Näkökohtia etätyöstä

Kym­menisen vuot­ta sit­ten The Econ­o­mistis­sa oli jut­tu siitä, kuin­ka Yhdys­val­lois­sa yri­tyk­set, jois­sa on tehty etä­työtä, ovat alka­neet vähen­tää sitä ja vaati­neet tule­maan toimis­toon, kos­ka ovat havain­neet, että etä­työtä teke­vien osaami­nen ja tuot­tavu­us ovat jääneet jäl­keen paikalle tule­vista kol­le­go­is­taan. Tieto ja osaami­nen välit­tyvät kohtaami­sis­sa ja kahvi­tun­neil­la. Kotona etätöis­sä ei kohtaa ketään.

Saman­laisia tulok­sia on tul­lut nyt, kun etä­työ on koro­nan myötä suuresti yleistynyt.

Kun toimi­va työy­hteisö siir­tyy etätöi­hin, aluk­si kaik­ki menee hyvin, kos­ka kaik­ki tun­te­vat toisen­sa van­has­taan ja osaa­vat sen mitä pitää osa­ta. Ongel­mat kasautu­vat pikkuhil­jaa. Tulee uusia asioi­ta, joista tieto ei väl­i­ty kun­nol­la. Uuden nuoren työn­tek­i­jän on jok­seenkin mah­do­ton tul­la mukaan työyhteisöön.

Var­maankin kehitetään tapo­ja paran­taa tiedon kulkua etätöis­sä, mut­ta työ­paikan kahvi­huoneen veroista on vaikea kehittää.

Jos ain­oa elämä­nar­vo olisi tuot­tavu­us, etä­työ lopetet­taisi­in melkein kokon­aan.  Mut­ta etä­työn puoles­ta voidaan esit­tää painavia argu­ment­te­ja, joi­ta voi aset­taa vastapain­ok­si jäl­keen jäävälle osaamiselle ja tuottavuudelle.

Raha­nar­voisia asioi­ta ovat työ­matkoi­hin haaskau­tu­va aika ja raha. Per­hekeskeisiä arvo­ja arvosta­vat luop­u­vat mielel­lään tuot­tavu­ud­estaan, jos saa­vat vastapain­ok­si ison omakoti­talon isol­la ton­til­la – joskin siis kaukana muista ihmi­sistä ja palveluista. Eihän se muuten olisi halpa.

Ihmiset halu­a­vat eri asioi­ta. Maaseudul­la omako­ti­a­sum­ista ajat­tel­e­va ei halua, että työ pakot­taa hei­dät ker­rostaloon kaupungis­sa. Jotkut taas halu­a­vat asua Kallios­sa, eikä tämä johdu siitä, että työ­paik­ka olisi lähel­lä –jos työ­paikas­ta olisi kyse, he löytäi­sivät Helsingistä paljon halvem­man paikan asua. Hei­dän elämän­sä on Kalliossa.

Yksi Helsinki­in muut­ta­va tuot­taa 200 000 euron investoin­ti­tarpeen. Tästä run­sas puo­let johtuu asun­nos­ta ja lop­ut koulu­jen rak­en­tamis­es­ta ja muista julk­i­sista palveluista ja infra­struk­tu­urista. Aika paljon pitää tuot­tavu­u­den nous­ta, että se vas­taa rahas­sa tätä uhrausta.

On selvää, että jos 40-vuo­tias työn­tek­i­jä ilmoit­taa, ettei aio elämässään oppia enää mitään uut­ta eikä siirtää omaa osaamis­taan kenellekään toiselle ja voi siten eristäy­tyä etätöi­hin, hän on työ­nan­ta­jan kannal­ta huonom­pi kuin innokkaasti uuteen suh­tau­tu­va ja sosi­aalis­es­ti avoin. Tässä ei olisi mitään ongel­maa, jos palat määräy­ty­i­sivät  markki­nae­htois­es­ti. Hän saisi vähem­män palkkaa. Työ­matkoi­hin kulu­van ajan ja rahan säästämi­nen voi silti tehdä hänelle etä­työn kan­nat­tavak­si. Asiantun­ti­ja-ammateis­sa palkat määräy­tyvät markki­nae­htois­es­ti, joten niis­sä se toimii.

Urake­hi­tys etä­työn­tek­i­jäl­lä on tietysti heikom­pi kuin paikan­päälle töi­hin tule­val­la. Se hei­dän on pakko hyväksyä.

Maakun­nis­sa ajatel­laan, että etä­työ antaa niille mah­dol­lisuuk­sia, kun työn perässä ei tarvitse muut­taa kasvukeskuk­si­in. Näin var­maankin, mut­ta kan­nat­taa muis­taa, että etä­työtä voi tehdä myös ulko­mail­ta käsin, jol­loin elinkus­tan­nuk­set voivat olla niin paljon alem­pia, että tämä kan­nat­taa oikein hyvin. Goal­la on pait­si hal­paa, myös ihan muka­va ilmasto.

Maakun­tien ilo elin­voiman lisään­tymis­es­tä etä­työn avul­la voi olla ennenaikaista. Etä­työ voi nimit­tään joudut­taa yri­tys­ten muut­tamista Helsin­gin seudulle ja Tam­pereelle. Ennen asun­to­jen rajal­lisu­us oli esteenä. Etä­työn ansios­ta tämä este jous­taa. Hyvä­palkkaisten avain­henkilöi­den on joka tapauk­ses­sa asut­ta­va lähel­lä työ­paikkaa, joten tulota­so Helsin­gin seudul­la voi nousta.

= = = =

Tämä kir­joi­tus on itse hyvä esimerk­ki tiedon välit­tymis­es­tä toimis­toista. Kävin torstaina työhuoneessani Aal­to-yliopis­ton talousti­eteen laitok­sel­la ja turi­noin viisi min­u­ut­tia Oskari Nok­so-Koivis­ton kanssa. Ilman tuo­ta kohtaamista nämäkin ajatuk­set oli­si­vat jääneet syn­tymät­tä, eri­tyis­es­ti se, että yri­tys­ten muut­to Helsinki­in kiihtyy etä­työn ansiosta.

47 vastausta artikkeliin “Näkökohtia etätyöstä”

 1. “Raha­nar­voisia asioi­ta ovat työ­matkoi­hin haaskau­tu­va aika ja raha. Per­hekeskeisiä arvo­ja arvosta­vat luop­u­vat mielel­lään tuot­tavu­ud­estaan, jos saa­vat vastapain­ok­si ison omakoti­talon isol­la ton­til­la – joskin siis kaukana muista ihmi­sistä ja palveluista. Eihän se muuten olisi halpa.”

  195 000 euroa mak­soi (ASPin käytin ensi­a­sun­toon) 800neliön oma­tont­ti, 165 neliötä ker­rosala (kak­si ker­rosta ja kel­lar­i­ti­laa lisäk­si). 40 neliön läm­min tal­li ja puu­varas­to, johon mah­tuu on kun­nol­la puu­ta. Tämä on puis­tom­ainen, suo­jel­tu puu­ta­lo-alue. Ennen van­haan talon pystyi nykäisemään kadun reunaan kiin­ni, joten talon taakse jäi piha-alue. Joki menee 40o metrin päästä, ja sen ylit­tämäl­lä riip­pusil­ta ollaankin jo sit­taris­sa, Gigant­ti, mäk­ki, Motonet, punt­ti­sali, eloku­vateat­teri. 400 metriä on musi­ikkipain­ot­teiseen yläas­teeseen, sama etäisyys toiseen suun­taan toinen yläaste. Ala-astekouluja,päiväkoteja, rav­in­toloi­ta, teat­ter­i­toim­intaa, julk­isia palvelui­ta neliök­ilo­metrin sisäl­lä lukuisia. Kaup­pakeskus liki. Urheilupuis­to, jos­sa jäähal­li, golf, hevoset, yleisurheilu, futis, iso leikkipuis­to 5 min fil­laroin­nin päässä. Lähi­likun­ta­paikko­ja, skeit­tipuis­to, puru­ra­ta sama etäisyys. Hiekkak­ent­tä, nur­mikent­tä, kauka­lo 2 min käve­ly himas­ta. 5 min käve­ly pikavuoropy­säkille Helsinki­in ja Turku­un, huoltoase­malle ja 14 min rautatiease­malle. Las­ten kanssa tosi help­po asua.

