Pakolaissopimuksen järjetön tulkinta tekee mahdolliseksi Venäjän hybridioperaation

Gen­even pako­lais­sopimuk­sen sovel­tumat­to­muus nykyiseen pako­lais­ti­lanteeseen on tehnyt mah­dol­lisek­si Venäjän kyynisen hybrid­i­op­er­aa­tion itära­jal­la. Olen kir­joit­tanut tästä mon­ta ker­taa, mut­ta tois­tan näkemykseni.

Pako­lais­sopimus on kir­joitet­tu Euroopan sisäisiä pako­laisia ajatellen ja se on tarkoitet­tu tilanteisi­in, jois­sa pako­lais­ten määrä on aivan olen­nais­es­ti pienem­pi kuin nyt. Siihen aikaan pako­laiset pak­eni­vat vain­oa, eivät köy­hyyt­tä ja nälkäkuole­maa. Nälkään kuol­lut on aivan yhtä kuol­lut kuin vain­oon kuollut.

Sopimuk­sen älyt­tömyys kos­kee sitä, että jos pako­lainen on saanut iso­varpaansa maan rajo­jen sisälle, sopimuk­sen ylel­lisen hyvät pykälät astu­vat voimaan, mut­ta rajal­la ampumista luku­un otta­mat­ta kaik­ki keinot ovat sal­lit­tu­ja sen estämisek­si, että vain­oa pak­ene­va pääsee maa­han. Nyt pohdi­taan sitä, miten suh­taudu­taan kuo­li­aak­si palel­tumiseen rajalla.

Helsin­ki-Van­taa sovel­tuu tur­va­paikan haku­un eri­tyis­es­ti sik­si, että lentoy­htiöille on asetet­tu todel­la kovat sank­tiot siitä , että ne tuo­vat maa­han tur­va­paikan hakijan.

Muuttuuko ihminen hädänalaiseksi vasta päästyään Suomeen?

Oikeutetusti on herän­nyt kysymys, onko Suomen nyt tor­ju­mien tur­va­paikan­hak­i­joiden joukos­sa sel­l­aisia hädä­nalaisia, joille tur­va­paik­ka pitäisi myön­tää. Var­masti on. Mut­ta yhtä hädä­nalaisia he oli­si­vat olleet, jos Venäjä olisi kun­nioit­tanut raja­sopimus­ta eikä olisi näitä onnet­to­mia Suomeen päästänyt.

Tässä käytän­nössä ei ole mitään logiikkaa.

Aina kun on epäjo­hdon­mukaisu­us, syn­tyy keino käyt­tää tuo­ta epäjo­hdon­mukaisu­ut­ta hyväk­si. Venäjä käyt­tää nyt tuo­ta epäjo­hdon­mukaisu­ut­ta hyväk­si kiu­san tekemisek­si Suomelle.

Minus­ta loukkaa pako­lais­sopimuk­sen henkeä yhtä paljon se, että ihmisiä kään­nytetään sopimuk­sen vas­tais­es­ti rajal­ta kuin se, että mak­se­taan Turkille siitä, ettei se päästä pako­laisia rajalle.

On aivan höpöä väit­tää, että Itära­jan kri­i­sis­sä olisi kyse Suomen tur­val­lisu­ud­es­ta. Kyse on rahasta.

Tuleviin kansainvaelluksiin pakolaissopimus ei sovellu

Oma ennus­teeni on, että Afrikan väestöräjähdys tuo lähivu­osikym­meninä Euroopan rajoille val­ta­van määrän maa­han pyrkiviä. Ongel­ma on muutenkin vaikea, mut­ta epäjo­hdon­mukaises­ti tulkit­tu Gen­even pako­lais­sopimus tekee siitä vielä paljon vaikeamman.

Kir­joi­tan tätä Ruben Stil­lerin tämän­päiväisen ohjel­man innoit­ta­mana. Rubenin ohjel­mat ovat yleen­sä iha­nia. Tämän­päiväi­nen pako­laiskeskustelu ei ollut yhtä hyvä, sil­lä paikalla oli kak­si henkilöä, kokoomuk­sen Pauli Aal­to-Setälä ja Amnestyn Frank Johans­son, joil­la oli tarve puo­lus­taa omia näköko­hti­aan eivätkä he sik­si ryhtyneet vapaaseen älyl­liseen pohd­in­taan. Amnestyn Frank Johans­son sanoi ensin aivan johdon­mukaises­ti, että sopimusten mukaan Euroopan pitäisi päästää sisään kaik­ki, jot­ka halu­a­vat hakea tur­va­paikkaa. Sit­ten hän sanoi, että on turhaa pelot­telua, että tämä toisi sato­jatuhan­sia pako­laisia. Se toisi miljoo­nia – siis EU:hun. Ilmeis­es­ti Johans­son tarkoit­ti Suomeen Venäjän kaut­ta tule­via. Niitä ei tulisi juuri lainkaan, kos­ka ei tarvit­sisi, jos helpom­pi tie avautuisi.

Eurooppa ruokkii rikollisuutta

Kun annetaan etusi­ja niille vain­o­tu­ille, jot­ka ovat onnis­tuneet pääsemään Euroopan rajoille, syn­nytetään markki­nat rikol­liselle toimin­nalle ja saadaan ihmiset vaaran­ta­maan henken­sä matkan var­rel­la. Välimereen on hukkunut 20 000 pako­laista kymme­nen vuo­den aikana. Eräs pako­laisia hoi­tanut sanoi, että pitäisi ymmärtää, mitä Afgan­istanista Suomeen lähete­tyt nuoret tytöt ovat saa­neet matkalla kokea.

Venäjän oper­aa­tios­sa vihe­liäis­in­tä on, ettei Venäjä ole suinkaan kul­jet­tanut pako­laisia rajalle, pait­si var­maankin kyl­lä viimeiset kymmenet kilo­metrit. Venäjä on levit­tänyt sosi­aalises­sa medi­as­sa tietoa, että Suomen kaut­ta kan­nat­taa tul­la. Ihmiset ovat mak­sa­neet ”matkan­jär­jestäjille” koko omaisuuten­sa ja suku­lais­ten­sakin omaisu­u­den. Motivoitunei­ta he siis ainakin ovat Suomeen pääsemään ja nyt todel­la pet­tyneitä ja epä­toivoisia. Venäjä käyt­tää hädä­nalaisia räikeästi hyväkseen.

Kun Afrik­ka täyt­tyy ja Euroop­pa har­maan­tuu ja tyh­je­nee, on luon­nol­lista, että siir­to­laisu­us suun­tau­tuu Euroop­paan. Rajat pitäisi ava­ta kun­nol­la työperäiselle maa­han­muu­tolle, ja työperäisen maa­han­muu­ton on olta­va todel­la työperäistä – siis niin, että muut­ta­ja ansait­see elan­ton­sa itse eikä tur­vaudu ainakaan aluk­si sosiaaliturvaan.

Vain­oa pak­enevia on autet­ta­va, mut­ta vain­on tulisi olla niin todel­lista, että se vas­taa sitä, mihin Gen­even pako­lais­sopimus alun perin kirjoitettiin.

Päätöksiä turvapaikasta pitäisi sujuvoittaa

Tur­va­paikkaa tarvit­se­via voidaan nyt raja­ta täysin sum­mit­tais­es­ti Euroopan ulkop­uolelle. Siinä nyt ainakin tapah­tuu oikeu­den loukkauk­sia. Sik­si ei olisi ainakaan enem­pää väärin suo­jel­la tur­va­pakkapros­es­sia väärinkäytöltä – siis siltä, että tavoit­teena on vain olla mah­dol­lisim­man pitkään tur­va­paikan hak­i­jana ilman kuvitel­maakaan tur­va­paikan saamis­es­ta.  Oikeu­sop­pi­neet vieras­ta­vat sel­l­aista tehokku­usa­jat­telua, että pinon päältä ratkaistaan selvät tapauk­set viivy­tyk­set­tä. Tässäkin voi tapah­tua virheitä, mut­ta se ei ole mitään siihen ver­rat­tuna, mitä tapah­tuu, kun mak­se­taan Turkille ja eräille muille maille siitä, etteivät vain­o­tut pääse Eurooppaan.

Euroopan pitäisi ottaa paljon enem­män vain­ot­tu­ja, mut­ta val­in­takri­teer­inä ei saisi olla salakul­jet­ta­jille mak­sami­nen. On hölmöä, että hal­li­tus supis­taa nimen­maan kiin­tiö­pako­laisia, juuri sitä joukkoa, joka on asial­lisim­min valikoitua.

Perus­suo­ma­laiset ovat oike­as­sa siinä, että afrikkalaisia kan­nat­taisi aut­taa Afrikas­sa, mut­ta sen san­ot­tuaan he halu­a­vat lopet­taa kehi­tysavun, siis aut­tamisen Afrikassa.

En ryhdy neu­vo­maan hal­li­tus­ta tässä kimu­ran­tis­sa tilanteessa, mut­ta rajo­jen täy­dessä sulkemises­sa on se vika, että myös itse Venäjäl­lä on vain­oa pak­enevia. Jos Naval­nyi pak­enisi vankileir­iltä ja ilmaan­tu­isi hätään­tyneenä Vainikkalaan, kyl­lä hänet pitäisi päästää läpi. Samoin Venäjäl­lä on suuri määrä pakol­la Ukrainas­ta siir­ret­tyjä, jot­ka pyrkivät pois Venäjältä, moni Balt­ian maid­en ja Suomen kaut­ta. Ei tarvi­ta paljonkaan rus­so­fo­bi­aa siihen ajatuk­seen, että ehkä tämän takia Venäjä halu­aa Suomen sulke­van rajansa. Nyt raja on sul­jet­ta­va myös Venäjältä pak­enevil­ta ukrainalaisil­ta, kos­ka sitä ei voi­da muuten sulkea muilta.

Pako­lais­sopimus pitäisi neu­votel­la uud­estaan nykyaikaan sovel­tuvak­si, mut­ta sitä Pan­do­ran lipas­ta ei kukaan halua avata.

= = = =

Hyvää tästä jär­jestelmästä ei saa tekemäl­läkään. Jos rajaamme tehokkaasti asi­at niin, että pako­laisek­si kyl­lä pääsee, mut­ta vain todel­lista vain­oa kärsi­neet, annamme mon­elle maalle oivan keinon päästä eroon ikävästä vähem­mistöstään. Kiina pääsee eroon uigu­ureista ja Myan­mar rohin­go­is­taan kätevästi, kun ensin vähän vain­oaa ja sit­ten päästää pakoon.

Sääli, että YK on niin tehoton.

136 vastausta artikkeliin “Pakolaissopimuksen järjetön tulkinta tekee mahdolliseksi Venäjän hybridioperaation”

 1. Kom­ment­ti­na tuo­hon kiin­tiö­pako­lais­ten ja tur­va­paikan­hak­i­joiden erot­telu­un. Kiin­tiö­pako­laiset ote­taan suo­raan YK:n pako­laisleireiltä jot­ka ovat pääasi­as­sa sota­pako­laisia ja henkilöko­htaista vain­oa pak­enevat ovat pääasi­as­sa yksit­täisiä tur­va­paikan­hak­i­joi­ta. Täl­lä het­kel­lä itära­jal­ta Suomeen tule­va “siir­to­laisu­us” on aivan jotain muu­ta kuin sota­pako­laisia tai vain­oa pak­en­via ihmisiä. Nämä ihmiset eivät kuu­lu mihinkään näi­hin kat­e­go­ri­aaan. He ovat tulleet Venäjälle muista syistä kuin poli­it­ti­nen vaino tai sotapakolaisuus.Pääasiassa kaik­ki venäläiset toisi­na­jat­teli­jat jot­ka vas­tus­ta­vat Putinin hallintoa ovat jo paen­neet Venäjältä jo viime vuon­na. Lop­ut ovat vanki­las­sa kuten mainit­se­masi Alek­sei Naval­nyi. Ukrainalais­ten kohdal­la on tehty poikkeusjär­jeste­lyt. Nekin ukrainalaiset jot­ka ovat Venäjäl­lä täl­lä het­kel­lä voivat tul­la Suomeen näyt­tämäl­lä Ukrainan henkilöko­rtin joka on hyväksyt­ty asiakirja.

  1. Eri­no­mainen ana­lyysi Ode! Muu­ta­ma pointti:
   1. Pako­lais­sopimuk­sen ongel­mat tule­vat johta­maan tilanteeseen, jos­sa maat irtau­tu­vat kv sään­töpo­h­jais­es­ta jär­jestelmästä. Puo­la on yksi esimerk­ki. Hybridiosaamiskeskuk­sen verkos­to­jo­hta­ja Juk­ka Savolainen vaatii tur­va­paikkalain­säädän­nön remont­tia, joka perus­tu­isi uusi­in tulk­in­toi­hin. Suun­ta on selvä: maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka tiukke­nee (vrt. esim. Tan­s­ka, Ruot­si). Suomen demar­it tule­vat perässä, mut­ta siir­tyvät ennem­min tai myöhem­min kohti Tan­skan demarien linjaa.
   2. Älylli­nen epäre­hellisyys on poteroi­neessa maa­han­muut­tokeskustelus­sa yleistä. En jak­sa puut­tua per­su­jen pop­ulis­tisi­in väit­teisi­in. Keski­tyn nyt ns. punavihreisiin:
   — maa­han­muut­ta­jaryh­mien väli­sistä eroista ei uskalleta keskustel­la— mik­si tietyt ryh­mät inte­groitu­vat parem­min ja toiset huonom­min? Mon­et tek­i­jät vaikut­ta­vat tähän . Vas­tauk­sek­si eivät kuitenkaan riitä tois­tu­vat seli­tyk­set : rak­en­teel­liset tek­i­jät jne, rasis­mi jne. Rasis­mi on merkit­tävä syy mut­ta inte­graa­tio-ongelmia ei pitäisi yksinker­tais­es­ti redu­soi­da rasismikeskusteluksi.
   — kult­tuuril­lis­ten tek­i­jöi­den ana­ly­y­sis­sä pitää olla täs­mälli­nen. On puhut­ta­va keis­seistä. Eri­ty­istä huomioi­ta pitäisi kiin­nit­tää ryh­mään , joka etsii iden­ti­teet­tiään kah­den kult­tuurin välis­sä: mod­ernien sukupuoliroolien ja tra­di­tion­aalisen kult­tuurin ristipaineissa.
   — ns. punav­ihrei­den on myös luovut­ta­va yksinker­tai­sista iden­ti­teet­tipoli­it­ti­sista stereo­ty­p­i­ois­taan. Islam­o­fo­bian uhrik­si määritel­lyis­sä ryh­mis­sä ilme­nee atisemitismia( vrt. Berli­i­ni, Pari­isi , Malmö). Myyt­ti orju­utet­tu­jen poh­jat­tomas­ta jaloud­es­ta hämärtää punav­ihreää ajattelua.
   — toivoisin ns. punav­ihreiltä iden­ti­teet­tipoli­it­tisen ajat­telun ongel­mako­h­tien ana­lyysia. Ovatko tietyt ryh­mät nykyään nos­tet­tu pyhik­si? Mihin johtaa aja­tus, että uhrit ovat aina moraalis­es­ti korkeam­mal­la tasol­la kuin muut? Onko uhri­u­tu­mises­sa mitään ongelmaa?
   — en koskaan kuule punav­ihreistä piireistä human­itäärisen maa­han­muu­ton ylära­jaa. Mil­laiset luvut ovat tietyssä tilanteessa liikaa? En myöskään kuule sanaakaan siitä miten hal­lit­se­ma­ton maa­han­muut­to ja ääri­oikeis­ton nousu liit­tyvät toisi­in­sa. Asia on ratkaistu näp­pärästi: mitään hal­lit­se­ma­ton­ta maa­han­muut­toa ei ole.

   1. Maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa tul­laan var­masti muut­ta­maan sitä mukaa kuin tarpei­ta muu­tok­selle tulee. Siinä ei pidä toimia kuitenkaan laitaoikeis­ton pop­ulis­tisen iden­tipoli­ti­ikan mukaan, vaan oikeusval­tiope­ri­aat­tei­ta ja kan­sain­välisiä sopimuk­sia kun­nioit­taen kuten Marinin viher­vasem­mis­to­lainen hal­li­tus teki. Kan­nat­taa pitää mielessä ettei Sip­ilän kekope­si-oikeis­to­hal­li­tus tehnyt oikeasti asialle mitää ja sama tun­tuu jatku­van nykyisen sin­imus­tan hal­li­tuk­sen aikana. Huu­to on kyl­lä kova, mut­ta järkevät teot puut­tuvat. Vaikut­taa melkein siltä ettei asialle halut­taisikaan tehdä mitään todel­lisia muu­tok­sia, peläten sitä että oma­l­ta poli­it­tiselta agen­dalat putoaa kokon­aan poh­ja. Jos kan­na­tus­ta saa pelot­tele­mal­lakin, niin aiankin per­sut jatka­vat mielu­um­min pelot­tele­mal­la ja liioit­tele­mal­la asioi­ta, kuin niitä tosis­saan ratkomalla. 

    Jonkin­laista älyl­listä epäre­hellisyyt­täkö vai mitä osoit­taa se että iden­ti­teet­tipoli­iti­ik­ka leimataan nimeno­maan viher­vasem­mis­to­laisu­udek­si, uno­htaen samal­la mitä esimerkik­si laitaoikeis­to­lainen iden­ti­teetipoli­ti­ik­ka on. Se on rasis­mia, anti­semitismia, islam­o­fo­bi­aa, kaiken­lais­ten vähem­mistö­jen syr­jimistä jne. Ne ovat merkit­tävä osa ongel­maa ja estävät inte­groi­tu­misen todel­la tehokkaasti. On älyl­listä epäre­hellisyyt­tä jät­tää huomioimat­ta sekä laitaoikeis­ton halut­to­muus edis­tää inte­graa­tioi­ta että eri­lai­sista kult­tuureista tule­vien ihmis­ten sopeu­tu­misen muut haas­teet. https://fi.wikipedia.org/wiki/Identiteettipolitiikka

    Älyl­listä epäre­hellisyyt­tä on myös se jos Suomen viher­vasem­mis­toa syytetään Sak­sas­sa, Ran­skas­sa tai Ruot­sis­sa esi­in­tyvästä anti­semistismistä, varsinkin kun anti­s­esmitis­mi on nimeno­maan ääri­oikeis­to­lainen ilmiö. Tai jos viher­vasem­mis­toa pide­tään ide­ol­o­gis­es­ti Venäjämielisenä, mitä se ei mis­sään nimessä ole kos­ka Venäjän iden­ti­teet­tipoli­ti­ik­ka on käytän­nössä samaa kuin pop­ulis­tisen laitaoikeis­ton, osit­tain myös kris­til­lisen oikeis­ton, Suomes­sa. Ja mik­si joku pitää vähem­mistö­jen ja yleen­sä ihmis­ten tas­a­puolisen kohtelun puo­lus­tamista osoituk­se­na että puo­lus­ta­ja pitäisi jotakin poh­jat­toman jalona? Jotkut tosin saat­ta­vat perustel­la joidenkin eri­ty­isas­e­maa vaikka­pa raa­mat­ul­la, ja se hämärtää selvästi joidenkin ajat­telua, mut­ta se onkin jo toinen tarina

    Ja eikö se osoi­ta älyl­listä epäre­hellisyyt­tä jos leimaa vähem­mistö­jen oikeuk­sien puo­lus­tamisen vähem­mistö­jen nos­tamisek­si joidenkin muiden yläpuolelle. Mitä jos joku puo­lus­taa juu­ta­laisia, onko sekin juu­tal­siten nos­tamista muiden yläpuolelle? Ei var­masti, jos ei tee sitä muiden kus­tan­nuk­sel­la! Kan­nat­taa miet­tiä ainakin sitä sor­tuuko itse iden­ti­teet­tipoli­ti­ikkaan suh­tau­tu­mises­saan ihmisi­in joil­la on eri­laiset taustat. 

    Kun syyt­tää uhri­u­tu­mis­es­ta niitä jot­ka puo­lus­ta­vat myös vähem­mistö­jen oikeuk­sia tai ihmisoikeuk­sia, niin kan­nat­taisi vilka­ista peili­in ainakin jos kuu­luu johonkin vähem­mistöön tai ihmis­ryh­mään jota joutuu itse puo­lus­ta­maan vaikka­pa nat­sis­min haamuilta.

    Ei human­itääriselle maa­han­muu­tolle voi­da aset­taa mitään tarkkaa ylära­jaa. Kaik­ki on kiin­ni siitä kuin­ka hyvin ihmiset inte­groitu­vat muuhun yhteiskun­taan. Se nyt on kuitenkin aivan selvää ettei raja ole muu­tamis­sa tuhansissa/vuosi. Todis­teet siitä löy­tyvät maa­han­muu­ton tilas­toista. Älyl­listä epäre­hellisyyt­tä on vedo­ta myös siihen että nyt itära­jan yli tulleet oli­sis­vat tur­val­lisu­usuh­ka Suomelle, ei vielä sit­tenkään vaik­ka määrät oli­si­vat moninker­taisia. Sen sijaan mui­ta vaiku­tuk­sia sil­lä voi olla ja ajan myötä siitä voisi muo­dos­tua hal­lit­se­ma­ton­ta Suomen sisäisen kehi­tyk­sen kannal­ta. Nyt kaik­ki puheet hal­lit­se­mat­tomas­ta maa­han­muu­tos­ta ovat käytän­nössä läh­es pelkkää uhkakuvil­la pelot­telua, luku­unot­ta­mat­ta vuot­ta 2015 jol­loin­ka asia karkasi Sip­ilän hal­li­tuk­ses­sa kokoomuk­sen, keskus­tan ja per­su­jen käsistä. Ker­taakaan tilanne ei karan­nut kuitenkaan Marinin hal­li­tuk­sen käsistä, ikä se ole karan­nut senkään jälkeen.

