Hoitoalan työvoimapula johtuu palkoista

Päämin­is­teri Orpo perustelee sairaalaverkon karsin­taa sil­lä, ettei nyky­isi­in sairaaloi­hin riitä hoita­jia. Tämä sisältää ole­tuk­sen, että hoita­jat siir­tyvät jäl­jelle jäävi­in sairaaloi­hin, eli siis myyvät asun­ton­sa ja osta­vat uudet ja puolisokin löytää työ­paikan uudelta paikkakunnal­ta. Voi myös olla, että hoita­ja vai­h­taa alaa. Vaik­ka noin tapah­tu­isi, iloa kestäisi vain vuosi tai pari. Pääon­gel­maa se ei poistaisi. 

Kannattaako hoitajien muuttaa työn perässä?

Kos­ka muu­ton tulisi suun­tau­tua pääasi­as­sa muut­to­tap­pioalueelta kasvukeskuk­seen, asun­non vai­h­to on varsin kallis asia. Joutu­uhan siinä myymään hal­val­la ja osta­maan kalli­il­la. Jos työu­raa on jäl­jel­lä 15 vuot­ta, voi olla kan­nat­tavam­paa vaik­ka men­nä vielä huonopalkkaisem­paan työhön kau­pan kassalle.

Pääon­gel­ma on kuitenkin, että hoitoalal­la on liian vähän väkeä. Tilanne ei jatkos­sa parane, kun hoidet­tavia eli ikäih­misiä on enem­män ja suuri määrä hoito­henkilöitä siir­tyy itsekin eläkkeelle.

Se, ettei hoitoala houkut­tele nuo­ria, johtuu siitä, että alal­la mak­se­taan huono­ja palkko­ja suh­teessa vaa­di­tun koulu­tuk­sen pitu­u­teen ja suh­teessa mui­hin euroop­palaisi­in maihin.

Tätä taas ei ole tarkoi­tuskaan kor­ja­ta vaan jäädyt­tää ennalleen. Orpon hal­li­tus kaavaillee jopa lakia, jon­ka mukaan hoita­jien palkko­ja ei saa korot­taa ver­rat­tuna vien­tialo­jen palkkoi­hin. Kos­ka vien­tialoil­la on myös palkkaliuku­maa, jota julkisel­la puolel­la ei yleen­sä ole ollut, suun­nitel­mana on jopa alen­taa hoitoalan palkko­ja suh­teessa mui­hin palkkoihin.

Mitä siis pitäisi opin­to-ohjaa­jan perusk­ouluis­sa tehdä, olla neu­vo­mansa oppi­laan puolel­la vai yhteiskun­nan edun puolel­la? Oppi­laan puol­ta pitävän tulee varoit­taa, ettei hoitoalalle kan­na­ta koulut­tau­tua mis­sään tapauksessa.

Hoitoalan järjestöjen ei kannata sopia palkoista

Tarkkaan ottaen Orpon tarkoituk­se­na ei ole säätää lakia hoitoalan ali­palkkauk­sen jatku­mis­es­ta vaan kieltää val­takun­nanso­vit­teli­jaa tai sov­in­to­lau­takun­taa esit­tämästä palkkavi­nouman kor­jaamista. Sehän on suo­ra keho­tus hoitoalan jär­jestöille olla käyt­tämät­tä val­takun­nanso­vit­teli­jan palveluja.

Orpo pyrkii myös kieltämään vain hoitoalan sopimusko­ro­tuk­set. Palkkaliuku­mia hän ei voi kieltää vaik­ka haluaisi.

En voi antaa kuin yhden neu­von hoitoalan jär­jestöille: älkää sopiko palkoista mitään! Näis­sä olois­sa työe­htosopimuk­set toimi­vat ankku­ri­na, jot­ka säätelevät sopimuk­sia alasäin. Palkat liuku­vat helpom­min ylöspäin kun ei ole taulukkopalkko­ja, joi­hin verrata.

Saman neu­von antaisin myös OAJ:lle. Opet­ta­jien palkat eivät huono­ja, mut­ta ne ovat huono­ja ver­rat­tuna siihen osaamiseen, jota me opet­ta­jil­ta toivomme. Pisa-tulosten heikken­e­miselle on monia syitä, mut­ta yksi voi liit­tyä ope­tusalan houkut­tele­vu­u­teen. Opet­ta­jik­si eivät hakeudu enää ikälu­okan parhaat. Alal­la ei enää pyritä vaan sinne joudutaan.

45 vastausta artikkeliin “Hoitoalan työvoimapula johtuu palkoista”

 1. Roskaa. Teol­lisu­udessa ris­ki yt-neu­vot­teluille ja osaamisam­mateis­sa teol­lisu­udessa ikäsyr­jin­tä alkaa alle 50-vuo­ti­aana. Elinikäisiä ansioi­ta ajatellen hoitoala ja ope­tusala yliv­er­taisia teol­lisu­u­teen ja yksi­tyisen sek­torin korkeak­oulutet­tui­hin verrattuna.

  1. Jep. Lisäk­si näis­sä mari­nois­sa uno­hde­taan aina myös (julkisen puolen) anteliaat lomat ja vuorolisät.

 2. Peri­aat­teessa hoita­jia koulute­taan, mut­ta ala­ta todel­lakin pois­tuu ihmisiä. Luon­nol­lis­es­ti alan vai­h­tamista aina tapah­tuu alalle ja alal­ta pois, mut­ta moni asia on men­nyt pieleen.

  Samal­la osa hoitoalan tehtävistä muut­tuu jatku­vasti vaa­ti­vam­mik­si. Aiem­min lääkärin hom­mia on siitynyt hoita­jille ja hoita­jien hom­mia perushoita­jille. Hoitoavus­ta­jat taas tekevät aiem­pia perushoita­jien hom­mia. Hyvä sinän­sä, että koulu­tus­ta hyö­dyn­netään, mut­ta sen myös pitäisi näkyä palkkarakenteessa. 

  Lääkärien esimerkin mukaan myös hoita­jat sopi­vat enem­män palka­s­ta paikallis­es­ti suo­raan, kuten EK on toivonut ja vaat­in­ut. Hyv­in­voin­tialueet sit­ten mak­sa­vat tarpeek­si riip­pumat­ta taulukoista. Tätä työmin­is­teri Sato­nen ei vain mil­lään ymmärrä.

 3. Palkko­jen tasoko­r­jauk­set ovat han­kalia toteut­taa val­takun­nal­lis­ten sopimusten kaut­ta — kateuse­le­ment­ti toimii sekä työ­nan­ta­ja- että työn­tek­i­jäjär­jestö­jen välil­lä ja tässä asi­as­sa mm. KT:n sisäl­lä. Työn­tek­i­jäpu­lati­lanteessa tulisi edes markki­noiden toimia, eli palkko­jen liukua toimi­valle tasolle. Tämä tulisi sekä työ­nan­ta­jien että työn­tek­i­jöi­den sal­lia. Sote-alal­la tosin esteenä on rahoi­tusjär­jestelmä, jos­sa val­tio päät­tää hyv­in­voin­tialuei­den palkanmaksukyvyn.