 2. Täy­tyy kuitenkin muis­taa, että suurin osa koulutet­tu­jenkin ihmis­ten töistä, on tosi­asial­lis­es­ti tyl­siä ja suorit­tavia. Työte­htäviltä vaa­di­taan läpivi­en­tiä ja kaiken­lainen rupat­telu ja innovoin­ti lähin­nä hidas­ta­vat tehtävän valmis­tu­mista. Jos näitä ikäviä töitä voi tehdä vähän mukavam­min, vaik­ka kotona, ei se ole min­ul­ta pois. Koti­olois­sa voi pitää sopivia tauko­ja ja ryt­mit­tää päivää enem­män näköisek­seen, työ­paikoil­la pitää esit­tää työn tekemistä koko päivän, mikä syö lop­ul­ta mon­en mielenterveyden.

  1. Siinä lie­nee myös tosi­asi­as­sa iso­ja ero­ja, mil­lainen työ­paikan kahvi­huone on mis­säkin. Sosi­aal­isil­la ihmisil­lä se lie­nee aika toisen­lainen paik­ka tiedon siirtämisen kannal­ta kuin vaik­ka hil­jaisem­mil­la insinööreil­lä, jot­ka mutustel­e­vat vain ruokansa sanomat­ta kahvi­tauon aikana kenellekään sanaakaan. Olen ollut useil­la työ­paikoil­la, ja näh­nyt aika mon­ta kahvipöytäkult­tuuria. Osal­la työ­paikoista kaikil­la on yhteiseen aikaan kahvi­tauko, osal­la kukin käy tauol­la omaan aikaansa ja osal­la poruk­ka ei ole edes viet­tänyt kahvitaukoa.

   Etä­työ on tul­lut jäädäk­seen. Se on selvää.

   Siitäkin olen samaa mieltä, että etä­työ ei tarkoi­ta fir­mo­jen toimi­paikko­jen merkkaamista maakun­ti­in. Ei etenkään niiden pieni­in kun­ti­in. Mut­ta ei fir­man koti­paikan kir­jaami­nen vält­tämät­tä Helsinki­inkään jää, jos etä­työaikana vero­tuk­sel­lis­es­ti edullisem­min pääsee jatkos­sa kir­jaa­mal­la fir­man koti­paikan vaik­ka Lux­em­burgi­in tai vaik­ka EU:n ulkopuolelle.

   Tes­tailin joskus hiukan erästä etä­työalus­taa, mut­ta en läht­enyt sit­ten kuitenkaan tekemään töitä sille. Kyse oli etä­työstä, jos­sa työt tehti­in ilman työ­suhdet­ta palkkiotoimis­es­ti yksi­no­maan etätöinä. Työt piti tehdä suomek­si ja palkkiot mak­sa­van fir­man koti­paik­ka oli kir­jat­tu Suomen ulkop­uolelle. Siihen suun­taan etä­työaikana tilanne tulee muutenkin men­emään. Etätöis­sä fir­mo­jen sijain­tipaikko­jen kil­pailu on globaalia. Direk­tio-oikeudel­lises­sa työssä fir­mo­jen koti­paikoil­la on väliä, mut­ta jos mak­se­taan vain palkkioi­ta ilman direk­tio-oikeut­ta, niin ei olla tekemi­sis­sä edes Suomen työoikeu­den kanssa, kun ei ole kyse työ­suh­teesta, vaan yrit­täjämäis­es­tä toimin­nas­ta, vaik­ka mak­savia asi­akkai­ta olisikin vain tasan yksi.

 3. Etä­työn edut taita­vat vai­hdel­la työte­htäväko­htais­es­ti. Min­ul­la on sel­l­ainen havain­to, että ohjel­moi­jat tekevät mielel­lään etä­työtä. Tässä on mukana avokont­tor­i­työsken­te­lyn hait­to­jen vält­tämistä. Toisaal­ta, siinä vai­heessa kun (etenkin sulaute­tun jär­jestelmän) ohjelmis­tover­sion inte­graa­tio­ta muuhun jär­jestelmään tes­tataan, lähi­työssä ole­va on tehokkaampi, kun hän itse näkee kood­in­sa toimin­nan käytännössä.

  Kahvi­huoneilmiö voisi toimia tuot­tavu­u­den edis­tämisek­si tässäkin jos vain se koodari malt­taa tul­la sinne kahvi­huoneeseen jut­tele­maan muiden kanssa, eikä jää koneen­sa ääreen kup­pin­sa kanssa. Ohjelmis­toalan ammat­ti­lainen saisi kuul­la teknolo­gias­ta, joten hänen kood­in­sa ohjaa tai tarkkailee ja siihen liit­tyvistä vaa­timuk­sista suun­nit­telijoil­ta ja HW-tes­taa­jil­ta ren­nom­mas­sa ympäristössä.

 4. Käsit­telet tässä kir­joituk­ses­sa pääasi­as­sa yksi­tyisen sek­torin suhdet­ta etä­työhön mikä olisi julkisen sek­torin suhde etä­työhön? Kär­sisikö julkisen sek­torin tuot­tavu­u­den puute etä­työstä myös enem­män vai vähem­män kuin yksi­tyisen sek­torin tuot­tavu­us? Sil­lä vuorovaiku­tus on myös hyvin tärkeää myös julkisel­la kuin yksi­tyisel­läkin sektorilla.Julkinen sek­tori palvelee laa­jem­paa asi­akaskun­taa kuin yksi­tyi­nen sek­tori mut­ta erona että julkisen sek­torin palkat eivät kil­pailea yksi­tyisen sek­torin kanssa.

  1. Mielestäni julki­nen sek­tori pitäisi toi­mi pääosin läs­nä­työnä. Markki­nae­htois­es­ti toimi­va yri­tys kuolee pois mikäli siel­lä on teho­ton­ta etä­työtä, julki­nen ei.

 5. Taas hyvä kir­joi­tus Odelta tärkeästä etä­työ-asi­as­ta. Tätä on syytä käsitel­lä laajemminkin.

  Etä­työssä näyt­tää siltä, että siihen on jo kehit­tynyt kan­sain­vä­li­nen hybridiratkaisu:

  1) Ihmiset tule­vat pienem­pi-kokoiseen toimis­toon vain muu­t­a­m­i­na viikon­päiv­inä / tärkeisi­in kokouksiin.
  2) Yhteyk­siä fir­man ihmisi­in, asi­akkaisi­in, jne. hoide­taan pääosin Somessa.
  3) Insinöörit ratkai­se­vat tämänkin ongel­man vir­tu­aal­i­todel­lisu­udessa / Apple Vision Pro brings 3D objects to life…

  Taan­tu­vas­sa, lap­si­va­jaas­sa Suomes­sa taitaa käy­dä niin, että ihmiset eivät halua tul­la takaisin esim. auto/ih­mis/busi­ness-epäys­täväl­liseen Helsinkiin. 

  Rajusti kas­vavia / stim­u­loivia / eteen­päin pöhi­se­viä vai­h­toe­hto­ja on maail­mal­la vaik­ka kuin­ka monta!

  Nyt on meneil­lään nopeatem­poinen globaali markki­noit­ten uus­jako ja uusien teknolo­gioiden armo­ton pudo­tus­peli. Ennustei­den mukaan Euroop­pa (paikalleen jämähtäneestä, Venäjän kau­pan menet­täneestä Suomes­ta puhu­mat­takaan), ovat tässä rytäkässä häviäjien joukossa. 

  Äskeisen ana­lyysin mukaan maail­man sadas­ta johtavista teknolo­giafir­mas­ta, jot­ka ovat talouskasvun draivere­i­ta, vain yksi on Euroopas­sa, se on Siemens.

  Suomen nykyiseen mega-kri­isi­in ovat tietenkin syyl­lisiä talous­todel­lisu­ud­es­ta irtaan­tuneet marx­i­lainen besser­wiss­er-eli­it­timme ja ymmärtämät­tömät populisti-poliitikkomme. 

  Muis­tuu mieleen Urho Kekkosen tokaisu: “Saatanan tunarit!

  On pakko kysyä: Onko Suo­mi jo menetet­ty tapaus?

  Löy­tyykö Suomes­ta vielä sel­l­aisia todel­lisia ja uskot­tavia kri­isi­jo­hta­jia, jot­ka aset­ta­vat maan edun omansa edelle? 

  Sel­l­aisia kuin Iiro Viina­nen, Man­ner­heim, Ris­to Ryti, Väinö Tan­ner, ken­raali Lennart Oesch (pysäyt­ti Kan­naksen suurhyökkäyk­sen kesäl­lä 1944) ja Urho Kekko­nenkin, joka julisti maa­han hätäti­lan kun oli 63 000 työtön­tä (nyt 300 000), ja jät­ti meille velat­toman maan?

