Miksi asuntolainojen korkojen verovähennysoikeutta ei tule palauttaa

Laitoin X:ään (Twit­ter) ketjun  asun­to­lain­o­jen korkovähen­nyk­sistä, joi­ta demar­it esit­tävät palautet­taviksi. Julkaisen sen yht­enäisek­si edi­toitu­na myös tässä. 

Asun­to­lain­o­jen korko­jen verovähen­nysoikeu­den palaut­tamista on perustel­tu asun­to­tuotan­non elvy­tyskeinona. Sel­l­aise­na se olisi teho­ton ja menisi pääosin ohi maalin. Suo­ra tuki tuotan­nolle olisi paljon tehokkaam­paa ja Helsin­gin osalta tilapäi­nen ton­tin­vuokrista tin­kimi­nen uusien vuokra­sopimusten osalta.

On kysyt­ty, mik­si sijoi­tusasun­non korot saa vähen­tää vero­tuk­ses­sa, mut­ta oman asun­non korko­ja ei saa. Ero on siinä, että sijoi­tusasun­non vuokra on verotet­tavaa tuloa, jota omas­sa asun­nos­sa asumis­es­ta ei mak­se­ta. Ei siis ole tuloa, jos­ta korko vähennetään.

On aivan hölmöä tukea epälo­ogista veronalen­nus­ta vain, kos­ka verot ovat niin korkei­ta. Kun yhtä veroa alen­netaan, toista on korotet­ta­va. Sik­si veronalen­nusten kohdal­la on käytet­tävä eri­ty­istä hark­in­taa ja kohdis­tet­ta­va alen­nuk­set haitallisi­in veroi­hin säi­lyt­täen vero­tuk­sen kokon­aisu­us loogisena.

Asumisen ohel­la vero­tus vääristää asetel­maa omis­tusasumisen hyväk­si ja vuokra-asumisen tap­piok­si, kos­ka vuokra-asumis­es­ta syn­tyy (peri­aat­teessa) vero­tu­lo­ja ja omis­tusasumis­es­ta ei syn­ny. Tas­apain­oti­lanteessa vuokral­la asum­i­nen on tuon veron ver­ran kalliimpaa

Jos A ja B menevät asumaan ris­ti­in tois­t­en­sa omis­tami­in asun­toi­hin vaikka­pa lyhempi­en työ­matko­jen takia, molem­mat menet­tävät rahaa, kos­ka joutu­vat mak­samaan veroa per­imästään vuokras­ta   ̶  Joutu­vat, vaik­ka eivät perisi toisil­taan vuokraa, kos­ka verot­ta­ja ei ole tyh­mä. Tämä ker­too vero­tuk­sen vääristymis­es­tä yleen­sä, eikä se pois­tu räätälöimäl­lä jokin eri­ty­isalen­nus esimerkin ris­ti­in­vuokrauk­sen osalta. Jos kahdessa muuten saman­laises­sa kaupungis­sa toises­sa asu­taan pääosin vuokral­la ja toises­sa pääosin omis­tusasun­nois­sa, jälkim­mäis­es­tä ker­tyy val­ti­olle selvästi  vähem­män vero­tu­lo­ja kuin ensimmäisestä.

Ekon­o­mistien ratkaisu on verot­taa omis­tusasu­jaa siitä lasken­nal­lis­es­ta vuokrat­u­losta (asun­to­tu­lo), jon­ka hän saisi, jos asun­nos­sa asu­isi joku muu. Mauno Koivis­to sanoi, että suuren yleisön on vaikea näin abstrak­tia asi­aa ymmärtää, joten asia kan­nat­taa unohtaa.

Toinen vai­h­toe­hto olisi saat­taa vuokrat­u­lot verova­paik­si, mut­ta suuri yleisö kuvit­telee, että näin tuet­taisi­in ahnei­ta vuokranan­ta­jia, vaik­ka todel­lisu­udessa hyö­ty tulisi vuokralaisille halvemp­ina markkinavuokrina.

Nyt yhtiölain­o­jen lyhen­nyk­sil­lä kikkailu on tehnyt vuokrat­u­losta verova­paan, mut­ta tähän ratkaisu­un liit­tyy monia ongelmia.

Kiin­teistövero ei ole keino toteut­taa tas­a­puolisu­ut­ta, kos­ka sitä mak­se­taan samoin perustein myös vuokra-asunnoista.

Korko­jen verovähen­nysoikeus ei tek­isi asumis­es­ta halvem­paa, kos­ka etu kap­i­tal­isoi­tu­isi asun­to­jen hin­toi­hin. Tietysti ne, jot­ka ovat osta­neet asun­ton­sa hal­val­la aikana, jol­loin korko­ja ei saanut vähen­tää, hyö­ty­i­sivät siitä, että verovähen­nysoikeus tulisi voimaan sen jäl­keen, kun he ovat asun­ton­sa ostaneet.

Yhden asumiseen liit­tyvät jär­jen­vas­taisen veron pois­taisin. Varain­si­ir­toverossa ei ole mitään järkeä.

 

61 vastausta artikkeliin “Miksi asuntolainojen korkojen verovähennysoikeutta ei tule palauttaa”

 1. Jos korko­jen verovähen­nys kap­i­tal­isoituu asun­non hin­taan, mik­sei asun­to­tu­ki “kap­i­tal­isoidu” vuokraan? Niin­hän mon­et tutk­i­jat uskoo.

  1. Kat­so asi­as­ta tehtyjä tutkimuk­sia. Asum­is­tu­ki nos­taa vuokria samal­la mekanis­mil­la ja saman ver­ran kui palkan koro­tuk­set, ei sen enempää.

  2. mä ymmär­rän paljon fysi­ikas­ta ja luon­non­ti­eteistä, mut­ta toi “asun­to­tu­lo” menee yli mun ymmär­ryk­sen, enkä pidä itteeni kovin alhaisen älykkyys osamäärän omaavana

   sama toi, et jos 2 ihmistä vuokraisi toisil­taan päit­tääin kämppänsä…mutta mik­si tässä tapauk­ses­sa pitäisi vuokran olla markki­nahin­ta tasoinen?

   jos jotain käsit­tämätön­tä “asun­to­tu­loa” verotet­taisi­in, sil­loin­han sen käm­pän, talon hin­ta rom­mais, jol­loin ei oliskaan enää mit­tään “asun­to­tu­loo” täh?

  3. kom­men­toin nyt tähän sen tosi­seikan, että “YHTEISKUNTA” ei saa täl­lais­ten vero­jen kiristämisestä..vuokratuloista..tai mis­tään pen­ni­ikään lisää tuloa, kos­ka se vero on pois­sa yhteiskun­nan jäse­nen kukkaros­ta, joka luul­tavasti pystyy hoitele­maan raha asiansa “yhteiskun­taa” paremmin

   yhteiskunta..eli kait kansan­talous, ei saa sent­ti­ikään enem­pää tuloa vero­jen kiristämis­es­tä, val­tio tai kun­nat voi saa­da, mutkun ne ei ole koko yhteiskun­ta tai kansantalous

 2. Minkä takia omis­tusasun­nos­sa asum­i­nen on huonom­pi vai­h­toe­hto kuin vuokralla?
  Kun ihmi­nen säästää sen pakol­lisen 20% asun­non hin­nas­ta jot­ta voi ostaa asun­non niin hän antaa rahansa pankin kaut­ta elinkei­noelämän käyt­töön joka investoi teol­lisu­u­teen ja muuhun tuotan­toon ja BKT kasvaa.

  Jos asun­tosi­joit­ta­ja osta velka­vivul­la ison joukon asun­to­ja vuokrataak­seen ne, vielä yhteiskun­nan tuel­la, niin rahat menee kankku­lan kaivoon kos­ka pelkät seinät eivät tuo­ta mitään. 

  Korkovähen­nyk­sen palaut­ta­mi­nen edes väli­aikaises­ti aut­taisi ahdin­gos­sa eläviä ihmisiä ja ehkäi­sisi asun­to­jen pakkomyyntiä.

   1. Asum­i­nen yhteiskun­nan tuke­m­ana vuokra-asun­nos­sa ei tuo vien­ti­t­u­lo­ja eikä lisää tuot­tavu­ut­ta. Jos­sain täy­tyy työssäkäyvän ihmisen joka tapauk­ses­sa asua ja omis­tusasum­i­nen on kansan­taloudelle edullisem­paa. Jos yhteiskun­ta käyt­täisi esim infran rak­en­tamiseen vuokra-asumisen tukemiseen käytet­tyjä raho­ja niin teol­lisu­us olisi kil­pailukykyisem­pää, ja palkatkin parempia.

    Ymmärtäisin vielä jos Nokia olisi vielä saman­laises­sa kasvu­vai­heessa kuin 15 vuot­ta sit­ten, niin pk-seudul­la olisi tarve rak­en­taa paljon vuokra-asun­to­ja muual­ta palkat­tavia asiantun­ti­joi­ta varten tilapäiseen asumiseen, mut­ta kos­ka Nokia lässähti niin sitä tarvet­ta ei enää ole. Ja jos olisi, niin Nokia olisi itse raken­nut­tanut ne asun­not. Ne asun­tosi­joit­ta­jien omis­ta­mat vuokra-asun­not jot­ka viimeisen 10 vuo­den aikana on raken­net­tu suuria määriä ovat kyl­lä paran­ta­neet nuorten helsinkiläis­ten asum­is­mukavu­ut­ta mut­ta eivät ole syn­nyt­täneet mitään “uut­ta Noki­aa”. Asum­is­tu­ki on val­unut vain asun­tosi­joit­ta­jien tasku­un sekä ilkeästi san­ot­tuna rav­in­toloi­hin ja mui­hin huveihin.

    On tietenkin ihmisiä jot­ka eivät pysty säästämään ja han­ki­maan omis­tusasun­toa esim elämän­ti­lanteen takia ja heille pitää olla saatavil­la vuokra-asun­to­ja, mut­ta mieluiten tilapäisenä ratkaisuna kuin pysyvänä, kuten opiske­li­joile ja vanhuksille. 

    Sit­ten välimuo­to­ja soisi kehit­tää esim asum­isoikeus sekä Hita­sia. Hitas joutuu ilmeis­es­ti lahtipenkille sik­si että jär­jestelmää käytet­ti­in väärin. Muuten­han siinä ei ollut mitään vikaa. Hal­li­tuk­sen pyrkimys lopet­taa asum­isoikeusasun­to­jen tuotan­toa en ymmär­rä myöskään. Voin omas­ta koke­muk­ses­ta ker­toa että niisäkään asum­i­nen ei ollut eri­tyisen hal­paa mut­ta vähän halvem­paa kuitenkin kuin vuokra-asun­nos­sa, ja siihen sijoite­tut kyn­nys­ra­hat sai itselleen, indek­sil­lä korotet­tuna , kun muut­ti pois.