 4. Ode kir­joit­taa: “Hoitoalan työvoima­pu­la johtuu palkoista”

  “Huonot” palkat ovat tietenkin työvoima­pu­lan yksi tärkeä osasyy.

  Itse pääsin tähän teemaan “sisään” vai­moni Mai­jan kaut­ta, joka toi­mi pitkään Sote-alal­la ja väit­teli aiheesta tohtoriksikin.

  Tieto­jeni mukaan lääkärien ja hoita­jien työstä merkit­tävä osa kuluu kaiken­laisen byrokra­t­ian / paper­i­työn pyörit­tämiseen, mikä on tietenkin pois varsi­naista hoitotyöstä

  Tietoni kukaan hoita­jan työstä nyky­isin on noin 50% paperi- / näpyttelytyötä.

  Toinen kor­jaus­ta vaa­ti­va seik­ka on “turhien” resep­tien kir­joit­ta­mi­nen. Nyky­isin lääkärin työstä SUURI osa kuluu jatko­re­sep­tien kir­joit­tamiseen. Siis kroonis­es­ti sairaan poti­laan jatku­vien reseptin uusimiseen. 

  Täl­laiset resep­tit lääkäri antaa taval­lis­es­ti ensin hoita­jan valmis­teltavak­si, ja kir­joit­taa sit­ten reseptin, poti­las­ta ollenkaan tapaa­mat­ta! Tietoni mukaan lääkäri saa jokaises­ta resep­tistä erilliskorvauksen!

  Tämä tilanne pitäisi muut­taa niin, että jatku­vat resep­tit saa pääosin kir­joit­taa hoita­ja ja hänelle sit­ten annetaan tuo erilliskorvaus. 

  Lääkärin ja hoita­jien väli­nen työn­jako pitäisi vir­tavi­ivais­taa poti­lasjono­jen lyhen­tämisek­si / hoidon paran­tamisek­si / nopeuttamiseksi!

  Tähän kaik­keen pitäisi nyt puut­tua vähen­tämäl­lä rajusti tätä byrokra­ti­akuor­maa, sekä otta­mal­la laa­jasti käyt­töön lääkärien ja hoita­jien etä­työ, video­ta­paamiset ja hur­jal­la vauhdil­la kehit­tyvä tekoä­ly / robotisaatio.

 5. Hoita­jat voivat siir­tyä parem­mille palkoille yri­tyspuolelle. Mites se vuokrafir­ma Lei­jo­nan Luo­las­sa, sanoi että mak­sa­vat 5–6 euroa parem­paa tun­tipalkkaa vas­taavas­ta työstä mitä julki­nen puoli. Julkiselle puolelle jää vai­h­toe­hdoik­si ostaa työ yksi­ty­is­puolelta tai tar­jo­ta vas­taavaa palkkatasoa.

  1. Ja hal­li­tus halu­aa ajaa Suomen yleis­lakkoon estämäl­lää julkisen puolen palkko­jen nousun mut­ta ei väl­itä mitään siitä että hyv­in­voin­tialueet osta­vat vuokrayövoimaa yksi­ty­isiltä yri­tyk­siltä 25–200% kalliimmalla.

   Hölmöläisen peiton jatkamiselta­han tuo vaikut­taa ja sitä se onkin, mut­ta on se myös kokoomus­laista, oikeis­to­laista, poli­ti­ikkaa: ” Vakiotekni­ik­ka yksi­ty­istämisessä: Lope­ta rahoi­tus, pidä huoli siitä että hom­mat eivät enää toi­mi ja ihmiset tule­vat vihaisik­si. Luovu­ta sit­ten omis­tus (työt) yksi­tyiselle pääo­ma­lle” ‑Noam Chomsky-

   Ja kuin­ka rahoi­tus lopete­taan. Se lopete­taan leikkaa­mal­la meno­ja muka velka­an­tu­misen pysäyt­tämis­esksi, mut­ta samal­la vähen­täen aina myös vähin­tään saman ver­ran tulo­ja eli alen­ta­mal­la vero­ja velak­si. Ja taas kun velka­an­nu­taan lisää tois­te­taan sama kuvio tehosta­mal­la velka­an­tu­mista osta­mal­la veron­mak­sajien rahoil­la kalli­im­mal­la palvelui­ta yksi­ty­isiltä. Ja kas kum­maa saadaan samal­la rahal­la entistäkin vähem­män ja tarvi­taan lisää velkaa. Näin kokoomus tuhoaa hyv­in­voin­ti­val­tio­ta nyt perus­suo­ma­lais­ten, kris­til­lis­ten ja RKP:n tuella. 

   Tuot­tavu­u­den parane­misen kanssa tuol­la ei ole mitään tekemistä, vaik­ka touhua saate­taan sil­läkin perustel­la, kos­ka työt voidaan tehdä täs­mälleen yhtä tehokkaasti sekä julkisel­la että yksi­tyisel­lä puolel­la. Julkiselle puolelle ei kuitenkaan tarvitse mak­saa julk­i­sista varoista yksi­tyisen sek­torin kat­tei­ta, joten veron­mak­sajien kannal­ta syn­tyy säästöjä kun panos­te­taan siihen että hom­mat suju­vat julkisel­la sek­to­ril­la. Mut­ta sitähän kokoomus ei halua, vaan pyörit­tää yksi­ty­istä sek­to­ria julk­isin varoin.

   1. “Ja hal­li­tus halu­aa ajaa Suomen yleis­lakkoon estämäl­lää julkisen puolen palkko­jen nousun mut­ta ei väl­itä mitään siitä että hyv­in­voin­tialueet osta­vat vuokrayövoimaa yksi­ty­isiltä yri­tyk­siltä 25–200% kalliimmalla.”

    Kokoomus­laisia ja heitä äänestäviä ärsyt­tää vain kun joku MUU pääsee hyö­tymään julkises­ta rahankäytöstä.

   2. Kalli­in vuokratyövoiman lisään­tymis­es­tä voinee pääosin kiit­tää punav­ihreän hal­li­tuk­sen sosial­is­tista sote-uud­is­tus­ta — kaik­ki pitäisi tehdä “omana tuotan­tona” ja ulkois­tuk­set purkaa. Seu­rauk­set ovat nyt sit­ten nähtävis­sä. Taisi­pa tuos­sa joku sote-alueen johta­ja parisen kuukaut­ta sit­ten julkises­ti valitel­la sitä, että jou­tu­i­v­at purka­maan silmäleikkausten (tms.) ulkois­tuk­sen ja mak­sa­vat nyt moninker­taista hin­taa, kun samat erikois­lääkärit joudu­taan osta­maan kalli­ina vuo­ratyövoimana. Vas­taavia tapauk­sia löy­tynee run­saasti ympäri maata.