  1. Kekko­nen on huono esimerk­ki kos­ka hän flirt­tailu avoimesti marx­i­lais­ten kanssa.

   1. Hyvä R.Silfverberg,

    Kyl­lä Kekko­nen on aivan eri­no­mainen esimerkki!

    Peruste­lut:

    Stal­in ei onnis­tunut val­taa­maan Suomea kesän 1944 Kan­naksen mas­si­ivisel­la suurhyökkäyksellä. 

    Siitä syys­tä hän antoi Mosko­van ohjauk­ses­sa olleelle, 1918 Mosko­vas­sa peruste­tulle Suomen kom­mu­nis­tiselle puolueelle (SKP) tehtäväk­si kaa­p­a­ta val­ta nimeno­maan ay-liik­keen avul­la. Tämä yri­tys oli pääl­lä aina Neu­vos­toli­iton rom­ah­duk­seen asti 1991. Samaa kaavaa näyt­tää nyt jatka­van Putinkin…

    Kekko­nen, SDP ja Suomen teol­lisu­usjo­hta­jat tekivät kuitenkin salaisen sopimuk­sen Neu­vos­toli­iton ja SKP:n han­kkeen pysäyt­tämisek­si. Vas­tas­sa oli suur­val­ta Neu­vos­toli­it­to, joka ohjasi, koulut­ti suuren määrän suo­ma­laisia marx­i­laisia “hyödyl­lisiä idioot­te­ja” ja rahoit­ti kaap­paushanket­ta massiivisesti…

    Aivan usko­mat­toma­l­la taval­la ja vähän onnel­lakin pysäyt­tämisessä onnis­tut­ti­in! Suo­mi säi­lyi itsenäisenä, län­si­maise­na demokra­tiana, lop­ul­ta liit­tyi EU:hun ja NATOn.

    Tästä uro­teosta saamme pääosin kiit­tää Urho Kekkosen juonikas­ta Nevos­to­jo­hdon flirttailua!

    Kan­nat­taa huo­ma­ta sekin, että nyt Suomen reaal­isosial­is­mi-kokeilu on nyt täy­del­lis­es­ti epäon­nis­tunut, niinkuin kaikkial­la muuallakin.

    Mik­si näin on päässyt käymään? 

    Sik­si, että suo­ma­laiset marx­i­laiset / sosial­is­tit ovat edelleen Karl Marx­in vanke­ja, vaik­ka par­taukko hau­dat­ti­in jo 17.3.19883 Lon­toon High­gat­en hau­taus­maalle ja hänen luokkatais­telu-teo­ri­ansa on mon­een ker­taan todet­tu TÄYSIN VÄÄRÄKSI. 

    Kyl­lä suo­mais­ten marx­i­lais­ten / sosial­istien / ay-liik­keen on jo aika vai­h­taa levyä ja siir­tyä tänne his­to­ri­an oikealle puolelle markki­na­t­alouteen. Se on antanut mil­jardelle hyv­in­voin­tia ja pelas­tanut miljoonat nälältä! Vain se voi taa­ta isän­maamme tur­val­lisu­u­den ja hyvinvoinnin!

    P.S. Par­taukon luokkatais­telu-teo­ri­aan ei sovi ollenkaan vapaan suo­ma­laisen ihmisen etä­työ! Tuo­hon teo­ri­aan ei kuu­lu ihmisen käsitet­tä ollenkaan, saati sit­ten ihmisoikeuk­sia tai riskiyrittäjää!

   2. Kekko­nen hyysäsi aina 1970-luvulle asti kom­mu­nis­te­ja ja antoi niiden tehdä mitä tahansa mut­ta puut­tui jopa demarei­den johta­ja­nim­i­tyk­si­in. Se oli duu­nar­it itse eikä Kekko­nen jot­ka pitivät län­simielis­ten demarei­den puol­ta eivätkä päästäneet kom­mare­i­ta valtaan.

  2. Oivoi. Sep­po uno­hti syyt­tää Koivis­toa ja ay-liiket­tä imperi­u­min­sa heikos­ta men­estyk­ses­tä. Pitääkö olla huolissaan?

   1. Olen samaa mieltä Nim­imerk­ki Fidelin kanssa että jos yrit­täjä ottaa esim lainan jon­ka takuuk­si on kiinitet­ty kyseisen yrit­täjän omaisu­us (asun­to tai koko fir­ma) on hänen kan­net­ta­va se ris­ki eikä markki­naolo­suhtei­den muu­tos pitäisi olla yllä­tys. Toki lainat voi aina suo­ja­ta korkoil­ta mut­ta se mak­saa luon­nol­lis­es­ti enem­män lisää. Ay-liike on sil­loin vas­tu­us­sa jos se on esim kohdis­tanut lait­toman lakon kyseistä yri­tys­tä vas­taan ja tämä lakko on todet­tu työ­tuomiois­tu­imes­sa laittomaksi.

   2. On myös esitet­ty, ettei per­heen käytössä ole­vaa asun­toa pitäisi saa­da pan­ta­ta yri­tyk­sen lain­o­jen vakuudeksi.

 6. No jaa… etätöi­denkin oppimi­nen on sitä uuden oppimista. Niin työn­tek­i­jöille, man­agereille kuin organ­isaa­ti­ollekin. Ja hajautet­tu­ja tiime­jä on har­joitel­tu alal­lani jo parikin vuosikym­men­tä, sisäis­ten ja ulkois­t­en ulkois­tuk­sien myötä. Etä­työti­imeis­sä ei ainakaan lähtöko­htais­es­ti työkaver­it vai­h­du aina muu­ta­man kuukau­den välein, siis aina sitä mukaa kun tyyp­pi alkaa osa­ta jotain ja sik­si pääsee parem­pi­palkkaisi­in tai parem­man urake­hi­tyk­sen töi­hin muualle.

  Omas­ta näkökul­mas­tani työ­paikkani luo­van työn tuot­tavu­us (tai ainakin laatu) rojahti 2020, mut­ta on sen jäl­keen paran­tanut joka vuosi. Ihmisen muisti on lyhyt, mut­ta näp­pituti­na on että olemme 2023 men­neet about samoissa kuin 2019. Sil­loinkin siis kiviri­ip­pana oli ulkois­tuk­sien yleinen byrokra­tia, takkuami­nen ja tek­i­jöi­den vaihtuvuus.

  Lisäk­si, kun kat­son mitä se työ täl­lä het­kel­lä on ja miten sitä tehdään, jos tässä vai­heessa vai­h­taisimme remote firstistä kaik­ki toimis­tolle-mood­i­in 2024, tuot­tavu­us putoaisi taas väli­aikaises­ti — tosin ei niin rankasti eikä niin pitkään, onhan suurim­mal­la osal­la koke­mus­ta siitä toimis­to­työstä muu­ta­man vuo­den takaa. (Tämä siis paluu van­haan, mikä on eri asia kuin joidenkin ilmi­selvästi halu­a­ma “tulet toimis­tolle 8 tun­niksi joka päivä ja olet sen lisäk­si hälytet­tävis­sä ruo­tu­un kel­lon ympäri työ­matkan aikana ja kotona”-tyyli…)

 7. Tämä on mie­lenki­in­toinen ja työ­paikoil­la vaikea aihe. Itse olen suurelta osin samaa mieltä Osmon esit­tämien aja­tusten kanssa, ja aika moni etä­työn mah­dol­lis­tavis­sa töis­sä työsken­televä on var­maan ainakin jol­lain tasol­la samaa mieltä. Mut­ta sit­ten on vähem­mistö niitä, jot­ka alka­vat alka­vat hyp­piä seinille välit­tömästi, jos joku kehtaa esit­tää edes jonk­i­nasteista palu­u­ta toimis­tolle. Osa ker­too ole­vansa val­tavasti tehokkaampia etätöis­sä (mikä saat­taa yksilöko­htais­es­ti jopa pitää paikkansa, ainakin lyhyel­lä aikavälil­lä), osa valit­taa työ­matkaan kulu­vas­ta ajas­ta tai siitä, ettei voi enää hoitaa omia hom­mia jous­tavasti työpäivän lomas­sa, osa taas suo­raan sanoo jopa inhoa­vansa työy­hteisöään ja sen ihmisiä eikä sik­si halua enää “koskaan” tul­la toimistolle.

