Länsimaat tekevät jättimäisen virheen Gazassa

Israel toteut­taa silmiemme edessä jät­timäistä sotarikos­ta. Maa on murhan­nut jo yli 20 000 sivi­il­iä sum­mit­taisil­la pom­mi­tuk­sil­la, joukos­sa tuhan­sia lap­sia. Vähem­mästäkin on saanut syyt­teen kansan­murhas­ta. Etelä-Afrik­ka on oikeassa.

Se, että län­si­maat ja niiden joukos­sa Suo­mi kieltäy­tyvät sisäpoli­it­ti­sista syistä tuomit­se­mas­ta Israelin toimia ja Yhdys­val­lat toimit­taa tähän tarkoituk­seen jopa asei­ta, ei ole vain vas­ten­mielistä vaan myös hyvin tyh­mää. Se johtaa globaalin etelän kään­tymiseen län­si­mai­ta vas­taan. Tämä tulee län­si­maille  todel­la kalli­ik­si. Tämän seu­rauk­sia kan­netaan vuosia ellei vuosikymmeniä.

On vaikea selit­tää köy­hien maid­en ihmisille, mik­si pitäisi tuomi­ta Venäjän toimet Ukrainas­sa, kun Israel saa toisaal­ta tehdä Gazas­sa ihan mitä hyvän­sä. Putin on tyytyväinen.

On tot­ta, että täl­lä ker­taa Hamas aloit­ti. Sil­lä voi jopa perustel­la Hamasin johta­jien murhaamista, mut­ta ei mitenkään sum­mit­taista las­ten tap­pamista. Eivät ne lapset olleet tähän syyllisiä.

On myös niin, että kah­den miljoo­nan ihmisen luk­it­sem­i­nen Gazan avo­vanki­laan – sitä voisi kut­sua myös keski­tysleirik­si – on aivan ja tulee syn­nyt­tämään lisään­tyvää katkeru­ut­ta, joka sataa suo­raan Hamasin laari­in. Ajatelkaa itse elämää pienelle alueelle sul­lot­tuna vail­la mitään toivoa paremmasta.

Olen täysin samaa mieltä 80 ulko­min­is­ter­iön työn­tek­i­jän kanssa.

55 vastausta artikkeliin “Länsimaat tekevät jättimäisen virheen Gazassa”

 1. Olisin toivonut laa­jem­paa ana­lyysia Palesti­inalaishallinnon toimin­nas­ta Län­sir­an­nal­la ja Hamasin toimin­nas­ta Gazas­sa. Israel vetäy­tyi Gaza­s­ta vuon­na 2005 ja Palesti­inalaisalueil­la ei ole jär­jestet­ty mitään vaale­ja vuo­den 2006 jäl­keen ja usei­den yri­tys­ten jäl­keen Hamas ja Fatah eivät ole pystyneet muo­dosta­maan yhteistähal­li­tus­ta. Vuon­na 2000 Camp Cavidin neu­vot­teluis­sa Israelin sil­loinen pään­min­is­teri Ehud Barak suos­tui siihen että Län­sir­an­nas­ta 98% ja koko Gazan kaista olisi luovutet­tu kokon­aan Palesti­inalaishallinnolle ja Itä-Jerusalem olisi ollut siir­tunuyt myös Palesti­inalaishallinnolle ja siir­tokun­tien rak­en­t­a­mi­nen olisi myös lopet­tu ja siir­tokun­ta­lais­ten ase­ma olisi tur­vat­tu kan­sain­välis­ten rauhan­tur­vaa­jien toimes­ta. Koko tämän rauhan­su­un­nitel­man kaa­toi Jass­er Arafat ja hän aloiti sen jäl­keen Toisen intifadan vaik­ka olikin itse hylän­nyt rauhan­su­u­nitel­man joka olisi todel­lisu­udessa luonut itsenäisen Palesti­inalais­val­tion. Todel­lisudessa Gaza on ollut kah­den miljoo­nan ihmi­nen avo­vanki­la jo vuodes­ta 2006 kun Hamas otti sen hal­tu­un­sa jon­ka jäl­keen se on ampunut raket­tjea Israelin suurin asu­tuskeskuk­si­in kuten Beerse­baan, Askaloni­in ja Ashdodiin.Ratkaisu tällekin sodalle olisi ollut diplo­maat­ti­nen jos pain­os­tus Hama­sia kohtaan etenkin Per­sian­lah­den maid­en ja Turkin olisi ollut se että pant­ti­van­git on vapautet­ta­va ja samal­la Israel lopet­taisi Gazan saar­ron ja Hamas pain­os­tet­taisi­in suori­in neu­vot­telui­hin Israelin kanssa. Välit­täjänä olisi voin­ut toimia esim Qatar tai jopa Turkki.

  1. “Vuon­na 2000 Camp Cavidin neu­vot­teluis­sa Israelin sil­loinen pään­min­is­teri Ehud Barak suos­tui siihen että Län­sir­an­nas­ta 98% ja koko Gazan kaista olisi luovutet­tu kokon­aan Palesti­inalaishallinnolle ja Itä-Jerusalem olisi ollut siir­tunuyt myös Palestiinalaishallinnolle …”

   Suosit­te­len pere­htymään hiukan parem­min noi­hin neu­vot­telui­hin: “At the open­ing of Camp David, Barak warned the Amer­i­cans he could not accept giv­ing the Pales­tini­ans more than a pure­ly sym­bol­ic sov­er­eign­ty over any part of East Jerusalem.”

   Any­hoo, mitä merk­i­tys­tä nykyisen sodan kannal­ta sil­lä on mitä nois­sa neu­vot­teluis­sa esitet­ti­in ja mitä ei? Ei se ole mikään oikeu­tus puolin eikä toisin. Sodankäyn­ti­mentelmät määrit­telee viime kädessä kan­sain­vä­li­nen laki ja ‑käytän­tö, ei jonkun poli­it­tisen vänkäyk­sen tulos tai tuloksettomuus.

   1. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Yamalle että jo se että Itä-Jerusalem olisi siir­tynyt kokon­aan Palesti­inalaishallinnolle on merkit­tävä päätös Israelil­ta. Jos itsenäi­nen Palesti­inan val­tio olisi tämänkin Camp Davidin rauhan­nitel­man poh­jal­ta syn­tynyt ei olisi mitään Gazan ongel­maa. Itsenäi­nen Palesti­inan val­tio olisi hallinnut Gazaa ja koko länsirantaa

   2. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Yamalle että olet oike­as­sa siinä että Israel ei ollut anta­mas­sa koko Jerusalemia mut­ta Itä-Jerusalemin mus­li­mi ja kris­ti­tytkaupungi­nosat (Temp­pe­liv­uori mukaan lukien) oli­si­vat siir­tyneet kokon­aan Palesti­inalaishallintaan ja juu­ta­lais-ja arme­nialaiskaupungi­nosat oli­si­vat siir­tyneet koko­nan Israelin alaisu­teen (Län­simuuri (Itku­muuri) mukaan lukien) . Nuo mainit­se­masi Län­sir­an­nan lohkot oli­si­vat siir­tyneet Camp Davidin suun­nitel­man mukaises­ti kan­sain­välis­ten joukko­jen (YK:n) valvon­taan.. Yamalle muis­tu­tus että se oli Jass­er Afafat joka ei suos­tunut siihen että arme­nialaiskaupungi­nosien kort­telit oli­si­vat siir­tyneet Israelin hallintaan. Eli Jass­er Arafat hylkäsi koko Camp Davidin suun­nitel­man ja Yaman esit­tämä palape­li­v­al­tio olisi nimeno­man hylät­ty ja koko Län­sir­an­ta ja Gaza olisi siir­tynyt Palestiinalaishallintaan.