   3. Ksee, ei sotes­sa ole estet­ty palvelu­iden ostamista yksi­ty­isiltä ulkoisi­na palveluina. Se kuitenkin kan­nat­taa tehdä järkevästi kil­pailut­taen ja vain hin­taan mikä on edullisem­pi hyv­in­voin­tialueen kannal­ta kaik­ki kus­tan­nuk­set, myös han­k­in­taan liit­tyvät , huomio­den. Vuokralääkärit nyky­isil­lä hin­noil­la eivät ole järke­viä hankintoja.

    Nyt vas­tuu siitä kuin­ka tehokkaasti veron­mak­sajien raho­ja käytetään hyv­in­voin­tialueil­la on uudel­la hal­li­tuk­sel­la ja alue­val­tu­us­toil­la. Edel­lisen hal­li­tuk­sen tekemä sote-uud­is­tus ei ole esteenä sille kuka palve­lut tuot­taa tai syy sille mitä nykyiset päät­tivät tekevät. Se vaan täy­tyy pitää mielessä että vas­tuu on aina viime kädessä hyv­in­voin­tialueil­la, ettei yhdellekään ulkop­uoliselle anneta määräävää markki­na-ase­maa ja että han­k­in­nat yksi­ty­isiltä ovat var­masti aina edullisem­pia kuin julkiset palve­lut. Nyt on valitet­tavasti käymässä niin että hal­li­tus jakaa rahaa holtit­tomasti yksi­ty­is­ten palvelu­iden kela-kor­vauk­si­in eikä ajat­tele mikä on tehokkain­ta palvelu­iden kokon­aisu­u­den kannal­ta. Hal­li­tus menee nyt kuitenkin ns. ide­olo­gia edel­lä leikat­en julkisen ter­vey­den­huol­lon rahoi­tus­ta taval­la joka on vas­toin sitä mikä soten tarkoi­tus on palvelu­iden saatavu­u­den ja laadun kannalta.

 6. Ison kar­vaisen miehen näke­mys nais­val­tais­ten alo­jen palkkaukseen. 

  Isot muu­tok­set ei syn­ny ilman isoa konfliktia.

  Ei riitä sym­pa­tia jos alis­tu­taan uhkailun edessä tai hajo­taan riitoi­hin vaik­ka olisi kaik­ki ässät käsis­sä ja moraa­li­nen oikeu­tus. AKT:n jer­mut ei olisi samas­sa tilanteessa taipuneet syyl­listämisen ja moraalisen kiristyk­sen edessä vaan korot­ta­neet panoksia. 

  Jos hal­li­tus uhkaa pakko­lail­la, korote­taan panok­sia. Suomes­sa ei riitä poli­isit hake­maan hoit­su­ja joka päivä töi­hin. Jos edes 20% hoita­jista pois­taa itsen­sä rek­ister­istä samana päivänä, edes laki ei ole este. Palkanko­ro­tuk­set tulisi, eikä sille voi mitään. 

  Olisi tul­lut hirveä rum­mu­tus medi­as­sa siitä, kuin­ka hoita­jat pelaa ihmis­ten hen­gel­lä. Kaik­ki olisi ollut hirveän vihaisia ja syyl­listäneet naisia. Kuin­ka naiset voi olla miehisen itsekkäitä, ajatelkaa poti­lai­ta. Höpö höpö. Mah­dol­liset kuolonuhrit on 100% työ­nan­ta­jan vas­tu­ul­la joka selviää asi­as­ta rahal­la ja päät­täjät tietää sen. Työ­nan­ta­jat ja hal­li­tus oli­si­vat taipuneet kovan edessä viimeistään tun­te­ja ennen kuin tilanne menee vakavaksi. 

  Voimaan­tu­mi­nen (val­tais­tu­mi­nen, empow­er­ment) tarkoit­ti alun perin alis­te­tus­sa ase­mas­sa ole­vien ihmis­ryh­mien itse­tun­non, rohkeu­den, yhteiskun­nal­lisen akti­ivi­su­u­den ja vaiku­tus­val­lan lisään­tymistä. Voimaan­tu­mises­sa alis­tet­tu ihmis­ryh­mä nousee aja­maan itse omaa asiaansa. 

  Myöhem­min ter­miä on alet­tu käyt­tää syn­onyymi­na ihmisen sisäiselle voiman­tun­teelle, jol­loin sana ei viit­taa enää mil­lään tavoin alis­te­tus­sa yhteiskun­nal­lises­sa ase­mas­sa ole­vien ihmis­ryh­mien todel­liseen toim­intaan asiansa parantamiseksi. 

  Hyvät siskot. Sisäi­nen voimaan­tu­mi­nen ei tuo palkanko­r­tuk­sia eikä paran­na yhteiskun­nal­lista ase­maa jos se ei näy teois­sa. Pistäkää rähinä päälle.

 7. Muuten olen pitkälti samaa mieltä, mut­ta siitä että palkoista ei sovi­ta mitään, en. Pidän sitä aivan päät­tömänä ja todel­la vahin­gol­lise­na ajatuk­se­na koko yhteiskun­nan kannal­ta. Ei Orpon päät­tömyyk­si­in kan­na­ta vas­ta­ta tekemäl­lä itse lisää niitä päät­tömyyk­siä. Miten ihmeessä joku voikaan kuvitel­la, että palkat vaan liuku­vat kuin itses­tään ja kuit­taa­vat samal­la sopimusko­ro­tuk­set men­nen tullen kun­han vaan jätetään sopi­mat­ta mitään, kun ne eivät ole liukuneet nytkään.

  Jos Orpo kuvit­telee että ammat­tili­it­to­jen ja työn­tek­i­jöi­den oikeuk­sia rajoita­mal­la hän saa Suomen nousu­un, niin siinä hän kyl­lä ere­htyy pahan ker­ran. Edessä on sen sijaan erit­täin ikäviä aiko­ja jos ja kun liitot pois­ta­vat sopimuk­sis­taan kaiken sen joka ei suo­ranais­es­ti hyödytä työn­tek­i­jöitä, eli siir­tyvät samalle lin­jalle kuin Orpon hal­li­tus kun se hylkää yhteistyön. Pitää muis­taa että työe­htosopimuk­set pitävät sisäl­lään niin paljon yksi­tyisko­htia että niiden paikkaami­nen lain­säädän­nöl­lä on käytän­nössä mah­do­ton­ta ja sopimi­nen työn­tek­i­jäko­htais­es­ti tai muuten paikallis­es­ti ilman liit­toko­htaisia sopimuk­sia tai riisu­tu­in sopimuksin johtaa koko työ­markki­nat suuri­in vaikeuk­si­in. Jos Orpon hal­li­tus ei sitä tajua, niin sil­lä ei ole mitään käsi­tys­tä siitä mikä merk­i­tys työe­htosopimuk­sil­la ja ylipäätään yhteisel­lä sopimisel­la on.