  Osa perustelee myös asi­aa sil­lä, että aiem­minkin on tehty töitä tiimeis­sä vaik­ka sen jäsenet ovat eri mais­sa, ja tämä toimii ihan hyvin. Ja voi toimi­akin, niis­sä töis­sä joiden jär­jeste­ly muuten täl­laista vaatii tai siitä hyö­tyy. Kovin yht­enäistä työy­hteisöä tuol­laises­sa tuskin kuitenkaan syn­tyy, se mikä on yhteisöön ja siihen kuu­lu­misen tun­teen arvo, on sit­ten toki yksilöstäkin kiinni.

  Etenkin uusille työn­tek­i­jöille täl­lainen malli on todel­la han­kala, ei se ehkä tee työ­porukkaan sisään pääsyä mah­dot­tomak­si mut­ta han­kaloit­taa sitä val­tavasti. Tämäkin toki vai­htelee yksilön mukaan, mut­ta eri­tyis­es­ti hil­jaisem­mille tyypeille seinä saat­taa nous­ta korkeaksi.

  Siitä olen myös hyvin samaa mieltä, että minkään­laisil­la näköpi­iris­sä olevil­la vir­tu­aal­i­työkaluil­la ei päästä aitoon ja spon­taani­in “kahvi­huonekult­tuuri­in” etänä. Näitä on yritet­ty, nykyisessä hom­mas­sani on pari ker­taa viikos­sa kalen­teris­sa varat­tu etä­tauko, jos­sa koete­taan koo­ta porukkaa jut­tele­maan muus­ta kuin työa­sioista. Paikalla on parhaim­mil­laan ehkä 5–6, heikoim­mil­laan 1–2 henkilöä. Yksin on vähän han­kala jutel­la niitä näitäkään. Isom­mas­sa porukas­sa etänä taas on selkeä haaste osal­lis­taa kaik­ki, jot­ka ovat paikalla.

  Aika pieni vähem­mistö taitaa myös lop­ul­ta olla se, jolle etä­työn tärkein point­ti on päästä fyy­sis­es­ti kauas työ­paikalta. Suurim­mal­la osal­la kuitenkin on tarve tai halu käy­dä siel­lä toimi­paikalla ainakin joitakin ker­to­ja kuukaudessa ja joku sato­jen kilo­me­trien etäisyys on liian iso kynnys.

  Itse näk­isin ja toivoisin, että jonkin­lainen kor­jaus­li­ike entisen kult­tuurin suun­taan tulisi vielä. Pakotet­tu sään­nölli­nen toimistopäivä on yksi mut­ta huono malli, parem­pi olisi miet­tiä asi­aa työn sisäl­lön kaut­ta jär­jestämäl­lä sään­nöl­lisiä tapaamisia kasvo­tusten niis­sä tiimeis­sä tai vas­taavis­sa, jois­sa työtkin todel­lisu­udessa tehdään.

 8. Etä­työn tar­joa­ma työn paikkasi­don­naisu­u­den purkau­tu­mi­nen voi tuot­taa yllät­täviä vaiku­tuk­sia. Yhä use­ampi pro­fes­sori ei enää asu työsken­tel­y­seu­tukun­nal­laan vaan ihan muual­la, hoitaen virkaansa osin etänä ja osin käymäl­lä pari päivää viikos­sa paikan pääl­lä. Tämä ei ole yliopis­toy­hteisölle eikä sijain­tikaupungille hyvä asia. Tässä on usein kyse puoli­son työ­paikan sijain­nista ja siitä, ettei lap­sien kanssa halu­ta muut­taa kesken kouluvuosien.

  Tässä taan­noin haas­tatelti­in TEK-lehdessä Joen­su­us­sa Itä-Suomen yliopis­tol­la työsken­televää pro­fes­so­ria, joka asui puolison­sa työn ja las­ten vuok­si Turussa.

  “Sun­nun­taisuo­ma­laises­sa julka­istavas­sa repor­taa­sis­sa matkuste­taan yhden matkalaukkupro­fes­sorin, Itä-Suomen yliopis­ton his­to­ri­an pro­fes­sorin Maria Läh­teen­mäen, kanssa Joen­su­us­ta kotikaupunki­in Helsinki­in. Läh­teen­mä­ki kul­kee viikoit­tain 400 kilo­metrin työ­matkan junal­la. Hänel­lä on Joen­su­us­sa kakkosasunto.

  - En tiedä, olenko oikeas­t­aan tääl­lä. En tunne täältä mui­ta kuin yliopis­ton väkeä. Teat­te­ria, kon­sert­te­ja ja muu­ta kult­tuuria on vain viikon­lop­puisin, enkä ole sil­loin koskaan paikalla. Ain­oa sivistys, mitä pääsen tääl­lä har­ras­ta­maan, on avan­touin­ti talvisin, Läh­teen­mä­ki kuvailee Joensuuta.”
  Kar­jalainen 22.10.2017

  Eli kumpaan suun­taan etä­työn laa­jem­pi sal­lim­i­nen vaikut­taisi enem­män: liikkuisiko enem­män avain­henkilöitä pois Pääkaupunkiseudul­ta kuin takaisin?

 9. Etä­työstä ja sen haitoista puhut­taes­sa pitäisi ottaa huomioon myös Teams-kok­ouk­set talon ulkop­uolis­ten osa­puolien kanssa. Oma koke­mus suun­nit­telu-/kon­sult­tialal­ta on se, että läs­nä­työn edut ovat pienem­mät kuin mitä ne oli­vat vielä ennen Team­sin hyökyaal­toa. Kahvi­tun­nil­la tapah­tu­vaa tiedonva­i­h­toa ei tapah­du, kun sekä aamu- että iltapäivä on varat­tu kok­ous­tamiselle luu­rit korvil­la. Sil­loinkin, kun kalen­teri olisi kok­ouk­sista vapaa, kahvi­huoneeseen ei vält­tämät­tä tule men­tyä, kos­ka ole­tusar­vois­es­ti muut kol­le­gat ovat kuitenkin varat­tuina kok­ouk­sis­saan. Toki toimis­tol­la kuitenkin tapaa kol­le­goi­ta edes ohi­men­nen huo­mat­tavasti use­am­min kuin oman kodin suojissa.

  Tietäisiköhän joku, onko tutkit­tua tietoa siitä, mitkä ihmis­ryh­mät suo­si­vat eniten etä­työtä? Per­heel­liset, joiden päiväkoti­in ehtimi­nen helpot­tuu? Pidem­piä yöu­nia arvosta­vat nuoret? Vai erakoi­tu­miseen taipu­vaiset yksineläjät?

 10. Itse en tain­nut oikein oppia tehdä töitä kotoa käsin ja sik­si tuli puolen vuo­den jäl­keen kenkää YT:ssä ensim­mäisenä koron­avuon­na. Olin kuitenkin tehnyt 33 vuot­ta töitä toimis­tois­sa ja olin pitänyt huolen että kodin ja työ­paikan väli­nen mat­ka ei ole ylit­sepääsemät­tömän han­kala, ja opin naut­ti­maan työ­paikan yhteisöl­lisyy­destä ja aktivi­teeteista työa­jan jäl­keen ja sit­ten kaik­ki lop­pui kuin seinään. Per­heen kanssa ehti olla ihan tarpeek­si vaik­ka oli töis­sä mut­ta nyt kun töitä ei ole tun­tuu siltä kuin ei olisi yhtään vapaa­ta vaan kaikkia men­e­misiä kytätään. Se että pitää elää työt­tömyysko­r­vauk­sil­la palkan sijaan työl­listää siinä määrin kun pitää pilkkoa halko­ja sähkölasku­jen hillit­semisek­si ja vil­jel­lä kurpit­so­ja ja tomaat­te­ja ja leipoa omat leivät ruoka­meno­jen säästämisek­si. Mit­taa eikö omavaraisu­us ole ekol­o­gista jonkun Woltin tai Foodor­an sijaan joka tun­tuu ole­van etä­työläis­ten pääasialli­nen ravintolähde?

  Olkaa te vain onnel­lisia joil­la työ­paik­ka on, riip­pumat­ta siitä onko se etä- vai toimis­to- vai keik­ka- vai hant­ti­hom­maa. Ei mul­la muu­ta täl­lä kertaa.

 11. Olisiko tässä vahin­gos­sa sekoit­tunut oppimi­nen ja juoru­ami­nen? Ei oppimi­nen tapah­tuu kahvi­huoneessa, siel­lä juorutaan.

