Kisa menee tiukaksi

Haav­is­tol­la on ollut viime päiv­inä kova nos­te. Se tulee vas­taan kaikkial­la ja se näkyy kan­na­tusarviois­sa. Kysymys on oikeas­t­aan vain siitä, tuleeko maali vas­taan liian nopeasti.

Oheises­sa kuvas­sa on viisi ensim­mäisen kier­roksen jäl­keen tehtyä kan­na­tusarvio­ta aika­janalle asetet­tuina ja niiden kaut­ta piir­ret­ty tren­di­vi­i­va. Kunkin haas­tat­telun sijoitin aika­janalle haas­tat­telu­a­janko­hdan keskiar­vonko­hdalle. Jos kehi­tys jatkaa näin, Haav­is­ton kan­na­tus on vaalipäivänä yli 50 %. Stub­bin voi pelas­taa kuitenkin jo annet­tu­jen ennakkoään­ten suuri määrä. Tuon kuvan perus­teel­la Stubb voit­taisi ennakkoäänet ja Haav­is­to vaalipäivän äänet. Sitä kuva ei ker­ro, kumpi voit­taa vaalin, mut­ta tiukalle menee.

10 vastausta artikkeliin “Kisa menee tiukaksi”

 1. Venäjän tule­va (poli­it­ti­nen) kehi­tys on arvaam­a­ton­ta ja täysin ennus­tam­a­ton­ta tulevaisuudessa.
  Itse tein äänestyspäätök­sen siltä poh­jal­ta, kum­man ehdokkaista näk­isin itse
  mieluiten ole­van jatkos­sa puo­lus­tusvoimien ylipääl­likkönä Suomessa.

 2. Markki­nan mukaan Stubb saisi 54,5% äänistä joten joukkoä­lyn mukaan ei mene tiukalle. Haav­is­ton voitos­ta muuten tar­jo­taan 13x ker­toimia. Mut­ta toki hyvä on hypeä lisätä niin saa kansa jän­nätä. Hienot vaalit. Tasaisen vauhdin taulukot voita­neet lait­taa romukoppaan!

  1. Lop­ul­ta Stubb sai vain 51,6%, eli menikin tuo­ta ennus­tus­ta selvästi tiukemmaksi.

 3. Kum­mas­ta on sodan johtoon? Suo­mi meni län­teen, mut­ta län­si meni itään, kun kat­soo USA:n poli­ti­ikkaa. Ehkä Suo­mi on maail­man napa ja muut keikkuu sit­ten ympäril­lä. Ihme usko Stub­bil­la Natoon ja yhteistyöhön USA:n kanssa, kun oli Ukrainal­lakin Yhdys­val­to­jen pres­i­dentin allekir­joit­ta­mat paper­it tur­vas­ta, kun luopui­v­at ydi­na­seista ja pom­mikoneista. Oba­makin kävi oikein tarkas­ta­mas­sa, että Ukraina riisui itsen­sä aseista. Nyt mikään sana ei pidä ja paper­it ovat vain pape­ria. Kun­ni­al­lisia miehiä ei poli­ti­ikas­sa näy. Ehrensvärd oli oike­as­sa ja nyt pitäisi olla valmis itse sotimaan.

  1. No jos min­ul­ta kysytään niin olisin paljon luot­tavaisem­pi Haav­is­ton ollessa joh­dos­sa että sotaan ei ylipäätään joudut­taisi, ja jos joudut­taisi­in näk­isin Haav­is­ton ennem­min pres­i­dent­tinä kuin Stub­bin. Jos jokin adjek­ti­ivi tois­tuu miten Stub­bia kuvataan, se on sana ylim­ieli­nen. Mielestäni erit­täin vaar­alli­nen omi­naisu­us eri­tyis­es­ti vaar­al­lisi­na aikoina.

  2. Ran­skan rahoil­la Ehrensvärd­kin tukiko­htaa rak­en­si. En tiedä, mitä hän sil­lä hurskaal­la keho­tuk­sel­la tarkoitti.

 4. Varsinkin kun tiede­tään, että yli puo­let äänioikeute­tu­ista äänestää ennakkoon, niin kuva­han nimen omaan ker­too kumpi voit­taa — ja kohtu­ullisen selkeästi.

  Yleis­es­ti olen havain­noin­ut, että ne ovat eri­laiset pien­puolueet, joiden väki on joka iki­nen ker­ta aidosti häm­mästyneitä vaal­i­t­u­lok­sen heikkouteen. Onhan vaa­liken­til­lä joka ker­ta tun­tunut saman­mielis­ten kesku­udessa “kova nos­te” varsinkin aivan h‑hetkeä edeltävänä päivänä. Täl­lä ker­taa tähän vipu­un meni näyt­tävim­min Väyry­nen, joka sai eri­laiset pitkän lin­jan protes­ti­ak­ti­iviänkyrät innos­tu­maan nimien keru­us­ta viime het­kel­lä. Kuhi­na somekanav­il­la oli kovaa luokkaa kalkkivi­ivoil­la. Ja häm­mästys oli sit­ten suuri, kun kuplan “kova nos­te” ja yleinen pöhinä kään­tyikin varsin vaa­ti­mat­tomik­si kannatuskorttimääriksi. 

  Soin­in­vaar­al­la on tässä viestis­sään tietysti myös markki­noin­tikul­ma, mut­ta kan­nat­taako tähän samaan “kaik­ki joiden kanssa olen itse jutel­lut ovat innois­saan” ‑ansaan nyt näin näyt­tävästi ajaa? 

  Varsinkin kun jos tuo kuva on merk­i­tyk­selli­nen, kuten Osmo sen lait­taes­saan tun­tuu indikoivan että olisi, itsessään ker­too että takki­in tuli. Vaalia kun ei voite­ta lop­pu­fi­ilik­sil­lä saman­mielis­ten kuplien sisäl­lä vaan äänil­lä — joi­ta on annet­tu 31.1. alkaen.

  Lähi­men­neisyy­destä tulee mieleen toinenkin ekstrap­o­laa­tion eriko­is­mies. Koron­aku­umeen aikaan Ilk­ka Rau­vola sai paljon some­huomio­ta tilas­toil­laan. Miehelle voi antaa hie­man kredi­it­tiä siitä, että havain­nol­listi ekspo­nen­ti­aal­ista kasvua jon­ka vaiku­tuk­sia mon­en on vaikea mieltää. Mut­ta ansiokku­us häl­veni tois­ton myötä aika pian kos­ka käp­pyrät osoit­ti­vat ker­ta toisen­sa jäl­keen vain ja ain­oas­taan koil­liseen siten, että johtopäätök­senä yleen­sä 8 viikon päästä Suomes­sa tarvit­taisi­in 6,5 miljoon­aa vapaa­ta sairaalasänkyä.

  Har­mi ettei vaale­ja voi­da siirtää 9 viikol­la eteen­päin, kos­ka siinä vai­heessa Haav­is­ton kan­na­tus olisi näköjään väistämät­tä kan­sain­välis­es­tikin huikeat 103%!

 5. Trendin mukaan Haav­is­to ylit­tää Putinin kan­na­tus­luke­mat (81–83 %) maalisku­un puo­livälis­sä ja 100 % kan­na­tus ylitetään huhtiku­un alussa!

 6. Muuten joo Olisi voin­ut olla Haav­is­to mut­ta en tykkää hänen taus­ta­joukoista yhtään. No, Haav­is­tolle on käyt­töä muual­la — jos jatkaa rauhan­neu­vot­teli­jana. Ja ei se mee niin että jotenkin mys­tis­es­ti vielä kuukausi kak­si auto­val­in­to­ja ja halko­ja ja puolisoi­ta jauhamal­la paikat olisi vai­h­tuneet. No kansa päät­tää ja toiv­otaan että vihreät ei taas tuut­taa eet­teri­in hastag eimun­pres­sa sontaa

 7. Ylen torstaina julkaise­man pres­i­dent­tiky­se­lyn mukaan Stub­bia äänestäisi 54 pros­ent­tia kyse­lyyn vas­tan­neista ja Haav­is­toa 46 pros­ent­tia. Rainio-Niemen mukaan kyse­lyi­den tulok­set ovat usein ennakoi­neet onnis­tuneesti vaalien lop­ullista tulosta.

  Talous­tutkimus teki kyse­lyn puhe­lin­haas­tat­teluina 31.1.–6.2. eli ennakkoäänestyk­sen aikana. Tutkimuk­seen vas­tasi yhteen­sä 1 543 ihmistä, joista 78,5 pros­ent­tia val­it­si ehdokkaan. Kyse­lyn virhe­mar­gin­aali on suurim­mil­laan noin kak­si pros­ent­tiyk­sikköä suuntaansa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.