  Jos hoito-ja ope­tusalan työn­tek­i­jät halu­a­vat kohen­taa oman alansa palkkaus­ta ja työolo­ja, niin hei­dän kan­nat­ta tehdä se yhdessä. Siitä että he ovat jääneet jäl­keen muista hei­dän kan­nat­taa kat­soa peili­in ja miet­tiä kuin­ka paljon se johtuukaan siitä että on itse äänestet­ty kokoomus­ta ja mui­ta sel­l­aisia puoluei­ta jot­ka eivät todel­lakaan aja noiden alo­jen työn­tek­i­jöi­den etu­ja vaan lähin­nä halu­a­vat pitää hei­dät mah­dol­lisim­man pieni­palkkaisia jot­ta suu­rit­u­lois­t­en vero­tus­ta voitaisi­in alen­taa. Vero­tuk­sen alen­t­a­mi­nen ei suinkaan palvele palvele ter­veys-ja ope­tusalan työn­tek­i­jöitä joiden palk­ka mak­se­taan verovaroista, vaik­ka niin jotkut noiden alo­jen työn­tek­i­jöistä äänestyskäyt­täy­tymisen­sä perus­teel­la ehkä kuvittelevatkin.

   1. Siitä huoli­mat­ta lääkäreil­lä on oma lääkärili­iton solmi­ma työe­htosopimus joka määrit­telee mm. sopimusko­ro­tuk­set palkkoihin.

    Eivät lääkäritkään sen­tään niin sin­isilmäisiä ole etteivät älyäisi sopia liit­to­ta­sol­la työe­hto­ja ja tehtäväko­htaisia min­imi­palkko­ja korotuksineen.

    Toki hoito­henkilöstö saa neu­votel­la itselleen vaik­ka minkälaiset liuku­mat, mut­ta ei hei­dän kan­na­ta sen takia luop­ua yleisko­tuk­sista tai tehtäväko­htai­sista min­imi­palkoista, saati­ka kaikesta muus­ta mitä työe­htosopimus pitää sisällään.

 8. Et main­in­nut yhdek­si isok­si syyk­si katas­tro­faal­ista johtamisongel­maa. Esim HUSin alueel­la hoita­jat ovat vuosia ker­toneet miten huono johto on, mut­ta poli­itikot HUSin hal­li­tuk­ses­sa eivät jostain käsit­tämät­tömästä syys­tä vai­h­da koskaan johtoa. Jäisitkö itse työ­paikkaan, jos­sa tehdään selväk­si, että huonot, epäpätevät johta­ja on hal­li­tuk­ses­sa istu­vien poli­itikko­jen erityissuojelussa?

  Tästä puhutaan aivan liian vähän!

 9. Palk­ka on yksi merkit­tävä tek­i­jä, mut­ta suurem­pi ongel­ma on huono johta­ju­us ja työolot.

  Työ­paik­ka, jos­sa on niin kiire ettei ehdi käyt­tämään 10 min­u­ut­tia syödäk­seen, tauko­ja ei ehdi pitämään, palk­ka huono, kolmivuorotyö, kymme­nen määräaikaista sopimus­ta vuo­den aikana, työvuoroli­s­tat jos­sa voi esit­tää kolme toivet­ta vapaista per kolme viikkoa (saunavuoro ja siinä ne menikin), työvuoroli­s­tat ja työ­paikan jatkon saa tietää paria päivää ennem­min ja vih­jailut siitä jos ei jous­ta niin sopimuk­sia ei tule lisää (vaik­ka tarve on).

  Tämä HUSil­la ja ei edes yhdessä paikkaa. Miten kukaan voi suun­nitel­la elämään­sä, muuten kuin miet­timäl­lä miten pääsee mui­hin ammat­ti­in mah­dol­lisim­man nopeasti?

  (Esimerk­ki oikeas­ta elämästä ja ratkaisu oli alan vaihto)

  Mon­et muu­tok­set eivät vält­tämät­tä edes vaatisi paljoa.

 10. “Pääon­gel­ma on kuitenkin, että hoitoalal­la on liian vähän väkeä. Tilanne ei jatkos­sa parane, kun hoidet­tavia, eli ikäih­misiä on enem­män ja suuri määrä hoito­henkilöitä siir­tyy itsekin eläkkeelle.”

  Tarkoi­tatko, että pääon­gel­ma ratkeaa hoitoalan palkko­ja korot­ta­mat­ta ilman, että syn­tyy mui­ta ongelmia?

  terv,
  jukka

 11. Sote-uud­is­tuk­sen tarkoituk­se­na on siirtää resursse­ja erikois­sairaan­hoi­dos­ta peruster­vey­den­huoltoon. Jälkim­mäiset palve­lut ovat jatkos­sakin maanti­eteel­lis­es­ti laa­jal­la alueel­la, joten ei sul­jet­tavien toimip­is­tei­den koko henkilöstön ole tarve muuttaa.
  Palka­n­muo­dos­tu­misen osalta keskeinen kysymys on joka tapauk­ses­sa mis­tä rahat palkkoi­hin. Jos vero­tu­lo­jen kehi­tys on julkisen sek­torin palkkake­hi­tys­tä hitaam­paa, niin mis­tä rahat palkkoihin?

 12. Tämä kir­joi­tus ei ainakaan lisää kun­nioi­tus­ta päämin­is­ter­iä kohtaan. Itse jos nielisin tuon tek­stin pure­mat­ta, niin saat­taisin jopa toimia lail­lista esi­val­taa vastaan

 13. Tämä on hoitoalan(kin) kannal­ta hyvin surulli­nen hal­li­tus. Ankeu­den huip­pu on, että varsin moni hoita­ja ja muu mata­la­palkkainen on näh­nyt hyväk­si äänestää kokoomus­ta ja per­su­ja. Ehkä he kuvit­tel­e­vat siten nou­se­vansa neljä­sos­apor­vareik­si kun pikku­por­varik­si ei ihan noin vaan pääse.

  Markki­nal­ib­er­al­is­min hengessä on erikoista, että yksi ala eli vien­tisek­tori määrää kaikkien muiden palkkata­son. Luk­it­see siis naiset lop­ullis­es­ti palkkakuoppaansa.