  Väitän että suuri, ellei suurin osaa oppimis­es­ta tapah­tuu sem­i­naareis­sa, work­shopeis­sa, luke­mal­la ja varsinkin tekemäl­lä. Ja se tapah­tuu parhait­en kun voi keskit­tyä aiheeseen ilman keskey­tyk­siä. Tämä on nimeno­maan etä­työn yhdestä val­teista. Että saa rauhas­sa, kun aika on otolli­nen, keskit­tyä oppimiseen tai ongelmien ratkaisemiseen.

  Täl­lä en väitä että tapaami­nen kasvo­tusten olisi hyödytön­tä. Oppimis­ar­gu­ment­ti­in en usko, se ei vaku­u­ta. Tiedon­jakoar­gu­ment­ti­in voin yhtyä osit­tain. Mut­ta kan­nat­taa miet­tiä asi­aa toiseltakin kan­til­ta. Olisiko ken­ties tiedon­jakos­trate­gias­sa paran­tamista jos työ­paikalla tiedonkulku vaati sen että henkilöstö juoru­aa kahvihuoneessa…

   1. Jokainen tyylil­lään, minä pystyn samaan pienem­mäl­lä hiilijalanjäljellä.

    Tämä tutkimus taitaa kuitenkin tukea etä­työtä vahvasti.

    Työelämä | Tutkimus: Etä­työn täysin vapaasti sal­livien yri­tys­ten myyn­ti kehit­tyi selvästi mui­ta yhtiöitä parem­min: https://www.hs.fi/talous/art-2000009996356.html

   2. Vuosikym­me­nien koke­muk­sel­la (juurikin Espoon Otaniemestä) voin ker­toa, että kahvipöytä- ja käytäväkeskusteluista voi toki saa­da ajatuk­sia siitä mitä pitäisi itse selvit­tää — mut­ta oppimisen väli­neek­si niistä har­voin on. Tämä tuli tajut­tua jo vuosia sit­ten, kun heräsi siihen, että aika moni oman osaamisen tuke­na ollut “kaikki­han tietävät, että…” ‑fak­ta olikin käytän­nössä joukko tari­noin­tia, väärinymmär­ryk­siä ja perus­tee­ton­ta auk­tori­teet­tiuskoa. (Tosin tämä iski läpi tajun­nan lop­ullis­es­ti vas­ta erästä Vint Cerfin esi­tys­tä kuunnellessa…)

    Onnek­si parin viime­vu­osikymme­nen aikana tieto on tul­lut yhä helpom­min saatavak­si eikä ole enää minkään kauko­lainan tai artikke­liko­pi­oin­tipalvelun takana. Joka tapauk­ses­sa Nul­lius in ver­ba on ihan pätevä peri­aate tiedonhank­in­taan ja oppimiseen.

   3. Ker­ran viikos­sa on eri asia kuin viisi ker­taa ja 40 tun­tia viikossa.

   4. Niin, eikös tuo ole jos mah­dol­lista jo täl­läkin het­kel­lä jos kyseessä on osakey­htiö ? Kom­mandi­it­tiy­htiöi­den kohdal­la jär­jeste­lyt ovat päin­vas­taisia. Siinä on suurem­pi ris­ki kuin osakey­htiöi­den kohdalla.

  1. Se, pitääkö kahvi­huonekeskustelu­ja hyödyl­lis­inä vai haitallisiana, riip­punee työn luon­teesta. Min­un havain­to­jeni mukaan työt, jois­sa luo­daan asioi­ta joi­ta kukaan ei ole tehnyt ennen ja jois­sa tarvi­taan usei­den eri alo­jen osaa­jien asiantun­te­mus­ta, edis­tyvät heikosti ilman kahvi­huonekeskustelui­ta. Kaiken lisäk­si yllät­tävän moni idea kumpuaa aiheen ohi käy­dy­istä tai kuul­luista keskusteluista.

  2. Entisessä työssä parhaat ideat ja keskuste­lut käyti­in myöhäisil­tapäiväl­lä kahvipöy­dässä kun pöhisi­jäpo­mot oli palavereis­sa amerikkalais­ten kanssa.

 12. HS:ssä tänään amerikkalainen selvi­tys jos­sa ver­tail­tu eri­laisia yrityksiä:

  “…niis­sä yhtiöis­sä, jois­sa paikallaolo­vaa­timus oli rajoitet­tu pari­in päivään viikos­sa, myyn­ti kasvoi kak­si ker­taa nopeam­min kuin niis­sä yhtiöis­sä, jois­sa oli olta­va paikalla koko ajan. Etä­työtä suo­si­vat yhtiöt pystyivät palkkaa­maan väkeä nopeam­min ja laa­jem­mal­ta maanti­eteel­liseltä alueelta…”

  Toivoisin että keskustelus­sa tuo­taisi­in enem­män esille tutkimus­tu­lok­sia eikä omako­htaista mutua siitä miten itse kukin tekee ja kokee. Se oma näkökul­ma on kuitenkin aika rajallinen.

  Ihmis­ten aivop­uolisko­jen toim­inta, sosi­aal­isu­us, keskit­tymis- ja oppimiskyky myös poikkea­vat. Samoin työroolit ja toimis­to­jen olosuhteet. 

  Kolmekymp­pinen voi toimia ja ajatel­la eri taval­la kuin seit­semänkymp­pinen eikä sil­loin kan­na­ta sanoa että kaikille sopii tämä yksi ja tiet­ty malli kun se ker­ran min­ulle sopii. 

  Yri­tys joka pakot­taa kaik­ki samaan ei pysty hyö­dyn­tämään sitä eri­laisu­ut­ta tehokkaasti. Vaik­ka kahvi­huoneessa olisikin väkeä paikalla.

  1. Hyvä kom­ment­ti. One size fits all ei toi­mi hyvin asiantun­ti­jatöis­sä, eli sel­l­ai­sis­sa töis­sä ja yhteisöis­sä, jois­sa etä­työ yleis­es­ti ottaen on mahdollista.

   Oman kri­ti­ikki­ni kär­ki kohdis­tuu siihen, että täl­lä het­kel­lä etä­työssä men­nään mielestäni liikaa yksilöi­den eikä työn ja organ­isaa­tion tarpei­den mukaan. Jos tiimin työtä tehostaisi se, että kaik­ki ovat vaik­ka ker­ran kah­teen viikkoon fyy­sis­es­ti samas­sa tilas­sa, mut­ta osa tek­i­jöistä ei vain yksinker­tais­es­ti suos­tu tule­maan paikalle, niin mikä sil­loin on varsi­nainen ongel­ma. Ei mielestäni ainakaan se, että työ­nan­ta­ja vaatii läsnäoloa.

   1. Olen seu­ran­nut sivus­ta ihmisiä jot­ka kom­mu­nikoi­vat työasiansa luon­te­vim­min ja myös tehokkaim­min käyt­tämäl­lä tek­stipo­h­jaista kom­mu­nikaa­tio­ta eri välineil­lä. Samat ihmiset istu­vat sen pakol­lisen kak­si­tun­tisen läs­nä­palaverin useim­miten hil­jaa nurkas­sa ja kahvin juo­vat oman työpöytän­sä ääressä. Poikkeustapauk­sia ihan var­masti, mut­ta niin ovat ne amerikkalaishenkisen hyper­sosi­aaliset verkos­toitu­jatkin jot­ka ovat ali­no­maa henkilöko­htais­es­ti liik­keel­lä tilaisu­ud­es­ta toiseen levit­täen ja keräten tietoa ja kon­tak­te­ja. Molem­mat ovat tärkeitä, molem­mil­la on oma per­soon­alli­nen tapa toimia ja useim­miten tykkäävät omas­ta työstään. Kum­mallekin ihmistyyp­ille pitäisi olla paik­ka ja mah­dol­lisu­us olla oma itsen­sä töis­sä. Kuten niillekin jot­ka jäävät sosi­aal­isu­udeltaan tuo­hon välille. Joskus työ­nan­ta­ja ja johto tun­tu­vat luule­van että pelkkä paikallao­lo riit­tää ja kaik­ki tarvit­ta­va tieto liikkuu itses­tään kun­han ollaan samas­sa tilas­sa, vaik­ka tehokkaan ja myös työn­tek­i­jää palk­it­se­van työn tekemiseen tarvi­taan ohjaus­ta, välineitä, ruti­ine­ja, ihmis­tun­te­mus­ta, viestin­tää, seu­ran­taa ja vaivannäköä.

