Max Weber ja Mika Waltari saivat pohtimaan uskonnon roolia

Six­ten Kork­manin ylly­tyk­ses­tä luin Max Weberin klas­sikko­teok­sen Protes­tant­ti­nen eti­ik­ka ja kap­i­tal­is­min hen­ki. Se on ollut lukulistal­la pitkään.

En kuitenkaan lukenut kir­jaa lop­pu­un, mikä on min­ul­ta hyvin harv­inaista. Muu­ta­makym­men­tä sivua on yhä luke­mat­ta, enkä usko, että tar­tun kir­jaan enää. Kir­jan anti on sen alus­sa, jos­sa Weber pohtii uskon­non vaiku­tus­ta kan­so­jen taloudel­liseen men­estyk­seen. Lopus­sa hän sotkeu­tuu teol­o­giseen keskustelu­un eri protes­tant­tis­ten uskon­tokun­tien eroista ja sivuaa vain sat­un­nais­es­ti niiden vaiku­tus­ta kap­i­tal­is­min nousu­un. Se ei imenyt lukemaan.

Weberin ana­lyysi on merkit­tävä, mut­ta perus­sanoma oli min­ulle jo on tut­tu, kos­ka siitä on tul­lut yleis­es­ti hyväksyt­ty. Protes­tant­ti­nen usko tai vapau­tu­mi­nen katolisen kirkon hol­houk­ses­ta oli voimakkaasti myötä­vaikut­ta­mas­sa kap­i­tal­is­min nousun ja teol­lis­tu­miseen sekä siihen, että talouden pain­opiste siir­tyi Etelä-Euroopas­ta Kes­ki- ja Pohjois-Euroop­paan ja Yhdysvaltoihin.

Uskon­tokun­tien rajat näkyvät jopa val­tioiden sisäl­lä vau­raamp­ina ja vähem­män vau­raina alueina – kuten myös se, mitkä osat vaikka­pa Puo­laa ja Ukrainaa ovat his­to­ri­an kulues­sa olleet minkäkin val­tion alaisuudessa.

Aika vaikeaselkoista ja sotkuisen tun­tu­ista oli Weberin päät­te­ly, kun hän pyörit­teli mon­isanais­es­ti syy-yhteyk­sien suun­taa.  Mieleeni tuli ystäväni 50 vuo­den takaa, Philippe van Par­i­js, johon olin tutus­tunut kielikurssil­la Hei­del­ber­gis­sä vuon­na 1969 ja jon­ka tapasin vuosikym­meniä myöhem­min eräässä vihrei­den kok­ouk­ses­sa Tukhol­mas­sa. Hän oli opiskel­lut ensin filosofi­aa ja sen jäl­keen pere­htynyt tilas­tol­liseen päät­te­lyyn, jota hän piti filosofi­an täs­mäl­lisem­pänä muo­tona.  Pidin tätä Philip­pen väitet­tä out­ona, mut­ta se tuli etsimät­tä mieleen Weberin paikoin sekavaa tek­stiä lukiessa.

Weber olisi päässyt pohdin­nois­saan helpom­min maali­in, jos hän tun­tenut vaikka­pa vain osit­taisko­r­re­laa­tiok­er­toimen käsit­teen ja ehkä pari muu­takin tilas­tol­lisen päät­te­lyn perusasiaa.

Omas­ta mielestäni löysin Weber­iltä jopa yhden päät­te­lyvirheen. Hän kumosi ajatuk­sen siitä, että osakey­htiön nousul­la olisi ollut jotain tekemistä protes­tant­tisen uskon kanssa sil­lä, että kyseinen yhtiö­muo­to oli kehitet­ty jo ennen uskon­puhdis­tus­ta. Luon­non­ti­etei­den alkeetkin oli kehitet­ty ennen val­is­tuk­sen aikaa. Silti kat­somme, että val­is­tus­filosofeil­la oli osuuten­sa luon­non­ti­etei­den nousu­un Euroopas­sa. Olen­naista on, avit­tiko protes­tant­ti­nen usko osakey­htiön yleistymistä. Var­masti avitti.

Pari tuhatta vuotta sitten osattiin kehittää ihmeen kestäviä oppirakennelmia

Weberin lukem­i­nen sai min­ut pohti­maan uskon­non yhteiskun­nal­lista merk­i­tys­tä yleisem­minkin. Olen viimevi­ikkoina lukenut myös pari Mika Wal­tarin islamia koske­vaa kir­jaa. Vaik­ka niis­sä uskon­to­ja käsitel­lään vähän kieli poskel­la, kir­jat anta­vat hyvän syyn pohtia Lähi-Idän uskon­to­jen kolmea haaraa, kristi­nuskoa, juu­ta­laisu­ut­ta ja islamia.

Oma suh­teeni uskon­toon on tarkkail­e­va. Min­ul­la ei ole mitään kaipu­u­ta mys­ti­ikkaan ja ylilu­on­nol­lisi­in asioi­hin, enkä sik­si oikein pääse uskon­to­jen ytimeen.

Tiedän kuitenkin, että usko­vaiset ihmiset ovat onnel­lisem­pia ja että kaik­ki maail­man kult­tuu­rit ovat kehit­täneet jonkin­laisen uskon­non, jopa kom­mu­nisti­nen Pohjois-Korea. On näis­sä koti­mai­sis­sakin ismeis­sä vähän uskon­non piirteitä.

Mie­lenki­in­toista on, että lähi-Idässä sik­isi samaan aikaan kolme maail­manuskon­toa, tosin toi­sis­taan kehit­tyneinä. Peri­aat­teessa­han ne usko­vat samaan Jumalaan. Ne ovat säi­lyneet ihmeen kestäv­inä aiko­jen muuttues­sa. On niitä vähän kehitet­ty tarkoituk­sen­mukaisem­mik­si, kuten käy ilmi kir­jas­ta Sen­suroitu – Raa­matun muu­tosten vai­et­tu his­to­ria.

Itse olen aina ihme­tel­lyt sitä, mitä kris­ti­tyt oikein usko­vat kuole­man jälkeis­es­tä elämästä. Min­ulle opetet­ti­in rip­pik­oulus­sa, että kuoltuaan ihmi­nen pää­tyy Tuonelan uneen, kunnes Jeesus herät­tää hänet viimeisenä päivänä, siis maail­man­lop­un koit­taes­sa, ja hän pää­tyy Taivaaseen tai siihen toiseen paikkaan.  Tämä tari­na myy niin huonos­ti, että se on jopa pap­pi­en suus­sa kään­tynyt muo­toon, jon­ka mukaan kuolleet omaisemme ovat jo nyt taivaas­sa. Uskon­sodis­sa mart­tyyreille luvat­ti­in myös väl­itön pääsy taivaaseen ilman vuosi­tuhan­sien odotus­ta. En tiedä mil­lä valtuuksilla.

Uskonto vallan palveluksessa

Uskon­nos­sa on kyse myös ihmis­ten hal­lit­semis­es­ta. Sil­lä on oma vaiku­tuk­se­na siihen, mil­laista uskoa ihmisille saar­nataan ja mik­si val­tiot käyvät uskon­so­tia. Kysymys on siitä, kuka saa käyt­tää uskon­toa val­tansa väli­neenä. Tämä ei koske vain kristi­nuskoa. Japanin keis­arikin oli jumalan ase­mas­sa, kunnes hävisi toises­sa maail­man­so­das­sa ydin­pom­mille. Suo­ma­laiset oli­vat järkyt­tyneitä, kun Englan­nin arkkipi­is­pa rukoili Bri­tann­ian liit­to­laisen Neu­vos­toli­iton asei­den puoles­ta, vaik­ka kaikkien piti tietää, että Jumala on Suomen puolella.

Kun Mosko­van patri­ark­ka julis­taa Jumalan tukea Venäjän joukoille, ei ole ihme, että ukrainalaiset halu­a­vat pois sen ala­maisu­ud­es­ta niin, että muut­ta­vat jopa almanakkansa.

Putin esi­in­tyy har­taana kris­tit­tynä, mut­ta jotenkin se ei min­ua vaku­u­ta. Kansan hal­lit­semis­es­ta siinäkin taitaa olla kyse.

Uskon­non nimis­sä on tehty paljon hyvää, mut­ta myös val­ta­van paljon pahaa.

Min­ua kysymys uskon­noista on kiin­nos­tanut paljolti siltä kannal­ta, mil­laisen väli­neen ne tar­joa­vat kan­so­jen hal­lit­semiseen. Siitä saat­toi olla kyse myös protes­tant­tisen uskon vaiku­tuk­ses­sa taloudel­liseen kasvu­un. Seli­tys ei ehkä sit­tenkään löy­dy teol­o­gi­sista opinkap­paleista vaan yhteiskun­tien vapau­tu­mis­es­ta paavin val­lan alta. Teol­o­giset hienoudet ovat vain pienen oppinei­den tiedos­sa ole­va asia, mut­ta val­ti­olli­nen itsenäistymi­nen paavin komen­nos­ta näkyy taval­lisen ihmisen arjessa.

Kristinusko taitaa jäädä toiseksi

En pysty tätä tun­net­tani kun­nol­la perustele­maan, mut­ta min­ul­la on vah­va tunne, että kristi­nusko häviää uskon­to­jen välisessä tais­telus­sa islamille– tosin molem­mat voivat hävitä uskon­not­to­muudelle. Kris­tit­tyjä on nyt vähän yli kak­si mil­jar­dia ja islami­nuskoisia vähän yli puoli­toista mil­jar­dia, mut­ta jos keski­tyt­täisi­in uskon­toa päivit­täin har­joit­tavien määrään, islam taitaa jo nyt voit­taa. Joka sun­nun­tai kirkos­sa käyviä esimerkik­si on Suomes­sa aika vähän.

Eri­tyisen heikoil­la on protes­tant­ti­nen usko, kos­ka se ei ratio­naal­isu­udessaan vas­taa kun­nol­la ihmis­ten mys­ti­ikan ja selkeän maail­manseli­tyk­sen kaipu­useen. Protes­tant­ti­nen usko on häviämässä toisaal­ta uskon­not­to­muudelle ja toisaal­ta eri­laiselle lahko­laisu­udelle. Lahko­laisu­us ja myös ortodoksi­nen kirkko tar­joa­vat syvem­män uskon­nol­lisen kokemuksen.

69 vastausta artikkeliin “Max Weber ja Mika Waltari saivat pohtimaan uskonnon roolia”

 1. Eska­tol­o­giseen pohd­in­taasi voin vas­ta­ta, että myös taivaaseen pääsemistä ennen lop­un aiko­ja on ilmeis­es­ti mah­dol­lisu­us, kos­ka näin Jeesus lupaa vierel­lään roikku­valle kuole­maan­tuomi­t­ulle (“Totis­es­ti: jo tänään olet min­un kanssani paratiisissa.”)

  Pyhimyk­set ovat ihmisiä, joista kirkko on julis­tanut, että myös heille kävi näin.

  Rooma­laiska­to­li­nen kirkko opet­taa myös kiiras­tules­ta, olo­suh­teesta jon­ka kaut­ta on päästä taivaaseen.

  Lop­un aikoina sit­ten lue­taan kaikille, eläville ja kuolleille, tuomio. Ehkäpä kuol­e­van ihmis­ten kannal­ta tuo samais­tuu kuolin­het­keen vähän kuin fotoneille emis­sio- ja absorp­tio­het­ki samaistuvat ;).

  Sivu­men­nen, eivät usko­vatkaan vält­tämät­tä tunne vetoa mys­ti­ikkaa ja ylilu­on­nol­lista kohtaan. Usein he selit­tävät pikem­min niin, että se, mihin he usko­vat, on totuus.

   1. Ymmär­rän, mut­ta tämä on ollut perus­teena kirkon opeille, että ihmisen on mah­dol­lista päästä Jumalan val­takun­taan ennen lop­un aikoja.

   2. Osmo mis­sä kohdas­sa uskon­tun­nus­tus­ta puhutaan lop­una­joista (ylipäätään ajoituksesta?)

   3. Sor­ry, ei mis­sään. Pap­pi sanoo sen vaina­jaa siu­nates­sa. “On sin­ut viimeisenä päivänä herät­tävä.” Poias­rtin virheel­lisen kommentin. 

