Miksi Soten rahat eivät riitä

Hyv­in­voin­tialueil­ta puut­tuu noin puoli­toista mil­jar­dia euroa. Miten tämä voi men­nä noin huonosti?

Keski­tyn tässä ter­vey­den­huoltoon, kos­ka tun­nen sen parem­min. Sosi­aalipuoli on aivan oma tarinansa.

Suomi yrittää taloudellista ihmettä

Suomen ter­vey­den­huoltomenot ovat suh­teessa BKT:hen selvästi alem­mat kuin ver­tailukelpoi­sis­sa mais­sa. Meitä halvem­mal­la selviävät ovat meitä köy­hempiä. Yleen­sä on niin, että maan vaurastues­sa ter­vey­den­huoltoa arvoste­taan enem­män ja siihen käytetään enem­män rahaa. Tästä sään­nöstä poiketen Irlan­ti selviää ter­vey­den­huol­lostaan huo­mat­ta­van halvalla.

Aiem­min oli erit­täin selvää, että ter­vey­den­huolto tulee selvästi kalli­im­mak­si mais­sa, jois­sa ter­vey­den­huolto perus­tuu vaku­u­tuk­si­in ja yksi­tyiseen ter­vey­den­huoltoon. Tämä ero on viimeisen 20 vuo­den aikana lieven­tynyt selvästi.

Aikamoisia faki­ire­ja mei­dän on olta­va, jos yritämme nyky­i­sistä menoista vielä kar­sia pois 1,5 mil­jar­dia, eli BKT-osuute­na 0,5 % yksikköä. Tästä muuten puo­let johtuu hoita­jien palkkaratkais­us­ta.  Hal­li­tus näyt­tää ajat­tel­e­van, että hoita­jien palkanko­ro­tuk­set rahoite­taan vähen­tämäl­lä hoitoa.

Tähän on san­ot­tu, että Suomes­sa on selvit­tävä ter­vey­den­hoi­dos­ta halvem­mal­la, kos­ka meil­lä hoita­jat suos­tu­vat tekemään töitä niin huonol­la pal­ka­lla.  Tämä etu on häviämään päin.

Suomes­sa on van­husväestöä suh­teessa työikäiseen väestöön enem­män kuin melkein kaikissa muis­sa mais­sa. Tämän mukaan olisi siis luon­nol­lista, että meil­lä ter­vey­den­huoltoon käytet­täisi­in suh­teessa enem­män eikä vähem­män rahaa suh­teessa BKT:hen kuin muis­sa maissa.

Palkkojen harmonisointi

Hyv­in­voin­tialuei­den syn­nyt­tämisen yhtey­dessä har­mon­isoiti­in palkat kunkin hyv­in­voin­tialueen sisäl­lä. Se oli kuulem­ma juridi­nen vält­tämät­tömyys. Samas­ta työstä saman  työ­nan­ta­jan on mak­set­ta­va samaa palkkaa. Palkat vai­hte­liv­at sitä ennen suuresti niin, että alueil­la, joil­la asum­i­nen oli kalli­im­paa mak­set­ti­in enem­män. Tämän jäl­keen kalli­ista asumis­es­ta pitää kor­va­ta siel­läkin, mis­sä asum­i­nen ei ollut kallista. Sitä en tiedä, har­mon­isoiti­inko myös lääkärien palkat. Mak­set­ti­in­han lääkäreille syr­jäseu­tulisää kor­vauk­sek­si syr­jäseudul­la asumisesta.

Tämä palkko­jen har­mon­isoin­ti tuli varsin kalli­ik­si, mut­ta toisaal­ta hoita­jien palkois­sa oli kor­jat­tavaa. Nyt syn­tyi kuitenkin uusi ongel­ma. Hoita­jien palkat oli­vat nyt samat siitä riip­pumat­ta, mitä asum­i­nen alueel­la mak­soi. Siitä on epä­selvyyt­tä, voiko tämän jäl­keen palkko­ja nos­taa kallin asumiskus­tanusten alueil­la nos­ta­mat­ta niitä kaikkial­la. Super sanoo, että toki heille saa mak­saa kalli­in­paikan lisää, mut­ta mikä juridi­nen vält­tämät­tömyys sel­l­ainen on, joka on vält­tämätön­tä vain 1.1.2023, mut­ta ei päivääkään sen jälkeen.

Epä­selvyys asi­as­ta on tuot­tanut vuokratyövoimaon­gel­man, tai on ainakin osa sitä. Jos Tapi­o­laan ei voi houkutel­la hoita­jia korkeam­mal­la pal­ka­lla mak­samat­ta sitä myös Hang­os­sa, ongel­man voi kiert­tää vuokraa­mal­la työvoimaa. Vaik­ka tämä ei olisi seu­raus­ta juridis­es­ta pakos­ta har­mon­isoi­da palkat, har­mon­isoin­tipainet­ta on myös saman sairaalan sisäl­lä, jos työvoima­pu­laa yritetään tak­la­ta mak­samal­la uusille tulokkaille enem­män kuin van­hoille. Kan­nat­taa mak­saa huikeasti enem­män vuokratyövoimalle kuin mak­saa vähän enem­män kaikille.

Nyt olemme joka tapauk­ses­sa tilanteessa, jos­sa yksi­tyiset houkut­tel­e­vat henkilökun­taa helpom­mil­la työoloil­la julk­i­sista sairaaloista ja vuokraa­vat sen sit­ten kiskuri­hin­nal­la takaisin. Jostain syys­tä hal­li­tus halu­aa antaa yksi­ty­isille vielä taloudel­lista avus­tus­ta tähän ter­vey­den­huol­lon meno­ja kas­vat­tavaan toim­intaan. Tyh­miä vai paho­ja? Kokoomus­laisia en pidä tyh­minä, perus­suo­ma­laisia en tunne riittävästi.

Säästöt eivät onnistu pehmeällä budjettirajoituksella

Aja­tus bud­jet­tikurin käytöstä säästökeinona on huono. Kun val­tio jakaa ensin rahat jonkin peri­aat­teen mukaan hyv­in­voin­tialueille, nämä jaka­vat sitä edelleen pienem­mil­lä rahamo­menteil­la ja ne taas pienem­mille, kaikil­la osa­puo­lil­la on tarve kek­siä syitä siihen, mik­si nämä juuri tarvit­se­vat rahaa enem­män, eikä mis­sään ole moti­vaa­tio­ta kek­siä tapo­ja selvitä pienem­mäl­lä rahal­la. Säästömah­dol­lisu­udet on hel­poin­ta havai­ta ruo­hon­ju­u­ri­ta­sol­la, mut­ta kuka on niin hölmö, että nos­taa käten­sä, kun kysytään kuka tulisi toimeen vähem­mäl­lä rahal­la? Siitä saa palkin­nok­si vain oman bud­jetin pienen­tymisen ja asioiden muut­tumi­nen ankeammiksi.

Tämän vuok­si koko organ­isaa­tio pitäisi muut­taa net­to­bud­je­toiduik­si yhtiöik­si, ellei peräti osakey­htiöik­si. Joku voisi ajatel­la, että luovu­taan julk­i­sista organ­isaa­toista, ja ale­taan ostaa palvelu­ja yksi­ty­isiltä, mut­ta koke­mus ei puo­lus­ta tätä. Mis­sä näin on tehty, lop­putu­los on ollut hyvin kallis. Sitä saa mis­tä mak­saa, eikä mis­sään ole kek­sit­ty, miten mak­saa ter­vey­den­huol­losta järkevästi. Jotain voidaan kyl­lä tehdä, mut­ta en mene tässä kir­joituk­ses­sa tähän aiheeseen tätä selvemmin.

Pahim­mil­laan tämä bud­jet­ti­ra­joite on kuitenkin hyv­in­voin­tialuei­den tasol­la, kos­ka siinä tule­vat mukaan vielä alueen työ­paikat. Jos jokin Lai­ta-Suomen hyv­in­voin­tialue ker­toisi, että me pär­jäämme vähem­mäl­lä, tulok­se­na olisi työ­paikko­jen ja vero­tu­lo­jen vähen­e­m­i­nen. On jokaisen isän­maalli­nen velvol­lisu­us osoit­taa, että me tarvit­semme tänne lisää rahaa. Niin­hän saa alueelleenkin lisää elinvoimaa.

Tätä ongel­malli­nen malli on nimeltään pehmeä bud­jet­ti­ra­joi­tus: ensin annetaan tiet­ty määrä rahaa, mut­ta kun se ei riitä, val­tion on annet­ta­va lisää rahaa. Näin on jopa eduskun­ta päättänyt.

Kaik­ki hyv­in­voin­tialueet ja lisäk­si HUS ovat ilmoit­ta­neet, etteivät ne tule annetul­la rahal­la toimeen. Käsi ylös kuka on yllättynyt?

Tämän takia kan­natan maakun­taveroa. Nyt kun hyv­in­voin­tialue ei pär­jää annetul­la rahal­la, sil­lä on annet­ta­va lisää ja alueen elin­voima kas­vaa. Kaik­ki alueel­la hur­raa­vat. Jos pitäisikin nos­taa maakun­taveroa, enää ei raho­ja tuh­laavia päät­täjiä hurrattaisikaan.

Ymmär­rän, että Keskus­ta kan­nat­taa täl­laista manku­mis­mall­ia, mut­ta miten kokoomuk­ses­sa ollaan näin hölmöjä?

Tehotonta käyttöä

Käytetäänkö meil­lä henkilökun­taa tehot­tomasti? Vähän tun­tuu oudol­ta, että meil­lä on pulaa hoita­jista, vaik­ka heitä on paljon enem­män kuin useim­mis­sa muis­sa mais­sa suh­teessa asukasluku­un. Toinen ryh­mä, joi­ta on paljon, on psyki­a­trit, vaik­ka juuri hei­dän pulas­taan huude­taan kovimmin.

Kysyin tätä HUS:n hal­li­tuk­ses­sa, kun psyki­a­tri­an alaa esitelti­in hal­li­tuk­selle. Vas­taus oli, että psyki­a­trin työa­jas­ta menee 75 % kir­jelmöin­ti­in Kelan kanssa.