   2. Mihin perus­tuu, että omis­tusasum­i­nen on kansan­taloudelle vuokra-asum­ista edullisem­paa? Ainakin yhteiskn­ta saa vuokra-asun­noista enem­män verotuloja.

   3. OS: “Mihin perus­tuu, että omis­tusasum­i­nen on kansan­taloudelle vuokra-asum­ista edullisem­paa? Ainakin yhteiskn­ta saa vuokra-asun­noista enem­män verotuloja.”

    Esimerk­ki: Asun­tosi­joit­ta­ja ostaa asun­non (2 h + k helsinkiläis­es­tä lähiöstä) joka mak­saa 150.000, rahoit­taa sen kokon­aan lainal­la. Lainan korko on 4% eli 500 €/kk. Hän saa vähen­tää kaik­ki korkoku­lut pääo­mavero­tuk­ses­sa ja lisäk­si pyytää suht korkeaa vuokraa, esim 1000 € kos­ka asukas saa asum­is­tukea, san­o­taan nyt 150 €, jos kk-tulot ovat luokkaa 2000. Yhtiö­vastike on 300€. Pääo­maverot ovat (1000 — 300 — 500) * 0,3 = 60 €. Yhteiskun­ta mak­saa 150 asum­is­tukea eli häviää 90 €. 

    Jos asukas ostaisi asun­non itse hän ei saisi yhtään verovähen­nys­tä. Ain­oa mil­lä yhteiskun­ta jotenkin tukee on ASP-tilin korko­tu­ki 3.8 % ylit­täviltä koroil­ta joka nyt olisi luokkaa 25 euroa kuukaudessa tuon hin­tais­es­ta asun­nos­ta jos korko on 4%. 

    Nämä nyt ovat esimerkke­jä mut­ta täl­lainen poli­ti­ik­ka on ohjan­nut nuo­ria vuokraa­maan asun­to­ja ja suht kalli­ita sen­si­jaan että ostaisi­vat itse ja se ruokkii pysymään vuokra-asun­nois­sa vaik­ka 2000 tuloil­la pysty­isi säästämään omaan jos asuu vuokral­la vähän vaa­ti­mat­tomam­mas­sa käm­pässä aluksi.

    OS: “Asun­to-osakey­htiöis­sä ei useinkaan pystytä päät­tämän perusko­r­jauk­sista ja raken­nus heikkenee.”

    Ei useinkaan? Täl­laiset ovat tyyp­il­lisim­mil­lään pienet muu­ta­man asun­non riv­i­taloy­htiöt jois­sa kaik­ki osakkaat ovat amatööre­jä eikä ole edes ammat­ti-isän­nöit­si­jää. Isom­mis­sa yhtiöis­sä hoide­taan perusko­r­jauk­set ajal­laan. Toinen poikeus ovat muut­to­tap­piokun­nat mut­ta pk-seudul­la ja kasvuk­seskuk­sis­sa sel­l­aista ei esiinny. 

    Suurem­pi ongel­ma tulee ole­maan uusis­sa ker­rostalois­sa joisa suuren osan asun­noista omis­taa asun­tosi­joit­ta­jat jot­ka ovat helpon rahan perässä osta­neet velka­vivul­la kämp­piä, eikä ole varaa korko­jen noustes­sa mak­saa pois yhtiölain­o­jen osu­ut­taan, joskus ei edes korkoja.

   4. “Mihin perus­tuu, että omis­tusasum­i­nen on kansan­taloudelle vuokra-asum­ista edullisem­paa? Ainakin yhteiskn­ta saa vuokra-asun­noista enem­män verotuloja.”

    En tiedä, kum­min päin tilanne on edullisu­u­den osalta. Enkä tiedä sitäkään, saako yhteiskun­ta enem­män vero­tu­lo­ja vuokra- vai omis­tusasun­noista. Aihet­ta voisi joku joskus selvittää.

    Kat­selin yhteisöveroti­las­toista, että isot vuokranan­ta­jat näyt­tävät mak­sa­van yhteisöveroa esimerkik­si noin 4 % liike­tu­lok­ses­taan. Onhan se vero­ker­tymää silti toki. Toisaal­ta vuokrat­alon osta­ja ostaa talon yleen­sä halvem­mal­la hin­nal­la neliötä kohti, jol­loin vero­ker­tymäkin jää jo osto­hetkel­lä pienem­mäk­si. Omis­tusasun­nois­sa hin­nois­sa on mukana enem­män markki­noin­tiku­lua yms., jot­ka kas­vat­ta­vat arvon­lisäveron ja varain­si­ir­toveron ker­tymää val­tion kas­sas­sa. Myös vaikka­pa remont­tien raken­nus­tarvikkeista omis­tusasu­jat mak­sanevat rautakaup­pahin­nois­saaan suh­teessa kalli­impia hin­to­ja kuin toim­i­jat, jot­ka teet­tävät suuria määriä remont­te­ja ja saa­vat sik­si hin­tansa neu­votel­tua alem­mik­si. Toisaal­ta omis­tusasu­jat tekevät usein monia remont­te­ja omana työnään, jos­ta ei mak­se­ta työn osalta sit­ten veroa, ja omis­tusasun­not joidenkin tutkimusten mukaan kulu­vat keskimäärin vähem­män — kos­ka omis­ta­jal­la on inten­si­ivi pitää oma omaisuuten­sa hyvässä kun­nos­sa. Kokon­aisu­us on sen ver­ran mon­imutkainen, että en ainakaan itse täl­lä het­kel­lä tiedä, miten päin asian lai­ta on. Pitäisi selvit­tää aika mon­en­laista ennen kuin tietäisi, miten päin vero­ker­tymätkin menevät.

  1. Kom­ment­ti­na tuo­hon Ruotsin miljoona asun­non pro­jek­ti­in joka aloitet­ti­in 1960-luvul­la osoit­tau­tui vääräk­si arviok­si kos­ka keskilu­okkainen ruot­salainen per­he ei muut­tanut lähiöi­hin vaan pysyi iso­jen kaupunkien keskus­tois­sa ja maa­han­muut­ta­jat asutet­ti­in lähiöi­hin jot­ka jois­sa nyt nähdään sosi­aal­isia ongelmia. Ruot­si ei ollut tässä kohtaa ain­oa Län­si-Euroopan maa joka suun­nit­teli kaupunke­ja vaan samoin teki Ran­s­ka joka rak­en­si lähiöitä ran­skak­si Ban­lieuet ympäri Suur-Pari­isia ja Mar­seille­siä. Englan­nis­sa tehti­in sodan jäl­keen toisen­lainen kaupunkisu­un­nitelu jos­sa puu­tarhakaupunke­ja raken­net­ti­in Lon­toon reunoille jos­sa onnis­tut­ti­in siinä mielessä että Lon­toon ydinkeskus­ta oli pom­mitet­tu paskak­si ja sen jälleen­rak­en­tamiseen saati­in työvoimaa pääasi­as­sa siir­tomaista jois­sa hei­dän jälkeläiset asu­vat täl­lä het­kel­lä aivan Lon­toon Cityn lähellä.

 3. Itse en mak­saisi vuokra­maal­la sijait­sev­as­ta raken­nuk­ses­ta enem­pää tilapäisen ton­tin vuokran alen­nuk­sen joh­dos­ta. Kai teo­reet­tis­es­ti voisi mak­saa, mut­ta en usko, että val­is­tunut osta­ja näin tek­isi. Joka tapauk­ses­sa tiedos­sa olisi olta­va, mikä ton­tin vuokra on alen­nuk­sen pää­tyt­tyä. Jos ei olisi, kyse olisi sumutuksesta.

  Sen sijaan ton­tin kaup­pahin­nas­ta tin­kimisen voisi olet­taa aut­ta­van rak­en­ta­jia, kos­ka uusi alem­pi asun­to­jen hin­tata­so huomioiden nykyisel­lä kus­tan­nus­ta­sol­la ei ilmeis­es­ti voi­da rak­en­taa, kos­ka omi­aan ei saa pois. Ain­oa oikeasti tähän yhtälöön vaikut­ta­va kom­po­nent­ti on maan hin­ta. Vaikea nähdä, että muut rak­en­tamisen kus­tan­nuk­set jous­taisi­vat tai niil­lä olisi edes mah­dol­lista jous­taa riittävästi. 

  Kaiken maail­man verovähen­nyk­set ovat sitä housu­un pis­saamista talvipakkasel­la, kos­ka ne pää­tyvät ajan myötä hin­toi­hin (myös maan hin­taan) jol­loin ne eivät enää oikeasti hyödytä juuri ketään. Mak­sa­vat kyl­lä menetet­ty­inä verotuloina. 

  Har­mi vain, ettei Helsin­ki ilmeis­es­ti enää juuri myy maa­ta vaan vuokraa, mikä on kyl­lä suo­ranainen vit­saus asun­non osta­jien näkökul­mas­ta. Kun­tat­alouden näkökul­mas­ta var­maan fiksua.

 4. Asun­to­laina sel­l­aise­na saatanal­lise­na kulu­na kos­ket­taa Suomes­sa käytän­nössä ain­oas­taan lap­siper­heitä. Olisiko se nyt niin hel­vetin väärin, jos tässä olisi ole­mas­sa sel­l­ainen mekanis­mi, että korko­jen nousul­la ei paskot­taisi las­ten ja nuorten tulevaisuutta? 

  Toki van­hat eivät tästä hyö­ty­isi, kun on jo velat mak­set­tu ja ollaan kaikessa vain saama­puolel­la ja muutenkin koko hel­vetill­i­nen lainataak­ka on käytön­nässä ain­oas­taan niiden idioot­tien ongel­ma, jot­ka ovat päät­täneet men­nä lisään­tymään tässä paskas­sa maas­sa, joka perseraiskaa sin­ut kaikel­la mah­dol­lisel­la tavalla. 

  Laite­taan nyt vit­tu vaan pelle miljoon­aa soimaan. Älkää kysykö mis­tä johtuu väki­val­ta, älkää kysykö mis­tä johtuu päihdeongelmaaaaa…

  Toiv­ot­tavasti jen­git polt­ta­vat Helsingin.

  1. Tässä pitäisi pankkien tul­la vas­taan lyhen­nys­va­pail­la, kos­ka inflaa­tion olois­sa (ansio­ta­soin­dek­si + 4 %) inflaa­tio lyhen­tää lainaa aivan tarpeek­si. Pankille on parem­pi, että asi­akkaat eivät lyhen­nä lainaansa, kos­ka lyhen­nys ei ole niille tulo vaan korko on. Pankit suh­tau­tu­vat lyhen­nyk­si­in varsin hövelisti, mut­ta kaikkien häm­mästyk­sek­si velal­liset ovat valin­neet ylimääräiset lyhennykset,

   1. Olen lyhen­tänyt asun­to­lainaa kahdessa vuodessa 150 000 euroa kos­ka nuo rahat pitäisi tuot­taa muual­la 6,5% vuodessa jot­ta ne kat­taisi tämän het­ken korkoku­lut. Jos pienel­lä osal­la on täm­möi­nen omatekoinen “korko­suo­ja”, niin tilas­tois­sa se näyt­tää että kaikil­la menee hyvin lain­o­jen­sa kanssa vaik­ka enem­mistöl­lä olisi ongelmia.