 13. Miten olisi vero ihmis­ten kohtaamisille? Mitä pitem­pi mat­ka on kul­jet­tu ja mitä use­ampia ihmisiä on jo tavan­nut, sitä isom­pi. Mitä vähem­män aikaa edel­lis­es­tä kohtaamis­es­ta, sitä pienem­pi. Inti­imeille kohtaamisille myös isom­pi vero.

  Tämä vero sisäistäisi tar­tut­tamis­ten aiheut­ta­mat ulkoisvaikutukset.

  Mitä uuden kek­simiseen tulee, kahvi­huone ei todel­lakaan ole se paik­ka. Hil­jaisen tiedon siirtämiseen (tämä lie­nee paljon tärkeäm­pää kuin innovoin­ti!) kahvi­huone var­maan käy.

 14. Aika rankko­ja yleistyksiä.

  Oma­l­ta osalta korona-aika merk­it­si tässä suh­teessa lin­jaor­gan­isaa­tion mukaisen mon­elle paikkakun­nalle jakaan­tuneen tiimin sisäisen tiedonväl­i­tyk­sen moninker­tais­tu­mista ja sitä, että ihmiset oppi­vat vih­doinkin tun­temaan toisen­sa edes jotenkin. Tässä sään­nöl­liset vir­tu­aaliset “aamukahvit” ovat osoit­tau­tuneet hyvin tehokkaik­si vrt. ihmiset kahvit­tel­e­vat pienis­sä sul­je­tuis­sa porukois­sa ja yhteisiä f2f tapaamisia on ehkä ker­ran vuodessa, jos silloinkaan.

  Samaan aikaan on käynyt ehkä suurem­pi muu­tos omas­sa työnku­vas­sa — niskas­sa on noin 10 m€ pro­jek­tit (kiitos luot­ta­muk­ses­ta, mut­ta ehkä vähempikin tutkimus­ra­hoi­tus olisi piisan­nut…) — tek­i­jöitä on toki mon­es­ta muus­takin organ­isaa­tios­ta, mut­ta oman talonkin kohdal­ta luokkaa 90% tek­i­jöistä sijait­see joko muis­sa raken­nuk­sis­sa samal­la kam­puk­sel­la tai muual­la maas­sa. Joten jos menisin kont­to­rille työsken­telemään omaan huoneeseeni, niin miten yhteistyö siitä oikein paranisi? Tietysti kas­vokkain kan­nat­taa nähdä aina sil­loin täl­löin, mut­ta sään­nölli­nen reis­saami­nen ympäri­in­sä ei var­maankaan olisi järkevää.

  Oppimisen osalta viimeiset pari vuot­ta ovat var­maan olleet inten­si­ivisim­mät vuosikausi­in — uudet aiheet ja uudet innos­ta­vat kollee­gat ovat motivoineet ja aut­ta­neet tässä pros­es­sis­sa — tosin kuin se van­ha samas­sa lokaa­tiois­sa kaavoihin kangis­tunut sisään­päin­läm­peävä hapan­naamo­jen jen­gi, joka lähin­nä hal­vaan­nut­ti kaiken ideoin­nin. Luu­len­pa myös, että moni muu nyky­i­sis­sä pro­jek­teis­sani työsken­televä tun­tee oppi­neen­sa kaiken­laista uut­ta ja ideoiden läht­e­neen kuplimaan.

  Toki nuo­rille uusille tulokkaille tilanne voi olla varsin han­kala, jos ja kun lähim­mät kollee­gat ovat vain puhu­via päitä etä­palavereis­sa — ja tähän olisi tietysti hyvä miet­tiä toimivia järke­viä ratkaisuja.

 15. Kun tutkit­tua tietoa etä­työn vaiku­tuk­ses­ta työn tuot­tavu­u­teen ja yri­tys­ten men­estyk­seen on niukan­lais­es­ti, niin on houku­tus­ta tar­jo­ta omia mielip­iteitä vas­tauk­sek­si. Poli­itikkoa vaivaa huoli, miten muu­tos vaikut­taa oman paikkakun­nan menestykseen.

  Etä­työkult­tuuri on vielä kehi­tys­vai­heessa. Työn­jo­hto, tiim­it ja työn­tek­i­jät hake­vat toimivia ruti­ine­ja niin asial­lisen kuin vapaam­mankin kanssakäymisen osalta. 

  Onko kissan väril­lä väliä, kun­han se pyy­dys­tää hiiriä?

 16. Yksi tärkeä tek­i­jä joka puoltaa etätöitä on päästö­jen vähen­tämin. Tietenkään pelkästään senkään varaan ei päätök­siä pidä perus­taa, mut­ta se pitää ottaa vakavasti!

  Sitä perustel­lun­paa etä­työn tekem­i­nen kuitenkin on, mitä suurem­pi hiil­i­jalan­jäl­ki sil­lä väl­tetään. Väitän että eniten siinä saavutet­taisi­in jos matkus­tamista vähen­täi­sivät ensik­si ne jot­ka seilaa­vat ympäri maail­maa, eli varakkain osa kansas­ta ja ne jot­ka tekevät sitä kevyin perustein tehtävi­in­sä liittäen.

  Kan­nat­taa miet­tiä meneekö “työ­paikalle” Var­tiuk­seen kuten Orpo helikopter­il­la, höpisemään jotain tyhjän­päiväistä medi­alle kun saman voisi tehdä vaik­ka kotoa. Mut­ta kun vapaa matkus­t­a­mi­nen houkut­taa niin vaikeaa­han siitä on luop­ua jos vaan mak­saa sille löytyy. 

  Jos jonkun mielestä itselle sopii etä­työ, eikä se aiheuta lisää kus­tan­nuk­sia kenellekään tai hait­taa muiden työsken­te­lyä, niin mikä olisi syy mik­si etä­työtä ei kan­nat­taisi suosia? Ja onhan turhan matkus­tamisen vält­tämi­nen työtä myös ilmas­ton­muu­tos­ta vastaan!

  1. “Kan­nat­taa miet­tiä meneekö “työ­paikalle” Var­tiuk­seen kuten Orpo helikopter­il­la, höpisemään jotain tyhjän­päiväistä medi­alle kun saman voisi tehdä vaik­ka kotoa. Mut­ta kun vapaa matkus­t­a­mi­nen houkut­taa niin vaikeaa­han siitä on luop­ua jos vaan mak­saa sille löytyy.”

   Orpo nyt on turhin ja kyvyt­tömin päämin­is­teri vuosi­in, ja tässä on aika mon­ta huonoa jo ollut ennen hän­tä. Mut­ta silti hän on vain vielä näi­hin edel­lisi­in huonoi­hin ver­rat­tuna rimanal­i­tus. Suo­ma­lainen mer­i­tokra­tia on… anteek­si, sitä ei ole.

   1. Mut­ta silti hän on vain vielä näi­hin edel­lisi­in huonoi­hin ver­rat­tuna rimanal­i­tus. Suo­ma­lainen mer­i­tokra­tia on… anteek­si, sitä ei ole. 

    Orpo voit­ti vaalit, hän on hyvä siinä pelis­sä minkälaisek­si eri­toten medi­an sen on pedan­nut. Valitet­tavasti siinä pelis­sä men­estyy kar­rikoiden he jot­ka vale­htel­e­vat härskeimmin.

    Orpo onkin joko jäätävän hyvä kak­soisa­jat­teli­ja, että hän uskoo keskenään ris­tiri­itaisi­in asioi­hin jos hänen oma nousun­sa sitä vaatii. Tai sit­ten on hän oscar-tason näyttelijä.

    Vaalien alla Orpo väit­ti että Kokoomuk­sen veronalen­nuk­sia ei tehdä velak­si (todel­lisu­udessa kaik­ki data ja ennus­teet näyt­tävät että veronalen­nuk­set vähen­tävät julkisen sek­torin tulo­ja ja lisäävät toteu­tu­vaa ali­jäämää, eli veronalen­nuk­set tehdään velaksi). 

    Orpo väit­ti että työn­teosta tehdään kaikille nyky­istä kan­nat­tavam­paa paran­ta­mal­la kan­nus­timia (todel­lisu­udessa hal­li­tus paran­taa kan­nus­timia vain hyväo­saisille, vähä­tu­loisille työn­teon kan­nus­timia heiken­netään pois­ta­mal­la sosi­aal­i­tukien suo­jao­suuk­sia, jol­loin heille jää vähem­män työn­teosta käteen).

    Orpo väit­ti että hal­li­tus suo­jelee Suomen luon­non­ti­laiset met­sät (todel­lisu­udessa hal­li­tus nyt pain­os­taa suo­jelua valmis­tel­e­vaa työryh­mää esim. hal­li­tu­so­hjel­makir­jauk­sil­la, että kri­teere­itä tulkit­taisi­in tyyli­in niin että käytän­nössä juuri mitään ei tarvit­sisi suojella).

    Orpo väit­ti että sote-sek­tori ei tarvitse enem­pää rahaa, vaan sen sijaan hänen hal­li­tuk­sen­sa tehostaa sotea mil­jardil­la (oikeasti hal­li­tus nyt kipuilee juuri sote-sek­torin kanssa ja näyt­tää että kulut kas­va­vat juuri kuten vasem­mis­to asian suo­raan vaali­ten­teis­sä sanoi, mitään tehostamista ei ole näköpi­iris­sä ja tehost­a­mi­nenkin tarvit­see alku­vai­heessa investoin­te­ja ja säästöt tule­vat myöhemmin).

    Ja niin edelleen. Ongel­ma tässä yhteiskun­nan kannal­ta tietenkin on, että kun media välit­tää vain Orpon välit­tämiä val­heel­lisia väit­teitä, mut­ta ei kai­va ja ker­ro meille aiem­mis­sa esimerkeis­säni suluis­sa ole­via fak­to­ja, kansalaiset jäävät väärän tiedon varaan.

    Poli­ti­ik­ka on rik­ki, kos­ka medi­akin on rik­ki val­lan vahtikoiran roo­lia arvioiden. Se yrit­tää takoa kus­tan­nuste­hokkaasti tulosta kuten muutkin bis­nek­set, mikä ei ole yhteiskun­nan etu.

    Jutut pitäisi tehdä näin, että poli­ti­ikko­jen väit­teisi­in tehtäisi­in aina faktantarkistukset:
    https://journalisti.fi/artikkelit/2023/09/viestintaministeri-lulu-ranteen-mielesta-media-kirjoittaa-perussuomalaisista-negatiivisesti-ranne-toivoo-monipuolisempaa-mediaa/

    Sen sijaan ne tehdään 99% ajas­ta vaikka­pa näin, mis­sä poli­it­tikko saa vapaasti määritel­lä koko nar­rati­ivi­in eikä mitään hänen esit­tämiään väit­teitä haas­tate­ta lainkaan:
    https://yle.fi/a/74–20051527

    Täl­läisessä pelis­sä men­estyy ne joille totu­us on vain yksi väline työkalu­laatikos­sa, tai lisä­mauste joil­la tarvit­taes­sa mauste­taan itselle sopivia nar­rati­ive­jä. Ei ole siis ihme että saamme maamme johtoon sat­usetiä joil­la jalat eivät ole tukev­asti maas­sa, vaan luvas­sa on ohut­ta yläpil­veä ja ide­ol­o­gista seka­sotkua jon­ka kylvämää kur­ju­ut­ta tulemme niit­tämään vielä pitkään.

    Viime viikol­la hal­li­tuk­semme antoi näyt­teen tiedev­as­taisu­ud­es­ta ja ideologisuudesta:
    https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009999707.html

    Täl­lä viikol­la hal­li­tus­poli­itikot maalit­ta­vat apu­laisoikeuskans­le­ria kos­ka hän puo­lusti laki­in perus­tu­vaa päätöksentekoa:
    https://twitter.com/MarjoOllikainen/status/1727332847101616478

    Ville Ranta tiivisti asian hyvin ja ytimekkäästi:
    https://www.iltalehti.fi/villeranta/a/f5f0c091-b2dd-41f4-b92f-b02cf40e8d7e

    Täl­läistä sekoilua täl­lä viikol­la, saa nähdä minkälaista ensi viikol­la. Toiv­ot­tavasti kaikille on tässä­vai­heessa jo selvää että keis­ar­il­la ei ole vaatteita.

 17. Etä­työn vaiku­tus työn tuot­tavu­u­teen riip­puu var­mas­tikin erit­täin paljon ensik­sikin tehtävän työn luon­teesta ja toisek­seen työy­hteisön koheesiosta.

  Itse olen työsken­nel­lyt lähin­nä laite­valmis­tuk­sen tuoteke­hi­tyk­sen ja asi­akas­toim­i­tusten paris­sa, jol­loin etä­työtä voi olla vain osa työa­jas­ta. Lait­teen luokse on päästävä viet­tämään aikaa yhdessä porukalla, myös sof­t­a­porukan osallistuessa.

  Esi­henkilölle on suuri helpo­tus, jos hän voi kiertää tapaa­mas­sa porukkaa paikan pääl­lä ja saa ryh­mä­palavereis­sa ihmiset samaan huoneeseen. Ilmapi­iri on sil­loin ais­tit­tavis­sa, ei tarvitse arvailla.

  Toinen jut­tu on siinä, että etä­työ vaatisi ergonomiset työti­lat koti­in, mikä edel­lyt­tää huo­mat­tavasti tilaa, joka taas mak­saa. En oikein halu­aisi käyt­tää puol­ta olo­huonet­ta työpis­teen rak­en­tamiseen, eikä esimerkik­si säng­yn alle piiloon tait­tuvia korkeussäädet­täviä pöytiä tai ergonomisia työ­tuole­ja ole kaupoista löy­tynyt hake­mal­lakaan. Itse olen sik­si läht­enyt siitä, että työ­nan­ta­ja jär­jestäköön ergonomiset työti­lat omi­in tiloi­hin­sa ja vietän kotona aikaa lähin­nä sairaana/puolikuntoisena.

  Nämä huomioonot­taenkin, työ­paikoil­lani työn­tek­i­jät (ylem­piä toim­i­henkilöitä) ovat saa­neet oman hark­in­tansa mukaan tehdä etätöitä sen mukaan mitä työ sal­lii. Järkevä työ­nan­ta­ja tekee työ­paikas­ta niin viihty­isän ja sijoit­taa sen niin, että työn­tek­i­jät halu­a­vatkin tul­la paikalle. Hyvään sijain­ti­in pääsee hel­posti julk­isil­la mon­es­ta suun­nas­ta ja moni polkupyöräl­lä tai kävellen (yleiset pref­er­enssit näkee aika hyvin tyhjien toim­i­tilo­jen määrästä ja tilo­jen vuokratasosta).

 18. Tutkimuk­sis­sa on havait­tu, että kokenei­den työn­tek­i­jöi­den tuot­tavu­us on paran­tunut etätöi­hin siir­tymisen jäl­keen, mut­ta nuorten ja koke­mat­tomien tuot­tavu­uske­hi­tys on ollut heikkoa—kyse ei ole pelkästään kahvi­tauoista, vaan ihan ylipään­sä työn yhtey­dessä käytävästä keskustelus­ta työa­sioista, neu­voista, ohjaamis­es­ta ja verkos­to­jen luomis­es­ta. Eli juuri siitä avokont­to­ril­la ser­min yli keskustelus­ta, jos­ta mon­et halu­a­vat pakoon.

  On ihan aito ris­ki, että pitkän ajan tuot­tavu­uske­hi­tys kään­tyy huonoon suun­taan, jos yri­tyk­set onnes­saan otta­vat kokeneista tek­i­jöistä mak­sim­imäärän tuot­tavu­ut­ta irti, ja samal­la laimin­lyövät uuden osaamisen kehit­tymisen. Aluk­si voi tun­tua lämpimältä kuin kusisi housu­un pakkasel­la, mut­ta pitkän päälle voi käy­dä todel­la huonosti.

  Onhan toki mah­dol­lista että tekoä­ly kehit­tyy niin pitkälle, että Chat­G­PT tule­vaisu­udessa tar­joaa parem­pia neu­vo­ja kuin kokenut kol­le­ga, mut­ta siinä vai­heessa asiantun­ti­jatyön rooli muut­tuu muutenkin aivan totaalis­es­ti, ja koti­in jäädään ihan vaan työt­tömyy­den vuoksi…

  1. “Tutkimuk­sis­sa on havait­tu, että kokenei­den työn­tek­i­jöi­den tuot­tavu­us on paran­tunut etätöi­hin siir­tymisen jäl­keen, mut­ta nuorten ja koke­mat­tomien tuot­tavu­uske­hi­tys on ollut heikkoa—kyse ei ole pelkästään kahvi­tauoista, vaan ihan ylipään­sä työn yhtey­dessä käytävästä keskustelus­ta työa­sioista, neu­voista, ohjaamis­es­ta ja verkos­to­jen luomis­es­ta. Eli juuri siitä avokont­to­ril­la ser­min yli keskustelus­ta, jos­ta mon­et halu­a­vat pakoon.