  Tässä raken­netaan hoitoalalle vierastyövoiman reser­vaat­te­ja, jol­laisia on vaikka­pa Bri­tan­ni­as­sa tai Kanadas­sa. Van­hus­palveluis­sa tai sairaalois­sa ei siel­lä juuri enää ole syn­type­r­äisiä kansalaisia hoita­ji­na. Aasialaiset ja afrikkalaiset naiset asu­vat hoito­laitok­sen vier­essä asun­to­latyyp­pisessä majoituk­ses­sa. Sel­l­aisia hoita­jat­tarien asuin­torne­ja oli Suomes­sakin vielä 60-luvul­la. “Kehi­tys” vie Suomes­sa hoitoalal­la vuosikym­meniä taak­sepäin, mut­ta sehän on per­su­jen julk­i­lausut­tu tavoitekin.

  Dystopia täy­del­listyy sil­lä, että avoimesti kan­nate­taan ajat­telua, mis­sä muual­la kuin Suomes­sa syn­tynyt henkilö on lop­un ikään­sä toisen luokan kansalainen. Hänel­lä ei olisi syn­type­r­än­sä takia mah­dol­lisu­ut­ta vaikut­taa poli­ti­ikas­sa, vaik­ka mak­saisi vero­ja kym­meniä vuosia. Puis­tat­tavaa, että joidenkin mielestä meil­lä on varaa täl­laiseen ajatteluun.

  Hoitoalan katas­trofi on väl­tet­tävis­sä vain rohkeal­la palkkao­hjel­mal­la ja panos­tuk­sel­la työhyv­in­voin­ti­in, mut­ta toimen­piteet eli niiden puute on vain viimeis­telemässä rom­ah­duk­sen. Täkäläi­nen hyv­in­voin­tialue oli esimerkik­si säästö­jen nimis­sä kieltänyt minkään­laisen panos­tuk­sen hoita­jien pikkujouluihin.

 14. “En voi antaa kuin yhden neu­von hoitoalan jär­jestöille: älkää sopiko palkoista mitään! Näis­sä olois­sa työe­htosopimuk­set toimi­vat ankku­ri­na jot­ka säätelevät sopimuk­sia alasäin. Palkat liuku­vat helpom­min ylöspäin kun ei ole taulukkopalkko­ja, joi­hin verrata.”

  Teo­ri­as­sa noin. Mut­ta käytän­nössä oltaisi­in aika mie­lenki­in­toises­sa tilanteessa, jos hoitoalan työe­htosopimuk­sista pois­tet­taisi­in lin­jat kokon­aan palkoista. Osa työ­nan­ta­jista kyl­lä korot­taisi palkko­ja ehkä reilustikin. Mut­ta mitä tapah­tu­isi muiden työ­nan­ta­jien tapauk­ses­sa? Hyv­in­voin­tialueil­la palkko­jen kehi­tys olisi kyl­lä tur­vat­tu, kos­ka palkkay­h­den­ver­taisu­us. Jos joku saisi koro­tuk­sen palkko­jen jäl­keen­jääneisyy­den takia, kaikkien muidenkin vas­taavaa työtä teke­vien pitäisi saa­da. Mut­ta alal­la on myös pieniä työ­nan­ta­jia, jot­ka voisi­vat sit­ten alkaa polkea palkko­ja oikein kun­nol­la, tuo­den maa­han vaik­ka hoita­jia Aasi­as­ta sikäläisel­lä palkkatasolla.

  Ope­tusalal­la palkkaus vai­htelee. Yliopis­tois­sa palkkata­so ilman tohtorin tutk­in­toa opet­tavil­la on yleen­sä huono. Ammat­tiko­rkeak­oulu­jen opet­ta­jil­la palkkaus on mon­es­sa tapauk­ses­sa taas parem­paa kuin yliopis­tois­sa, ja ope­tuste­htävään ammat­tiko­rkeak­oulu­un yri­tys­maail­mas­ta siir­tyvil­lä palkkata­so usein jopa nousee, ja etenkin lomat kas­va­vat. Lukiois­sa palkkaus on vähän heikom­paa, yläk­ouluis­sa sitä alem­paa, alak­ouluis­sa vielä pienem­pää ja alle kouluikäis­ten tapauk­ses­sa varsin pien­tä. Ope­tusalan isoin etu on lomien pitu­us. Yksi­tyisen sek­torin töis­sä lak­isääteiset vuosilo­mat ovat yhteen­sä 5 viikkoa vuodessa. Ope­tusalal­la opetuk­set­to­mia ja työa­jat­to­mia viikko­ja on yleen­sä yli 12 viikkoa vuodes­ta. Pait­si niil­lä tun­tiopet­ta­jil­la, jot­ka määrätään kesä­va­paik­si työt­tömyysko­rtis­toon, kun esimerkik­si sijais­tuk­sen kohde ilmoit­tau­tuu kesä­va­paan alka­es­sa töi­hin kesän ajaksi.

 15. Yksinker­taise­na ratkaisuna hoito- ja ope­tustyön pitää muut­tua vien­tialak­si, jos vien­tialat ker­ran johta­vat palkkata­son muodostusta. 

  Opet­ta­jille fir­ma joka tar­joaa koulu­tus­palvelui­ta ulko­maille, mikä voisi PISA-men­estyk­sen hiipu­vas­sa jälk­i­hehkus­sa onnis­tu­akin. Sairaan­hoita­jille fir­ma joka tar­joaa työvoiman vuokraus­ta ulko­maisille hoito­laitok­sille. Opet­ta­jat ja sairaan­hoita­jat sit­ten siir­tyvät suo­ma­lai­sista kouluista ja sairaaloista töi­hin niihin. 

  Täy­tyy näköjään tääl­lä Suomes­sakin, venäläistyyli­in, oppia reagoimaan kannusteisiin.

 16. Luulen että ongel­ma kor­jau­tuu kyl­lä jos­sain määrin näil­lä toimilla.

  Julki­nen palvelu vain yksinker­tais­es­ti rapis­tuu alta ja se kor­vau­tuu yksi­tyisel­lä ter­vey­den­hoidol­la jos­sa ihmiset halu­a­vat vapaae­htois­es­ti olla työntekijöinä.

  Ne joil­la ei ole varaa mak­saa yksi­tyis­es­tä jäävät sit­ten vähem­mille palveluille ja ain­oat joiden elämä rul­laa mukavasti ovat sote-aluei­den byrokraatit.

 17. Onko suo­ma­lais­ten hoita­jien palk­ka eri­tyisen huono euroop­palaises­sa vertailussa? 

  Toki nor­jalainen hoita­ja saa enem­män, mut­ta aivan kaik­ki saa­vat Nor­jas­sa enem­män. Kaik­ki myös mak­saa enemmän.

  Hoita­jien palkkaa pitää ver­ra­ta koko maan keskipalkkaan ja ver­ra­ta tätä suhdelukua eri maid­en kesken.

 18. Miten se hoita­jien määrä per capi­ta ver­rokki­mai­hin näh­den onkaan?

  1. meil­lä on hoita­jia paljon ver­rat­tuna ainakin ruot­si­in. Mut­ta ver­tailu ei ole aivan yksioikoista kun hoita­jia on kaikissa mais­sa eri nimikkeillä. 