    Mitä tulee inflaa­tioon lainan syöjänä, niin mehän ollaan stagflaatiossa.

    Varain­si­ir­toveron hedelmiä: Meil­lä halut­taisi­in myy­dä naa­purin kanssa osakeparkkipaik­ka toisillemme, kos­ka meil­lä on paikat A rapus­sa asu­val­la B rapun edessä ja tois­in­päin. Ei sit­ten myy­dä kun tulisi vero 600e/ruutu.

   2. “Tässä pitäisi pankkien tul­la vas­taan lyhen­nys­va­pail­la, kos­ka inflaa­tion olois­sa (ansio­ta­soin­dek­si + 4 %) inflaa­tio lyhen­tää lainaa aivan tarpeek­si. Pankille on parem­pi, että asi­akkaat eivät lyhen­nä lainaansa, kos­ka lyhen­nys ei ole niille tulo vaan korko on. Pankit suh­tau­tu­vat lyhen­nyk­si­in varsin hövelisti, mut­ta kaikkien häm­mästyk­sek­si velal­liset ovat valin­neet ylimääräiset lyhennykset,”

    Ei tuo kaikkia häm­mästyt­tävä asia ole, vaan menee ihan suo­raan oppikir­jan mukaan. Tietysti mon­et kykenevät ihmiset alka­vat tehdä ylimääräisiä lyhen­nyk­siä sil­loin, jos vero­tuk­sen jälkeinen vai­h­toe­htoinen tuot­to vai­h­toe­htoisil­la sijoi­tusko­hteil­la alkaa olla huonom­pi kuin korkomeno. Nyt pitäisi sijoituk­sista tien­ata jo yli 7 %, jot­ta se olisi kan­nat­tavam­paa kuin lyhen­tää verovähen­nysoikeudeton­ta asun­to­lainaa. Moni asun­tove­lalli­nen on toden­nut, ettei saa mis­tään muual­ta nyt yli 7 pros­entin var­maa tuot­toa sijoituk­selle (jon­ka tuo­to­s­ta pitäisi mak­saa 30 % veroa), kun taas asun­tove­lan lyhen­tämi­nen yli 5 %:n korol­la vas­taa sitä tuot­toa, joka vero­jen jäl­keen jäisi yli 7 pros­ent­tia tuot­tavas­ta sijoituksesta.

    Kaik­ki eivät ylimääräisi­in lyhen­nyk­si­in toki kykene. Mut­ta tilanteessa, jos­sa pankkien tuot­totileiltä saa reilun 3 pros­entin koron (jos­ta menee verot pois) tai asun­to­lainaa lyhen­tämäl­lä saa yli 7 pros­entin tuot­toa vas­taa­van säästön, ei monel­la ihan hirveän vaikeak­si mietinnäk­si mene, kumpaan ylimääräiset rahat ehkä kan­nat­taa laittaa.

    Pankillekin ylimääräiset lyhen­nyk­set ovat suo­tu­isa asia tilanteessa, jos­sa asun­tomarkki­noil­la hin­nat ovat tulleet reilusti alas hin­tahui­pus­taan, ja jos­sa markki­nati­lanteessa kaup­pa ei kovin hyvin käy. Pankkikaan ei sel­l­aises­sa markki­nati­lanteessa, jos­sa asun­not eivät meinaa men­nä kau­pak­si, saa real­isoitua lain­o­jaan mak­samat­tomien koti­talouk­sien asun­toko­htei­ta kovin hyväl­lä hin­nal­la, kun pakko­hu­u­tokaup­po­jen hin­natkin ovat nyt alhaal­la ja tar­jouk­set harvassa.

  2. Nim­imerk­ki Real­isitlle kom­ment­ti­na että pääkaupunkiseudul­la ei ole lähiöt tai autot pala­neet. Jen­gi ongel­ma pääkaupunkiseudul­la on liikku­va eli pääasi­as­sa pääkaupunkiseudun kaupunkien jen­git ylit­tävät usein kaupun­gin rajat ja ovat hyvin liikku­via kos­ka joukkoli­iken­nejär­jestelmä yhdis­tää kaupun­git keskenään. Etenkin Kes­ki-Espoon ja Van­taan sekä Helsin­gin lähiöt . Helsin­gin kan­takaupun­ki mukaan lukien Laut­tasaari ja Etelä-Espoo sekä Kau­ni­ainen ovat rauhal­lisia asuinaluei­ta jos­sa on eri­lainen sosi­aa­li­nen tilanne kuin muual­la pääkaupunkiseutua.

   1. Voisko jengien liikku­vu­ut­ta ja keskenään tap­pelua rajoit­taa aset­ta­mal­la juna-asemille lip­pupuomit ja ratikkaan leimat­ta­va lip­pu sisään astues­sa aina? Lisäisi raideli­iken­teen houkut­tavu­ut­ta ja tur­val­lisu­ut­ta kun sieltä vähenisi lipu­ton poruk­ka. Tun­tuu jotenkin että liput­to­muus sal­li­taan hsl:llä ns. sosi­aalise­na tukena..

    Ja offtopic: saata­va 10 min­uutin 1‑vyöhykelippu että infraa voi käyt­tää lyhyel­läkin matkalla!

 5. Toinen vai­h­toe­hto olisi saat­taa vuokrat­u­lot verova­paik­si, mut­ta suuri yleisö kuvit­telee, että näin tuet­taisi ahnei­ta vuokranan­ta­jia, vaik­ka todel­lisu­udessa hyö­ty tulisi vuokralaisille halvemp­ina markkinavuokrina. 

  Eikö vuokrata­son määritä markki­nat eikä vuokranan­ta­jien kulut, vai tarkoi­tatko että vuosikym­me­nien pääästä muu­tos vaikut­taisi myös tar­jon­taan esim lisärakentamisena?

  Itse en ainakaan kek­si että jos hal­li­tus sanoo että huomis­es­ta läh­tien vuokrat­u­loista ei tarvitse mak­saa veroa, että mik­si vuokranan­ta­jat lask­i­si­vat vuokria penniäkään.

  1. Verova­paus las­kee markki­navuokria ajan myötä, kun sijoit­ta­mi­nen vuokra-asun­toi­hin tulee houkut­tel­e­vam­mak­si. Nyt itse asi­as­sa olemme käytän­nössä siinä tilanteesa, että vuokrista tarvitse mak­saa veroa, kun yhtiölainan lyhen­nys jonkin käsit­tämät­tömän tulkin­nan mukaan on määritel­ty menok­si, vaik­ka se on säästämistä.

   1. Isoil­la vuokranan­ta­jil­la Suomes­sa vero­pros­ent­ti liikevoitos­ta on näköjään noin 4 % viimek­si vahvis­te­tus­sa vero­tuk­ses­sa. Onko se paljon vai vähän? Vuokratuo­toista saa vähen­tää myös esimerkik­si kon­sernin muille yhtiöille mak­se­tut korot. Jos jär­jestää jonkun sopi­van yhtiön vaik­ka Lux­em­burgi­in, jota kaut­ta lainaa Suomen kiin­teistösi­joi­tusy­htiölle rahaa riit­tävän korkeal­la korol­la, voi vält­tää koti­maiset verot liki kokon­aan. Suomes­sa veroa vuokra-asun­noista mak­sa­vat korkeampia pros­ent­te­ja pien­o­mis­ta­jat, jot­ka eivät tunne vero­su­un­nit­telun sääntöjä.

   2. Nol­lako­rot ovat olleet jo mieletön kan­nustin asun­tosi­joit­tamiseen, ja asun­tosi­joit­ta­mi­nen todel­lakin kasvoi ilmiömäis­es­ti. Toisaal­ta ilmiönä se nos­ti asun­to­jen hin­to­ja merkit­tävästi alueil­ta joil­la ihmiset halu­a­vat asua, ja se vaikeut­ti ihmis­ten omis­tusasun­non han­kkimista ja osaltaan pakot­ti ihmisiä vuokralle joil­la kallis­tu­vi­in asun­toi­hin ei ollut varaa.

    Eli vaik­ka vuokrauk­sen kan­nat­tavu­u­den paran­t­a­mi­nen voi lisätä vuokratar­jon­taa, se osaltaan pus­kee ihmisiä jot­ka halu­aisi­vat omis­taa asun­ton­sa vuokra-asu­jik­si. Lisää siis sekä vuokra-asun­to­jen kysyn­tää että tar­jon­taa. Lop­putu­lok­se­na use­am­mat asu­vat vuokral­la, vaik­ka merkit­tävä osa vuokra-asu­jista halu­aisi asua omistusasunnossa.

    Toki var­mas­tikin ilmiö lisäsi osaltaan myös rak­en­tamista, en sitä kiellä. 

    Samaa ilmiötä voisi luo­da myös vuokrat­u­lo­jen vero­tuk­sen poistaminen. 

    Yritän vain sanoa että nämä eivät ole lainkaan yksinker­taisia kokon­aisuuk­sia, ja laa­jem­paa sys­teemi­a­jat­telua pitää käyt­tää (mah­dol­lis­es­ti mallinnusten kanssa) ennenkuin voi vetää kovin pitkälle meneviä ja kovin luotet­tavia johtopäätöksiä.

    En ole itse hirveän vaku­ut­tunut perusteluista pois­taa vuokrat­u­lo­jen vero­tus­ta. Pitkäl­lä aikavälil­lä mah­dol­lis­es­ti saadaan posi­ti­ivisia vaiku­tuk­sia, välit­tömäl­lä nähdäk­seni negati­ivisia (vuokrat eivät laske kuin ehkä joskus tule­vaisu­udessa, väl­itön muu­tok­sen etu val­uu vuokranan­ta­jien tasku­un ansiot­tomasti, ja samat vero­tu­lot pitää sit­ten kerätä jostain muualta).

    Asun­to­tu­lon vero­tus­ta toki kan­natan että asum­is­muodot oli­si­vat enem­män samal­la viival­la. Mut­ta tosi­aan, se on liian mon­imutkainen kon­sep­ti myy­dä kansalle. Ikävä tilanne.

    Yhtiölainan lyhen­nyk­sien käsit­te­ly on selkeä por­saan­reikä, joka tulisi tukkia niin pian kuin mahdollista.