   On ihan aito ris­ki, että pitkän ajan tuot­tavu­uske­hi­tys kään­tyy huonoon suun­taan, jos yri­tyk­set onnes­saan otta­vat kokeneista tek­i­jöistä mak­sim­imäärän tuot­tavu­ut­ta irti, ja samal­la laimin­lyövät uuden osaamisen kehit­tymisen. Aluk­si voi tun­tua lämpimältä kuin kusisi housu­un pakkasel­la, mut­ta pitkän päälle voi käy­dä todel­la huonosti.”

   Etä­työn pain­ot­ta­mi­nen nyt on vain yksilökeskeisen lib­er­al­is­min jatku­moa. Nämä henkilöt ajat­tel­e­vat ain­oas­taan omaa etu­aan. Mut­ta täl­läi­nen minäminäminä-maail­ma tänne piti luo­da minäminäminä-ihmisille.

 19. Aijai että etä­työn­ntek­i­jät paho­ja ja tyh­miä maalaisia ja lähi­työn­tek­i­jät älykkäitä parem­pia ihmisiä kaupunkilaisia 

  Oikeasti har­va tekee vain etätöitä, suurin osa on lähitöis­sä 2–3 pv/vko

  Mut­ta silti en enää tule keskus­taan Helsingis­sä. Ei oo mitään tarvet­ta nykyään keskus­tan palveluille joi­ta ei enää ole 

  Ainakin val­ti­ol­la kavereil­la on melkein etä­työ­pakko. Kas kun ei oo enää kaikille edes deske­jä olla siel­lä yhtä aikaa. Oikeasti molem­pi parem­pi. Lap­sille Helsin­ki ei ole paras

 20. Har­van työ on sel­l­aista seu­rapi­iriper­ho­sen työtä mitä poli­itikot ja lob­bar­it tekee. Ei se duu­ni parane siitä että menee kont­to­rille ditä tietokonet­ta tako­maan. Oikeasti mon­es­sa työssä ei myöskään tehdä huikeaa uraa, selvyy­den oppimi­nen tapah­tuu sitä konet­ta takoes­sa. Taitaa nyt olla rajalli­nen käsi­tys miten sosi­aal­isia työt ovat. Kaik­ki ei ole kek­si­jöitä tai tutk­i­joi­ta tai opettajia.

 21. Oi miten ihanaa tänäänkin men­nä val­oisaan toimis­toomme töi­hin. Siel­lä on muka­vat säkki­tuolit, val­oisat kok­oushuoneet, hyvä kahvikone, väli­palak­si hedelmiä rahkaa leipää vaik­ka mitä, ja tietenkin siel­lä on työkavere­i­ta, joiden kanssa muka­va vai­h­taa ajatuk­sia. Voi oppia uut­ta, voi neu­voa nuorem­pia, voi ihan vaan naut­tia ihmis­ten seurasta. 

  Kotona ei olisi mitään näistä. Ja tart­tisi itse käy­dä kaupassa. 

  En ymmär­rä mik­si jäisin himaan. Sehän olisi epä­mukavaa. Ja tulisi tehdyk­si töi­den ohel­la kotitöitä.
  Työ­matkalla met­rossa voin lukea romaa­nia ja töi­den jäl­keen men­nä lef­faan. Oi että!

  Niin ja useim­miten työ­matkaan fil­lar­il­la, jol­loin saan tun­nin liikun­taa päivässä. Sen ver­ran on pakko ter­vey­den vuoksi.

 22. >“Goal­la on pait­si hal­paa, myös ihan muka­va ilmasto.”

  joskus oliko noin 30 vuot­ta sit­ten, tämä suo­mi-ilmas­to on kylmä ja lumi­nen. juhan­nuk­se­nakin sataa jotain jäätävää. olisi­pa sitä läm­pöä. mut­ta nyky­isin nämä hellekesät tekee sen pitäisikö sitä muut­taa kylmem­pi­in alueisi­in, ehkä lap­pi tai huip­pu­vuoret. kai ne net­ti ja etä­työt siel­läkin toimii.

  nyt on lun­ta mut­ta, onko näitä lumisia talve­ja tule­vaisu­udessa. ehkä ei tykkää 30 asteen pakka­sista mut­ta halu­aa nähdä myös lumisia talveakin.

 23. Etä­työn luonne tulee muut­tumaan teknolo­gian kehit­tyessä. Vir­tu­aal­i­todel­lisu­us ja meta­ver­set siel­lä tuo­vat työ­paikan toimis­ton koti­in ja tekee siitä paikas­ta riip­pumat­toman. XR-lasien koko piene­nee. Nyt jo on saatavis­sa aurinko­lasien näköisiä XR-lase­ja. Kan­nat­taa huomioi­da, ettei ole ympäristön kannal­ta kovinkaan hyvä jut­tu jos saas­tute­taan aiheut­ta­mal­la liiken­net­tä toimis­toi­hin sel­l­ai­sis­sa työte­htävis­sä joi­ta voisi koton­akin tehdä.

  Toimis­to meta­vers­essä luo ihan saman tun­nel­man kuin olisi oikeasti muiden työn­tek­i­jöi­den kanssa samas­sa toimis­tossa. Siel­lä voi koh­da­ta samal­la taval­la muut työkaver­it. Koke­mus on täysin eri­lainen ja aidom­pi yhteisölli­nen koke­mus kuin esimerkik­si Team­sis­sa. Yksi esimerk­ki meta­vers­es­tä löy­tyy kun etsii netistä haku­sanal­la spatial.io. Nokia on visioin­ut, että 6G verkkoa ei toden­näköis­es­ti enää pysty­isi kän­nykäl­lä käyt­tämään ollenkaan. Se olisi käytet­tävis­sä XR-laseil­la. Hie­man epäilen käykö näin.

  Kuitenkin tule­vaisu­us on sitä, että kän­nykät jäävät pois ja vir­tu­aalil­a­sit tule­vat tilalle.

  1. Onnisuuko flirt­tailu ja inti­im­im­mät kon­tak­tit työ­paikka­hoidon kanssa jol­lain virtuaalilaseilla?

 24. Olen jo eläk­keel­lä vak­i­nais­es­ta työstä, mut­ta yhden pointin voisin lisätä. Keväästä 2020 olin käytän­nössä kokon­aan lähitöis­sä eli kotikont­to­ril­la, sitä ennen jo use­am­man vuo­den olin suurim­man osan ajas­ta kotikont­to­ril­la. Kun ne henkilöt, joiden kanssa noina aikoina eniten tein töitä, oli­vat Ruot­sis­sa, Liet­tuas­sa ja Inti­as­sa, miten paljon parem­min olisin hei­dän kanssaan kehitel­lyt ideoita istu­mal­la etäkont­to­ril­la Helsin­gin vallilassa?

  No, tun­nus­tan sen, että korona-aikana kaipasin sitä viikon virk­istyspäivää, jol­loin sain syödä kun­nol­la buf­fetista ja samal­la mah­dol­lis­es­ti tapasi tut­tu­ja työelämän var­relta. Noiden tut­tu­jen kanssa ei kyl­lä juurikaan puhut­tu varsi­naisia työa­sioi­ta vaan har­rastet­ti­in nor­maalia maail­man (fir­man) parantamista.

  1. Min­utkin pis­tet­ti­in juuri ennen pan­demi­aa tii­imi­in jos­sa minä olin ain­oa Helsin­gin seudul­ta, ja kaik­ki yhtey­den­pito piti hoitaa lanko­ja pitkin mut­ta se johti lop­ul­ta tehokku­u­den tip­pumiseen ja siihen ettei min­ulle enää ollut töitä.

   Ne jot­ka ovat mon­ta vuot­ta tehnyt etätöitä ja vas­tus­ta­vat toimis­tolle palu­u­ta pelkäävät että tulee muu­tok­sia joi­hin he eivät voi vaikut­taa. Tulee uusia ihmisiä, myös uusia esimiehiä jot­ka halu­a­vat pitää tiivi­im­min yhteyt­tä ja nähdä miten työ todel­lisu­udess­sa sujuu myös niiltä jot­ka ovat piiloutuneet kotikont­tor­ei­hin. Osa selviää muu­tok­sista, osa ei. Sanois­in että suurin osa ei selviä. Tai muus­sa tapauk­ses­sa koko organ­isaaa­tio menet­tää tehon­sa ja häviää kaik­ki kilpailut.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.