  2. Vuon­na 2000 Camp Cavidin neuvotteluissa…

   Otta­mat­ta kan­taa kuin­ka hyvä tai huono kom­pro­mis­si Palesti­inalaisille oli tar­jol­la, kolum­nis­sa The Missed Chance for Peace NY Timesin David Brooks muis­telee kyseisiä neu­vot­telu­ja, ja hän piti niitä hyvänä mah­dol­lisuute­na — vas­takkaisia mielip­iteitä yleisökommenteissa.

   1. “Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Yamalle että jo se että Itä-Jerusalem olisi siir­tynyt kokon­aan Palesti­inalaishallinnolle on merkit­tävä päätös Israelilta.”

    Kan­nat­taa lukea tarkem­min, ei Israel ollut anta­mas­sa Itä-Jerusalemia palesti­inalais­ten hallintoon muuten kuin sym­bol­is­es­ti. PA olisi “hallinnut” sitä samal­la taval­la kuin vaikka­pa Ukraina nyt “hal­lit­see” Krimiä.
    Lisäk­si Län­sir­an­nan palesti­inalaisalue olisi lohkot­tu 3–4 eril­liseen alueeseen, joiden välis­sä olisi kulkenut Israeli­in kuu­lu­vat kor­ri­doorit. Tuskin on syytä ihme­tel­lä, mik­si täl­lainen palape­li­v­al­tio hylättiin.

    Toisaal­ta on tot­ta, että tuo v. 2000 sopimus olisi silti kan­nat­tanut jälkivi­isaasti hyväksyä, kos­ka se olisi ollut paljon parem­pi kuin mikään mitä Israel nykyään tar­joaisi. Uusia siir­tokun­ta­laisia on tul­lut sit­tem­min sato­ja tuhan­sia, eikä heitä pystytä enää häätämään.

   2. Kom­ment­ti­na Mikko Kivi­ran­nalle että tämä Camp Davidin rauhan­nitel­man kaa­tu­mi­nen joh­tui siitä että Jass­er Arafat ei lop­pu­jen lopuk­si voin­ut hyväksyä kom­pro­mis­siä. Hän tavoit­teli koko Palesti­inan aluet­ta vaik­ka tiesi ettei PLO ole siihen kykenevä

 2. Gaza oli enem­mänkin loma­parati­isi tavarat­aloi­neen, jos­sa kor­rup­toitunut Hamas eli miljonäärien elämää viemäl­lä län­nenkin miljoonat­uet itselleen. Puheet avo­vanki­las­ta ja keski­tysleireistä on aivan absur­dia, kos­ka hallinto oli arabeil­la itsel­lään ja paik­ka oli tosi­aan enem­män rantalo­mako­hde kuin mikään telt­taleiri. Israel luovut­ti Gazan alueen arabeille ja sil­lä oli mah­dol­lisu­us olla vaik­ka mikä, mut­ta ara­bit val­it­se­vat aina ter­ror­in ja juu­ta­laisvi­han tuol­la, kuten mon­ta ker­taa vuosikym­me­nien var­rel­la, kun heille on ollut tar­jol­la oma maa. Kansan­murhasyytös on myös aivan nau­ret­ta­va, kos­ka ara­bi­en määrä on kas­vanut miljoonil­la. Jos hallinto käyt­tää saa­mansa val­ta­van tuen rikol­liseen toim­intaan, kansansa aivope­su­un ja jatku­vaan ter­rori­in, niin ei mikään val­tio päästä vapaasti täl­laista porukkaa touhua­maan kesku­u­teen­sa, sik­si aidat myös Egyptin rajal­la. Hamas sanoo tuhoa­vansa juu­ta­laiset ja on sen aina näyt­tänyt kun on saanut mah­dol­lisu­u­den. Län­si­mainen mod­erni ihmi­nen ei näköjään pysty ymmärtämään ide­olo­gian ja pro­pa­gan­dan voimaa suuri­in mas­soi­hin, vaik­ka luulisi sen Venäjän touhu­jen avul­la näkevän. YK:n toim­i­jat Gazas­sa ovat myös kor­rup­toituneet ja juh­li­neet Hamak­sen teko­ja. YK:n kouluis­sakin aivopestään lap­sia juu­ta­laisvi­haan. Melkoinen pet­tymys, että Soin­in­vaarakin pelaa opiske­li­japoli­itikon tasolla.

  1. En tiedä oletko koskaan käynyt gazas­sa, minä olen. Jos se on loma­parati­isi niin kan­nat­taa harki­ta seu­raavaa lomamatkaa.

 3. oma arvio on, että ben­jamin netanyahu on kor­rup­toitunut, ja ajaa sotapoli­ti­ikkaa jot­ta vält­täisi omat lail­liset ongel­mat. iro­nista, vladimir putin dik­taat­torin moti­iveis­sa haisee saman tyy­li­nen henkilöko­htainen moti­ivi, yrit­tää vält­tää vallanmenetyksen.

  olen kuul­lut mielip­i­teen, johon olen alka­nut yhtyä, että israelin hal­li­tus ajaa palesti­inalais­ten kansan­murhaa niin pitkälle että sitä ei voi sanoa kansan­murhak­si. jo alus­sa, kun kuulin että katkaistaan sähkö ja vesi gaza­s­ta, niin ajat­telin että tämä ei kuu­losta hamasin jah­taus oper­aa­ti­ol­ta, vaan palesti­ini­lais­ten ns. puhdis­tus operaatiolta.

  edel­lis­es­tä huoli­mat­ta, olen kuitenkin varovaisem­pi kan­nan­otois­saan, johtuen poli­ti­ikas­sa ole­vista taus­tavoimista ja neu­vot­teluista. israelin sotapoli­ti­ikkaa pitäisi muut­taa enem­män hamasin vas­taiseen suun­taan päin, ja kah­den val­tion ratkaisu alkaa ole­maan ain­oa tie tulevaisuudessa.

  en halua men­nä juu­ta­lais­vas­taisu­u­teenkaan, ja se on ruven­nut rehot­ta­maan rajusti viime aikoina, jo ennen israel-hamas sotaakin.

  israel-hamas sota on vienyt huomion ukrainas­sa tapah­tu­vas­sa vääryy­dessä, eri­tyis­es­ti usas­sa. ukrainas­sa tapah­tu­va vääryys on monin ver­roin pahempi. eikä sitä uno­htaa. tämä israel-hamas kon­flik­ti oli jopa ennustet­tavis­sa enem­män tai vähem­män, kos­ka ongel­mat ovat olleet vuosikymmeniä.

 4. Oikea ana­lyysi.
  Poli­it­ti­nen johtomme vaan on täysin räh­mäl­lään usan edessä.

  1. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Make­lile. Jos sinus­ta Suomen poli­it­ti­nen johto on räh­mäl­lä Yhdys­val­tain edessä niin suosit­te­len kat­so­maan mil­laisia lausun­to­ja Sak­san liit­tokans­leri ja ulko­min­is­teri ovat anta­neet julkises­ti. Myös Ran­skan poli­it­ti­nen johto on antanut tuken­sa Israelille. Syynä on se että Ran­skas­sa asuu Euroopan suurin juu­ta­lainen väestö.

 5. Aluk­si kiin­nit­täisin huomio­ta tuo­hon Osmon sanomiseen, että Gazan tilanne lisää katkeru­ut­ta, joka sataa suo­raan Hamas in laari­in. Min­un käsit­tääk­seni Hamas on vaaleil­la valit­tu lailli­nen val­lan­pitäjä Gazas­sa. Tuskin siel­lä on laaris­sa enää tilaa lisäsateille.