   3. Kyl­lä ne verot saa jär­jestet­tyä muil­lakin tavoil­la pois. Klassi­nen vero­su­un­nit­telu­jär­jeste­ly kiin­teän omaisu­u­den sijoituk­sis­sa menee niin, että luo­daan yhtiöverkos­to, ja Suomen yhtiöstä tyh­jen­netään ensin omat pääo­mat keskeiseltä osin ja laite­taan tilalle vieras­ta pääo­maa tai oman pääo­man ehtoista korkomenol­lista lainaa sel­l­ais­es­ta maas­ta, joka ei peri juurikaan vero­ja korko­tu­loista. Sit­ten Suomen yhtiö tekee tulosta, joka kutis­te­taan pienek­si mak­samal­la iso­ja määriä korko­ja ulko­maille yhtiöverkos­ton toiselle yhtiölle kor­vauk­se­na saadus­ta lainas­ta. En tiedä, onko yhtiölainan lyhen­nyk­sel­lä juuri mitään käytän­nöl­listä eroa sel­l­aiseen jär­jeste­lyyn näh­den, jos­sa sijoite­tut pääo­mat laite­taan mak­su­un ja verovähen­net­täviksi vain toisel­la taval­la — pait­si se, että sitä ovat päässeet hyö­dyn­tämään myös piensijoittajat.

  2. Jos vuokraami­nen tuot­taa per­snet­toa kan­nat­taa pitää tyhjänä

   1. Nor­maal­i­ti­lanteessa ei kan­na­ta. Mut­ta kos­ka markki­na­t­aloudessa ja kap­i­tal­is­mis­sa ei ole ole­mas­sa mitään absolu­ut­tista nor­maal­i­ti­lan­net­ta, niin mm. monia asun­to­ja omis­taval­la voi olla houku­tus pitää asun­to­ja vaik­ka tyhjil­lään, mielu­um­min kuin alen­ta­mal­la vuokraa, säi­lyt­tääk­seen muiden asun­to­jen hin­tata­son ja sitä kaut­ta omis­tusten­sa kokon­aisu­u­den kan­nat­ta­vana. Pitää nähdä myös met­sä puil­ta. Niukku­udel­la voidaan usein ansai­ta parem­min kuin ylitarjonnalla!

    Se tästäkin keskustelus­ta selviää kuin­ka sin­isilmäis­es­ti ihmiset suh­tau­tu­vat kap­i­tal­is­mi­in ja markki­na­t­alouteen. Jotkut näistä sin­isilmäisim­mistä tun­tu­vat usko­van että täysin vapaa markki­na­t­alous olisi ratkaisu ihmis­ten asum­is­tarpeisi­in, mut­ta vaa­ti­vat samal­la yhteiskun­taa tuke­maan asum­ista moni tavoin. Suurin osa tun­tuu ole­van oikeis­to­laisia sosial­is­te­ja joille voitot ovat yksi­ty­isiä mut­ta tap­pi­ot yhteisiä ja vas­tuu lop­ul­ta yhteiskun­nan. Miten joku voikaan pitää itseään oikeis­to­laise­na ja ruina­ta samal­la jatku­vasti yhteiskunnal­ta tukea kaik­keen. Vasem­mis­to­lainen sen­tään tietää että yhteiskun­ta ei palvele ihmisiä mikäli kaik­ki jätetään markki­noiden armoille.

    Jos jotain kan­nat­taa muis­taa, niin se että: kap­i­tal­is­mi ja markki­na­t­alous ovat kyl­lä hyviä renke­jä mut­ta valitet­tavasti huono­ja isän­tiä jos ihmis­ten elämä jätetään kokon­aan niiden varaan. Eri­tyis­es­ti sitä kan­nat­taa miet­tiä niiden oikeis­to­laista poli­ti­ikkaa kan­nat­tavien, jot­ka eivät tule toimeen omil­la pääo­mat­u­loil­laan tai joiden ansio­tu­lot eivät pysyvästi kuu­lu suu­rit­u­loimpi­en joukkoon. Miet­tikää ihmeessä ainakin sil­loin kun pyy­dätte apua ja tukea yhteiskunnal­ta. Olet­teko sit­tenkin sisim­mässänne vasem­mis­to­laisia vaik­ka tuet­tekin oikeis­to­laista poli­ti­ikkaa joka palvelee aivan jotain muu­ta kuin omaa etu­anne. Vai ettekö vaan ymmär­rä kuin­ka teitä höynäytetään. Pitäisi kyl­lä ymmärtää kun pere­htyy siihen mitä varsinkin perus­suo­ma­laiset ja kokoomus lupa­si­vat ennen vaale­ja ja kuin­ka he nyt lupauk­sen­sa pet­tävät. Vain idioot­ti voi olla näkemät­tä tuo­ta ris­tiri­itaa lupausten ja hal­li­tu­so­hjel­man välil­lä. Kaiken muun lisäk­si hal­li­tuk­selta tun­tuu puut­tuvan kokon­aan ymmär­rys ihmis­ten asum­is­tarpeista ja siitä kuin­ka asun­tomarkki­nat palveli­si­vat parhait­en ihmisiä! Sitä se sokea markkin­ausko­vaisu­us ja säästöpoli­ti­ik­ka teettää.

   2. AKK:lle — täysin vapaas­sa markki­na­t­aloudessa vuokrien tuntues­sa kohtu­ut­tomil­ta ihmiset valuisi­vat tulolu­okkien alapäästä asumaan trail­er­parkeis­sa, asun­to­vaunuis­sa tai ihan vain tel­tois­sa. Sosial­is­ti­sis­sa kom­ten­to­talouk­sis­sa, kuten Suomes­sa, tämä vain onnis­tuu aika huonos­ti, kun jokaisel­la pitäisi peri­aat­tes­sa olla osoite viral­lis­es­ti hyväksy­tyssä asun­nos­sa ja tääl­lähän ei jotain trail­er­parkkia ikinä hyväksyt­täisi — aina­han se “yleishyödyl­lis­es­ti” gryn­dat­tu 15 neliön betonikop­pi 700 €/kk on parem­pi kuin tuplas­ti suurem­pi parakkikoti, jos­sa on pyörät tai siir­tolavamekanis­mi alla.

    Kun kaikkea säädel­lään, rajoite­taan ja ohjataan mah­dol­lisim­man yksi­tyisko­htais­es­ti, niin sil­loin hauskaa on ain­oas­taan niil­lä, joil­la on paljon rahaa ja vaiku­tus­val­taa — mah­dol­liset kil­pail­i­jat ja vai­h­toe­htoiset ratkaisut kun tule­vat automaat­tis­es­ti “hyv­in­voin­tiy­hteiskun­nan” tahol­ta sul­je­tuk­si pois tuot­to­jen tahkoamisen tieltä. Ne, joi­ta tässä ken­ties kovastikin hyvän­tah­tois­es­ti koite­taan suo­jel­la, ovat kaikkein huonoim­mas­sa ase­mas­sa — lop­ut pär­jäävät jotenkuten, mut­ta v‑käyrä kyl­lä nousee mukavasti eikä kaiken jäl­keen kansal­lis­var­al­lisu­us paljokaan pääse kasvamaan.

    Jos joku tun­tee tämän kom­mentin jäl­keen suur­ta tarvet­ta pöyristyä siitä, etteivät trail­er­park­it ja vas­taa­vat olisi ihmis­ar­voisia asum­i­s­paikko­ja, niin olisi kiva kuul­la, että mitä ihmis­ar­voista on nyky­i­sis­sä 15–20 m^2 yksiöis­sä tai 30 m^2 kak­siois­sa nyky­isil­lä vuokrata­soil­la? Toki raken­net­tu­jat, suuret vuokranan­ta­jay­htiöt ja asun­tosi­joit­ta­jat pyrkivät mak­si­moimaan voit­ton­sa (ei pitäisi tul­la yllä­tyk­senä kenellekään) — vaan mik­si ihmeessä kun­nat ja julkeasek­tori yleen­sä luo olo­suh­teet, jois­sa tuot­to­jen opti­mi löy­tyy kääpiökokoi­sista asun­noista — rak­en­tamiskus­tan­nusten kannal­ta­han kalleim­mat ele­men­tit ovat kylpyhuone/wc ja keit­tö eikä jonkun ylimääräisen maku­uhuoneen kus­tan­nus sinän­sä ole mitenkään merkit­tävä. Kun­nal­lis­sosial­is­mi­in taipu­vais­ten kun­tien on kuitenkin ilmeisti aivan pakko päästä rahas­ta­maan rak­enu­soikeuk­sista / tont­tivuokrista neliömäärien mukaises­ti, joten onko nykyi­nen tilanne mitenkään yllä­tys. Mitäpä jos säädeltäisi­in & rahastet­taisi­in vain asun­to­jen lukumäärän mukaan?

   3. Ksee: “Jos joku tun­tee tämän kom­mentin jäl­keen suur­ta tarvet­ta pöyristyä siitä, etteivät trail­er­park­it ja vas­taa­vat olisi ihmis­ar­voisia asum­i­s­paikko­ja, niin olisi kiva kuul­la, että mitä ihmis­ar­voista on nyky­i­sis­sä 15–20 m^2 yksiöis­sä tai 30 m^2 kak­siois­sa nyky­isil­lä vuokratasoilla?”

    Suomen sääolo­suhteis­sa trail­er­park­it eivät ole ihmis­ar­voisia asuinpaikkoja. 

    Ainakin tois­taisek­si saa vuokra­ta myös van­hoista asuin­taloista isom­pia asun­to­ja kuin mitä aivan uusis­sa taloisa on, samaan hin­taan. Myös Helsingissä. 

    Nois­sa aivan pikku­rui­sis­sa asun­nois­sa on yleen­sä huoneenko­rkeus korkeampi niin että mah­dol­lis­taa maku­u­par­ven eli asun­nos­sa on 1,5 ker­rosta. Mut­ta on se kyl­lä ollut tyh­mää rak­en­taa niin paljon sel­l­aisia asun­to­ja viime aikoina.

 6. Meil­lä on kuitenkin aiem­min ollut korkovähen­nysoikeus asun­to­lain­ois­sa. Mil­lä sitä sil­loin perusteltiin?

  1. Kekkosen aikaan oli muu­takin kum­mallista. Kun miljoona maal­la asu­vaa pitä asut­taa kaupunkei­hn, investoin­ti oli val­ta­va ja halut­ti­in lahjoa keski­tuoisia kitu­ut­ta­maan val­tavien asum­is­meno­jen kanssa lupaa­mal­la heille vauras tulevaisuus.

   1. Mielestäni siinä ei ollut mitään huonoa. Koivis­to muuten oli asun­tosäästämis-idean isä. Suomel­la ei olisi ollut varaa rak­en­taa miljoona vuokra-asun­toa kuten Ruot­si, joka säästyi sodan tuhoil­ta, pystyi tekemään. Nyt ollaan samas­sa tilanteessa, niil­lä rahoil­la joil­la val­tio tukee pelkkien seinien rak­en­tamista voisi ennem­min rak­en­taa ja ylläpitää infraa joka tukee teol­lisu­ut­ta. Ihmis­ten kan­nat­taisi asum­ista kun suun­nit­telee olla enem­män akti­ivisia eikä olet­taa että rahaa tulee seinästä. Yksi­ty­is­ten omis­ta­ma asun­tokan­ta säi­lyt­tää arvon­sa parem­min kuin yhteiskun­nan omis­ta­ma. Vaik­ka en ole joka asi­as­sa näin kon­ser­vati­ivi niin tässä nyt sat­un olemaan.