Hallinnol­lista työtä lisätään eri­laisil­la määräyk­sil­lä jatku­vasti. Osa siitä liit­tyy kela-kor­vauk­si­in, sairauseläkkeisi­in ja sairaus­lomi­in, mut­ta kas­va­va osa sen varmis­tamiseen, että syylli­nen löy­tyy hoitovirheen sattues­sa. Hoitovirheitä tietysti tulee enem­män, kun hoita­miseen jää aikaa vähem­män.  Tätä hallinnol­lista työtä pitäisi yksinker­tais­es­ti vain vähentää.

Hallinnos­ta on kyl­lä säästet­ty, mikä tarkoit­taa, että lääkärit tekevät työt, jot­ka kuu­luisi­vat sih­teereille. Ei hyvä.

”Ratio­nal­isoin­nin” nimis­sä samaa poti­las­ta hoitaa saman sairau­den takia use­ampi lääkäri, mikä tarkoit­taa, että he joutu­vat kaik­ki paneu­tu­maan saman poti­laan tilanteeseen. Kan­natan voimakkaasti peruster­vey­den­huol­los­sa oma­lääkäri­jär­jestelmää, vaik­ka se tarkoit­taa, että lääkäri ei ole koko ajan mak­si­maalis­es­ti työllistetty.

Meil­lä käytetään paljon resursse­ja kuolin­syyn selvit­tämiseen. Monis­sa mais­sa van­hu­u­teen kuol­e­van lop­ullista kuolin­syytä ei selvitetä, ei edes kuningattaren kohdal­la. Ihmi­nen voi kuol­la myös vanhuuteen.

Objetiivisia menopaineita

Ter­vey­den­huol­lon menopainei­ta kas­vat­taa kak­si vääjäämätön­tä trendiä, joista väestön van­hen­e­m­i­nen on selkein, mut­ta näistä kahdes­ta pienempi.

Lääketi­eteen kehit­tymi­nen lisää meno­ja paljon enem­män. Nyt voidaan hoitaa suurin kus­tan­nuksin monia sel­l­aisia, joille ei aiem­min voitu tar­jo­ta kuin lohtua. Tälle val­tio­varan­min­is­teri ei voi oikein mitään.

Entä jos hoidettaisiin vähemmän?

Lista ter­vey­den­huoltomenoista osoit­taa, että paljon halvem­mal­la voi päästä. Turk­ki esimerkik­si selviää puol­ta halvem­mal­la Suomeen näh­den. Tämä ei seli­ty tehokku­udel­la eikä edes pienel­lä van­hus­ten määräl­lä, vaan sil­lä, että vain rikkaat saa­vat kallista hoitoa.

Jos ollaan oikeasti sitä mieltä, että Suomes­sa tulee käyt­tää rahaa ter­vey­den­huoltoon selvästi vähem­män kuin ver­tailukelpoi­sis­sa mais­sa, ain­oa tapa tehdä tämä on päät­tää, että kovin kalli­ita hoitoa ei anneta – tai siis ei anneta kuin itse mak­sav­ille, sil­lä ei niitä tietenkään kieltää voi.

Tämä kuu­lostaa mon­en korvis­sa karmeal­ta, mut­ta tietoinen kalli­iden hoito­jen pois pri­or­isoin­ti on parem­pi kuin irra­tionaa­li­nen poti­laiden tap­pamien jonoi­hin. Sil­loin jää anta­mat­ta myös hyvin kus­tan­nuste­hokas­ta hoitoa.

Ratio­naalisen pri­or­isoin­nin kri­teer­inä suosi­tu­in on säästyneen (ter­veen) elin­vuo­den hin­ta.  Jos tätä käytet­täisi­in kri­teer­inä, se osu­isi kovim­min min­un ikäisi­i­ni, joiden hen­gen kallis hoito voisi kyl­lä sil­lä ker­taa pelas­taa, mut­ta elin­vuodet eivät siitä niin paljon lisääntyisi.

Tästä pitäisi kuitenkin rahoit­ta­jan ottaa vas­tuu. On kohtu­u­ton tilanne ter­vey­den­huol­lon päät­täjien kannal­ta, että lain­säädän­nöl­lä luvataan hyvää ja kallista hoitoa kaikille, mut­ta tosi­asi­as­sa sitä ei voi­da annetun bud­jetin puit­teis­sa toteut­taa. Type­r­in­tä on toimia niin kuin nyt toim­i­taan: kas­vavien jono­jen kaut­ta hoidon epäämi­nen sujuu täysin sat­tuman­varais­es­ti ja tuot­taa siten paljon enem­män menetet­tyjä elin­vu­osia kuin saman säästön tekem­i­nen kus­tan­nuste­hot­tomista hoidoista.

Kaikessa hil­jaisu­udessa näin on jo alet­tu toimia. Esimerkik­si uusimpia ja kalleimpia syöpähoito­ja ei julki­nen ter­vey­den­huolto enää takaa, vaan ne on mak­set­ta­va itse.

Minä koen oloni epä­mukavak­si HUS:in hal­li­tuk­ses­sa. Laki vaatii paljon sel­l­aista, jon­ka rahakirstun var­ti­jat epäävät.

Jos sitä mieltä ollaan, voidaan päät­tää, että ter­vey­den­huol­lon tasoa alen­netaan säästö­jen aikaansaamisek­si, mut­ta siitä pitää päät­tää avoimesti eikä ver­ho­tusti bud­jet­ti­ra­joituk­sek­si naamioituna.

Sairaaloiden johtoon ammattihallitus?

Kun nyt tuli puheek­si jäsenyyteni HUS:in hal­li­tuk­ses­sa, se ahdis­taa min­ua myös tois­es­ta syys­tä. En koe voivani olla tosi­asial­lis­es­ti vas­tu­us­sa yliopis­tol­lisen keskus­sairaalan isoista lin­janve­doista. Olin kuusi vuot­ta Helen oy:n hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja ja koin varsinkin viimeis­inä vuosi­na, että yhtiö oli hyvin han­skas­sa. Osakey­htiön päätök­sen­teko­ma­lli vain on parem­pi kuin kun­nal­lisen toimie­li­men hallintomalli.

Osakey­htiön hal­li­tuk­ses­sa kaik­ki ovat yhtiön asial­la ja hei­dän välil­lään on työn­jako osaamisen suh­teen. Osakey­htiön hal­li­tuk­sen jäseniä valit­taes­sa käytetään osaamis­ma­tri­isia sen varmis­tamiseen, että osaamisen eri alueet on täytet­ty. Kun­nal­lises­sa elimessä jokainen edus­taa jotain intres­siryh­mää, eikä valit­taes­sa ole laa­dit­tu mitään osaamis­ma­tri­isia hal­li­tuk­sen jäsenistä. Se on iso ero.

Me päätämme HUS:ssa yksi­tyisko­hdista ja niistäkin sat­un­nais­es­ti, mut­ta meil­lä ei tosi­asi­as­sa ole mah­dol­lisu­ut­ta merkit­tävi­in lin­jan­ve­toi­hin, vaik­ka niitä kaivattaisiin.

Olen istunut aikoinaan myös HYKS:n hal­li­tuk­ses­sa. Sil­loin koin, että hal­li­tuk­ses­ta oli sairaalle pelkkää hait­taa. Sil­lä ei ollut edel­ly­tyk­siä ohja­ta toim­intaa, mut­ta kun hal­li­tus kuitenkin oli muodol­lis­es­ti vas­tu­us­sa, virkamiesjo­hto oli sekin vas­tu­us­ta vapaa ja vält­ti ikävät päätökset.

Tilanne on nyt paljon parem­pi kuin sil­loin, mut­ta ei silti hyvä. HUS:sta taval­laan puut­tuu hal­li­tus, joka pysty­isi ohjaa­maan ammat­ti­jo­htoa. Sitä voidaan aina sil­loin töl­löin tarvita.

Pitäisikö sairaala siis olla poli­it­tisen johdon sijas­ta ammat­ti­jo­hto? Ken­ties, mut­ta ammat­ti­jo­hto ei saisi koos­t­ua pelk­istä lääkäreistä samas­ta syys­tä kuin Finnairin hal­li­tus­takaan ei ole miehitet­ty lentäjil­lä. Lääkärei­den hal­lit­se­ma sairaala se vas­ta kalli­ik­si tulisi.

Lääkärit ovat sitä mieltä, että sairaan­hoitopi­irin johtoon kel­paa vain lääkäri, mut­ta kun lääkärit perus­ti­vat omil­la rahoil­laan Mehiläisen, sen johtoon kel­pasi ammat­ti­jo­hta­ja, ei-lääkäri. Siis ennen kuin se myytin ulos maasta.

Pyy­dän anteek­si, jos olen täl­lä loukan­nut HUS:n hal­li­tuk­sen mui­ta jäseniä, mut­ta nämä ajatuk­set min­ua kovasti vaivaavat.

= = =

Tästä tuli paljon pidem­pi kuin piti, mut­ta silti jäi paljon sanomat­ta. Voi olla, että jatkoa seuraa.

 

 

50 vastausta artikkeliin “Miksi Soten rahat eivät riitä”

 1. Huomio­ta:
  ‑lääkärip­u­la johtaa kovem­pi­in kor­vauk­si­in joka johtaa pienem­pään työaikaan ja lääkärip­u­laan. Jos lääkärit saataisi ns. nor­maal­isti töi­hin, ei olisi lääkärip­u­laa, nyt useim­mille riit­tää hyvään elin­ta­soon osa-aikainen työ.
  ‑IL/Nurmi kir­joit­teli siitä, että oikeas­t­aan voidaan väit­tää puo­lus­tus­meno­jen kasvun viimeisen vuosikymme­nen aikana syöneen sen rahoi­tus­po­h­jan mikä ter­veyspuolel­la voisi olla. Ihan hyvä point­ti, aika suuria arvovalintoja.

  1. Nuo valitet­ta­vat arvo­valin­nat, jot­ka puo­lus­tus­meno­ja vaa­ti­vat lisäämään, on tehty tuol­la itä­naa­puris­sa, vuo­sisa­ta toisen­sa jälkeen.