  Toisek­si kysy­isinkin Osmol­ta yksiselit­teistä kan­nan­not­toa Israelin näkökan­noista. Israel vas­tus­taa kah­den suvereenin val­tion poli­ti­ikkaa pääl­lim­mäisenä syynä suvereenin val­tion oikeus liit­toutua ja jopa pyytää ulko­maisia sotavoimia alueelleen. Tässä tapauk­ses­sa ulko­mainen sotavoima tarkoit­taisi Iran ia. Olisiko Osmol­la hyviä ajatuk­sia miten Israel in ei tarvit­sisi olla huolis­saan moi­ses­ta asiasta.

   1. Sil­loin Israelin toimin­nan voi nähdä lähin­nä palveluk­se­na län­si­maille: He vuo­dat­ta­vat israelilaista ver­ta demokra­ti­ake­hi­tyk­sen puolesta.

    Näistä kom­menteista jois­sa kri­ti­soidaan Israelin toimia puut­tuu aina konkre­tia: Mitä ihan tarkalleen ottaen halu­aisit Israelin tekevän? Ja vas­taus tuskin voi mil­lään muo­toa olla “ei mitään”. Joku vas­tuu täy­tyy olla kansal­la itsel­lään ja sen hallinnolla.

    Ja mik­sei Egyp­tiä syytetä aparthei­dista? Kan­nat­taa etsiä kuva raja-aidas­ta Egyptin suun­taan ja tode­ta että oikea Palesti­inan Muuri on raken­net­tu sille rajalle.

 6. Itsekin kir­joitin aiheesta jo 28.10. Uuden Suomen puheen­vuoroon otsikol­la “Onko oikein pom­mit­taa Gaza Mar­i­upo­lik­si”. Tässä asi­as­sa on turhaut­tavaa nähdä Israelin ystävien sokeus vaik­ka pom­mit osu­vat myös kaikkein van­himpi­in kris­tit­ty­i­hin kirkkoi­hin ja palesti­inalaisi­in kris­tit­ty­i­hin jot­ka ilmeis­es­ti on myös uhrat­ta­va ham­mas ham­paas­ta ‑kos­ton harmageddoniin.

  Itse ase­tan toivoni siihen, että Israel on tois­taisek­si demokra­tia ja toiv­ot­tavasti pystyy itsereflektioon.

 7. Ikävä kuul­la että sinä ja 80 ulko­min­is­ter­iön työn­tek­i­jää on täy­del­lisen moraalisen häm­men­nyk­sen vallassa.

  Tei­dän pitää ker­toa miten Israelin tulisi toimia tässä sodas­sa, väit­teet sum­mit­tai­sista pom­mi­tuk­sista tulisi jotenkin näyt­tää toteen ja Hamasin numeroiden käyt­tö on kyseenalaista tosin kos­ka he käyt­tävät ihmiskilpiä ehkä kuollei­den laskem­i­nen on helpompaa. 

  Ilmeis­es­ti Israel saa ain­oas­taan saavut­taa tas­apelin sodis­sa joi­ta ara­bit aloit­ta­vat, riip­pumat­ta siitä kuin­ka oikeasti kansan­murhan­hi­moisia he ovat.

  Gaza­l­la on muuten raja Egyptin kanssa, jos et ole huo­man­nut ”keski­tysleiri” väit­teine­si. Onko tuon sanan käyt­tö muuten tarkoituk­sel­lista, kos­ka kyseessä ovat juutalaiset? 

  Kum­ma että Sudanin tai Jemenin tilanne ei kir­voita kom­men­toin­tia eli kuollei­den määrästä tuskin on kyse?

 8. Gazan kuolonuhreista sel­l­ainen huomio, että sikäläiset vira­nomaiset eivät erot­tele ilmoituk­sis­saan sivi­ile­jä, ja Hamasin tais­telijoi­ta, joten 20 000+ kuol­lut­ta sisältää myös Hamasin tap­pi­ot. Sivi­ile­jä on kyl­lä kuol­lut silti tuhan­sia, toden­näköis­es­ti nyt jo enem­män kuin koko Venäjän-Ukrainan sodassa.

  Kos­ka Hamasin hyökkäys oli erit­täin bru­taali ja aiheut­ti isot sivi­il­i­tap­pi­ot, Israelille on syn­tynyt erään­lainen implisi­it­ti­nen oikeus käyt­tää raakaa väki­val­taa itsekin. Tämä ei ole minkään lain mukainen menetelmä, mut­ta erään­lainen yleis­es­ti ymmär­ret­ty käytän­tö. Hyökkäyk­sen kohteek­si joutuneel­la on moraa­li­nen oikeus vas­ta­ta. Se oli nähtävis­sä mm. Isisin vas­taises­sa sodas­sa, jos­sa ei paljoa silkki­han­sko­ja käytet­ty. Samat­en Ukraina tulit­ti viime viikol­la raket­inheit­timil­lä Bel­go­ro­dia ja Donet­skia, mut­ta har­va sitä viit­si ruve­ta tuomit­se­maan, kos­ka Venäjä aloit­ti sodan ja on tehnyt samaa, mut­ta paljon isom­mas­sa mittakaavassa.

  Osmo on kuitenkin oike­as­sa, että tilanne on län­si­maille kiusalli­nen, ja näyt­täy­tyy (jälleen ker­ran) tekopy­hyytenä 3. maail­man edus­ta­jille. “Me saamme pom­mit­taa, mut­ta muut eivät”. Bidenin hallinto mar­mat­taa koko ajan julkises­ti Israelille sivi­il­i­uhreista, mut­tei kuitenkaan tee asialle mitään, ja vaikut­taa ham­paat­toma­l­ta räksyttäjältä.

 9. Tänään media kohisee Hal­la-ahon kotieläin-ver­tauk­ses­ta. Pehmeä type­rä heitto. 

  Olen pahoil­lani Soin­in­vaara, mut­ta Gazan ver­taami­nen keski­tysleiri­in (tarkoituk­ses­sa että kyseessä on Israelin soti­la­sop­er­aa­tion luo­ma keski­tysleiri) olisi se varsi­nainen päivän pom­mi, retorisen-ääripop­ulisti­nen sellainen.
  Lisäk­si hyvin kulutet­tu sellainen.
  Tätä kään­teistä keski­tysleiri-hal­pare­tori­ikkaa ovat vil­jelleet lähin­nä mm. ne tahot jot­ka ovat ter­ro­r­ia Israelia kohtaan har­joit­ta­neet vuosikym­meniä. Plus tietenkin se osa vasem­mis­toa, joka halu­aa vali­ta puolen­sa toisen puolen tässä kon­flik­tis­sa kokon­aan syrjäyttäen. 

  Jokainen nat­sien keski­tysleirien perusasioista tietävä tietää että ver­taus on täysin kohtu­u­ton ja täy­del­lisen historiaton. 

  Sil­loinkin kun huoli Gazan sivi­ileistä ja lap­sista on suuri ja huu­ta­va niin kuin sen tässä tilanteessa pitää ollakin !

  Yhtä hyvin, siis yhtä huonol­la retori­ikalla, voisimme väit­tää että Israelin val­tion on oikeas­t­aan vain val­tionkokoinen juu­ta­lais­ghet­to, jota ympäröivät vihamieliset tahot ja län­si­maid­en yksipuo­li­nen moralismi. 

  Vas­taus Gazan hätään on maltil­li­sis­sa palesti­inalai­sis­sa jot­ka mah­dol­lis­ta­vat mallin jon­ka kaut­ta rauha on mah­dolli­nen. Heitä on. Ja tietenkin maltill­i­nen ja rauhaan aidosti pyrkivä Israelin hallinto. 

  On huo­mat­ta­va että Israelis­sa­han elää jo nyt val­tion sisäl­lä sato­jatuhan­sia arabe­ja kaikessa rauhas­sa ja osal­lise­na yhteiskun­taan ja myös osal­lise­na Israelin par­la­mentin jäsenyyteen. 

  Gazan sota­toimien ylimit­taisu­ud­es­ta nyt kun mm. tun­neliv­erkos­to ja muu ihmis­suo­jak­ilpiverkos­to on jo tuhot­tu, olen sit­ten täysin samaa mieltä.
  Hirvit­tävää että hin­ta oli niin kova.

  1. Uigu­urien vankilo­i­ta on kut­sut­tu keski­tysleirik­si, vaik­ka ei siel­läkään uigu­ure­i­ta kaa­sute­ta. Yleen­sä käytän Gaza­s­ta nim­i­tys­tä avovankila.

   1. Kom­ment­ti­na Soin­in­vaar­alle että nat­sien keski­tysleireistä käytetään myös nim­i­tys­tä tuhoamis­leiri jos­sa oli kaasuuunit

   2. Palesti­inalais­ten ei ole pakko asua kaik­ki Gazas­sa tai Län­sir­an­nal­la, vaan he voivat asua muual­la Israelis­sa, ja niin asuukin. Sil­loin kun Jass­er Arafat ja hänen johta­mansa PLO oli val­las­sa niin solmit­ti­in rauha juu­ta­lais­ten ja palesti­inalais­ten välil­lä. Hamas on onnis­tunut rikko­maan sen, Iranin tuel­la. Suo­ma­lais­ten ja län­si­maalais­ten olisi aika lopet­taa jihadistien hyysäminen.

   3. Kan­nat­taa muis­taa, että koko Hamas on Israelin luo­mus, joka syn­nytet­ti­in heiken­tämään PLO:ta. Niin makaa kuin petaa.

   4. “Palesti­inalais­ten ei ole pakko asua kaik­ki Gazas­sa tai Län­sir­an­nal­la, vaan he voivat asua muual­la Israelis­sa, ja niin asuukin.”

    Gazan ja Län­sir­an­nan palesti­inalaiset eivät kyl­lä voi muut­taa Israeli­in. Israelin palesti­inalaiset ovat niitä, jot­ka jäivät alueelle v. 1948 sodan jälkeen.

   5. Soin­in­vaar­alle kom­ment­ti­na että Hamas perustet­ti­in ensim­mäisen intifadan aikoina 1987 ja sen pääasialli­nen poli­it­ti­nen tavoite oli islami­lainen hyvän­tekeväisyys jos­sa paikallis­ten väestön olo­suhtei­ta yritet­ti­in kohen­taa ruo­hon­ju­u­ri­ta­sol­la. Hamasin päämääränä on perus­taa islami­lainen val­tio koko Palesti­inan alueelle. Vuo­den 2006 vaaleis­sa Hamasin voit­to joh­tui siitä että Palesti­inalaishallinto oli hyvin kor­rup­toitunut. Hamas on nimeno­maan perustet­tu Fatahia vastaan.

   6. Soin­in­vaar­alle kom­ment­ti­na että Israelin tuki Hama­sia viimek­si 1980-luvun lop­ul­la Fatahia vas­taa. Tuki Hamasille lop­pui Neu­vos­toli­iton hajoamisen jäl­keen samal­la kun Neu­vos­toli­iton tuki Fatahille päät­tyi. Per­sian­lah­den maat alkoi­vat tukea Hama­sia sen jäl­keen kun PLO:n johto oli antanut tuen Irakille Kuwait­in sodas­sa 1990–1990. Palesti­inalaishallinnon kor­rup­tio ja val­lan­väärinkäyt­tö ja Jass­er Arafatin halut­to­muus pysyvään rauhaan 2000 Camp Davidin rauhan­neu­vot­teluis­sa nos­ti Hamasin suosiota.

   7. Rahul
    ” Kom­ment­ti­na Soin­in­vaar­alle että nat­sien keski­tysleireistä käytetään myös nim­i­tys­tä tuhoamis­leiri jos­sa oli kaasuuunit”

    Eivät kaik­ki keski­tysleir­it olleet tuhoamis­leire­jä, osa oli työleire­jä ja osa työ- ja tuhoamis­leire­jä. Tuhoamis­leirien pääasialli­nen tarkoi­tus oli tap­paa kaik­ki van­git, mut­ta työleireil­lä nään­nyt­ti­in ”vain” nälkään ja tauteihin. 

    Tre­blin­ka oli esimerkik­si puh­das tuhoamis­leiri, siel­lä ei tehty mitään muu­ta kuin tuhoamiseen liit­tyvää työtä, eikä siel­lä ollut edes tilo­ja muille vangeille, kuin son­derkom­man­doille (jot­ka hävit­tivät ruumi­it, ja koko sak­ki pis­tet­ti­in kaa­sukam­mioi­hin aina tasaisin väli­a­join ja otet­ti­in uudet tilalle). Kaik­ki muut tapet­ti­in välit­tömästi saa­pumisen jälkeen.

    Keski­tysleir­i­hän on vain leiri, jonne kootaan sivi­ilit. Ei sen tarvitse liit­tyä tap­pamiseen tai saksalaisiin.

  2. “Jokainen nat­sien keski­tysleirien perusasioista tietävä tietää että ver­taus on täysin kohtu­u­ton ja täy­del­lisen historiaton. ”

   Kuka puhui mis­tään nat­sien keski­tysleireistä? Van­ha keksin­tö jota käytet­ti­in ennen nat­se­ja ja myös hei­dän jäl­keen­sä. Joskus niil­lä on kuol­lut paljon ihmisiä, joskus ei.
   Israelin Gaza-poli­ti­ikkaan kuu­luu, ettei gaza­laisia nään­nytetä nälkään, mut­ta sinne ei myöskään sal­li­ta mitään taloudel­lista kehi­tys­tä. Israel rajaa myös meri­aluei­ta Gazan edustal­la, pääasi­as­sa estäen mm. kalas­tuk­sen. Sen parem­min Egyp­ti kuin Israelka­an ei ole sallinut vapaa­ta liikku­mista rajan yli, joten keski­tysleiri-analo­gia ei ole täysin tuules­ta temmattu.

   1. Yamalle kom­ment­ti­na että nat­sien keski­tysleireistä käytetään ter­miä kuole­man­leir­it . Keski­tysleir­it oli­vat eril­lään kuolemanleireistä

 10. “Maa on murhan­nut jo yli 20 000 sivi­il­iä sum­mit­taisil­la pommituksilla”

  Tämä menne jo oikeas­t­aan *yli* sen, että tois­taisi suo­raan Hamasin pro­pa­gan­daa. Hei­dän mukaansa Gazas­sa on kuol­lut jonkin ver­ran yli 20 000 ihmistä, sisältäen myös kaik­ki Ham­sin tais­teli­jat ja heitä toimin­nal­laan akti­ivis­es­ti tuke­vat. Se on toki ongel­ma, että luotet­tavia tieto­ja kuolleista ei ole saatavil­la, mut­ta ei sitä ratkaise, että hyväksyy toisen osa­puolen (joka sen­tään on EU:nkin ter­ror­is­tior­gan­isaa­tiok­si määrit­telemä) kokon­aistap­pi­olu­vut sel­l­aise­naan, ja sit­ten las­kee hei­dän tais­teli­jansakin “murha­tuik­si sivi­ileik­si”. Kan­sain­välisessä lais­sa ei myöskään vede­tä suo­rana ekvi­valenssi­a­sivi­il­i­uhrin ja murhan välille. Sodankäyn­ti asu­tuskeskuk­ses­sa on veristä, mut­ta ei sinän­sä tietääk­seni mis­sään suo­raan lait­tomak­si julistettu.

  “On vaikea selit­tää köy­hien maid­en ihmisille, mik­si pitäisi tuomi­ta Venäjän toimet Ukrainas­sa, kun Israel saa toisaal­ta tehdä Gazas­sa ihan mitä hyvän­sä. Putin on tyytyväinen.”

  En näe mitään syytä lisätä Putinin tyy­tyväisyyt­tä tois­ta­mal­la hänen pro­pa­gan­daansa. Sota Ukrainas­sa EI alka­nut Ukrainan hyökkäyk­sel­lä venäläis­ten teuras­tamisel­la venäjän rajo­jen sisäl­lä. Eikä Israel — vaik­ka sit­ten ei hyväksy­isikään hei­dän toim­intaansa — tee Gazas­sa “ihan mitä tahansa”. He eivät esimerkik­si tee sitä, mitä palesti­inalaiset tek­i­sivät israelilaisille, jos he pysty­i­sivät (tämä lokaku­us­sa tuli demon­stroitua, jos siitä oli epä­selvyyt­tä aiemmin).

  - ja onko meil­lä edes mitään syytä selit­tää Etelä-Afrikan hal­li­tuk­selle yhtään mitään? Ukrainan sota on osoit­tanut, että ei heil­lä mitään *peri­aat­teel­lista* vas­tus­ta kolo­nial­im­ia kohtaan ole, kun­han se ei koske heitä itseään.

 11. Suo­ma­laiset hoke­vat päivästä toiseen kuin­ka demokraat­ti­nen maa tämä on ja kuin­ka hienos­ti oikeusval­tio tääl­lä toimii — toisin kuin juuri missään.

  Onko tämä tekopyhää?

  Miten em. ihan­neku­vaan sopii, että virkamiehet (UM:ssä) ryhtyvät vas­tus­ta­maan demokraat­tis­es­ti valit­tua eduskun­taa ja sen pystyt­tämää hal­li­tus­ta? Eikö virkamieskun­nan kuu­luisi tehdä työtään kaiken­laisille hal­li­tuk­sille, myös porvarisemmoiselle?

  Samaan aikaan SAK yrit­tää poli­it­tisil­la lakoil­la estää hal­li­tus­ta toteut­ta­mas­ta tehtävään­sä. Onko tämäkin demokra­t­ian sabotoin­ti demokra­ti­aa ja ns. oikeusvaltiota?

  Hamasin hyökät­tyä Israeli­in siitä käyn­nistynei­den vas­ta­toimien jäl­keen län­si­mais­sa val­lit­se­va ris­tiri­itainen suh­tau­tu­mi­nen juu­ta­laisi­in ja Israeli­in tulee voimakkaam­min esille päivä päivältä.

  Muuan kir­joit­ta­ja sanoi (Guardianis­sa muis­taak­seni), että län­si­maisen vasem­mis­ton ongel­ma on siinä, että Hamasi­in suh­taudu­taan kuin se olisi siir­tomaaval­taa vas­taan tais­tel­e­va organ­isaa­tio eikä terroristijärjestö.

  Juu­ta­laisvi­hal­la on niin pitkä juuret län­si­maises­sa kult­tuuris­sa ettei niitä pysty hah­mot­ta­maan eikä ymmärtämään. Kysymys lie­nee sekä kult­tuurista että taloud­es­ta, sekä rodus­ta että sosi­aalis­es­ta käyttäytymisestä.

  Jokainen vasem­mis­to­lainen her­mostuu ja suut­tuu, jos toteaa että jostakin syys­tä euroop­palaises­sa vasem­mis­tossa piilee syväl­lä anti­semitismiä, joka purskah­taa esille, kun Hamasin hyökkäyk­sen kaltaisia selkkauk­sia tapah­tuu – ja kun Israelin hal­li­tus toimii niin kuin toimii. Ääri­oikeis­tossa anti­semitis­mi on ikään kuin luon­nolli­nen taipumus.

  Suo­ma­lainen kum­mallisu­us sit­ten on, vai onko, että vasem­mis­to ja vihreät näyt­tävät kulke­van käsi kädessä jopa Hamasin lip­pu­ja seu­rat­en. Ja jos päästään vas­tus­ta­maan Yhdys­val­to­ja, marssi sen kun pon­te­vam­m­mak­si muuttuu.

  1. Minä en pidä itseäni mitenkään juu­ta­lais­vas­taiuse­na, päin vas­toin ihailen suuresti LÄNSIMAISTA juu­ta­laista kult­tuuria. Ontoisenkin­laisia juu­ta­laisia kult­tuure­itä. Mut­ta olisi myös rasis­mia ajatel­la toisin päin, että ole­mas­sa juu­ta­lainen, ei tarvit­sisi nou­dat­taa mitään inhimil­lisyy­den vaa­timuk­sia, vaan saisi tap­paa lap­sia ihan vain huvikseen.

   1. Soin­in­vaar­alle muis­tu­tus että vuonn 1975 a YK:n yleiskok­ous äänesti päätös­lausel­man 3379 puoles­ta, äänin 72 vas­taan 35 (32 pidät­tyi), jos­sa siion­is­mi määritelti­in rasis­min ja rodullisen syr­jin­nän muodok­si. Tämä äänestys oli selvästi anti­semisti­nen päätös jon­ka YK on tehnyt sen historiassa.Siis sama YK joka perusti Israelin val­tion Palesti­inaan vuon­na 1948.

   2. En ajatel­lut että kir­joituk­sesi henkisi antisemitismiä. 

    Mutu-tun­tu­mal­la­han tuo­ta vasem­mis­tossa esi­in­tyvää juu­ta­laisvi­haa voi ain­oas­taan arvioi­da, koska­pa palesti­inalais­ten ter­ror­istien puo­lus­t­a­mi­nen monel­la tahol­la kääritään yleishu­maani­in jar­goni­in. Mut­ta kos­ka niin mon­et vasem­mal­la ynnä eri­lai­sis­sa taiteil­i­japorukois­sa kovin hanakasti tuomit­se­vat Israelin ja kovin kiltisti suh­tau­tu­vat Hamasin kaltaiseen ter­ror­is­ti­jär­jestöön, voi vain arvail­la, että kuinkako­han paljon mukana on piilevää juu­ta­laisvi­haa. Voihan olla että Israelin “vihaami­nen” on pelkästään anti­amerikkalaisu­ut­ta, mis­täpä sitä oikeasti tietää.

    Saa nähdä kuin­ka mon­ta päivää menee ennen kuin jotkut “edis­tyk­sel­liset” taiteil­i­jat ja yliopis­to­tutk­i­jat esit­tävät vasta­lauseen USA:n ja brit­tien yri­tyk­selle lopet­taa huthien toimet upot­taa kauppalaivoja.

    Mut­ta virkami­esten ryhtymi­nen “kap­inaan” hal­li­tus­ta vas­taan on huolestut­tavaa (oli­pa aihe mikä tahansa) ja epävi­isas­ta demokra­t­ian kannal­ta ja tässä kohtaa kir­joituk­sesikaan ei liene vii­saim­mas­ta päästä. Tai niin minus­ta tuntuu.

   3. Inhimil­listä oikeas­t­aan että sinäkin Soin­in­vaara, ratio­naal­isu­u­den rehti edus­ta­ja sokeudut noinkin rajusti kun menee tun­teisi­in: “tap­paa lap­sia ihan huvikseen.”
    Ter­ve­tu­loa ihmiskuntaan!
    Nyt ymmär­rät ehkä muidenkin kuol­e­vais­ten ylilyönnit.
    Saat aidon sym­pa­tiani sub­jek­ti­ivi­su­ud­estasi: täl­läi­nen on ihmi­nen, sinäkin. 

    Tiedät jär­jel­lä varsin hyvin että Israelin armei­ja ei tapa ketään huvikseen, lap­sia kaikkein vähiten.

    Ongel­ma on se että Hamas ei käy rohkeasti rin­ta­ma­so­taa Israelia vas­taan vaan toimii palesti­inalaisen sivi­iliväestön keskel­lä, seassa ja sinne solut­tau­tuneena. Niin kuin niin mon­ta ker­taa ennenkin. Omi­aan säästämättä. 

    Jot­ta sivi­il­i­uhre­ja ei tulisi, pitäisi Israelin pidät­täy­tyä puolustautumasta.
    Kohtu­ulli­nen vaa­timus? Tuskin.

  2. Demokra­tia on todel­la paljon muu­takin kuin oikeus tiput­taa vaalilip­pu uur­naan neljän vuo­den välein. Väit­täisin että se on suurelta osin sitä kaikkea muu­ta, eli esim. vapaut­ta ilmaista mielipi­det­tään ja vaik­ka sit­ten olla men­emät­tä töi­hin jos siltä tun­tuu. Tun­tuu että sekoi­tat demokra­t­ian ja autori­taris­min mis­sä alais­ten tehtävä on vain niel­lä kaiken mitä päät­täjät keksivät.

   Kir­joituk­ses­tasi tulee vah­va “joko olet puolel­lamme tai meitä vas­taan”, eli pitää vali­ta että kan­nat­taako Israelia ja kaikkia sen toimia, vai Hama­sia ja kaikkia sen toimia.

   Itselle taas Soin­in­vaaran kir­joituk­ses­ta tuli vaikutel­ma että hän vas­tus­taa syyt­tömien ja sivi­ilien mas­sa­t­ap­pamista, teki sitä kuka vain. Tämä on mielestäni ter­ve suh­tau­tu­mi­nen ja myös omaani. Voi tuomi­ta sen mitä Hamas on tehnyt, ja sen mitä Israel nyt tekee, eikä se tee henkilöstä anti­semi­tis­tiä vaan ihmisoikeuk­sien kannattajan.

  3. Jokainen vasem­mis­to­lainen her­mostuu ja suut­tuu, jos toteaa että jostakin syys­tä euroop­palaises­sa vasem­mis­tossa piilee syväl­lä anti­semitismiä, joka purskah­taa esille, kun Hamasin hyökkäyk­sen kaltaisia selkkauk­sia tapahtuu

   Minä olen vasem­mis­to­lainen, ja tuomitsin tämän vasem­mis­tossa esi­in­tyvän anti­semitismin jo 16 vuot­ta sit­ten kir­jas­sani Mikä vasem­mis­toa vaivaa? (tai itse asi­as­sa jo 17 vuot­ta sit­ten alku­peräisessä lehti­ju­tus­sa, joka sit­ten laa­jeni kir­jak­si). Parikin kir­jan suomen­ju­u­ta­laista luk­i­jaa erik­seen kiit­ti min­ua siitä.

   Tästä huoli­mat­ta tuen tässä asi­as­sa Soininvaaraa.

   Israelin toim­inta nimeno­maan häpäisee his­to­ri­an luke­mat­tomien juu­ta­lais­vain­o­jen kaikkien luke­mat­tomien uhrien muis­ton, kos­ka se antaa epä­suo­rasti ymmärtää, että näis­sä vain­ois­sa ei ollut väärin itse vain­oami­nen vaan se, että sat­ut­ti­in vain­oa­maan nimeno­maan juutalaisia.

   1. Tom­mi Uschanoville kom­ment­ti­na että Israelin toimin­nan syy on se että diplo­ma­tia ei toimin­ut tarpeek­si voimakkaasti jot­ta YK olisi voin­ut vaa­tia Hama­sia vapaut­ta­maan pant­ti­van­git ja jon­ka jäl­keen vas­taa­van­lainen vaa­timus olisi pitänyt tehdä Israelille että se neu­vot­telisi Hamasin kanssa suo­raan pysyvästä ratkais­us­ta. Hamasin moti­ivi on tuho­ta Israel ja juu­ta­laiset kos­ka sen tavoit­teena on perus­taa Palesti­inaan islami­lainen valtio.

 12. No puolin ja toisin käy­dään tap­po­hom­mis­sa. Onko tuo­hon mitään ratkaisua. Mitä siel­lä pitäisi tehdä? 

  Kenet saa tap­paa ja kenet ei
  Kuka saa asua ja missä ?
  Kuka saa tap­paa ja kuka ei
  Koko alue Ira­nia myöten kaikille auki ja Syyr­ia myös 

  Lop­pua ei näy . Ja jos on tuli­tauko se rikotaan

 13. Joukko­tuhon­ta on ter­minä mon­imutkainen. Jos sitä aikoo käyt­tää, on osoitet­ta­va, että on jär­jestelmäl­lis­es­ti tehty päätös jonkin ryh­män hävit­tämis­es­tä ja tätä päätöstä on toteutet­tu. Nurn­ber­gin oikeu­denkäyn­nis­sä tämä ter­mi tuli käyt­töön ja siel­läkin se oli ongelmallinen.

  Lehdis­sä ja poli­it­tises­sa yleiskielessä kansan­murha-ter­miä käytetään aika huo­let­tomasti ja sen merk­i­tys on hämärtynyt. 

  Selvyy­den vuok­si, toisen osa­puolen teot eivät oikeu­ta mis­ään moraalis­sa itseä rikko­maan sodan sään­töjä, “mut kun toi”-selitys kuul­laan päiväkodeis­sa. Jokainen rikos on oma asiansa.

  1948 YK:n YLEISSOPIMUS joukko­tuhon­tana pidet­tävän rikok­sen ehkäisemisek­si ja rankaise- miseksi

  II artik­la
  Tässä yleis­sopimuk­ses­sa tarkoite­taan joukko­tuhon­nal­la jokaista seu­raavaa tekoa, joka tähtää jonkin kansal­lisen, etnil­lisen, rodullisen tai uskon­nol­lisen ryh­män hävit­tämiseen tässä sen omi­naisu­udessa joko kokon­aan tai osittain:
  a) ryh­män jäsen­ten tappamista;
  b) vaikean ruumi­il­lisen tai henkisen vam­man aiheut­tamista ryh­män jäsenille;
  c) ryh­män eline­hto­jen tahal­lista huonon­tamista tarkoituk­sel­la aikaansaa­da sen fyysilli­nen hävit­tämi­nen joko kokon­aan tai osittain;
  d) toimen­pitei­den toteut­tamista, joiden tarkoituk­se­na on syn­tyväisyy­den ehkäisem­i­nen ryh­män piirissä;
  e) las­ten pakol­lista siirtämistä ryh­mästä toiseen.

 14. Osmol­la alkaa kir­joituk­set Gazan tilanteesta olla aika kärkeviä.
  Etelä Afrik­ka on siis tässä oike­as­sa. Miten tuo Ukrainan tilanne. Etelä Afrik­ka ei ole mil­lään muo­toa tuomin­nut tai arvostel­lut Venäjän toimia. Voisi jopa aav­is­tel­la, että Etelä Afrik­ka toimii Venäjän mieliksi.
  Venäjän pro­pa­gan­dalle on tyyp­il­listä pitää esil­lä ja tuomi­ta län­si­mais­sa tapah­tuneet epäon­nis­tu­miset human­is­min alal­la. Sanois­in, että irvokasta.

  1. Eli yksilökeskeistä lib­er­al­is­mia ja oikeusval­tio­ta pain­ot­ta­va län­si ja liit­to­laiset saa­vat vapaat kädet tehdä mitä lystäävät kos­ka illib­er­aali Venäjä riehuu?

   Tämä oli perustelu kuu­lostaa vieläkin pak­sum­mal­ta kun kat­soo kuin­ka län­si vielä suo­ranais­es­ti kieltäy­tyy anta­mas­ta Ukrainalle riit­tävästi ja nopeasti mate­ri­aa itsen­sä puo­lus­tamiseen. Tämä on kuulem­ma sitä “reaalipoli­ti­ikkaa.”