   Ja hoita­jien palkat eivät voi nous­ta kauhean paljon. Yhden sairaan­hoita­jan palkkaan taitaa upota 3–4 insinöörin kaik­ki verot. Ei tuo­ta suhdelukua voi lop­ut­tomi­in venyt­tää ja ei ainakaan samal­la kun hoita­jien määrä kasvaa. 

   Siitä ehdot­tomasti samaa mieltä, että taulukkopalkat pois. Markki­na hin­noit­telee asi­at sen jäl­keen. Ei meil­lä insinööreille/diplo­mi-insinööreil­lä ole koskaan ollut taulukkopalkko­ja ja ihan kohtu­ullis­es­ti selvit­ty. Mut­ta ollaan köy­hiä ver­rat­tuna Nor­jalaisin verrokkeihin.

   1. Ja hoita­jien palkat eivät voi nous­ta kauhean paljon. Yhden sairaan­hoita­jan palkkaan taitaa upota 3–4 insinöörin kaik­ki verot. Ei tuo­ta suhdelukua voi lop­ut­tomi­in venyt­tää ja ei ainakaan samal­la kun hoita­jien määrä kasvaa. 

    Ja yhden insinöörin palkkaan menee 5–6 hoita­jan kaik­ki verot jne. Ymmär­rät var­maan että tämä ei ole järkevä tapa hah­mot­taa rahaa ja sen liikkeitä, sil­lä hoita­jien palkkana mak­set­tu raha ei pala tuhkak­si taivaalle vaan raha kiertää taloudessa, ja maini­tut hoita­jat tekevät tuot­tavaa työtä palkkansa eteen.

   2. “Ja yhden insinöörin palkkaan menee 5–6 hoita­jan kaik­ki verot jne. Ymmär­rät var­maan että tämä ei ole järkevä tapa hah­mot­taa rahaa ja sen liikkeitä, sil­lä hoita­jien palkkana mak­set­tu raha ei pala tuhkak­si taivaalle vaan raha kiertää taloudessa, ja maini­tut hoita­jat tekevät tuot­tavaa työtä palkkansa eteen.”

    Se on aina tuos­sa pop­ulis­tises­sa ajat­telus­sa se vika, että val­tion talouden suh­teen ei ajatel­la talousti­eteil­i­jän aivoil­la, vaan gold­en stan­dard on kaup­pati­eteil­i­jän aja­tus­maail­ma, johon pyritään koti­talouden arkiajattelulla

   3. Yhden sairaan­hoita­jan palkkaan ei tai­da upota 3–4 insinöörin verot vaan alle kah­den. Keskimääräi­nen veroaste on Suomes­sa on noin 43 % ja hyvä­pakkaisel­la insinööril­lä vart­maankn lähel­lä 50 pros­ent­tia. Insinöörin palk­ka on kuitenkin isom­pi kuin sairaan­hoita­jan palk­ka. Uno­h­tu­i­v­atko sin­ul­ta välil­liset verot?

  2. Miten se hoita­jien määrä per capi­ta ver­rokki­mai­hin näh­den onkaan? 

   Täl­läistä se on kun on Euroopan huonoin huolto­suhde, eli hoidolle ja hoivalle riit­tää kysyn­tää. Ja tulee riit­tämään jatkos­sakin kun sitä vähääkin työperäistä maa­han­muut­toa vähen­netään eikä lisätä. Kansalais­ten ihon­värin pig­ment­ti onkin nähtävästi hyv­in­voin­tia ja talout­ta tärkeäm­pää osalle porukas­ta, eli ei tarvitse ihme­tel­lä mik­si julki­nen talous ja kaik­ki muukin talous sakkaa ja tulee jatka­maan sakkaamistaan. 

   Syn­tyvyys on toki surkeaa mut­ta surkeaa se on muis­sakin pohjo­is­mais­sa, mut­ta ovat paikan­neet asi­aa jo aikaa sit­ten maa­han­muu­tol­la jota heil­lä on ollut moninker­tais­es­ti Suomeen nähden.

   Ihan samaa ilmiötä ja syitä siihen kuin Japanis­sa, jos­sa vain hie­man kar­rikoiden talous ei ole kas­vanut koh­ta kolmeen vuosikymme­neen ja julki­nen vel­ka vain jatkanut kasvuaan sen ollessa nyt n. 230% bkt:stä. Tämä on se tie jos­sa mekin olemme jo olleet hyvän aikaa, ymmär­rämme sitä tai emme. Toki helpom­paa on syyt­tää kaiken­maail­man vähem­mistöjä ja uskoa näitä val­hei­ta syytävi­in pop­ulis­tei­hin, mut­ta ei se niitä juurisy­itä kor­jaa. Päin­vas­toin pahentaa.

   Jos joku miet­tii mik­si Suomes­sa menee niin surkeasti niin tässä on se isoin selit­tävä syy. Suo­mi on vuosi vuodelta yhä enem­män iso van­hus­ten­hoito­jär­jestelmä jon­ka väestö vain supis­tuu pikkuhil­jaa, syn­tyvyys vain sukeltaa jatku­vasti yhä uusi­in ennä­tyk­si­in ja vähäistäkin maa­han­muut­toa vain vähen­netään. Ei sel­l­ais­es­ta lähtöko­hdas­ta saa elin­voimaista taloutta.

 19. Eläkeläiset hoitakoot eläkeläisensä.

  Mielestäni yksi merkit­tävä työvoimare­servi on jätet­ty käyt­tämät­tä: eläk­keel­lä ole­vat hoitoalan ammattilaiset.

  Kyse on vain poli­it­tis­es­ta päätök­ses­tä, että henkilö ei menetä (ansait­tua!?) eläket­tään, jos palaa työelämään. — Ja sitä pait­si mon­et van­hem­man ikälu­okan hoidet­ta­vat henkilöt arvosta­vat sitä, että heitä hoita­mas­sa on oman ikälu­okan henkilö; täl­lainen henkilö osaa aivan eri taval­la ymmärtää hoidet­ta­van henkilön ongelmia kuin «juuri kurssil­ta tul­lut» nuorukainen.

  Kos­ka eläk­keel­lä ole­van henkilön toimeen­tu­lo on jo tur­vat­tu, näi­den työn­tek­i­jöi­den palk­ka on vapautet­ta­va TES-sidon­naisuuk­sista. — Tässäkin kyse on vain yksinker­tais­es­ti poli­it­tis­es­ta enemmistöpäätöksestä.

  Jos rak­en­teel­lisi­in toimen­piteisi­in ei ryhdytä, ker­too se vain siitä, että työvoima­pu­laa pide­tään tarkoituk­sel­lis­es­ti yllä poli­it­ti­sista syistä.