   2. Asun­to-osakey­htiöis­sä ei useinkaan pystytä päät­tämän perusko­r­jauk­sista ja raken­nus heikkenee.

 7. Samaa mieltä varain­si­ir­toveros­ta, se ei ole vain turha vaan suo­ras­taan vahin­golli­nen. Kuka tai mikä oikein estää sen poistamisen?

  1. Pois­t­a­mi­nen mak­saisi mil­jardin, ja pop­ulis­tit käyt­tää sen mielu­um­min ben­saveron alen­tamiseen. Lisäk­si varain­si­ir­toveron pois­tos­ta hyö­ty­i­sivät ensisi­jais­es­ti nuorem­mat joiden asum­is­tarpeet vai­h­tu­vat use­asti, eivät paikoilleen juur­tuneet iäkkääm­mät ihmiset. Ja tämä jälkim­mäi­nen ryh­mä on uskol­lisem­pia äänestäjiä joil­la on enem­män aikaa kiertää torikahveil­la vaalien alla.

 8. “Tietysti ne, jot­ka ovat osta­neet asun­ton­sa hal­val­la aikana, jol­loin korko­ja ei saanut vähen­tää, hyö­ty­i­sivät siitä, että verovähen­nysoikeus tulisi voimaan sen jäl­keen, kun he ovat asun­ton­sa ostaneet.”

  Tästä olen kyl­lä kovasti eri mieltä. 

  Verovähen­nysoikeushan pois­tui kokon­aan vas­ta vuon­na 2023. Vaik­ka palat­taisi­in takaisin sinne verovähen­nysoikeu­den asteit­taisen pois­tamisen alkume­treille, hyvin har­va on itse asi­as­sa mak­sanut merkit­täviä määriä enem­pää korko­ja kuin jos verovähen­nysoikeus olisi säi­lytet­ty. Vielä harvem­pi on ostanut kyseiset asun­not “hal­val­la”. Korothan oli­vat nol­las­sa vuosia. Näin ollen en näe, että korkovähen­nyk­sen asteit­tainen pois­t­a­mi­nen olisi viime vuosikymmenel­lä pitänyt asun­to­jen hin­to­ja kuris­sa — sik­si sen palaut­ta­mi­nenkaan ei tuot­taisi “ansioton­ta arvon­nousua” tässä mielessä.

  Asun­to­tuotan­non suo­ras­sa tukemises­sa on se ongel­ma, että se vas­ta vääristääkin markki­nat: nykyi­nen raken­nus­li­ikkei­den valmi­iden asun­to­jen yli­tar­jon­tati­lanne ei ratkea “luon­tais­es­ti” jos koko ajan raken­netaan uut­ta myytävää enem­män kuin pystytään sulat­tele­maan. Lisäk­si nyt 2020-luvul­la rak­en­t­a­mi­nen suun­tau­tu­isi ihan väärään sek­tori­in: kri­it­tiset vihreät infra­struk­tu­uripäiv­i­tyk­set kallis­tu­vat tai kokon­aan peru­un­tu­vat, kun raken­netaan vain turhia asuin­raken­nuskolosse­ja verorahoilla.

  Lisäk­si huo­maut­taisin, että asun­to­lainan korko­jen verovähen­nysoikeu­den palau­tus olisi tässä tilanteessa vain “tasoitin”, jol­la Suomen talout­ta saadaan hie­man tasaver­taisem­paan ase­maan muiden euro­maid­en kanssa — on jo nähtävis­sä, että Suomen lyhyem­pi­in korkoi­hin sido­tut asun­to­lainat ehtivät aja­maan maan deflaa­tioon ennen kuin suurien maid­en inflaa­tio alkaa edes hie­man talt­tua. Viiden pros­entin reaa­liko­rot johta­vat Suomes­sa hyvin nopeasti hyvin kalli­iseen kriisiin.

 9. “Varain­si­ir­toveron hedelmiä: Meil­lä halut­taisi­in myy­dä naa­purin kanssa osakeparkkipaik­ka toisillemme, kos­ka meil­lä on paikat A rapus­sa asu­val­la B rapun edessä ja tois­in­päin. Ei sit­ten myy­dä kun tulisi vero 600e/ruutu. ”

  Mik­si ette yksinker­tais­es­ti sovi, että pysäköitte autonne tois­t­enne paikoille ?

  1. “Mik­si ette yksinker­tais­es­ti sovi, että pysäköitte autonne tois­t­enne paikoille ?”
   On sähköau­ton lataus­ta lasku­tus­palvelul­la ja vai­h­tu­vu­ut­ta osakkaissa. No mut­ta joo, merkit­tävämpi ongel­ma on se kuin­ka varain­si­ir­tovero jar­rut­taa tarpeen­mukaista asun­non­va­i­h­toa kuten blo­gisti kir­joit­tikin. Toiset ravaa ris­ti­in kaupunkien välil­lä kun meil­lä sen­tään vain parkkiru­u­tu­jen välil­lä. Mut­ta hei mik­seivät vain sopisi että asu­vat tois­t­en­sa asun­nois­sa =D?

 10. Osmo: “Kiin­teistövero ei ole keino toteut­taa tas­a­puolisu­ut­ta, kos­ka sitä mak­se­taan samoin perustein myös vuokra-asunnoista.”

  Kiin­teistövero kuitenkin vähän paran­taa tas­a­puolisu­ut­ta, kos­ka asun­tosi­joit­ta­jalle se on vähen­nyskelpoinen meno.

 11. Se asun­tokeskustelus­sa tun­tuu jatku­vasti uno­htu­van että esimerkik­si 3 ylimpään tulode­si­ili­in kuu­lu­vat ovat aivan eri­laises­sa ase­mas­sa kuin ne jot­ka kuu­lu­vat 3 alimpaan tulode­sili­in ja ne jot­ka kuu­lu­vat suo­ma­lais­ten varakkaim­paan puoliskoon sietävät paljon parem­min taloudel­lis­es­ti. Nyt hal­li­tus käy niiden kimp­pu­un joil­la peli­v­ara sekä tulo­jen että var­al­lisu­u­den osalta puut­tuu täysin. Ei meil­lä jot­ka kuu­lumme noi­hin “hyväo­saisi­in” ole todel­lisu­udessa mitään hätää,mutta niil­lä joiden tulot ja var­al­lisu­us­pusku­rit ovat pienet tai olemat­tomat on. 

  Nyt tun­tuu vaan kokoomus­lainen ahneus ja perus­suo­ma­lainen empa­ti­akyvyn puute sokai­se­van ihmiset ja sosi­aal­i­tur­vaa, työelämää sekä vero- ja asun­topoli­ti­ikkaa koske­via päätök­siä tehdään puh­taasti hyvin toimeen­tule­vien ehdoil­la kohdis­taen kaik­ki negati­iviset toimet pien­i­t­u­loisimpi­en ja varat­tomimpi­in. Kaiken ahneu­den ja empa­ti­akyvyt­tömyy­den kru­unuk­si kehdataan sit­ten jopa alen­taa suu­rit­u­loisimpi­en vero­tus­ta ja olla puut­tumat­ta edes räikeimpi­in vero­tuk­sen por­saan­reiki­in. Mut­ta sel­l­aista se vaan nyt on kun hal­li­tus muo­dos­tuu oikeis­tos­ta ja ääri­oikeis­tos­ta, sil­loin uno­hde­taan se kuin­ka päätök­set oikeasti vaikut­ta­vat pien­i­t­u­loisem­man ja varat­tomim­man kansanosan elämään. Mitähän esimerkik­si perus­suo­ma­laisia äänestänei­den työn­tek­i­jöi­den ja varsinkin sosi­aal­i­tur­vaa eri muodois­sa tarvit­se­vien päässä oikein liikkuu? Tuliko kus­tua omi­in muroi­hin ja kuin­ka he kehtaa­vat esi­in­tyä jatkos­sa per­suina, jot­ka kyykyt­tävät kaikkia työn­tek­i­jöitä, työmailla.

 12. Menee ohi korkovähen­nyk­ses­tä, mut­ta kyl­lä Suomes­sa pitäisi olla enem­män vuokral­la asum­ista. Tek­isi työ­markki­noista jous­tavam­mat kun kyn­nys lähteä työn­perässä madal­tu­isi. Moni kitu­ut­taa täl­lä het­kel­lä omis­tusasun­nos­saan kun ei ole valmis otta­maan 10–15% hin­nanalen­nus­ta käm­pästään. Ne putkire­mont­ti­in laite­tut rahat voi lait­taa Helsin­gin pörssin yleisin­dek­si­in, joka var­masti tuot­taa paremmin.

  1. Tutkimuskir­jal­lisu­u­den mukaan pitkään jos­sain pitkään vuokral­la muu­toin kuin opiske­li­jana asuneista luk­i­tus­vaiku­tus työn perässä muut­to­jen kannal­ta on läh­es yhtä iso kuin omis­tusasu­jil­la. Eli jos tarkastel­laan vain eroa vuokra- ja omis­tusasu­jien kesken, niin ero­ja on. Mut­ta jos elim­i­noidaan sitä, että opiske­li­jat ovat yleen­sä vuokra-asu­jia ja tarkastel­laankin vain mui­ta, niin erot muut­tami­sis­sa ihan eri työssäkäyn­tialueille ovat paljon pienem­piä. Saman työssäkäyn­tialueen sisäl­lä vuokra-asu­jat kyl­lä muut­ta­vat tiheäm­min. Mut­ta nyt oli kyse työn perässä muut­tamis­es­ta eli muualle muuttamiseta.

   Muut­to­ja tehdään pitk­iäkin matko­ja opiskelun alka­es­sa ja valmis­tu­misen tienoil­la ja las­ten ollessa pieniä, mut­ta sen jälkeisessä elämässä muut­to­ja tehdään pääasi­as­sa saman työssäkäyn­tialueen sisäl­lä. Jos on 10 vuot­ta tai enem­män luonut sosi­aal­isia verkos­to­ja jollekin seudulle, on muut­tokyn­nys korkea. Pien­ten las­ten van­hem­mat tekevät muut­to­ja siihen asti, kunnes van­hin lap­si menee koulu­un, jon­ka jäl­keen per­heil­lä on merkit­tävä luk­i­tus­vaiku­tus ja muu­tot työn perässä muualle ovat suh­teel­lisen harv­inaisia. Eläköi­tymis­vai­heessa taas on sit­ten isom­paa muut­to­jen esi­in­tyvyyt­tä. Mut­ta se ei ole työn perässä muuttamista.