   4. Tämä on yksi niistä asioista, jois­sa rooma­laiska­tolis­ten ja protes­tant­tien ope­tus on erkaan­tunut. Katolis­ten mukaan on ensin eri­tyi­nen tuomio, joka tapah­tuu heti kuole­man jäl­keen, ja sen seu­rauk­se­na sielu ete­nee taivaaseen, hel­vetti­in tai kiiras­tuleen. Sit­ten uskon­tun­nus­tuk­ses­sa (apos­tolises­sa, jon­ka län­tiset kirkot jaka­vat, “…tuomit­se­maan eläviä ja kuollei­ta”) mainit­tu tuomio on toinen, yleinen tuomio, jon­ka tarkoi­tus on se, että kaik­ki näkevät ja tun­nus­ta­vat Jumalan oikeudenmukaisuuden.

    Protes­tanteil­la on yksinker­taisem­pi ope­tus, että kuolleet jäävät odot­ta­maan viimeistä tuomio­ta. Tässä taitaa olla protes­tantismin sisäl­läkin jotain näke­my­sero­ja. Jeesuk­sen val­las­sa on kai sit­ten tehdä tähän poikkeuk­sia, mm. maini­tun rosvon ja Jeesuk­sen äidin, Mar­i­an, tapauksessa.

   5. Lyhyt yksinker­tais­ta­va vas­taus: uskon­tun­nus­tuk­ses­sa san­o­taan toisin, kos­ka Jeesuskin nousi kuolleista, ja kos­ka kristi­nuskos­sa päämääränä on tulem­i­nen Jeesuk­sen kaltaiseksi.

    “Jos ker­ran julis­te­taan, että Kris­tus on herätet­ty kuolleista, kuin­ka jotkut teistä voivat sanoa, ettei kuollei­den ylös­nouse­mus­ta ole?” (1. Kor. 15:12.)

    “Mut­ta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaas­ta me odotamme pelas­ta­jak­si Her­raa Jeesus­ta Kris­tus­ta. Hän muut­taa mei­dän ruumi­imme tästä alen­nusti­las­ta oman kirkas­tuneen ruumi­in­sa kaltaisek­si voimal­laan, jol­la hän kyke­nee alis­ta­maan val­taansa kaiken.” (Fil. 3:20–21.)

    Eikä mis­sään ole san­ot­tu, että se “parati­isi”, johon Jeesus lupasi ryövärin pää­sevän vielä samana päivänä, oli tarkoitet­tu lop­ullisek­si tilak­si (johon ryöväri vain pääsee ikään kuin VIP-kor­tilla poikkeuk­sel­lis­es­ti etu­a­jas­sa). Ilmestyskir­jas­sa­han esitetään päin­vas­toin, että se, mitä tulee maail­man­lop­un ja sen yhtey­dessä tapah­tu­van kuollei­den herät­tämisen jäl­keen, on jotain laadullis­es­ti täysin uut­ta, joka ylit­tää ihmis­ten kaiken kuvit­telukyvyn joka suh­teessa. Se siis ei ole mikään paluu siihen van­haan parati­isi­in, jos­sa syn­ti­in­lan­keemus aikoinaan tapahtui.

  1. “Tämä tari­na myy niin huonos­ti, että se on jopa pap­pi­en suus­sa kään­tynyt muo­toon, jon­ka mukaan kuolleet omaisemme ovat jo nyt taivaassa.”

   Joil­lakin papeil­la on muut­tunut, toisil­la ei… Esim. emer­i­tus-piis­pa paa­vo Riekkisel­lä (varsin oppin­ut kaveri), on kiin­toisia pohd­in­to­ja aiheesta. Löy­tynee esim. yleAreenasta.

   Ev.lut Kirkon viralli­nen kan­ta taitaa tosi­aan olla maal­likoille (myös min­ulle) vähän hämärä, mut­ta se ei tarkoi­ta ettei se olisi kirkas. Ehkä val­is­tuk­sen, tai oman pere­htymisen puutetta..?

   Sen sijaan Tilas­to- ja taloustiede, tulk­in­toi­neen, ovat ikuisia ja muut­tumat­to­mia. Lohdullista tietää, että joku tietää!

  2. Uskon­to­jen roolin arvioin­nis­sa kan­nat­taa lähteä liik­keelle eri­lai­sista tule­vaisu­u­den ske­naar­i­oista näin:

   1) Laa­jat sodat ovat maail­mas­ta lop­puneet, vain paikallisia / ter­ror­is­mi­in perus­tu­via sotia käy­dään siel­lä täällä.
   Kuitenkaan ter­ror­is­tit eivät enää pysty provosoimaan suur­val­to­ja laa­jem­pi­in soti­in. Putinin ter­ror­i­hyökkäys Ukrainaan mah­tuu vielä tähän, sil­lä se ei toden­näköis­es­ti juurikaan laajene.
   2) Nälän­hädät ovat lop­puneet maail­mas­ta, vain paikallisia nälkäaluei­ta ilmestyy sinne tänne.
   3) Vaar­al­liset tart­tuvat tau­dit on selätet­ty ja uusille taudeille kehitetään lääke muu­ta­mas­sa kuukaudessa.
   4) Maail­ma siir­tyy nopeasti raa­ka-aineisi­in perus­tu­vas­ta taloud­es­ta tietoon perus­tu­vaa talouteen.
   5) Geen­ite­knolo­gia ja tekoä­ly jyräävät kaiken van­han alleen. 

   Edel­lä ole­vista syistä maail­maan syn­tyy ”ide­ologi­nen tyhjiö”, joka pyrkii täyt­tymään jol­lakin uudella.

   Mikä se uusi sit­ten on?

   Kir­jail­i­ja Yuval Hararin kir­jan ”Huomisen lyhyt his­to­ria” mukaan käy näin:

   Tois­taisek­si maail­maa hal­lit­see eri­lai­sista uskon­noista, yksilöl­lisyy­destä, ihmisoikeuk­sista, demokra­ti­as­ta ja vapaista markki­noista koos­t­u­va lib­er­aali paketti.

   Tule­vaisu­udessa tuo paket­ti ei kuitenkaan ole enää muodis­sa. Selviää, että ihmisen vapaa­ta tah­toa ei ole olemassa… 

   Muoti­in tulee kuolemattomuus!

   Pyrimme tekemään Homo sapi­en­sista Homo deruk­sen (Ihmisju­malan), jon­ka tärkein tavoite on ”oikeus elämään”. Ihmis­es­tä tehdään kuolema­ton käyt­tämäl­lä hyväk­si lääketi­eteen uusia keksin­töjä / geen­i­ma­nip­u­laa­tio­ta, jne. 

   Ensi vai­heessa tavoit­teena on 150 vuo­den ikä… ja seu­raa­va tavoite on 500 vuo­den ikä…Tämä kehi­tys on jo tieteessä ja lab­o­ra­to­ri­ois­sa täysil­lä päällä! 

   Miten sit­ten Suomelle tässä rytäkässä käy?

   Pystyykö Suo­mi siir­tymään riit­tävän nopeasti uuteen, tietoon perus­tur­vaan talouteen / yhteiskuntaan?

   Kun kat­soo suo­ma­laista keskustelua ja tekemisiä näistä asiois­sa, ei hyvältä näytä!

   Onko Suo­mi jo menetet­ty tapaus? Juna meni jo?

 2. Maail­man kak­si mil­jardista kris­ti­tys­tä enem­mistö on rooma­laiska­to­lilaisia. Rooma­laiska­to­lilaisu­u­den levit­tätäymi­nen ympäri maa­pal­loa on taan­nut kristi­nuskolle jatku­vu­u­den. Islam ei toden­näköis­es­ti ohi rooma­laiska­to­lilais­ten lukumäärä globaalis­sa etelässsä sil­lä islami­laiset val­tiot ovat mon­es­sa mittareil­la muu­tamia poikkeuk­sia jäl­jessä kris­tit­tyjä mai­ta. Aasi­as­sa suurin kansankun­ta on intialaiset joista enem­mistö on hin­du­ja. Islamin ja kristi­nuskon kamp­pailu tapah­tuu todennköis­es­ti Afrikas­sa. Uskon­not­to­muus on haaste sekä islamille ja kristi­nuskolle kos­ka molem­mat uskon­not ovat vain­on­neet uskonnottomia.75 vuot­ta kestänyt ateisti­nen Neu­vos­toli­it­to ei pystynyt hävit­tämään kristi­nuskoa Venäjältä vaik­ka neu­vos­to­jo­hta­ja Niki­ta Hrut­sev uhosikin 1960-luvul­la että vuo­teen 1980 Neu­vos­toli­itossa ei ole yhtään kristittyä.

 3. Kun Weberin kir­ja ilmestyi vuon­na 1905, se oli tarkoitet­tu ensisi­jais­es­ti vasti­neek­si Wern­er Som­bartin kolme vuot­ta aiem­min julkaise­malle teok­selle Der mod­erne Kap­i­tal­is­mus. Som­bart on täysin eri lin­joil­la kuin Weber: hänen mukaansa “kap­i­tal­is­min hen­ki” ei ilmene säästäväisyy­dessä ja suun­nitel­mallisu­udessa vaan kulu­tuk­ses­sa. Säästäväisyy­del­lä yms. oli merk­i­tys­tä vain väli­neel­lis­es­ti, kulu­tus­mah­dol­lisuuk­sien mak­si­moimisen mah­dol­lis­ta­jana, eikä jonkin­laise­na moraalis­es­ti ylevänä itsekieltäymyk­senä. Som­bartin mukaan kap­i­tal­is­min hen­ki ilme­neekin parem­min nimeno­maan katolises­sa kuin protes­tant­tises­sa kristi­nuskos­sa, jos ver­tail­laan nimeno­maan näitä kahta.

  Mitä taas tulee protes­tant­tien vapau­teen katolisen kirkon hol­houk­ses­ta, niin Som­bart esit­ti, että taloushis­to­ri­an kannal­ta oli merkit­tävämpi seik­ka, että juu­ta­laiset oli­vat vapai­ta yhtäläis­es­ti niin katolisen kuin protes­tant­tisenkin kirkon hol­houk­ses­ta. Hänen oma vasti­neen­sa Weber­ille oli kir­ja Die Juden und das Wirtschaft­sleben (1911), jos­sa hän esit­ti, että juu­ta­lais­ten määrä ja ase­ma oli­vat kap­i­tal­is­min syn­nyn kannal­ta seli­tysvoimaisem­pia tek­i­jöitä kuin protes­tant­tien ja että Weberin teo­ria oli heikoim­mil­laan juuri tässä kohtaa.

  En sano, että Som­bart on oike­as­sa ja Weber väärässä; eiväthän kum­mankaan kir­jat ole nykymetodein tehtyjä ylipäätään. Muis­tu­tan ain­oas­taan siitä, että Weberin sadan vuo­den takaisille aikalais­luk­i­joille kyse oli ensisi­jais­es­ti (melko tasaväkisek­si miel­letys­tä) kil­pailu­asetel­mas­ta näi­den kah­den posi­tion välil­lä. Som­bart ja Weber löy­sivät samas­ta datas­ta osit­tain aivan eri lainalaisuuksia.

  Som­bart on sinän­sä kiin­nos­ta­va tapaus aate­his­to­ri­al­lis­es­ti. Hän oli omana aikanaan koko maail­man tun­ne­tu­impia ja keskustel­luimpia yhteiskun­tati­eteil­i­jöitä, ja sata vuot­ta sit­ten myös Suomes­sa paljon use­am­mat tun­si­vat hänet kuin Weberin. Som­bar­til­ta suomen­net­ti­inkin usei­ta teok­sia (lyhen­nelmänä tuo juu­ta­laiskir­jakin), kään­täjinä mm. Väinö Tan­ner. Toisen maail­man­so­dan jäl­keen koko Som­bart kuitenkin uno­hdet­ti­in nopeasti käytän­nössä täysin. Tähän johtanei­ta syitä on Suomes­sa tutk­in­ut Pert­ti Töt­tö väitöskir­jas­saan Wern­er Som­bart ja kiista kap­i­tal­is­min hengestä (1991). Syitä on usei­ta hyvin eri­laisia, mm. Weberin teo­ri­oiden helpom­pi mukautet­tavu­us uusi­in yhteiskun­tati­eteel­lisi­in muo­tivir­tauk­si­in, ja toisaal­ta Som­bartin epämiel­lyt­tävän myötä­sukainen suh­tau­tu­mi­nen nat­si-Sak­saan van­hoil­la päivil­lään (hän kuoli vas­ta 1941).