  1. Van­hu­useläke ei vähene, vaik­ka tek­isi töitä kuin­ka paljon tahansa. Tietysti, kun eläke­tu­lot ovat poh­jal­la, pro­gres­si­ivi­nen vero­tus verot­taaa eläkeläisen työn­tekoa enemmän.

   1. Mitkä ovat sit­ten eläkeläisen reaaliset mah­dol­lisu­udet sanel­la omat eri­tyiset ehton­sa työ­nan­ta­jalle? Vaikka­pa niin, että ei fyy­sistä voimaa vaa­tivia kohtei­ta ja työai­ka on kak­si neljän tun­nin työvuoroa viikos­sa, joista toinen on pyhäpäivä.

    Jos pula on kova niin luulisi pienenkin avun tule­van tarpeeseen.

   2. K‑Veikolle:

    Sul­ta on men­nyt nyt ohi miten päin paikalli­nen sopimi­nen eli sanelu toimii: Työ­nan­ta­ja sanelee työn­tek­i­jälle ehdot eikä toisinpäin.

  2. Eläk­keel­lä voi tehdä työtä mielin­määrin. Ja siitähän kart­tuu eläket­tä 68 vuo­ti­aak­si. Toisaal­ta, kun täyt­tää 68 vuot­ta niin työ­nan­ta­jan ei tarvitse mak­saa eläke­mak­su­ja eikä työt­tömyys­vaku­u­tus­mak­su­ja. Luulisi, että siitäkin porukas­ta löy­ty­isi työhaluisia ja ‑kyky­isiä.

   1. “Luulisi, että siitäkin porukas­ta löy­ty­isi työhaluisia ja ‑kyky­isiä.”

    Vähem­män kuin luulisi. Kyl­lä eläkeläisiä kysytään töi­hin, ei se siitä ole kiinni.

  3. Eläkeläisil­lä on mon­en­laista eri­ty­isosaamista, jota nuorem­mal­la sukupolvel­la ei voi olla. Eläkeläistä ei paina huoli toimeen­tu­losta tai unel­mat tulev­as­ta urakehityksestä.

   Esimerkik­si työhön pere­hdyt­tämi­nen: eläkeläisel­lä on riip­pumat­to­muus työ­nan­ta­jas­ta ja palka­n­mak­sus­ta. Hänel­lä on (kym­me­nien vuosien ammat­ti­taidon lisäk­si) kant­tia sanoa työ­nan­ta­jalle pere­hdytet­tävästä työn­tek­i­jästä, että hän on sovel­tuma­ton aiot­tuun työte­htävään ilman, että hänen «onnis­tunei­den pere­hdyt­tämis­ten pros­ent­tin­sa» las­kee «alle normin» ja sen seu­rauk­se­na urake­hi­tys estyy (puhu­mat­takaan samas­ta urake­hi­tyk­ses­tä kil­paile­vien kateel­lis­ten työ­toverei­den «rasis­misyytök­sistä»).

   Eläkeläisiä pitäisi kohdel­la eri­ty­isosaa­ji­na, jot­ka sanel­e­vat omat työe­hton­sa ja joille on tarve organ­isaa­tios­sa. Itse asi­as­sa koko jär­jestelmää pitäisi kehit­tää siihen suun­taan, että jokainen työn­tek­i­jä on oman tehtävän­sä eri­ty­isosaa­ja. — Jos ei meil­lä niin sit­ten jos­sain muualla.

   1. “Esimerkik­si työhön pere­hdyt­tämi­nen: eläkeläisel­lä on riip­pumat­to­muus työ­nan­ta­jas­ta ja palkanmaksusta.”

    Tämähän on työ­nan­ta­jan näkökul­mas­ta hur­jan iso mii­nus: Kuin­ka pomotel­la, kovis­tel­la ja sanel­la työn­teon ehto­ja täl­läiselle riip­pumat­toma­lle tekijälle?

  4. Re «työ­nan­ta­ja määrää ehdot yksipuolisesti»:
   https://www.soininvaara.fi/2024/01/16/hoitoalan-tyovoimapula-johtuu-palkoista/#comment-655783 (joka taisi kado­ta tässä hetkessä):

   Peru­songel­ma kun­nan ja val­tion virkae­hdois­sa on, että yksi ja sama osa­puoli istuu neu­vot­telupöy­dän molem­mil­la puolin ja «neu­vot­telee» itselleen työe­hdot tilanteessa, jos­sa jokin kol­mas osa­puoli mak­saa laskun, — ei työn­tek­i­jä, eikä työ­nan­ta­ja vaan «veron­mak­sa­ja».

 20. Aut­taako raha ylikuor­mi­tuk­seen, moraaliseen burn outi­in jne? Ehkä näil­lä onkin jotain yhteistä eti­olo­giaa nuorten mie­len­ter­veysongelmien kanssa.

  1. Ei vält­tämät­tä. Mut­ta jos net­to­tu­loista menee pakol­lisi­in elämisen kus­tan­nuk­si­in 50+% niin kyl­lä minä väitän, että raha voi helpot­taa ylikuor­mi­tus­ta ja burn out­tia kun ei tarvitse stres­sa­ta sekä töis­sä että vapaa-ajalla.

   Kum­masti aika vähän tun­tuu ylim­mässä joh­dos­sa eli hyvin kom­pen­soiduil­la ilmaan­tu­van ylikuor­mi­tus­ta ja moraal­ista burn out­tia, mis­täköhän johtuu? Kum­masti saat­taa vähen­tyä stres­si kun sitä rahaa riit­tää tilil­lä ettei tarvitse stres­sa­ta tai laskea euro­ja. Sit­ten kun on varaa ajel­la uudel­la autol­la oma­lle rauhal­liselle omakoti­talolle niin ei tarvitse juuri stres­sa­ta auton hajoamis­es­ta tai julkisen liiken­teen vai­h­doista. Helsinki­inkin ehtii mon­es­ta ympäryskun­nas­ta parem­min ja nopeam­min töi­hin kuin julkisel­la Helsin­gin sisäl­lä sahaami­nen hitaal­la julkisel­la ja han­kalin vaihdoin.