    Jos ei ymmär­rä sitä että hal­lit­se­ma­ton maa­han­muut­to on ainakin Suomes­sa enem­män ääri­oikeis­ton luo­ma uhkaku­va jol­la se kerää kan­na­tus­ta, kuin todel­lisu­ut­ta, niin ei ihme että ääri­oikeis­to onnis­tuu nouse­maaan. Ne jot­ka kykenevät ratio­naaliseen ajat­telu­un älyävät kyl­lä ettei tilanne Suomes­sa ole hal­lit­se­ma­ton. Toki kaik­ki voisi muut­tua hal­lit­se­mat­tomak­si, mut­ta kos­ka sitähän ei kukaan halua, niin toden­näköis­in­tä on ettei se sel­l­aisek­si muu­tukaan kos­ka tilanteeseen voidaan aina vaikut­taa. Kos­ka ääri­oikeis­tossa tiede­tään että pelol­la on help­po manip­u­loi­da ja ettei kaikille ole väliä “Onko tari­na tosi vai ei, se on toinen jut­tu” niin kaikkea voidaan nimit­tää hal­lit­se­mat­tomak­si. Pro­pa­gan­dal­la on ihmeelli­nen voima, siitäkin huoli­mat­ta mitä se on saanut aikaan his­to­ri­as­sa ei tun­nu­ta vieläkään tajua­van mihin se voi johtaa kun sitä käytetään kiihot­ta­maan vaikka­pa maa­han­muut­ta­jia tai vähem­mistöjä vas­taan. Kun joku yritää puo­lus­taa vaik­ka vähem­mistöjä, niin aito “nat­si” voi uskotel­la hölmöim­mille ett­tä tuo puo­lus­t­a­mi­nen onkin uhri­u­tu­mista ja ett­tä itse asi­as­sa puo­lus­ta­ja onkin se anti­semi­it­ti­nen nat­si. Kan­nat­taa pitää pää kylmänä ettei sor­ru tuon pro­pa­gan­dan uhrik­si, sil­lä se vaikut­taa kavalasti ja vie mukanan ne jot­ka eivät ole hereil­lä! Osan on jo vienytkin.

   2. Hei Ruben, kuun­telin usein ohjel­maasi. Mut­ta ter­veisiä nyt punav­ihreästä kuplasta.

    en koskaan kuule punav­ihreistä piireistä human­itäärisen maa­han­muu­ton ylära­jaa. Mil­laiset luvut ovat tietyssä tilanteessa liikaa? 

    Jos ensi vuon­na tulisi yli 100 000 maa­han­muut­ta­jaa, se olisi imo turhan nopeaa nousua nykyti­lanteeseen näh­den. Riip­puen toki ovatko he human­itäärisiä vai työperäisiä, mut­ta molem­mat tqrvit­se­vat kotou­tu­mis yms. plavelui­ta. Lisäk­si kokon­ais­määrässä ei kan­na­ta ylit­tää Ruotsin lukuja.

    En myöskään kuule sanaakaan siitä miten hal­lit­se­ma­ton maa­han­muut­to ja ääri­oikeis­ton nousu liit­tyvät toisi­in­sa. Asia on ratkaistu näp­pärästi: mitään hal­lit­se­ma­ton­ta maa­han­muut­toa ei ole. 

    Hal­lit­se­ma­ton maa­han­muut­to olisi, no hal­lit­se­ma­ton­ta. Suomes­sa on rajat, hyvin tarkat sään­nöt miten ja mil­lä ehdoin tänne saa tul­la ja olla, ja on migri ja poli­isi joka valvoo ja pois­taa maas­ta vaik­ka väkipakol­la. Lisäk­si meil­lä on selvästi vähiten maa­han­muut­ta­jia pohjo­is­maista, var­maan myös koko Euroopan tasol­la ollaan muös kär­jessä. Jos joku puhuu hal­lit­se­mat­tomas­ta maa­han­muu­tos­ta, todis­tus­taak­ka on kyl­lä hänel­lä. Mil­lä mit­ta­pu­ul­la meil­lä on hal­lit­se­ma­ton­ta maahanmuuttoa?

   3. AKK: Human­i­taariselle maa­han­muu­tolle voidaan aset­taa ylära­ja, jos niin halu­taan. Ylära­ja voi olla jopa nol­la. Tur­va voidaan taa­ta ilman, että henkilö muut­taa maa­han. Lakimuu­tok­sia toki tarvi­taan ja rajat­tu­ja “pako­laisleire­jä”.

    Kil­go­re: Maa­han­muut­toa voidaan kut­sua hal­lit­se­mat­tomasti, kos­ka täl­lä het­kel­lä lakimme eivät mah­dol­lista maa­han­muu­ton määrän kon­trol­loin­tia. Ei kon­trol­lia, ei hallintaa.

   4. Aika ajatel­la: Toki lake­ja ja sopimuk­sia muut­ta­mal­l­la kaik­ki on mah­dol­lista, mut­ta nykyisen rajavar­ti­o­lain ja kan­sain­välis­ten sopimusten mukaan toimit­taes­sa ei pako­lais­ten ylära­jak­si voi­da aset­taa lail­lis­es­ti nol­laa, vaik­ka jotkut poli­itikot halu­a­vatkin niin kan­nat­ta­jilleen uskotellakin.
    “Tässä pykälässä tarkoite­tu­il­la toimen­piteil­lä ei saa estää Suomen kansalaiselle kuu­lu­vaa oikeut­ta saa­pua maa­han tai jokaisen oikeut­ta lähteä maas­ta eikä louka­ta vapaa­ta liikku­vu­ut­ta koske­van Euroopan union­in lain­säädän­nön piiri­in kuu­lu­vien henkilöi­den oikeuk­sia eikä kenenkään oikeut­ta kan­sain­välisen suo­jelun saamiseen.”

    Ja kuten itsekin toteat, niin tur­va­paikan­hak­i­joiden määrää ei voi­da kon­trol­loi­da, ei ainakaan ennakoivasti tarkalleen, mut­ta se ei tarkoi­ta kuitenkaaan hal­lit­se­mat­to­muut­ta. Tur­va­paikkapros­es­si on kyl­lä hyvin hal­lit­tu, aivan samoin kuin mikä tahansa vas­taa­va, esimerkik­si Suomen kansalaisia koske­va, prosessi.
    https://migri.fi/turvapaikka-suomesta
    https://stm.fi/turvapaikanhakijoiden-palvelut

   5. Kil­go­re: Maa­han­muut­toa voidaan kut­sua hal­lit­se­mat­tomasti, kos­ka täl­lä het­kel­lä lakimme eivät mah­dol­lista maa­han­muu­ton määrän kon­trol­loin­tia. Ei kon­trol­lia, ei hallintaa. 

    Tot­ta kai määrää kon­trol­loidaan nytkin akti­ivis­es­ti. Var­maankin isoin­ta kon­trol­lia tekee lentoy­htiöt kuten Soin­in­vaara aloituk­ses­saan sanoi. Lisäk­si kan­sain­väliset sopimuk­set kyl­lä ovat toim­i­neet tähän asti nimeno­maan Suomen eduk­si, niistä voit lukea vaik­ka täältä:
    https://migri.fi/milloin-hakemusta-ei-kasitella-suomessa-

    Jos mitään kon­trol­lia tai hallintaa ei olisi, Suomes­sa olisi nyt maa­han­muut­ta­jia se määrä mitä koko maail­mas­sa on ihmisiä jot­ka halu­aisi­vat asua Suomes­sa ja joil­la olisi rahaa lentolippuun.

    Väite “hal­lit­se­mat­tomas­ta maa­han­muu­tos­ta” on aivan absurdi. 

    Eri­toten juuri nyt kun Suo­mi on oppo­si­tion siu­nauk­sel­la sulke­mas­sa koko itära­jaa muu­ta­man sadan tur­va­paikka­hak­i­jan vuok­si 🫠 Viime viikol­la Vihrei­den kärkipoli­itikko Pekka Haav­is­tokin moit­ti per­suhal­li­tus­tamme siitä että se EI ole vielä sulkenut rajaa…

   6. Hyvä AKK

    “Maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa tul­laan var­masti muut­ta­maan sitä mukaa kuin tarpei­ta muu­tok­selle tulee.” 

    Aivan var­masti, tot­takai, sen takia viimeinen vihreä lähti puolueestanne, sitä olisi pitänyt muut­taa jo ennen kuin ongelmia tuli..

    Tietysti olisi hyvä jos perus­taisitte jonkun _omilla_ rahoil­lanne toimi­van rahas­ton joka kor­vaisi näille tekemi­enne maa­han­muut­topoli­ti­ikan muu­tosten takia tulleille uhreille aiheutetut kärsimykset/taloudelliset vahigot/vammat jne.

    Oikeuslaitok­selta jos sinne tsäkäl­lä asi­at menee niin kor­vauk­set on yksi vit­si, esim. only fansissa(yksin ilman esim. kolmea väki­val­taista sadisti miestä) vapaa ehtois­es­ti amatööri nainenkin saa enem­män rahaa kuin suomen oikeuslaitok­selta eikä siitä jää pysyviä vam­mo­ja. Ja jos tek­i­jä ei jää kiin­ni tai katoaa jon­nekkin niin koskaan­han ei kor­vauk­sia saa­da tähänkin voisitte jakaa _omia_ raho­janne se olisi sitä vas­tu­unkan­toa jos­ta aina huutelette. 

    P.S. Yksikään kan­sain­vä­li­nen sopimus ei pako­ta suomea otta­maan ketään vas­taan, dublin sopimus olisi ne ruot­sis­takin tulleet läh­es velvoit­tanut kään­nyt­tämään samantien ruot­si­in.. Ja turha puhua inte­groi­tu­mis­es­ta olette itsekkin vai­h­ta­neet sanan kotou­tu­misek­si.. En viit­si enem­pää kom­men­toi­da kun pidän kir­joi­tus­tasi järkeä halventavana .

   7. Kil­go­re:
    “Jos joku puhuu hal­lit­se­mat­tomas­ta maa­han­muu­tos­ta, todis­tus­taak­ka on kyl­lä hänel­lä. Mil­lä mit­ta­pu­ul­la meil­lä on hal­lit­se­ma­ton­ta maahanmuuttoa.”

    Ruben Stil­lerin nos­ta­mat punav­ihreän aja­tus­maail­man ongel­mako­h­dat taisi­vat osua kipeästi.
    Onko mielestäsi Venäjän tänne työn­tämien siir­to­lais­ten vir­ta sitä hal­lit­tua maa­han­muut­toa? Entä ne tuhan­net tur­va­paikan­hak­i­jat, joiden ei todet­tu täyt­tävän tur­va­paikan saamiseen edel­lyt­täviä kri­teere­jä. He eivät suos­tu pois­tu­maan maas­ta vaan ovat tääl­lä ns. paperit­tom­i­na. Onko tämäkin ilmiö hal­lit­tua maahanmuuttoa?

    Maa­han­muu­tossa tulisi pyrk­iä seu­lo­maan ihmisiä sen mukaan kuin­ka he työl­listyvät juuri kuten Soin­in­vaara ehdot­ti. Myös sopeu­tu­mi­nen maa­han ja kult­tuuri­in tulisi ottaa huomioon. Rikos­ti­las­to­jen mukaan irak­i­laiset ja soma­lit ovat varsin hyvin edustet­tuina rikos­ti­las­tois­sa, jois­sa taas ei juurikaan näy aasialaisia, vaik­ka hekin koke­vat var­masti samal­la taval­la syr­jin­tää työ­markki­noil­la ja yhteiskunnassa.

   8. Ruben Stil­lerin nos­ta­mat punav­ihreän aja­tus­maail­man ongel­mako­h­dat taisi­vat osua kipeästi.
    Onko mielestäsi Venäjän tänne työn­tämien siir­to­lais­ten vir­ta sitä hal­lit­tua maa­han­muut­toa? Entä ne tuhan­net tur­va­paikan­hak­i­jat, joiden ei todet­tu täyt­tävän tur­va­paikan saamiseen edel­lyt­täviä kri­teere­jä. He eivät suos­tu pois­tu­maan maas­ta vaan ovat tääl­lä ns. paperit­tom­i­na. Onko tämäkin ilmiö hal­lit­tua maahanmuuttoa? 

    Kyl­lä, punav­ihre­itä kyyneleitä valui poskiani pitkin kun luin Rubenin viestin 😢 Ajat­telin nyt vain maini­ta kun tun­teeni ker­ran tuli­vat keskustelu­nai­heek­si, ja Twit­ter­istä olen oppin­ut että per­su­jen mielestä mikään ei ole parem­paa kuin punav­ihrei­den kyyneleet. 

    Olen huo­man­nut että nimeno­maan tietyn kon­ser­vati­ivisi­iv­en kanssa käy­dyisssä poli­ti­ikkakeskusteluis­sa tun­teet ovat aina hyvin tärkeässä osas­sa, Purrakin pelkäsi uusim­mas­sa kir­joituk­ses­saan että Putin nau­raisi hänelle. Mut­ta ehkä nyt ei eksytä siihen, vaik­ka ilmiö onkin mielenkiintoinen.

    Itse asi­as­ta sit­ten. Jos henkilö ei saa myön­teistä tur­va­paikkapäätöstä eikä hänel­lä ole muu­ta perustet­ta oleskel­la maas­sa, on hän maas­sa lait­tomasti. Jär­jestelmä pois­taa täl­läiset henkilöt viimekädessä pakkopalau­tuksin, lain ja säädösten puit­teis­sa. Pros­es­sit siihen on olemassa.

    Väite että maa­han­muut­to on tuon takia hal­lit­se­ma­ton­ta, on sama kuin sanoisi että rikol­lisu­us on hal­lit­se­ma­ton­ta. Ei poli­isil­la siis ole sen kum­mem­pia keino­ja löytää lait­tomasti maas­sa oleskele­via kuin Siwan ryöstäneitä tai veronkiertäneitä bisnesmiehiä. 

    Eli jos joidenkin mielestä maa­han­muut­to on hal­lit­se­ma­ton­ta ja vail­la kon­trol­lia, onko samo­jen henkilöi­den mielestä rikol­lisu­us hal­lit­se­ma­ton­ta ja vail­la kontrollia?

    Toki voimme uhra­ta ihmis­ten vapauk­sia saadak­semme jär­jestelmällemme enem­män kon­trol­lia ihmis­ten elämi­in. Se että uhrataan yksilöi­den vapauk­sia jot­ta val­ti­ol­la on parem­pi kon­trol­li ihmis­ten elämi­in on aske­lien ottamista kohti fasis­mia, fasis­min siis ollessa se val­tio jol­la on totaa­li­nen kontrolli. 

    Sekä nat­sisak­san että neu­vos­toli­iton esimerkkien myötä län­nessä on akti­ivis­es­ti tais­tel­tu täl­läistä kehi­tys­tä vas­taan ja pain­otet­tu yksilöi­den vapauk­sia. Itsekin kan­natan yksilön­va­pauk­sia yli jär­jestelmän lisäkon­trol­lin, vaik­ka se vapaus joskus helpot­taakin myös lait­to­muuk­sien tek­i­jöi­den elämää. Mut­ta sel­l­aisia arvot ovat, ihmis­ten arvot ovat sana­he­linän sijas­ta jotain todel­lista vas­ta siinä vai­heessa kun niitä joutuu pun­nit­se­maan suh­teessa toisi­in arvoihin.

    Vapau­den ja tur­val­lisu­u­den suh­teen ihmiset todel­la koke­vat nämä hyvin eri taval­la. Ihmiset joil­la pelko on vah­vana tun­teena usein kallis­tu­vat poli­it­tis­es­ti kon­ser­vati­iveik­si ja ovat vaa­ti­mas­sa vapau­den vähen­tämistä saadak­seen lisää turvallisuutta. 

    Omat aiv­ot ovat selvästi syn­tymässä olleet Riik­ka Purran sanoin “nössölässyt ääliölib­er­aalit” aiv­ot, mut­ta ymmär­rän että toisen­lais­ten aivo­jen kanssa syn­tyneet ovat käyvät nyt aika kier­roksil­la kun Venäjä ja moninkin eri tavoin kri­isiy­tyvä maail­ma ylipäätään pelottaa. 

    Koite­taan nyt kuitenkin muis­taa mille arvoille ja mik­si ihmis­ten vapau­teen perus­tu­va yhteiskun­ta­järjestys on raken­net­tu ja mik­si sel­l­aisen puo­lus­t­a­mi­nen on tärkeää. Jos muu­tumme autoritäärisek­si (tai merkit­tävästi autoritäärisem­mäk­si) vain kos­ka pelkäämme niin paljon Venäjää ja maa­han­muut­ta­jia, niin eikö siinä mene lap­si pesuve­den mukana? 

    Esimerkik­si se että viime viikkoina on hyökät­ty laa­jal­la rin­ta­mal­la hal­li­tuk­sen sisältäkin lail­lisu­us­valvo­jaa vas­taan on todel­la perseestä ole­va kehi­tyskulku ja siihen syyl­listyneet saisi­vat hävetä.

   9. Kil­go­relle:

    Olen jonki­laise­na lib­er­taa­ri­na var­maankin aivan yhtä huolis­sani yksilön­va­pauk­sien kaven­tu­mis­es­ta ja lisään­tyvästä kon­trol­lista. Nykyiset län­si­maiset vapaudet ovat vuo­sisato­jen kehi­tysku­lun tulosta ja huipen­nus on tapah­tunut ehkä 2. maail­man­so­dan jälkeis­inä vuosikym­meninä. Olemme oppi­neet elämään keskenämme jok­seenkin sopuisas­ti ja kun­nioit­ta­maan muiden val­it­semia tapo­ja elää. Yleis­es­ti väki­val­ta, sodat, rikok­set, syr­jin­tä ja epä­tasa-arvo ovat vähentyneet.

    Laiton siir­to­laisu­us ja aiem­min maa­han­muu­tossa tehdyt virheet ovat kuitenkin vaaran­ta­mas­sa kaiken tämän. Turha kenenkään on lähteä kiistämään sitä, että paperit­tomat maas­sa oleske­li­jat syyl­listyvät selvästi mui­ta ryh­miä enem­män rikok­si­in tai sitä, että tietyis­sä maa­han­muut­ta­ja ryh­mis­sä koros­tuu ylisukupolvel­li­nen eristäy­tymi­nen ja syrjäytyminen.

    Jos ja kun tähän ei puu­tu­ta, niin en ihmettele yhtään äärikon­ser­vati­ivis­ten ja uus­fa­sis­tis­ten suun­tausten kas­vavaa suo­sio­ta. Jos yhteiskun­takoneis­to alkaa köhimään, arjen tur­val­lisu­us tun­tuu rapeu­tu­van ja ongelmien edessä nos­te­taan lähin­nä kädet pystyyn, niin aika moni toimi­vaan rauhal­liseen yhteiskun­taan tot­tunut alkaa hel­posti pohti­maan mitä pitäisi tehdä.

    Jos juurisy­itä ei halu­ta lait­taa kuri­in, niin mitä vai­h­toe­hto­ja jää jäl­jelle? Taan­tu­mi­nen klaaniy­hteiskun­naksi tai “kuri ja järjestys”?

    Per­im­mäi­nen kysymys län­si­maisille yhteiskun­nille lie­neekin se, että kuin­ka pitkälle mei­dän pitää kun­nioit­taa (län­si­maiseen tapaan) yksilöi­den arvo­ja, jos nämä arvot rak­en­tu­vat muiden vapauk­sien kiistämiselle ja rikkomiselle — niin maa­han­muut­ta­jaryh­män sisäl­lä kuin muutenkin.

   10. Laiton siir­to­laisu­us ja aiem­min maa­han­muu­tossa tehdyt virheet ovat kuitenkin vaaran­ta­mas­sa kaiken tämän. Turha kenenkään on lähteä kiistämään sitä, että paperit­tomat maas­sa oleske­li­jat syyl­listyvät selvästi mui­ta ryh­miä enem­män rikok­si­in tai sitä, että tietyis­sä maa­han­muut­ta­ja ryh­mis­sä koros­tuu ylisukupolvel­li­nen eristäy­tymi­nen ja syrjäytyminen. 

    En toki kiistä näitä, mut­ta silti väitän että jos henkilö kuvit­telee että maa­han­muut­to on hal­lit­se­ma­ton­ta ja ilman kon­trol­lia, että kyse on aivan harhais­es­ta ajatuk­ses­ta. Ja siitä juuri argu­men­toin tässä ketjus­sa. Toki nyky­mallis­sa on ongelmia, ja vaikka­pa Soin­in­vaar­al­la on hyviä ajatuk­sia asian suh­teen. Käsit­tääk­seni Suo­mi on lähin­nä vas­tus­tanut kan­sain­välis­ten sopimusten uusimista kos­ka pelkää esim. taakan­jaon uud­is­tamista, mikä taas on aivan käsit­tämät­tömän type­r­ää ja lyhytnäköistä.

    Ja mitä tulee juu­ri­on­gelmi­in mitä yhteiskun­nas­samme on ja mik­si ihmiset tur­vau­tu­vat pop­ulis­tei­hin, en näe että maa­han­muu­ton nyky­to­teu­tus on niiden juu­ri­on­gelmien lis­tan kär­jessä (vaik­ka paran­tamista siinä olisikin), vaik­ka ääri­oikeis­ton kansanki­ihot­ta­jat näin esit­tävätkin päivä päivältä yhä salonkikelpoisem­min mediassa.

    Yksi juu­ri­on­gelmis­tamme on se mik­si yhä use­am­mat usko­vat todel­lisu­ud­es­ta irti ole­vaan maail­manku­vaan, väestönvaihto/rotusota/akselerionismi jne on jos­sain muus­sa kuin maa­han­muut­ta­jien määrässä, tai maa­han­muut­ta­jien tekemisissä. 

    Itse näen todel­lise­na juurisy­inä pitkälti kas­va­van eri­ar­voisu­u­den, jon­ka aiheut­ta­malle epä­toivolle kansanki­ihot­ta­jat anta­vat helpon maal­i­taulun ihmis­ten muukalaisvi­haan vetoamalla. 

    Toinen täl­läi­nen lähdesyy on heikko talouskasvu ylipäätään, jon­ka juurisy­inä taas ovat aina fos­si­il­i­sista luop­umisen vaikeudessa, ilmas­tokri­isin aiheut­tamis­sa yhä kiihtyvis­sä kehi­tysku­luis­sa ja esimerkik­si vau­rau­den kasautu­mises­sa aina vahvem­min tulolu­okkien yläpäähän joka hal­vaut­taa lop­ul­ta myös talouden kun alem­pi­en tulolu­okkien ostovoima rapau­tuu nyt voimakkaasti kulu­jen noustes­sa (sama kehi­tys on ollut jo pitkään esim. vuokrien nousus­sa, joka on syönyt köy­hempi­en ostovoimaa tehokkaasti).

    Katkeru­u­den ja vihan maali vain ohjataan aivan vääri­in paikkoi­hin. Ja itse en näe ratkaisuna lähteä näi­hin harhoi­hin mukaan. Toki jotain aseis­tari­isum­ista voidaan tehdä, mut­ta sekin pitäisi tehdä fik­susti eikä vaan huu­taa “RAJAT KIINNI” per­su­jakin kovem­paa kuten vaikka­pa Haav­is­to päät­ti tehdä.

    Todel­la mon­et aiem­min mielestäni ansioituneet ajat­teli­jat kuitenkin näyt­tävät nyt viimeis­ten kuukausien aikana tähän läht­e­neen. Se ei lupaa kyl­lä mitään hyvää tule­via vuosikym­meniä ajatellen, sil­lä ei ole näköpi­iris­sä mitään muu­ta kuin niiden oikei­den juurisyi­den pahen­e­mista. Hal­li­tushan tekee poli­ti­ikkaa juuri pahen­taak­seen noi­ta mainit­semi­ani ongelmia. 

    Per­suille ja Per­skokoomuk­selle tulee siis ole­maan kan­na­tus­ta jatkos­sakin kun nämä kehi­tysku­lut tule­vat jatku­maan. Jot­ka taas juot­ta­vat meille lisää myrkkyä lääkkeeksi.

    Me ääliölib­er­aalit emme voita tätä tais­toa muut­ta­mal­la nar­rati­ive­ja per­sunar­rati­iveik­si ja ryhtymäl­lä laimeam­mik­si ver­sioik­si per­su­ista. Mik­si äänestää laimen­net­tu­ja per­su­ja kun oikeitakin per­su­ja on tarjolla? 

    Mei­dän pitää tosis­samme tais­tel­la näistä julkisen keskustelun nar­rati­iveista ja over­tonin ikku­nas­ta. Per­su­jen vai­h­toe­hto­todel­lisu­u­den hyväksymi­nen on tie var­maan lib­er­al­is­min häviöön.

    Kuten Purra sanoi, tun­tuu että kaik­ista on nyt tul­lut per­su­ja, ja siltä se kyl­lä todel­lakin on viime aikoina tuntunut. 

    Toivoisin että muutkin ääliölib­er­aalit pitäi­sivät vähän enem­män ään­tä yksilön­va­pau­den, oikeusval­tion ja ihmisoikeuk­sien puoles­ta, kuten nyt vaikka­pa Pur­si­ainen teki viime viikolla:
    https://www.libera.fi/2023/12/02/aalioliberaalit-terveiseni-riikka-purralle/

    Itse en siis nyt vaan hyväksy type­r­ää per­sunar­rati­ivia “hal­lit­se­mat­tomas­ta ja kon­troloimat­tomas­ta maa­han­muu­tos­ta”, kos­ka kyl­lä jokaisen jär­jel­lä ajat­tel­e­van pitäisi pystyä näkemään ettei se kuvaa lainkaan todellisuutta.

    Maa­han­muu­ton ongelmista voidaan keskustel­la, mut­ta keskusteluy­hteyt­tä ei tai­da olla jos toinen on aivan jos­sain fak­toi­hin poh­jaa­mat­tomas­sa vai­h­toe­hto­todel­lisu­udessa jos­sa kaik­ki pait­si rajo­jen totaa­li­nen sulkem­i­nen on “hal­lit­se­ma­ton­ta maahanmuuttoa”.

    Onnek­si Soin­in­vaara jak­saa ja uskaltaa kuitenkin aiheesta puhua sen uhal­lakin että joutuu kestämään kaiken­laista törkyä. Itse en oma­l­la nimel­läni uskalla lausua aiheesta mitään. Ennen en uskaltanut ihan oman mie­len­ter­veyteni vuok­si, nyt vielä vähem­män kun meille on kansanki­ihot­ta­jat stokas­tisel­la ter­ror­is­mil­la saa­neet kiihotet­tua ihan oikei­ta radikaale­ja ääri­oikeis­tosolu­ja jot­ka keräävät lis­to­ja “vas­tus­ta­jista”, ja jot­ka keräilevät automaat­ti­a­sei­ta ja suun­nit­tel­e­vat ja har­joit­tel­e­vat ter­ror­is­mi­toim­intaa tule­vaa “rotu­so­taa” odotellen, esimerkiksi:
    https://yle.fi/a/74–20057819

    Tämä kehi­tys tulee var­masti vain syven­emään jos emme osaa alkaa parem­min käsitel­lä yhteiskun­tamme todel­lisia ongelmia, ja käy­dä parem­paa julk­ista keskustelua ongelmis­tamme. Myös siitä maa­han­muu­tos­ta. Medi­ankin pitäisi skarpa­ta asian suh­teen, mut­ta en tiedä miten siltä sitä osat­taisi­in vaa­tia kun se keskit­tyy vain rahan tekemiseen by design. Ja polar­isaa­tio myy.

    Ja edelleen: Kaikel­la täl­lä en kuitenkaan tarkoi­ta etteikö esimerkik­si maa­han­muut­toa kan­nat­taisi jär­jestää toisel­la taval­la. Soin­in­vaar­al­la esimerkik­si on paljon hyviä ajatuk­sia. Nyky­mallis­sa on paljon paran­net­tavaa. Maa­han­muut­to voisi olla parem­min hal­lit­tua ja kon­trol­loitua, ja järkeväm­pää. Vaik­ka se olisikin nyky­istä laa­jamit­taisem­paa (esim. paljon nyky­istä enem­män työperäistä maa­han­muut­toa kuten itse kannatan).

    Type­r­ää on kuitenkin roikkua nyky­mallis­sa ja esim. vaikeut­taa työperäis­ten maa­han­muut­ta­jien elämää ja täten saatavu­ut­ta, kuten nyky­hal­li­tus on tekemässä 3kk-sään­töi­neen ja muil­la kiristyksillään.

 2. “Pako­lais­sopimus pitäisi neu­votel­la uud­estaan nykyaikaan sovel­tuvak­si, mut­ta sitä Pan­do­ran lipas­ta ei kukaan halua avata.” 

  Nykysys­tee­mi kaatunee ehkä jo täl­lä vuosikymmenel­lä, kos­ka siitä on tul­lut Euroop­palais­ten äänestäjien kesku­udessa hyvin epä­su­osit­tu. Pelkästään täl­lä viikol­la tapah­tui 2 asi­aa, joi­ta en olisi pari vuot­ta sit­ten uskonut. Alanko­mais­sa PVV nousi suurim­mak­si puolu­keek­si par­la­ment­ti­in ja Irlan­nis­sa oli väki­val­tainen mel­lak­ka. Sak­sas­sa ja Ruot­sis­sa on kuluneen vuo­den aikana ollut havait­tavis­sa selvää asen­neilmapi­irin muu­tos­ta. Enkä usko, että kovin moni suo­ma­lainenkaan arvosti tätä apu­laisoikeuskans­lerin lain­tulk­in­taa (vaik­ka siinä haukut­ta­neen väärää puuta).

 3. Kiitos Osmo, kun jak­sat tätä tois­taa. Muut puolueemme kasvot valitet­tavasti jää­tyvät tämän räikeän ris­tiri­itaisu­u­den edessä vain tois­tele­maan totun­naisia fraase­ja (esim. Har­janne & Vir­ta 23.11.23: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/venajan-painostukseen-on-vastattava-ihmisoikeuksista-tinkimatta/). Tode­taan tekopy­hästi, että mah­dol­lisu­us hakea tur­vaa on keskeinen ihmisoikeus, vaik­ka käytän­nössä teemme kaikkemme jot­ta tämä mah­dol­lisu­us olisi mah­dol­lisim­man pieni, mukaan lukien itära­jan sulut, jot­ka Vihreätkin aivan oikein ja ymmär­ret­tävästi hyväksyvät (mainit­takoon, että Talous­tutkimuk­sen kyselyssä 11/2023 suurin osa Vihrei­denkin kan­nat­ta­jista kan­nat­ti tur­va­paikan­haun estämistä itära­jan yli). Aiem­min­han Venäjä on estänyt näi­den ihmis­ten tulon puolestamme, minkä ansios­ta olemme voineet pais­tatel­la tääl­lä pohjoisen perukoil­la fal­skisti tur­va­paikka­jär­jestelmän puolel­la ja kri­ti­soi­da Puo­laa ja Välimeren mai­ta hei­dän pyrkiessään min­i­moi­da tuli­joiden määrää. 

  Täl­laista blo­gisi kaltaista tiivistäkään ana­lyysiä pako­laiskäytän­tö­jen epäjo­hdon­mukaisu­ud­es­ta ja tehot­to­muud­es­ta ei muil­ta löy­dy, saatik­ka yhtään ana­lyyt­tisem­paa pohd­in­taa mah­dol­li­sis­s­ta toteu­tuskelpoi­sista ratkaisu­ista. Vihrei­den puheen­vuorois­sa ja ohjelmis­sa tois­tel­laan vuodes­ta toiseen EU:n yht­enäisen tur­va­paikka­jär­jestelmän ole­van tarpeen ja elätel­lään toivei­ta edus­tus­toista myön­net­tävistä human­i­taari­sista viisumeista, vaik­ka on vuosi vuodelta ilmeisem­pää ettei äänestäjil­lä ole valmi­ut­ta edes nykyisenkaltais­ten pako­laisvir­to­jen ottoon EU-alueelle maa­han­muut­toon liit­tyvien mon­i­nais­ten yhteiskun­nal­lis­ten ongelmien ja uhkaku­vien vuok­si. Tan­skas­sa nol­lan tur­va­paikan­hak­i­jan tavoite on laa­jalti hyväksyt­ty vasem­mis­toa myöten ja kehi­tys on saman­su­un­taista laa­jem­minkin EU-alueel­la. Kaipaisin vihreiltä tämän asian hyväksymistä ja konkreet­tisia, toteut­tamiskelpoisia avauk­sia siihen, miten voisimme käyt­tää yhteisiä resursse­jamme mah­dol­lisim­man tehokkaasti pal­lomme hädä­nalaisimpi­en aut­tamiseen. Ehkä tuke­mal­la kri­isialuei­den lähi­mai­ta tuke­mal­la, jot­ka jo nyt otta­vat vas­taan >90% pako­lai­sista, ja jonne tuli­joiden on helpom­pi inte­groitua, mut­ta mil­lä taval­la? Pako­laisleire­jä tuke­mal­la? Jotakin muuta?

  1. Lie­nee syytä muis­tut­taa, että ratkaisun esit­ti kehi­tys­talousti­eteen pro­fes­sori Sir Paul Col­lier jo kevääl­lä 2015. HS otsikoi sen näin: “Oxfordin yliopis­ton pro­fes­sori palaut­taisi pako­laisia leirei­hin.” Vieläkään tähän ratkaisu­un ei ole tar­tut­tu – yri­tys lähet­tää tuli­joi­ta Ruan­daan on jotain sinne päin. Sik­si Suomikin absur­disti halu­aa keskit­tää tur­va­paikan­haun Raja-Jooseppiin.

   1. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Aikaa ajatel­la tuo­hon. Bri­tann­ian hal­li­tuk­sen suun­nitel­maan sijoit­taa tur­va­paikan­hak­i­jat Ruan­daan niin kyseinen päätös kaa­tui Yhdis­tyneen kuningaskun­nan korkeim­man oikeu­den päätök­sel­lä kak­si viikkoa sitten

   2. Yri­tys lähet­tää Ruan­daan kaa­tui tois­taisek­si, mut­ta suun­nitel­ma saat­taa toteu­tua, jos Ruan­da saadaan “määritel­tyä” turvalliseksi. 

    Idea on joka tapauk­ses­sa aivan oikea. Kiin­nos­tuk­sel­la odotan, että suun­nitel­ma toteu­tuu ja näemme,kuinka paljon se vakut­taa kanaalin ylit­tävien tur­va­paikan­hak­i­joiden määrään. Arvelisin, että se tulee romaut­ta­maan määrän, eli toimii kuten on tarkoituskin. 

    Toki pitäisi huole­htia siitä, että Ruan­daan lähete­tyt säästyvät vain­ol­ta ja hen­gen­hädältä. Eri­tyisen korkeaa elin­ta­soa heille ei kai sen­tään ole Bri­tan­nia tai kv-yhteisö turvaamaan.

   3. Koment­ti­na tuo­hon Sir Paul Col­lierin haas­tat­telu­un HS:ssä vuon­na 2015. Luin sen tänään uudelleen. Siinä Sir Paul Col­lier korostaa nimeno­maan sitä että pako­laisleirien taloudelli­nen tuot­tavu­us ja muut palve­lut pitäisi olla samal­la tasol­la kuin minkä tahansa nor­maalin kansan­talouden tuot­tavu­us ja palve­lut. Ruan­dan vas­taan­ot­tokeskuk­sia olisi rahoitet­tu suo­raan brit­tiläisen veron­mak­sajien rahoil­la. Pako­lais­ten lennt­tämi­nen Bri­tan­ni­as­ta Ruan­daan mak­saisi enem­män brit­tiveron­mak­sajille mut­ta ymmär­rän mik­si painei­ta Bri­tan­ni­as­sa on tähän suun­taan. Syy on asun­top­u­la ja se että Bri­tann­ian kokoinen val­tio ei pysty otta­maan ihmisiä enään. Toisin kuin Pohjo­is­maat jos­sa on paljon tilaa. Sama kos­kee Hol­lan­tia jos­sa on 17 milj. asukas­ta ja asukasti­heys on 423 as. / km². Pohjo­is­maid­en kap­a­siteet­ti ei ole ylitet­ty. Ain­oa haaste on inte­groi­tu­mi­nen Pohjo­is­maiseen yhteiskun­taan joka vie aikaa ja ilmasto.

 4. Kol­man­nen maail­man lähtö­mais­sa lähti­jän vapaut­ta­ma ekologi­nen lokero täyt­tyy niin nopeasti ettemme pysty täl­lä vähen­tämään kär­simyk­sen määrää. Ongelmi­in on vas­tat­ta­va niiden syntysijoilla.

 5. mikäs olikaan poli­itikon paradok­saa­li­nen ongel­ma, tul­la uudelleen valituksi.

  kun kuun­telin eduskun­nan teat­ter­itun­tia … oliko kyse­ly­tun­tia, vai oliko sit­tenkin päämin­is­terin tiedo­nan­to. niin, joku ehdot­ti sopimuk­sen uusimista. pahasti epäilen että vaik­ka meil­lä on oikeis­to­hal­li­tus niin sitä sopimus­ta ei men­nä uusi­maan kos­ka maa­han­muut­to-ongelmil­la saa sopi­vasti ääniä.

  min­ul­la ei luot­ta­mus­ta tähän hal­li­tuk­seen ole, vaik­ka jois­takin kohdista saatankin olla osit­tain samaa mieltä. toteu­tuk­ses­sa tulee jotain kuraa.

 6. Itse veikkaan,että tuo eu:n ja Afrikan epä­suh­ta tekee lop­un eu:sta. Tuo kan­sain­vael­lus tekee maista niin epästabi­ile­ja, että nuoret Euroopas­ta pyrkivät USA:han. USA saa imuroin­tia Euroopan jäl­jel­lä ole­vista nuorista. Itä-euroopan mais­sa ale­taan nähdä Venäjä parem­pana liit­to­laise­na. Eu:lla ei ole luon­non­va­ro­ja eikä tule­vaisu­udessa inno­vaa­tioitakaan, jol­loin soft pow­er menetetään. Olisi han­kala nähdä, että Euroopal­la olisi hyvä tulevaisuus.

  1. Hyvä! Uskon, että visiosi on oikean suun­tainen. Täy­den­nän sitä: Euroop­pa jakau­tuu woke/softislam/länsieurooppaan ja valkoiseen/konservatiivieurooppaan. Län­sieu­roop­pa on vahvem­pi, joten päätös on sen: se voi muut­tua suvait­se­vaisek­si eli suvai­ta idän kon­ser­vati­ivien höp­söjä arvo­ja ja Euroop­pa nilkut­taa jotenkin jotenkin yht­enäisenä eteen­päin. Jos län­sieu­roop­pa vaatii kon­ser­vati­ivi-/itä- euroop­paa muut­tumaan ehdoit­ta kaltaisek­seen, itä euroop­pa antaa pak­it. Tässä tapauk­ses­sa yksin jäänyt Itäeu­roop­pa yrit­tää poimia hyvät puo­let Venäjästä (kon­ser­vati­ivi­su­us, pieni val­tio,…) ja län­sieu­roopas­ta (demokra­tia, vapaam­mat markki­nat, NATO). Tässä jälkim­mäisessä tapauk­ses­sa on kuitenkin ris­ki että entiset Neu­vos­toli­iton etupi­iri­in kuu­luneet maat hakeu­tu­vat tai ajau­tu­vat takaisin “Neu­vos­toli­iton osaksi”.

  2. Mil­lä syyl­lä kyseiset ’tur­va­paikan hak­i­jat’ ovat alun perin anoneet päästä Venäjälle?
   Heil­lähän on kaik­ki asi­at Venäjäl­lä ihan ok, eivät he ole hake­mas­sa tur­vaa Venäjältä!!!

   Tur­va­paikan hak­i­jat, muslimi:arabi-taustaisten. tulisi hakeu­tua ympäröivi­in ystäväl­lis­mielisi­in vsrakkaisi­in valtioihin.
   Kotiu­tu­mi­nen on niin paljon helpom­paa kun on sama kieli, sama uskon­to, saman­lainen kult­tuuri, ilmasto.

   Kyl­lä EUn pitäisi keskustel­la asi­as­ta ara­bi­maid­en kanssa!

  3. Mitä tulee Afrikkaan ja sieltä lähtöisin ole­vaan kan­sain­vael­luk­seen, niin ei liene mah­do­ton aja­tus, että Venäjä on siihenkin osalli­nen. Wag­n­er­han on vah­vasti edustet­tuna useim­mis­sa Afrikan mais­sa ja var­masti tukee Putinin suun­nitel­maa Euroopan epä­vakaut­tamisek­si. Näk­isin tämän Suomeen kohdis­te­tun kam­pan­jan osana laa­jem­paa kuvio­ta. Se pitää tor­jua niin tääl­lä pohjoises­sa kuin Välimerel­läkin. Itä-Euroop­pa on kyl­lä näh­nyt Venäjän läpi ja sil­loin kun Suo­mi oli vielä hyvää pataa sen kanssa. Niis­sä mais­sa Venäjän sat­u­ilut eivät mene läpi. Enem­män pitää olla huolis­saan kauem­pana Venäjän rajoista sijait­se­vista maista.

 7. YK on osoit­tau­tunut niin kor­rup­toituneek­si Ukrainan ja Israelin tapauk­sis­sa, että sen rahoit­ta­mi­nen verovaroista tulee lopet­taa. Yhtälail­la kor­rup­toitunei­ta ovat Amnesty ja Punainen Risti jot­ka ovat täysin Putinin ja Hamak­sen paulois­sa. Uusi kan­sain­vä­li­nen jär­jestelmä pystyyn sit­ten kun van­ha on räjäytet­ty. Peskovil­ta vaan Val­to­nen kysymään, että mikä Venäjässä on vial­la kun sieltä pitää Suomeen pae­ta hake­maan tur­va­paikkaa, kun seu­raa­van ker­ran tänne päin soit­taa suu­taan. Län­nessähän se sor­to ja rasis­mi vain on. Tehdään kuten Viro ja rajamies sanoo että painukaa takaisin, jos tuli­jal­la ei näytä ole­van mitään hätää. Kehi­tys­ra­hat pitäisi jakaa suo­raan rahana käteen kohde­mais­sa, ettei ne mene mätien jär­jestö­jen ja byrokra­t­ian ja muun kor­rup­tion läpi. Tehokas­ta ja antaa val­lan yksilölle, eikä jollekin kor­rup­toituneelle val­tio­jo­hdolle tai YK:n tapaiselle läpiko­r­rup­toituneelle mätäsäkille. Suo­mi voisi rahoit­taa jotain Give Direct­lyn kaltaista sys­teemiä nykyisen tuh­lauk­sen sijaan. Kan­nat­taisi vih­doinkin ottaa Euroopas­sa tur­val­lisu­usasi­at vakavis­saan, jot­tei tule lisää Hol­lan­nin tapaisia vaal­i­t­u­lok­sia ja Irlan­nin kaltaisia proteste­ja kun ihmisil­lä keit­tää yli. Tässä on koko EU:n ole­mas­sao­lo uhat­tuna kun kun ihmiset eivät enää ero­ta hyvää pahas­ta ja puo­lus­tel­e­vat vain jotain Putinia ja Hamas­ta, kuten vasem­mis­to tekee kan­sain­välis­es­tikin. Oikeis­to saa helpol­la ansait­se­ma­ton­ta kan­na­tus­ta, jos pitää vali­ta islamistien ter­ror­is­mia juh­li­vas­ta vasem­mis­tos­ta tai vaik­ka sit­ten osaa­mat­toman per­sum­in­is­terin välil­lä, joka päästää Putinin hake­maan tur­va­paikkaa, eikä uskalla päämin­is­terin kanssa sulkea rajo­ja, vaik­ka ne vuo­taa tavaraakin suo­raan Venäjän armeijalle.

 8. Sip­ilä tarvit­si ras­set hal­li­tuk­seen, jot­ta saa sote-uud­is­tuk­sen läpi. Antoi niille lah­jak­si Migrin. Migri meni, mut­ta sote-uud­is­tus­ta ei tullut.

  Nyt Orpo tarvit­si ras­set hal­li­tuk­seen, jot­ta saa toteutet­tua mas­si­ivisen tulon­si­ir­ron. Antoi ras­seille lah­jak­si pv:n, poli­isin ja rvl:n. Sitä ei vielä tiedä, että toteu­tuuko tuo tulon­si­ir­to, mut­ta nämä vira­nomaiset saa­vat uuden komennon.

  Enää ei niinkään ole kysymys siitä, että tuleeko tääl­lä sota, sil­lä se kyl­lä tulee. Sitä ei vielä tiedä, että onko Venäjä siinä osal­lise­na vai ei.

  1. Sik­si Kokoomus avaakin ovet [=rajat] sep­posen selälleen. Ja Purra komp­paa fiskaalikonservatiivina.

 9. Ilman muu­ta kan­sain­vä­li­nen pako­laisopimus pitäisi miet­tiä ja neu­votel­la uusik­si. Se pan­do­ran lipas on vaan avat­ta­va ennen kuin nyky­is­ten sopimusten kanssa ajaudu­taan täysin umpiku­jaan. Enkä tarkoi­ta avaamisel­la sitä että ihmisiltä vietäisi­in mah­dol­lisu­udet hakea tur­va­paikkaa, vaan että olisi selvät sään­nöt sille kuin­ka estetään ajois­sa tur­vaikkaoikeu­den väärinkäytök­set ja niiden yritykset.

  Kun kuitenkin nyt men­nään nyky­isil­lä sopimuk­sil­la, niin suuresti ihme­tyt­tää tasaval­lan pres­i­dent­ti Niin­istön ja ulko­min­is­teri Val­tosen hil­jaisu­us asi­as­sa. Kyl­lähän Venäjän suun­taan vas­tuu on nimeno­maan Suomen ulkopoli­it­tisel­la johdol­la. Mis­sä Niin­istö ja Val­to­nen oikein piileskelevät, ovatko edes uskalta­ne­et läh­estyä Venäjää ja kysyä mitä Venäjä aikoo. Jos Orpoa pide­tään lapase­na, ja Rantas­ta ties minä, niin Suomen korkein ulkopoli­it­ti­nen johto ei tun­nu ole­van edes sitä. Hävin­nyt täysin kuvioista sil­loin kun pitäisi osa­ta toimia. Surkeaa pakoilua!

  Mites se menikään.Suomen ulkopoli­ti­ik­ka johtaa ? Ja mikä onkaan ulko­min­is­terin rooli? Kyl­lä sitä ulkopoli­ikkaa pitäisi hoitaa myös Venäjän suun­taan sil­loinkin kun kyse ei ole pelkästään “jääkiekon” ystävyysot­telus­ta tai aurinko­l­a­sit silmil­lä poseer­aamista. Vas­tu­un pakoilul­la aiheutetaan vaan lisää ongelmia, joten nyt töi­hin myös ne jot­ka vas­taa­vat Suomen ulkopolitiikasta!

  1. Eikä kan­na­ta luul­la että kaik­ki ratkeaisi pelkästään kan­sain­välil­lä sopimuk­sil­la, niin kehot­taisin miet­timään sitä mitä kan­sain­välistä tai tai viral­lista Venäjän ja Suomen välistä sopimus­ta Venäjä rikkoo päästäessään ihmisiä hake­maan tur­va­paikkaa Suomes­ta. Taitaa vaan olla niin että se perus­tuu pelkästään kah­denkeskeiseen yhteisym­märyk­seen mitä ei enää ole. Pir­ulli­nen tilanne jon­ka ratkaisemisek­si tarvit­taisi­in ehdot­tomasti ulkopoli­it­tisen johdon, pres­i­dentin, ulko­min­is­terin panos­ta. Mut­ta mis­sä he piilot­tel­e­vat? Pelkästään sisämin­is­terin tai hal­li­tuk­sen voimin ilman ulkopoli­ti­ikan johta­jan panos­ta asi­aa on vaikea ratkaista kos­ka asia on selvästi myös ulkopoli­it­ti­nen. Toki vaikea se on ulkopoli­it­tis­es­tikin, mutta
   vaik­ka onkin vaikea niin silti se on Niin­istön ja Val­tosen tehtävä Suomen edustajina. 

   Sik­si pres­i­dent­ti­vaali­tent­teis­sä olisi hyvä kysyä: Mitä tek­isit pres­i­dent­tinä ja ulkopoli­ti­ikan johta­jana ratkaistak­sesi nykyisen rajaki­is­tan Venäjän kanssa tilanteessa jos­sa Venäjä jatkaa sotimista Ukrainassa?

   1. “niin kehot­taisin miet­timään sitä mitä kan­sain­välistä tai tai viral­lista Venäjän ja Suomen välistä sopimus­ta Venäjä rikkoo”

    Se on aika lyhyt miet­intö. Venäjä on viime vuodet rikkonut räikeästi jok­seenkin kaikkia kan­sain­välisiä sopimuk­sia YK:n peruskir­jas­ta alka­en. Selviö on, että Venäjän osalta mihinkään sopimuk­si­in ei voi nykyti­lanteessa luot­taa. Mikään ei tietysti ole ikuista, ei Putin eikä Ukrainan sota, ja johonkin uuteen nor­maali­in var­maan tul­laan, mut­ta siihen voi men­nä vuosia.

 10. Suo siel­lä, vetelä täällä.
  Mitä pitäisi tehdä? Siihen ei kolum­ni anna vihjettäkään.
  Mitä jos Gen­even 72 vuot­ta van­ha sopimus päivitetään tähän aikaan, kun Putin&co. käyt­tävät nyky­istä hybridis­o­dan välineenä?

  1. Mitä pitäisi tehdä. Pitäisi ava­ta raja. Samal­la pitää pois­taa kan­nuste tul­la Suomeen: tur­va­paikko­jen myön­tämis­es­tä pitää luop­ua. Edelleen on kuitenkin tur­vat­ta­va sääl­liset olo­suh­teet niille, jot­ka kuitenkin tule­vat: ruo­ka ja majoi­tus, mut­ta ei esim. täysiä liikkumisvapauksia. 

   Näin toimien kukaan ei palel­lu rajamet­si­in ja silti vain hen­gen­hädässä ole­vat tulevat.

   1. Miten mon­elle pitää tar­jo­ta sääl­liset olo­suh­teet? Sadalle tuhan­nelle? Miljoon­alle? Viidelle miljoon­alle? Tuli­joi­ta kyl­lä riit­tää ihan niin pitkälle ettei sääl­lisiä olo­suhtei­ta olekaan enää tar­jo­ta. Tai entä jos Venäjä alkaa lähet­tää haavoit­tunei­ta soti­laitaan Suomeen tur­va­paikan­hak­i­joik­si, ja kun on paikat­tu kun­toon palaa­vat Ukrainaan sotimaan?

   2. Antti: Sanois­in, että enin­tään noin sadalle tuhan­nelle tar­jot­taisi­in sääl­liset olo­suh­teet ker­ral­laan; kun muut EU-maat saadaan osal­lis­tu­maan yhtälail­la, paikko­ja on muu­ta­malle kymmenelle miljoon­alle. Tar­jo­tut olo­suh­teet ovat niin karut, että ne eivät houkut­tele mui­ta kuin hen­gen­vaaras­sa ole­via; olo­suhtei­den ei saa olla ainakaan parem­mat kuin kehit­tyvän maan köy­häl­lä keskimäärin.

 11. Mei­dän pitäisi ottaa mallia Puo­las­ta ja Balt­t­ian maista — raja ihan oikeasti kiin­ni ja kaik­ki luvat­tomat yrit­täjät työn­netään takaisin. Tietysti jostain EU:n ja ihmisoikeu­sis­tu­imien suun­nas­ta voi kuu­lua jotain kit­inää, mut­ta mitä siitä? Kyse­hän on ensisi­jais­es­ti Venäjän hybridi­hyökkäyk­ses­tä eikä mis­tään pakolaisaallosta.

  (Ei niitä ihmisiä sinne rajapuoien väli­in tarvitse sinän­sä jät­tää kuole­maan vaik­ka pääsy Venäjälle ensik­si kiis­tet­täisi­in — annetaan punaisel­leris­tille ja muille vapaae­htoisille oikeus toimit­taa vält­tämät­tömiä tarvikkei­ta rajapuomin yli niin kauan kun on tarpeen. Kato­si­vathan ne ihmis­mas­sat Puolankin rajal­ta jon­nekin, kun tarpeek­si kauan odotettiin…)

  Vielä vähän aikaa sit­ten vähätelti­in raja-aidan tarpeel­lisu­ut­ta tai jopa nau­reskelti­in sitä kan­nat­taville. Veikkaan­pa, että aika pian ollaan miet­timässä, että riit­tääkö se suun­nitel­tu noin 200 km mihinkään vai pitäköö pitu­us heti kät­telyssä 2–3 ker­tais­taa — vai jääkö ain­oak­si vai­h­toe­dok­si nato­lagoit­taa koko itäraja.

 12. Noin­han se juuri on.
  Nyt muka­mas raja on kiin­ni. Niinkö?
  Keis­arin uudet vaatteet.…

  Raja on yhtä auki kuin ennenkin.
  Aukeaa yhdel­lä taikasanalla.
  Eivät ole koko­muus + per­sut sitä kii­i­ni lait­ta­neet kuten todel­li­sis­sa Euroopan, Län­si-Euroopan maissa.
  Suo­mi edelleen kuvit­telee että ole­mal­la malliop­pi­las, täl­lä ker­taa “kan­sain­välis­ten sopimusten” suh­teen, meitä tapute­taan selkään: hyvä poika. 

  Toisaal­ta pelot­taa ajatel­la, vaik­ka mitään rajan kiin­ni lait­toa ole nytkään, miten enem­män se olisi vielä auki jos meil­lä olisi edelli­nen hal­li­tus ja sen “arvopoli­ti­ik­ka.”

 13. Aina joku hyö­tyy sekavas­ta ja epäjo­hdon­mukaises­ta tilanteesta. Voidaan osoit­taa tur­val­lisu­us- ja mui­ta ongelmia lop­ut­tomi­in. Niiden osoit­ta­mi­nen ja niil­lä makustelu on toisille elinkeino. Ratkaisu­jen löytämi­nen olisi katastrofi.
  Siis jos tur­va­paik­ka-asi­aan saataisi­in selkeyt­tä ja pako­laiski­in­tiötä nos­tet­taisi­in ja se pidet­täisi­in kon­trol­lis­sa, niin mis­tä sen jäl­keen huudet­taisi­in? Pitäisi kek­siä uusia tyy­tymät­tömyy­den aihei­ta, joi­ta kanavoi yksi puolue, mut­ta se ei vält­tämät­tä olisi enää nykyiset persut.

  Surkuhu­paisaa on, että raja-asi­at ja tur­va­paikkati­lanne oli­vat hallinnas­sa koko Marinin hal­li­tuk­sen ajan. Jos tämä tilanne olisi ollut pääl­lä vuosi sit­ten, niin minkä voit­toku­lun se olisi tar­jon­nut per­suille. Riit­täisikö kymme­nen sheikkiä lisää takarivi­in mesomaan?

  Per­suil­la on nyt val­ta ja voima, ja kuten näemme, niin eipä olekaan. Hei­dän vas­tu­ul­laan on perus­taa kvasi-ihmis­ten lajit­telukeskuk­set. Puolue hyö­tyy tästä lop­ul­ta yhtä vähän kuin hyö­tyi 2015. 

  Mitään EU:n tasoista uut­ta ratkaisua on turha odot­taa, tuo orgaani ei kykene sel­l­aiseen. Jos kyke­nee muodol­lis­es­ti, se mure­nee käytän­nössä saman tien.

 14. Kom­ment­ti­na tuo­hon Afrikan kehi­tysavun leikkaamiseen Suomen kohdal­ta niin sen volyy­mi on pienem­pi kuin muiden Euroopan maid­en kehi­tys­a­pu. Kehi­tys­a­pua on kahdenlaista.Hätäapua (joka kat­taa akuu­tit nälänhädät,luonnonkatastrofit ja sodat). Suo­ra kehi­tys­a­pu on suo­ra bud­jet­ti tuki anta­ja val­tion bud­jet­tista jos­sa rahoite­taan koulu­ja, infra­stru­uria ja mui­ta palvelui­ta sekä kehitetään hyvää hallintoa. 

  Suo­ran kehi­tysavun kohdal­la Afrikas­sa on Euroopan union­in rin­nal­la toinen iso pelaa­ja eli Kiina. Kiinan kehi­tys­a­pu on enem­mänkin investoin­tia suo­raan ilman että raha menisi val­tion kassaan. 

  Suo­ra kehi­tys­a­pu pitäisikin koordi­noi­da enem­mänkin Euroopan union­in kaut­ta. Hätäa­pu voidaan edelleen mak­sat­taa val­tion bud­jetista suo­raan paikan­päälle ilman että se kiertää EU:n kautta. 

  Län­si-Euroopan maid­en vaiku­tus­val­ta etenkin, Ran­skan vaik­tus­val­ta, on huo­mat­tavasti vähen­tynyt Afrikas­sa viimeis­ten vuosien aikana. Tilalle on tul­lut Kiinan lisäk­si Venäjä. Pohjo­is­maat voisi­vat ottaa suurem­man roolin jol­la voitaisi­in paran­taa Afrikan ja Län­si-Euroopan suhtei­ta joka tarkoit­taisi sitä että Pohjo­is­maid­en pitäisi sitout­taa Ran­skan, Bri­tann­ian, Hol­lan­nin ja Bel­gian käymään rehellistä dialo­gia Afrikan maid­en kanssa kolo­nial­is­tis­es­tä perin­nöstä. Tämä ei tule ole­maan help­poa kun Hol­lan­nis­sa ja Ran­skas­sa ääri­oikeis­to nos­taa kannatusta.

  1. “Suo­ran kehi­tysavun kohdal­la Afrikas­sa on Euroopan union­in rin­nal­la toinen iso pelaa­ja eli Kiina. Kiinan kehi­tys­a­pu on enem­mänkin investoin­tia suo­raan ilman että raha menisi val­tion kassaan.”

   Kiinan kehi­tysavun kanssa ovat län­si­maat tosin kovaan ääneen valit­ta­neet, että Kiina aut­taa väärin. No, län­si­maid­en oma apu ei ole saanut juuri merkit­tävää kehi­tys­tä aikaisek­si kym­meni­in vuosi­in. Mut­ta nyt län­si­maat uli­se­vat, että Kiinan vain ryöstää luon­non­va­ro­ja Afrikas­ta, tosin eiväthän län­si­maat ole mitään muu­ta itsekkään tehneet ja luon­non­va­ro­jen lisäk­si on viety vielä terävin kär­ki koulute­tu­ista afrikkalaisista.

   Kiina on laskenut aivan oikein, että Afrikan merkit­tävä teolli­nen nousu on enem­män haitallista Euroopalle kuin Kiinalle, varsinkin kun Kiina on kovaa vauh­tia siir­tymässä korkean jalostusas­teen kil­pail­i­jak­si EU:lle ja USA:lle. Nämä korkean teknolo­gian alat oli­vat pitkään län­si­maid­en läh­es täysin domi­noimia, Japa­nia ja osin Kore­aa luku­unot­ta­mat­ta. Nyt kun Kiina nouseekin haas­ta­maan län­si­mai­ta korkean teknolo­gian aloil­la niin län­si­maat lyövät jar­rua glob­al­isaa­ti­olle ja vapaakau­palle. Tämä toim­inta kuvas­taa ERINOMAISESTI sitä, kuin­ka vapaakaup­pa on ollut itse asi­as­sa ide­ol­o­gista kaup­pa­so­taa eikä mitään yleistä hyvää tavoit­tel­e­vaa toimintaa.

   1. Nim­imerk­ki Stadis­tille näke­myk­set Kiinan kehi­tysavus­ta Afrikalle on hyvin saman­lainen kuin mikä oli oma näke­myk­seni . Olen eri mieltä vapaakau­pas­ta. Se ei ole kaup­pa­so­taa jos sopimuk­set hyödyt­täisi molem­pia osa­puo­lia. Euroopan ja Afrikan väli­sistä vapaakaup­pa­sopimu­sista (Coto­noun sopimus) on rajoitet­tu muun muas­sa maat­alous­tuot­teet etenkin sokeri.WTO antoi vuon­na 2000 päätök­sen että Euroopan union­in suo­ra maat­alous­tu­ki sok­er­ille vääristää markkinat.Jos Euroopan unioni taas sal­lisi afrikkalaisen sok­erin vapaan­maa­han­tuon­nin ilman tar­if­fe­ja olisi Ran­skan, Hol­lan­nin, Bel­gian, Espan­jan, Ital­ian, Puolan, Ruotsin, Tan­skan ja myös Suomen maav­il­jeli­jät protestoimas­sa kaduil­la trak­tori­mars­seil­la. Tässä kohtaa Kiinal­la on etu kos­ka sen ei tarvitse kuun­nel­la koti­maan yleistä mielipi­det­tä joka 4 vuosi. Afrikn man­tereen väli­nen yksi vapaakaup­pa-alue toimisi Afrikan kohdal­la parem­min kuin vapaakaup­pa­sopimus Euroopan kanssa kos­ka kaik­ki Afrikan maat ovat samal­la kehi­tys­ta­sol­la suh­teessa Eurooppaan.

 15. Ain­oa oikea ratkaisu on lait­taa viimeinenkin raja-ase­ma kiin­ni. Se on paras ratkaisu myös ja etenkin ns. tur­va­paikan­hak­i­joiden kannal­ta lähet­tämäl­lä sig­naalin kaikille poten­ti­aal­isille miljoonille jot­ka lähtevät kalli­ille, pitkälle ja vaar­al­liselle matkalle kylmään ja pimeään pohjoiseen.
  Toinen päätös joka pitää heti tehdä on lopet­taa kaikkien pako­lais­sopimusten tulk­it­sem­i­nen mah­dol­lisim­man huonos­ti ja epäedullis­es­ti Suomen kannal­ta. Jos Bal­tia ja Puo­la tekevät näin pitää meiltäkin se onnis­tua. Ihan samoissa sopimuk­sis­sa kaik­ki ollaan. Pikkunäp­pärä juris­te­ria sik­seen, nyt ollaan hybrid­i­op­er­aa­tion kohteena ja Put­lerin hyvän­tah­toisu­u­den varas­sa. Hal­li­tuk­sen pitää ottaa aloite omi­in käsi­in eikä vain reagoi­da eteen­tule­vi­in asioi­hin. Apu­laisoikeuskans­lerin lausun­to ei liene oikeudel­lis­es­ti sito­va, hal­li­tus päättää.

  1. Hal­li­tus tosi­aan päät­tää. Lail­lisu­us­valvo­ja on ker­tonut kan­tansa lail­lisu­ud­es­ta, mut­ta hal­li­tus päätös­val­taa käyt­tää. Ei heitä kukaan voi estää pait­si he itse.

   Jos ja kun päätös tehdään, seu­raa­va mie­lenki­in­toinen askel onkin ketkä virkamiehet nou­dat­ta­vat käskyä jon­ka tietävät laittomiksi.

   Mut­ta luulisi nyt laitaoikeis­to­hal­li­tuk­semme kykenevän sotaa käyvän Venäjän rajan sulke­maan, niin paljon se siitä ainakin on uhonnut. 

   Marinin vasem­mis­to­hal­li­tuskin sai sul­jet­tua uuden­maan rajan, joten ei kai tämä pitäisi olla jut­tu eikä mikään per­suil­ta ja sen apupuolueil­ta hallituksessa.

   Ei muu­ta kuin päätök­siä pöytään hal­li­tus, ei teitä kukaan ole estelemässä! Vas­tu­un toki saat­te päätök­sistänne tai päät­tämät­tömyyk­sistänne kantaa 🙂

   1. Nim­imerk­ki Kil­go­ren näke­myk­seen että työperäiset maa­han­muut­ta­jat tarvit­se­vat palvelui­ta siinä mis­sä human­i­taariset maa­han­muut­ta­jat. Toki näin mut­ta moni työperäi­nen maa­han­muut­ta­ja on jo korkeastik­oulutet­tu ja ain­oa palvelu jota he alus­sa tarvit­se­vat on muut­topalve­lut. Työperäiset maa­han­muut­ta­jat eivät ole velvoitet­tu­ja opiskele­maan suomenkieltä,humanitaariset maa­han­muut­ta­jat ovat taas velvoitet­tu­ja kie­len opiskelu­un, pait­si siinä vai­heessa kun he hake­vat Suomen kansalaisu­ut­ta. Jos Suomeen tulisi 100 000 maa­han­muut­ta­ja pelkäsätän työvi­isumil­la tilanne olisi todel­lisu­udessa he ovat palvelu­iden net­to tuot­ta­jia kuin net­to kuluttajia

   2. Nor­ja pystyi sulke­maan Venäjän vas­taisen rajansa vuon­na 2015. Mik­si Suo­mi ei pysty­isi samaan? Ovatko Suomen lait rajoit­tavampia kuin Nor­jan lait? Mah­taako Ceu­tas­sa ja Melil­las­sakaan olla raja-ase­ma auki Markos­ta tuleville turvapaikanhakijoille?

 16. Hyvinkin oikean­su­un­taisia ajatuk­sia ja hyvä kun pidät asi­aa esil­lä. Yhdestä asi­as­ta on kuitenkin pakko olla vah­vasti eri mieltä: kysymys nimen omaan on tässä Suomen tur­val­lisu­ud­es­ta ja siitä, onko meil­lä oikeus vaikut­taa omaan tur­val­lisu­u­teemme vai tyy­tyä ole­maan uhri, jota voidaan hymyssä suin käyt­tää hyväk­si. Mikä on ”tur­valli­nen” määrä paperit­to­mia maa­han­tuli­joi­ta? 100, 1000 vai 100 000? Miljoon­akin tuli­jaa Suomeen järjestyy kyl­lä käden kään­teessä idän kul­je­tusyri­tyk­seltä. Mitä heille tehdään, kun he eivät tur­va­paikkaa Suomes­ta saa, mis­sä he sen jäl­keen haahuil­e­vat? Suomen tulee pienenä ja sen myötä haavoit­tuvana kansakun­tana olla Euroopan kär­jessä vaa­ti­mas­sa menet­te­ly­tapo­jen ja sopimusten muut­tamista nyky­maail­man vaa­timuk­sia vas­taavak­si. Eli maa­han­muut­to tulee olla EU-tasol­la koordi­noitua ja siinä mit­takaavas­sa, että sen voimme kan­taa. Muus­sa tapauk­ses­sa edessämme on kaaos.

 17. Jos rajanyl­i­ty­s­paikat laite­taan kokon­aan kiin­ni niin Venäjän seu­raa­va veto voi olla paka­ta siir­to­laiset laivaan ja ajaa se Suomen aluevesille ja tahal­laan kar­ille tai aiheut­taa jotain muu­ta niin että lai­va joutuu merihätään.

  1. Koment­ti­na Sil­fver­bergille tuo­hon ske­naar­i­oon että siir­to­laiset toden­näköis­es­ti tuli­si­vat Suomeen Venäjältä meriteitse jos maara­jaa sul­je­taan kokonaa.Suomen ja Venäjän väli­nen meri­ra­ja on haas­teelli­nen kos­ka välis­sä on Viro. Venäjän voisi ohja­ta siir­to­laisia Peip­si­jär­ven kaut­ta Viroon veneil­lä mut­ta Peip­si­järvi on liian iso että sen ylit­tämi­nen olisi tur­val­lista kun maay­hteys on myös ole­mas­sa. Kreikan saaris­tossa on taas usei­ta pieniä saaria jot­ka aut­ta­vat yli­tys­tä. Juuri tämän takia Turkille on mak­set­tu mil­jarde­ja siitä että se pitää siir­to­laiset rajan toisel­la puolella.

   1. Tarkoitin jotain isom­paa laivaa, esim romukun­toista rahti­laivaa, johon mah­tu­isi mon­ta sata siir­to­laista ker­ral­laan, ja jos­sa olisi venäläi­nen tai Venäjän palkaa­ma miehistö ja joka tahal­laan aje­taan Suomen aluevesille ja kar­ille tai jär­jestetään jokin muu onnet­to­muus, että suo­ma­laiset joutu­vat pelas­ta­maan hei­dät ja päästämään hei­dät mai­hin. Tietysti merivar­tios­ton tehtävä on tor­jua sel­l­aiset yri­tyk­set mut­ta kyl­lä ammat­ti­laiset osaa­vat kikat.

 18. Olen huvit­tuneena seu­ran­nut joidenkin puoluei­den tuskastelua rajati­lanteen kanssa. Esimerkkinä nyt kok­ous­ta­vat vihreät. Paljon Venäjän tuomit­semista ja samal­la yle­viä sano­ja oikeusval­tiope­ri­aat­teesta. Tyyp­il­lisiä hyvän sään päät­täjiä jot­ka sadesään tullen ovat tuu­li­a­jol­la eivät­ka tiedä miten kääntyä.
  Lop­pu­peleis­sä tur­val­lisu­us toisaal­ta ja pilkun­tark­ka juris­te­ria toisaal­ta on kuitenkin kuin ympyrän neliöimi­nen, ei onnis­tu. Aidal­la istu­mi­nen ei onnis­tu, pitää vali­ta puolensa.
  His­to­ria suo­ras­taan tyrkyt­tää val­tiomiehen viit­taa Orpolle, otta­mal­la kopin hän jatkaisi heit­tämäl­lä toiset neljä vuot­ta pääministerinä.

 19. Tuo pako­lais­ten keskit­tämi­nen omien rajo­jen ulkop­uolelle paikkaan, jos­sa he voivat olla rauhas­sa vain­ol­ta on kyl­lä lois­ta­va idea. Ajat­tele, jos oltaisi­in vaan heit­et­ty vaik­ka euroopan vain­o­tut juu­ta­laiset jon­nekin välimeren itäran­nalle toisen maail­man­so­dan jäl­keen. Miten ihanaa meil­lä nyt olisikaan.

 20. Halu­aisin täs­men­tää O.S:n ja pres­i­dentin käyt­tämää ter­miä kiu­san­teko. Todel­lisu­udessa on kyse haitanteosta.
  O.S:“Venäjä käyt­tää nyt tuo­ta epäjo­hdon­mukaisu­ut­ta hyväk­si kiu­san tekemisek­si Suomelle.”

  Hybrid­i­t­uli­jat ovat hait­ta Suomen taloudelle , tur­val­lisu­udelle ja maineelle. En luet­tele mitään numeroi­ta enkä hai­tateko­ja. On turha kiis­tel­lä miten suuria tai pieniä ne ovat, hait­to­ja yhtäkaikki.

  Vähän kuitenkin. Maine­haitoista suurin on län­si­maisen oikeuskäytän­nön vas­tainen rajan­sulkem­i­nen. Se on silti pienem­pi , kuin saa­mamme hyö­ty oman maan tur­val­lisu­udelle. Suomen maine­haitas­ta Venäjäl­lä en osaa huolestua. Mitä sit­ten, jos venäläiset pitävät Suomea vihamielisenä maana, kuka sinne haluaisi ?

  Kak­soiskansalai­sista en osaa kan­taa huol­ta. Suo­mi hoitaa omat velvoit­teen­sa . Venäjä on aiheut­tanut hai­tat. Tuskin kak­soiskansalaiset koke­vat Venäjän toimia kiusantekona.

 21. Maine­hait­ta?
  Joku euro- tai suo­midem­lalainen älähtää jos­sakin. Siinä se. Somevikinää. Muu­ta­ma artikkeli.
  Sik­sikö pitää antau­tua vihamieliselle val­ti­olle tässä ajas­sa, sen pelinappulaksi?
  Hie­man mit­talu­okan tajua nyt. Edes yksi sadas­ta maail­mal­la ei sitä “maine­hait­taa” koe.
  Maine­hait­ta olisi päin­vas­toin juuri tuo antau­tu­mi­nen vaikuttamiselle. 

  Suo­mi tekee ison numeron siitä että Ukrainan suh­teen ei pidä men­nä tekemään kom­pro­mis­se­ja, tukea on jatket­ta­va. Ollaan muka tin­kimät­tömiä sen suhteen. 

  Mut­ta tässä kotiraja(rintama)asiassa sit­ten kädet ylös?

 22. Jos nyky­isille lakien ja sopimusten tulkin­nalle sekä tur­va­paikan­hak­i­joiden käsit­te­lylle ei tehdä mitään, niin peri­aat­teessa Venäjä voisi val­loit­taa Suomen varsin vähäl­lä vaival­la. Ei muu­ta kuin 100000 erikoisk­oulutet­tua soti­las­ta sivi­ili­vaat­teis­sa aseet­tomana raja-asemille sanomaan “asy­lum” — pakko päästää maa­han, kos­ka perus­tus­la­ki ja kv.sopimukset — ja sit­ten nämä hak­i­jat voivat samoin tein ottaa hatkat tur­va­paikkakeskuk­sista — kos­ka ei ole mitään perustet­ta rajoit­taa liikku­mista — ja sit­ten vaan aseet ja muut varus­teet mukaan sopi­vasti strate­gisil­la paikoil­la sijait­se­vista hämäräperäi­sistä venäläi­somis­tei­sista kiinteistöistä.

  Nk. ihmisoikeusjuristien ja ‑aktivistien mielestä kaik­ki menisi tässäkin tapauk­ses­sa ihan niin kuin pitääkin ja olisi törkeä ihmisoikeusloukkaus edes harki­ta moi­sen estämistä.

   1. Ole­tus oli, että aseet ovat jo maas­sa. No, tuskin­pa niitä on suurehkon armei­jan varus­tamisek­si, mut­ta olen aika var­ma, että toden­näköisyys sille, että Venäjä olisi vuosien saatossa salaa tuonut ja varas­toin­ut soti­las­ma­te­ri­aalia Suomeen, poikkeaa nol­las­ta. Eikä niitä asei­ta olisi tarvin­nut tuo­da Suomen ja Venäjän välisen rajan yli diplo­maat­ti­posti­na vaan hom­man olisi voin­ut ulkois­taa vaik­ka ser­bialaiselle mafi­alle, jon­ka tehtäväk­si olisi jäänyt hyö­dyn­tää eteläisem­män Euroopan rajo­jen pehmeitä kohtia.

   2. Soin­in­vaar­alle kom­menti­na että mik­si nim­imerk­ki Aikaa ajatel­lan esimerk­it eivät myöskään toimisi juridil­lis­es­ti johtuu siitä että nuo ehdo­tuk­set ovat toden­näköis­es­ti perus­tus­lain vas­taisia. Lain­säädän­tö pitäisi olla erit­täin hyvin hiuot­tu jot­ta nuo nim­imerk­ki Aikaa ajatel­lan esimerk­it saataisi­in läpi perus­tus­laki­valiokun­nas­sa. Etenkin Liikkuis­va­pau­den rajoit­ta­mi­nen kaa­tu­isi perus­tus­laki­valiokun­nas­sa. Tur­va­paikan­hake­musten lopet­ta­mi­nen olisi mah­dol­lista vain jos Suo­mi irrot­tau­tuu Gen­even pako­lais­sopimuk­ses­ta. Yksikään Euroopan maa ei ole tästä sopimuk­ses­ta irrot­tau­tunut. Jopa Bri­tan­nia soveltaa Gen­even pako­lais­sopimus­ta ja Bri­tan­ni­aan on tul­lut ennä­tys­määrä tur­va­paikan­hak­i­joi­ta 2021–2023.
    tur­va­paikko­jen myön­tämisen lopet­ta­mi­nen kokon­aan. (Suo­jelua saisi edelleen säilössä; palau­tuskiel­toa ei siis rikottaisi.)

   3. Gen­even pako­lais­sopimus sisältää kak­si avainasi­aa: pako­laisen määritelmän ja määräyk­sen siitä, että pako­laista kohdel­laan isän­tä­val­tios­sa vähin­tään yhtä hyvin kuin (muitakin) ulkomaalaisia. 

    Määritelmän mukaan pako­lainen on se, 

    “jol­la on perustel­tua aihet­ta pelätä joutu­vansa vain­o­tuk­si rodun, uskon­non, kansal­lisu­u­den, tiet­tyyn yhteiskun­talu­okkaan kuu­lu­misen tai poli­it­tisen mielip­i­teen joh­dos­ta, oleskelee koti­maansa ulkop­uolel­la ja on kyken­emätön tai sel­l­aisen pelon joh­dos­ta halu­ton tur­vau­tu­maan san­otun maan suo­jaan; tai joka olemat­ta minkään maan kansalainen oleskelee entisen pysyvän asuin­maansa ulkop­uolel­la ja edel­lä mainit­tu­jen seikko­jen täh­den on kyken­emätön tai san­otun pelon vuok­si halu­ton palaa­maan sinne.”

    Mil­loin on perustel­tua aihet­ta pelätä? Mitä on vaino? Jos näi­den suh­teen kri­teere­jä tiuken­netaan merkit­tävästi, on ehkä mah­dol­lista pitää kiin­ni Gen­even pako­lais­sopimuk­ses­ta. Kri­tee­rien pitäisi olla niin tiukko­ja, että use­ta miljoonat eivät voi saa­da pako­laisas­e­maa Suomessa.

   4. Osmolle kom­ment­ti­na että Unkaris­sa oikeuslaitos alis­tet­ti­in poli­it­tiselle kon­trol­lille val­ta­puolue Fidezin toimes­ta jol­la on Unkarin par­la­men­tis­sä vah­va enem­mistö. Puo­lakin todisti hyvää esimerkkiä että demokra­tia toimii Puo­las­sas­sa val­ta­puolueel­la ollutkaan yksin­val­taa vaik­ka se hal­li­tus­vas­tu­us­sa vuodes­ta 2015.Perussuomalaisilla ei ole mitään mah­dol­lisu­ut­ta alis­taa oikeusval­tio­ta poli­it­tiseen kon­troli­in. Orpon hal­li­tus hajotet­taisi­in nopeam­min jos oikeusval­tion kyseenalais­t­a­mi­nen alka­isi perus­suo­ma­lais­ten toimes­ta tosis­saan. Puo­lakin todisti sen että demokra­tia toimii.

  1. Voisikin aloit­taa siitä, että liikku­mista rajoite­taan, kunnes oleskelulu­pa (tur­va­paik­ka) mah­dol­lis­es­ti myön­netään. Tämä voi edel­lyt­tää muu­tok­sia perus­tus­laki­in. Hal­li­tuk­sen ja eduskun­nan olisikin syytä pan­na toimek­si piakavauh­tia – olemme jo myöhässä. Koko ajan on ollut selvää, että kovasti kehut­tu uusi rajala­ki ei riitä.

   1. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Aika ajatel­lalle että hal­li­tuk­sel­la ei ole sel­l­aista enem­mistö eduskun­nas­sa jot­ta perus­tus­laki­in voitaisi­in tehdä muu­tok­sia. Etenkin liikku­mis­va­pau­teen . Perus­tus­lakin muu­tos kestää kak­si vaa­likaut­ta ja se tarvit­see 2/3 osa enemmistön

   2. Tokikaan perus­tus­lain muut­ta­mi­nen ei ole pelkästään hal­li­tuk­sen asia. Mukaan on mah­dol­lista saa­da enem­mistö demareista ja kepus­ta sekä järkivihreät. Riit­tää, että ihmiset laa­jasti havah­tu­vat siihen, 1) että pako­lais­ten tai siir­to­lais­ten houkut­telemisen Välimerelle ja muille vaar­al­lisille reit­eille on väärin ja type­r­ää ja 2) että houkut­tem­i­nen lop­puu lakkaut­ta­mal­la löysä turvapaikkajärjestelmä.

   3. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Aikaa ajatel­la että perus­tus­lain muut­ta­mi­nen ei ole niin yksinker­tainen pros­es­si kuin mitä annat ymmärtää. Vaik­ka nyt saataisi­inkin demar­it ja kepu perus­tus­lain muu­tok­sen taakse siinä menee silti kak­si vaa­likaut­ta. Polit­tiset voima­suh­teet muut­tuvat 4 vuo­den jäl­keen samoin hal­li­tus. Sekin on hyvä kysymys onko uusi eduskun­ta valmis jatka­maan perus­tus­lain muu­tos­ta. Parem­pi ja nopeampi tapa on muut­taa rajalakia kuin perustuslakia.

   4. Nim­imerk­ki Aika ajatel­la sekoit­taa kak­si asi­aa; Tur­va­paikan­hak­i­ja ja pako­laiset. Pako­laisia tulee pääasi­as­sa pako­laisleireiltä kiin­tiön kaut­ta . Tur­va­paikan­hak­i­jat ovat pääasi­as­sa yksit­täisiä tapauksia.Nämä ovat siis ero­ja pako­laisen ja tur­va­paikan­hak­i­jan välil­lä. Itära­jal­la ole­va tilanteen ongel­mana on siinä että tur­va­paikan­hak­i­joi­ta tulee mas­soit­tain sys­teemin kaut­ta joka ei ole tarkoitet­tu mas­soille vaan yksit­täisille tapauksille.

 23. Rajan kiin­ni lait­ta­mi­nen ei ole pitkäaikainen ratkaisu. Se johtaa salakul­je­tuk­seen eli siihen oikeasti lait­tomaan maa­han­tu­loon, ja paineen kas­vamiseen rajal­la, kuten Puolassa. 

  Tarvi­taan nopea ja tehokas prosessi.
  ‑netin kaut­ta valmisteltava/tehtävä turvapaikanhaku
  ‑pisteyt­tävät maa­han­muut­tokri­teer­it jois­sa huomioidaan tur­va­paikkatarve ja kotou­tu­mista ja työl­listymistä edis­tävät tek­i­jät (pako­laisia on maail­mas­sa niin paljon että on mielekästä valita).
  ‑sopimuk­set siitä minne ne palaute­taan jot­ka ei täytä kri­teere­jä, hui­jaa tai ei sopeudu maa­han. Lähtöko­htais­es­ti siihen maa­han jos­ta saapuvat. 

  Tur­va­paikan­haun pitää olla mah­dol­lista. Tulos pitää saa­da nopeasti. Tur­va­paikan haku rajal­la pitää saa­da kan­nat­ta­mat­tomak­si. Se tarkoit­taa sitä että muut tavat hakea pääsyä maa­han pitää tehdä houkuttelevammiksi.

 24. Palel­tumiskuolemat on help­po vält­tää vaik­ka ei päästet­täisikään raja-aidan yli. Aidan yli voidaan antaa telt­to­ja, maku­u­pusse­ja ja ruokaa. Eiköhän jos­sain vai­heessa ala kiin­nos­taa koti­in­paluu, kun on elänyt täl­lai­sis­sa oloissa.

  Myöskin parem­man elin­ta­son perässä ole­vien suh­teen aut­taisi se, että Suomen rajo­jen sisäpuolelle pääs­seitä ei majoitet­taisi lop­ut­tomien uusien tur­va­paikka­hake­musten käsit­te­lyn ajak­si mukavis­sa sisätilois­sa vaan ihan per­in­teisil­lä pako­laisleirien telt­takylis­sä. Eikä etenkään kiel­teisen tur­va­paikkapäätök­sen saaneille pitäisi tar­jo­ta muu­ta kuin telt­ta­ma­joi­tus korves­sa. Täl­lai­sis­sakin olois­sa kuitenkin aidosti tur­va­paikkaa tarvit­se­vat oli­si­vat suo­jas­sa vainoajiltaan.

  Ihmette­len myös sitä, että mik­si niin suurelle osalle esimerkik­si Irakin kaltai­sista maista tuleville nykyäänkin annetaan myön­teinen tur­va­paikkapäätös. Irakissa­han ei ole meneil­lään mitään mas­si­ivista sotaa, sinne tekevät Irak­ista kotoisin ole­vat jatku­vasti loma­matko­ja ja nyt on alka­nut län­si­maalaisi­akin tehdä sinne jos­sain määrin tur­is­ti­matko­ja ja lomavideoiden perus­teel­la ovat viihtyneet oikein hyvin. Olen itsekin ajatel­lut jos­sain vai­heessa matkus­taa sinne joko yksin tai joidenkin tun­temieni irak­i­lais­ten kanssa, jol­loin voisi järjestyä ilmainen majoi­tuskin. Var­masti on joitain henkilöitä, joille Irakissa voi olla tur­va­ton­ta eri­lai­sista henkilöko­htai­sista syistä johtuen, mut­ta voiko tosi­aan muka olla niin, että Irak­ista tulleista tur­va­paikan­hak­i­joista kovinkaan suuri osa kuu­luisi heihin?

  1. Kom­ment­ti­na Nim­imerk­ki Entisen vihrei­den äänestäjälle tuo­hon miljoo­nan euron kus­tan­nuk­seen joka olisi perus­suo­ma­lais­ten aja­tus­pa­jan laskel­man mukaan yhden tur­va­paikan­hak­i­jan kus­tan­nus Suomes­sa. Kyseessä oli kaiketi elinikäiset kus­tan­nuk­set mut­ta silti sekin oli tutkimus jota ei voi­da ottaa vakavasti. Alku­peräi­nen point­ti­ni oli se että etenkin perus­suo­ma­laiset teet­tivät takavu­osi­na täl­läisiä tutkimuk­sia kos­ka yrit­tävät todis­taa jotain mikä ei ole kuitenkaan puolue­ton­ta tutkimus­ta vaan pyrkimys on saa­da poli­it­tista kan­na­tus­ta. Siihen ei kan­na­ta pistää pain­oar­voa. Nyt kun perus­suo­ma­laiset ovat hal­li­tus­vas­tu­us­sa että todel­lisu­us tulee vas­taan eli rajo­jen sulkem­i­nen ei ole niinkään ykinker­tainen toimen­pide ja siihen tarvi­taan euroop­palaista yhteistyötä eli Euroopan raja- ja merivar­tiovi­ras­ton (Fron­tex) apua .

 25. Joskus valitet­ti­in, että maa­han­muut­to­vas­taiset niput­ta­vat kaiken maa­han­muu­ton, mut­ta kyl­lä hyvää tarkoit­ta­vatkin tahot niput­ta­vat kaiken maa­hamuu­ton yhteen: pako­laiset, tur­va­paikan­hak­i­jat, työperäisen maa­han­muu­ton jne. Ihan vakavasti otet­tavis­sakin keskusteluis­sa pako­laiset ja tur­va­paikan­hak­i­jat kol­man­nen maail­man maista pelas­ta­vat Suomen työvoima­pu­lal­ta, eikä kukaan näe siinä mitään ristiriitaa.
  On selvää, että pako­laisia ja tur­va­paika­hak­i­joi­ta tulee aut­taa ja työvoima­pu­la on kysymys, johon en mene tässä, mut­ta globaali­in köy­hyy­teen maa­han­muut­to on aika huono lääke. Joku voi vaik­ka laskea, että jos ote­taan Europ­paan 10 miljoon­aa köy­hyys­ra­jan ala­puolel­la elävää kehi­tys­maalaista, kuin­ka kauan kestää väestönkasvul­la kir­iä se kiinni.

  1. Kom­ment­ti­na Joni Kär­jen käyt­tämään ter­mi­in kehi­tys­maalainen ja yleen­sä koko ter­mi­in kehi­tys­maat ja kol­mas maail­ma. Nämä ter­mit ovat van­hen­tunei­ta ter­me­jä kylmän sodan aikaises­ta maail­mas­ta. Nykypäivän ter­mi on GLOBAALI ETELÄ. Globaali etelä koos­t­uu jo itses­tään hyvin eri­lai­sista maista. Intia ja Kiina ovat globaalin etelän mai­ta samoin Etiopia ja Viet­nam. Hyvin eri­laisia yhteiskun­tia. Sama kos­kee näi­den maid­en ihmisiä jot­ka asu­vat län­si­mais­sa . Entisen Itäblokin maat oli­vat vielä 30 vuot­ta sit­ten samal­la tulota­sol­la kuin moni ns “kehi­tys­maa” tänä päivänä. Moni Balka­n­in­maa on edelleen samal­la tulota­sol­la kuin mitä Tšek­ki oli vuon­na 1993.

 26. Venäjä etsii län­tisen Euroopan heikoin­ta rajaa. Puo­la ja Balt­ian maat se ei tule olemaan.
  Jos me val­it­semme ole­vamme se heikoin rajap­in­ta, luvas­sa voi olla ennen näkemät­tömiä seurauksia.
  Kun maas­samme on kym­meniä tuhan­sia hal­lit­se­mat­to­mia yhteiskun­nal­lisia vaiku­tuk­sia tuot­tavia rajan ylit­täneitä, on jo myöhäistä reagoida.
  Nyt ei ole sama tilanne kuin 2015.
  Sil­loinkin pako­laisaal­lon takana oli rikol­lista toim­intaa ja hyväk­sikäyt­töä hädä­nalaisil­la, mut­ta nyt on päätek­i­jänä aggres­si­ivi­nen suur­val­ta, jol­ta voi odot­taa mitä tahansa.

  Se miten suh­taudumme tähän ei jaa meitä suvait­se­vi­in ja suvait­se­mat­tomi­in tai lib­er­aalei­hin ja foobikoi­hin, vaan tässä on kyse siitä väl­itäm­mekö me oman maamme ja sen kaikkien asukkaiden tur­val­lisu­ud­es­ta vai emme. Kyse on ihmisoikeuk­sis­tamme turvallisuuteen.
  Kyse on ulkop­uolis­es­ta aggres­sios­ta. Ei poli­ti­ikas­ta. Poseer­aus­poli­ti­ikas­ta puhumattakaan. 

  Syytä ei ole pani­ikki­in, mut­ta hark­in­taan ja toim­intaan on. Ja on aivan sama mikä siel­lä on hal­li­tus­puoluei­den kokoonpano.
  Vähin­tään samal­la taval­la olisi nyt pakko reagoi­da vaik­ka maa­ta johtaisi vasem­mis­toli­iton vähemmistöhallitus.

 27. Kansalli­nen tur­val­lisu­us on kyseenalainen peruste rajo­jen sulkemiselle. Se on tekosyy, joka tarvit­ti­in, kos­ka lain­säädän­tömme ei muu­ta mah­dol­lis­tanut. Läpi puoluekar­tan rikkinäistä tölkkiä potkit­ti­in jälleen yksi­tu­umais­es­ti vähän eteen­päin. Vasem­mis­ton ja ihmisoikeusak­tivistien osoit­ta­ma kri­ti­ik­ki on perusteltua. 

  Mitä olisi pitänyt tehdä? Olisi pitänyt ajois­sa muut­taa lain­säädän­töämme niin, että Suo­mi ei enää ole houkut­tel­e­va paik­ka nykyisen profi­ilin tur­va­paikan­hak­i­joille. Rajo­jen kiin­ni ollessa sää pysynee melko siedet­tävänä ja kat­to jää jälleen kor­jaa­mat­ta, pelkään.

  1. Kysy­isin nim­imerk­ki Aikaa ajatel­la mikä olisi se konkreet­ti­nen lain­muu­tos joka olisi tehnyt Suom­s­ta vähem­män houkut­tel­e­van paikan tur­va­paikan­haku­un? Rajat kiin­ni on jo hyvin järeä toimen­pide. Vuon­na 2016 itära­ja meni kiin­ni kaik­il­ta muilt pait­si Venäjän, Suomen ja Valko-Venäjän kansalaisil­ta. Vuosi­na 2020–2021 rajat oli kiin­ni Covid pan­demi­an aikana kaik­il­ta myös Suomen kansalaisil­ta. Nyt itära­ja on kiin­ni kaik­il­ta ei vain tur­va­paikan­hak­i­joil­ta, myös Suomen kansalaisilta.

   1. Esimerkke­jä lakimuu­tok­sista, joka tek­isi Suomes­ta vähem­män houkut­tel­e­van turvapaikanhakijoille: 

    1. Hak­i­joiden otta­mi­nen säilöön (siis ei liikku­mis­va­paut­ta) tur­va­paikkatutkin­nan ajaksi.
    2. Tur­va­paikan myön­tämiskri­tee­rien merkit­tävä kiristämi­nen, jopa tur­va­paikko­jen myön­tämisen lopet­ta­mi­nen kokon­aan. (Suo­jelua saisi edelleen säilössä; palau­tuskiel­toa ei siis rikottaisi.)

   2. Ei tarvitse sit­ten ihme­tel­lä, mik­si tur­va­paikan­hak­i­joiden on niin vaikea työl­listyä. Kolme vuot­ta säilössä ei tee hyvää työmarkkinoilla.

   3. Hake­muk­set pitää saa­da käsitel­tyä kuukaudessa. Resurssit tähän riit­tävät, kun hak­i­joi­ta on entistä vähem­män. Jos tur­va­paikko­ja ei myön­netä läh­es ollenkaan, ei tur­va­paikan saanei­den työl­listymi­nen ole yhteiskun­nal­lis­es­ti tai kansan­taloudel­lis­es­ti mit­ta­va ongel­ma, vaik­ka se yksilölle ongel­ma olisikin.

   4. Hake­muk­set pitää saa­da käsitel­tyä kuukaudessa. 

    Tämän kun näk­isi. Omat koke­muk­set ovat että migrin päätök­siä saa odot­taa 0,5 — 2 vuotta. 

    Ei ole myöskään näköpi­iris­sä että julk­ista sek­to­ria oltaisi­in vahvis­ta­mas­sa resurssien osalta, vaan päinvastoin.

   5. Vira­nomaisen työsken­te­lyn voidaan olet­taa ole­van niin hyvää, että vain ani­har­voin päätös kumoutuu tuomiois­tu­imes­sa. Vain näis­sä har­vois­sa tapauk­sis­sa tur­va­paikan myön­tämisen viivästymi­nen heiken­tää henkilön inte­groi­tu­mista maa­han, ml. työ­markki­noille. Tämä hin­ta on var­maankin maksettava.

  2. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Aikaa ajatel­la tuo­hon tur­va­paikan­hak­i­joiden mah­dol­lisu­u­teen työl­listyä tur­va­paikka­haku pros­essin aikana. Aina vuodes­ta 2011 eduskun­tavaalien jäl­keen on perus­suo­ma­lais­ten toimes­ta nos­tet­tu keskustelu­un tur­va­paikan­hak­i­joiden taloudel­liset kus­tan­nuk­set yhteiskun­nalle per tur­va­paikan­hak­i­ja. Perus­suo­ma­lais­ten Aja­tus­pa­ja on jopa laskenut että yksi irak­i­lainen tur­va­paikan­hak­i­ja mak­saa yhteiskun­nalle 1 miljoon­aa euroa per vuosi. Vaik­ka tämä luku ei todel­lisu­udessa pidäkään paikkaansa silti se on joka vaaleis­sa tee­m­ana. Täl­lä het­kel­lä Suomeen on tul­lut itära­jan kaut­ta noin 600 tur­va­paikan­hak­i­jaa. Jos puo­let saa­vat kiel­teisen päätök­sen ensim­mäisel­lä käsit­te­lyn aikana mut­ta kun siitä tekee val­i­tuk­sen hallinto-oikeu­teen ja lop­ul­ta korkeim­paan hallinto-oikeu­teen on koko pros­es­sista men­nyt aikaa noin 3 vuot­ta. Tämänkin val­i­tus pros­es­si mak­saa yhteiskun­nalle aika paljon resursse­ja. Jos nim­imerk­ki Aikaa Ajatel­la on parem­pia vai­h­toe­hto­ja tälle pros­es­sille niin olisin kiin­nos­tunut kuule­maan mitkä ne vai­h­toe­hdot ovat jot­ka konkreet­tis­es­ti toimi­si­vat myös käytännössä

   1. Rahul Somani

    Se suomen perus­tan julka­isu, jos­sa todet­ti­in jokaisen Irak­i­laisen saa­van miljoo­nan vuodessa oli käsit­tämätön­tä kuraa ja se, että tätä ei käsitel­ty julk­isu­udessa on edelleen häpeäk­si mei­dän akatemialle.

   2. Se las­ket­tu noin miljoona euroa ei ole per vuosi vaan per elinkaari eli noin 60 vuot­ta (kun tul­lut maa­han vähän yli 20-vuo­ti­aana). Kehot­taisin luke­maan ja siteer­aa­maan tarkem­min. Muu­toin keskustelu menee hakoteille.

  3. Kom­ment­ti­na Nim­imerk­ki Aikaa Ajatel­la tuo­hon tur­va­paikka­haku pros­essin oikeudel­liseen pros­es­si­in. Vaik­ka moni tur­va­paikan­haku hake­mus kumoutuukin hallinto-oikeudessa siinä kestää 3 vuot­ta kokonaisuudessa.Jos tässä aikavälil­lä tur­va­paikan­hak­i­jal­ta kiel­letään liikku­mi­nen ja kieletään edes väli­aikainen työn­teko väli­aikaisel­la työlu­val­la niin tämä tulee kalli­ik­si yheiskun­nalle ja tämän takia se tulee joka vaaleis­sa vaali­teemak­si ja ain­oa puolue joka kerää pis­teet on perus­suo­ma­laiset. Muiden puoluei­den pitäisi nos­taa tur­va­paikka­jär­jestelmän ongel­ma esille. Poli­it­tis­es­ti tilanne on muut­tunut kun Kokoomuk­ses­ta ja Keskus­tas­ta on ymmär­ret­ty se tosi asia että Gen­even pako­lais­sopimus on vanhentunut.

 28. “Mitä olisi pitänyt tehdä? Olisi pitänyt ajois­sa muut­taa lain­säädän­töämme niin, että Suo­mi ei enää ole houkut­tel­e­va paik­ka nykyisen profi­ilin turvapaikanhakijoille.”

  No, tuo olisi onnis­tunut vain sosi­aal­i­tur­van pudot­tamisel­la Viron tasolle.
  Sitä en toivoisi. Keinon pitäisi siis olla toinen.
  Vaik­ka nyt “jul­ma” oikeis­to­hal­li­tus, olemme edelleen yksi maail­man sosi­aal­i­tur­vaisim­mista maista.
  Tänne tul­laan, kos­ka perusturva.
  Hyvä niin.
  Mut­ta ei toi­mi muut­toli­ikkei­den stopparina.

  1. Toisia keino­ja on. Ei Ital­ian tar­joa­ma sosi­aal­i­tur­va ole se, joka houkut­telee ylit­tämään Välimer­ta. Houku­tus on mah­dol­lisu­us jäädä Ital­i­aan tai laa­jem­min Eurooppaan.

   1. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Aika ajatel­lan ajatuk­seen siitä että sosi­aal­i­tur­va olisi pääasi­as­sa houkut­tel­e­va tek­i­jä Välimeren lait­toma­lle siir­to­laisu­udelle. Todel­li­nen syy on se että moni laiton siir­to­lainen joil­la ei ole työlu­paa tai oleskelulu­paa tekevät mon­es­sa Euroopan maas­sa myös Ital­ias­sa pimeätä työtä tenkin maat­aloudessa ja tur­is­min alalla.

  2. Esim Tan­skan malli, kiel­teisen tur­va­paikkapäätök­sen saa­neet laite­taan saarelle jos­ta ei pääse pois, muu­toin kuin suos­tu­mal­la palau­tuk­seen kotimaahansa.
   Suomes­sa voisi myös kokeil­la sähköistä valvon­ta­pan­taa palaut­tamista odottaville.

   1. Kom­ment­ti­na Sil­fver­bergille tuo­hon Tan­skan päätök­seen sijoit­taa tur­va­paikan­hak­i­jat saarelle.Se kos­kee vain kiel­teisen tur­va­paikan saanei­ta ihm­siä joi­ta odot­taa karkoi­tus takaisin lähtö­maa­han. Tan­skalla oli myös suun­nitelmis­saa perus­taa ns käsit­te­lykeskuk­sia Afrikkaan mut­ta tämäkin han­ke ei onnis­tunut kos­ka neu­vot­te­lut Afrikan maid­en kanssa käsit­te­lykeskuk­sien perus­tami­sista epäonnistui.

  3. Ain­oa todel­li­nen ja toimi­va ratkaisu on Afrikan Unioni, oma talous- ja tul­lialue sekä inte­graa­tio. Sit­ten ensim­mäisenä tekona hei­dän pitää lait­taa suo­jat­ul­lit län­si­maiselle korkea­tuotan­nolle sekä kovat verot mata­lan jalostusas­teen raa­ka-ainei­den viennille.

   Kaik­ki ymmärtävät kuitenkin, mik­si USA ja EU halu­a­vat estää täl­läisen kehityksen.

 29. Halu­an kir­joit­taa yhdestä merk­i­tyk­sel­lis­es­tä asi­as­ta liit­tyen rajaan, laki­in ja liikkuvuuteen.

  Suomen perus­tus­lais­sa on mei­dän uni­ver­saali­na oikeutena taat­tu liikku­misen vapaus. Käytän­nössä se tarkoit­taa sitä, että täältä saa lähteä kuka tahansa mihin tahansa. (Muu­tamia poikkeuk­sia tähän on, kuten etsin­täku­u­lu­tuk­set, kesken ole­va palvelus ym.) Olemme pitäneet tätä arvos­sa ja sik­si se on ainakin aiem­min ollut ihan niis­sä asiois­sa, joi­ta opete­taan meil­lä myös peruskoulussa. 

  Käytän­nössä tämä tarkoit­taa itära­jal­la sitä, että meiltä keneltäkään ei tarkaste­ta rajal­la sitä, että saam­meko me men­nä men­nä maa­han, johon olemme pyrkimässä. Lupa lähteä on ja luvan saa­pua tarkas­taa toinen val­tio. Suo­ma­lainen jos menee Venäjälle ilman viisum­ia, niin sakkoa tulee noin 50 euroa ja pas­si­tus takaisin Suomeen.

  Venäjäl­lä on ollut toisin. Venäjä on tarkas­tanut lähte­vien osalta, että heil­lä on ollut oikeus tul­la Suomeen. Venäjä on tehnyt tätä omista intres­seistään ja Suomes­ta kat­sot­tuna ne intres­sit eivät olleet olleet yle­viä vaikkakin ne ovat olleet Suomelle suotuisia. 

  Nyt Venäjän konkreet­ti­nen muu­tos on ollut toimia taval­la, joka olisi nor­maali jokaiselle val­ti­olle, jota me pitäisimme esim. sivistyneenä län­si­maana. Tässä toimin­nan muu­tok­ses­sa on mukana konkreet­tis­es­ti myös sitä, että siel­lä on paikalli­nen vira­nomainen, joka on avus­tanut tässä toimin­nas­sa, mut­ta suurin osa tuli­joista on tul­lut ihan mah­dol­lisu­u­den vuok­si ilman vira­nomais­ten avus­tus­ta. Vira­nomais­toim­inta Venäjäl­lä ei ole sys­temaat­tis­es­ti ja selkeästi yhden­mukaista tässä asiassa. 

  Joka tapauk­ses­sa tule­vaisu­udessa voidaan olla var­mo­ja että mikä tahansa tule­va kehi­tys Venäjäl­lä voi johtaa siihen, että Venäjältä tulee porukkaa tänne reilusti. Kuvitel­laan, että Venäjä häviää ja siel­lä alkaa demokra­ti­ake­hi­tys -> Venäjä sal­lii vapaan liikku­vu­u­den ulos maas­ta ja se on vapaa liikku­vu­us mon­elle kol­man­sien maid­en kansalaisille tul­la suomen alueelle pyytämään tur­va­paikkaa. Kuvitel­laan, että Venäjä voit­taa ja jatkaa tätä toim­intaa, mitä mon­et kut­su­vat hybridivaikuttamiseksi.

  Itse en siis pidä hybridi­vaikut­ta­mi­nen- sanas­ta ollenkaan, sil­lä se peit­tää alleen sen, mitkä ovat lait, ase­tuk­set ja sopimuk­set. Kun pykäliä kat­so­taan, niin Suomel­la on huonot kor­tit kädessä. Meil­lä on peli, jota ei voi­da voittaa. 

  Se, miten Me tätä peliä ollaan pelat­tu on ollut käsit­tämätön­tä. Me ollaan vas­tustet­tu taakan jakamista EU:n tasol­la. Sisä­maan val­tiot ovat var­maan taput­ta­neet käsiään sille, että suurim­man riskin omaa­va val­tio on ollut vah­vasti sitä mieltä, että pako­laisas­i­as­sa ei jae­ta vas­tu­u­ta eu:n sisäl­lä, vaan kaik­ki pide­tään raja-aluei­den vas­tu­ul­la. Mei­dän itära­jan yli tullei­den pako­lais­ten vähäi­nen määrä on perus­tunut venäjän tekemään tuli­joiden estämiseen, jota me emme hyväksy moraalis­es­ti, mut­ta jos venäjä ei sitä tee, niin meil­lä on suuret ongel­mat käsis­sä. Nyt, kun puhutaan siitä, että venäjä ei pidä kiin­ni tehdys­tä sopimuk­ses­ta, kun päästää tuli­joi­ta rajalle, niin kysy­isin, että mis­tä sopimuksesta? 

  Näyt­täkää se sopimus…

  Niin­pä…

  Varaudu­taan vaan niihin tuli­joi­hin. Paras strate­gia on päästää ne maa­han ja olla rek­isteröimät­tä niitä siten, että Dublin­in sopimus velvoit­taa palaut­ta­maan (eli sor­men­jäl­jet rek­isteri­in, ei rek­isteröidä tp hake­mus­ta). Sit­ten sal­lia vael­lus ohi suomesta.

  1. Nim­imerk­ki Kom­men­tille vas­tauk­se­na tuo­hon perus­suo­ma­lais­ten aja­tus­pa­jan tutkimuk­seen tur­va­paikan­hak­i­joiden kus­tan­nuk­seen joka olisi muka 1 miljoon­aa euroa vuodessa per tur­va­paikan­hak­i­ja oli kieltämät­tä täy­del­lisen harhaan­jo­hta­va tutkimus. Onnek­si sitä ei näin jälkikä­teen otet­tu kovinkaan vakavasti. Muis­tan että Soin­in­vaaran blo­gis­sa tästä oli myös puhet­ta kun kyseinen tutkimus julka­isti­in. Joka vaaleis­sa nousee vaali­teemak­si tur­va­paikka­jär­jestelmän van­hen­tuneet kir­jauk­set jot­ka ovat laa­dit­tu 1950-luvul­la. Toden­näköis­es­ti nousee myös eduskun­tavaaleis­sa 2027.

   1. Käsit­tääk­seni se miljoona euroa per tur­va­paikan­hak­i­ja ei ole las­ket­tu kus­tan­nus vuodessa, vaan kyse on eli­naikai­sista kus­tan­nuk­sista. Kan­ta­suo­ma­laisen työelämästä syr­jäy­tyjän eli­naikaisik­si kus­tan­nuk­sik­si yhteiskun­nalle on usein arvioitu ole­van karkeasti noin miljoo­nan euron luokkaa. Mikä muu kuin toivea­jat­telu puhuu sen puoles­ta, että ei-työperäisel­lä maa­han­muut­ta­jal­la eli­naikaiset kus­tan­nuk­set eivät olisi suun­nilleen samaa kertaluokkaa?

   2. Käsit­tääk­seni se miljoona euroa per tur­va­paikan­hak­i­ja ei ole las­ket­tu kus­tan­nus vuodessa, vaan kyse on eli­naikai­sista kus­tan­nuk­sista. Kan­ta­suo­ma­laisen työelämästä syr­jäy­tyjän eli­naikaisik­si kus­tan­nuk­sik­si yhteiskun­nalle on usein arvioitu ole­van karkeasti noin miljoo­nan euron luokkaa. Mikä muu kuin toivea­jat­telu puhuu sen puoles­ta, että ei-työperäisel­lä maa­han­muut­ta­jal­la eli­naikaiset kus­tan­nuk­set eivät olisi suun­nilleen samaa kertaluokkaa? 

    Työelämästä syr­jäy­tynyt kan­ta­suo­ma­lainen on verovaroin koulutet­tu ja kas­vatet­tu Suomes­sa (päivähoito, neu­vola, ter­vey­den­huolto, har­ras­tus­toimin­nat jne), ja kukaan heistä ei käy töissä.

    Ei-työperäi­nen maa­han­muut­ta­ja on toden­näköis­es­ti ainakin osin koulutet­tu ja kas­vatet­tu lähtö­maas­saan. Lisäk­si tur­va­paikan saadeinen työl­lisyyspros­ent­ti on kuitenkin n. 40%. Eli neljäkym­men­tä pros­ent­tiyk­sikköä korkeampi kuin työelämästä syr­jäy­tynei­den kantasuomalaisten.

   3. Kil­go­re,

    Yksi syr­jäy­tynyt mak­saa yhteiskun­nalle noin 1,2 miljoon­aa. Sen aja­tus­pa­jan laskelmien mukaan Soma­lias­ta ja Irak­ista muut­tanei­den elinkaarikus­tan­nuk­set oli­si­vat noin 0,95 ja 0,69 miljoon­aa. Tämä sopii hyvin yhteen sen kanssa, jos näis­sä ryh­mis­sä keskimäärin 39 % on työl­lisiä ikävu­osi­na 18–64; kus­tan­nuk­si­a­han ker­tyy varsinkin työvu­osien jälkeen.

   4. Tuos­sa laskel­mas­sa on se vika, että siinä on oletet­tu työl­listynei­den kus­tan­nuk­sik­si nol­la. Jokainen työlli­nen tuot­taa yli­jäämää. Meil­lähän töis­sä on run­wsaat 40 % kan­ta­suon­alai­sista. Kus­tan­nuk­sia on aiheutet­tu huo­mat­ta­van paljon jo lapse­na, joi­ta aikuisi­na Suomeen tul­let eivät ole aiheuttaneet.

   5. Osmo:

    Jokainen työlli­nen tuot­taa ylijäämää.

    Tarkoi­tatko, että jokainen työlli­nen mak­saa enem­män vero­ja kuin saa tulon­si­ir­to­ja ja palvelu­ja? Tämä on ilmeisen epä­tosi väite, vaik­ka veroi­hin las­ket­taisi­in alvit ja työ­nan­ta­jan mak­samat verot ja verolu­on­teiset maksut.

    “Kus­tan­nuk­sia on aiheutet­tu huo­mat­ta­van paljon jo lapse­na, joi­ta aikuisi­na Suomeen tul­let eivät ole aiheuttaneet.”

    Nyt puhut mei­dän lap­sis­tamme. Aivan nau­ret­ta­va aja­tus, että halu­aisimme sijoit­taa joidenkin sat­un­nais­ten ulko­maalais­ten hyväk­si tuhan­nesosaakaan siitä mitä halu­amme tehdä omien las­ten puolesta.

   6. Jos työssä ole­valle tehdään sydä­men siir­to, hänestä tulee tietysti net­tosaa­ja mut­ta melkein kaik­ki työssä ole­vat ovat net­tomak­sajia. Tämän voi päätel­lä siitä, että työssä on 42 pros­ent­tia suo­ma­lai­sista ja työelämän ulkop­uolel­la 52 %. Nuo 42 % mak­sa­vat jok­seenkin kaiken.
    En sanonut, että mei­dän pitäisi mak­saa maa­han muut­ta­jien lap­su­u­teen vaan että emme joudu sijoit­ta­maan. Sik­si maa­han­muut­ta­jat ovat varsin edullisia.

   7. En sanonut, että mei­dän pitäisi mak­saa maa­han muut­ta­jien lap­su­u­teen vaan että emme joudu sijoit­ta­maan. Sik­si maa­han­muut­ta­jat ovat varsin edullisia.

    Mut­ta eihän kukaan halua tänne jotain maa­han­muut­ta­jia “kos­ka hal­val­la sain”, vaan omia lap­sia elämään ikiomas­sa koti­maas­saan. Maa­han­muut­ta­jat ja suo­ma­lais­ten lapset eivät todel­lakaan ole ver­tailukelpoisia esit­tämäl­läsi taval­la. Vero­ja mak­se­taan etupäässä sik­si, että saadaan jotain itselle ja jälkeläisille.

    “melkein kaik­ki työssä ole­vat ovat net­tomak­sajia. Tämän voi päätel­lä siitä, että työssä on 42 pros­ent­tia suo­ma­lai­sista ja työelämän ulkop­uolel­la 52 %.”

    Tuo olisi pitävä johtopäätös, jos kaik­ki työl­liset oli­si­vat strate­gisil­ta tun­nus­lu­vuil­taan ident­tisiä ja tuloslaskel­ma plus­san puolel­la. Mut­ta todel­lisu­udessa tulot ja aiheutuneet kus­tan­nuk­set vai­htel­e­vat vil­listi, etenkin täl­laises­sa hyv­in­voin­ti­val­tios­sa, joka panos­taa palkka­haitarin alapäähän.

    Ote­taan esimerkik­si hal­li­tuk­sen ennenku­u­lumat­toman drakoni­nen 1600 € tulo­ra­ja ulko­maalaisille, ote­taan yksi yksinäi­nen 1600 € coolie ulko­mail­ta. Tämä voisi Helsingis­sä saa­da asum­is­tukea 290€. Yhdis­tet­tyä tuloveroa vähen­nys­ten jäl­keen hän mak­saisi koko vuon­na 2023 noin 400 €. Jos vuokraan menee omaa rahaa vaik­ka 600 ja lop­ut ALVil­liseen kulu­tuk­seen, ollaan tilanteessa plus­mi­i­nus­nol­la. Sit­ten jos hän päät­tää käy­dä ham­maslääkäris­sä, tai liukas­tuu, tai joutuu maa­han­muut­ta­jatyyp­il­lisen sat­un­nais­pros­essin tulok­se­na rikok­sen uhrik­si tai tekijäksi…

    Tai jos hänelle syn­tyy lap­si, tai sel­l­ainen tulee mukana. Kymp­pi­ton­ni vuodessa julk­isia kus­tan­nuk­sia lapsen säilömis­es­tä työpäivän ajaksi.

    Mik­si sit­ten siedämme omia suo­ma­laisia perässävedet­täviä per­su­jamme? No, olemme aikoinaan suo­ma­laisel­la porukalla ajatelleet, että on mukavam­paa ettei kenenkään tarvitse tun­tea ole­vansa ylivoimainen taak­ka omille rakkailleen. Ettei kenenkään tarvit­sisi alkaa virit­tämään sen takia kiikkua tai haulikkoa. Koskaan ei tiedä miten elämä itseä ja läheisiä heit­telee. Sen takia hyv­in­voin­ti­val­tio porukalla ostet­ti­in. Ei sitä suinkaan yri­tystuek­si hal­patyövoimaa tuoville hui­jar­i­työ­nan­ta­jille tarkoitettu.

    Paljon muuten Osmo arvioisit Suomen osakku­u­den eli kansalaisu­u­den päteväk­si hin­naksi? Paljon itse mak­saisit, jos vai­h­toe­htona olisi joutua elämään Venäjälle tai Viet­nami­in? Kuin­ka suuren sum­man luulet suo­ma­lais­ten keskimäärin lait­ta­neen fir­maan rahaa sisään ja mikä on tämän het­ken tase? En pyy­dä hin­noit­tele­maan isoisien sota­panos­ta, se on rahan tuol­la puolen.

   8. Ote­taan esimerkik­si hal­li­tuk­sen ennenku­u­lumat­toman drakoni­nen 1600 € tulo­ra­ja ulko­maalaisille, ote­taan yksi yksinäi­nen 1600 € coolie ulko­mail­ta. Tämä voisi Helsingis­sä saa­da asum­is­tukea 290€. Yhdis­tet­tyä tuloveroa vähen­nys­ten jäl­keen hän mak­saisi koko vuon­na 2023 noin 400 €. Jos vuokraan menee omaa rahaa vaik­ka 600 ja lop­ut ALVil­liseen kulu­tuk­seen, ollaan tilanteessa plus­mi­i­nus­nol­la. Sit­ten jos hän päät­tää käy­dä ham­maslääkäris­sä, tai liukas­tuu, tai joutuu maa­han­muut­ta­jatyyp­il­lisen sat­un­nais­pros­essin tulok­se­na rikok­sen uhrik­si tai tekijäksi…

    Sin­ul­ta j’äi laskel­mas­sasi pois se, että kun hän on töis­sä, vaik­ka 1600 €/kk hän tekee jotain, johon suo­ma­laiste työn­tek­i­jää ei saa ja tekee näin mah­dol­lisek­si yri­tyk­sen tuotan­non, jos­ta koituu vero­ja tai on töis­sä perushoita­jana ja hoitaa van­huk­sia, jot­ka tule­vat siis hoidetuksi.

   9. “Tämän voi päätel­lä siitä, että työssä on 42 pros­ent­tia suo­ma­lai­sista ja työelämän ulkop­uolel­la 52 %. Nuo 42 % mak­sa­vat jok­seenkin kaiken.”

    Ei tuos­ta voi päätel­lä kuin sen, että nuo 42 % mak­sa­vat yhdessä jok­seenkin kaiken. Siitä ei voi päätel­lä sitä, että jokainen työlli­nen olisi net­tomak­sa­ja. Työl­lisek­si­hän määritel­lään, kun­han tekee viikos­sa vähin­tään 1 tun­nin palkkatyötä; tun­tipalkankaan ei tarvitse olla kummoinen.

   10. Mut­ta eihän kukaan halua tänne jotain maa­han­muut­ta­jia “kos­ka hal­val­la sain”, vaan omia lap­sia elämään ikiomas­sa kotimaassaan. 

    Lap­sia elämään ikiomas­sa koti­maas­saan voi tehdä myös maa­han­muut­ta­jien kanssa. Todel­la mon­et ovatkin näin tehneetkin.

   11. Ote­taan esimerkik­si hal­li­tuk­sen ennenku­u­lumat­toman drakoni­nen 1600 € tulo­ra­ja ulko­maalaisille, ote­taan yksi yksinäi­nen 1600 € coolie ulko­mail­ta. Tämä voisi Helsingis­sä saa­da asum­is­tukea 290€. Yhdis­tet­tyä tuloveroa vähen­nys­ten jäl­keen hän mak­saisi koko vuon­na 2023 noin 400 €. Jos vuokraan menee omaa rahaa vaik­ka 600 ja lop­ut ALVil­liseen kulu­tuk­seen, ollaan tilanteessa plusmiinusnolla. 

    Osoit­ta­masi esimerk­ki osoit­taa hyvin samat puut­teet mitä per­su­jen aja­tus­pa­jan arviois­sa on. Taloudel­liset vaiku­tuk­set ovat paljon suuremmat

    Käsitel­lään esimerkkisi henkilöä. Hänen työ­nan­ta­jansa tekee hänen työ­panok­sel­laan voit­toa (mik­si muuten hän palkkaisi työn­tek­i­jän?), hänen vuokranan­ta­jansa tekee hänen mak­samal­laan vuokral­laan voit­toa, hänen käyt­tämän­sä ruokakaup­pa tekee hänen ruokaos­tok­sis­taan voit­toa, ruokakaup­pa ehkä palkkaa lisäkäsiä jne jne. Ja kaik­ki nämä mak­sa­vat vero­ja. Todel­lista vaiku­tus­ta tai “Net­to­hyö­tyä” ei voi laskea täl­läisil­lä yksisilmäisil­lä tulovero/alv-laskelmil­la kos­ka vaiku­tuk­set talouteen ovat paljon laajemmat.

   12. Sin­ul­ta j’äi laskel­mas­sasi pois se, että kun hän on töis­sä, vaik­ka 1600 €/kk hän tekee jotain, johon suo­ma­laiste työn­tek­i­jää ei saa ja tekee näin mah­dol­lisek­si yri­tyk­sen tuotan­non, jos­ta koituu vero­ja tai on töis­sä perushoita­jana ja hoitaa van­huk­sia, jot­ka tule­vat siis hoidetuksi.

    Yri­tyk­sen tuotan­to on maa­han­muut­ta­jien tapauk­ses­sa hyvin usein siivous­ta tai rav­in­to­la­palvelui­ta tai jotain sen kaltaista. Voit­to työn­tek­i­jää kohti on erit­täin pien­tä, eikä se pelas­ta sin­un argumenttiasi.

    Mut­ta jos ker­ran ker­ran­naishyö­tyjä löy­tyy vaik­ka mil­lä mital­la, niistähän joutaa mak­saa sit­ten sen ver­ran vero­ja että kus­tan­nuk­set tule­vat var­masti katet­tua. 1600 € tapauk­ses­sa tämä lisävero tarkoit­taisi palkkakus­tan­nusten kasvua vähin­tään 50%:lla, 1 lapsen tul­lessa mukana palkkakus­tan­nuk­sen yli tuplaan­tu­mista. Markki­nat kyl­lä keräävät tämän kole­hdin sieltä alavir­ras­ta, jos­sa maa­han­muut­ta­jan panok­ses­ta hyödytään.

    Tosin jos nämä lisäkus­tan­nuk­set mak­set­taisi­in ihan palkkana suo­ma­laiselle, voisi työ alkaa hän­täkin kiinostamaan.

    Tämä on var­maan viides tai kuudes ker­ta kun vään­nämme tästä aiheesta melkein samoin sanankään­tein. Min­ul­la ei ole enää mitään harhalu­u­lo­ja, että voisit tästä jotain oppia. Jopa ymmär­ränkin mik­si se on niin han­kalaa. Jos maa­han­muu­tossa näkee huono­ja puo­lia, joku voi pian pitää sin­ua kansal­lis­mielisenä. Tun­nen itsekin heti assosi­aa­tiot mata­laan statuk­seen ja salaliittoteoretisointiin.

    Ekon­o­mistit eivät tunne kansal­lisen omaisu­u­den käsitet­tä, eikä heil­lä ole julkisen talouden kus­tan­nuk­set juurikaan mielessä. Kaik­ki vas­taan kävelevät ekon­o­mistit ovat samaa mieltä. Mik­si uskoa jotain sat­un­naista kämyä netis­sä, että Suomel­la ja sen kansalaisu­udel­la, suo­ma­laisu­ud­es­ta puhu­mat­takaan, olisi joku konkreet­ti­nen arvo?

    Ja minkälaista on tun­nistaa, että koko maa­han­muut­topoli­ti­ikan keis­si on perus­tunut val­ti­olle ja sitä kaut­ta lähim­mäiselle koitu­vien kus­tan­nusten sivu­ut­tamiseen? Itse en tun­tisi oloani pelkästään tyh­mäk­si, vaan pitäisin itseäni melko paskana jätkänä jol­la olisi todel­la paljon selitet­tävää. Ehkä maail­manku­van päivit­tämistä mielu­um­min teesken­telisin muiden mukana ettei mitään ongel­maa ole.

   13. On se vain niin kovin teen­näistä minus­ta esit­tää, että en minä muuten tätä maa­han­muut­toa vas­tus­taisi, mut­ta kun siitä aiheutuu niitä kus­tan­nuk­sia. Minus­ta tuo on lähin­nä itsen­sä huijaamista.

   14. Jaakko, min­ul­la on muitakin riit­täviä syitä vas­tus­taa maa­han­muut­toa kaut­ta lin­jan, ja olemme niistä var­maan keskustelleetkin. Suo­mi on mei­dän suo­ma­lais­ten maa, ei muiden, oli­vat he meitä parem­pia tai huonompia. 

    Mut­ta Osmon kanssa me puhuimme kus­tan­nuk­sista, kos­ka niistä oli puhe. Voin ymmärtää jos talous­puheessa jätetään kult­tuuril­liset ym. seikat huomioimat­ta, mut­ta julk­isten meno­jen (ml. per­he) ja julkisen omaisu­u­den sivu­ut­ta­mi­nen on täysin tarkoi­tushakuista. Etenkin jos ilmais­tu moti­vaa­tio käsi­parien tuon­nille on julkisen talouden pelastaminen.

   15. Jaakko: “On se vain niin kovin teen­näistä minus­ta esit­tää, että en minä muuten tätä maa­han­muut­toa vas­tus­taisi, mut­ta kun siitä aiheutuu niitä kus­tan­nuk­sia. Minus­ta tuo on lähin­nä itsen­sä huijaamista.”

    Kiitos Jaakko tarkkanäköis­es­tä kommentista

  2. Kom­men­tit koskien Venäjän kanssa tehtyä raja­sopimus­ta ovat osuvia. 

   Sen sijaan taakan jakami­nen ei ole kovin oleelli­nen kysymys. Taakan jakami­nen ei nimit­täin vähen­nä siir­to­lais­ten ja pako­lais­ten houku­tus­ta lähteä Välimerelle tai muille vaar­al­lisille reit­eille, pikem­minkin taakan jakami­nen voisi lisätä houkutusta.

   Dublin­in sopimus ymmärtääk­seni velvoit­taa rek­isteröimään tuli­jat. Todel­lakaan vira­nomais­temme ei pidä päästää ketä tahansa rajan ylit­tänyt­tä liikku­maan rek­isteröi­tymät­tä vapaasti. Sehän avaisi pääsyn Schen­ge­na-alueelle kenelle tahansa ja täysin ilman mitään kontrollia.

   1. “Sen sijaan taakan jakami­nen ei ole kovin oleelli­nen kysymys. Taakan jakami­nen ei nimit­täin vähen­nä siir­to­lais­ten ja pako­lais­ten houku­tus­ta lähteä Välimerelle tai muille vaar­al­lisille reit­eille, pikem­minkin taakan jakami­nen voisi lisätä houkutusta.”

    - On se oleelli­nen kysymys. Läh­es kaik­ki tp hak­i­jat tule­vat tänne tp hak­i­joina. Ei kaik­ki, mut­ta suurin osa. Jos pide­tään siitä kiin­ni, että hei­dät rek­isteröidään rajal­la, niin Suo­mi on tule­vaisu­udessa se maa, joka kan­taa suurim­man vas­tu­un Euroopan Union­in alueelle tule­vista tur­va­paikan­hak­i­joista. Suurim­mal­la osal­la EU:n jäsen­maista ei ole ulko­ra­jaa. Esim. Ruot­si­in ei tule ulko­ra­jal­ta yhtään hak­i­jaa. Tämä ei siis estä tuli­joi­ta, vaan pitäisi huolen siitä, että taak­ka jakau­tuu tasaisesti. 

    “Dublin­in sopimus ymmärtääk­seni velvoit­taa rek­isteröimään tuli­jat. Todel­lakaan vira­nomais­temme ei pidä päästää ketä tahansa rajan ylit­tänyt­tä liikku­maan rek­isteröi­tymät­tä vapaasti. Sehän avaisi pääsyn Schen­ge­na-alueelle kenelle tahansa ja täysin ilman mitään kontrollia.”

    Sil­loin, kun tuli­joi­ta oli paljon tänne pääsi porukkaa, jota ei oltu rek­isteröi­ty. Jos myö nyt rek­isteröidään, niin Dublin sopimus palaut­taa. Jos ei rek­isteröidä, niin ne hakee tp paikkaa jos­sain kes­ki-euroopan maas­sa. Joskus meil­läkin voitaisi­in vaan tui­jot­taa omaan napaan ja tehdä kuten muutkin tekee.

  3. Eikö ole ole­mas­sa mitään sel­l­aista kan­sain­välistä sopimus­ta joka oikeut­taa lähet­tää takaisin rajan yli aiheet­tomasti rajan yli tulleita?

   1. Ain­os­taan kah­den väliset palau­tus­sopimuk­set aut­ta­vat tässä kohtaa palau­tuk­sia. Laa­jem­paa kan­sain­välistä palau­tus­sopimus­ta ei ole.

   2. “Eikö ole ole­mas­sa mitään sel­l­aista kan­sain­välistä sopimus­ta joka oikeut­taa lähet­tää takaisin rajan yli aiheet­tomasti rajan yli tulleita?”

    Tuo aiheet­tomasti on sanana huono, sil­lä rajaa ei oikein voi ylit­tää aiheet­tomasti. Jos tarkoi­tus oli tode­ta, että ylitetään ilman maa­han­tu­lon oikeut­ta, niin se on eri asia. Maa­han­tu­lon sal­limis­es­ta päätetään aina tapausko­htais­es­ti rajatarkas­tuk­sen yhtey­dessä. Viisu­mi ja pas­si ovat lähtöko­htais­es­ti maa­han­tu­lon edel­ly­tyk­set ja käytän­nössä maa­han­tu­lo sal­li­taan näi­hin asi­akir­joi­hin viitaten. 

    Jos maa­han­tu­lo evätään, niin sit­ten se evätään. Kun maa­han­tu­lo evätään, niin suurin osa kään­tyy takaisin. Jos se ei ole tuli­jalle vai­h­toe­hto, niin vai­h­toe­hdot on aika vähissä.

   3. Kyl­lähän ne pitää käänyt­tää takaisin joil­la ei ole viisum­ia ja pas­sia. Jos hakee tur­va­paikkaa niin heille lue­taan oikeudet mitkä heil­lä on, ja seu­rauk­set jos ei tur­va­paikkaa myön­netä, ja sit­ten takaisin kotiin.

   4. Kom­ment­ti­na Sil­fver­bergille tuo­hon tur­va­paikan­hak­i­joiden kään­nyt­tämiseen takaisin lähtö­maa­han. Tämä on mah­dol­lista vain jos kohde maa ottaa käänyte­tyt tur­va­paikan­hak­i­jat vas­taan. Poikkeuk­se­na on sotaan käyvä maa­han tai maa jos­sa on kuole­man­tuomio voimas­sa ei ole mah­dol­lista käänyttää

   5. Kom­ment­ti­na Rahul Somanille. Jos minä olisin tur­is­ti­matkalla vaik­ka lähi-idässä ja halu­aisin päästä esim Turk­ista Syyr­i­aan tai Iraki­in maara­jan yli pelkäl­lä Suomen pas­sil­la, niin mitä min­ulle tapah­tu­isi kos­ka Irak ja Syyr­ia vaatii suo­ma­laisil­ta viisum­ia jota min­ul­la ei ole? En taitaisi päästä kumpaankaan maa­han vaan min­ut ohjat­taisi­in takaisin Turkki­in. Jos anois­in tur­va­paikkaa noista maista niin min­ut eris­tet­täisi­in muu­ta­mak­si viikok­si ja sen jäl­keen lennätet­täisi­in Helsinki­in. Toden­näköis­es­ti oma­l­la kustannuksellani.

   6. Sil­fver­bergille kom­ment­ti­na että jos matkus­taisit Turk­ista Syyr­i­aan tai Iraki­in ilman viisum­ia niin toden­näköis­es­ti et pää­sisi rajan yli vaan jäisit Turkin puolelle. Kos­ka et voi anoa tur­va­paikkaa Syyr­i­as­ta tai Irak­ista kos­ka ne eivä ole allekir­joit­ta­neet Gen­even pako­lais­sopimus­ta. Ain­os­taan Turk­ki on allekir­joit­tanut Gen­even pakolaissopimuksen.Eli Irak ja Syyr­ia käänyt­täisi sin­ut heti takaisin Turkki­in. Et pää­sisi Suomeen vaan jou­tu­isi­vat lähtemään Kreikkaan tai Bul­gar­i­aan jot­ka ovat EU mai­ta ja sieltä kaut­ta voisit yrit­tää päästä Suomeen joko oma aloit­teesti tai Suomen suurlähetys­tön avulla.

  4. Kuvaa kai aika hyvin minkälaista tuli­jaa Venäjän kaut­ta oli tällä(kin) ker­taa tulos­sa — ainakin yhden Venäjän puolel­la haas­tatel­lun suurin huoli tun­tui ole­van, että eihän Suomes­sa vain otet­taisi sor­men­jälk­iä eikä ainakaan jaet­taisi niitä Sak­san kanssa. Ei tule heti mieleen mik­si vil­pitön suo­jelun tarpeessa ole­va tur­va­paikan­hak­i­ja täl­lais­es­ta huolestuisi.

   Joku kallon­po­h­jaan asen­net­ta­va vaikeasti pois­tet­ta­va siru lie­nee ainakin vielä mah­do­ton vai­h­toe­hto, mut­ta ainakin pitäisi varmis­taa, että ne sor­men­jäl­jet tule­vat ote­tuk­si — mielel­lään vielä niin, että verisuon­is­to tulee kuvatuk­si siltä var­al­ta, että keit­tiössä sat­tuu kuuman hel­lan kanssa “vahinko”. Ei kai pitäisi olla ongelmia kuva­ta myös iris ja/tai silmän­po­h­jan verisuon­is­to. Mielel­lään pitäisi ottaa myös DNA-näyte rek­isteröitäväk­si, mut­ta kulunee ehkä jonkin ver­ran aikaa ennen kuin tähän ollaan valmiita.

   1. “Kuvaa kai aika hyvin minkälaista tuli­jaa Venäjän kaut­ta oli tällä(kin) ker­taa tulos­sa — ainakin yhden Venäjän puolel­la haas­tatel­lun suurin huoli tun­tui ole­van, että eihän Suomes­sa vain otet­taisi sor­men­jälk­iä eikä ainakaan jaet­taisi niitä Sak­san kanssa. Ei tule heti mieleen mik­si vil­pitön suo­jelun tarpeessa ole­va tur­va­paikan­hak­i­ja täl­lais­es­ta huolestuisi.”

    Kir­joi­tan yleisel­lä tasol­la tun­tem­at­ta ko. henkilöä.

    Toden­näköi­nen syy on per­he Sak­sas­sa. Jos Suo­mi rek­isteröi tp hake­muk­sen, niin ko. henkilön hake­mus käsitel­lään Suomes­sa. Henkilö palaute­taan Sak­sas­ta suomeen tp-käsit­te­lyyn aina tavat­taes­sa Duplin­in sopimuk­sen nojal­la. Jos tp- hake­mus jostain kum­man syys­tä jäisi tääl­lä viemät­tä rek­isteri­in, niin tämä käsiteltäisi­in siel­lä, mis­sä hake­mus tehdään (eli Saksassa).

    Sik­si meil­lä oli jokunen vuosi sit­ten niitä tp- hak­i­joi­ta, joi­ta tuli mm. Ruot­sista, kun kukaan matkalla ei rek­isteröinyt hei­dän tp- hake­mus­ta. Ei ollut minne palaut­taa. Tuo, että suo­mi ei rek­isteröisi on meil­läkin se ratkaisu, jol­la saataisi­in taakkaa jaet­tua. Rehellis­es­ti tämä on per­seilyä rajaval­ti­ol­ta muu­ta eu:a kohtaan, kun ei tehdä sovit­tu­ja hom­mia, mut­ta jotenkin sitä taakkaa pitää saa­da jaettua. 

    Tosin se, että taakkaa ei jae­ta taitaapi olla Suomen Perus­suo­ma­laisen puolueen vika. Näin ainakin tar­i­nat ker­to­vat. Joku asi­as­ta tietävä voisi varmis­taa tuon väit­teen toden­peräisyy­den. Itse tiedän vain lain­säädän­nön ja sen soveltamisen, en tähän liit­tyvää valmistelua. 

    Asi­as­ta keskustel­lessa nykyti­la on huonos­ti tiedos­sa esim. eduskun­nas­sa tai toimit­ta­jil­la ja usein keskustelu on ns. “hopes, dreams and fears”- tasol­la. Kukaan ei ole esim. medi­as­sa edes yrit­tänyt selit­tää sitä, mik­si rajan sulkem­i­nen lopet­ti pako­lais­ten tulemisen. Vaik­ka seli­tys on päivän­selvä, niin se ei ole tietämät­tömille itsestäänselvä.

  5. Tuo­hon nim­imerk­ki Kom­mentin näke­myk­seen että käänyt­tämi­nen olisi tur­va­paikkapros­es­sis­sa automaat­tista perus­tuu kah­den­välisi­in sopimuk­si­in. Kan­sain­välistä sopimus­ta kään­nyt­tämis­es­tä ei ole olemassa.Jos tur­va­paikan­hak­i­jal­ta puut­tuu esim matkus­tusasi­akir­jat kuten pas­si niin sil­loin läheinen suurlähetys­tö voi väli­aikaises­ti kir­joit­taa hänelle passin ja hän voi vapaae­htois­es­ti pala­ta takaisin lähtö­maa­han. Nämäkin jär­jeste­lyt perus­tu­vat kah­den­välisi­in sopimuk­si­in. Kan­sain­välistä sopimus­ta kään­nyt­tämis­es­tä ei ole. Jos Gen­even pako­lais­sopimus joskus pävitet­ti­in käänyt­tämi­nen pitäisi olla automaat­tis­es­ti myös mah­dol­lista sopimuk­sen allekir­joit­ta­ja maid­en kohdal­la kollektivisest.
   Toki poikkeukia kuten mah­dolli­nen kuole­man­tuomio tai kään­nyt­tämi­nen sotaan käyvään maa­han ovat sel­l­aisia kri­teere­itä että niis­sä kohtaa pitäisi olla erilli­nen harkinta.

   1. “Tuo­hon nim­imerk­ki Kom­mentin näke­myk­seen että käänyt­tämi­nen olisi tur­va­paikkapros­es­sis­sa automaat­tista perus­tuu kah­den­välisi­in sopimuksiin.”

    Tuo kom­ment­ti­ni kos­ki rajan toim­intaa eikä tp pros­es­sia. Raja kään­nyt­tää takaisin, jos ei ole maa­han­tu­lon edel­ly­tys­tä. Sit­ten saat­taapi käy­dä niin, että ei ole help­poa pääsyä kumpaakaan suuntaan.

  6. Vas­taus nim­imerk­ki Kom­men­tille että tämä blo­gin aihe kos­ki tur­va­paikan­hak­i­joi­ta ja Gen­even pako­lais­sopimuk­sen kri­teere­itä. Yleinen maa­han­muu­tossa on toisen­laiset pelisäänöt.

 30. Rahul Somani vas­tasi mon­een aiem­paan kom­ment­ti­i­ni. Vas­taan tässä ker­ral­la niihin kaikkiin. 

  Tur­va­paikkapäätösten val­i­tus­pros­essin kus­tan­nuk­set. Säi­lyt­täisin val­i­tu­soikeu­den; oikeusval­tios­sa vira­nomaisen päätös pitää saa­da haas­taa. Kus­tan­nuk­set pysyvät kohtu­ullisi­na, kun valit­ta­mi­nen ei ole kan­nat­tavaa valit­ta­jalle eli kun se ani­har­voin johtaa päätök­sen kumou­tu­miseen ja valit­ta­ja odot­taa käsit­te­lyä karuis­sa olois­sa ilman liikku­mis­va­paut­ta maas­sa. Arvioni on, että kiel­teisen päätök­sen jäl­keen hak­i­ja pois­tuu pian vapaae­htois­es­ti maas­ta. Ja kos­ka näin on, hyvin har­va halu­aa tul­la maa­han hake­maan tur­va­paikkaa. Tämä toimii tietenkin vain, jos tur­va­paikan myön­tämisen ehto­ja kiris­tetään merkittävästi. 

  Perus­tus­lain muut­ta­mi­nen. Voidaan julis­taa kiirellisek­si 5/6:n kan­natuk­sel­la. Ei hait­taa, jos noin 30 edus­ta­jaa vas­tus­taa. Eihän se vält­tämät­tä help­poa ole, mut­ta sil­loin ainakin erot­tuvat jyvät akanoista. Seu­raavis­sa vaaleis­sa kansa voi sit­ten äänestää sen mukaises­ti. Rajalakia ei voi muut­taa perus­tus­lain vas­taisek­si, jol­loin rajalain muut­ta­mi­nen tuskin riit­tää kitkemään juurisyitä.

  Pako­laiset ja tur­va­paikan­hak­i­jat. En sekoi­ta. Nimeno­maan tur­va­paikan­hak­i­joi­ta on tul­lut “mas­soit­tain” Euroop­paan, enim­mäk­seen Välimereltä pelastet­tuina ja Balka­nin kaut­ta. Mielestäni tuo liikenne tulee tyre­hdyt­tää pois­ta­mal­la houku­tus tul­la Euroop­paan, siis tiuken­ta­mal­la merkit­tävästi nyky­istä tur­va­paikka­jär­jestelmää. Kun henkilölle myön­netään tur­va­paik­ka, hän on pako­lainen Gen­even pako­lais­sopimuk­sen tarkoit­ta­mas­sa mielessä.

  1. Kiitos nim­imerk­ki Aikaa ajatel­la kom­menteista. Kom­men­toin erik­seen vain perus­tus­lain muut­tamista, olen samaa mieltä muiden näke­mys­te­si kanssa, kos­ka siinä tulee juridil­lisia esteitä ei voi sivu­ut­taa. Perus­tus­lain muut­ta­mi­nen voidaan julis­taa kiirellisek­si mikäli siihen on enem­mistöä. Jos 30 kansane­dus­ta­jaa vas­tus­taa perus­tus­lain muu­tos­ta ja perus­tus­laki­valiokun­ta on toden­nut että 2/3 enem­mistö tarvi­taan niin Puhemies ei voi ottaa kyseistä perus­tus­lain muu­tos­ta eduskun­nan käsit­te­lyyn jos perus­tus­laki­valiokun­ta on toden­nut sen perus­tus­lain­vas­taisek­si tai eduskun­nas­sa ei ole enem­mistöä lain muut­tamiseen . Tämä on juridi­ikkaa Jos 30 edus­ta­jaa vas­tus­taa he perus­tus­lain muut­tamista he voivat estää sen ilman mitään poikkeuk­sia. Myös kansalais­ten on vaikea­ta äänestää sel­l­aiset edus­ta­jat eduskun­taan jot­ka ovat ajaisi­vat perus­tus­lain muut­tamista kos­ka tämä ei ole sel­l­ainen asia että siitä tulisi vaali­teema. Rajalakia voidaan muut­taa ilman että pitäisi koskea perus­tus­lakia. Itse asi­as­sa min­is­teri Ranta­nen on tuo­mas­sa rajalain muu­tos esi­tyk­sen eduskun­taan tässä kuus­sa. Sen muut­tamiselle on enemmistö.

 31. Kun korkein oikeus vapaut­taa sotarikol­lisen joka on itse doku­men­toin­ut rikok­si­aan, niin Suomeen voi tul­la näköjään kuka tahansa wag­neri ja muu murhaa­ja lomaile­maan ja asumaankin. Lop­pu täl­lä päiväl­lä usko Suomeen. Men­nyt­tä koko maa. Kan­nat­taako ihme­tel­lä mik­si per­sut pärjää?

  1. Nim­imerk­ki Kel­lar­ille kom­ment­ti­na vain että tuos­sakin korkeim­man oikeu­den päätök­sessä oli kyseessä henkilön luovut­tamis­es­ta Ukrainaan jos­sa hän­tä epäil­lään sotarikok­sista. Korkein oikeus tote­si että luovu­tus­ta Ukrainaan ei voi toteut­taa. Korkeim­man oikeu­den päätös on lop­ulli­nen. Äänestämäl­lä Perus­suo­ma­laisia ei ole vaiku­tuk­sia oikeu­den päätök­si­in. Vaik­ka lain­säädän­tö muutet­taisi­in niin oikeu­den päätök­set ovat aina tuo­marei­den lain tulk­in­taa. Jos tuomiois­tuimet alis­te­taan poli­it­tiseen ohjailu­un niin sil­loin Suo­mi on samas­sa kat­e­go­ri­as­sa kuin esimerkik­si Venäjä jos­sa poli­it­ti­nen vaiku­tus on suurem­pi (vrt Alek­sei Naval­nyin ja Mihail Hodor­kovskin tapauk­set) kuin oikeu­den puoluee­ton päätös joka perus­tuu laki­in ja kan­sain­välisi­in sopimuksiin.

   1. Rahul älä yllytä. Otta­vat vielä oikeuslaitok­sen määräys­val­taansa niin kuin otti­vat Unkarissakin.

  2. Suomen oikeuslaitos toi­mi kuten pitääkin eli teki ratkaisun­sa oikeudel­lis­ten perustei­den mukaises­ti. Uskoni Suomeen ja sen tule­vaisuuten vahvis­tui. Emme olekaan Venäjän tiel­lä eli oikeuslaitos­ta ei alis­te­ta poli­itikko­jen ja “yleisen mielip­i­teen” orjaksi.

 32. Pitäisikö tämä keskustelu viedä seu­raavalle tasolle ja laka­ta huutele­mas­ta tuuleen?

  Mitkä osiot itse pako­lais­sopimuk­ses­sa on niitä, joiden tulk­in­ta on men­nyt suomelta pieleen ja miten niitä tulisi muuttaa? 

  Ihan konk­teet­tis­es­ti nyt pöytään niitä artik­lanu­meroi­ta, joi­ta pitäisi muut­taa. Täl­läi­nen jon­nen­jouta­va huutelu puskista ei hyödytä ketään

  1. Pitäisi viedä keskustelu seu­raavalle tasolle. 

   Gen­even pako­lais­sopimuk­ses­sa puhutaan perustel­lus­ta syys­tä pelätä vainoa. 

   Mil­loin on perustel­tua aihet­ta pelätä? Mitä on vaino? Jos näi­den suh­teen kri­teere­jä tiuken­netaan merkit­tävästi, on ehkä mah­dol­lista pitää kiin­ni Gen­even pako­lais­sopimuk­ses­ta. Kri­tee­rien pitäisi olla niin tiukko­ja, että use­at miljoonat eivät voi saa­da pako­laisas­e­maa Suomessa.

   1. Migri­hän on myös laskenut tuon Per­su­jen fan­tasi­amiljoo­nan auki tur­va­paikan­hak­i­jan osalta. (intermin.fi) Kokon­aisku­lut sisältäen kaiken eli vira­nomais­toimin­nan, majoituk­set, ruoat, vaat­teet, lelut, polkupyörät, tak­sit, kiin­teistöhuol­lon, työn­tek­i­jöi­den palkat ym. ym. ym. tekee viime vuodelta tur­va­paikan hak­i­jan vuorokausikus­tan­nuk­sek­si 26 euroa.

    Joulupukin tapaan suun­nilleen ker­ran vuodessa, mut­ta Torni­hotellin svi­it­tikäytäväl­lä ei ole vielä tul­lut vas­taan tämä mysti­nen KELA-gold kort­tia heilut­ta­va tur­va­paikan­hak­i­ja, joka tar­joaa koko talolle ja häir­it­see naa­pu­rus­toa soit­ta­mal­la gans­ta rap­pia liian lujaa lamborghinistaan. 

    Toki tun­nen hyvin toimeen tule­via tur­va­paikan­hak­i­joi­ta ja entisiä pako­laisia, mut­ta hei­dän rikas­tu­misen­sa ei ole ollut suomen vika.

   2. “Kri­tee­rien pitäisi olla niin tiukko­ja, että use­at miljoonat eivät voi saa­da pako­laisas­e­maa Suomessa.”

    Sor­ry vaan, mut­ta en oikein saanut tästä kiin­ni. Olet­ta­man perus­teel­la pidät siis pako­laisas­e­maan suomes­sa niin mah­ta­vana, että ajat­telet miljoonien kaipaa­van kon­nun­suolle, kun­han vain oli­si­vat kuulleet tästä mah­tavas­ta mah­dol­lisu­ud­es­ta? Vai onko min­ul­la men­nyt ohi se, että tääl­lä suomes­sa olisikin jos­sain niitä miljoo­nia pakolaisia?

    Maail­mas­sa on pako­laisia jotain reilu 100 miljoon­aa. Se, että meil­lä on kan­sain­välis­es­ti sovit­tu­ja pelisään­töjä on tarkoit­tanut keskimäärin sitä, että pako­laiset eivät tule tänne. Suo­mi voi ottaa kansakun­tana sen roolin, jos­sa val­taa keskitetään dik­tatu­ureille ja annetaan pien­ten kansal­lis­val­tioiden olla ole­mas­sa ain­oas­taan jonkun suur­val­lan hyvän­tah­toisu­u­den perus­teel­la. Tah­toa tähän suun­taan Suomes­sa tun­tuu olevan.

   3. “Olet­ta­man perus­teel­la pidät siis pako­laisas­e­maan suomes­sa niin mah­ta­vana, että ajat­telet miljoonien kaipaa­van kon­nun­suolle, kun­han vain oli­si­vat kuulleet tästä mah­tavas­ta mahdollisuudesta?”

    Mihin olet­ta­maan viit­taat? Tarkoi­tan sanoa, että kri­tee­rien pitäisi olla niin tiukat, että vaik­ka jokainen maail­man asukas täl­lä het­kel­lä tur­va­paikkaa Suomes­ta hak­isi, niin Suo­mi ei myön­täisi tur­va­paikkaa useille miljoonille. Täl­lä het­kel­lä kri­teer­imme eivät ole näin tiukat.

 33. Yksi asia ei sit­ten muut­tunut. Nyt on jo ker­rot­tu Venäjälle, että kaakon ase­mat avau­tu­vat ke-to yönä ja tieto lev­iää siellä. 

  Mil­loin Suomes­sa päästään siihen, että suomes koske­vat asi­at saadaan tietää edes kohtu­ullisen nor­maalil­la aikataul­ul­la eikä kaikkea tarvitse kuul­la ensin kremliltä?

 34. https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=491
  Val­tioneu­vos­ton päätös SM/2023/27

  “Vaal­i­maan ja Niiralan rajanyl­i­ty­s­paikko­jen kaut­ta Suomeen on ensim­mäisen aamupäivän aikana saa­punut sään­tö­jen­vas­tais­es­ti 29 henkilöä.” Mikä onkaan tämä sään­tö? Hups… 

  Ja paraniko vai heikkenikö suomen tur­val­lisu­us tämän päätök­sen johdosta?

 35. 1988 — Neu­vos­toli­iton rajal­la aseet oli kohti itää ja valvot­ti­in, että poruk­ka ei pääse län­teen. Suomel­la aseet osoit­ti kohti itää ja valvot­ti­in, että sieltä ei tule ketään

  2023 — Rajal­la sekä Suomen että Venäjän aseet osoit­ta­vat Län­teen. Suo­mi pitää väki­val­loin porukan suomes­sa ja venäjä valvoo suomes­ta tulevia. 

  Sel­l­aista se on.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.