  1. Som­bart oli tun­net­tu etenkin aikansa vasem­mis­to­laispi­ireis­sä. Hän oli Marx­i­lainen sosial­isti, joka sit­tem­min tosi­aan pää­tyi tuke­maan myös paikallista “sak­salaista sosial­is­mia” eli kansal­lis­sosial­is­mia eli nat­se­ja. Yhdis­telmänä sosial­isti­nen marx­i­laisu­us ja nat­sien tukem­i­nen oli niin han­kala, ettei hänen ajat­telu­aan enää oppikir­joista pitkään löy­tynyt Sak­san hävit­tyä toisen maail­man­so­dan, ja samal­la Som­bart katosi kir­jahyl­ly­istä. Osasyy asialle oli toki sekin, että toisen maail­man­so­dan jäl­keen alkoi talousti­eteel­lisen kir­jal­lisu­u­den vyöry, samoin kuin luon­non­ti­eteel­lisen uuden kir­jal­lisu­u­den vyöry­ki, ja uusi tutkimusti­eto peit­ti alleen van­han kirjallisuuden.

 4. “Siitä saat­toi olla kyse myös protes­tant­tisen uskon vaiku­tuk­ses­sa taloudel­liseen kasvuun”

  Entä jos protes­tant­ti­nen usko onkin muokat­tu tuke­maan nimenomaan
  juuri kap­i­tal­is­mia ja jatku­van taloudel­lisen kasvun ajatusta.

  Hallinnan välineitä uskon­not ovat aina olleet ja sel­l­aisi­na niitä kul­loisetkin val­lan­pitäjät halu­a­vat pitääkin. Joko val­lan tuke­na tai sille uhkana. Esimerk­ki siitä Suomes­takin kun kirkon piiristä on otet­tu kan­taa Orpon hal­li­tuk­sen vähäo­saisi­in kohdis­tami­in leikkauk­si­in ihan raa­matun perusa­ja­tus­ta nou­dat­taen, niin kirkko ja kan­taa otta­neet seu­rakun­nat leimat­ti­in puut­tuneen asi­aan joka ei kirkolle kuu­lu. Että sel­l­aista kris­til­lisyyt­tä tai oikeas­t­aan tekopy­hyyt­tä, kun uskon­to ei tue sokeasti valan­pitäjiä niin uskon­nol­la ei olekaan mitään merk­i­tys­tä, mut­ta Jumalan siu­naus­ta kyl­lä toiv­ote­taan kun halu­taan taas kalastel­la ääniä.

  Jos edes raa­matun perus­sanoma ei merk­itse mitään, tai toimii sitä vas­taan, niin mik­si sit­ten joku kehtaa sanoa ole­vansa uskovainen?

 5. Mil­loinko­han päästään Weberin tulkin­noista ja ikimeemeistä, jois­sa protes­tantis­mi on synkkää työ­moraalia, puri­tanis­mia ja mailanpuristusta. 

  Luther­han taitaa olla iloisen kulu­tusjuh­lan takana enemmänkin.
  Sen käsi­tyk­sen ainakin saa kun lukee Luthe­ria itseään, sen omia tekstejä. 

  Kun omaa pelas­tus­taan ei voi ansai­ta, pitää vain elää, Jumalan armon toivos­sa mut­ta samal­la elämästä ja elämistä pihtaamatta. 

  Kos­ka olemme luter­i­lainen maa emme tunne refor­moitu­jen kirkko­jen ja kalvin­is­min henkeä jos­ta ihan alku­peräis­es­ti tuo: työsi tulok­set ja vau­raute­si ker­to­vat pelas­tuk­sesi tilan puri­tanis­mi tulee.

  1. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki ikuinen aja­tusvirheelle että Lutherin lisäk­si protes­tantismin merkkit­tävämpiä hah­mo­ja oli Jean Calvin. Calvin­is­mil­la on suurem­pi vaiku­tus protes­tant­tisu­u­teen kuin luteriliaisuudella.

  2. Tuon maini­tun ikimeemin virhe on, että se niput­taa luter­i­laisu­u­den ja kalvin­is­min yhdek­si ja samak­si “synkän työ­moraalin protestantismiksi”.

   Toisaal­ta se kulu­tusjuh­lakin, joka Luther­ille kel­pasi, oli aika toisen­lainen kuin nykyään. Luther edusti oma­lle ajalleen luon­teeno­maista merkan­til­is­mia, joka hänen kohdal­laan meni niin pitkälle, että hän olisi halun­nut kieltää ulko­maankau­pan mieluiten kokon­aan. (Tosin hän ennusti, että se muutenkin lop­puu jo pian, kun kaik­ki raha on vir­ran­nut pois Sak­sas­ta väärän­lais­ten kulu­tusjuh­lien viet­tämisen vuoksi.)

 6. Eipä tuo vapau­tu­mi­nen paavin val­las­ta taval­lisen tal­laa­jan arkeen Euroopas­sa vielä pitkään aikaan vaikut­tanut ainakaan taloudel­lisen hyv­in­voin­nin kasvun määrässä, mitä kir­joit­ta­ja näyt­tää implikoineen. 

  Alku­un refor­maa­tio toki poi­ki jos jonkin­laista uuden ja mon­imuo­toisem­man hen­gel­lisyy­den purkaus­ta. Suht tuore kir­jan­pain­o­taito aut­toi eri­lais­ten uskon­nol­lis­ten pam­flet­tien levit­tämistä ja niistä kiihot­tunut kansa muun muas­sa Sak­sas­sa kapinoi niin, että ruhti­naiden “täy­tyi” sur­ma­ta jopa sato­jatuhan­sia hen­gel­lis­es­ti herän­neitä talon­poikia ne nujer­taak­seen. Tohtori Luther oppor­tunisti­na oli tietysti ruhti­naiden puolel­la ja saar­nasi itsekin kovaa ran­gais­tus­ta säädylleen kiel­letysti ajat­telua har­ras­ta­maan alka­neelle rah­vaalle. Lutherin opis­sa maalli­nen val­ta kuu­lui ruhti­naille eikä kirkon­miehille, mut­ta ei tavan kansalle ollut siinä säästet­ty mitään sen parem­paa sijaa kuin ennenkään. 

  Ruot­sis­sa luter­i­laisu­us pääsi eri­lais­ten käh­mintö­jen ja kahi­noiden päät­teek­si vaki­in­tu­maan 1600-luvun alus­sa ja alkoi luter­i­laisen puh­da­sop­pisu­u­den aika. Aja­tus joka elämä­naluet­ta hal­lit­sev­as­ta kirkos­ta, jonne joka sun­nun­tai oli sateessa tai pais­teessa hilaudut­ta­va paikalle ja varot­ta­va nuokku­mista ettei unilukkarin kep­pi lyö, sopii parem­min tähän aikaan kuin keski­a­jalle, jol­loin kirkon kon­trol­li oli pääosin vielä paljon kevyem­pi ja eri­laiset kansanuskon muodot kukois­ti­vat kirkon opin rinnalla. 

  Jotkut ovat pitäneet refor­maa­tio­ta jopa vastali­ik­keenä renes­sanssille. Alet­ti­in tais­tel­la liian maal­lis­tunut­ta ja hedo­nis­tista elämän­ta­paa vas­taan. Tarkoit­tam­a­ton seu­raus kuitenkin oli, että yhteiskun­ta yhä suurem­mis­sa määrin sekularisoitui. 

  Mitä tulee talouteen, oli jo ennen refor­maa­tio­ta alanko­maid­en alue nos­tanut merk­i­tys­tään Euroopan taloudessa. Toki katolisen Espan­jan tihutyöt aut­toi­vat nykyisen Bel­gian alueen merk­i­tyk­sen vähen­tymistä protes­tant­tisen Hol­lan­nin kustannuksella.

 7. Eihän uskon­to­jen kehit­tymi­nen ole muu­ta kuin kult­tuurievoluu­tio­ta — elin­voimaisim­mat meemit val­taa­vat alaa heikoim­mil­ta ja kos­ka ympäröivä maail­ma muut­tuu jatku­vasti, niin yksi elin­voimaisu­u­den ele­menteistä on (riit­tävä) adap­ti­ivi­su­us. Väit­täisin myös, että uskon­noil­la on aiem­min ollut merkit­tävä vaiku­tus yhteiskun­tien liimana ja näin ollen ei olisi ollenkaan häm­mästyt­tävää, että hal­lit­semiseen sovel­tuvil­la uskon­noil­la on ollut kult­tuurievoluu­tion melskeis­sä parem­mat selvitymismahdollisuudet.

  Sinän­sä lie­nee puh­taasti sat­tumaa mitkä likimäärin yhtä elinkelpoi­sista uskon­noista selviävät, mitkä tuhoutu­vat ja mitkä nou­se­vat val­tauskon­noik­si. Ilmeis­es­ti mithralaisu­us kil­paili aika tas­apäis­es­ti kristi­nuskon kanssa eikä siten olisi mitenkään mah­do­ton­ta, että Euroopan ja suuren osaa maail­mas­ta val­tauskon­to palvoisi Mithraa. Kuitenkin ko. uskon­non sisältö ei vält­tämät­tä tänäpäivänä poikkeaisi merkit­tävästi nyky­i­sistä kristi­nuskon val­tavir­roista. (Jo Rooman val­takun­nan aikaan mon­et riitit taisi­vat olla saman­tyylisiä eikä ollut selvää kuka kopi­oi ketä…)

  No, niin tai näin — mielestäni oli kuitenkin hyvä, etteivät rooman piis­poina toim­i­neet veren­hi­moi­set despootit pystyneet kansamurhaavine seu­raa­ji­neen ja kidut­tavine inkvisi­itoi­neen tukah­dut­ta­maan kaikkia vapaut­ta havitellei­ta kansakun­tia vaan Pohjoisen Lei­jo­nan johdol­la sor­to, hävi­tys ja taan­tu­mus saati­in pysäytet­tyä ennen kuin ihan kaik­ki oli menetetty.

  1. Aamen!

   Me emme ole protes­tant­tisu­u­den tuot­tei­ta, vaan me teimme sen omaan maku­un uskon­nok­si itsellemme.

 8. His­to­ri­aa voi tulki­ta monel­la taval­la. Kun Rooman val­takun­ta pikku hil­jaa rappeu­tui ja lop­ul­ta rom­ahti, niin gootit ja frankit etenivät His­pani­aan ja Gal­li­aan. He omak­sui­v­at Rooman kie­len ja uskon­non. Niin­pä Ran­skas­sa puhutaa ran­skaa ja Espan­jas­sa espanjaa. 

  Kun islami­nuskoiset ara­bit val­ta­si­vat Rooman aluei­ta 600–700-luvuilla, he eivät omak­suneet uskon­toa ja kieltä. Egyp­ti oli ollut kristi­nuskon ydi­naluei­ta, mut­ta vähite­len kansa vai­h­toi uskon­ton­sa islami­in ja kie­len­sä arabiaan. 

  Val­loit­ta­jil­la on eroa.

 9. Kristi­nuskoa ja islami­a­han on muokat­tu mah­dol­lis­es­ti aika rankastikin. Esim oliko Jeesus alun­perin his­to­ri­alli­nen henkilö vaiko enke­li­o­len­to, joka muutet­ti­in tari­nois­sa lihaa ole­vak­si ihmisek­si kos­ka stoori oli parem­pi. (esim Richard Car­ri­erin kirjat)

  Tai oliko Koraanin Mekan kaupun­ki alun­perin pohjoisem­pana sijain­nut Petra.

  1. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki anony­mouk­selle Islamia ei ole muokat­tu samal­la taval­la kuin kristi­nuskos­sa. Islamis­sa samat per­imätiedot eli hadidtin ovat olleet voimas­sa Muhammedin ajoista alka­en. Kun taas kristi­nuskos­sa eri kirkol­liskok­ousten päätök­set vaikut­ta­vat Raa­matun sisältöön enem­män kuin alku­peräi­nen Raa­mat­tu. Islamis­sa ei ole kirkkoa tai kirkko­hier­arki­aa joten per­imä tieto on pysyvä eli sitä ei ole muutet­tu. Mekan kaupun­ki on Koraanis­sa sama Mek­ka kuin nykyi­nen Mek­ka jos­sa sijait­see islami­laisen maail­man suurin moskei­ja eli Masjid al-Haram jos­sa taas sijaitse islam­in­py­hin kohde eli Kaa­ba. Moskei­jan perusti per­imätiedon mukaan Abra­ham ja Ismael .Muhammed val­loit­ti Mekan vuon­na 630 jkr ja lopet­ti epäju­malien palvon­nan moskeijassa.