   Karkeasti yleistäen isom­pi tulota­so mah­dol­lis­taa elämästä mon­en­laisen ‘kitkan’ vähen­tämisen, mikä lisää henkilön vapausastei­ta omas­sa toimin­nas­saan ja päätök­sen­teossa. Itse esimerkik­si pyöräilen nyt paljon ja julkisen liiken­teen vai­h­t­a­mi­nen pyöräi­lyyn lisäsi hyv­in­voin­tia ja vähen­si stres­siä huo­mat­tavasti. Julk­ista liiken­net­tä käyt­täessä pitää aina kytätä kel­loa että mil­loin nyt menee ja mil­loin pitää lähteä. Pyöräl­lä ja oma­l­la autol­la lähdet mil­loin tykkäät, jos lähdet min­uutin myöhässä niin sit­ten myöhästyt min­uutin, mut­ta julkisel­la pahim­mil­laan 30 min­u­ut­tia tai enem­män. Sama kitkan vähen­tämi­nen henkilöau­tol­la näkyy mm. han­k­in­to­jen kanssa, jos tarvit­set jotain niin sit­ten lähdet vain autol­la sitä osta­maan, ellei se ole todel­la iso ja paina­va esine. Julkisel­la ja polkupyöräl­lä pros­es­si muut­tuu paljon hitaam­mak­si ja mon­imutkaisem­mak­si, eli jälleen ker­ran elämisen “kit­ka” lisään­tyy. Henkilöau­toilu on kyl­lä sel­l­ainen vapau­den huume, että ymmär­rän hyvin mik­si siitä ei herkästi vai­hde­ta mui­hin vaihtoehtoihin.

 21. Sairaaloiden työvoimati­lanteessa on päin­vas­tainenkin ele­ment­ti. Toki sairaalois­sa on nykyi­nen henkilökun­tansa, mut­ta heistä kol­mannes jää vuosikymme­nessä eläk­keelle. Uusien lääkärei­den saami­nen pienem­pi­in kaupunkei­hin on muut­tunut yhä vaikeam­mak­si. Sivu­men­nen sanoen, sama ongel­ma alkaa olla opet­ta­jienkin kohdalla.

  Eli pien­ten sairaaloiden päivystyk­set voivat syödä koko alan taloudel­lisia resursse­ja kun joudu­taan edel­lis­ten lääkärien eläköi­tyessä tur­vau­tu­maan vuokralääkärei­hin virkalääkärei­den sijaan. Tässä seurasin suku­laiseni, yhden maakunnan/sotealueen keskus­sairaalan erikoisalan ylilääkärin, eläköi­tymistä ja sairaalan vaikeuk­sia saa­da uut­ta tilalle (tarvi­taan kokenut, johta­maan erikoisalan toimintaa). 

  Syn­ny­tys­sairaaloiden kohdal­la rajana joskus pidet­ty 800 las­ta vuodessa on vähem­män kuin yksi per työvuoro. Kos­ka syn­tymi­nen on sat­un­nainen pros­es­si tämä tarkoit­taa, että joidenkin vuoro­jen aikana on use­ampi syn­tyvä lap­si, tois­t­en ei yhtäkään. Tämä vaikeut­taa tila‑, laite- ja henkilöstöresurssien mitoitusta.

  Yläk­oulun ja lukion opet­ta­jien kohdal­la pien­ten pien­ten ja kaukana kaupungista sijait­se­vien koulu­jen ongel­ma on vielä saa­da opet­ta­jalle riit­tävä määrä tun­te­ja kalen­teri­in — ilman että hän joutuu kesken työpäivän ajele­maan kym­meniä kilo­me­tre­jä koul­ul­ta toiselle.

 22. Ex-hoita­jana näk­isin että alan hoita­jien ongel­mat voisi tiivistää kolmeen osioon. Tässä lis­tat­tuna tärkeysjärjestyksessä:

  - Byrokra­tia, hallinto, joht­a­mi­nen ja työkult­tuuri silkkaa paskaa
  — Arvos­tuk­sen puute
  — Palkkaus

  Sairaaloiden päälle on raken­net­tu val­ta­va hallinnolli­nen him­meli. Julki­nen ter­vey­den­huolto tukkii itsen­sä aivan käsit­tämät­tömäl­lä puuhastelul­la. Se mihin itse kyp­syin hoita­jana oli nimeno­maan merk­i­tyk­setön pikku­mainen byrokra­tia joka vei ison osan työa­jas­ta ja henkises­tä energiasta.

  Arvos­tuk­sen puute organ­isaa­tion sisäl­lä näkyy sel­l­aisi­na pien­ten per­seily­jen lop­pumat­tomana purona. 

  Noi­ta kah­ta ensim­mäistä kohtaa voisi kom­pen­soi­da tuhdil­la tili­pus­sil­la, mut­ta sitä ei tietenkään halu­ta tehdä. Hoita­jan tili­pus­si ei ole ihan niin huono AY-väki antaa ymmärtää, mut­ta palkkaus ei vain vas­taa työn aiheut­ta­maa vitutusta.

  Yleinen ääneen sanoma­ton mielipi­de on että hoitoalan palkko­ja ei halu­ta nos­taa kos­ka muut ammat­tialat vaa­ti­vat vähin­tään saman.

  Tämä toteu­tui täysimääräis­es­ti 2000-vuosikymmenel­lä kun Katainen(ko?) meni lupaa­maan hoit­suille 500€ koro­tuk­sen. Hoita­jat työ­tais­te­liv­at itselleen luvatun koro­tuk­sen, toki sum­ma oli pienem­pi kuin luvat­tu 500€. Mut­ta kaik­ki muut ammat­tiryh­mät vaa­ti­vat (ja sai­vat) itselleen sen saman 500€ täysimääräisenä.

  Eli työ­nan­ta­japuoli on pakko­raos­sa, jos hoita­jille lupaa muu­ta kuin muru­sia niin tärkeäm­mät työn­tek­i­järyh­mät vaa­ti­vat (ja saa­vat) sen itselleen tuplana. Jos tuo­daan 100 hoita­jaa Fil­ip­pi­ineiltä niin kuluil­la ei ole mitään väliä. Mut­ta jos annetaan hoita­jille 100€ palkanko­ro­tus niin hin­ta kym­menker­tais­tuu heti.

 23. https://yle.fi/a/74–20072738 “Hyv­in­voin­tialuei­den kär­keen kuu­luneen Soiten talous rom­ahti äkisti, kos­ka joht­a­mi­nen pet­ti – nyt edessä on kovia toimia”

  Hoitoalal­la näkee nyt eri­no­mais­es­ti, että paras keino työn­tek­i­jöille kas­vat­taa omaa palkkaansa on irti­sanoutua julkiselta puolelta ja siir­tyä yksi­tyiselle SOTE-alan keikkatyövoimaa tar­joavalle välittäjälle.

  Mitään säästöjähän tässä ei syn­ny, ja lisäk­si julkiselle kukkarolle tulee vielä aivan turha välikäsi omaa katet­ta keräämään. Mut­ta kun AY-liike on näin pahasti epäon­nis­tunut ja samoin julki­nen puoli kieltäy­tyy markki­nae­htois­es­ta palkko­jen muo­dos­tuk­ses­ta niin eipä työn­tek­i­jöille jää mui­ta vaihtoehtoja.

  No mut­ta “posi­ti­ivise­na” puole­na ter­vey­den­huolto­jär­jestelmämme aje­taan nyt pikavauh­tia USA:n malli­in seu­raa­van 10 vuo­den sisällä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.