   Kyl­lä tässä minus­ta pal­jas­tuu vain ja ain­oas­taan län­si­maid­en kaksi­naa­mainen tekopy­hä reaalipoli­tikoin­ti, jota kuitenkin aina perustel­laan yksilökeskeisil­lä ihmisoikeuk­sil­la ja oikeusval­tiope­ri­aat­teel­la. Kan­nat­taa myös ihan mie­lenki­in­nos­ta lukea Sveitsin liit­to­val­tion syn­nys­tä ja miet­tiä miten ja mik­si tämä ei oikeas­t­aan enää onnis­tu­isi nyky­is­ten län­si­maid­en lib­er­al­is­min ja oikeusval­tion puit­teis­sa? Mik­si lib­er­al­is­mi itse asi­as­sa estää lib­er­al­is­mia? Tätä kun pohtii niin huo­maa ehkä ettemme ole niin lib­er­aale­ja kuin mik­si julistaudumme.

  2. Etelä-Afrikan val­i­tus Israelista on mieleen Venäjälle. Onko ne hyviäkin liit­to­laisia. Ukrainalais­ten hävi­tys ei taas Etelä-Afrikkaa kyr­si? Entä Turkin teot vaik­ka Kurdeille. 

   Tää on vaan poli­ti­ik­ka eikä täl­lä rauhaa tule

   1. Yhteinen nimit­täjä Etelä-Afrikalle, Iranille, Venäjälle ja Kiinalle on BRICS ‑maid­en ryh­mä, yhteistä niille on kom­mu­nis­mi­taus­ta tai ovat kehi­tys­mai­ta tai öljyn­tuot­ta­ja­mai­ta jois­sa käytän­nössä val­lit­see dik­tatu­uri. Ei korp­pi kor­pin silmää noki.

 15. Tilanne on vaikea, jos Hamas jää val­taan Gazas­sa, on taas parin vuo­den jäl­keen sama murhenäytelmä edessä. Sik­sipä nyt tulisi antaa Israelin hoitaa Gaza­s­ta pois tämä Hamas ja muut äärili­ik­keet, vaikkakin se johtaa suh­teet­tomi­in sivi­il­i­uhrei­hin. Kan­sain­välisen yhteisön tulee sit olla tarkkana kun Israel on saavut­tanut tavoit­teen­sa, jot­ta aito rauha onnistuisi.

  1. Todel­lako uskot siihen, että väki­val­ta lop­puu kun Hamas on “hoidet­tu”? Että kaikel­la sil­lä mitä tuol­la tapah­tuu, ei ole mitään tekemistä sen kanssa minkälaiset eli­nolo­suh­teet palesti­inalaisil­la on? Väli­val­taa oli vähin­tään riit­tävästi ennen Hamasin ole­mas­soloa. Jos Hamas ns. hoide­taan, tulee tilalle uusi, mut­ta eri nimel­lä. Teo­ri­as­sa Israel voisi tietenkin “hoitaa” kaik­ki palesti­inalaiset, minkä jäl­keen mitään ongel­maa ei enää ole, mut­ta se totis­es­ti tarkoit­taisi kansan­murhaa. Raa­ma­tus­ta voi halutes­saan hakea tukea tuonkaltaiselle poli­ti­ikalle, Jumala kun antoi Kaanaan maan Israelin kansalle luvat­tuna ja Jeriko esimerkik­si hävitet­ti­in Jumalan luval­la naisia ja lap­sia myöten. 

   Israel on minus­ta umpiku­jas­sa. Palesti­inalaisille ei halu­ta antaa kansalaisoikeuk­sia, kos­ka hei­hin ei luote­ta ja Israel halu­taan pitää juu­ta­lais­val­tiona. Oma palesti­inalais­val­tiokaan ei käy, kos­ka siihen sovel­tuvas­ta alueesta ei päästä sop­u­un. En tiedä mikä tässä olisi ratkaisu. Uskon­noista luop­umi­nen ehkä?

  2. Alkeis­suo­ma­laista logi­ikkaa. Voit olla var­ma, että tuol­la menetelmäl­lä Hamasin tilalle nousee kaksi.

 16. Tässä ei kai ole tärkeää kuka “kan­nat­taa” mitäkin ja kuka esi­in­tyy mis­säkin moraalises­sa tai poli­it­tises­sa porukas­sa oman porukkkansa kan­to­ja säestäen, vaan siitä että tap­pami­nen Gazas­sa, myös sen rajo­jen toisel­la puolel­la, Israelin puolel­la, päättyisi.
  Vasem­mis­toa, oikeis­toa ei tässä asi­as­sa ole, mut­ta todel­li­nen tilanne sen sijaan on. 

  Israelin sota­toimia on todel­la help­po arvostel­la. Jokainen ihmi­nen jol­la sydän on kauhis­tuu siitä mitä on nyt menos­sa. Israelia pitääkin arvostella. 

  Pitää kuitenkin kysyä mitä Israelille sit­ten olisi tar­jo­ta puo­lus­tau­tu­miseen, kos­ka Gazan oper­aa­tio on niin hirveä.
  Posken kääntämistä?
  Suos­tu­mista ole­maan ter­ror­in kohteena? 

  Sit­tenkö vas­ta olemme tyytyväisiä? 

  Vai­h­toe­hto on tietysti itsenäi­nen palestiinalaisvaltio.
  Mut­ta sitä ennen palesti­inalais­ten itse on löy­det­tävä yksimielisyys keskinäi­sistä väleistään. Käsit­tääk­seni siihen on val­ta­va matka. 

  Mikään aito itsenäi­nen val­tio ei voi myöskään perus­tua sille poh­jalle ja sel­l­aiselle vihalle, että naa­puri­val­tio on tuhot­ta­va ja pois­tet­ta­va maailmankartalta.

 17. Etelä-Afrikan oikeusjut­tu vaikut­taa erit­täin hyvin raken­netul­ta. Israelin johta­jien ovat lausuneet selkeästi tavoit­teen­sa, joi­ta Israelin armei­ja nyt toteut­taa Gazas­sa. Jos tämä ei ole kansan­murhaa, niin mikä sit­ten on? 

  Jos Kan­sain­vä­li­nen oikeus toteaa Israelin toteut­ta­van kansan­murhaa, niin Kan­sain­välisen rikos­tuomiois­tu­imen on melkein pakko nos­taa kan­tei­ta Israelin johta­jia vastaan. 

  Tämä aset­taisi Euroopan hyvin ikävään tilanteeseen. Miten Euroop­pa voisi jatkaa suhteitaan Israeli­in kuin mitään ei olisi tapah­tunut, jos Israelin johtoa on syyt­teessä kansanmurhasta?

 18. Nykyisen kri­isin ymmärtämisek­si on syytä ottaa askel taaksepäin.

  Lähi-Idässä alueen vakaus on kehit­tynyt hyvään suun­taan viime vuosi­na. Mon­et alueen val­tiot ovat solm­i­neet diplo­maat­tisuh­teet Israelin kanssa. Sau­di-Ara­bia odot­taa oikeaa het­keä. Ennen kaikkea Abra­ham-sopimuk­sen puit­teis­sa tapah­tunut kehi­tys on eden­nyt lupaavasti ja toiveikku­udelle pysyvästä rauhas­ta alueel­la on ollut jopa perusteita.

  Alueen voima­suhtei­den muut­tumi­nen ja ennen kaikkea alueen val­tioiden läh­estymi­nen Wash­ing­to­nia on aiheut­tanut Iranille eksis­ten­ti­aalisen kri­isin. Iranin tavoit­teena on aiheut­taa kaaos­ta ja seka­sor­toa. Kaikkea, mikä voi estää tai ainakin hidas­taa alka­nut­ta rauhanprosessia.

  Tässä tarkoituk­ses­sa Iran on aseis­taunut mar­i­onet­tin­sa, ter­ror­is­ti­jär­jestö Hamasin ja yllyt­tänyt sen tekoi­hin, joista olemme hyvin tietoisia. 

  Iranin toiveena on saat­taa Israel käyt­tämään palesti­inalaisalueel­la sel­l­aista voimaa, joka saa mainit­tuun pros­es­si­in sitoutuneet val­tiot hark­it­se­maan toiseen ker­taan. On vielä ennenaikaista sanoa, miten han­ke tulee eten­emään, mut­ta suun­ta on huolestuttava.

  Häviäjiä tässä kaikessa ovat palesti­inalaiset sekä Israelin val­tio. Ja tietysti rauhan­pros­es­si. Iran näyt­tää voit­ta­neen ainakin ensim­mäisen erän.

 19. Kan­nat­taa kuun­nel­la tilanteen taus­toituk­se­na YLE Areenan pod­casteista jak­so nimeltään “Kauhun tas­apain­oilua: Ben­jamin Netan­jahu ja Isma’il Haniyya” (link­ki). Koko sar­ja “12 dik­taat­to­ria” on muutenkin hyvä ja sivistävä.

  https://areena.yle.fi/podcastit/1–67101137

  Minus­ta tämä oli toivoa anta­va kom­ment­ti ara­bi­mail­ta: tukea palesti­inalaisalueille olisi tar­jol­la, mut­ta tämä edel­lyt­täisi että heille muo­dostet­taisi­in oma val­tio. Israelin tulisi tart­tua tähän tar­jouk­seen, kos­ka pysyvä rauha olisi hei­dänkin etun­sa. Inhimil­lisiä resursse­ja on jo hukat­tu tarpeek­si kauan tuol­la alueel­la. Rauhanomainen rin­nakkaise­lo edel­lyt­täisi vihaan kas­vat­tamisen lopet­tamista ja kas­va­tus­ta suvaitsevaisuuteen.

 20. Osmon kanssa sinän­sä samaa mieltä, joskin ken­ties enem­män aikaulot­tuvu­ut­ta huomioiden, että Israelin vas­ta­toimet ter­ror­itekoi­hin ovat päivä päivältä vaikeam­min perusteltavis­sa, ja että tämän johtopäätök­sen on näyt­tävä län­nen toimis­sa sekä poli­it­tis­es­ti että taloudellisesti. 

  Israelin sotavoimat ulos Gaza­s­ta, ja mah­dol­lisu­us rak­en­taa sata­ma tai uud­estaan se lento­kent­tä seu­raav­ina pien­inä mut­ta merk­i­tyk­sel­lis­inä aske­li­na. Kah­den val­tion malli säi­lyy edelleen järke­vim­pänä pitkän aikavälin ratkaisuna, vaik­ka väki­val­lan eskaloi­tu­mi­nen, ensin Hamasin toimes­ta ja sit­ten Israelin nyt jo selvästi suh­teet­tomin vas­ta­toimin, on sysän­nyt sitä reaalis­es­ti entistä kauem­mas. Län­nen on tässä syytä olla johdonmukainen. 

  Mut­ta samoin on ihmisoikeuk­sien kanssa, että johdon­mukaisu­ut­ta tarvi­taan enem­män. Län­si­maisen Palesti­ina-sol­i­daarisu­u­den kohdal­la ovat samat vaaran merk­it ilmas­sa kun aikanaan oli Putinin Venäjän suh­teen. Eli luote­taan että oma­l­la hyväl­lä tah­dol­la, tuen osoituk­sil­la ja kaveer­aamisel­la saadaan var­masti aikaan kehi­tys­tä ihmisoikeuk­sis­sa ja oikeusval­tios­sa. Tai jopa sivu­ute­taan nämä tyystin ikäv­inä jut­tuina, kos­ka aina on jotain tärkeäm­pää just tässä nyt eli hyvää bisnestä tehtävänä (Venäjä aikanaan ja edelleen) tai kon­flik­tin altavas­taa­ja hyveel­lis­es­ti puo­lus­tet­ta­vana (Palesti­ina).

  Valitet­tavasti Hamas on, ja pahaa pelkään että mikä muu hallinto nyt Gazas­sa sen jäl­keen val­las­sa on tulee ole­maan, oikeusval­tio- ja ihmisoikeusmielessä jopa ikävän selvästi vielä Venäjääkin synkem­pi. Eri­tyis­es­ti vasem­mis­ton piireis­sä pitäisi päästä yli vas­tarin­nan väki­val­takom­po­nent­tien glo­ri­fioin­nista ilman tämän huomioin­tia — näin on vaik­ka pro-Palesti­ina ‑piireis­sä nais­ten, ei-mus­lim­ien, sukupuo­livähem­mistö­jen ja tietysti juu­ta­lais­ten ja Israelilais­ten ihmisoikeuk­sien esil­lä pitämi­nen var­masti rapaut­taakin me-henkeä ja hybristä. 

  Tulisi myös tehdä mah­dol­lisim­man laa­jalti koko ajan selväk­si, että tuki kos­kee sor­ron vas­tus­tamista eikä sen tule sisältää Palesti­inalais­ten oman ihmisoikeusmielessä jatku­vasti sysimus­tan toimin­nan oheis­syleilyä me-vas­taan-noi ‑hengessä. Pitäisi olla Osmon peräänku­u­lut­ta­mas­sa län­nen kollek­ti­ivis­sa mah­dol­lisim­man selvää ja laa­jalti hyväksytet­tyä, että taloudelli­nen tuki tulee ole­maan enenevässä määrin ehdol­lista konkreet­tiselle posi­ti­iviselle kehi­tyk­selle demokra­t­ian, oikeusval­tion — ja eri­tyis­es­ti nais­ten ja sek­suaalivähem­mistö­jen oikeuk­sien suh­teen. Muuten län­si­maat tekevät yhden (vai kah­denko) jät­timäisen virheen jatkok­si toisen jät­timäisen virheen.

 21. Israelilais­ten toimista voi olla samaa mieltä, mut­ta en kyl­lä jak­sa uskoa siihen, että asial­la olisi globaalis­sa val­ta- ja voimapoli­ti­ikas­sa sen suurem­paa vaikutusta.

  Kuin­ka paljon tääl­lä globaalis­sa etelässä lotkautet­ti­in korvia Venäjän 2008, 2014 tai nyt tälle 2022 sodille? Kuin­ka kovasti etelässä vas­tustet­ti­in Neu­vos­toli­iton impe­ri­al­is­mia? Vaa­dit­ti­inko siel­lä aikoinaan neukku­ja ulos Itä-Euroopas­ta? Onko etelässä oltu kovastikin huolis­saan Kiinan aikeista Tai­wanin suh­teen, ellei ote­ta huoles­tu­mista sen vaiku­tuk­sista maailmantalouteem? 

  Onko globaali etelä reagoin­ut voimakkaasti Venäläis­ten puuhi­in Afrikas­sa tai vaikka­pa val­lanku­mousyri­tyk­si­in Mon­tene­grossa ja Moldaviassa?

  Venäläiset hääräävät impe­ri­al­is­tis­es­ti Afrikas­sa Wag­n­er työrukkase­naan ja vas­ta Malis­sa avit­ti­vat vallankaappauksessa.

  Mik­si ihmeessä Gaza vaikut­taisi olen­nais­es­ti suun­taan, taik­ka toiseen? 

  Niin­pä. Ei siel­lä globaalit oikeu­den­mukaisu­usasi­at oikeasti kiin­nos­ta yhtään sen enem­pää kuin tääl­lä, pait­si jos kyseessä onkin oma etu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.