 10. Tääl­lä joku jo mainit­si, että olemme luter­i­lainen maa. Ketkä me?
  Olen eron­nut kirkos­ta vuon­na 1983, enkä kuu­lu mihinkään uskon­tokun­taan. Toinen van­hem­mis­tani on Jeho­van todis­ta­ja, toinen ei todis­tanut sen kum­mem­min mitään. Lapseni olen ilmoit­tanut väestörekisteriin.

  Häir­it­see tämä uskon­to­jen lop­u­ton nor­mati­ivi­su­us. Mik­si ei riitä se, että on itse löytänyt val­on, vaan sitä pitää suun­na­ta tois­t­en naamaan? 

  Luter­i­laiselta kirkol­ta pitäisi pois­taa sen eri­ty­isas­e­ma, ja saat­taa kaik­ki uskon­not vih­doin samalle viivalle. Myös jäsen­mak­su­jen keräämisen suh­teen. Suomel­la on vielä matkaa aidok­si sivistys­val­tiok­si tässä asi­as­sa. Meil­lähän ei ole edes las­ten uskon­non­va­paut­ta vaan se kos­kee pelkästään aikuisia. 15-vuo­tias voi van­hempi­en tietämät­tä teet­tää abortin, mut­ta kirkos­ta hän ei voi ero­ta jos äiti ei suos­tu siihen. Jär­jetön­tä sääntelyä.

  Itse en pidä luter­i­laisu­ut­ta lainkaan uskon­tona vaan keskilu­okalle yleinen tapakris­til­lisyys on enem­mänkin yksi ateis­min muo­to. Ei ole harv­inaista, että per­heta­pah­tu­maan tilat­tu pap­pi ohjeis­te­taan näin, että “älä sit­ten jauha mitään jeesusjuttua”.

  Kansankirkko on kuiv­unut ohjel­ma­toimis­tok­si, joten olisi aika suh­tau­tua siihen sel­l­aise­na. Ehkä jakau­tu­mi­nen van­hoil­lis­ten ja sateenkaariys­täväl­lis­ten kirkkoi­hinkin olisi paikallaan. Saataisi­in toim­intaan edes joku tolkku.

 11. Sisältö­varoi­tus. Tämä tek­sti on ehkä liikaa joidenkin henkilöi­den maail­mankat­so­muk­sen sietokyvylle. Olen pahoillani.

  Onhan vielä yksi jumalu­us, joka kan­nat­taa ottaa huomioon pohties­sa kap­i­tal­is­min ase­maa uskon­nol­l­lis­ten aat­tei­den syr­jäyt­tämisen taustal­la. Tuliko tänne täh­tien takaisen sivil­isaa­tion asro­naut­te­ja maan ollessa vielä mete­oritör­mäyk­sen jäljiltä token­e­mas­sa taas uuteen aikakau­teen, nisäkkäi­den jo tal­lus­taes­sa maan pääl­lä. Humanoideil­la­han olisi ollut tekni­ikkaa ja hei­dän tieteen hal­lus­sa esimerkik­si kyky manip­u­loi­da maan apinaih­mis­ten aivo­jen kehi­tys­tä. Tuliko jo hei­dän kaut­ta pienoinen kap­i­tal­is­min siemen mukaan ihmis­mieleen. Tuskin täh­tien takaisen sivil­isaa­tion joh­dos­sa oli ketään Trumpin kaltaista johta­jaa. Tuskin ketään muu­takaan. Noiden Jet­sonien olisi täy­tynyt olla kehit­tynyt jo niin älykkäik­si. että edis­tyk­sen saavut­ta­mi­nen kaikessa vaati jumalu­u­den syr­jäyt­tämisen ja se tapah­tui heil­lä jo vuosi­tuhan­sia sit­ten. Lähi-Idän kris­ti­tyt, mus­lim­it ja juu­ta­laiset ovat saat­ta­neet syn­tyä maas­sa vieraillei­den jumalien kon­tak­teista hei­dän halus­taan opet­taa joitakin maan valit­tu­ja ihmisiä toteut­ta­maan itsen­sä ja tois­t­en ymmärtämistä yhteisen edis­tyneem­män kult­tuurin saavut­tamisek­si. Näi­den valit­tu­jen omin päin tulkit­tua sanaa me olemme sit­ten saa­neet kuun­nel­la lukuis­ten muun­nok­sien kera jo yli kak­si tuhat­ta vuot­ta. Nyt elämme teknisen val­lanku­mouk­sen saavut­ta­mas­sa tämän päivän dig­i­taalises­sa maail­mas­sa. Voim­meko hyvin kap­i­tal­is­min kanssa.

 12. Mielestäni on aika toden­näköistä, että maail­mankaikkeus on yksi luke­mat­tomista sim­u­laa­tioista, joil­la kaikil­la on joku luo­ja. Tai, no, ei voi kai sanoa “aika toden­näköi­istä” vaan: tun­tu­isi luon­te­vam­mal­ta olet­taa, että maail­ma on pikem­min jonkun luo­ma, kuin olet­taa, että se ei ole. Tämä ei siis ole mys­ti­ikan kaipu­u­ta vaan hyvin hatarien toden­näköisyyk­sien ver­tailun lopputulos. 

  Jos nimit­täin olet­taa, että maail­makaikkeussim­u­laa­tion tekem­i­nen on mah­dol­lista, olisi toden­näköisem­pää, että niitä on tehty kuin että ei ole tehty. Ja jos näin on, on epä­to­den­näköistä, että eläisimme aidos­sa uni­ver­sumis­sa simu­loidun sijaan, sil­lä simu­loitu­ja on tehty luul­tavasti luke­ma­ton määrä. 

  Tosin voi luon­nol­lis­es­ti syn­tyneitäkin uni­ver­sume­ja olla luke­ma­ton määrä, mut­ta siitä meil­lä ei ole kuin speku­laa­tioi­ta. Sen sijaan simu­loitu­ja uni­ver­sume­ja on jo hyvin alkeel­lises­sa mielessä ole­mas­sa. Ja onhan simu­loin­nin puoles­ta jo esitet­ty matemaat­ti­nen todis­telu, jon­ka perus­tana on käsit­tääk­seni tiedon pakkau­tu­mi­nen. (Ja mitä on kvant­ti­fysi­ikan super­po­si­tiot, jos eivät äärim­milleen vietyä tiedon pakkaamista. Tosin olen luul­tavasti väärässä, kos­ka en asi­as­ta mitään ymmärrä. 🙂 )

  Mitä tulee uskon­to­jen tule­vaisu­u­teen, olisi aika lohdu­ton­ta, jos joku muu uskon­to kuin val­is­tuk­sen syn­nyt­tänyt voit­taisi kisan. Protes­tant­tisu­us ei tosin jää eloon uskon­tona vaan ratio­naal­isuute­na, yleis­pätevyy­teen pyrkivänä moraaliop­pina ja yksilöl­lisyytenä pakote­tun kollek­ti­ivi­su­u­den vas­tako­htana. Jos esim. Islam voit­taa, nuo ihmiskun­taa kohti maail­makaikkeuk­sien — tai ainakin sim­u­laa­tioiden — luomista vievä dynami­ik­ka katoaa. Val­is­tuk­sen aat­tei­den varaan luo­tu yhteiskun­ta näyt­täisi ole­van his­to­ri­an val­os­sa mon­en­lais­ten epä­to­den­näköis­ten sat­tumien sum­ma. Se voi myös hajo­ta ja taan­tua takaisin taikauskon ja alis­tamisen maailmaa.

  1. Aika turhamaista olet­taa, että kukaan tuh­laisi resursse­ja täl­laisen simu­loimiseen. Toisaal­ta simu­loin­nin moti­vaa­tio on saa­da selville mitä tapah­tuu, mikä taas viit­taa siihen ettei kaikkea voitu etukä­teen tietää.

   Yksi var­teenotet­ta­va simu­loi­jae­hdokas olisi tekoä­ly, joka halu­aa tietää enem­män syn­tyyn­sä johtaneista kehi­tysku­luista. Tässä tapauk­ses­sa voisi olet­taa tekoä­lyn kehi­tyk­sen kannal­ta yhden­teke­vien henkilöi­den simu­loin­nin ole­van vähem­män tarkkaa. Olisi lohdulli­nen aja­tus jos esim. Gazan tapah­tu­mat oli­si­vat vain kan­gas­tus eikä kär­simys­tä sil­lä puolen itse asi­as­sa olisikaan.

   Mut­ta luu­len­pa että ain­oa jumala joka on kyllin type­rä valaise­maan ja rav­it­se­maan mei­dän hölmöi­lyjämme on Aurinko. Evoluu­tio on toinen saman luokan mah­ta­va voima, joka on luonut mei­dät omak­si kuvak­seen. Ja joka on antanut rakkaiden las­ten­sa kuol­la, jot­ta me saisimme elämän. Kumpaankaan ei tarvitse uskoa, kos­ka ne voi nähdä silmäl­lä. Olisi parem­pi mys­tis­es­ti palvoa molem­pia kuin ajatel­la niiden ole­van “vain” aurinko, “vain” evoluutio.

   Jos tarkoi­tat, että kvant­ti­fysi­ik­ka pakkaisi tietoa itseen­sä samas­sa määrin kuin sen klassi­nen sim­u­laa­tio vaatii resursse­ja (kas­vaa ekspo­nen­ti­aalis­es­ti sys­teemin koon mukaan), olet tosi­aan väärässä. 

   Sinän­sä fysi­ik­ka on yhden­laista pakkaus­ta ja pakkau­tu­vu­ut­ta: Aikasar­ja havain­to­ja voidaan tuot­taa lyhyem­mäl­lä kuvauk­sel­la, nimit­täin alku­ti­lal­la ja päteväl­lä teo­ri­al­la. Myös “litra neljäasteista vet­tä” on lyhyt kuvaus jollekin johon voisi käyt­tää (tarpeet­tomasti) paljon enem­mänkin liitua.

 13. Var­masti kuitenkin ihan kor­rek­tia sanoa ja havai­ta, että jos laite­taan päällekkäin maail­mankar­tat jois­sa toises­sa klas­sisen kristi­nuskon per­in­teiset alueet ja toises­sa his­to­ri­al­liset teol­lis-tieteel­liset kehit­tyneet maat, niin aika hyvin natsaa.
  Ja vielä koros­tuneem­min tämä protes­tant­tis­ten maid­en suhteen. 

  Ok, voidaan ajatel­la että se alku­laukaus oli val­is­tu­sai­ka, ja olikin, mut­ta huo­mat­ta­va että val­is­tu­sai­ka lähti liik­keelle nimeno­maan kris­ti­tyis­sa maissa.
  Pakko tode­ta että kristi­nuskos­sa on siis mukana selvä ihmistä vapaut­ta­va ele­ment­ti. Aiv­ot saa ottaa ja lisäk­si on vielä pakko ottaa käyttöön.
  Euroop­palainen ei ole sen kum­mem­pi kuin muil­la alueil­la asu­va, mut­ta onnemme oli että maanosamme val­tasi kristinusko. 

  Uskon­puhdis­tus oli val­lanku­mous sekin joka vapaut­ti ihmisjärkeä yhteisön käyt­töön mas­si­ivis­es­ti. Kun pelas­tus perus­tui, ja perus­tuu, vain armoon Kris­tuk­ses­sa, sai ihmi­nen ottaa omat resurssit vapaam­min käyt­töön. Toki tämä tapah­tui osin viiveel­lä: val­is­tus oli uskon­puhdis­tuk­sen lap­si sekin. 

  Tätä ei kan­na­ta uno­htaa nykyisen uskon­not­to­muu­den huumas­sa. Kristi­nuskon ansios­ta, paradok­saalis­es­ti, olemme vapai­ta val­it­se­maan tässä maan­sosas­sa uskonnottomuuden.
  Tätä vapaut­ta­han ei kaikil­la muual­la ole. 

  Toki Kiina ja kaik­ki mitä se tulee täl­lä vuo­sisadal­la tekemään voi muut­taa kaiken täysin ennakoimat­toma­l­la tavalla.
  Katleena Kor­te­suon eili­nen kan­nan­ot­to Tik­tok-sovel­luk­ses­ta oli tärkeä.

 14. Hei Osmo,

  kaik­ki tietävät, että sinä olet sähkö­markki­noiden vankku­ma­ton kan­nat­ta­ja. Meil­lä tääl­lä on äänen­pain­ot vähän kas­va­neet, kun huomisel­la 2 euron markki­nal­la savupi­ip­pute­ol­lisu­us tulee edelleen pyörimään ja käyt­tämään sentin kwh sähköä, jon­ka se on ajois­sa ostanut ja yksikään var­avoimala ei meil­lä tule lähtemään käyn­ti­in. Nyt näyt­tää siltä, että tässä joutuu kansa kär­simään, mut­ta kiin­nos­taisi tietää, että kuka on syylli­nen? Ima­tran voima edelleen tuot­taa sähkön alle 0,5snt/kwh, mut­ta myyn­ti­hin­ta on mitä on, kos­ka voitot mak­si­moiti­in. Vesivoimaa ei edes huomen­na rul­la­ta täysil­lä, kos­ka se olisi saat­tanut hai­ta­ta tulonmuodostusta.

  Viime tal­ve­na kai­vat­ti­in ratkaisu­ja, mut­ta nyt kai­vataan syyl­lisiä. Onko sin­ul­la tietoa siitä, kuka tai ketkä ovat syyllisiä?

  1. Vaik­ka savupi­ip­pute­ol­lisu­us olisi ostanut sähköä hal­val­la, niiden ei kuitenkaan kan­na­ta käyt­tää sitä, kos­ka aina­han sen voi myy­dä markkinahint6aan.

   1. Ei saatu var­avoimaa käyn­nistää eikä omaa tuotan­toa vähentää. 

    Huomen­na palaa myös jokainen julki­nen katu­va­lo ja kaupun­gin katu­jakin läm­mitetään. Yksikään main­os­va­lo ei sam­mu. Teko­jäät jäädytetään ja moot­tori­ti­et valaistaan. 

    Ain­oataan kansa perseraiskataan

   2. Luon­nol­lisel­la monop­o­lil­la ei ole markkinahintaa. 

    Esim. nyt, kun sähkö on saatanan kallista voitaisi­in vesivoimaa lisätä vaik­ka puolel­la: https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkojarjestelman-tila/

    Tuootan­to on mitä on.
    Insinööri lisäisi, mut­ta kaup­pati­eteil­i­jä ei lisää
    Vas­sari lisäisi, mut­ta por­vari ei.

   3. Niin­pä, kun ensin keinotel­laan markki­nahin­ta tap­pi­in, niin mukava­han sitä on sit­ten rahas­taa vaik­ka sil­lä ennakkoon oste­tul­la hal­val­la sähköl­lä. Kun samat omis­ta­jat omis­ta­vat sähkön­tuotan­non ja savupi­ip­pute­olisu­u­den niin temp­puhan onnis­tuu hel­posti ja kulut­ta­jat maksavat.

    Ne jot­ka ovat laati­neet sähköpörssin tajua­vat kovin vähän siitä kuin­ka sitä voidaan manip­u­loi­da tai sit­ten tajua­vat mut­ta eivät aja taval­lis­ten suo­ma­lais­ten kulut­ta­jien etua. Onko ken­ties markkin­ausko­vaisu­us sokaissut niin ettei vieläkään taju­ta nykyisen sähkö­markki­nan älyt­tömyyt­tä ja riske­jä koko yhteiskun­nalle. Vai pelkkä ahneusko saa altista­maan kansalaiset moi­selle rahastukselle.

    Eivätkö markkin­ausko­vaiset tajua että hei­dän mallinsa toimi­vat vain täy­del­lisen kil­pailun olo­suhteis­sa vai vedät­tävätkö he ihmisiä tahal­laan. Nyky­isil­lä sähkö­markki­noil­la ei toimi­ta lähellekään täy­del­lisen kil­pailun olo­suhtei­ta, mut­ta leik­itään kuitenkin kuin niin olisi.

   4. “Vesisähköä on nyt 2049 MW. Sen kap­a­siteet­ti ei ole 4000 MW vaan jotain 2000 MW:n tienoilla”

    Nyt tehdään 1975 MW. Jos pyöris­tetään tuo min­un eili­nen arvio ja osmon ilmot­ta­ma vaik­ka tasan kah­teen tuhanteen, niin puo­let siihen lisää olisi kolme ton­nia. Kap­a­siteet­tia suomes­sa on vesivoimas­sa 3100 MW. 

    Kun kir­joitin, että puo­let voitaisi­in lisätä, niin tarkoitin, että puo­let voitaisi­in lisätä. Tilanne jatkuu ainakin täl­lä het­kel­lä samana. Puo­let voitaisi­in lisätä. 

    Kos­ka poli­tikot eivät ymmär­rä numeroi­ta, niin perusk­oulun matikkaa. Tiede­tään, että suomen tuotan­non mak­si­mi on 3100. Paljonko tuotan­to voi mak­simis­saan olla, jot­ta sitä voisi vielä lisätä puolella:

    3100 = X * 1,5
    X = 3100 / 1,5
    X = 2067

    Toteu­man näkee tuol­ta: https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkojarjestelman-tila/?fbclid=IwAR3QHV04VtXuuhQZpM51LiJvburKffVohYoDDWuUNf1e7Ljfe_E_73SvVf0

    Veikkaan, että myös tänään Ima­tral­la ei tehdä sähköä vaan nau­ti­taan hin­noista. Imar­tal­la ei ohi­juok­su­tus jää huo­maa­mat­ta, kos­ka voimala on keskus­tas­sa ja kaik­ki näkee mis­sä se vesi vir­taa. Kaik­ki näkevät myös, että tehtaiden pii­pus­ta tulee edelleen savua ja siel­lä ei sähkön hin­ta vaikuta.

   5. Sama sys­tee­mi pitäisi luo­da myös yksi­ty­ishenkilöi­den kiin­teähin­taisi­in sopimuk­si­in. Sääste­tys­tä sähköstä saisi markki­nahin­taisen hyvi­tyk­sen. Sit­ten alka­isi kulu­tusjous­to vaikuttamaan.

   6. Yrität tehdä kiin­teähin­tai­sista pörssi­hin­taisia. Mik­si ei suo­raan pörssi­hin­taiset sopparit?

   7. Sik­si että sähköpörssin hin­tavai­htelu on kulut­ta­jien kannal­ta järjetön.
    Nytkin yliko­rkeat pörssi­hin­nat joh­tu­i­v­at pääosil­taan siitä ettei ener­gia­markki­navi­ras­to halun­nut ottaa käyt­töön var­avoimalaitok­sia vaan antoi hin­to­jen nous­ta pih­taa­mal­la tuotan­toa. Tuol­laise­naan sähkö­porörssi ei toi­mi kuten pitäisi varsinkin kun selvisi että hin­to­ja vedätetään keinotekois­es­ti jät­tämäl­lä tehore­servi käyt­tämät­tä, vaik­ka pelotel­laan samaan aikaan sähköpu­lal­la. Hesaris­sa jut­tu sähköpulajärjestelmästä!

   8. Ja tässä lisää perustei­ta sille mik­si tarvi­taan jotain muu­takin kuin pörssisähkö ja nykyiset kiin­teähin­taiset sopimukset.

    Kom­ment­ti | Sähköläm­mit­täjät vär­jöt­te­liv­ät per­jan­taina 16-astei­sis­sa kodeis­saan, ja se on kohtu­u­ton­ta: https://www.hs.fi/talous/art-2000010102637.html

   9. Tuol­lainen välimuodon sopimus on tar­jol­la. Helen myy sitä nimel­lä Fik­susähkö ja For­tum nimel­lä For­tum Duo. Pitäisikö kulut­ta­jat pakot­taa siihen? Halvim­mal­la pääsee kuyitenkin kun siir­tyy suo­raan pörssisähköön.

   10. No mik­si piti Hanasaaren voimalaitos sulkea? Ymmär­rän vihreän siir­tymän ja tarpeen päästä eroon hiilestä mut­ta ajoi­tus ei oikein osunut nappiin. 

    Ukrainan sota aiheut­ti ener­gia­pu­lan koko Euroopas­sa ja Suomes­sa olisi pitänyt jät­tää hiilel­lä ja turpeel­la toimivia voimaloi­ta sulke­mat­ta, olkoot että se on vihreän siir­tymän peri­aat­tei­ta vastaan.

   11. Kuka olisi mak­sanut Hanasaaren vah­vasti tap­pi­ol­lisen toimin­nan? Eivät ainakaan helsinkiläiset veron­mak­sa­jat, sil­lä Helsin­ki on jo nyt sähkön suh­teen yliomavarainen.

   12. Helsin­ki ei ole sähkön osalta omavarainen kos­ka se ostaa sitä Eurajoelta.
    Hiilivoimalaitosten sulkem­i­nen ei olisi ollut pakko ennen 2029 jos silloinkaan. 

    Ks https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/6376479

    Uskon enem­män eläk­keel­lä ole­van voimalaitospääl­likön sano­ja kuin Helenin johtajan.

   13. Suomes­sa on kyl­lä tehore­serviä var­al­la, siitäkin huoli­mat­ta että osa reservistä pure­taan. Kos­ka ener­gia­jär­jestelmästä on tehty markki­nae­htoinen, niin jokainen omis­ta­ja tekee omaisu­udel­laan mitä tah­too. Se myös tarkoit­taa sitä että sil­loin ei päällm­mäisenä ajatuk­se­na ole se mitä tar­jon­nan niukku­us aiheut­taa ainakin osalle kulut­ta­jista. Vaik­ka voidaankin ajatel­la kulut­ta­jien keskimääräistä etua , niin sitäkin vain kos­ka kil­pai­ja voi viedä asi­akkaat parem­mal­la tar­jouk­sel­la. Kaikkea ohjaa lop­ul­ta vain se kuin­ka tuot­taa voit­toa omis­ta­jille, muu on vain seu­raus­ta siitä. Puheet asi­akaslähtöisyy­destäkin ovat vain seu­raus. Eri asia on sit­ten se jos kulut­ta­jat ovat samal­la omis­ta­jia, sil­loin voi kyse olla aidostakin asikaslähtöisyydestä.

    Niille joiden sähkönkäyt­tö pain­ot­tuu kalli­in sähkön aikoi­hin ja joil­la ei sil­loin ole riit­tävää jous­to­varaa suo­ra pörssisähkö ei useinkaan ole se järkevin ratkaisu. Toisaal­ta yhteisen edun kannal­ta ei ole järkevää jos kaikil­la on sopimuk­set jot­ka eivät kan­nus­ta vähen­tämään kulu­tus­ta sil­loin kun sähköä pitäisi säästää tuotan­nol­li­sista syistä. Sik­si tarvi­taan myös mui­ta sopimus­vai­h­toe­hto­ja joi­ta onkin jo kehitel­ty. Toisaal­ta taas jos pörssisähkön hin­tavai­hte­lut pysyivät edes kohtu­ulli­sis­sa rajois­sa, niin ilman muu­ta se olisi paras ratkaisu. Nykyi­nen hin­tavai­htelu on kuitenkin osoi­tus siitä ettei olla lähel­läkään täy­del­lisen kil­pailun olo­suhtei­ta ja oikeasti toimi­van markki­nan tilan­net­ta. Sen ymmärtää siitä kun kuvit­telee vas­taa­van hin­tavai­hte­lut kuin pörssisähkö­sopimuk­sis­sa on mihin tahansa muuhun kulut­ta­jatuot­teeseen tai ‑palvelu­un.

  2. Twit­ter muis­taa. Fik­sum­mil­la poli­itikoil­la For­tum olisi saanut luvan rak­en­taa ydin­voimaa Suomeen ja käyt­tänyt kas­sansa siihen eikä has­san­nut sitä Venäjälle ja Saksaan.

   Maria Ohisa­lo @MariaOhisalo
   Btw
   @vihreat on aina äänestänyt hal­li­tuk­ses­sa ja eduskun­nas­sa ydin­voimaa vas­taan. Sitä vaan, että kenelle tämä lin­ja on epä­selvä #yleas­t­u­dio
   9.37 ip. · 18. syysk. 2014

   1. Twit­ter muis­taa väärin. For­tu­min luvan epäsi Suomen keskus­ta, kos­ka halusi voimalan pohjoiseen. Arvostelin sitä päätöstä voimakkaasti, kos­ka pelkästään uuden voimalaitos­alueen rak­en­tamien siir­toy­hteyksi­neen mak­soi pari mil­jar­dia. Maria Ohisa­lo tuli eduskun­taasn vuona 2019, joten hän ei vaikut5tanut vuo­den 2010 päätök­si­in mitenkään.