   1. Jos on saanut oikeu­den ARA-asun­toon, siitä ei kan­na­ta muut­taa pois ennen kuin oikeu­den on saanut siir­re­tyk­si lap­silleen. Tämä luk­i­tus­vaiku­tus on paljon suurem­pi kuin omis­tusasumiseen liittyvä.

   2. Mil­laiset ovat ehdot jos oikeut­ta vuokra­ta alle markki­navuokraista ARA-asun­toa halu­aa siirtää lapsilleen?
    Tapah­tuuko sitä usein vai onko se joku urbaani legenda?

   3. Ara-asun­non siir­to lap­sille tapah­tuu niin, että ennen kuin muut­taa siitä itse pois ottaa lapsen asumaan sinne kanssaan. Sen jäl­keen lapsel­la on oikeus siirtää vuokra­sopimus itselleen. Juri­disia yksi­tyisko­htia en tunne, mut­ta pahek­sun suuresti.

  2. Lisäyk­senä luk­i­tus­vaiku­tuk­ses­ta vielä, että kir­jal­lisu­u­den mukaan se ei koske kat­e­goris­es­ti samal­la tavoin kaikkia omis­tusasu­jia, vaan luk­i­tus­vaiku­tus kos­kee tutkimuskir­jal­lisu­u­den mukaan omis­tusasu­jista eri­tyis­es­ti niitä, joiden asun­non käypä arvo alit­taa hei­dän asun­tovelka­nsa määrän, tai on hyvin lähel­lä sitä. Jos velkaa on enem­män kuin asun­nos­ta saisi myymäl­lä, se sitoo säi­lymään asun­non omis­tusasukkaana. Luk­i­tus­vaiku­tus­ta on myös eri­tyis­es­ti sel­l­ai­sis­sa omis­tusasun­nois­sa, joi­ta on vaikea saa­da myy­dyk­si eli jois­sa on erit­täin alhainen arvo tai erit­täin pitkä toden­näköi­nen myyntiaika. 

   Yksi mie­lenki­in­toinen ilmiö omis­tusasu­jien luk­i­tus­vaiku­tuk­sis­sa liit­tyy korkoi­hin. Nou­se­vien korko­jen aikaan muut­ta­mi­nen vähe­nee. Laske­vien korko­jen aikaan muut­ta­mi­nen yleistyy. Vuokral­la asuvil­la asia menee niin päin, että vuokrien voimakkaasti noustes­sa muut­to­halukku­us kas­vaa ja vuokrien koro­tusten ollessa pieniä muut­ta­mi­nen on vähäisem­pää. Vuokral­la asu­via ja omis­tusasu­jia asun­toon sitoo mm. se, jos on sis­us­tanut asun­non hyvin pitkälle per­son­oiden pitkän asum­isa­jan aikana tai jos on paljon tavaraa — jon­ka muut­ta­mi­nen olisi työlästä. Vas­taavasti muut­tokyn­nys­tä alen­taa sekä omis­tus- että vuokra-asu­jil­la se, jos tavaraa on omis­tuk­ses­sa eri­tyisen vähän. Pitkä asum­i­sai­ka jos­sakin saa ihmisiä kiin­tymään usein asuinympäristöön­sä, mis­tä seu­raa lukitusefektiä.

   1. Varain­si­ir­tovero tuot­taa myös suuren luk­i­tus­vaiku­tuk­sen. Siihen menee taval­lis­es­ti parin kuukau­den palkka.

   2. On usei­ta luk­i­tus­vaiku­tuk­sia ja sik­si niihin puut­tumi­nen aiheut­taa usein “harak­ka ter­vat­ul­la katol­la” ilmiön. Omis­tusasun­non han­kkimis­es­ta­han päät­tää ja vas­taa jokainen itse joten yhteiskun­nan puut­tumi­nen kuin­ka omis­tuk­sen arvo kehit­tyy on hyvin vaikeaa. Yhteiskun­ta voi korkein­taan pitkäjän­teis­es­ti ohja­ta yhdyskuntareken­net­ta sel­l­aiseen suun­taan että työ­paikat ja valit­tu asum­i­nen kohtaa­vat , muu on melkoista näperte­lyä. Ensin­nä kan­nat­taa ainakin miet­tiä mitä luk­i­tus­vaiku­tuk­sen purul­la oikein tähdätään. Tähdätäänkö sil­lä siihen että ihmiset muut­taisi­vat työn perässä vai mihin. Jos halu­taan tukea työn perässä muut­tamista, niin sil­loin kan­nat­taa kohden­taa tuki juuri siihen eikä tukea kaikkea mah­dol­lista muut­toa. Jos halu­taan tukea asun­torak­en­tamista, omis­tusasum­ista tai muut­toa sopi­vam­man kokoiseen tai hin­taisen vuokra-asun­toon, tai vaikka­pa omis­tusasun­toon, niin keinot ovat tietenkin toiset. 

    Filosofise­na havain­tona eniten kum­mas­tut­taa se kuin­ka itseään sään­telemät­tömän markki­na­t­alouden ja yksi­ty­i­somis­tuk­sen kan­nat­ta­ji­na pitävät ruinaa­vat yhteiskun­nan tukia läh­es kaik­keen. Tuet kyl­lä kel­paa­vat, mut­ta yhteiskun­ta ei saisi edes sen vasti­neek­si omis­taa mitään. Melkoista vedä­tys­tä! Jopa niin että tukia vaa­di­taan aina vaan varakkaim­mille ja suu­rit­u­loisim­mille, mut­ta samal­la härskisti leikataan tukia niiltä jot­ka tukia oikeasti tarvit­se­vat, kuten nykyi­nen hal­li­tus juuri tekee. Eiköhän niitä tukia kan­nat­taisi kuitenkin purkaa ensik­si sieltä mis­sä niitä vähiten tarvi­taan, eli sieltä mis­sä niil­lä ei ole merk­i­tys­tä arkeen!

    Kos­ka Suomea on raken­net­tu siten että omis­tusasumis­es­ta on tehty yleis­es­ti kan­nat­tavam­paa kuin vuokra-asumis­es­ta, niin ei suun­nan muu­tos ainakaan yhtäkkiä ole järkevää. Kaikan­laiset kikkailut korko­jen vähen­nysoikeuk­sil­la ovat kyl­lä melko näperte­lyä ja niin on myös varain­si­ir­toveron pois­to. Tuskin­pa ne mitään suur­ta rak­en­tamis- ja muut­to­bu­umia saisi­vat aikaisek­si jos sitä nyt haetaan. Ja kuin­ka nuo verovähen­nyk­set sit­ten kom­pen­soitaisi­in julkises­sa talouden kannalta.

    Eikä työ­paikko­jen perässä muut­ta­mi­nen voi koskaan toteu­tua jous­tavasti jos asum­i­nen perus­tuu omis­tusasumiseen. Eikä sil­loinkaan jos edulli­sista vuokra-asun­noista on pulaa. Jos omas­ta asun­nos­ta ei saa omas­ta mielestään käypää hin­taa ja mieluiten vielä reipas­ta voit­toa, niin var­masti se on este. Valitet­tavasti elämä on sel­l­aista että sitä voit­toa on vaan vaikea ker­ryt­tää muu­ta kuin sil­loin kun asun­tomarkki­nat käyvät yliku­umi­na, kuten on tapah­tunut sään­nöl­lis­es­ti. Ihmiset on vaan saatu elämään ikäänkuin kuplas­sa jos­sa kaiken arvo myös asun­to­jen vaan kas­vaa tasais­es­ti. Ei kas­va, vaan välil­lä kas­vaa ja välil­lä las­kee, ja kun las­kee niin luk­i­tus­vaiku­tus vaan voimis­tuu. Se kan­nat­taa aina pitää mielessä ettei omis­tusasum­ista kan­na­ta rin­nas­taa asun­tosi­joit­tamiseen tai kuvitel­la että jokainen voi vali­ta asun­ton­sa kuin suu­rit­u­loinen tai varakas. Ei voi, vaan val­in­tamah­dol­lisu­udet ovat mon­elle varsin pienet.

    Kap­i­tal­isti­nen markki­na­t­alous on vaan sel­l­aisia että sijoit­ta­jat hake­vat sijoituk­silleen vaan voit­toa ja tuot­ta­vat niitä asun­to­ja mak­si­moidak­seen voit­ton­sa. On aivaan turha odot­taa sijoit­ta­jien lait­ta­van raho­jaan asun­to­tuotan­toon, sil­loin kun he eivät näe sitä riit­tävän kan­nat­ta­vana. Kos­ka yhteiskun­nalle merk­it­see muukin jotain kuin suo­ra rahalli­nen tuot­to, niin sen kan­nat­taisi itse investoi­da niihin asun­toi­hin joi­ta tarvi­taan jot­ta talouden pyörät pyöri­sivät kansan­talouden kannal­ta posi­ti­iviseen suun­taan myös sil­loin kun yksi­tyi­nen rahal­la asun­to­ja ei raken­neta. Sekin kan­nat­taa muis­taa että yksi­ty­is­ten asun­tosi­joit­ta­jien etu on se että asun­to­ja on aina hie­man niukasti ja kun raken­nus­li­ik­keet ovat samo­jen sijoit­ta­jien hal­lus­sa, niin sil­loin pelataan peliä jos­sa sijoit­ta­ja on vahvoil­la hin­noitel­lessaan asun­to­ja ja lyp­sy yhteiskunnal­ta alkaa. Raken­netaan kun­han yhteiskun­ta tukee, tai ei raken­neta ja yhteiskun­ta mak­saa työt­tömyy­destä ja siitä ettei ihmisille löy­dy asun­to­ja sieltä mis­sä se olisi yhteiskun­na kan­nalat hyödyllisintä.

    Että sel­l­aista markki­na­t­alout­ta! Ei siinä mitään kun­han markkin­ausko­vaisetkin heräi­sivät ja tun­nus­taisi­vat että pelkästään markki­noiden armoil­la yhteiskun­ta ei voi toimia. Ei toi­mi edes USA:ssa vaik­ka markkin­ausko­vaiset tun­tu­vat niin usko­van. Todis­teena vaikka­pa se mil­laisia sum­mia USAn liit­to­val­tion bud­jetis­sa ohjataan eri­laisi­in infra­hankeisin kaiken muun lisäk­si jot­ta talouden pyörät eivät pysähty­isi. Ja velkaa ote­taan ilman pani­ikkia ymmärtäen että sitä tarvi­taan jot­ta pyörisivät.