 2. Hyv­in­voin­tialuei­den palkka­har­mon­isaa­tio on aloitet­tu selkeim­mistä palkkaeroista, mut­ta har­mon­isoin­ti on yhä monin paikoin kesken, kos­ka työte­htäviä on niin mon­en­laisia ja nimikkei­den lisäk­si kunkin tehtävän vaa­tivu­us pitää arvioi­da, jot­ta on selvää, kenel­lä palk­ka ei ole har­moni­nen suh­teessa mui­hin — ja ketkä edes ovat rel­e­vant­te­ja ver­rokke­ja. On arvioitu, että palkka­har­mon­isoin­nin valmi­ik­si saami­nen voi viedä parikin vuot­ta. Sen pidem­pään ei saakaan ilmeis­es­ti sen käsit­te­ly kestää, kos­ka tasa-arvolain­säädän­tö. Tulkin­natkin vai­htel­e­vat vielä. Osa tulk­it­see lain­säädän­töä nyt niin, että eri erikoisa­lo­jen lääkärien palkat, kuten kirur­gin ja silmälääkärin palkat saisi­vat poike­ta ainakin jonkin ver­ran toi­sis­taan, mut­ta moni kuitenkin niin, että erot eivät saisi olla kovin iso­ja. Tuo taus­ta ajoi mm. kuu­luisaan yli 100 000 €/kk lasku­tuk­sen sopimuk­sen allekir­joit­tamiseen silmälääkärien osalta erääl­lä hyv­in­voin­tialueel­la, kun oli kat­sot­tu, ettei silmälääkäriä saa omi­in rivei­hin rekry­toi­da mak­saen sitä vähem­män eli kym­meniä tuhan­sia euro­ja kuus­sa, jot­tei­vat kaik­ki muut erikois­lääkärit saisi lail­lis­es­ti palkka­har­mon­isaa­tion nimis­sä vaa­tia samaa palkkata­soa. Palkka­har­mon­isaa­tion kus­tan­nuk­sia on siis vielä paljon vas­ta tulos­sa lähivu­osi­na, kun selke­nee, kenen ver­rokkipalkkaan ne palkat pitää mis­säkin tapauk­ses­sa lop­ul­ta har­mon­isoi­da, jot­tei kukaan ole epä­tasa-arvoisem­pi kuin toiset.

  Soin­in­vaara kirjoitti:

  “Tämän takia kan­natan maakun­taveroa. Nyt kun hyv­in­voin­tialue ei pär­jää annetul­la rahal­la, sil­lä on annet­ta­va lisää ja alueen elin­voima kas­vaa. Kaik­ki alueel­la hur­raa­vat. Jos pitäisikin nos­taa maakun­taveroa, enää ei raho­ja tuh­laavia päät­täjiä hurrattaisikaan.”

  Ahve­nan­maal­la on maakun­tavero­tu­soikeus. Se ei ole käyt­tänyt sitä ikinä. Vero­tu­soikeudel­lisenkin on mon­es­sa mielessä houkut­tel­e­vam­paa koit­taa saa­da rahoituk­sen­sa ennem­min val­ti­ol­ta eli yhteis­es­tä pus­sista kuin rasit­taen vero­tuk­sel­la vain oman alueen­sa väestöä. Jos taas maakun­nis­sa vero­tus eriy­ty­isi, seu­raisi herkästi se tilanne, että palvelu­jen taso alka­isi vai­hdel­la hyv­in­voin­tialuei­den välil­lä eri­tyis­es­ti harv­inaisem­pi­en sairauk­sien osalta. Yksi hal­pa tapa säästää on häätää rahoi­tus­mall­in tulop­uolen sisältöön suh­teessa kalleim­mat poti­laat asumaan muualle, ja koit­taa haalia oma­lle alueelleen sel­l­ainen asukaskun­ta, jon­ka kus­tan­nuk­set rahoi­tus­malli puolestaan on aliarvioinut. 

  Soin­in­vaara kirjoitti:
  “Hallinnos­ta on kyl­lä säästet­ty, mikä tarkoit­taa, että lääkärit tekevät työt, jot­ka kuu­luisi­vat sih­teereille. Ei hyvä.”

  Tuos­ta olen täysin eri mieltä. Esimerkik­si oikeat kir­jauk­set ovat nimeno­maan lääkärin keskeinen työte­htävä, vaik­ka lääkäreistä osa ei siitä tehtävästä pidäkään. Kir­jausten tekemiset vievät toki aikaa, mut­ta ei se juurikaan lääkärinkään aikaa säästä, jos lääkäri puhuu ajatuk­si­aan ääneen vaik­ka nauhalle ja lääketiedet­tä tun­tem­aton puh­taak­si kir­joit­ta­ja kir­joit­taa ne puh­taak­si kaikkine virhei­neen — ja poti­las pyytää sit­ten jälkikä­teen virhei­den kor­jaus­ta, jos niitä huo­maa — ver­rat­tuna siihen, että lääkäri kir­joit­taa ajatuk­sen­sa ylös ja kor­jaa virheet heti itse. Parem­pi saa­da oikeat kir­jauk­set kuin että ne kir­jaa poti­laan asi­aan pere­htymätön välikäsi, kos­ka joka välikä­den myötä virhei­den esi­in­tyvyys aina keskimäärin kir­jauk­sis­sa lisään­tyy, kun on yksi tulk­it­si­ja välis­sä lisää.

  Itse asi­as­ta olen sitä mieltä, että iso osa lääkärikäyn­neistä on täysin turhia. Esimerkik­si resep­tien uusin­nan selkeis­sä tapauk­sis­sa voisi hyvin siirtää pois lääkärien tehtävistä vaik­ka Hyv­in­voin­tialueen net­ti­sivu­jen algo­rit­mille, joka tun­nistaisi automaat­tis­es­ti sen, mil­loin kyse on selkeästä tapauk­ses­ta, jon­ka reseptin voi sil­lä tavoin uusia. Sairaus­lomien myön­tämiset voisi myös ulkois­taa lääkärien vas­taan­otoil­ta algo­rit­meille niis­sä tapauk­sis­sa, jois­sa ei haeta lääk­i­tys­tä, vaan vain sairaslo­maa, ja jois­sa on kyse har­voin sairaslo­maa hake­vista. Jos säästöjä halut­taisi­in, lain­säädän­tö pitäisi muut­taa sel­l­aisek­si, että algo­rit­minkin myön­tämät resep­tit ja sairaslo­mat kävi­sivät selvis­sä tapauk­sis­sa, jol­loin henkilöstö voisi keskit­tyä niihin tapauk­si­in, joiden käsit­te­ly vaatisi oikeastikin jotain henkilökuntaakin.

  1. ”.. oikeat kir­jauk­set ovat nimeno­maan lääkärin keskeinen työte­htävä…. tekemiset vievät toki aikaa, mut­ta ei se juurikaan lääkärinkään aikaa säästä… Parem­pi saa­da oikeat kir­jauk­set kuin että ne kir­jaa poti­laan asi­aan pere­htymätön välikäsi…”

   Asia on päin­vas­toin, tutkimustiedonkin mukaan, mut­ta sen tietävät lääkärit koke­muk­ses­ta muutenkin oikein hyvin. 

   Ter­vey­den­huol­lon sih­teeri on rautainen ammat­ti­lainen, joka voisi palaut­taa merkit­tävästi lääkärien aikaa poti­lastyöhön. Sih­teer­it takaisin pikimmiten.

   1. “Asia on päin­vas­toin, tutkimustiedonkin mukaan, mut­ta sen tietävät lääkärit koke­muk­ses­ta muutenkin oikein hyvin. ”

    Ker­rotko vielä, mis­tä tutkimuk­sista on kyse?

    Olen lääkärien ajankäyt­tö­tutkimuk­sia lukenut: sekä koti­maisia että ulko­maisia, mut­ta en ole var­ma, mihin viit­taat. Esimerkik­si THL:n van­has­sa tutkimuk­ses­sa paper­i­työn osu­us lääkärien työa­jas­ta oli 23 %:
    https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129501/URN_ISBN_978-952–302-567–7.pdf?sequence=1

    Paper­i­työk­si las­ke­taan mm. poti­la­saineis­to­jen lukem­i­nen, lomakkei­den täyt­tämi­nen, lausun­to­jen ja lähet­tei­den kir­joit­ta­mi­nen, muis­ti­la­pun kir­joit­ta­mi­nen itselle tai muille, kalen­terin ylläpi­to, sähkö­postien lukem­i­nen sekä kir­joit­ta­mi­nen ja niin edelleen.

    Eri­laiset “paper­i­työt” ovat toisi­naan kri­ti­ikin kohteena. Mut­ta kun on tutkit­tu sel­l­aista lääkäri­työtä teke­viä, joil­la paper­i­työte­htävät on mah­dol­lisim­man isol­ta osin pois­sa, on havait­tu, että moni lääkäri pitää sel­l­aista työtä kuor­mit­ta­vana. Asiantun­ti­jatyössä on hyödyl­listä olla aikaa myös ajatel­la, ja poti­laskir­jausten tekemiset ovat mon­elle lääkärille sel­l­aisia ajan­hetk­iä työpäivän lomassa.

    Suomes­sakin esim. THL:n vuo­den 2019 kyse­ly on THL:n tulkin­nan mukaan indikoin­ut, että lääkärikun­nas­sa moni vieras­taa pelkkää yksipuolista työtehtäviä.
    Yksinker­tais­tet­tu Ylen uuti­nen tuos­ta vuo­den 2019 kyselystä: https://yle.fi/a/3–11119252

   2. Nii: “Eri­laiset “paper­i­työt” ovat toisi­naan kri­ti­ikin kohteena. Mut­ta kun on tutkit­tu sel­l­aista lääkäri­työtä teke­viä, joil­la paper­i­työte­htävät on mah­dol­lisim­man isol­ta osin pois­sa, on havait­tu, että moni lääkäri pitää sel­l­aista työtä kuormittavana.”

    Näin on. Jos minä olisin lääkäri niin en jak­saisi sel­l­aista että poti­lai­ta tulee liukuhi­h­nal­la ja pitäisi olla huolis­saan että jos tekee jonkun pienen virheen niin se on sit­ten “kant­tulivei”. Eikä huvit­taisi edes käy­dä sel­l­aisen lääkäri­in luona.
    Kyl­lä ne paper­i­työt antaa pienen tauon palautua.

 3. Husin kohdal­la on lisäk­si tehty val­in­ta lait­taa rahat seini­in. Mil­jardin investoin­tio­hjel­ma mak­saa mil­jardin, siis vuo­den toimintamenot.

  En muuten todel­lakaan vas­tus­ta sitä, että kaikille ei tar­jo­ta saman­ta­soista hoitoa. Se toteu­tuu jo nykyisel­lään, mut­ta jonoina, jot­ka voi ohit­taa men­emäl­lä yksityiselle.

 4. “Hallinnol­lista työtä lisätään eri­laisil­la määräyk­sil­lä jatkuvasti.”

  Nyt pitäisi ensik­si säätää laki, että uusia määräyk­siä säädet­täessä on selvitet­tävä niiden vai­h­toe­htoiskus­tan­nus tekemät­tä jäävänä hoito­työnä, ja pystyt­tävä perustele­maan mik­si uusi määräys tuot­taa enem­män hyvää (laatuko­r­jat­tu­ja elin­vu­osia tms) kuin vähentää.

  Sit­ten tilataan psyki­a­treille uusi tieto­jär­jestelmä joltakin osaaval­ta tahol­ta. Ei siis niiltä isoil­ta toim­i­joil­ta kuten yleen­sä, vaan keskisu­urelta yri­tyk­seltä, jol­la on maineessa jotain menetet­tävää jos hom­ma epäon­nis­tuu. Suomes­sa on usei­ta hyviä keskisu­uria IT-kon­sult­tiy­htiöitä, joil­la on vuon­na 2023 vähän vaikeaa, joten nyt olisi hyvä sauma saa­da iso pro­jek­ti vähän halvem­mal­la kuin yleensä. 

  Viimeisen vuo­den tai muu­ta­man aikana on nimit­täin tapah­tunut merkit­tävää kehi­tys­tä luon­no­lisen kie­len tietoteknisessä käsit­telyssä. Tekoä­ly pysty­isi nyt tai lähi­aikoina hoita­maan suurim­man osan lomakkei­den täyt­telystä ja eri­lais­ten hake­musten laa­timis­es­ta. Sit­ten täy­ty­isi vain samaan aikaan sään­te­lyl­lä varmis­taa, että byrokra­tia ei laa­jene niin että se syö saadut hyödyt.

  1. “Nyt pitäisi ensik­si säätää laki, että uusia määräyk­siä säädet­täessä on selvitet­tävä niiden vai­h­toe­htoiskus­tan­nus tekemät­tä jäävänä hoito­työnä, ja pystyt­tävä perustele­maan mik­si uusi määräys tuot­taa enem­män hyvää (laatuko­r­jat­tu­ja elin­vu­osia tms) kuin vähentää.”

   Nyky­isinkin pitää kyl­lä tehdä vaiku­tusarviot aina lake­ja säädet­täessä. Mut­ta niiden laatu­ta­so on välil­lä kovin heikkoa. Laki ei vaa­di, että vaiku­tusarvio sisältäisi olen­naiset tiedot tai että tiedot oli­si­vat edes oikein. Jos lain valmis­teli­ja ei osaa tehdä kun­nol­lista vaiku­tusarvio­ta, tai jos olen­nais­ten vaiku­tusten rapor­toin­ti kiel­letään ylem­män tahon toimes­ta, niin lop­putu­los on sitä mitä se nyt usein vaiku­tusarvioin­neis­sa on — eli että jotain on arvioitu, mut­ta aika moni asia on huomioimat­ta, ja sekin mitä lop­ul­ta on arvioitu, on saatet­tu arvioi­da ihan väärin.

   Peru­songel­ma vaiku­tusarvioin­neis­sa on epäsym­metri­nen infor­maa­tio, eli että vaiku­tusarvion tek­i­jä ei usein tunne sitä asi­aa, jon­ka sään­te­ly­muu­tosten vaiku­tus­ta koit­taa arvioi­da, eikä myöskään yhtä aikaa voimas­sa ole­vaa muu­ta lain­säädän­töä, jon­ka yhteis­vaiku­tusten kaut­ta iso osa vaiku­tuk­sista yleen­sä itse asi­as­sa muodostuu.

   1. Koment­ti­na nim­imerk­ki Nii:lle että maakun­taveron säätämi­nen ei ole esteenä hyv­in­voin­tialuei­den määrien muut­tamiselle tulevaisuudessa.Se on eduskun­nan ja Val­tioneu­vos­ton päätös. 

    Hyv­in­voin­tialuei­den määrän vähen­tämi­nen 21:stä 10:een ei mah­do­ton­ta toteut­taa. Suomes­sa tehti­in vuon­na 1997 lääni­u­ud­is­tus jos­sa 12 lääniä yhdis­tet­ti­in 6:een.

    Suurkun­ta­malli ilman kol­man­nen asteen väli­por­taan hallintoma­llia olisi ollut halvem­pi vai­h­toe­hto kos­ka suurkun­tien sisäl­lä ole­vien kun­tien tehtävät oli­si­vat säi­lyneet ennal­laan pait­si soteen kohdalla.Ns pitäjämalli. 

    En lask­isi Kelaa, Työeläkey­htiöitä ja Työl­lisyys­ra­has­toa vero­tu­soikeu­den piiri­in kos­ka niiden varat eivät tule vero­tuk­sen kaut­ta suo­raan vaan epä­suo­rasti eri­lais­ten mak­su­jen kaut­ta sekä budjetista.

   2. Suurkun­ta­malli jos­sa kun­tien tehtävät oli­si­vat säi­lyneet muuten samana ja vain sote olisi hoidet­tu yhteis­es­ti on aluea­jat­telul­taan käytän­nössä aivan sama malli kuin nykyi­nen hyv­in­voin­tialue­malli. Kokoomuk­sen puheet ovat pelkkää sana­he­linää jol­la yritetään vain rahas­taa verovaroista mah­dol­lisim­man paljon yksi­ty­isille toim­i­joille. Sen tavoit­teen saavut­tamisek­si ja peit­telemisek­si kek­sitään sit­ten uud­is­tuk­sille eri­laisia nim­iä jot­ta samal­la saataisi­in ujutet­tua sekaan oma tavoite yksi­ty­istää. Toinen tavoite on saa­da muiden esi­tyk­set näyt­tämään jotenkin byrokraat­tisim­mil­ta, vaik­ka ne eivät sitä todel­lisu­udessa olekaan.

    Toinen kik­ka on jauhaa sitä kuin­ka hyv­in­voin­tialuei­ta on muka liikaa. No, se uppoaa niihin jot­ka luule­vat että isot muu­tok­set voidaan viedä ker­ral­la maali­in rikko­ma­l­la kaik­ki se minkä varaan ne ovat aiem­min rak­en­tuneet. Nyt vas­tu­ualueet vähenivät noin 200->21 ja tarkoit­taa että todel­lisu­udessa se tiivisti myös hallintoa. Toki voitaisi­in alen­taa aluei­den määrää edelleenkin ja jos oikein nokitel­laan niin mik­sei päätetä että Suo­mi on 1 Sote-alue. Mut­ta kun aluei­den määrä ei ole se oleel­lisin asia, vaan oleel­lisem­paa on että alue on toimintakykyinen!

    Ne jot­ka saivartel­e­vat yhä edelleen aluei­den määräl­lä ja hallinto­ta­soil­la voisi­vat miet­tiä ensik­si vaik­ka sitä mitä he tek­i­sivät Uuden­maan hyv­in­voin­tialueille ja HUSille. Mikä on kokoomuk­sen malli siihen. Ettei vaan ole juuri kokoomus sotek­iukut­teluineen ja muu­tosvas­tarin­nal­laan, vaik­ka olikin oppo­si­tios­sa, sen takana että Uuden­maan alueelle on nyt koko maan byrokraat­tisin Sote-malli, jos­sa ei toteudu edes se että peruster­vey­den­hoito ja erikois­sairaan­hoito oli­si­vat hyv­in­voin­tialueen hallinnas­sa, kuten oli tavoite. No, parem­pi sekin kuin jäädä van­haan malli­in johon oli juu­tut­tu kun kokoomus oli hal­li­tuk­ses­sa estämässä kaik­ki muut muu­tok­set kuin rahan kylvämisen ostopalvelui­hin. Ja kyl­lähän niitä kun­nis­sa kyl­vetti­inkin kuten nyt on huo­mat­tu. Aivan pos­ke­ton­ta rahas­tus­ta vuokratyön­tek­i­jöil­lä ja kuten aiem­min tuli ilmi hoita­jami­toi­tuskeskustelus­sa, niin eri­tyis­es­ti ala-arvoisil­la vanhuspalveluilla.

 5. Ter­vey­den­huol­los­sa tulee kehit­tää eri toim­i­joiden työn­jakoa. Samoin rahoi­tus­ta. Nyt kaik­ki raha menee julkisen poh­jat­tomaan kaivoon ja samal­la valite­taan, että hoitoa ei saa. Yksi­tyi­nen julk­isra­hoit­teinen ja isot omavas­tu­ut kat­ta­va Kela-kor­vat­tu jär­jestelmä pitää kehit­tää aidok­si vai­h­toe­hdok­si poh­jat­toma­lle kaivolle. Kuka ver­tail­isi avoimesti, mitä eri toim­i­joille samat suorit­teet mak­sa­vat todel­lisu­udessa yhteiskun­nalle? Jos lääkärikäyn­ti mak­saa hyv­in­voin­tialueel­la vaikka­pa 100 euroa, niin yksi­tyisel­lä sen hin­ta­lap­pu on noin 20 euroa yhteiskunnalle.

  1. Lääkärikäyn­nin hin­ta on 200–250 € hyv­in­voin­tialueel­la. Yksi­tyi­nen lääkärikäyn­ti mak­saa 60- 150 €. Hyv­in­voin­tialueen hin­nois­sa luon­nol­lis­es­ti hie­man labraa ja kuvan­tamista. Hin­taero kuitenkin huo­mat­ta­va, vaik­ka eri poti­laskan­taa osin. Oma­lääkäri­jär­jestestelmää voitaisi­in kehit­tää vaik­ka kelako­r­vausjär­jestelmän kaut­ta, kuten Lasse Lehto­nen ehdottaa.

   1. Siis mitä luku­ja nyt ver­taat keskenään? Yksi­tyisen lis­tahin­taa lääkärikäyn­nille, ja hyv­in­voin­tialueen toteu­tunei­ta kus­tan­nuk­sia per lääkärikäynti?

 6. Ainakin hoita­japu­la katoaa kun saadaan toteu­tuneet työ­tun­nit edes lähelle muiden alo­jen keskiar­voa; hoita­jien lomat (keskimäärin) ovat pitkät ja saikku­ja (keskimäärin) aivan hel­vetisti. Samal­la vuokrafir­moil­ta lop­puisi mah­dol­lisu­us varas­taa yhteis­es­tä kirstusta.

 7. “Ver­tailukelpoi­sis­sa mais­sa”, mitä ne ovat? Ehkei Turk­ki sen­tään, mut­ta Euroopan taan­tu­vat taloudet. Niitä ei ole mon­taa, mut­ta Suo­mi kuu­luu tietysti joukkoon. Itä­val­ta? Parem­min siel­lä tietysti menee kuin Suomes­sa, mut­ta kuitenkin huonosti.

  Viro? Irlan­ti? Luul­tavasti joo parem­min ver­tailukelpoisia., pait­si että suur­in­ta val­taa käyt­tävä taho mielu­um­min tuhoaa Suomen kuin läh­tee talouden kasvun tielle.

  Tärkein kysymys? Mihin muut­taa ennen kuin rajat menevät kiinni?

  Tan­skas­sa kävin kesäl­lä. Maan vau­raus on ihan jotain muu­ta kuin Suomes­sa. Sen ais­tii joka askeleel­la. Mut­ta siel­lä ylin­tä val­taa käyt­tää eduskun­ta. Vaik­ka ruot­sia osaankin, kieli on kuitenkin han­kala. Ehkä sit­tenkin Göteborg.

 8. Ilmeis­es­ti aiem­pi postaus otsikol­la “Hal­li­tuk­sen asun­topoli­ti­ik­ka muut­taa Suomea syväl­lis­es­ti” on pois­tet­tu blo­gista? Miksi?

  1. POistin sen tap­atur­mais­es­ti (hiiri osuin väärän kohtaan) ja palautin. Se ei kuitenkaan näy. Siihen pääsee haulla, ei sen on kyl­lä siel­lä, mut­ta jostain syys­tä WP ei näytä sitä. Selvitän asiaa.

 9. Se Sotes­ta on todet­ta­va, että se on kuitenkin hyp­py kohti parem­paa hal­lit­se­mat­tomas­ta ja kokon­aan lapas­es­ta karan­neesta kun­tapo­h­jais­es­ta mallista. Nyt nähdään mil­laista rahas­tus­ta kun­nis­sa on har­joitet­tu jo pitkään vuokralääkäreil­lä ja epäon­nis­tuneil­la yksi­ty­istämisil­lä. Se on selvää että nykyisel­lään Soten rahoi­tus on selvästi alim­i­toitet­tu, kuten se on ollut jo koko sen ajan kun Sote-uud­is­tus­ta on valmis­tel­tu. Mikäli halu­taan taa­ta käypä hoito kaikille Suomes­sa asuville olisi rahoi­tus­ta nos­tet­ta­va ainakin 0,5–1 pros­ent­tiyk­siköl­lä BKT:stä. https://www.kaypahoito.fi/

  Mut­ta mitä muu­ta kan­nat­taa tehdä että palve­lut saadaan toim­i­maan ja rahat riittämään:
  — annetaan hyv­in­voin­tialueille aikaa vaik­ka 2–3 uud­is­taa toim­intaansa ja ottaa käyt­töön parhaat käytän­nöt pros­es­sei­hin­sa. Vas­ta sen jäl­keen kan­nat­taa tehdä uusia suurem­pia hallinnol­lisia muu­tok­sia mikäli niille nähdään tarvetta
  — hal­li­tus tekee tarvit­ta­vat toimet lääkärien ja hoita­jien saatavu­u­den lisäämisek­si sekä kohden­taa riit­tävät rahat tasa-arvois­t­en Sote-palvelu­iden kehit­tämiseen eikä jaa niitä holtit­tomasti ohi­tuskaisto­jen tukemiseen kuten työter­vey­teen ja yksi­ty­is­ten palvelu­iden Kela-maksuihin
  — muokataan hyv­in­voin­tialu­iden työolo­ja kan­nus­tavim­mik­si ja viihtyisemmiksi
  — ote­taan käyt­töön maakun­tavero niin että hyv­in­voin­tialueille saadaan myös taloudelli­nen vas­tuu toimistaan
  — siir­retään Kela- kul­je­tuk­set hyv­in­voin­tialuei­den kustannuksiksi
  — tehdään kaik­ki mah­dolli­nen että julk­isten varo­jen rahas­tus vuokralääkäreil­lä ja hoita­jil­la saadaan lop­pumaan. Ja pide­tään huol­ta siitä etteivät yksi­ty­isiltä ostet­ta­vat palve­lut muo­dos­tu mis­sä määrääviksi.
  ‑Investoidaan itse aina siihen mille tiede­tään ole­van var­masti kysyn­tää myös tule­vaisu­udessa, sil­loin tuot­to investoin­nista jää myös itselle
  — pide­tään huoli siitä että koko ketju, peruster­vey­den­huol­losta erikoi­sairaan­hoitoon on ihan aidosti joka alueel­la yhden hallinnoi­jan vas­tu­ul­la. HUSin kohdal­la­han niin ei ole vaan sitä ohjataan nyt “hallinto­him­melil­lä”.
  — aluei­ta pitää yhdis­tää tai muoka­ta mikäli näyt­tää siltä ettei joku alue ei kykene hoita­maan sekä peruster­vey­den­huoltoa että erikois­sairaan­hoitoa itsenäis­es­ti palve­lu­tavoit­tei­den mukaises­ti. Mut­ta sen kanssa ei pidä hosua, vaik­ka jotkut hosu­pet­ter­it halu­aisi­vatkin hosua sotkeak­seen kehi­tys­tä kohti parempaa.
  — ja ei johta­jan tarvitse olla lääkäri vaan “johta­ja” joka osaa johtaa

 10. “Ymmär­rän että Keskus­ta kan­nat­taa täl­laista manku­mis­mall­ia, mut­ta miten kokoomuk­ses­sa ollaan näin hölmöjä?”
  Entä ymmärtääkö Osmo sen miten manku­mis­mall­ista päät­täneessä ja jo lopet­ta­neessa hal­li­tuk­ses­sa olleis­sa puolueis­sa olti­in näin hölmöjä että päätet­ti­in tehdä mankumismalli.

  1. Aina ei voi voit­taa hal­li­tuk­ses­sakaan. Vihreät ovat kan­nat­ta­neet maakun­taveroa koko ajan ja kokoomus on vas­tus­tanut koko ajan.

   1. Tarkoitin kokoomus­ta. Keskus­ta kan­nat­taa manku­mis­mall­ia, kos­ka se on sille omi­nainen. Kokoomus­ta ihmettelen.

   2. Syy mik­si Kokoomus on vas­tus­tanut maakun­taveroa johtuu siitä että kokoomus vas­tus­taa maakun­tave­toista kol­man­nen asteen väli­por­taan hallintoa. Kokoomuk­sen sote-uud­is­tus perus­tui Kataisen hal­li­tuk­ses­sa suurkun­ta malli­in joka kir­jat­ti­in hal­li­tu­so­hjel­maan jota Vihreät ja SDP tuki­vat mut­ta lop­ul­ta vetivät tuen pois kos­ka Keskus­ta onnis­tui luo­maan siitä jonkin­laisen keskit­tämisen mörön. Myöhem­min Sip­ilän hal­li­tuk­ses­sa Keskus­taa­joi taas maakun­tau­ud­is­tus jota Sdp vas­tus­ti­vat oppo­si­tios­ta mut­ta Rin­teen hal­li­tuk­ses­sa SDP kään­si kelkkansa. Kokoomuk­sen lin­ja on ollut aina sama eli Suomeen ei tarvi­ta kol­man­nen asteen väli­por­taan hallintoa. Iso kun­tau­ud­is­tus olisi ollut riittävä.

   3. Rahul Somani kirjoitti:

    “Syy mik­si Kokoomus on vas­tus­tanut maakun­taveroa johtuu siitä että kokoomus vas­tus­taa maakun­tave­toista kol­man­nen asteen väli­por­taan hallintoa.”

    Var­masti on niinkin, että jos säädet­täisi­in maakun­tavero, kol­man­nen asteen väli­por­taan hallinto olisi myöhem­min entistä vaikeampi purkaa ja siir­tyä johonkin muuhun malli­in. Vero­tu­soikeu­den saanei­ta toim­i­joi­ta ei ole Suomen his­to­ri­as­sa kai koskaan lakkautet­tu. Vero­tu­soikeudel­lisik­si lasken myös Kelan, Työeläkey­htiöt, Työl­lisyys­ra­has­ton yms. 

    Ei ole tietoa, kuin­ka pitkäaikainen Hyv­in­voin­tialue ‑malli on. Ikuisia sote-ratkaisut tuskin kuitenkaan ovat. Sekin voinee olla mah­dol­lista, että jos­sain kohtaa lakkautet­taisi­in tai pakko­fu­u­sioitaisi­in vuorostaan kun­nat ja siir­ryt­täisi­in johonkin kun­tia suurem­pi­en, mut­ta nyky­isiä Hyv­in­voin­tialuei­ta keskimäärin pienem­pi­en aluei­den hallintoma­lli­in, joille vero­tu­soikeus tulisi.

  2. Ide­olo­gia yhdis­tet­tynä siihen, että Perus­suo­ma­lais­ten tuel­la kaik­ki on yhtäkkiä mah­dol­lista, on sokaissut Kokoomuk­sen. Ain­ut mitä Perus­suo­ma­lais­ten tuki edel­lyt­tää on jak­saa niiden epä-älyl­listä räksy­tys­tä ja tehdä muu­ta­ma myön­ny­tys maa­han­muut­toon liit­tyen. Jäl­ki tästä on täysin vas­tu­u­ton­ta ja sen kor­jaami­nen per­in­teisil­lä koali­tio­hal­li­tuk­sil­la tulee ole­maan todel­la aikaa vievää ellei mahdotonta.