   2. Antin kan­nat­taa tark­istaa tieton­sa muual­ta kuin twit­ter­istä, niin huo­maa että For­tu­min seikkailut ja kau­pat ovat aivan muiden kuin vihrei­den han­kkei­ta. Ne ovat lähin­nä kokoomuk­sen ja keskus­tan tukemia ja junailemia. Mikäli vasem­mis­toa olisi kuun­nel­tu, niin Carunaa ei olisi edes myy­ty. Se on kyl­lä tot­ta että vihreis­sä vas­tustet­ti­in ydin­voimalan han­kkimista Venäjältä, mut­ta vah­vasti kokoomusve­tois­es­ti lupa myön­net­ti­in eduskun­nas­sa varoituk­sista huoli­mat­ta ja huonoin seu­rauksin. Ei siinä vas­tustet­tu For­tu­min han­ket­ta, For­tum ei vaan halun­nut Han­hikiv­en han­kkeeseen edes lähteä.

    Kan­nat­taa vaik­ka googlet­ta­mal­la selvit­tää ensin fak­tat siitä kuka teki mitäkin ja mik­si! Twit­terin tietoi­hin ei kan­na­ta luot­taa tarkas­ta­mat­ta niitä jostakin viral­lis­es­ta lähteestä.

   3. Suomes­sa selvästi Euroopan ahnaim­mat kap­i­tal­is­tit. Kri­isin var­jol­la yhteiskun­tavas­tu­u­ta tun­tem­at­tomat moraalit­tomat omis­ta­jat tekevät pikavoit­to­ja. Marin oli 2020 täysin oike­as­sa yritysten/omistajien yhteiskun­tavas­tu­un puut­teesta, jota kokoomus ja EK tuol­loin pöyris­te­liv­ät. Oikeak­si osoitet­tu vas­tu­ut­to­muus ja ahneu­den kulttuuri.

   4. “Arvostelin sitä päätöstä voimakkaasti, kos­ka pelkästään uuden voimalaitos­alueen rak­en­tamien siir­toy­hteyksi­neen mak­soi pari miljardia.”

    Tämän päivän sähkön hin­nal­la pelkät suomes­sa asi­aa seu­raavien kiin­teäl­lä hin­nal­la sähkön­sä ostavien pop­cor­nit mak­sa­vat tuon pari mil­jar­dia. Poli­tikoil­la vaan menee hel­posti miljoona ja mil­jar­di sekaisin.

    Selitän hie­man. MOT selvit­ti juuri, että edelli­nen sähkön hin­tapi­ik­ki oli noin 5 mil­jar­dia suomen rahaa ulko­maisille pörssiy­htiöille. Nyt hin­nat ovat reilusti kolminker­taiset eli tämän kuprun sum­ma on var­maan sit­ten 15–20 miljardia. 

    Siis mil­jar­di on 1000 miljoon­aa. Se ei ole monop­o­li­ra­haa ja me pörssisähkön käyt­täjät mak­se­taan siitä ihan oikeasti mei­dän selkä­na­has­ta. Sum­maa voi ver­ra­ta vaik­ka siihen, että olk­ilu­o­to 3 oli noin 10 mil­jar­dia ja sen piti olla maail­man kallein raken­nus. Tai siihen, että val­tion velan otto on 14,4 mil­jar­dia ja tämän piti olla paljon. 

    Nuo sum­mat on siis ihan pop­corn rahaa. Sel­l­aiset sum­mat voi heit­tää vaik­ka takkaan, jos huvit­taa. Sel­l­aisen kuvan tuo has­saami­nen nyt antaa.

   5. Mietipä nyt rauhas­sa uud­estaan tuo­ta väitet­tä viikon hin­tapi­ikin 20 mil­jardin euron laskusta.

   6. “Mietipä nyt rauhas­sa uud­estaan tuo­ta väitet­tä viikon hin­tapi­ikin 20 mil­jardin euron laskusta.”

    Käsit­tääk­seni se oli ihan tämän alan pro­fes­sori, joka miet­ti tätä radios­sa. Viime vuo­den hin­tapi­ik­ki oli las­ket­tu 5 mil­jardin hin­taisek­si ja nyt hin­tapi­ik­ki on reilut kolme ker­taa suurem­pi, joten tuos­ta vedet­ti­in arvio 15–20 miljardia. 

    En löytänyt tuo­ta keskuste­lu­tal­len­net­ta, mut­ta se viiden mil­jardin sum­ma, jota käytet­ti­in lasku­jen perus­teena oli Aal­to-yliopis­ton pro­fes­sorin Peter Lundin laskel­ma siitä, mitä ener­giakri­isin aiheut­ta­ma sähkön hin­nan­nousu on tarkoit­tanut sähkön kulut­ta­jien lom­pakolle. Lund siis arvioi, että sähkön kulut­ta­jat oli­si­vat mak­sa­neet viime vuo­den ener­giakri­isin seu­rauk­se­na 5 mil­jar­dia taval­lista enem­män sähköstä ja nyt siis vedet­ty mutkat suorik­si ja tehty arvio, että reilu kolme ker­taa suurem­mal­la hin­nal­la päästäisi­in tuo­hon 15–20 mil­jardin haarukkaan.

    Ener­gia­te­ol­lisu­u­den Salo­nen taas väit­tää, että tuo viime vuo­den sum­ma ei pidä paikkaansa, kos­ka ain­oas­taan kulut­ta­jat mak­sa­vat yli­hin­taa ja suuret sähkön käyt­täjät osta­vat sähkön suo­jat­tuun, etukä­teen sovit­tuun hin­taan. Sik­si hän epäilee, että kun rikkaat ei osal­lis­tu ener­giatalkoisi­in, niin sum­ma olisi ain­oas­taan mil­jar­di viime syksyltä (joka olisi siis kokon­aan meiltä köyhiltä)

    Vaik­ka ääripäi­den näke­mys on erit­täin kaukana toi­sis­taan eli viime syksynä yli­hin­nan määrä on välil­lä 1–5 mil­jar­dia (jos­ta siis vedet­ty tähän het­keen tuo 15–20 mil­jar­dia, jos­ta voisi var­maan vetää samal­la logi­ikalla tuon min­imisum­man 3–4 mil­jar­dia), niin yhteen­ve­t­ona tästä voidaan tode­ta, että kulut­ta­jalle molem­pi­en ääripäi­den näke­mys on ihan sama. 

    Sil­lä, että ener­gia­te­ol­lisu­u­den arvion mukaan kokon­ais­sum­ma on pienem­pi kos­ka kansa ei mak­sa ja prof­fan arvios­sa sum­ma on suurem­pi kos­ka ole­tus on että kaik­ki mak­saa, niin välit­tämät­tä tuos­ta kokon­ais­sum­mas­ta me eli kansa mak­se­taan. Mei­dän sum­ma on sama molem­mil­la laskutavoilla.

    Voisin väitel­lä tästä enem­mänkin, mut­ta on putkia sulatettavana.

   7. “Mietipä nyt rauhas­sa uud­estaan tuo­ta väitet­tä viikon hin­tapi­ikin 20 mil­jardin euron laskusta.”

    Tam­pereen yliopis­ton sähkövoi­matekni­ikan pro­fes­sori Pert­ti Jär­ven­taus­ta oli myös sitä mieltä, että nyt käyte­tyn laskel­man lähtöar­vona ole­va viime vuo­den viiden mil­jardin sum­ma oli las­ket­tu oikein. Tämä on uuti­soitu ylellä.

    Toki sähkön­tuot­ta­jien etu­jär­jestö voi olla oike­as­sa siinä, kun hei­dän mukaansa pitää huomioi­da, että lasku kohden­tuu ain­oas­taan kansalle ja fir­mat ovat suo­jan­neet omansa osta­mal­la sähkön etukäteen.

   8. “Mietipä nyt rauhas­sa uud­estaan tuo­ta väitet­tä viikon hin­tapi­ikin 20 mil­jardin euron laskusta.”

    Luep­pa vielä ker­taalleen mitä kir­joitin. 15–20 mil­jar­dia. Pysytään todel­li­sis­sa numerois­sa eikä vääris­tel­lä niitä. 

    Laskel­ma esitet­ti­in medi­as­sa ja se perus­tuu viime vuo­den hin­tapi­ikin 5 mil­jardin lasku­un. Tämän vuo­den hin­tapi­ik­ki on reilut kolme ker­taa viime vuo­tista suurem­pi ja sen keskiar­vos­ta on vedet­ty tuo sum­ma, että viime vuo­den toteu­man perus­teel­la tämän vuo­den hin­tapi­ikin kulu on 15–20 mil­jar­dia. Kyse on siis aiem­paan toteu­maan perus­tu­vas­ta ennus­tuk­ses­ta, joka kyl­lä kor­jaan­tuu, kun todel­liset luvut saadaan tietoon.

    Tuo, mihin sum­ma poh­jaa on alto-yliopis­ton tutk­i­joiden laskel­ma siitä, mitä edelli­nen kier­ros mak­soi. Laskel­man lop­putu­los oli, että suo­ma­laiset mak­soi­vat sähköstä noin viisi mil­jar­dia euroa ylimääräistä. Teknil­lisen fysi­ikan pro­fes­sori Peter Lund Aal­to-yliopis­tos­ta antoi äänen­sä ja osaamisen­sa tämän laskel­man teossa.

    Laskel­man saa­man kri­ti­ikin vuok­si tuo meni myös Tam­pereen ja Lappeen­ran­nan teknil­lisille las­ket­tavak­si. Tam­pere antoi jo vas­tauk­sen­sa, kun Tam­pereen yliopis­ton sähkövoi­matekni­ikan pro­fes­sori Jär­ven­taus­ta tuli julk­isu­u­teen ja tote­si, että sum­ma on oikein las­ket­tu. Oli jo uuti­sis­sa, siteer­aan: “Pro­fes­sori Jär­ven­taus­ta pää­tyy omas­sa laskel­mas­saan siihen, että 5 mil­jardin euron suu­ru­us­lu­ok­ka ”on kohdillaan”.”

    Yllä ole­vaa ryöstöä viime vuodelta voidaan siis pitää fak­tana, sil­lä koko mei­dän yliopis­tom­aail­ma seisoo noiden luku­jen takana. Tätä het­keä ennustet­taes­sa paras­ta dataa mitä meil­lä on on aiem­pi tote­u­na, joten reilut kolme ker­taa suurem­mal­la sum­mal­la tuo 15–20 mil­jar­dia on perustel­tu, oikea, real­isti­nen ja järkevä tapa esit­tää arvio siitä, mitä tämä per­seily nyt tuli maksamaan.

    Jos akatemi­an esit­tämää tietoa lähde­tään kri­ti­soimaan, niin tuot­ta­jien etu­jär­jestö on var­maa nse taho, jota kan­nat­taa kuun­nel­la kri­ti­ikissä. Tosi­asial­lis­es­ti muu­ta kri­ti­ikkiä ei ole tul­lut, joten tämä on myös ain­oaa kri­ti­ikkiä. Ener­gia­te­ol­lisu­u­den johta­ja Pekka Salo­maa toteaa, että sum­ma ei pidä paikkaansa ja todel­li­nen sum­ma on vain viidennes tuos­ta, kos­ka sähköpörssis­sä on vain koti­taloudet ja muut ovat suo­jan­neet sähkön hin­tansa. Suo­ra lain­aus: “Ener­gia­te­ol­lisu­u­den Salo­maa puolestaan korostaa, että pörssi­hin­nan jäl­keen osa sähköstä myy­dään eteen­päin suo­jat­tuun, eli etukä­teen sovit­tuun hin­taan.” Toinen suo­ra lain­aus Ener­gia­te­ol­lisu­udelta: “Raskas teol­lisu­us käyt­tää suo­jaus­mekanis­me­ja pitääk­seen sähkön hin­nan vakaana.”

    Kysymys Osmolle. Kumpi on oike­as­sa, tuot­ta­ja­jär­jestöt Ener­gia­te­ol­lisu­u­den äänel­lä, joka väit­tää, että kulu oli viime vuo­den kuprus­sa mil­jar­di (jol­loin nyt arvi­ol­ta 3–4 mil­jar­dia) vai akatemia, joka väit­tää, että kulu oli 5 mil­jar­dia (jol­loin nyt arvi­ol­ta 15–20 miljardia)

    Ja jos akatemia on väärässä eli sum­mat on vielä ns. rauhas­sa uudelleen miet­timisen jäl­keen sel­l­aiset, että markki­nat on oike­as­sa ja akatemia väärässä, niin onko oikein, että sum­mine perus­teel­la voi tode­ta 80% markki­noista ole­van suo­ja­tus­sa sähkön­hin­nas­sa ja jous­toon osal­lis­tuu ain­oas­taan kotitaloudet?

 15. Weberin teo­ria tosi­aan opete­taan vähän joka­puolel­la. Olen aina epäil­lyt sitä. Varsinkin aja­tus­ta, että ihmiset ahkeroisi­vat eri­tyisen paljon todis­taak­seen itselleen ole­vansa jumalan ennal­taval­it­semia pelas­tu­maan. Kaipa jotkut niinkin ajat­tel­e­vat, mut­ta olisiko se kovin yleistä? Ja mik­si myös sel­l­aiset protes­tant­tiset maat men­estyivät, jois­sa ei ollut tapana uskoa ennal­tamääräämiseen? Entä tukeeko empi­iri­nen data teo­ri­aa? Onko kato­li­nen Etelä-Sak­sa lep­poisan laiskaa ja pohjoisen protes­tant­ti­nen Sak­sa kiihkeän työteliästä? Oikeasti? Entä mik­si puo­livälin refor­maa­tioon pää­tynyt Englan­ti men­estyi? Mik­si kato­li­nen Ran­s­ka pär­jäili ihan kivasti?

  Weberin käsit­telyssä katolisu­us ja protes­tant­tisu­us ovat ver­rat­en mono­li­it­tisiä möhkäleitä. Empi­irisessä maail­mas­sa niin katolisu­ut­ta kuin protes­tantismia on kovin mon­een lähtöön ja kuva on kovin sumea.

  Voisiko protes­tant­tis­ten maid­en men­estys ohi katolis­ten selit­tyä ihan niin yksinker­tais­es­ti, että val­tio ryösti kirkon (joka oli ryöstänyt kansaa) ja alkoi men­estyä. Samal­la kaaval­la­han kait Pietarin Suuren Venäjästä kasvoi suurvalta?

  Mie­lenki­in­toinen on myös David Sloan Wilsonin aja­tus kir­jas­sa “Darwin´s Cathe­dral”, että kyse on taval­laan ryh­mä­valin­nas­ta ryh­män sisäl­lä. Ryh­mä­val­in­ta on heikko käsite, jos ver­tail­laan kah­ta lau­maa, mut­ta sen seli­tysvoima kas­vaa, jos ajatel­laan ryh­män sisäl­lä ole­via alaryh­miä — samal­la puolel­la puu­ta ole­vat lin­nut varoit­tel­e­vat toisi­aan saal­is­ta­jas­ta ja lähtevät karku­un sekun­nin aikasem­min kuin toisel­la puolel­la puu­ta viihtyvä itsekkäämpi­en lin­tu­jen ryh­mä. Vuo­den päästä itsekkäi­den lin­tu­jen ryh­mä on paljon pienem­pi. (Wilsonin ajatel­laan pelas­ta­neen ryh­mä­valin­nan käsit­teen.) Wilsonin logi­ikas­sa uskon­to on yksi keskeinen tek­i­jä, joka saa ei-suku­laiset tekemään yhteistyötä ja luot­ta­maan toisin­sa (hyvässä ja pahas­sa… siis myös kaiken­laiset sek­siskan­daalien peit­te­lyt voi tulki­ta täl­lä työkalul­la). Yhteistyötä tekevä alaryh­mä ikäänkuin val­loit­taa vähitellen koko lau­man. Wilsonin teo­ria voisi selit­tää myös sen, mik­si lib­er­aali uskon­nol­lisu­us tai maltill­nen poli­it­tisu­us “eivät myy”. Ne tar­joa­vat yksilöl­lisyyt­tä ja yksilön­va­paut­ta, eivät vah­vaa laumatunnetta.

  1. Katoli­sis­sa mais­sa ja sit­ten etenkin protes­tant­ti­sis­sa mais­sa kehit­tyi erikoinen per­soon­al­lisu­us­pi­irtei­den kimp­pu, joka mah­dol­listi tieteen, demokra­t­ian, yksilöl­lisyy­den ja vauras­tu­misen. Yksi tärkeä syy näyt­täisi olleen luku­taidon ope­tus henkilöko­htaista uskoa korostavil­la alueil­la. Hen­richin The WEIRD­est Peo­ple in the World ‑tutkimuk­ses­ta voi lukea lisää, vaik­ka ei vält­tämät­tä kan­na­ta usko kaikkia seli­tyk­siä. Esimerkik­si Suomen kohdal­la ne eivät vält­tämät­tä pidä paikkaansa, ja silti Suo­mi on jopa poikkeuk­sel­lisen “län­si­mainen” maa.

   Oli syy mikä tahansa, tääl­lä päin syn­tyi ihmistyyp­pi, joka uskoi Jumalan näkevän hänen sydämeen­sä ja tarkkail­e­van jatku­vasti teko­jaan. Syn­tyi ihmi­nen, joka näkee maail­man yksilön silmin. “Kun teen näin, siitä seu­raa noin.”

  2. Sivu­raide: Ilmeis­es­ti lin­tu­jen pitää varoit­tamisen lisäk­si osa­ta ennakkoon tun­nistaa muut “ker­hon­sa” jäsenet ja ryh­mit­tyä samalle puolelle puu­ta. Tämä vaati­nee sopi­vaa gee­nialleel­ia use­assa lokuk­ses­sa rin­nakkain? Onko tähän käyt­täy­tymis­malli­in siinä tapauk­ses­sa uskot­tavia asteit­taisia väli­vai­hei­ta (ml. siten että osa alleeleista toteut­taa jotain muu­takin selek­ti­ivis­es­ti hyödyl­listä funk­tio­ta)? Jos sel­l­aisia tarvi­taan, ja jos mahd. muut funk­tiot ilmen­tävät “itsekästä” geeni­val­in­taa, onko kyseessä vah­va havain­to ryhmävalinnasta?

   Käsit­tääk­seni David Sloan Wil­son kuu­luu samaan ker­hoon Denis Noblen kanssa: sinän­sä kun­ni­al­lisia tutk­i­joi­ta joiden yli vuosikymme­nen kestäneet pon­nekkaat yri­tyk­set elvyt­tää ryh­mä­val­in­taa (Noblen tapauk­ses­sa lamark­ismia) eivät ole saa­neet evoluu­tio­bi­olo­gian ken­täl­lä laa­jem­paa vas­takaikua. Edes yhteinen mee­mi (halu kor­va­ta uus­darvin­is­mi ja “itsekäs geeni”) ei ole saanut ryh­mä­val­in­taa niiden puolelle.

   1. “Sivu­raide: Ilmeis­es­ti lin­tu­jen pitää varoit­tamisen lisäk­si osa­ta ennakkoon tun­nistaa muut “ker­hon­sa” jäsenet ja ryh­mit­tyä samalle puolelle puu­ta. Tämä vaati­nee sopi­vaa gee­nialleel­ia use­assa lokuk­ses­sa rin­nakkain? Onko tähän käyt­täy­tymis­malli­in siinä tapauk­ses­sa uskot­tavia asteit­taisia väli­vai­hei­ta (ml. siten että osa alleeleista toteut­taa jotain muu­takin selek­ti­ivis­es­ti hyödyl­listä funk­tio­ta)? Jos sel­l­aisia tarvi­taan, ja jos mahd. muut funk­tiot ilmen­tävät “itsekästä” geeni­val­in­taa, onko kyseessä vah­va havain­to ryhmävalinnasta?”

    En osaa sanoa, mitä jokin vaatii gee­nialleeleil­ta. Covid-tutkimuk­sia viime vuosi­na kohta­laisen kasan läpi käyneenä olen alka­nut kallis­tua sille kan­nalle, että tuol­lainen kysymyk­sen aset­telu voi itsessään olla ongel­malli­nen, kos­ka niin moni asia voi biolo­gias­sa tul­la niin mon­taa kaut­ta. Kun nyt viime vuosi­na on tutkit­tu ihmisen per­imää ja sen yhteyt­tä eri­laisi­in Covid-vari­ant­tien kanssa pär­jäämiseen (mil­jardeil­la euroil­la; tämä on aihe, jos­ta on tul­lut tutkimusti­etoa nopeasti erit­täin paljon), on alka­nut näyt­tää siltä, että eri­laisia per­imään liit­tyviä tek­i­jöitä on ken­ties vähin­täänkin sato­ja tai jopa tuhan­sia, jot­ka vaikut­ta­vat (ja silti tutkimuk­sis­sa on raa­pais­tu vas­ta pin­taa). Eri­lais­ten perin­nöl­listn tek­i­jöi­den kom­bi­naa­tio ja se, että mikä sat­tuu mil­loinkin edes ole­maan akti­ivise­na ja mikä ei, ratkaisee + tietenkin elin­ta­vat, ihmisen ikä ja moni muu asia.

    Jos voisikin pala­ta takaisin johonkin 60 vuot­ta sit­ten olleeseen geneti­ikkaan, kun asi­at oli­vat paljon yksinker­taisem­pia. Kun oletet­ti­in vielä kunkin pro­tei­inin taustal­ta löy­tyvän yhden geenin. Kun ei tiedet­ty siitä, miten geen­it jois­sain tilanteis­sa sam­muil­e­vat ja jois­sain taas käyn­nistyvät, mikä mon­imutkaistaa geeni­val­in­taan liit­tyviä kysymyk­siä, kun kaik­ki per­imä ei taval­laan olekaan aina “pääl­lä”, vaik­ka jos­sain toises­sa kohtaa eliön elämää voikin vaikut­taa. Ja niin edelleen. Nyky­geneti­ik­ka on han­kalaa. On entistä han­kalam­paa edes sanoa, mikä on “geeni” , kun melkein miten vain asian määrit­telisi, niin aina biolo­gias­ta tun­tuu löy­tyvän poikkeuk­sia, jot­ka eivät määritelmään mah­du, minkä myötä määritelmistä tulee joko paikkaansapitämät­tömiä yksinker­tais­tuk­sia tai sit­ten sel­l­aisia kat­tavampia stan­dard­e­ja, jot­ka ovat kohtu­ut­toman pitk­iä enää kenenkään ymmärtää ja muis­taa. Joskus men­neisyy­dessä gee­nien määritelmässä mainit­ti­in usein vielä, että geen­it sijait­se­vat DNA:ssa, kunnes selvisi, että kaikissa tapauk­sis­sa geen­it eivät olekaan DNA:ssa, kos­ka on ole­mas­sa myös esimerkik­si RNA-viruk­sia — ja niin edelleen.

  3. Vesa Laine kirjoitti:

   “Weberin teo­ria tosi­aan opete­taan vähän joka­puolel­la. Olen aina epäil­lyt sitä. Varsinkin aja­tus­ta, että ihmiset ahkeroisi­vat eri­tyisen paljon todis­taak­seen itselleen ole­vansa jumalan ennal­taval­it­semia pelas­tu­maan. Kaipa jotkut niinkin ajat­tel­e­vat, mut­ta olisiko se kovin yleistä?”

   Eihän se teo­ria noin mene. Eikä edes ajat­telu. Eli ei men­nyt eikä mene edelleenkään niin, että ahkeroimal­la todis­tet­taisi­in jotakin sen enem­pää itselle kuin muillekaan. Mut­ta yksi ero oli siinä, että tuo­hon aikaan luostar­it oli­vat yleisiä, että protes­tant­tises­sa ajat­telus­sa halut­ti­in yhdis­tää työ ja usko samaan arkeen, ja leipän­sä ansait­sem­i­nen työtä tekemäl­lä nähti­in kaiketi ainakin jois­sain piireis­sä jopa uskon­nol­lise­na velvol­lisuute­na, ja laisku­us paheena.

 16. Weberin ana­lyysi sopii ennen kaikkea Hol­lan­ti­in, Englan­ti­in, Skot­lanti­in ja Ran­skaan, jois­sa hyv­in­voi­va por­varis­to suosi kalvin­is­mia ja kalvin­is­min oppi hyv­in­voivaa por­varis­toa. Itse kyl­lä olisin taipu­vainen väit­tämään, että eri­tyis­es­ti Ran­skas­sa ja Englan­nis­sa kyse oli enem­mänkin siitä, että vähem­mistöuskon­non tehokas har­joit­ta­mi­nen on mah­dol­lista vain suh­teel­lisen varakkaille ihmisille. Köy­häl­lä ei ole varaa pitää yllä omaa seu­rakun­taa, joten lahkoi­hin pää­tyy valmi­ik­sikin jos­sain määrin varakas­ta väkeä, jota oman porukan sisäi­nen kuri ennestään kan­nus­taa kun­nol­liseen elämään. Tätä kaut­ta päädytään herkästi elämässä eteen­päin. Ihan samal­la lail­la Suomes­sa tataar­it ja lesta­di­o­laiset ovat muo­dos­tuneet yrit­täjähenkisik­si keskilu­okkaisik­si vähem­mistöik­si, vaik­ka ainakaan islam ei val­ta-ase­mas­sa ollessaan ole mil­lään tapaa yksilöä taloudel­liseen eteen­päin­pyrkimiseen kan­nus­ta­va uskonto.

  Meil­lä Pohjo­is­mais­sa olti­in luter­i­laisia, eikä kirkko­his­to­ri­an tutkimus syn­nytä minkään­laista kuvaa, että ainakaan täkäläi­nen luter­i­laisu­us olisi eri­tyis­es­ti tukenut yrit­teliäisyyt­tä. Sen ensisi­jaise­na hyveenä oli 1500–1700-luvuilla hyvä ala­maisu­us laa­jas­sa mielessä: tyy­tymisenä siihen osaan, jon­ka on tässä maail­mas­sa saanut, lainku­u­li­aisuute­na ja uskol­lisuute­na esi­val­lalle. Luter­i­laisu­us ei myöskään varsi­nais­es­ti koros­ta pre­des­ti­naa­tio­ta samal­la taval­la kuin refor­moidut kirkot, ja vielä vähem­män edus­taa aja­tus­ta, että Jumalan val­in­ta näky­isi tässä elämässä maal­lise­na menestyksenä.

  “Protes­tant­tisu­us” on sinän­sä lähtöko­htais­es­ti refor­moitu ter­mi. Sikäläiset näkevät mielel­lään refor­maa­tion yht­enä liik­keenä, jon­ka aloit­ta­jana oli Luther, jol­loin luter­i­laiset ovat samaa refor­maa­tio­ta hei­dän kanssaan. Me luter­i­laiset näemme enem­minkin refor­moidut kirkot ylilyöntinä, “vasem­mistopoikkea­mana” luter­i­laisu­u­den edus­ta­man puh­taan kristi­nuskon ja kon­ser­vati­ivisen uud­is­tuk­sen lin­jal­ta. Eikä tämä ole pelkkä leikin asia. Esimerkik­si 1700- ja 1800-luku­jen Preussis­sa refor­moitu­jen kuninkait­ten johta­ma hal­li­tus vain­osi ihan tosis­saan luter­i­laisia, jot­ka kieltäy­tyivät pitämästä refor­moitua kirkkoa osana samaa uskontokuntaa.

 17. Kävin kat­so­mas­sa muitakin ener­gian­lähteitä tuon Ima­tran ohi­juok­su­tuk­sen ja UPM:n suh­teen ja yksi yllä­tys tuli vielä vastaan. 

  Mik­si Suomen ja Venäjän välis­sä olevas­sa kaa­suputkessa vir­taa kaa­sua? Suun­ta ei ole tiedos­sa, mut­ta kaa­su kyl­lä kulkee

  1. Itse kyselin mon­es­ta suun­nas­ta, uteliaisu­ut­tani, että kun jokin aika sit­ten meni Viron ja Suomen väli­nen kaa­suput­ki poik­ki, sab­o­taa­sia epäilti­in, niin mis­tä se kaa­su sit­ten oli alkuaan peräisin?
   Ehdotin myös medi­alle aihetta.
   Vas­taus oli: hiljaisuus. 

   Tuleeko se Venäjältä?

   1. Vas­taan vähän niinkuin itse itsel­leni, kun tämä piti selvittää.

    https://www.google.com/maps/dir/60.97519518009858,+28.163670323613488/60.9025,28.622/@60.8818238,25.7084637,7z/data=!4m6!4m5!1 m³!2 m²!1d28.1636703!2d60.9751952!1m0?entry=ttu

    Tuos­sa kar­tal­la on suurin piirtein muu­ta­ma koh­ta, jos­ta tämä rus-fin put­ki kul­kee. Ole­tuk­seni oli, että se menee kutakuinkin tuos­ta välistä suo­raan, mut­ta oikeasti put­ki on noiden pis­tei­den välil­lä vedet­ty Ima­tran kaut­ta. Eli se, että rajan läheisyy­dessä vir­taa kaa­su ei vielä tarkoi­ta sitä, että se ylit­tää rajan, kos­ka se put­ki tekee molem­mil­la puo­lil­la rajaa mutkan pohjoiseen ja kyseessä saat­taapi olla vain se, että sitä viraapi jonkin ver­ran Ima­tralle. Kaa­sun suun­taa kun tuos­sa ei pysty päättelemään.

   2. Tuo­hon aikaan se oli peräisin merkit­tävässä määrin ilmeis­es­ti juuri Venäjältä, ainakin sen perus­teel­la, mitä olen asi­as­ta lukenut. Tullen osin kyl­lä mutkienkin kaut­ta eli muiden maid­en kaut­ta osin kiertäenkin. Mut­ta alku­perältään. Nyt kaa­sun tuon­ti Venäjältä EU-alueelle on hiipunut. Sil­loin ei vielä ollut vai­h­toe­htoisia kanavia niin paljoa käytössä.

 18. Jos kalvin­is­mi tuot­taa yrit­teliäisyyt­tä, niin luter­i­laisu­us tuot­taa tun­nol­lisia byrokraat­te­ja. Sekin on tärkeää taloudel­lisen kehi­tyk­sen kannalta.

 19. “Itse olen aina ihme­tel­lyt sitä, mitä kris­ti­tyt oikein usko­vat kuole­man jälkeis­es­tä elämästä.”

  Mikä muuten on Suomen evankelis–luterilaisen kirkon viralli­nen kan­ta? Luulen, että mon­en suo­ma­laisen kris­ti­tyn kansanomainen mieliku­va on peräisin sel­l­ais­es­ta pop­u­laarista kuvas­tos­ta, jos­sa pyhä Pietari odot­taa kul­ta­portin luona kuole­man jäl­keen. Ilmestyskir­ja­han antaa ymmärtää, että kuolleet herätetään vas­ta maail­man­lop­un jälkeen.

  1. Katek­ismuk­ses­sa san­o­taan uskon­tun­nus­tuk­sen “ruumi­in ylös­nousemisen” ‑kohdan selit­teessä: “Ruumi­imme hajoaa, mut­ta sielu odot­taa ylös­nouse­muk­sen päivää, jol­loin elävät ja kuolleet kootaan Jumalan eteen tuomiolle.”

   https://katekismus.fi/uskontunnustus/23.html

   Toisaal­ta kirkon evl.fi-sivustolla san­o­taan, että “kuole­ma ja se, mitä ihmiselle kuole­man jäl­keen tapah­tuu, on salaisuus”.

   https://evl.fi/tutki-uskoa/mita-on-kuoleman-jalkeen

 20. Ennen protes­tantismia ei tajut­tu, että kan­nat­tavaan han­kkeeseen kan­nat­taa säästää?

  En usko het­keäkään, että protes­tantismin kan­ta­ma pyhä vesi olisi kaivos­sa pysynyt. Yhtä selit­tävä ja jär­keenkäyvämpi kausaa­li­nen malli olisi, että pohjois-Euroopas­sa on aina oltu suh­teel­lisen tasa-arvoisia ja omaval­taisia, ja sel­l­aiset ihmiset eivät kauaa kestä jonkun välimerel­lisen taivaankan­nen­tapin mieli­v­al­taa ennen kuin perus­ta­vat oman kinkeripi­irin. En kiel­lä, etteikö kehi­tys­tä olisi tapah­tunut, mut­ta erot ovat olleet ole­mas­sa jo pitkään.

  Pääo­man kasaan­tu­mi­nen on vain pienen pieni tek­i­jä teol­lis­tu­mises­sa ja sivil­isaa­tion koko kuvas­sa. On sitä mas­sia ollut sult­taaneil­lakin, mut­ta län­si­mais­s­apa kek­sit­ti­in rajoite­tun vas­tu­un yhteisyri­tys, patent­ti­jär­jestelmä, oikeusval­tio jne. Paljon tärkeämpi on kult­tuurille omi­nainen kyky yhteistyöhön ja luot­ta­muk­seen. Tieteen kehi­tyk­selle tärkeä pyrkimys totu­u­teen ja oikeu­den­mukaisu­u­teen on täysin sidok­sis­sa em. kykyihin.

  Syyt eroille kult­tuurien yhteistyökyky­isyy­dessä – joka on jok­seenkin poikit­tainen asia ns. sivistyk­seen näh­den, pitkäl­lä aikavälil­lä jopa negati­ivis­es­ti kor­reloitunut – kulke­vat syvem­mälle kuin uskon­toon ja tapoi­hin. Yhteistyökyky on itse asi­as­sa mal­adap­ti­ivi­su­ut­ta, haavoit­tuvu­ut­ta kanssakäyn­nis­sä muukalais­ten kanssa. Elämä vuosi­tuhan­sien ajan tas­apain­oon ajau­tuneessa tiheään asu­tus­sa maat­alousy­hteiskun­nas­sa tai anonyymis­sä kaupungis­sa on lähtöko­htais­es­ti vihamielistä nol­la­summapeliä. Em. hyväuskoista sopeu­tu­mat­to­muut­ta sivil­isaa­tion pahu­u­teen löy­tyy lähin­nä harvem­min asu­tu­ista ja nuorem­mista maat­alousy­hteiskun­nista, kuten pohjo­is­maista tai Japanista. Uudel­la ajal­la alka­nut kasvu ja teknolo­gian kehi­tys avasi myös van­hem­mas­sa Euroopas­sa rauhanomaisen abstrak­tin rin­ta­man, jonne yhdessä hyökkäämäl­lä on han­kkin­ut parem­min kuin yksin mui­ta hyväk­sikäyt­tämäl­lä: tämän takia kes­ki-Euroop­pa ei ole niin paha sivil­isaa­tio kuin iän perus­teel­la voisi olettaa.

  Van­hem­mis­sa ja staat­ti­sis­sa sivil­isaa­tion kehdois­sa kuten Kak­soisvir­ran­maas­sa ihmis­suh­teet ovat sekä tietois­es­ti että vais­tom­ais­es­ti suku­laisu­usas­teen mukaan rankat­tu­ja. Suhteis­sa ulkop­uolisi­in haetaan dom­i­nanssia: infor­maa­tio­ta ei jae­ta vaan sitä pyritään han­kki­maan. Muukalaiseen luot­ta­va on siel­lä tol­lo, joka ansait­seekin jumalan vihan. Resursse­ja, kuten per­heen naisia, suo­jel­laan varkaudelta; absolu­ut­tisen voiton odotus­ta tai kasvuo­le­tus­ta yhteiskun­nal­lises­sa län­si­maises­sa mielessä ei ole ole­mas­sa. Tämä on parhait­en toimi­va ja kestävin elämän­ta­pa maat­alousy­hteiskun­nas­sa, ja abra­hami­laiset uskon­not ovat sille hyvin sopi­va “kan­toaal­to”.

  Tähän tietenkin myös opi­taan, kaik­ki ei tule veren­per­in­tönä. Eräs mekanis­mi (allekir­joit­ta­neen kek­simä insti­tuu­tioiden kansal­lisia kehi­ty­sero­ja selit­tävä ns. p*llupol**s*malli) liit­tyy maat­alousy­hteiskun­nan sukupuolimoraali­in. Kun mies on viet­tänyt suurim­man osan nuoru­ut­taan kotona, vah­tien sisko­jen ja serkku­tyt­tö­jen – ähem – kun­ni­aa, tämä opit­tu nais­ten alis­t­a­mi­nen ja epälu­ot­ta­mus vierai­ta miehiä kohtaan johtaa luon­nol­lis­es­ti myös salaile­vi­in liike­mallei­hin, esimerkkinä vaik­ka matonkudon­ta­per­heyri­tys, jon­ka sukupolvien ikäisiä kotitekoisia työkalu­ja ja sol­mun­si­d­on­tatekni­ikoiden salaisuuk­sia mus­ta­sukkaises­ti var­jel­laan ja työn­tek­i­jöitä väki­val­loin alistetaan.

  Sen sijaan romant­tista met­sästäjä-keräil­i­jä­tyyp­pistä sukupuolimoraalia nou­dat­tavis­sa län­si­mais­sa naiseen pyritään tekemään vaiku­tus. Jos on onnis­tunut kek­simään jotain hauskaa, hienoa tai käytän­nöl­listä, voi olla sukupuolielämälle eduk­si jakaa tämä keksin­tö: tämä rin­nas­tuu riis­tan han­kkimiseen ja jakamiseen ryhmälle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.