    Asun­to­jen hin­ta- ja varsinkin vuokrata­sot saadaan pysymään riit­tävän alhaise­na vain tuot­ta­mal­la asun­to­ja tarpeek­si ja sinne mis­sä ne työ­paikat ovat! Ja omis­tusasumisel­la tulee aina ole­maan suurem­pi luk­i­tus­vaiku­tus kuin vuokra-asumisel­la. Jos luk­i­tus­vaiku­tus­ta halu­taan purkaa, niin on panos­tet­ta­va vuokra-asun­toi­hin ja niitä on raken­net­ta­va niin etteivät keinot­teli­jat pääse määräämään vuokrata­so­ja! Mut­ta halu­taanko että ihmisil­lä on asun­to­ja siel­lä mis­sä töitäkin, vai onko sit­tenkin tärkeäm­pää varmis­taa ja mak­si­moi­da sijoit­ta­jien voitot. Nykyiselle hal­li­tuk­selle eivät ainakaan kohtu­uhin­taiset asun­not, siel­lä mis­sä on töitäkin, tun­nu ole­van tärkeitä, sik­si ei ilmeis­es­ti sekään että yri­tyk­set saisi­vat työn­tek­i­jöitä niistä jot­ka tarvit­se­vat niitä kohtu­uhin­taisia asun­to­ja riit­tävän läheltä jot­ta työ­matkat eivät muo­dos­tu­isi kohtu­ut­tomik­si työssä jak­samisen kannalta.

 13. Pitääkö paikkaansa, että tämä hal­li­tus purkaa työl­lisyys­ra­has­tos­ta 700 miljoon­aa työn­tek­i­jöi­den rahas­toimaa rahaa ja jakaa sen rikkaille?

  Jos pitää, niin en ihmettele yhtään, jos poli­it­tiset murhat palaa­vat suomeen

 14. Varain­si­ir­tovero on taval­liselle ihmiselle muuttovero
  Joskus se kämp­pääkan­nat­taa pitää kallis/lomalämppänä kun vuokraus ei ole kan­nat­tavaa. Vuokralainen yleen­sä tuhoaa kämpää

 15. Vieläkö muuten työn­tek­i­jöi­den on syytä luot­taa oheisi­in 10 vuo­den takaisi­in ajatuk­si­in työ­markki­noista. Sanois­in että nykyi­nen hal­li­tus vetää suo­ras­taan maton alta tuol­ta ajattelulta.
  Työn­tek­i­jöitä on kyl­lä saatu houkutel­tua mata­la­palkkatöi­hin, mut­ta mitään yhteiskun­ta­sopimus­ta ei ole syn­tynyt. Nyt sit­ten aje­taan mata­la­palkkatyöläiset kyykkyyn viemäl­lä heiltä ne tarvit­ta­vat tuetkin jot­ka tarvi­taan että pie­nil­lä palkoil­la tulisi edes toimeen. Joku voisi sanoa että onpa­han aikamoinen vedä­tys. Ode, vieläkö olet samaa mieltä Var­ti­aisen kanssa vai tun­netko itsesikin petetyksi?

  https://twitter.com/juho_orjala/status/1704732114757796295

  1. Var­ti­ainen­han on nyt arvioin­ut, että leikkauk­set helpot­ta­vat Helsingis­sä työvoima­pu­laa kun osa-aikaiset ryhtyvät sankoin joukoin kokopäivätöi­hin. Eli Var­ti­ainen ei selvästikkään itse usko omaan julkaisuunsa.

 16. Osmo. Taas väitetään, että suo­ma­laiset tek­i­sivät Euroopan lyhin­tä työaikaa. Teep­pä päivitet­ty kir­joi­tus aiheesta, että onko tilanne muut­tunut aiem­mista kirjoituksistasi.

 17. Marinin hal­li­tuk­sen korona / sota aikana men­ti­in miinuk­selle ka. 9,4 mil­jar­dia vuodessa.

  Kokka­reet vaa­ti­vat tästä tipu­tus­ta 6 mil­jaria eivätkä suos­tuneet neu­vot­tele­maan pienem­mistä esi­tyk­sistä. Vaa­timus oli siis selvä. 3,4 mil­jar­dia max. ja tästä ei vit­tu tingitä.

  Sit­ten piti vähän jakaa sitä hyvää kavereille ja nuol­la hillo­tolp­paa. Miinuk­selle men­ti­in 11,4 mil­jar­dia, jos­sa on jo mukana duunarei­den rahas­tos­ta varastet­tu 0,7 mil­jar­dia. Jos tuo ryöstö jätetään huomiotta, niin kokoomusen ehdot­tomas­ta vaa­timuk­ses­ta luis­tet­ti­in jo 8,7 mil­jar­dia. Lisäk­si kun huomioidaan, että suuri osa säästöistä on sel­l­aista, joka val­uu köy­hiltä rohmuamisen sijaan sos­su­tuki­in, niin kokka­reet on pihal­la yli kymme­nen mil­jardin verran. 

  Noin suuri heit­to puhei­den ja teko­jen välil­lä ei voi olla pelkkään tyh­myyt­tä. Siinä on pakko olla tuot­ta­muk­sel­lisu­ut­ta mukana. Vaik­ka Pet­teri Orpo meni henkilöko­htais­es­ti A‑studiossa ker­tomaan, että ei pää­sisi perusk­oulun yhteiskun­taopin opetuk­ses­ta läpi, kun ei ymmär­rä vero­tuk­sen perustei­ta, niin kaik­ki kokoomus­laiset eivät var­maan voi olla näin tyh­miä. Siel­lä on pakko olla myös rois­to­ja ja varkai­ta joukossa.

  1. “Noin suuri heit­to puhei­den ja teko­jen välil­lä ei voi olla pelkkään tyh­myyt­tä. Siinä on pakko olla tuot­ta­muk­sel­lisu­ut­ta mukana. Vaik­ka Pet­teri Orpo meni henkilöko­htais­es­ti A‑studiossa ker­tomaan, että ei pää­sisi perusk­oulun yhteiskun­taopin opetuk­ses­ta läpi, kun ei ymmär­rä vero­tuk­sen perustei­ta, niin kaik­ki kokoomus­laiset eivät var­maan voi olla näin tyh­miä. Siel­lä on pakko olla myös rois­to­ja ja varkai­ta joukossa.”

   Orpo onkin kätyri. Fik­tios­sa kätyrit ovat vähän karikatyyrisen paho­ja ja idioot­ti­maisia, tehden ylem­pi­en käskys­tä paho­ja teko­ja. Orpo osuu tähän muot­ti­in main­iosti, varsinkin sen osalta ettei oikeasti tun­nu edes käsit­tävän suo­ma­laisen nykyjär­jestelmän ole­mus­ta tai hänen säästölis­to­jen­sa vaikutuksia.

   Pakko tosin iskeä myös Val­tion­va­rain­min­is­ter­iön leikkaus­vai­h­toe­htoi­hin ja näi­hin liit­tyvi­in laskelmi­in. Aivan lapsel­lisia tuo­tok­sia, niin lapsel­lisia että Kelan enti­nen pääjo­hta­ja saa ammut­tua säästöko­htei­den älykkyy­den alas käyt­tämät­tä numeroi­ta, pelkästään perustellen loogis­es­ti asi­at Suomen sosi­aal­i­tur­va­jär­jestelmän kaut­ta. Toisin sanoen Val­tion­va­rain­min­is­ter­iöön näyt­tää pesiy­tyneen aivan yhtä inkom­pe­tent­tia henkilöstöä kuin mitä Orpo on, var­maan taas jotain Pitkän Matikan A‑B-C porukkaa, kun edes perus­ta­son loogi­nen päät­te­ly ei näytä onnistuvan.

   P.S. Val­tion­va­rain­min­is­ter­iö on muuten jyvit­tänyt aika ison osan säästöistä syn­tyvän sos.turvan leikkausten dynaami­sista vaiku­tuk­sista, eli syn­tyvistä uusista vero­tu­loista kun iso osa työt­tömiä ja osa-aikaisia yhtäkkiä työl­listyy kokopäivätöi­hin. On kyl­lä niin älyl­listä epäon­nis­tunut­ta porukkaa, potkut pitäisi antaa ja per­iä palk­ka takaisin tältä vuodelta.

  2. Ymmärtävät kyl­lä perus­teet mut­ta ide­olo­gia ohjaa vale­htelu­un. Olisin itsekin osal­lis­tunut mielel­läni talouden tas­apain­ot­tamiseen, ja koronas­ta, Ukrainan sodas­ta sekä siitä johtuneen ener­giakri­isin kus­tan­nusten mak­samiseen, mut­ta hal­li­tus valitet­tavasti päät­ti toisin. Se päät­ti mak­sat­taa kaiken nil­lä joiden tulota­so on alle suo­ma­lais­ten medi­aa­ni­an­sioiden. Eihän se että että samal­la alen­netaan vero­ja hyvä­toisil­ta velak­si ole hyvä­tu­lois­t­en osal­lis­tu­mista, vaan härskiä politiikkaa.
   HS-haas­tat­telu | Hyvä­tuloisiltakin olisi löy­tynyt leikat­tavaa, sanoo Kelan enti­nen pääjo­hta­ja: https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009846507.html

   Mikäli hal­li­tus olisi edes sen ver­ran oikeu­den­muki­nen että pitäisi ensik­si huol­ta niistä jot­ka tukea eniten tarvit­se­vat, niin sil­loin voisi olla perustel­tua tukea omis­tusasum­ista vaik­ka korkovähen­nyk­sel­lä, mut­ta kun näin ei ole niin en kan­na­ta mitään ylimääräisiä tukia niille jot­ka tule­vat toimeen muutenkin. Hyv­in­voin­ti­val­tion yksi suuri ongel­ma on juuri ne tuet jot­ka val­u­vat niille jot­ka eivät niitä oikeasti tarvitse kohtu­ulliseen toimeen­tu­loon. Varsinkin sil­loin kun hyvin toimeen­tule­vat eivät halua osal­lis­tua entiseen tapaan edes hyv­in­voin­ti­val­tion rahoittamiseen.