 11. Maakun­tavero kaa­tui hal­li­tuk­ses­sa keskus­taan. Lop­ul­ta sitä kan­nat­ti­vat vain vihreät ja vasem­mis­toli­it­to, demar­itkin mut­ta Marin ei lop­ul­ta kuitenkaan halun­nut tehdä siitä sel­l­aista kyn­nyskysymys­tä että olisi antanut sen kaataa koko hal­li­tuk­sen. Nyt sit­ten kär­sitään keskus­tan jääräpäisyy­destä kun hyv­in­voin­tialueil­la ei ole aitoa tulos­vas­tu­u­ta. Samaa vas­tu­ut­to­muut­ta on jatku­vasti tukenut myös kokoomus ja muu sil­loinen oppo­si­tio vas­tus­ta­mal­la maakuntaveroa.

  Nyt sit­ten men­nään kepun ja kokoomuk­sen manku­mis­mallil­la! Saas nähdä mil­loin­ka nekin tajua­vat vas­tu­ut­taa alueet oikeasti myös taloudellisesti.

  https://www.ku.fi/artikkeli/4521949-sanna-marin-maakuntavero-tulee-sovitusti

 12. Han­so­nia lainat­en ter­vey­den­hoi­dos­sa ei ole kyse ter­vey­destä, vaan välit­tämisen signaloinnista.

  Jälleen ker­ran muis­tu­tan ja main­os­tan tässä, että:

  Kus­tan­nuste­hokkain­ta ter­vey­den­hoitoa on pitää pienet lapset pois päivähoi­dos­ta (mm. her­pesvirusten takia), vähen­tää matkus­tus­ta ja kehit­tää rokot­tei­ta ja hygien­i­aa. Evoluu­tio­teo­ri­an val­os­sa lihavu­u­teen ja sen liitän­näis­sairauk­si­in vaikut­tavin hoito olisi pato­geenisen mikro­bio­min tuhoami­nen antibiooteil­la liitet­tynä ulosteen­si­ir­toon ter­veeltä henkilöltä tai esim. Kala­harin metsästäjä-keräilijöiltä.

 13. Sote­sairaalan leikkaus­salis­sa leikkaa­van keikkalääkärin työ­nan­ta­ja ennakkoper­in­tälain mukaan on sitesairaala.

 14. nythän on oikeis­tokatas­rofi­hal­li­tuk­sel­la mah­dol­lisu­us kor­ja­ta tämä sote­sotku, vai mikä se sana olikaan … sysi­pas­ka. mitäköhän hal­li­tus on neljän vuo­den jäl­keen … ehkä hai­se­va lannoite.

  joutuuko tässä kaivele­maan hen­na virkkusen suur-kun­ta kar­tan, ainakin siinä on suurkun­nil­la vero­tus oikeus.

  toden­näköis­es­ti tulee kak­si reit­tiä soteon­gelmi­in. 1) tulee kansalli­nen jär­jestelmä. 2a) vero­tu­soikeus sote-alueille. 2b) suurkun­nat, vero­tu­soikeudel­la. (näi­hin saat­taa kestää yli neljä vuotta).

  >“Kokoomus­laisia en pidä tyhminä,”
  >“mut­ta miten kokoomuk­ses­sa ollaan näin hölmöjä?”
  onko tämä soin­in­vaaran kvant­ti teo­ri­aa, ei olla tyh­miä ja ollaan hölmöjä samaan aikaan. min­un ver­sio on, että kun kokoomus saa veroale-huumepi­ikin niin täl­laiset kak­soit kvant­ti tilat menee täysin läpi.

 15. Jos kokoomuk­sen lah­ja yksi­ty­isille ei edes lyhen­nä hoito­jono­ja merkit­tävästi, niin täl­lä touhul­la ei ole mitään posi­ti­ivista vaiku­tus­ta mihinkään. Voikin sanoa, että tuon toteutues­sa poli­ti­ik­ka ja sitä seu­raa­va val­lan vahtikoira on täysin kor­rup­toitunut ja rik­ki. Rahaa siir­retään vain kaverei­den tasku­un, jot­ka anta­vat vaali­ra­haa ja hyviä työ­paikko­ja poli­it­tisen uran jäl­keen. Eikä ketään kiin­nos­ta, vaan poli­ti­ik­ka ja media on täyn­nä jotain insta­gram-julkkik­sia jot­ka ovat iältään aikuisia, mut­ta käytök­seltään lapsia.

 16. “Lääkärit ovat sitä mieltä, että sairaan­hoitopi­irin johtoon kel­paa vain lääkäri, mut­ta kun lääkärit perus­ti­vat omil­la rahoil­laan Mehiläiseen, sen johtoon kel­pasi ammat­ti­jo­hta­ja, ei-lääkäri. Siis ennen kuin se myytin ulos maasta.”

  Nämä ovat eri asioi­ta. Mehiläisessä työsken­telee itsenäisiä ammat­in­har­joit­ta­jia, jot­ka vas­taa­vat omas­ta toimin­nas­taan. Riit­tää, että on fasili­teetit kunnossa. 

  Sairaalas­sa tehdään työtä eri­laises­sa kon­tek­stis­sa. Jos johta­ja ei ymmär­rä mil­lä perustein lääkärit sijoite­taan eri tehtävi­in ja mitä he tarvit­se­vat, tulee ongelmia. Miten sel­l­ainen johta­ja kyke­nee ymmärtämään lääketi­eteel­lisiä hoitoratkaisu­ja? Miten hän voi tukea alaisi­aan, kun ei puhu edes samaa kieltä? Niin, ei hän voi. Ymmär­rys sub­stanssista tarvi­taan. Tutkimustiedon mukaan hoito­tu­lok­set ovat parhaan lääkäri­jo­htoi­sis­sa sairaaloissa.

  1. Ymmär­rän hyvin tämän kom­men­toin­nin. Kuitenkin herää sel­l­ainen kysymys; Jos ei-lääkäri ei ymmär­rä sitä hoidol­lista puol­ta niin miten sit­ten se lääkäri ymmärtää sitä taloudel­lista puolta?

   1. Talousosaami­nen tietysti tarvi­taan oheen, tot­takai. Siitä ei ole kysymys.
    Mut­ta johta­jal­la on pakko olla alla lääkärik­oulu­tus, jos aikoo men­estyk­sekkäästi johtaa lääketi­eteel­listä työtä ja kan­taa johtamis­es­taan vas­tu­un. Sairaalaa ei voi johtaa kuten tehdas­ta. Parhail­laan erästä hyvin toimin­ut­ta yksikköä ollaan aja­mas­sa kar­ille erään muun ammat­tiryh­män edus­ta­jan toimes­ta. Alamä­ki on jo vauhdis­sa, päätök­set eivät avaudu kli­in­istä työtä tekeville lääkäreille. Ylilääkärien tehtävien lakkau­tus hyv­in­voin­tialueil­la tarkoit­taa lääketi­eteel­lisen toimin­nan heikken­e­mistä. — Käsit­tämät­tömiä ideoita on pul­pahdel­lut vuosien saatossa. Muun muas­sa aikoinaan eräässä isos­sa pajas­sa osastonylilääkärin tehtävän­imike olisi vai­hdet­tu ja kelpoisu­udek­si olisi riit­tänyt ylem­pi korkeakoulututkinto.

   2. Edelille:
    Tämä olikin min­un point­ti. Jos siis pitää siis olla lääkäri, niin ei sil­loin oikein riitä se, että on talousosaamista. Pitää olla myös saman­ta­soista sub­stanssia johtamis­es­ta ja taloud­es­ta. Nämä har­voin yhdistyvät?

 17. “Palkat vai­hte­liv­at sitä ennen suuresti niin, että alueil­la, joil­la asum­i­nen oli kalli­im­paa mak­set­ti­in enemmän.”

  Työsken­le­len itse hv-alueel­la, mut­ta sosi­aal­i­huol­lon puolel­la, sosi­aal­i­työn­tek­i­jänä. En tiedä hoita­jien palkkavai­hteluista, mut­ta ainakin oma­l­la alal­la vai­htelu on ollut juuri tois­in­päin kuin kuvaat. Korkeim­mat palkat ovat olleet syr­jäseu­tu­jen halpo­jen asumiskus­tan­nusten kun­nis­sa, sil­lä sinne on ollut haas­tavin rekry­toi­da työvoimaa. Huonoimpia palka­n­mak­sajia täl­lä alal­la ovat per­in­teis­es­ti olleet sel­l­aiset kun­nat kuin Tam­pere, Turku, Kuo­pio, Rovanie­mi jne. Heit­toa näi­den pien­ten ja suurten kun­tien välil­lä on voin­ut olla jopa n. 1000e/kk ja olen itsekin (mm) tästä syys­tä käynyt keskuk­ses­ta käsin kauem­pana töis­sä. Suuret muut­tovoit­tokun­nat ovat jotenkin saa­neet haalit­tua työvoimaa, vaik­ka virko­ja on ollut tyhjinä niissäkin.

  Monil­la alueil­la har­mon­isoin­ti on edelleen kesken, mut­ta huoli on siihen suun­taan, miten aluei­den reunamille saadaan työvoimaa, jos pal­ka­lla ei voi­da kompensoida.

  1. Ohes­ta selviää palkkausjär­jestelmä. Se ei suinkaan tarkoi­ta sitä etteikö palkkaero­ja voisi olla jatkos­sakin. Palkka­jär­jestelmä ei ole ainakaan mikää syy mak­saa huo­mat­tavasti enem­män vuokratyövoimas­ta. Jos sel­l­ainen por­saareikä on, niin se pitää tukkia ja har­mon­isoin­ti pitää ulot­taa koske­maan myös vuokratyövoimaa!
   https://www.kt.fi/sopimukset/sote/2022/luku-2-palkkaus/palkkausjarjestelma

 18. En Soin­in­vaaran tavoin ole aivan vaku­ut­tunut tuos­ta ammat­ti­laisjo­hta­ju­u­den mah­tavu­ud­es­ta. Mon­esti ekon­o­mistit ovat lasku­tikku­miehiä. Eihän monia Soin­in­vaarankaan lyhyem­män työa­jan argu­ment­te­ja ole tajut­tu kaikkien ekon­o­mistien joukos­sa. Ekon­o­mistit ovat ehdot­ta­neet työte­hon lisäämisek­si turhien kok­ousten pois­toa, kun kok­ouk­set ovat tauko­ja varten. Moni ekon­o­misti ajat­teli tulota­son mit­taa­van hyvin elämän­laat­ua, kun Soin­in­vaara sanoi, että tulota­son nousu on vähin­täänkin kyseenalaista vapaa-aikaan ver­rat­tuna. Jne. Keskimääräiset ekonomit ovat keskinker­taisia ajattelijoita.

  Nythän esimerkik­si “joku ekon­o­misti” ver­tasi, että Bri­tan­ni­as­sa lääkäri hoitaa yli 30 poti­las­ta päivässä, kun Suomes­sa luku jää alle 10:een! Kai jokainen voi taju­ta, ettei nuo luvut ole ver­tailukelpoisia. Siitä vain hoita­maan 30 monion­gel­maista poti­las­ta päiväss…Jos argu­men­tit ovat tuo­ta tasoa ekon­o­mis­teil­la, niin on ihan hyvä, ettei ekonomit joh­da ter­vey­den­huoltoa. Voi olla, että siel­lä ei sen jäl­keen kovin moni olisi töissä…

 19. “Minä koen oloni epä­mukavak­si HUS:in hal­li­tuk­ses­sa. Laki vaatii paljon sel­l­aista, jon­ka rahakirstun var­ti­jat epäävät.”

  Käytän­nössä rahakirstun var­ti­jat ovat samo­ja henkilöitä, jot­ka niitä lake­ja laa­ti­vat — eli Eduskun­ta. Joku fun­da­men­taa­li­nen ongel­ma tässä on, jota voisit joskus poli­itikkona ava­ta maal­likolle: mik­si samat henkilöt eivät ole halukkai­ta resur­soimaan vaa­timi­aan asioi­ta taloudel­lis­es­ti sel­l­aisel­la taval­la, että rahat niihin riittäisivät.

  Tämähän on ollut maan tapa jo kauan — sitä varten on perustet­tu kaiken­laisia neu­vos­to­ja vah­ti­maan, että esimerkik­si kun­nille suun­natut lisävelvoit­teet resur­soidaan asian­mukaises­ti; silti käytän­tö on, että kun­nille työn­netään jatku­vasti lisää lak­isääteistä tekemistä, joka hädin tuskin resur­soidaan, ja resur­soin­nin arviot ovat vähän niin ja näin.

  Hupaisin esimerk­ki lie­nee nykyiset TSS-oikeudet, joista säädet­täessä hal­li­tuk­sen esi­tyk­sessä todet­ti­in, ettei uusil­la peru­soikeuk­sil­la ole markkamääräisiä kus­tan­nus­vaiku­tuk­sia. Se tietenkin herät­tää kiehto­van kysymyk­sen: mihin niitä vahvo­ja taloudel­lisia oikeuk­sia tarvit­ti­in, jos niil­lä ei ajatel­tu ole­van vaiku­tuk­sia siihen, miten paljon ihmisille on tur­vat­ta­va tulonsiirtoja?

  Mik­si poli­ti­ikas­sa on niin houkut­tel­e­vaa säätää tehtäviä ja tekemisiä ker­tomat­ta, mitä se tulee maksamaan?

  terv,
  jukka

 20. Tässä on yksi tapa jol­la niitä turhia kulu­ja luo­daan Sotee ja samal­la rahaste­taan yksi­tyisel­lä puolel­la. Ei tai­da olla mil­lään taval­la ainakaan käypähoito suosi­tusten mukaista. Ja eikö nimeno­maan julkiselle puolelle kan­nat­taisi investoi­da lait­teisi­in niin että tarpeel­liset tutkimuk­set voitaisi­in tehdä itse, myös mag­neet­tiku­vauk­set, ettei ajaudut­taisi tilanteisi­in jos­sa yksi­tyiset tuot­ta­vat lähet­teitä jot­ka ovat selvästi tarpeet­to­mia. Toki jokainen voisi silti teet­tää oma­l­la rahal­laan vaik­ka kuin­ka turhia tutkimuk­sia, mut­ta sil­loin pitäisi myös jatkos­ta vas­ta­ta itse eikä kuor­mit­taa julk­ista ter­vey­den­huoltoa turhaan.
  Luulisi että nimeno­maan julkisel­la puolel­la olisi help­po pitää vaik­ka mag­neet­tiku­vausten kus­tan­nuk­set alhaisi­na, kos­ka asi­akaskun­ta on hyv­in­voin­tialueil­la nyt laa­ja ja samal­la voitaisi­in varmis­taa että tutkimuk­set ovat var­masti tarpeel­lisia, eivätkä turhaan kuor­mi­tuk­seen johtavia.
  Kuvan­t­a­mi­nen | Mag­neet­tiku­vausten markki­noin­tia yleisölle pitäisi rajoit­taa, sanoo pro­fes­sori Kari Tikki­nen: https://www.hs.fi/tiede/art-2000009897403.html

 21. Ja tässä vielä yksi syy sille mik­si rahat eivät riitä ja val­lit­see lääkäripula.
  https://yle.fi/a/74–20054509

  Mihinkähän on lääkärei­den eti­ik­ka kadon­nut? Ja minkälaisia leikkauk­sia Orpon sin­imus­ta hal­li­tus aikoo tehdä lääkärei­den etuuk­sille, että saisi lääkäritkin kokoaikatöi­hin. Olisiko jo vih­doinkin aika puut­tua vaik­ka lis­taa­mat­tomien yri­tys­ten verovapauksiin?

 22. Irlan­nin BKT ei ole ver­tailukelpoinen, kos­ka iso osa BKT:stä ei jää maa­han. Irlan­ti on houkutel­lut edullisel­la yri­tysvero­tuk­sel­la kan­sain­välisiä yri­tyk­siä tulout­ta­maan voit­ton­sa Irlan­nis­sa. Suurin osa rahas­ta kuitenkin vir­taa vain Irlan­nin läpi — pait­si se pieni yri­tysvero, jon­ka ansios­ta Irlan­nin val­tion­talous on yli­jäämäi­nen. Koti­talouk­sien tulot ovat kuitenkin aika vaatimattomat.

 23. Lääkärip­u­laa voisi helpot­taa koulu­tu­s­paikko­ja lisäämäl­lä. Opiskele­maan halukkai­ta olisi run­saasti. Täl­lä saisi vuokralääkäreil­lä rahas­tamisen kuri­in. Yksinker­taisimpia lääkärei­den tehtäviä voisi siirtää hoita­jien tai tekoä­lyn hoidet­tavak­si kuten flun­ssa­s­airaslomien kir­joit­ta­mi­nen ja pitkäaikaislääk­i­tys­ten ruti­ini­no­maiset reseptinuusinnat.

 24. Syy siihen mik­si rahat eivät riitä on se, ettei Suo­mi ole vauras maa, mut­ta liian moni uskoo niin olevan.
  Eri asia on että köy­hässäkin maas­sa voi tul­la kohta­laisen hyvin toimeen kansa, joka tekee työtä ja pitää tarkkaa taloutta.
  Työn ja tekni­ikan avul­la katkoimme ankaran luon­non kahleet, mis­tä näyt­tönä todet­takoon 1977 — 2007 brut­tokansan­tuot­teemme kaksinker­tais­tu­mi­nen 30 vuodessa 20 tuhannes­ta 40 tuhanteen euroon asukas­ta kohti.
  Sit­ten alkoi satu Suomes­ta rikkaana maana men­nä per­ille ja liian moni väl­tel­lä työtä. Varsi­nainen retkah­dus oli 2022, jol­loin tuon­ti Suomeen kasvoi 7,5% ja vien­ti 1,7%.
  Taloutemme perus­ta on Alek­san­teri II:n Ase­tus saha­laitok­sista 9.4.1861. Sahu­rit sai­vat elinkeino­va­pau­den ja
  puu­tavaran vien­nistä ne pääo­mat, joil­la maamme infra­struk­tu­uri ja teol­lisu­us raken­net­ti­in ja elin­ta­somme nousi yleiseu­roop­palaiselle tasolle, jota olemme velka­ra­hal­la ylläpitäneet siitä läh­tien kun luovuimme markas­ta. Vuodes­ta 2000 vuo­teen 2023 on koti­talouk­sien vel­ka on nous­sut 60%:stä 140%:iin käytet­tävis­sä ole­vista tuloista ja julk­isy­hteisö­jen vel­ka 63 mrd.:sta 195 mil­jardi­in euroon. 

  Meistä on tul­lut her­rakansaa, jos­sa punav­ihreät rkp ään­i­tor­ve­naan vaa­ti­vat maa­han tuo­ta­van pyl­lyn­pyyhk­i­jöitä ulko­mail­ta, kun eivät äid­it hoi­da lap­si­aan eikä lapset van­hempiaan. Se tulee kalli­ik­si kun meitä van­huk­sia peet housu­is­sa on niin paljon.
  Val­oa tun­nelin päässä edus­taa työl­lisyysas­teen vah­va nousu viimeiset viisi vuot­ta. Eri­tyis­es­ti nuoret naiset paiski­vat töitä miesten kaljotel­lessa katsomossa.

 25. Voisiko joku nyt vielä ker­ran ava­ta asi­aa ihan rauta­lan­gas­ta vääntäen:

  Miten eläkeläis­ten ennal­taehkäi­seväl­lä kuntoutuk­sel­la säästetään mitään, ikään kuin vai­h­toe­htona hoidoille? Eiväthän ne kulut vähene yhtään vaik­ka eläisi 10 vuot­ta pidem­pään mut­ta sit­ten samat kalli­it hoidot alka­vat 10 vuot­ta myöhem­min. Ongelma­han syn­tyy siitä, ettei eläkeläi­nen ole tuot­ta­va yhteiskun­nan jäsen, eli käytän­nössä naut­tii vain pitkälti muiden mak­samista tulon­si­ir­roista ja palveluista, ja tietenkin itse kerä­tys­tä omaisu­ud­estaan. Omaan omaisu­u­teen ja var­al­lisu­u­teen hänel­lä on tietenkin täysi oikeus, sitä en kiistä. Mut­ta ei eläkeläi­nen ole muu­ta kuin kuluerä, se on ihan sama miten asi­aa pyörit­telee tai läh­estyy. Sit­ten jos meil­lä on liikaa eläkeläisiä suh­teessa kaiken mak­saji­in eli työssäkäyvi­in, niin ain­oa loogi­nen ja kiistämätön lop­putu­los on että tulon­si­ir­to­ja pitää keven­tää. Työtä kuitenkin tehdään kan­sain­välis­ten ja euroop­palais­ten markki­noiden paineessa, tämäkin on ollut samo­jen eläkeläis­ten ihan oma val­in­ta, eli työn­tek­i­jöille ja samal­la työ­nan­ta­jille ei voi lop­ut­tomasti sälyt­tää mak­su­ja ja velvollisuuksia.

  No, Orpo ja Purra nyt ovat siir­tyneet tulon­si­ir­to­jen keven­nyk­si­in, mut­ta bud­jet­tiluku­ja kat­sel­lessa pitkäaikaistyöt­tömiltä leikkaami­nen on aika mar­gin­aal­ista säästöä eikä heitä suur­in­ta osaa toden­näköis­es­ti saa ‘tuot­tavi­in’ töi­hin vaik­ka kuin­ka leikkaisitte. He eivät vain kel­paa työ­nan­ta­jille, ja sama ongel­ma kos­kee monia nuorem­piakin työt­tömiä. Tuot­tavu­u­den vaa­timuk­set ovat niin kovia ettei se huonokun­toisil­ta vain onnistu.

  Todel­lisu­us, eli tulon­si­ir­to­jen ja palvelu­iden leikkauk­set eläkeläisiltä, tulee vas­taan jos­sain vai­heessa. Ehkä näemme 2020-luvun lop­ul­la Suomen IMF:n ja EU:n ohjauk­ses­sa leikkaa­mas­sa eläke­jär­jestelmää, tätäkö te halu­at­te? Italia näyt­tää koh­ta mallia mitä Suomelle on luvas­sa seu­raa­van 10 vuo­den aikana, saat­tapi myös Ital­ian kanssa Orpon ja Purran syli­in laskeu­tua lisää meno­ja. Ja suo­ma­laiset kiltisti mak­sa­vat kun olemme niin varakkai­ta, ker­to­vat eläkeläiset.

  1. Suomel­la on liian vähän omas­sa omis­tuk­ses­sa ole­via monikansal­lisia hyvin tuot­tavia suuryri­tyk­siä. Jos olisi enem­män, niin niiden mak­samil­la veroil­la voitaisi­in tak­la­ta parem­min kestävyys­va­jet­ta. Nokian maha­lasku tun­tuu vielä ja met­sä­te­ol­lisu­ud­es­ta ei ole uudek­si Noki­ak­si ja Suomen kasvua rajoit­taa naa­pu­ru­us Venäjän kanssa.

   Toinen mah­dol­lisu­us jos tulon­si­ir­to­ja pitää leika­ta tun­tu­vasti, on siir­to­laisu­us Suomes­ta pois 1960-luvun tyyli­in, nimeno­maan niiden jot­ka eivät löy­dä tuot­tavaa työtä Suomesta.

 26. “Kaikessa hil­jaisu­udessa näin on jo alet­tu toimia. Esimerkik­si uusimpia ja kalleimpia syöpähoito­ja ei julki­nen ter­vey­den­huolto enää takaa, vaan ne on mak­set­ta­va itse.

  Minä koen oloni epä­mukavak­si HUS:in hal­li­tuk­ses­sa. Laki vaatii paljon sel­l­aista, jon­ka rahakirstun var­ti­jat epäävät.”

  Vaku­u­tus­maail­mas­sa ymmär­retään “pitkän hän­nän” vaiku­tus ja sik­si sairas­vaku­u­tuk­sis­sa on aina määritel­ty ylära­ja kor­vat­tavalle määrälle. Jos tuo­ta ylära­jaa ei määrää, suurin osa rahoista menee hyvin pienen joukon erit­täin kalli­isi­in hoitoi­hin, mis­sä ei ole mitään järkeä. Julkisel­la puolel­la on ajatel­tu, että jokainen hen­ki on ääret­tömän arvokas, mut­ta tämä aja­tus johtaa kalli­impi­en ja kalli­impi­en uusien hoit­o­muo­to­jen myötä siihen, että koh­ta koko Suomen val­tion bud­jet­ti menee muu­ta­man 80-vuo­ti­aan syöpä­sairaan hoitoon — vähän kär­jis­tet­tynä. Maail­mal­la­han nuo tajut­toman kalli­it hoidot mak­se­taan rikkaiden kalli­ista vaku­u­tuk­sista (jois­sa tuo­ta kor­vat­tavu­u­den ylära­jaa ei ole) ja niitä on pystyt­ty kehit­tämään ja myymään vain sik­si, että maail­mas­ta löy­tyy tarpeek­si miljonääre­jä ja mil­jardööre­jä jot­ka voivat mak­saa mitä vain jokaises­ta saadus­ta elintunnista.

 27. Raha on siitä kum­mallista ainet­ta, että oli sitä ihan miten paljon tahansa, se on aina lopus­sa, ja aina löy­tyy joku, jol­la sitä on enem­män vaik­ka ei pitäisi olla. Täl­lä het­kel­lä Suomes­sa on enem­män rahaa kuin on koskaan ollut, tekni­ik­ka kehit­tynein­tä ja väestö koulute­tumpaa kuin ikinä on ollut. Rikkaimpi­en rikkaus on lisään­tynyt tun­tu­vasti 30 vuo­den aikana, muiden vähem­män. Mut­ta raha se vaan taas ker­ran on lop­pu. Sitä ei vaan ker­takaikki­aan ole eikä sitä löy­dy mis­tään, vaik­ka kuin­ka etsittäisiin.

  Yhteiskun­nat voivat rak­en­tua eri­laisille asioille. Ne voivat rak­en­tua vaikka­pa kun­ni­antun­nolle siitä, että on asioi­ta, jot­ka on hoidet­ta­va. Tai ne voivat rak­en­tua yhteen- ja vähen­nys­laskulle siitä, onko enem­män varaa per­heen rotu­mar­su­un vaiko mum­mon kuntout­tamiseen las­ten iloksi.

  Aivan kuten Sak­sas­sa 1933, elämme taas ker­ran aikaa, jos­sa absur­dius pitäisi määritel­lä uudelleen, kos­ka val­lit­se­van määritelmän mukaan koko julki­nen keskustelu alkaa olla täysin absurdia.

  Jos nyt ymmärsin oikein, niin mei­dän siis pitäisi säästää ter­vey­den­hoitoku­luista, että ihmisille jäisi enem­män rahaa tuho­ta terveytensä.

  Tun­net­tu net­tomak­sa­jan peri­aate­han on sekin, että kos­ka vau­raus perus­tuu työn­tekoon, pitäisi verot­taa vähem­män, että ihmiset vauras­tu­isi­vat ja voisi­vat luop­ua tekemästä työtä nopeam­min, jol­loin koko yhteiskun­nas­ta tulisi vau­raampi… eikun…

  Tuo­ta mieltä ker­toi ole­vansa mm. Eli­na Val­to­nen. Veron­mak­sa­jana en ole ihan vaku­ut­tunut, että kaik­ki ne yhteiset varamme, jot­ka Eli­nan koulut­tamiseen on käytet­ty, ovat alku­unkaan men­neet hyödyl­liseen ja järkevään tarkoitukseen.

  1. “Tun­net­tu net­tomak­sa­jan peri­aate­han on sekin, että kos­ka vau­raus perus­tuu työn­tekoon, pitäisi verot­taa vähem­män, että ihmiset vauras­tu­isi­vat ja voisi­vat luop­ua tekemästä työtä nopeam­min, jol­loin koko yhteiskun­nas­ta tulisi vau­raampi… eikun…”

   Län­si­maisen lib­er­al­is­min ongel­ma on tuos­sa hyvin kuvat­tuna. Jos joku pääsee rahas­ta­maan iso­ja tulo­ja asun­to­ja omis­ta­mal­la sen vuok­si, että asun­tomarkki­nat ovat epä­tas­apain­os­sa (kuten Helsingis­sä ja pääkaupunkiseudul­la) niin puhumme ansiot­tomas­ta tulosta. Henkilö ei ole puh­taasti oma­l­la työl­lä ansain­nut sitä arvon­lisää, vaan arvon­lisä syn­tyy markki­nan epä­tas­apain­os­ta. Jos puhe on jostain mar­gin­aalis­es­ta markki­nas­ta, niin epä­tas­apain­ot voidaan hyväksyä. Asun­not ja asum­i­nen sen sijaan ovat perus­tarve, eli val­tion ja julk­ishallinnon ei pidä mis­sään nimessä antaa markki­noiden olla epätasapainossa.

   https://www.stat.fi/til/tjt/2020/04/tjt_2020_04_2022-01–28_kat_002_fi.html

   Suomes­sa alkoi jo asumiskus­tan­nusten nousu suh­teessa tuloi­hin näkyä 2005–2015 välil­lä. Tässä on kyse oman arvion mukaan Suomen inte­groi­tu­mis­es­ta län­si­maiseen markki­na­jär­jestelmään, joka suosii pääo­mat­u­lo­ja palkkatyön kus­tan­nuk­sel­la ja paisut­taa näin omaisu­use­rien, kuten asun­to­jen hin­to­ja. 2015–2020 nousu pysähtyi, mut­ta yksi syy tässä on mielestäni 2013 aikoi­hin alka­nut EKP:n matal­ien korko­jen poli­ti­ik­ka, joka sekin paisut­ti omaisu­use­rien hin­to­ja. Asumiskus­tan­nuk­set tuloi­hin tule­vat räjähtämään vieläkin korkeam­malle tasolle korko­jen nousun myötä, eli jos tätä tilas­toa jatke­taan niin 2025 näyt­tää hyvin pahal­ta. Vuokrat lähtevät myös taas nousu­un tulev­ina pari­na vuote­na kun Orpon ja Purran “maa­han­muut­tokri­it­ti­nen” hal­li­tus avaa rajat, Suomes­sa kun on “val­ta­va pula” työvoimas­ta, joka tien­aa alle 2000€/kk.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *