Puheeni valtuustosta Valimon teollisuusalueesta

Val­tu­us­to käsit­teli Otso Kivekkään aloitet­ta asun­to­jen kaavoit­tamis­es­ta teol­lisu­usalueelle Val­imon itäosas­sa tule­van Vihd­in­tien ratikan äärelle.

Hyvät val­tu­ute­tut!

Joskus yli 40 vuot­ta sit­ten esitin, että Ruo­ho­lahdessa sil­loin ollut lau­tatarha pitäisi siirtää pois asun­to­jen tieltä. Se herät­ti val­tavaa pahen­nus­ta kokoomuk­ses­sa: miten voit olla noin yri­tysvi­hamieli­nen, min­ulle huudet­ti­in. Tuskin kukaan pitäisi enää lau­tatarhaa järkevänä maankäyt­tönä Ruoholahdessa.

Kaupun­gin kas­vaes­sa sen maankäyt­tö muut­tuu. Mikä oli ennen järkevää ei uudessa tilanteessa sitä enää ole. Tämä on vaikeaa kokoomuk­selle, mut­ta on se tietysti joskus vaikeaa meille vihreillekin.

Parhail­laan pure­taan Hakaniemen sil­tahirvi­tys­tä. Siitä tuli aikanaan niin ruma, korkea ja kaupunkiku­vaan huonos­ti sopi­va, kos­ka sen ali piti päästä laival­la Hakaniemessä ole­valle ele­ment­tite­htaalle. Kun sil­ta oli valmis, tehdas lopet­ti toimintansa.

Punavuori oli aikanaan paljolti teol­lisu­usaluet­ta, mut­ta ei ole enää eikä kukaan teol­lisu­ut­ta sinne haikaile.

Kun me nyt raken­namme Vihd­in­tien ratikkaa, teol­lisu­usalue on sen var­rel­la väärää maankäyt­töä. Ratikalla ei laste­ja tehtaalle kul­jete­ta. Teol­liset työ­paikatkin hyö­tyvät vain mar­gin­aalis­es­ti ratikkay­htey­destä, kos­ka hehtaaria kohden teol­lisu­usalueelle on todel­la vähän työpaikkoja.

Tääl­lä on san­ot­tu, että Helsin­gin rajo­jen sisäl­lä pitää olla tilaa teol­lisu­udelle. En tui­jot­taisi kun­tien rajo­ja. Jos olisin itse perus­ta­mas­sa teol­lisu­usyri­tys­tä pääkaupunkiseudulle, en lait­taisi sitä Helsinki­in vaan toden­näköis­es­ti jon­nekin Kehä III:n vai­heille. En tai­da olla tämän kanssa yksin. Val­imon alueen tilat ovat suurelta osin tyhjinä.

On erit­täin perustel­tua säästää suurem­pi osa Riis­tavuoren met­sästä ja siirtää sinne tarkoite­tut asun­not Val­imon alueelle. Viher­aluei­den arvo koros­tuu, kun kaupun­ki tiivistyy.

16 vastausta artikkeliin “Puheeni valtuustosta Valimon teollisuusalueesta”

 1. Olen samaa mieltä että toimis­toki­in­teistö­jen muut­ta­mi­nen asun­noik­si Val­imon työ­paik­ka-alueel­la kävisi ilman muu­ta, kos­ka alueen eteläpäässä Pitäjän­mäen­tien var­rel­la on jo har­rastet­tu sitä.
  ABB:n tavar­ali­ikenne jää vain mieti­tyt­tämään, voiko sitä varten vetää joku oma katu jon­ka var­rel­la olisi vain työpaikkoja.

  1. Hyv­in­hän Suomen vilkkaim­man sata­man rekkar­al­li mah­tuu men­emään Tyy­nen­merenkat­ua pitkin 

   Län­sisa­ta­mas­sa on suurim­mat Tallinkin rahti­lai­vat MyS­tar ja Megas­tar ja keikkaa menee 12 ker­taa päivässä plus henkilöautot

 2. Vaikut­taa tosi mukaval­ta ympäristöltä tuo val­tu­us­to kun jokaises­sa puheessa pitää v*ttuilla muille, vai oletko se ain­oas­taan sinä? 

  Sen ver­ran vinkkiä että jos ajatuk­se­na on potkia teol­lisu­usyri­tyk­siä sieltä pois, niin ne kan­sain­väliset (ABB) tuskin läh­tee rak­en­ta­maan tehdas­ta muualle pääkaupunkiseudulle vaan ne työ­paikat ovat sit­ten pois lopullisesti

  1. Nim­imerk­ki hup­skselle kom­ment­ti­na että kyl­lä suuret fir­mat löytävät uusia tont­te­ja pääkaupunkiseudul­ta. Onhan moni koti­mainen fir­ma siirtänyt toimip­is­teitä uusi­in paikkoi­hin pääkaupunkiseudul­la. Ihmette­len mik­si helsinkiläiset liput­ta­vat yri­tys­toim­intaa Van­taalle, Nur­mi­järvelle, Espooseen ja Sipooseen. Jopa tapauk­ses­sa nämä fir­mat mak­sa­vat kiin­teistöveron­sa kaupungille ja yri­tysvero­tuk­ses­ta osa tilitetään myös kunnalle.

 3. Toinen paik­ka, jos­sa kokoomuk­sen vaal­i­mat pelti­hal­lit pistävät silmään, on Viik­in­ran­nas­sa Viik­in­tien var­res­sa. Siinä olisi upeat ulkoilumaas­totkin vier­essä, mut­ta ei, ne pelti­hal­lit romu­ja pur­suavine pihoi­neen täy­tyy siel­lä saa­da säi­lyt­tää, kun ne ovat siel­lä aina ennenkin olleet.

  Muu­tos on kokoomuk­selle vaikea asia, jos se kos­ket­taa omaa viiteryh­mää tai kan­nat­ta­jakun­taa. Vaik­ka “köy­hiä” tai duunare­i­ta puolestaan saa ja pitää kurit­taa oikein kunnolla.

 4. Ihmette­len hiukan Soin­in­vaaran asen­net­ta että kun­ta rajoil­la ei olisi mitään merk­i­tys­tä teol­lisu­us­laitosten sijoit­tamises­sa. Kuitenkin kun­ta saa teol­lisu­us­laitok­sista kiin­teistöveroa ja yhteisöveros­ta puo­let tilitetään kun­nalle. Eikös kaik­ki pääkaupunkiseudun kaupun­git kil­paile uusista investoin­neista? Mielel­lään espoolaise­na ottaisin kaik­ki suuret teol­lisu­ushankkeet Espooseen ja olen aivan var­ma että Van­taal­la ajatel­laan samoin. Mik­si Helsin­ki liput­taa teol­lisu­u­den sen naa­purikun­ti­in? Ymmärtäisin hyvin asian jos pääkaupunkiseu­tu olisi yksi iso kaupun­ki mut­ta tähän metropoli­malli­in ei tai­da olla enään poli­it­tista halua.

  1. Yhteisöveros­ta tulee kun­nalle alle 24 %. Hehtaaria kohden asum­i­nen tuot­taa huo­mat­tavasti enem­män vero­tuo­ja kuin teollisuus.

   1. En oikein usko että Val­imon kaltaisi­in paikkoi­hin raken­netut asun­not oli­si­vat kaupungille mikään rahasam­po, ver­rat­tuna isoon teol­lisu­usyri­tyk­seen. Suurin osa asun­nois­sa olisi tuet­tu­ja vuokra-asun­to­ja. Kan­nat­taisiko sinne yrit­tää saa­da joku hotel­li esim?

    Toinen jut­tu että Val­imoa kut­sut­ti­in 20 vuot­ta sit­ten vielä “Piimäek­si” kos­ka siel­lä oli mon­ta high-tech yri­tys­tä, ja mon­ta Nokian kont­to­ria. Kun Nokia lopet­ti niin mon­et muutkin lähti, jäl­jel­lä on enää ABB, Fujit­su ja CGI noista Piimä­ki-ajoista, ehkä jotain star­tup­pe­ja. Iso pil­ven­pi­irtäjäkin siel­lä on mut­ta ei mitään hajua mikä fir­ma siel­lä on. 

    ABB:n kaltaista ei mis­sään nimessä kan­na­ta häätää sieltä pois kos­ka jos se läh­tee niin se läh­tee koko Uudelta­maal­ta tai koko Suomes­ta. Kyl­lä Helsin­ki tarvit­see teol­lisu­ut­ta ihan taval­lisille duunareille, kaik­ista ei voi tul­la lääkäre­itä, juris­te­ja, IT-asiantun­ti­joi­ta eikä hoita­jia eikä kau­pan kassoja.

   2. Kom­met­ti­na Soin­in­vaar­alle että teol­lisu­u­den lisäk­si on muitakin yri­tys­toim­intaa kuten palvelusek­to­ria. Var­maan asum­i­nen tuot­taa enem­män vero­tu­lo­ja per hehtaari mut­ta silti pääkaupunkiseudun kaupun­git kil­pail­e­vat uusista yri­tysksistä jo täl­lä hetkellä.

   3. Mil­lä ne asu­jat sen asumisen­sa kus­tan­taa jos ei ole töitä ? Mitä töitä Helsingis­sä pitäisi olla ja mitä ei? Pitääkö Suomes­sa olla teol­lisu­ut­ta edes jossakin?

 5. Ode: “On erit­täin perustel­tua säästää suurem­pi osa Riis­tavuoren met­sästä ja siirtää sinne tarkoite­tut asun­not Val­imon alueelle. Viher­aluei­den arvo koros­tuu, kun kaupun­ki tiivistyy.”

  Oletko siis sitä mieltä, että jos Val­imoon ei nyt heti osoite­ta uusia paikko­ja asuin­taloille, niin sit­ten Riis­tavuoreen saakin rak­en­taa enemmän?
  Mis­tä tää rel­a­tivis­mi kumpuaa?

   1. Ongel­ma on siis se, että Riis­tavuoren met­sää hakataan asuin­talo­jen tieltä.
    Olis ihan jees, jos tien vier­essä kulke­vaan voima­l­in­jau­raan rakennetaan.
    Joka on siis se tule­van bulen reunarivistö.
    Mut­ta se seu­raa­va riv­istö rak­sa­taan met­sään ja se pitäisi jät­tää tekemättä.

 6. Ode,
  onko sul­la tarkoi­tus julka­ista tänne “Nämä ovat talous­poli­ti­ikan kalli­it virheet – Suo­ma­lais­ten hyv­in­voin­tia tuhoutunut valtavasti”-kolumnia Talouselämästä?

  Vai onko heil­lä ehkä yksinoikeudella?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.