   Jot­ta räikeä jakau­tu­mi­nen ahneis­toon ja hyv­in­voin­ti­val­tio­ta aidosti kan­nat­tavi­in saataisi­in pysähtymään, niin Suomeen tarvit­taisi­in puolue joka uskaltaa olla selkeästi keskus­ta vasem­mis­to­lainen puolue. Vihreät sitä yrit­tää välil­lä olla mut­ta hapuilee iden­ti­teet­tin­sä kanssa uskalta­mat­ta sanoa avoimesti mitä oikein on. Keskus­ta oikeis­to­laisia kosiskele­via, keskus­ta oikeis­tisik­si itsen­sä luokit­tele­via puoluei­ta kyl­lä löy­tyy, mut­ta mik­si ei avoimesti keskus­ta vasem­mis­to­laista? Siinähän olisi val­ta­va kan­na­tus­po­ten­ti­aali sille joka osaisi ottaa tuon ken­tän hal­tu­un. Ei riitä että puhutaan vaik­ka sosi­aalilib­er­al­im­is­mista jos ei osa­ta erot­taa sitä kokoomus­lais­es­ta oikeis­to­laisu­ud­es­ta jota sen ei pitäisi mis­sään nimessä olla. Poten­ti­aalia lisää vielä sekin että keskus­tan keskus­ta oikeis­to­laisu­us näyt­tää menet­täneen vetovoimansa kos­ka keskus­ta on luop­unut alki­o­laisu­ud­es­ta, siitä osas­ta iden­ti­teet­tiään joka on ollut käytän­nössä vasem­mis­to­laisu­ut­ta. Osaa­vatko SDP tai vaikka­pa vihreät täyt­tää tuon selvän keskus­ta vasem­mis­to­laisen puolueen aukon. Mik­sei joku puolue voisi ilmoit­taa ole­vansa selkeästi keskus­ta vasem­mis­to­lainen sosi­aalilib­er­aali puolue kun poli­it­tises­sa ken­tässä on siinä selvästi suuri aukko? On aukko toki kon­ser­vati­ivises­sa keskus­ta vasem­mis­to­laises­sakin nurkas­sa poli­it­tista kent­tää ja tuo­ta aukkoon ovat iske­neet sit­ten perus­suo­ma­laiset ääriokeis­to­laisu­udel­laan. Onhan se outoa jos arvoil­taan kyse­ly­jen perus­teel­la selvästi vasem­mis­to­lainen menee jostain syys­tä äänestämään ääri­oikeis­toa, mut­ta niin vaan on. Ja mitä hän saa, no tietenkin ääri­oikeis­to­laista talous- ja sosiaalipolitiikkaa.

   1. SDP osaa kyl­lä tarvit­taes­sa muun­tua keskus­tavasem­mis­to­laisek­si. Monas­ti kun se on ollut suurim­mil­laan on pj:nä ollut ns oikeistodemari.
    PS ei näis­sä vaaleis­sa men­estynyt duunarei­den äänil­lä vaan lähin­nä Keskus­tas­ta loikan­nei­den yrit­täjien ja pikku­virkami­esten. Ainakin pikku­virkamiehiä (ja mik­sei iso­ja ? kan­nat­taisi SDP:n yrit­tää houkutel­la seu­raavis­sa vaaleis­sa kun huo­maa­vat miten Kok vetää PS:ää kuin päs­siä narusta.

   2. R. Sil­ver­berg, näin tosi­aan on. Luulisi että ainakin per­su­jen äänestävät ei rasis­tiset työn­tek­i­jät ja kaik­ki työn­tek­i­jöi­den oikeuk­sien heiken­tämis­es­tä tai sosi­aal­i­tur­valeikkauk­sista kär­sivät olisi help­pokin saa­da ymmärtämään ettei hei­dän kan­na­ta oman etun­sa vuok­si ainakaan (ääri)oikeistoa äänestää. 

    Toisek­seen kan­nat­taako sit­ten itseään sivistys­porva­ri­na pitävän ja aidosti hyv­in­voin­ti­val­tio­ta kan­nat­tavien äänestää puoluei­ta jot­ka leikkaa­vat sivistyk­ses­tä ja siitä mikä on hyv­in­voin­ti­val­tion ydin­tä eli perus­palveluista ja kaikkein pien­i­t­u­loisimpi­en toimeen­tu­losta samal­la kun jae­taan lisää rahaa velak­si kaikkein hyvä­tu­loisim­mille ja varakkaim­mille. Keskus­ta ja RKP:hän edus­ta­vat keskus­taoikeis­toa jot­ka estävät tois­tu­vasti mm. räikeimpi­enkin vero­tuk­sen por­saan­reikien ja kaikkien varakkaimpi­en kohtu­ut­tomat veroe­dut. Luulisi että tilaa olisi sel­l­aisellekin keskusta­laiselle puolueelle joka halu­aisi kor­ja­ta edes nuo epäko­h­dat ja ker­toa äänestäjille että se on taval­lis­ten suo­ma­lais­ten etu! Onko vaik­ka vihreistä siihen tai sit­ten demareista? Kykenevätkö ne täyt­tämään sen aukon mitä keskus­tas­sa on ja vaku­ut­ta­maan äänestäjät siitä ettei keskus­taoikeis­tos­ta eikä varsinkaan (ääri)oikeistosta ole noiden ongelmien kor­jaa­jik­si, vaan päinvastoin.

    Kum maail­mal­la ollaan jo luop­umas­sa taan­tu­muk­sel­lis­es­ta oikeis­to­laisu­ud­es­ta jota nykyi­nen hal­li­tus edus­taa niin luulisi että ihmis­ten silmät avau­tu­vat myös Suomes­sa. Kan­nat­taa lukea Hesarista jut­tu Paul Pol­man­ista “Vähem­män pahaa on edelleen pahaa” niin ymmärtää mihin suun­taan pitäisi kulkea sen sijaan että kul­je­taan hal­li­tuk­sen toimin juuri päin­vas­taiseen suuntaan.

    “Pol­man ylistää Suomea, jos­sa hyv­in­voin­tia mitataan muil­lakin mittareil­la kuin vain brut­tokansan­tuot­teel­la. “Te olette olette maail­man etujoukoissa” ”

    Mut­ta mitä tekee hal­li­tus, pelot­telee velal­la ja repii kokoomus/perussuomalaisella poli­ti­ikalla hyv­in­voin­ti­val­tio Suomea palasiksi.

 18. Kaik­ki suo­ma­laiset saa­vat elämän­sä aikana usei­ta tulon­si­ir­to­ja, mut­ta omi­tuis­es­ti oikeistopi­irien keskustelus­sa tulosi­ir­to­ja saa­vat leimataan pitkäaikaistyöt­tömi­in tai alem­man por­taan väkeen.

  Mon­et sosi­aalietu­udet ovat sidok­sis­sa kuukau­sian­sioi­hin. Hyvä­tu­loiset sanovat, että he mak­sa­vat myös enem­män vero­ja. Tämä on tot­ta, jos kat­so­taan yksit­täistä tilin­auhaa eikä kokon­aisu­ut­ta. Pidem­pään elävät ja isom­pia etu­ja saa­vat haukku­vat usein pien­i­t­u­loisia pas­sivoivas­ta elämästä. Kaik­ki saa­vat tulon­si­ir­to­ja, joten myös säästöjä etsit­täessä pitäisi miet­tiä kuka mak­saa ja mitä maksaa.

  Suu­rit­u­loisim­mista löy­tyy tulon­si­ir­to­jen osalta merkit­tävä määrä net­tosaa­jia ja pien­i­t­u­loisim­mista palka­nsaa­jista löy­tyy merkit­tävä määrä net­tomak­sajia. Kokoomus­laiselle moraalipuheelle ei löy­dy perustetta. 

  Pitää vielä tarkastel­la tarkem­min tuo­ta dataa, mut­ta pieni­palkkai­sis­sa palka­nsaa­jis­sa on merkit­tävästi yhteiskun­nan net­tomak­sajia. Tul­tu maa­han aikuise­na, työl­listyt­ty keskimäärin viiden maas­saolovuo­den jäl­keen ja tehty pieni­palkkaista työtä työu­ra, jon­ka lyhyt aika pien­tä eläkettä.

  Suurim­mas­sa tulolu­okas­sa työu­rat ovat erit­täin lyhy­itä ja eläkeaikaa tulee hyvin usein jopa yhtä mon­ta vuot­ta mitä työu­ra on kestänyt. Mikään määrä vero­ja ei nos­ta korkeasti koulute­tun ja lyhyen työu­ran tehneen pitkäikäisen henkilön mak­samaa veromäärää niin suurek­si, että se kuit­taisi saadut tulonsiirrot.

  1. En ole laskenut tai näh­nyt laskelmia, mut­ta kyl­lä moni lääkäriä vält­televä duu­nar­is­mies, joka sit­ten kup­sah­taa siinä 55–70-vuoden iässä yllät­täen sydänko­htauk­seen ilman että ehtii juuri eläket­tä naut­tia pal­jas­tu­isi hyvin toden­näköis­es­ti suurek­si net­tomak­sa­jak­si, vaik­ka ei saisi edes suur­ta palkkaa elämän­sä aikana.

   Suomes­sa on luo­tu joku outo illu­u­sio, että muka­mas kaik­ki sum­man X (joka usein jos­sain 2000–3000€/kk) tien­aa­vat oli­si­vat net­to­hyö­tyjiä ja loisi­vat yhteiskun­taa. Toki sitä voi tehdä jotain tas­apäisiä jyvi­tyk­siä kaik­ista val­tion kuluista, mut­ta kuten ter­veet aikuiset tietävät niin oikeuslaitoskin suo­jelee lähin­nä hyvä­tu­lois­t­en etu­ja kos­ka oikeu­den käymi­nen on niin raskas­ta. Samoin poli­isi ihan sään­nön­mukaises­ti jät­tää vähäiset varkaudet ja vahin­gonteot tutki­mat­ta, mut­ta silti kum­masti ihmiset halu­a­vat luo­da val­heel­lista mieliku­vaa, että näitä laitok­sia rahoite­taan yhdessä kaikkien yhteisek­si hyväk­si ja että kaik­ki muka jotenkin hyö­tyvät niistä yhtä paljon.

   En ymmär­rä edes mil­lä logi­ikalla puo­lus­tusvoimat suo­jelee min­un etu­ani? Eipä ole merkit­tävää omaisu­ut­ta jota voisi­vat venäläiset varas­taa, sen sijaan min­un ruumi­i­ni ja henkeni kel­paa kyl­lä met­sään ja poteroon suo­jele­maan muiden omaisu­ut­ta. Eli jälleen ker­ran, min­ut pakote­taan rahoit­ta­maan usei­ta julk­isia toim­i­joi­ta, joiden ole­mas­sa olosta en saa mitään efek­ti­ivistä hyö­tyä, sama kos­kee monia mui­ta ihmisiä kun Suomen jär­jestelmä on niin sairas, ja sit­ten vielä päälle hauku­taan loisek­si rehellisen työn tekijää.

 19. Osmo taisi aiem­min sanoa, että kokoaikatyössä ole­vien työa­jan ver­tailu mait­tain on harhaan­jo­htavaa, kun monis­sa mais­sa iso osa töis­sä ole­vista ei edes tee kokoaikaista työaikaa. Ja mitä itse olen käsit­tänyt, niin jois­sain mais­sa kuten USA:ssa työsken­nel­lään pitkää päivää sil­lä ajatuk­sel­la, että eläk­er­a­hat olisi kasat­tu paljon Suomen eläkeikää nuorem­pana kasaan. Eli vaik­ka het­kel­lis­es­ti tehtäisi­in pitkää päivää, niin elinikäiset vuos­i­työa­jat eivät ole tuo­ta, mitä Suomen työn­teko kri­ti­soi­vat anta­vat ymmärtää.

  Uusi kir­joi­tus vuos­i­työa­jas­ta olisi tosi­aan mie­lenki­in­toinen. Asi­aa on taidet­tu Soin­in­vaaran uusim­mas­sa kir­jas­sa käsitel­lä, mut­ta tuo­ta en itse ainakaan vielä ole lukenut.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *