 29.12.2021

  Saha­te­ol­lisu­usjät­ti Keit­ele Group ilmoit­ti viime viikon per­jan­taina työn­tek­i­jöilleen uudet työe­hdot, jot­ka astu­vat voimaan 1. tam­miku­u­ta. Sil­loin nykyi­nen mekaanisen met­sä­te­ol­lisu­u­den tois­taisek­si viimeinen yleis­si­to­va työe­htosopimus on umpeutunut.

  Keit­ele Groupin ja työn­tek­i­jäjär­jestö Teol­lisu­us­li­iton asen­noi­tu­mi­nen uuteen tilanteeseen on perus­ta­van­laa­tuis­es­ti eri­lainen. Teol­lisu­us­li­it­to ei niele ilmoi­tus­ta työe­hdoista, vaan halu­aisi neu­votel­la yri­tysko­htaisen työe­htosopimuk­sen.Savon Sanomat 24.12.2021

  Keit­ele Groupin sahat sijait­se­vat pie­nil­lä paikkakun­nil­la, kuten Keit­eleel­lä, Kemi­järvel­lä ja Ala­järvel­lä, jois­sa vai­h­toe­htoisia työ­nan­ta­jia on vähän­lais­es­ti. Jos työ­nan­ta­ja voi ryhtyä määräilemään työe­hto­ja ja vain paikalliset työn­tek­i­jät voivat men­nä lakkoon, työ­nan­ta­jat voivat käyt­tää esimerkik­si taloudel­lisia taan­tu­mia tehokkaasti hyväk­seen: lakkoilkoot, kun muuten lomautet­taisi­in. Paikalli­nen lakko voi olla muutenkin teho­ton ja kestää kauem­min kuin työn­tek­i­jöi­den lakkokassat.

  Ihmette­len vain, miten täl­lä asen­teel­la houkutel­laan mitään ammat­ti­taitoista työvoimaa paikkakun­nalle? Ehkäpä insinöörit, jot­ka eivät halua muut­taa työn perässä Jäm­sään tai muille met­sä­te­ol­lisu­u­s­paikkakun­nille (Tekniikka&Talous 10.10.2019), ovat vain kaukaa viisaita.

  Näin sairaspois­saolo­jen ensim­mäisen päivän palkat­to­muu­den vähät­te­ly, että kos­kee vain pien­tä osaa työläi­sistä, ei läm­mitä niitä joil­la ei työe­htosopimus­ta ole. Ryh­mään kuu­luu täl­läkin het­kel­lä korkeak­oulutet­tu­jakin teol­lisu­u­den työn­tek­i­jöitä, kuten met­sä­te­ol­lisu­u­den ylem­mät toim­i­henkilöt. Paikallisen sopimisen laa­jentues­sa suo­jat­tomien joukko tullee kas­va­maan, mikä herät­tää oikeutet­tua pelkoa.

  Tästä huoli­mat­ta olen samaa mieltä blo­gistin kanssa kor­po­ra­tivis­min lieveilmiöistä tule­vista ongelmista. Jos hal­li­tus puut­tuisi vain niihin, ei min­ul­la olisi asi­aan nokan koputtamista.

  1. Myötä­tun­to­lakoista päästi­in suju­vasti siihen, että UPM ilmoit­ti palka­n­mak­sun keskeyt­tämistä, kun akt:n lakko han­kaloit­taa paperin duunarei­den työntekoa. 

   Siis myötä­tun­topalka­n­mak­su­lakko on tässä maas­sa laillinen.

   UPM voitaisi­in kyl­lä velvoit­taa siivoa­maan kymi­jo­ki ja etelä-saimaa, niin saataisi­in sekin laf­ka konkkaan

   1. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Kom­men­tille ettäKymi­joen ja Etelä-Saimaan suurin kuor­mit­ta­ja taitaa olla maat­alous kuin metsäteollisuus.

   2. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Kom­men­tille ettäKymi­joen ja Etelä-Saimaan suurin kuor­mit­ta­ja taitaa olla maat­alous kuin metsäteollisuus.

    Kymi­jo­ki, wikipedia: 

    “Kaakkois-Suomen ympäristökeskuk­sen mukaan Kymi­joen poh­ja on paikoitellen maail­man saas­tunein tutkit­tu joenpohja.[20][21] Poh­jak­er­roksis­sa on eri­tyisen run­saasti orgaanisia klooriy­hdis­teitä kuten diok­si­ine­ja ja furaane­ja sekä elohopeaa.[22] On arvioitu, että Kymi­joen poh­jas­sa on diok­si­ine­ja yhtä paljon kuin koko Suomen­lahdessa. Pahim­min saas­tunut alue on Kuu­sankosken ja Keltin välil­lä. Klooriy­hdis­teitä syn­tyi Kuu­sankoskel­la Kymin Osakey­htiön Ky5-nimisen puun sin­istymisen­estoaineen valmis­tuk­sen sivu­tuot­teina vuosi­na 1940–1984. Myrkyt ovat sitoutuneina poh­jan sed­i­ment­tei­hin, eivätkä ne saas­tu­ta vet­tä ellei poh­jaa pöy­hitä. Tästä syys­tä joen­po­h­jaa ei saa ruopa­ta. Kymi­joen veden laatu on paran­tunut 1960-luvul­ta läh­tien ja on nyky­isin jo melko hyvä. Kalo­jen diok­si­inip­i­toisu­udet ovat hie­man korkeampia kuin muual­la Suomen sisävesis­sä, mut­ta kuitenkin selvästi merikalo­ja alhaisem­pia. Elo­ho­peapi­toisu­udet ylit­tävät varsinkin suuris­sa petokalois­sa EU:n suositusrajan.

    Läh­teet löy­dät var­maan tuol­ta wikistä. 

    Tai sit­ten voit kat­soa dokkarin, jota Kou­volan sanomat esittelee:
    https://www.kouvolansanomat.fi/paikalliset/6108312

    “Kymi­joen ympäristörikok­sia käsitel­lään uudessa MTV3:n Usko­mat­tomat ympäristörikok­set ‑nimisessä dokumenttisarjassa.

    Sar­ja käsit­telee neljän ympäristörikok­sen kaut­ta koko Suomea koske­vaa ilmiötä, jos­sa yri­tyk­set ovat jär­jestelmäl­lis­es­ti hak­e­neet taloudel­lista hyö­tyä piit­taa­mat­tomil­la ja ympäristöä tuhoav­il­la keinoil­la, MTV3:n tiedot­teessa kerrotaan.

    Kymi­jo­ki on esil­lä sar­jan kol­man­nes­sa jak­sos­sa, joka julka­istaan torstaina 31. elokuuta.
    Jak­soa on kuvat­tu Kuu­sankoskel­la kesäl­lä 2022.

    Maail­man saas­tunein joen pohja
    Kymi­jo­ki on mukana sar­jas­sa, sil­lä Kymi­joen poh­ja on tutk­i­tu­ista joen pohjista paikoin maail­man saastunein.”

    Se UPM Kymistä tuol­ta Kymi­joen suunnal­ta. Koko Itämeren kalakan­ta on Suomen met­sä­te­ol­lisu­u­den saas­tut­ta­ma ja se ei auta, että meil­lä meuhkataan, että “muut saas­tut­taa vielä enem­män”. Kun ne muut ei saas­tu­ta enem­män. Koko diok­si­i­ni shit­ti on mei­dän met­sä­te­ol­lisu­u­den omaa shit­tiä ja yksi kuopaisu kymi­joen poh­jas­ta sopi­vas­ta kohdas­ta veisi itämeren kalakan­nan taas syön­tikiel­toon. Omas­ta mielestäni tuon UPM:n voisi lait­taa vas­tu­useen ja put­sa­ta joen. Toki se UPM menisi konkkaan, mut­ta sel­l­aista se elämä on. Joskus pitäisi kan­taa vastuuta.

    Googlaatko itse tuon Etelä-Saimaan ja Lappeen­ran­nan alueen per­seilyn vai lai­tanko siitäkin fak­to­ja ja linkkejä?

   3. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Kom­men­tille että oletko tosi­aan sitä että UPM:n konkurssi olisi vain elämää? En usko että Irti­sanomiset konkurssin takia olisi UPM:n työn­tek­i­jöille vain elämään . Vas­tu­un kan­t­a­mi­nen on sitä että yhteiskun­ta toimii ja sen pyörät pyörii.

   4. “Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Kom­men­tille että oletko tosi­aan sitä että UPM:n konkurssi olisi vain elämää? En usko että Irti­sanomiset konkurssin takia olisi UPM:n työn­tek­i­jöille vain elämään . Vas­tu­un kan­t­a­mi­nen on sitä että yhteiskun­ta toimii ja sen pyörät pyörii.”

    Jos­sain vai­heessa tuo pas­ka on siiv­ot­ta­va joka tapauk­ses­sa. Kum­man itse lait­taisit mak­samaan, syyl­lisen eli saas­tut­ta­jan, jol­loin tästä mak­saisi Ruot­salaiset eläkeläiset vai uhrin eli Suomen kansalaiset?

    Turha kysymys, sil­lä vas­taushan tuli jo. Saat­taisi käy­dä niin, että tuol­la mit­taval­la ympäristö­tuhol­la rikas­tuneel­la ja rahas­ta­neel­la ei olisi varaa, joten tämänkin mak­sun voi edelleen jät­tää köyhille.

 5. Ay-liik­keelle “palka­nsaa­jat” ja “työn­tek­i­jät” tarkoit­ta­vat sel­l­aisia henkilöitä, joil­la on isopalkkainen työ sel­l­aises­sa avainam­ma­tis­sa yhteiskun­nan kannal­ta, että lakko tuol­laisel­la alal­la pysäyt­tää yhteiskunnan.

 6. Ps-poli­itikois­sa on huo­mat­ta­va määrä (pää)luottamusmiehiä. Kuin­ka paljon sil­loin 30 vuot­ta sit­ten vihreis­sä poli­itikois­sa oli heitä? Ved­itkö johtopäätök­sesi >30 v van­ho­jen asen­tei­den pohjalta?

  1. SAK:laiten liit­to­jen jäsenistä on huo­mat­ta­van paljo perus­suo­ma­laisia, mut­ta liit­to­jen päät­tävis­sä elimis­sä heitä on vähän.

   1. Ei näytä kuitenkaan ole­van riit­tävästi että saisi­vat omia ehdokkaitaan läpi. Eli eivät ole lähellekään suurin palka­nsaa­japuolue SAK:ssa, mikä on var­masti hyvä asia muiden työn­tek­i­jöi­den kannal­ta, kun kat­soo sitä kuin­ka ay- ja työn­tek­i­jävi­hamieli­nen puolue perus­suo­ma­laiset on hal­li­tuk­ses­sa ja muutenkin.

   2. Kyl­lä. Kom­ment­ti­ni kuitenkin kos­ki sitä, että ay-liik­keessä olisi edel­ly­tyk­senä vai­h­taa puoluet­ta esim. vihreistä tai per­su­ista, jos mielii tul­la val­i­tuk­si päät­tävi­in elimi­in. Mielestäni siis siitä, miten ay-liik­keessä kom­men­toiti­in yli 30 v sit­ten ei pitäisi päätel­lä sitä, miten siel­lä kom­men­toidaan tai toim­i­taan nykypäivänä. Olen siis alla ole­van kom­men­toi­jan (AKK) linjoilla.

  2. Jani Salmiselle kom­ment­ti­na että tuskin Vihreät ovat ay-liike vas­taisia mut­ta syy mik­si Vihre­itä on vähem­män ay-liikeen luot­ta­muste­htävis­sä on toden­näköis­es­ti siinä että Vihrei­den äänestjiä ja jäseniä on yksinker­tais­es­ti vähän ay-liikeen luot­ta­muste­htävis­sä johtuu siitä että moni vihre­itä äänestävä henkilö ei ole liiton jäseniä kos­ka ovat työl­lis­tet­ty­inä aloille jot­ka eivät ole jär­jestäy­tyneitä tai sit­ten he ovat YTK:n jäseniä.

   1. Näin var­masti on. Voi myös olla, että on ero­ja jär­jestäy­tymisas­teessa; ken­ties ps:ia äänestät duu­nar­it kuu­lu­vat harvem­min liit­toon kuin sdp:tä äänestävät. Kom­men­ti­ni koskikin Osmo S:n väitet­tä siitä, että ay-liik­keessä edel­lytet­täisi­in sdp:n tai vas:n jäsenyyt­tä edel­ly­tyk­senä sille, että tulee noteer­atuk­si tai val­i­tuk­si. Näin on voin­ut olla yli 30 v sit­ten, mut­ta se ei todista, että näin olisi nykyään, kuten blo­gisti päättelee.

  3. Kom­ment­ti­na Jani Salmiselle tuo­hon kom­ment­ti­in ettei demarei­den tai Vasem­mis­toli­iton olisi eenään meri­it­ti nous­ta SAK:n johtoon. Kysy­isin Salmiselta että voitko nimetä jonkun SAK:n liiton joh­dos­sa ole­van henkilön joka ei olisi SDP:n tai Vasem­mis­toli­iton jäsen?

 7. Jotenkin tuos­ta jää vaikutel­ma että nytkin halu­taan antaa kuva että se SAK olisi olisi koko ay-liike. Niin­hän ei toki ole vaan STTK ja AKAVA muo­dosta­vat reilusti yli puo­let ay-liik­keestä. Ja mik­sikö per­su­ja sit­ten näy ay- liik­keen johtopaikoil­la, sik­si etteivät he ole liit­to­jen jäseniä, niitä jot­ka päät­tävät niistä johta­jista. Ei niitä per­sudu­unare­i­ta näy kyl­lä muual­lakaan vaik­ka huhut ker­to­vat että per­sut on suurin työn­tek­i­jäpuolue. Heitä ei löy­dy puo­lus­tele­maan edes per­su­jen työn­tek­i­jöi­den ja työt­tömien ase­maan hal­li­tuk­ses­sa ajamia heiken­nyk­siä. Mis­sä he oikein luu­raa­vat, häpeävätkö he sitä mitä ovat nyt tehneet kaikille muille palka­nsaa­jille kun ovat äänestäneet työn­tek­i­jä ja ay-vihamieliset per­sut val­taan. Kovin hil­jaa ovat myös kokoomus­laiset työn­tek­i­jät ja var­maan vas­taavas­ta syystä.

  Fasistien tavoite ja varsinkin nat­sien tarkoi­tus oli kyl­lä tuho­ta ay-liike , heiken­tää työn­tek­i­jöi­den ase­maa ja korostaa yhtiöi­den val­ta-ase­maa, että se siitä korporativismista.

  Ja eivätkö suu­rit­u­lois­t­en parem­paa työt­tömyys­tur­vaa aje­ta nimeno­maan AKAVA:ssa, sil­lä akavalaisethan siitä eniten hyö­tyvät, kuten myös myös muis­takin tulosi­don­nai­sista etuuksista? 

  Pitää ottaa huomioon kuitenkin myös se että jos joku vapaute­taan sosi­aal­i­tur­va­mak­su­ista, niin samal­la on vas­taavasti alen­net­ta­va myös hänen sosi­aal­i­tur­vaansa. Muuten­han sys­tee­mi ei toi­mi! Ja jos halut­taisi­in alen­taa eläke­vaku­u­tus­mak­su­ja, niin sil­loin pitäisi aset­taa eläkkeille myös katto.

  Ja kom­ment­ti­na nim­imerkille “asum­istuet lakkokas­saan”, että ei ammat­tiy­hdis­tys­li­ike tai­da omis­taa sen parem­min ARA- tai muitakaan vukra-asun­to­ja. Jos tarkoite­taan Koja­mon omis­tuk­sia, niin ne ovat pörssiy­htiön omis­tuk­sia eivät se osakkaiden. Ammat­tili­itot voisi­vat aivan yhtä hyvin omis­taa minkä tahansa muunkin pörssiy­htiön osakkei­ta nyt ne vaan sat­tuvat omis­ta­maan Kojamoa ehkä n. 20% osu­udel­la. Ja sekin kan­nat­taa huomioi­da ettei koko Kojamokaan omista kuin joitakin pros­ent­te­ja koko Suomen vuokra-asun­tokan­nas­ta. Kan­nat­taisi päivit­tää omat tiedot jos sat­tuu luule­maan että ay-liike olisi merkit­tävä tek­i­jä vuokra-asun­tomarkki­noil­la ja että sil­lä olisi määräävä rooli Kojamossa. Kojamol­la jymäytetään kyl­lä tietämät­tömiä jatku­vasti, sikäli kun kat­soo niitä kom­ment­te­ja joi­ta somes­sa näkee ja joi­ta jopa poli­itikotkin harhaut­tamis­tarkoituk­ses­sa viljelevät.

  iij:ltä hyvin hal­li­tuk­sen toimia niiden seu­rauk­sia valai­se­va kom­ment­ti. Nämä jär­jestäy­tymät­tömät keit­elegroup­i­than niitä lakko­ra­joituk­sia ja paikallista sopimista juuri vaa­ti­vat päästäk­seen toim­i­maan kuten esimerk­ki ker­too. Ja tosi­aan ensim­mäisen sairaslomapäivän palkat­to­muus iskee heti ainakin niihin jot­ka ovat työe­htosopimusten ulkop­uolel­la (n. 10% työn­tek­i­jöistä) ja ehkä mui­hinkin jos sopimuk­ses­sa ei erik­seen kir­jat­tu muu­ta. Ja jos luulee että vain SAK:laisten alo­jen työn­tek­i­jöi­den kan­nat­taa pelätä, niin hän ere­htyy. Samat asi­at tule­vat koske­maan myös STTK ja AKAVA:laisten alo­jen henkilöstöä, joten kaikkien palka­nsaa­jien kan­nat­taa olla hereil­lä ja tukea niitä jot­ka nyt tais­tel­e­vat kaikkien työn­tek­i­jöi­den oikeuk­sien puoles­ta työe­hto­jen heiken­nyk­siä vas­taan. Siis jos eivät halua niitä heikennyksiä!

   1. Molem­mis­sa, kuten myös STTK:ssa per­su­ja on kuitenkin niin vähän etteivät ole päässeet sel­l­aiseen val­taan että oli­si­vat nyt tuke­mas­sa liit­to­jen joh­dos­sa hal­li­tuk­sen toimia joil­la heiken­netään kaikkien työn­tek­i­jöi­den ase­maa. Luulisin että aika hil­jaisi­na nuo “perus­pu­ur­ta­jat” tule­vat työ­paikoil­la ole­maan kun nyt kaik­ki näkevät mitä he sinne per­suilul­laan toivat.
    Jos jos­sakin perus­suo­ma­laiset ovat suurin ryh­mä niin “Loimaan kassassa”.

   2. Soin­in­vaar­alle kom­ment­ti­na että Aka­va muis­tut­taa mon­es­sa yhtey­dessä työ­na­jan­ta­puol­ta kuin työn­tek­i­jäpuol­ta jos OAJ:itä ei ote­ta huomioon. OAJ voisi olla ihan hyvin JHL:ssä mut­ta his­to­ri­al­lis­ten ja poli­it­tis­ten syi­den takia se on pysynyt Akavassa.

   3. Ei tai­da opet­ta­jat sopia samaan liiton koulu­jen siivoo­jien ja keit­täjien kanssa?

  1. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki AKK:lle että syy mik­si perus­suo­ma­lais­ten jäsenet SAK:ssa sekä STKK:ssa ei ole päässyt päät­tävi­in elimi­in johtuu siitä että SAK:ssa vaal­i­jär­jestelmä on sel­l­ainen että se suosii demarei­den ja vasem­mis­toli­iton jäseniä. Met­allili­it­to nykyi­nen Teol­lisu­us­li­it­to on taas ollut demarei­den hal­lus­sa. SDP:llä oli Met­allis­sa ja Paper­ili­itossa halu estää kom­mu­nistien pääsyn päät­tävi­in elimi­in. Raken­nus­li­it­to on hyvä esimerk­ki siitä että se on ollut läh­es aina kom­mu­nistien ja vasem­mis­toli­it­to­lais­ten hal­lus­sa . Moni ay-liik­keessä toimi­va perus­suo­ma­lainen duu­nari on siir­tynyt Loimaan kas­saan toden­näköis­es­ti protesti­na sille että SAK:sta on tul­lut täl­lä het­kel­lä puolue­poli­ti­ikan väline SDP:lle jota se ei aina ole ollut ihan suo­ranais­es­ti. SDP oli vielä 1980-ja 1990-luvul­la vaali­ra­hoituk­sen kohdal­la sidot­tuna osu­us­li­ikeeseen kuin ay-liikeeseen. Kun osu­us­li­ike ajau­tui 1990-luvul­la kri­isi­in tuo rahoi­tus hiipui ja SDP:n ain­oa merkkit­tävä vaali­ra­hoit­ta­ja oli SAK.

   1. Var­maankin näin, mut­ta tuskin kukaan ajat­teli Marinin hal­li­tuk­sen ole­van niin suo­raan SAK:n ohjauk­ses­sa kuin Orpo-Purran hal­li­tuk­sen ajatel­laan ole­van EK:n ohjauk­ses­sa. Ehkä Lindt­manin SDP on taas vähän lähempänä SAK:ta.

 8. Ansiokas kir­joi­tus. Olen kuitenkin eri mieltä siitä, pitäisikö työ­markki­noiden ”sisäpi­irin” ja ”mukaan pääsemät­tömien” työt­tömyy­se­tu­jen olla (edes läh­es) yhteneviä.

  Olkoon meil­lä 45-vuo­tias Mai­ja ja ikä­toverin­sa Raus­ki. Mai­ja on KTM ja tulee irti­san­otuk­si 20 vuo­den katkea­mat­toman työu­ran jäl­keen joukko-yt:issä. Raus­ki taas on tehnyt nuore­na kun­d­i­na muu­tamia kesiä sata­matöitä, kunnes elämän riemut veivät miehen mennessään. 

  Mai­ja on mak­sanut vero­ja 40% brut­toan­siostaan ja Raus­ki elel­lyt toimeen­tu­lotuel­la. Jos Mai­ja jää työt­tömäk­si, työl­listyy hän uudelleen viimeistään suh­dan­teen kään­tyessä. Rauskista ei työmi­estä enää tule. 

  Jos Mai­ja tietäisi tip­pu­vansa työt­tömäk­si jäädessään automaat­tis­es­ti toimeen­tu­lotuelle, olisi hän han­kkin­ut yksi­tyisen vaku­u­tuk­sen tur­vaa­maan työt­tömyysa­jan ansioi­ta. Olisiko Mai­ja valmis mak­samaan täl­laises­sa yhteiskun­nas­sa 40% tuloveroja?

  Asetel­ma on samankaltainen kuin työter­veyshuol­los­sa. Jos rahat jaet­taisi­in tasan, riit­täisi etenkin vähän saav­ille enem­män. Mut­ta riit­täisikö mak­sajien mak­suhalukku­us, vai syn­ty­isikö tilalle angloamerikkalainen yksi­tyi­nen vakuutusmarkkina?

  1. Mai­ja älysi liit­tyä työt­tömyyskas­saan. Raus­ki ei älyn­nyt. Jos olisi älyn­nyt, Raus­ki kuu­luisi myös sisäpiiriin.

   Onko oikein, että sisäpi­iri­in kuu­lu­mi­nen on vain siitä kiin­ni, sat­tuuko ole­maan kuul­lut asiasta?

   Mai­ja mak­saa kas­san jäsen­mak­sua 96 EUR/vuosi ja saa siitä puo­let takaisin vero­tuk­sen kaut­ta. Jos Raus­ki olisi älyn­nyt liit­tyä kas­saan, olisi hänkin mak­sanut 96 EUR/vuosi, mut­ta saanut vero­tuk­ses­sa takaisin vain 20%.

   Mai­ja oli mak­sanut kas­saan 48 EUR/vuosi ja Raus­ki 76,80 EUR/vuosi, saadak­seen palkkaan suh­teutetun työt­tömyys­tur­van. Reilua?

   Toiset ovat toki tasa-arvoisem­pia kuin toiset.

   1. Koko esimerk­ki KTM-Mai­jas­ta 40% veroas­t­eel­la ja keikkatyöläis-Rauskista on harhaanjohtava.
    Ensin­näkin aika har­va KTM mak­saa 40% veroa, 30% on lähempänä totuutta.

    Kas­san jäsen­mak­sut ovat aika mität­tömät veroi­hin ver­rat­tuna. Kas­soi­hin kuu­lumat­to­mia ovat lähin­nä sel­l­aiset joiden työ­suh­teet ovat pätkissä niin että työssäoloe­hto ei muutenkaan täyt­ty­isi. Ansiosi­don­naisen työt­tömyysko­r­vauk­sen saamisen suurin kynnnys on työssäoloe­hdon täyt­tämi­nen, ei kas­san jäsenyys. Tähän asti se on ollut 6 kuukaut­ta, 1.9. se pite­nee vuo­teen. Pätkä­työläi­sistä suurem­pi osa siis ei tule koskaan saa­maan ansiosi­don­naista, ja he eivät liity kas­soi­hin jos he eivät koe tarvit­se­vansa niitä. Tästä ovat hal­li­tuk­sen talousop­pi­neet var­maan toden­neet että on val­ta­van hyvä juttu.

  2. Tuol­laisel­la pros­en­til­la on Mai­jalle tulos­sa kul­tainen kädenpuristus.

   1. Nim­imerk­ki jt:lle kom­ment­ti­na tuo­hon OAJ:n jäsenyy­teen Akavas­sa niin ymmär­rän hyvin mik­si OAJ halua olla mukana Akavas­sa mut­ta JHL:ssä on kun­ta-alan työn­tek­i­jäli­it­to johon OAJ:ikin kuu­luu käytän­nössä kos­ka se neu­vot­telee palkoista Kun­ta- ja hyv­in­voin­tialue­työ­nan­ta­jien kanssa kuten myös JHL. Oli­han enti­nen Rautatieläis­ten Liit­to myös JHL:ssä vaik­ka se oli pitkään itsenäi­nen SAK:n jäsen­li­it­to. Mik­si rautatieläis­ten liit­to ei liitynyt esim AKT:hen?

  3. Itse lähtisin muut­ta­maan työt­tömyys­tur­vaa enem­män työ­suh­teen päät­tymisko­r­vauk­sen suun­taan. Eli työt­tömäk­si jäävä saisi kaikille saman julkisen työ­markki­nat­uen, ja työ­nan­ta­jal­ta könt­täko­r­vauk­se­na muu­ta­man kuukau­den palkkaa vas­taa­van sum­man joka kor­vaisi nykyisen ansiosi­don­naisen työt­tömyys­tur­van osu­u­den. Könt­täko­r­vauk­sen suu­rus voisi vai­hdel­la jotakuinkin samoil­la ehdoil­la kuin ansiosi­don­nainen työt­tömyys­tur­va nyt, toki sil­lä erol­la että työt­tömyyskas­saan kuu­lu­misel­la ei olisi merk­i­tys­tä. Toki vapaae­htoinen työt­tömyys­vaku­u­tus olisi edelleen mah­dolli­nen, mut­ta siihen ei tarvit­sisi julkisen val­lan puut­tua mitenkään.

   Täl­lä olisi usei­ta hyviä puo­lia: vakaat, pitkien työ­suhtei­den ns. hyvät työ­nan­ta­jat eivät jou­tu­isi mak­samaan nykyisen tasoisia vaku­u­tus­mak­su­ja ja työt­tömäk­si jääväl­lä olisi parem­mat kan­nus­timet uuden työn löytämiseen kun koko ansiosi­don­nainen osu­us on tilil­lä jo ensim­mäis­es­tä työt­tömyyspäivästä läh­tien. Samoin esimerkik­si kausilu­on­teiset alat jou­tu­isi­vat itse mak­samaan kus­tan­nuk­sen­sa täysimääräis­es­ti, eivätkä voisi hyö­tyä ansiot­tomasti työt­tömyys­tur­vas­ta; tämä paran­taisi kil­pailuneu­trali­teet­tia eri alo­jen välillä.

   Käytän­nössä toki tarvit­taisi­in jonkin­laisia vaku­u­tus­laitok­sia könt­täko­r­vauk­sia takaa­maan, mut­ta yksi­ty­isil­lä (finanssi­valvon­nan valvom­il­la) vaku­u­tus­markki­noil­la kus­tan­nusten kohtaan­to olisi toden­näköis­es­ti kuitenkin nykyti­laa selvästi parempi.

   1. (Äskeis­es­tä kom­men­tista katosi kaik­ki kap­pale­jaot. Yritän uudelleen triplavälilyönneillä.)

    Ideasi vaikut­taa minus­takin nyky­istä mallia parem­mal­ta yleis­es­ti ottaen. Kom­men­toin mainit­se­mal­la mielessä liikkuneesta asi­as­ta, joka liit­tyy löy­hästi tähänkin aiheeseen. 

    Mekanis­mit, joil­la pyritään suosi­maan vakai­ta työ­nan­ta­jia ja rokot­ta­maan mui­ta ovat eri­tyis­es­ti kan­natet­tavia sil­loin kun näitä vakai­ta työ­nan­ta­jia on riit­tävästi, kun niiden välil­lä on riit­tävästi kil­pailua, ja niiden toim­inta on riit­tävän tuot­tavaa. Ymmärtääk­seni Suomes­sa ollaan kaukana tästä tilanteesta, kun talous ei ole reaalis­es­ti kas­vanut 16 vuoteen. 

    Suomen tuot­tavu­u­den kasvu edel­lyt­täisi ei ain­oas­taan uut­ta yri­tys­toim­intaa (tai van­han kas­vat­tamista) vaan myös toim­intaa uusil­la, korkeampi­en kat­tei­den toimi­aloil­la. Uusi yri­tys ei ole juuri koskaan alku­vai­heessa vakaa tai edes kan­nat­ta­va. Riip­puu mm. alas­ta, mis­sä ajas­sa on real­is­tista odot­taa toimin­nan kehit­tymistä kestävälle ja ennustet­tavalle poh­jalle. Mut­ta jos pyritään kehit­tämään sel­l­aisen alan vien­tiä, jon­ka toim­intaa on tois­taisek­si vähän tai ei lainkaan, tarvit­tavaa aikaa on haas­tavaa arvioi­da kun ennakko­ta­pauk­sia ei koti­maas­sa ole ja kan­sain­vä­li­nen ver­tailu ei tuo­ta kaik­il­ta osin validia tietoa. 

    Tätä tavoit­tel­e­vat yri­tyk­set oli­si­vat mielestäni oikeutet­tu­ja tilapäis­es­ti hyö­tymään kaikesta sel­l­ais­es­ta, mikä niiden toim­intaa edesaut­taa, kun­han liike­toim­inta­malli itsessään ei perus­tu ansiot­toman hyö­dyn keräämiseen yhteiskun­nas­ta. Suurien, vakaiden yri­tyk­sien suosimi­nen uusien pienyri­tys­ten kus­tan­nuk­sel­la kohden­tu­isi tässä tapauk­ses­sa epä­tarkoituk­sen­mukaises­ti. Kun AY-myön­teis­ten ihmis­ten kanssa keskustelee, patent­ti­vas­tauk­se­na usein kuulee että jos yri­tys ei pysty jatka­maan toim­intaansa vaikka­pa lakoista aiheutunei­den ongelmien vuok­si (tähän voi vai­h­taa minkä tahansa muunkin yri­tys­toim­intaa han­kaloit­ta­van ongel­man), niin sel­l­ainen yri­tys ansait­see men­nä konkurssi­in. Tuol­la men­tal­i­teetil­la meille ei syn­ny yri­tyk­siä, jot­ka voivat nos­taa kansan­talouden uuteen nousu­un, kos­ka juuri nämä yri­tyk­set ovat läh­es aina alku­vai­heessa elinkelvot­to­mia täl­lä logi­ikalla. Tämä alku­vai­he myös jatkuu usein paljon pidem­pään ver­rat­tuna koti­maan markki­noil­la jol­lakin per­in­teisel­lä alal­la toimi­vaan yri­tyk­seen, jon­ka toim­inta on suo­ravi­ivaista eikä perus­tu inno­vaa­tioi­hin / niiden tes­taamiseen kv. markki­noil­la ja toimin­nan kehit­tämiseen tästä opitun pohjalta. 

    Yri­tys voi toki paran­taa men­estymisen edel­ly­tyk­siään han­kki­mal­la jo alku­vai­heessa mah­dol­lisim­man paljon rahoi­tus­ta. Toivoisin kuitenkin etupäässä sel­l­aisia poli­it­tisia lin­jauk­sia, jot­ka sal­li­si­vat ja tuk­i­si­vat yrit­täjyyt­tä ilman iso­ja ulkop­uolisia rahoit­ta­jia. Jos ja kun rahoit­ta­jat eivät ole suo­ma­laisia, yri­tyk­sen vaiku­tus Suomen kansan­talouteen ja toisaal­ta sen mah­dol­lisu­us puo­lus­taa suo­ma­lais­ten työn­tek­i­jöi­den oikeuk­sia ovat lähtöko­htais­es­ti rajal­lisem­pia. Orgaa­ni­nen kasvu olisi tästä näkökul­mas­ta toiv­ot­tavin tilanne, mut­ta mitä raskaam­mat velvoit­teet ja riskit aloit­taval­la yri­tyk­sel­lä on kan­net­ta­vanaan, sitä vähem­män orgaanis­es­ti kas­vavia yri­tyk­siä meille käytän­nössä syntyy.

  4. Minus­ta on aivan ok, jos yksil­lä on parem­pi työt­tömyys­tur­va kuin toisil­la, kun­han nämä yhdet myös rahoit­ta­vat parem­man tur­vansa kokon­aan itse.

   Se, että ansiosi­don­naisen piiri­in ei pääse ellei täytä ehto­ja, mut­ta kus­tan­nuk­si­in joutuu silti osal­lis­tu­maan, on yksiselit­teis­es­ti väärin. Siinä pien­i­t­u­loiset pätkä- ja silp­putyöläiset rahoit­ta­vat hyvä­tu­lois­t­en, pitki­in työ­suhteisi­in pääs­sei­den ihmis­ten turvaverkkoa.

 9. Joskus kan­nat­taisi pysytel­lä omas­sa ydi­nosaamises­sa eikä heit­el­lä mielip­iteitä asi­as­ta kuin asi­as­ta. Jonkun oanee­likeskustelun olen joskus kat­sonut jos­sa Soin­in­vaaran puheet Helsin­gin asun­topoli­ti­ikas­ta vaku­ut­ti­vat. Viimeaikoina tääl­lä blogin­puolel­la taas on ollut aikamoista oikeis­to­lais paskaa. Tässäkin asi­as­sa ei oikein tul­tu mihinkään muuhun päätök­seen kuin että Soin­in­vaara vas­tus­taa ay-liiket­tä van­ho­jen kauno­jen vuok­si. Vaikut­taa siltä että poli­ti­ikas­sa pitäisi olla tiuk­ka yläikära­ja. Jos­sain vai­heessa ihmi­nen jumi­u­tuu jollekkin men­neelle aikakaudelle jota on elänyt eivätkä mielip­i­teet enää vas­taa todel­lisu­ut­ta. Vas­tuu pitäisi siirtää niille joil­la tule­vaisu­ut­ta las­ke­taan ole­van vuosikym­menis­sä eikä vuosissa.

  1. Nim­imerk­ki KK89:lle kom­ment­ti­na että olen itsekin seu­ran­nut Soin­in­vaaran yhteiskun­nal­lista ana­lyysia vuosien var­relta mut­ta en olke kuitenkaan tul­lut siihen johtopäätök­seen että Soin­in­vaara olisi oikeis­to­lainen tai vasem­mis­to­lainen. Soin­in­vaara on jo kir­jas­saan Sata-komitea – Mik­si asioista päät­tämi­nen on niin vaikeaa vuodelta 2010 analysoin­ut kolmikan­nan toim­intaan. Tuol­loin Satakomite­as­sa oli tarkoi­tus uud­is­taa sosi­aal­i­tur­va sadas­sa päivässä ja lop­putu­lok­se­na ei ollut muu­ta kun se että taku­ueläke tuli voimaan. Mitään suuria uud­is­tuk­sia ei ole 10 vuodessa onnis­tut­tu saa­maan aikaan kos­ka kolmikan­ta on sen kaatanut joko Ay-liikeen toimes­ta ja työ­nan­ta­japuolen puolelta. Olen asi­as­ta keskustel­lut myös Vihrei­den kanssa yleis­es­ti ja suurin osa heistä pitää Ay-liikeen toim­intaa suurim­pana esteenä mitä tulee sosi­aal­i­tur­van sekä työ­markki­noiden uud­is­tamiseen (johon myös sisäl­tyy työperäi­nen maa­han­muut­to ja etenkin saatavu­usharkin­nan pois­t­a­mi­nen) kos­ka nuo asi­at ovat neu­votel­tu per­in­teis­es­ti kolmikan­nas­sa. Viimeis­ten 15 vuo­den aikana se ei ole tuot­tanut mitään tulosta pait­si eläkeiän nos­tamises­sa joka sovit­ti­in kolmikannassa.

 10. Vaiti­olovelvol­lisuuteni kieltää min­ua men­emästä yksi­tyisko­hti­in, mut­ta eräässä sosi­aalipoli­it­tises­sa neuvonpidossa… 

  Mik­si näistä on vaiti­olovelvol­lisu­us kun ollaan päät­tämässä meitä kaikkia koske­vista yhtei­sistä asioista?

  1. Nim­imerk­ki Kil­go­relle kom­ment­ti­na että vaiti­olovelvol­lisu­us johtuu siitä näitä asioi­ta tehdään luot­ta­muk­sel­la jot­ta niitä ei vuodet­taisi julk­isu­u­teen neu­vot­telu­iden aikana. Myös neu­vot­telu­iden jäl­keen vaiti­olovelvol­lisu­us on edelleen voimis­sa kos­ka siitä on yleen­sä sovit­tu että asi­at pide­tään luottamuksellisena

 11. Minus­ta tässä kir­joituk­ses­sa oli oikein ansiokkaasti sana “ja” eli kor­po­ra­tivis­mis­sa val­ta luisuu työn­tek­i­jä- JA työ­nan­ta­ja­jär­jestöille. Kir­joituk­ses­sa muis­tute­taan, että työ­nan­ta­ja­jär­jestöjä ei kiin­nos­ta Suomen etu, vaik­ka ne sel­l­aista mielel­lään esit­tävätkin ja tätä harhakäsi­tys­tä härskisti hyö­dyn­tävät. Tämä harhakäsi­tys näkyy mielestäni pait­si hal­li­tus­poli­itikko­jemme julk­i­lausumis­sa, myös muus­sa yleisessä keskustelus­sa mukaan­lukien tätä kir­joi­tus­ta koske­va kom­men­toin­ti, joka pikaisel­la silmäyk­sel­lä keskit­tyy pääasi­as­sa työn­tek­i­jäpuolen jär­jestö­jen toim­intaan. Jos­sa toki on kri­ti­soitavaa, var­masti. Olisi kuitenkin hyvä muis­taa se sana “ja”.

 12. Olenkin toivonut, että Osmo ottaisi kan­taa työ­markki­nati­lanteeseen, kiitos tästä avauksesta.
  Hal­li­tuk­sen edus­ta­jat tois­tel­e­vat kuin papukai­jat, että “uud­is­tuk­set” ovat “vält­tämät­tömiä”, vaik­ka ay-liiket­tä eniten hiertäville ei ole pystyt­ty osoit­ta­maan minkään­laisia työl­lisyys- tai talous­vaiku­tuk­sia. Suomen ja hyv­in­voin­ti­val­tion etua kuulem­ma aje­taan ja näper­rel­lään palkat­tomien sairaspäivien kaltais­ten asioiden kanssa, kun pitäisi tehdä iso­ja asioi­ta eli esim. houkutel­la tänne reilusti enem­män ulko­maalaista pääo­maa ja työntekijöitä.
  Etu­jär­jestöt hoita­vat omaa tehtävään­sä eli aja­vat jäsenkun­tansa, eivät Suomen etua. On äärim­mäisen vaar­al­lista, jos hal­li­tu­so­hjel­ma tehdään copy­paste-menetelmäl­lä etu­jär­jestö­jen tavoitteista.
  Yksi raadolli­nen esimerk­ki on alko­holin saatavu­u­den helpot­ta­mi­nen koti­inkul­je­tuksi­neen: kansan­taloudel­lis­es­ti ja ‑ter­vey­del­lis­es­ti katas­trofi, mut­ta kau­pat kiittävät.

  1. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Doom­say­er­ille Marinin hal­li­tuk­sen toimin­nas­ta koskien työ­markki­noi­ta niin koko Marinin hal­li­tus syn­tyi sen takia kos­ka edelli­nen päämin­is­teri Rinne sotkeu­tui Postin työ­tais­telu­un joka oli aito työ­tais­telu. Marinin hal­li­tuk­sel­la meni kaik­ki panos Covidin hoitoon ettei sil­lä ollut aikaa puut­tua mihinkään työ­markki­naki­is­taan kos­ka ay-liike itse asi­as­sa suos­tui moni­in sosi­aal­i­tur­van muu­tok­si­in joi­ta joudut­ti­in tekemään COVIDIN aikana myös liit­toi­hin kuu­lumat­tomille työntekijöille.Keskusta vaati työ­markkin­au­ud­is­tuk­sia sykyl­lä 2020 ja ain­oa toimen­pide jon­ka Marinin hal­li­tus teki oli eläkeputken pois­t­a­mi­nen vaik­ka liitot molem­min puolin epäon­nis­tu­i­v­at yhdessä neu­vot­tele­maan sen tule­vaisu­ud­es­ta. Mitä teki Marinin hal­li­tus? Poisti putken ilman että liit­ti­jen reagoin­tia. Sama kos­ki Akti­ivi­malli 2:n ottamista käyt­tön uudelleen kos­ka sekin oli Kepun vaa­timus hal­li­tuk­sen jatkolle. Orpon hal­li­tuk­sen ohjel­ma ei ole suo­raan kopi­oitu EK:stä. Yleis­siv­o­tu­us säi­lyy. Ain­os­taan paikalli­nen sopimi­nen laa­jen­tuu jär­jestäy­tymät­tömi­in yri­tyk­si­in ja poli­it­tisia lakko­ja rajoite­taan uud­is­ta­mal­la vuo­den 1946 työrauha­lakia joka on 78 vuot­ta vanha

   1. Tietenkään hal­li­tu­so­hjel­ma ei ole kokon­aan EK:n käsialaa, onhan esim. maa­han­muut­toa pitänyt vaikeut­taa vas­toin EK:n toivei­ta, jot­ta on saatu per­sut mukaan. Mut­ta tutki­vat jour­nal­is­tit ovat ansiokkaasti löytäneet pitkät pätkät tek­ste­jä jot­ka ovat sanas­ta sanaan työ­nan­ta­jien edun­valvo­jien kynästä. 

    Yksi hal­li­tuk­sen mantroista on se, että työrauha­la­ki on vuodelta 1946. Se, että laki on van­ha, ei tee siitä automaat­tis­es­ti huonoa. Onhan Suomes­sa edelleen sel­l­aisi­akin lake­ja, jois­sa viitataan keis­ari­in. Ja kuten emer­i­tus­pro­fes­sorit Bru­un ja Kosk­i­nen ovat toden­neet, lakia on päivitet­ty lukuisia ker­to­ja, myös 2000-luvul­la. Hyv­in­hän se on näyt­tänyt toimi­van, poli­it­tisia lakko­ja on ollut hyvin vähän viimeisen 30 vuo­den aikana. Nyt niitä on, mut­ta ne ovat tietois­es­ti aiheutettuja.

  2. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Doom­say­er­ille että van­hat lait eivät yksinker­tais­es­ti palvele sitä tarkoi­tus­ta enää mil­loin ne ovat säädet­ty. Tuokin viit­taus keis­ari­in taitaa olla nykyään enään vain Suomen rikoslais­sa. Rikoslakia on uud­is­tet­tu use­asti keis­arin ajoista läh­tien. Se että lain­säädän­töä on päivitet­ty on eri asia kuin lain­säädän­nön kokon­aisu­ud­is­tus. Joko vuosi eduskun­ta uusii van­ho­ja lake­ja mut­ta työai­ka lakia ei ole pystyt­ty uud­is­ta­maan kos­ka kolmikan­ta ei ole tul­lut siihen yksimielisyy­teen mitkä lain koh­dat pitäisi uudistaa.

   1. Vaa­timus­ta humalasalko­jen kas­vat­tamis­es­ta jokaisel­la maati­lal­la ei kai ole pois­tet­tu laista, mut­ta jonkin tahon (ei eduskun­ta) päätök­sel­lä se on laitet­tu sulkuihin.

 13. Olen aiem­minkin kuu­lut Soin­in­vaar­al­ta tuon kom­mentin että par­tit yrit­tivät päät­tää muun muas­sa rat­api­ha­jär­jeste­ly­istä Helsingis­sä. Min­ua kiinos­taisi mis­tä jär­jest­ly­istä oli sil­loin kyse? Pasi­lan rat­api­has­ta vai Helsin­gin päärautatiease­man rat­api­has­ta? Ja mik­si par­tit edes otti­vat nuon esille neu­vot­teluis­sa vaik­ka sehän kuu­luu liikennepuolelle?

   1. Kiitos Osmo vastauksesta.Mielenkiintoista että työ­markki­na osa­puo­lia edes kiinos­taisi Pasi­lan tavar­ali­iken­nejär­jeste­lyt. Ymmär­rän nyt hyvin mik­si kolmikan­ta ei toi­mi. Nyt tämä ymmär­rys pitäisi saa­da demarei­hin ja Vasem­mis­toli­it­toon. Minus­ta tässä asi­as­sa Vihrei­den pitäisi aktivoitua ja otta pesäeron vasem­mis­toon. Olen kuitenkin pet­tynyt ettei Sofia Vir­ta, jota pidän erit­täin fik­suna henkilönä, on kuitenkin ottanut tässä työ­markki­na asi­as­sa vasem­mis­ton lin­jan . Vihrei­den vai­h­toe­hto jää nyt täl­lä lin­jal­la pimen­toon tai sit­ten se jää vasem­mis­ton vai­h­toe­hdon markkinaosastolle

 14. Min­un suh­tau­tu­mis­tani näi­hin kolmikan­nan pääpukarei­hin EK ja Ay liike viitoit­taa hei­dän his­to­ri­al­liset ”saavu­tuk­set”.
  Suomen itsenäistyessä sil­loinen EK vas­tusti Venäjästä irtau­tu­mista. Ay liike vuorostaan jär­jesti asi­at Venäjän avus­tuk­sel­la niin, että vapaus­so­das­ta tuli enem­mänkin sisällissota.
  Ei täl­laiset etu­jär­jestöt saisi päät­tää koko Suomen kansaa koske­vista asioista. Ay liike ajaa omien­sa etu­ja ja EK ssa ovat edustet­tuina yhtiöt, joiden omis­ta­jis­sa on suuri ulko­maalai­somis­tus. Kum­mal­takin näyt­tää uno­htu­van Suomen kansa.

 15. Tule Osmo takaisin vihrei­den puolue­toim­intaan ja pot­ki fem­i­nis­ti­hirviöt ulos!

 16. Kiitos hyvästä avauk­ses­ta suo­ma­laisen kor­po­ratismikoneis­ton ymmärtämisek­si ja harjaamiseksi. 

  Tapasimme ennen vuo­den 2011 eduskun­tavaale­ja Helsin­gin Itäkeskuksessa. 

  Keskuste­limme tuol­loin tästä suo­ma­laisen kor­po­ratismin ytimi­in osuneesta kir­joituk­ses­ta, joka ei johtanut sen kummempaan. 

  Sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iön vaku­u­tu­sosas­ton yli­jo­hta­jana (vuosi­na 1993 – 2009) toimin­ut Tar­mo Pukki­la kir­joit­ti Helsin­gin Sanomis­sa 15.3.2011, että vahinko­vaku­u­tus- ja työeläke­jär­jestelmämme ovat perus­tus­lain vastaisia. 

  Tuor­eim­man vinkin tähän val­ta-alueeseen on antanut nykyi­nen Tesin (koko nimeltään Suomen Teol­lisu­us­si­joi­tus Oy) toim­i­tusjo­hta­ja Pia Santavirta:
  ”Vaku­u­tusy­htiön tehtävä on ensisi­jais­es­ti kat­soa se, että mitä lain­säädän­nön nojal­la, tälle henkilölle mak­se­taan etuuk­sia. Ja kuka se lain­säädän­nön sisäl­lön sit­ten päät­tää? Niin se on kolmikan­tais­es­ti, työ­markki­naos­a­puo­let ja STM. Päät­tää sen, että mitä kor­vataan, kenelle kor­vataan ja mis­sä tilanteessa.” Lähde: Finanssialan Kolme väärinymmär­rystä vaku­u­tus­lääkäreistä – vide­ol­la vuon­na 2014. 

  Isos­ta kuvas­ta tarkem­min ker­too Sep­po Kont­ti­nen vuon­na 2014 ilmesty­nessä Lakien syn­ty kirjassaan. 

  Joko­han vuon­na 2024 aika olisi kyp­sä sille, että myös työ­nan­ta­japuoli suos­tuu siihen, että par­tit irroite­taan käyt­tämästä tosi­asial­lista lainsäädäntö‑, toimeen­pano- ja tuomio­val­taa sosi­aali­vaku­u­tusjär­jestelmien piiris­sä? Kyse on kuitenkin julkisen val­lan käytöstä mil­jar­di­en euro­jen liike­toim­inta-alueel­la. Val­taosin yksi­tyis­es­ti omis­te­tuis­sa vaku­u­tusy­htiöistä ja eläkelaitoksissa. 

  Sitä en tiedä maal­likkona, että onko tästä kuvios­ta sovit­tu ILO:n kolmikantapaperissa? 

  Joten toiv­ot­tavasti kir­joi­tat­te suo­ma­lais­es­ta kor­po­ratismista lisää.

 17. Asian kor­jaami­nen on äänestäjien ja eduskun­nan vastuulla:
  1) emme saa enää äänestää täl­läistä hal­li­tus­ta kuin nykyi­nen ja edel­liset, jot­ka kir­joit­ta­vat hal­li­tu­so­hjel­maansa, että lake­ja tuote­taan part­tien toimes­ta (~“kolmikan­tais­es­ti”)
  2) Suurten omaisuuk­sien siirtämi­nen veron­mak­sajil­ta parteille (kuten VVOn kaut­ta tehti­in) lopetet­ta­va. 3) Par­tit vapautet­ta­va eläke­varo­jen (Laki työeläke­vaku­u­tusy­htiöistä luku 4 pykälät 9b ja 9e) eli suomen elinkei­noelämän hallinnoin­nista (johtaa heikkoon hallinnointiin)
  4) Par­tit vapautet­ta­va sotu­vaku­u­tus­mak­su­jen (jot­ka ovat oleel­lis­es­ti palkka­sum­maan kohdis­tu­vaa vero­tus­ta) määräämis­es­tä. Tällekin hal­li­tuskaudelle VM ennus­taa sotusek­tori lle n.4mrd€/a yli­jäämää. Ei jär­jen­häivää kun samaan aikaan kun­nat, val­tio ja hyv­in­voin­tialueet paini­vat resurssip­u­lan kanssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.