Ei enää huutelua rasismista – aika katsoa hallitusohjelmaa

Keskustelu hal­li­tuk­sen rasis­mista on syytä päät­tää tähän, kos­ka se ei etene mihinkään suun­taan. Minä ainakaan en jak­sa sitä enää seu­ra­ta. Kaik­ki tietävät, että sen jäl­keen, kun Hom­mafoo­ru­min ja Suomen Sisun väki kaap­pasi perus­suo­ma­laiset Timo Soinil­ta, puolueen kan­na­tus kumpuaa ulko­maalaisvi­has­ta. Kaik­ki myös tietävät, etteivät mitkään pakote­tut katu­miset tai julk­i­lausumat asi­aa muuk­si muu­ta. Ja kaik­ki tietävät kaikkien tietävän, joten mik­si jankata?

Ilmeis­es­ti kaik­ki perus­suo­ma­lais­ten min­is­ter­it ovat sitoutuneet siihen, että pitävät suun­sa supus­sa vuo­den 2027 vaa­likam­pan­jan alku­un saak­ka, mut­ta sen jäl­keen on hei­dän tietysti palat­ta­va juurille, kos­ka vaalit. En tiedä, kos­keeko lupaus puhemiestä tai perus­suo­ma­lais­ten vara­puheen­jo­hta­jia tai ryh­män puheen­jo­hta­jaa, mut­ta en usko hei­dän pystyvän pitämään lupaus­taan, jos ovat edes mitään luvanneet.

Rasis­mi ei ole mitään uut­ta ja ihmeel­listä. Olen elänyt sen ver­ran kauan, että tiedän vääri­in fak­toi­hin perus­tu­van rasis­min olleen val­tavir­taa vielä 1960-luvul­la. Näitä asen­tei­ta opetet­ti­in sil­loin kouluis­sa. Sen jäl­keen on ollut mah­dol­lista tutus­tua toisen näköisi­in ihmisi­in ja ennakkolu­u­lot ovat karis­seet – pait­si joil­lakin. Rasis­tisimpia asen­teet ovat paikkakun­nil­la, joil­la on vähiten ulko­maalaisia. Sik­si niiden avul­la men­estyy poli­ti­ikas­sa; siel­lä mis­sä menestyy. 

Vähän aikaa jän­nitet­ti­in, miten RKP suh­tau­tuu perus­suo­ma­lais­ten rasis­tisu­u­teen. Nämä ovat nyt päät­täneet kat­soa sitä läpi sormien, kuten myös Suomen Keskus­ta, joka saa muuten kan­natuk­sen­sa alueil­ta, jois­sa ulko­maalaisia ei juuri näy ja jos­sa van­hat ennakkolu­u­lot ovat sik­si voimissaan.

Katsokaa hallituksen ohjelmaa!

Meil­lä on nyt eduskun­nan luot­ta­mus­ta naut­ti­va hal­li­tus. On aika kat­soa, mitä tuo hal­li­tus on aikeis­sa tehdä. Huomio pitää toisin sanoen kohdis­taa hal­li­tu­so­hjel­maan ja hal­li­tuk­sen esityksiin.

Rasis­mikeskustelus­ta on hal­li­tuk­sel­la ansioton­ta hyö­tyä, kos­ka sen tar­joa­man suo­jan vuok­si hal­li­tuk­sen aikei­ta on puitu julk­isu­udessa todel­la vähän.

Hal­li­tuk­sen tarkoi­tus on muut­taa suo­ma­laista yhteiskun­taa todel­la paljon. Minus­takin yhteiskun­taamme pitää uud­is­taa, sil­lä olemme eläneet pitkään paikalleen jämähtänyt­tä aikaa samal­la kun muut teol­lisu­us­maat ovat men­neet eteenpäin.

Har­mi vain, että yhteiskun­tapoli­it­ti­nen osaami­nen ei ole kokoomuk­sen vahvimpia aluei­ta. Näyt­tää pahasti siltä, että puolue uskoo todel­la omi­in kepeisi­in vaalisloganeihinsa.

Monia suun­nitel­tu­ja uud­is­tuk­sia saatan ymmärtää yksi­tyisko­hdis­sa, mut­ta kokon­aisu­ut­ta veisin aivan eri suun­taan. Minus­takin työn tekemisen tulisi olla kan­nat­tavaa, mut­ta sen sijaan, että heiken­täisin työt­tömien ase­maa perus­tur­vaa heiken­tämäl­lä, paran­taisin tulon­jakoa pieni­palkkaisten hyväk­si. Ansiosi­don­naisen työt­tömyys­tur­van puolel­la näk­isin kyl­lä tilaa ehto­jen kiristämiselle.

Tästä kokon­aisu­ud­es­ta kir­joi­tan jatkos­sa eteenpäin.

Nyt tyy­dyn sanomaan, että ihmette­len mik­si hal­li­tuk­sen ruos­ka kohdis­tuu niin suurel­la voimal­la pien­i­t­u­loisi­in lap­siper­heisi­in. Syn­tyykö meil­lä todel­la liikaa lap­sia? Toiv­otaanko vain hyvä­tu­lois­t­en tekevän lapsia?

En ymmär­rä myöskään sitä, että halu­taan pan­na pieni­palkkaiset val­it­se­maan kokopäivä­työn tai täy­den työt­tömyy­den väliltä tekemäl­lä osa-aikatyö taloudel­lis­es­ti hyödyt­tömäk­si. Ruotsin meitä korkeampi työl­lisyys johtuu kokon­aan osa-aikatyötä teke­vistä. Tässä taitaa käy­dä niin, että osa-aikatyöstä siir­ry­tään suurin joukoin työttömyyteen.

Jatkos­sa analysoin täl­lä blogilla hal­li­tuk­sen esi­tyk­siä tarkem­min, kun­han  hal­li­tu­so­hjel­man tulkin­nan­varaiset kir­jauk­set jalostu­vat konkreet­tisik­si hal­li­tuk­sen esityksiksi.

64 vastausta artikkeliin “Ei enää huutelua rasismista – aika katsoa hallitusohjelmaa”

 1. Täysin samaa mieltä. Ihmette­len ylipään­sä, mik­si vihervasemmisto+RKP nos­ti tuon janku­tus­de­batin julk­isu­u­teen. Lop­putu­los on ennal­taar­vat­ta­va kasa paskapaperia.

  1. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Real­is­tille että perus­suo­ma­lais­ten eduskun­taryh­mä hyväksyi hal­li­tuk­sen tiedo­nan­non yksimielisesti

  2. Toisaal­ta tämän “keskustelun” seu­rauk­se­na suo­ma­lais­ten ymmär­rys rasis­min eri muodoista on paran­tunut, lehdis­tö on oppin­ut kysymään rasis­mista oikeasti kär­sivien mielip­iteitä ja vieläpä sään­nöl­lis­es­ti ja näitä raport­te­ja lukeneille on käynyt selväk­si, että mielip­i­teet ovat moninaisia.

  3. Että ihmiset tietäi­sivät? Per­su­jen rasis­min syvyyshän on tiet­tävästi yllät­tänyt pres­i­dent­timme, Soin­in­vaaran, Orpon, RKP:n puheen­jo­hta­jan joitain mainitakseni.

   1. Kil­go­re,

    kyl­lähän voi ihan hyvin olla umpi­ra­sisti olemat­ta silti äärioikeistolainen. 

    Suo­mi vaikka­pa joskus 70–80-luvuilla oli rasisti­nen paik­ka, vaik­ka sodan jäl­keen ääri­oikeis­to­laiset oli ihan lail­la kiel­let­ty ja tavalli­nenkin oikeis­to pidet­ti­in pois hallituksesta.

  4. Salali­it­to­te­o­reetikko näkee tässä kakkien puoluei­den johdon suuren yhteisen vedä­tyk­sen: annetaan kansalle sirkushu­ve­ja ja kunkin puolueen kan­nat­ta­jat näkevät oman puolueen­sa toimi­van juuri niin kuin he toivoivatkin sen toimi­van. Samaan aikaan viedään vähin äänin eteen­päin joukkoa uud­is­tuk­sia, jot­ka kaik­ki tietävät välttämättömiksi.

   Mut­ta tuos­sa vähä­varais­ten lap­siper­hei­den puris­telus­sa on jokin moka kokkareil­la. “Koti, per­he, isän­maa” ei nyt ole arvos­saan. Tai sit­ten jopa tämä on jonkin­lainen suun­nitel­tu kuvio: pois­te­taan edel­lisen hal­li­tuk­sen luo­ma pop­ulisti­nen type­r­yys eli työt­tömyys­tur­van lap­siko­ro­tuk­set ja paran­netaan lap­siper­hei­den ase­maa järkeväm­mil­lä uusil­la instrumenteilla.

   Tässä olisi itse asi­as­sa oikeis­to­hal­li­tuk­selle paik­ka uudelle val­tion­talouden rahoi­tusin­stru­men­tille: “Iloista veron­mak­sa­jaa Jumalakin rakastaa”-rahasto (ja Allahin, Ukon, Isä Aurinkoisen sekä Jari Sarasvuon kan­nat­ta­jille omansa). En uskoak­seni ole ain­oa suo­ma­lainen, joka kokee itse asi­as­sa mak­sa­vansa liian vähän vero­ja, mut­ta ei toisaal­ta halua rahoit­taa kam­pavi­iner­in syön­tiä. Rahas­to olisi val­tion valvo­ma, siihen voisi mak­saa anonyymisti lisää vero­ja ja val­tio takaisi, että rahat menevät lyhen­tymät­töminä lisä­tu­keen vähä­varaisille lap­siper­heille. Hallinnoin­tikus­tan­nuk­set siis muus­ta val­tion budjetista.

   1. ““Koti, per­he, isän­maa” ei nyt ole arvossaan.”

    Päämin­is­teri Orpo on kovasti tois­tel­lut ole­vansa pelas­ta­mas­sa isän­maa­ta. Itsel­leni ei ole ollut ihan selvää, onko isän­maan kansalais­ten tarkoi­tus selvitä tästä pelas­tu­sop­er­aa­tios­ta, mut­ta eipäilemät­tä leikkaus onnistuu.

 2. Rasis­mi keskustelu­un ja perus­suo­ma­lais­ten osu­u­teen siihen ei kuitenkaan pidä syyt­tää vain Hom­mafoo­ru­mia ja Suomen Sisua. Todel­lisu­udessa Timo Soi­ni itse päästi Suo­nen Sisun jäsenet ja Soi­ni palkkasi Hom­mafoo­ru­min perus­ta­jana Suomen Uutis­ten pää­toimit­ta­jak­si vuo­den 2011 eduskun­tavaaleis­sa vaalivoiton jäl­keen . Timo Soi­ni on jälkikä­teen yrit­tänyt luo­da teo­ri­aa että puolue kau­pat­ti­in Jyväskylän puoluekok­ouk­ses­sa Suomen Sisun toimesta.

  1. Rahul
   ” Soi­ni palkkasi Hom­mafoo­ru­min perus­ta­jana Suomen Uutis­ten pää­toimit­ta­jak­si vuo­den 2011 eduskuntavaaleissa

   Tuo taisi olla Soinil­ta paha virhe. Turkki­la on kyl­lä melkoinen propagandamaakari.

   Suomen uuti­sis­sa kir­joite­taan kyl­lä, jos jos­sakin päin maail­maa joku väärän­väri­nen on astunut valkoi­hoisen varpaille, puhu­mat­takaan mustien mel­lakoin­nista. Mut­ta kun oman puolueen akti­ivia vasaroidaan päähän, kir­joit­telu lop­pui siihen, kun epäil­lyt pal­jas­tu­i­v­at oman ske­nen porukak­si. Sitä ennen Suomen uuti­sis­sa oli tasaisin väli­a­join artikkelei­ta, jois­sa mm. Hal­la-aho kom­men­toi­vat murhayritystä. 

   Kävin tark­ista­mas­sa hei­dän omil­ta sivuiltaan :
   Suomen uuti­sis­sa oli yhteen­sä kahdek­san jut­tua julka­istu­na viikon pari välein, ja jut­tu tuusu­lalais­miehen van­git­semis­es­ta oli viimeinen. Avi­isia luke­mal­la ei voi päätel­lä van­git­tu­jen poli­it­ti­sista näke­myk­sistä taik­ka mah­dol­lis­es­ta moti­ivista yhtään mitään, miesten taus­toista ei kerrota.

   Kir­joit­telu lop­pui kuin seinään , kun moti­iv­it selvi­sivät. Oikeu­denkäyn­neistä ei maini­ta halais­tua sanaa, ei vaik­ka tästä jaet­ti­in kuu­den vuo­den vankeustuomio hovioikeudessa.

   Aika härs­ki kaveri tuo Turkkila.

   1. Nimeno­maan juuri noin mitä Sylt­ty nos­ti esille Suomen Uutis­ten agen­das­ta Turkki­lan pää­toimit­ta­ja kaudel­la joka itse asi­as­sa luoti­in jo Timo Soinin puheen­jo­hta­ja kaudel­la. Tätä Soi­ni ei itse muis­tele kovinkaan avoimesti ja toimit­ta­jat eivät kyse­le häneltä oikei­ta kysymyk­siä vaan kiertävä kysymyk­sen ja Soi­ni kietää vastauksen.

   2. Tuo päähän vasaroin­ti oli aikalail­la odotet­tavis­sa. Samoin se, että kun omat puukot­taa selkään niin myös pahoin­pidel­ty meni ensin sanomaan, että mamut hakkasi. Vas­ta het­keä myöhem­min hakatun kivek­set laskeu­tu­i­v­at ja jär­ki alkoi palaa­maan päähän.

    Nyt ei enää tarvitse haka­ta omia, kun on eduskun­nan nui­ja omis­sa käsis­sä. Maail­ma on muuttunut

 3. Pis­teet hal­li­tuk­selle siitä, että pitkäaikaistyöt­tömille tulee edes hie­man painet­ta siir­tyä pääkaupungista muualle. Pien­i­t­u­loisille jää täl­löin enem­män tar­jon­taa asunnoista.

  1. Painet­ta muut­taa tulee eniten osa-aikatyötä tekeville joil­ta leikataan eniten.

  2. Tosin hal­li­tus samal­la suun­nit­telee leikkaa­vansa asum­is­tukea, jol­loin onnis­tu­vat kan­nus­ta­maan sekä pitkäaikaistyöt­tömiä että pien­i­t­u­loisia ja osa-aikaisia muut­ta­maan kauem­mas, muual­la, tai jopa lopet­ta­maan työn tekemisen. Omaan maali­in siis lauo­taan ja komeasti.

   Mut­ta hal­li­tuk­sen toim­inta on kuitenkin ihan loogista jos arvioidaan mil­lä ennakko-ole­tuk­sil­la ohjel­maa ja päätök­siä on tehty: Jos olete­taan hal­li­tuk­sen olet­ta­van, että kaik­ki osa-aikaiset ovat laisko­ja työn­vält­telijöitä niin täl­löin tulon­si­ir­to­jen leikkauk­set heiltä tietenkin loogis­es­ti kan­nus­ta­vat heitä han­kki­maan täy­det tun­nit. Jos taas joku on osa-aikainen itses­tään riip­pumat­tomista syistä niin täl­lainen henkilö tuskin noin vain vai­h­taa täysi­in tun­tei­hin. Esimerkik­si rav­in­to­la-alal­la taita­vat rav­in­to­lat tar­jo­ta hyvin tarkkaan las­ket­tu­ja pätkävuoro­ja, jol­loin alan työn­tek­i­jöil­lä on han­kala työl­listyä 40h viikos­sa, ja ylitöitä ei tietenkään halu­ta mak­saa samoista syistä.

   Osmon ja muiden lib­er­aalien ratkaisu tosin tähänkin on tietenkin kaikkien vuorolisien (sunnuntai‑, ilta- ja yölisien) pois­tot niin pää­sevät työn­tek­i­jät kun­nol­la naut­ti­maan markki­namekanis­mista eli yrit­täjien mieli­v­al­las­ta samal­la kun hei­dän elämän­sä pirstoutuu. Olisi oikeas­t­aan mie­lenki­in­toista nähdä kuin­ka paljon epäsään­nölli­nen silp­pu- ja pätkä­työ las­kee syn­tyvyyt­tä, oman arvion mukaan vaiku­tus voi olla hyvinkin suuri. Sään­nöl­lisessä 8–16 työssä, viikon­lop­ut vapaana, nyt vaan on helpom­paa ylläpitää ihmis­suhtei­ta ja varsinkin parisuhdetta.

   1. Jos rav­in­to­la-alal­la alen­netaan sun­nun­taiko­r­vauk­sia vaik­ka yötyöko­r­vausten tasolle, rav­in­to­la-alan palkat eivät laske, kos­ka ne “kel­lu­vat” jo nyt paljon yli taulukkopalkko­jen. Jot­ta rav­in­to­lat saisi­vat työvoimaa, niiden on pidet­tävä palkat kokon­aisuute­na vähin­tään ennal­laan. Niin­pä arki­a­jan palkat nou­se­vat. Itseasi­as­sa palkkata­so nousee, kos­ka lisään­tyvä sun­nun­ta­iauki­o­lo lisää työn kysyn­tää ja se nos­taa palkkoja.

  3. Jatkona edel­liseen viesti­i­ni, korostaisin kyl­lä että lauan­tai pitäisi saa­da johonkin +25% ja sun­nun­tai +50% luokkaan, mut­ta yötyö taas pitäisi saa­da vähin­tään +75% luokkaan. Näin jo ihan sen vuok­si että yötyö on hyvin pitävästi todis­tet­tu ter­vey­delle haitallisek­si, sun­nun­taityö ei. Samoin iltatyöstä pitäisi mak­saa korkeampia lisiä, myöhäisil­taan venyvil­lä vuoroil­la on tietääk­seni niil­läkin haitallisia terveysvaikutuksia.

   Mut­ta niin vaan ketään ei oikeas­t­aan kiin­nos­ta työn­tek­i­jöi­den ter­vey­den­suo­jelu, tärkeäm­pää on suo­jel­la muiden kuin työn­tek­i­jöi­den ter­veyt­tä että saadaan hal­val­la hoito­henkilökun­taa yövuoroi­hin. Tässä näkyy yleinen lib­er­aalien välin­pitämät­tömyys ihmis­ten ter­vey­destä, korkein­taan heiltä saa nyhdet­tyä, että se on jokaisen oma vika jos suos­tuu yövuoroi­hin ja samal­la korosta­vat vas­tu­u­ta pitää huol­ta itses­tään, menköön mui­hin töi­hin jos eivät ilta- ja yövuorot kiin­nos­ta. Lib­er­aalia ei yksinker­tais­es­ti kiin­nos­ta muut ihmiset, eli ovat jos­sain mielessä jopa kylmem­piä kuin rasis­tit, mut­ta tämä kieltämät­tä riip­puu miten asi­aa halu­aa tulkita.

 4. https://www.soininvaara.fi/2010/01/12/riittaako-perusturva/

  “Siitä, mik­si demar­it tai SAK eivät hyväksy perus­tur­van nos­tamista, olen kir­joit­tanut aiem­min. Kokoomuk­sen vas­tus­tus saat­taa lähteä – jos siinä on mitään ratio­naal­isu­ut­ta – tästä hyväo­sais­ten men­estyjien joukos­ta. Hyväo­saiset oli­si­vat myös hyvää työvoimaa. Hei­dän muka­va mut­ta niuk­ka elämän­sä tuot­taisi kansan­taloudelle oikei­ta mene­tyk­siä. Syr­jäy­tyvätkin olisi hyvä saa­da töi­hin, mut­ta hei­dän työ­panok­sen­sa ei olisi kansan­taloudelle yhtä arvokas. Tämä on siis arvaus, yksikään kokoomus­lainen ei ole min­ulle selit­tänyt ymmär­ret­tävästi, mik­si voidaan pan­na sato­ja miljoo­nia met­sän­myyn­ti­t­u­lo­jen verova­pau­teen, mut­ta ei muu­ta­maa kym­men­tä miljoon­aa työ­markki­nat­uen korotukseen.”

 5. Tuo­ta Osmon väit­tämää osa-aikatyön hyvyy­destä en niele.
  Ylel­lä oli joku ohjel­ma kau­pan osa-aika työn­tek­i­jöistä. Minä sain sen kuvan, että kaup­pa käyt­tää osa-aikaisia surut­ta jär­jet­tömien auki­olo­jen ylläpi­toon. Ja val­tio mak­saa tuki­aisia osa-aikatyön­tek­i­jöille. Samaan aikaan meil­lä on van­hus­ten hoi­dos­sa pulaa kokoaikai­sista työntekijöistä.
  Eihän täl­laises­sa touhus­sa ole mitään järkeä. Parem­pi olisi pois­taa kaupoista osa-aikaiset ja samal­la lyhen­tää auki­oloaiko­ja. Kyl­lä näille vapau­tuville osa-aikaisille löy­tyy töitä van­hus­ten hoi­dos­sa. Vaik­ka oli­si­vat siel­läkin osa-aikaisi­na. Yhteiskun­nan tuki kohdis­tu­isi ainakin paremmin.

  1. Tot­ta toinen puoli. Hoitoalal­la ja mar­keteis­sa on yllät­tävän paljon vapaae­htois­es­ti osa-aikatyötä teke­viä (opiske­li­joille se tietysti suo­takoon), lop­ut laskut hoide­taan tulon­si­ir­roil­la. Mikäs siinä, aion itsekin lyhen­tää viikkoa jo lähivu­osi­na, mut­ta vapaae­htoinen down­shif­taus pitäisi kyl­lä kus­tan­taa ihan itse.

 6. Jotenkin olen pet­tynyt medi­aan ja myös oppo­si­tioon, kun päämin­is­teri Pet­teri Orpoa ei pan­na lujille veronalen­nuk­sista. Hän tosin lupasi palkkaveroi­hin alen­nuk­set jo ennen vaale­ja epäjo­hdon­mukaises­ti vaa­tien samal­la säästöjä val­tion­ve­lan alen­tamisek­si toimen­pitei­den ollessa keskenään ris­tiri­itaisia. Kokoomus sanoo, että on “pakko” säästää mut­ta miten voi olla “pakko” alen­taa palkkavero­ja. Palka­nsaa­jat kaikki­nen­sa ovat kuitenkin yhteiskun­nan hyv­in­voi­va poruk­ka. — Nyt kun laskel­mat osoit­ta­vat, että työt­tömyys­mak­sua voidaan alen­taa, ei veronalen­nuk­si­in ole enää tarvet­ta, “pakos­ta” puhu­mat­takaan. Jos Pet­teri Orpol­la olisi selkäran­ka (hän on lainan­nut omansa Jyri Häkämieheltä), hän lyhyesti toteaisi veronalen­nus­tarpeen pois­tuneen ja ottaisi ansiok­seen val­tion­ve­lan kasvun hillit­semisen palkkavero­ja keräämällä.

  Päämin­is­ter­il­lä on ollut tapana hokea mantraa, että työtä tekemäl­lä tulisi pär­jätä tuil­la elämistä parem­min, mut­ta ain­oa keino näkyy ole­van tukien alen­t­a­mi­nen. Loogis­es­ti samaan lop­putu­lok­seen päästään alimpia palkko­ja korot­ta­mal­la. Riit­tävä palk­ka syn­nyt­tää työn imua. Hal­li­tuk­sen perus­suo­ma­lainen siipi voisi iskeä tähän työ­markki­narakoon ehdot­ta­mal­la työe­htosopimuk­sia parem­paa yleistä min­imi­palkkaa. Riit­tävä palk­ka on “liv­ing wage” jol­la tulee toimeen. Muuten­han työl­lä ei voi pär­jätä ilman tukia. Tämän voisi Orpollekin vih­ja­ta vaik­ka tiedänkin, ettei min­imi­palk­ka ole täl­lä pal­stal­la suosit­tu aihe ja olen asi­as­ta turhaan argu­men­toin­ut. Huo­mat­takoon, ettei pien­ten palkko­jen koro­tus juuri liikau­ta koko kansan­talouden palkka­sum­maa ja jos kun­nol­la korote­taan voidaan kerätä promillekole­hti muiden palkoista.

  Demaripoli­ti­ikan ongel­mana on ollut ansiosi­don­nais­ten etu­jen yliko­rost­a­mi­nen. Tämä käy meille todel­la kalli­ik­si mut­ta Marinin hal­li­tuskaan ei näi­hin puut­tunut vaik­ka uud­isti van­hempainva­paa­jär­jestelmän ja leskeneläk­keet. Viimek­si maini­tut olisi kokon­aan pitänyt pois­taa työeläke­jär­jestelmästä ansait­se­mat­tom­i­na etu­ina ja ainakin alhaisimpia van­hempainra­ho­ja olisi pitänyt korot­taa, jot­ta nuori nainen uskaltaisi ottaa lapsen vas­taan. Nykyi­nen taso vas­taa alin­ta työt­tömyysko­r­vaus­ta, vaik­ka vau­van hoito on täyt­tä työtä ja olisi mon­elle elämän paras vaihe.

  1. Orpo häveliäästi jät­tää lop­un sanomat­ta, koko mantra kuu­luu “pakko­han se on kun Jyri käski”.

 7. Toimen­piteet myös mielestäni vääriä ja osa-aikatyön kohdal­la usein uno­htuu että moni halu­aa tehdä sitä. Se sopii hei­dän elämän­ti­lanteeseen­sa ja se heille suo­takoon. Eläkeikää läh­estyvien työl­lisyy­dessä meil­lä paran­net­tavaa Ruot­si­in verrattuna.

  On väärin leika­ta pien­i­t­u­loisil­ta lap­siper­heiltä, mut­ta alhaista syn­tyvyyt­tä ei raha selitä. Tänään on his­to­ri­an paras het­ki saa­da lap­si ja huomen­na se on vielä parem­pi. Syyt syn­tyvyy­den rom­ah­duk­seen on mon­imutkaisia ja niitä on paljon. Vau­raas­sa Hongkongis­sa syn­tyvyys on 0,87. Sveit­sis­sä taas 1,46 ja hyv­in­voin­tia piisaa. Sak­sas­sa 1,53 ja Ital­ias­sa 1,24. Isos­sa-Bri­tan­ni­as­sa 1,56. Sikarikkaas­sa Nor­jas­sa 1,48. Luvut vuodelta 2020. Koko vau­raas­sa län­nessä syn­tyvyys rom­ah­tanut ilman että heil­lä on yhtään per­sua. Vink vink.

  Rahuel Somanille sanois­in niin että Ruot­sis­sa, Sak­sas­sa, Italis­sa, Tan­skas­sa kuin vaikka­pa Ran­skas­sa on per­su­ja vas­taa­va puolue, pait­si muual­la ne ovat usein vielä jyrkem­piä lin­jas­saan kuten Sak­sas­sa AfD on. Timo Soi­ni on vain Suomessa.

  Jos Soin­ista olisi tul­lut kato­li­nen pap­pi jos­ta nuore­na haaveili, vain henkilöt olisi vai­h­tunut mut­ta tapah­tu­mat ei.

 8. Osmon kanssa samaa mieltä hal­li­tu­so­hjel­mas­ta. Sil­lä ei ole juuri mitään tekemistä talouden järkevän tas­apain­ot­tamiseen tai työ­paikko­jen luon­nin ja työl­lisyy­den kas­vat­tamisen kanssa, vaan ohjel­mal­la pyritään vain kyykyt­tämään niitä jot­ka ovat jo nyt vaike­as­sa ase­mas­sa ja samal­la keven­tämään kaikkein suu­rit­u­loisimpi­en vero­tus­ta. Härskiä touhua ja niin ide­ol­o­gista että oikein pahaa tekee vaikken itse kuu­lukaan niiden kyykytet­tävien joukkoon. Sel­l­aista se kokoomuk­sen, nyt myös persujen,KD:n ja RKP:n poli­ti­ik­ka nyt vaan on!

  Rasis­mikeskustelus­ta vaan sen ver­ran että selvisipä sen­tään se kuin­ka tekopy­hiä kokoomus, KD ja RKP ovat rasis­min suh­teen. Lässyt­tävät kyl­lä rasis­min­vas­tais­es­ta ohjel­mas­ta mut­ta anta­vat per­su­jen jatkaa kuten ennenkin. Orpo vas­taa jopa per­su­jen puoles­ta kun kysytään min­is­terei­den ja hal­li­tustapuoluei­den irtau­tu­mis­es­ta rasis­mista. On siinä lapa­nen, antaisi nyt edes jokaisen per­sun itse ker­toa hyväksyykö rasis­min vai vas­tus­taako sitä. Mut­ta ei, ei Orpo uskalla kos­ka kaik­ki per­sue­dus­ta­jat eivät siihen suos­tu­isi. Aloit­taa voisi vaik­ka eduskun­nan puhemiehestä ja val­tion­va­rain min­is­ter­istä ja käy­dä läpi koko per­suryh­mä. Ennen jokaisen henkilöko­htaista irti­sanou­tu­mista rasis­mista Orpon hal­li­tuk­sen julk­i­lausumil­la ei todel­lakaan ole mitään arvoa. Ei sen jäl­keenkään jos touhu jatkuu sel­l­aise­na kuin tapaus Keskisar­ja jo osoit­ti. Mihinkäs se rasis­mi per­su­ista lähtisi varsinkaan sil­loin kun sil­lä pääsee hillo­tol­palle ja saa sille vieläpä tukea kokoomuk­ses­ta, KD:stä ja RKP:stä . Voiko Orpo olla tosi­aan niin naivi että uskoo rasis­min häipyneen hal­li­tuk­ses­ta hal­li­tuk­sen tiedo­nan­nol­la. Ei häipynyt mihinkään, vaan on nyt jopa kokoomuk­sen, KD:n ja RKP:n suojeluksessa.

 9. “Nyt tyy­dyn sanomaan, että ihmette­len mik­si hal­li­tuk­sen ruos­ka kohdis­tuu niin suurel­la voimal­la pien­i­t­u­loisi­in lap­siper­heisi­in. Syn­tyykö meil­lä todel­la liikaa lap­sia? Toiv­otaanko vain hyvä­tu­lois­t­en tekevän lapsia?”

  Pien­i­t­u­loisu­ut­ta on mon­en­laista. Tulisiko lähi­hoita­jal­la olla mah­dol­lisu­us perus­taa per­he bus­sikuskin kanssa? Ehdot­tomasti. Onko kuitenkaan niin kamala aja­tus, että tukien varas­sa elävää työtön­tä kan­nustet­taisi­in lykkäämään las­ten­tekoa siihen asti, että on päässyt tuk­ilo­ukus­ta pois? Jos kyvyt eivät riitä työl­listymään, riit­tävätkö ne vanhemmuuteenkaan?

  Vaik­ka meil­lä olisi kuin­ka hieno ja kat­ta­va neu­vola, varhaiskas­va­tus, koulu, ter­vey­den­huolto, sosi­aal­i­toi­mi ja sosi­aal­i­tur­va, lapsen kas­vat­taa silti pääasi­as­sa van­hem­mat eikä yhteiskun­ta. Kun tässä epäon­nis­tuu, jäl­ki on usein aika rumaa. Sik­si ei ole aivan yhden­tekevää, kenelle lapset syntyy.

  1. Sieltähän tuli aika ele­gan­tisti van­ha kun­non “heikom­man ainek­sen ei pitäisi lisääntyä”. 

   Saat­taa muuten Saul Schubakia har­mit­taa, että meni kir­joit­ta­maan aiheesta Face­bookin vähän ennen aiko­jaan (vaik­ka Eli­na Val­to­nen oli kyl­lä jo tuol­loin kir­joitel­lut Scrip­taan vas­taavia). Nyky-kokoomuk­ses­sa Schubak voisi olla arvo­maail­mal­laan nou­se­va tähti, ehkä jo ministeri.

 10. No mis­sä on ne Suomen huonoim­mat tulot ?
  Siel­lä se kan­na­tus rehottaa.
  Onko siel­lä koulu­tus­takaan tar­jol­la muu­ta kuin perusk­oulu ja amis. Onko siel­lä mah­dol­lista tava­ta edes mui­ta suo­ma­laisia kuin samal­la puss­in­peräl­lä kasvaneita? 

  Ja kuka jät­ti nämä alueet retu­perälle ja köy­hdyt­ti? Kaupunkibihreätkö halveksunnallaan?

 11. Suomes­sa on jo liki maail­man tasaisin tulon­jako. Voiko pien­ten palkko­jen nos­to olla se joka nos­taa SUomen kukois­tuk­seen? Jos se olisi noin help­poa, muut var­maankin seu­raa­vat perässä…

 12. Rasis­mikeskustelun tarkoi­tus oli oppo­si­tion suunnal­ta kaataa hal­li­tus, yritämäl­lä saa­da RKP mukaan, mut­ta siinä ei sit­ten onnistuttu.

  Muuten­han hal­li­tu­so­hjel­ma on täysin mätä. Työt­tömyys on läht­enyt nousu­un mut­ta silti hal­li­tus halu­aa ran­gaista työt­tömiä niinkuin he oli­si­vat jotain rikol­lisia. Rasis­mia on myös se että maalite­taan jotain kansan­ryh­mää joka ei etnis­es­ti eroa muista, mut­ta jota ovat onnet­to­muudet kohdan­neet, tässä tapauk­ses­sa menet­täneet työn­sä, ja pitäisi kieltää lais­sa! a Työt­tömiä on kym­menker­tainen määrä avoimi­in työ­paikkoi­hin näh­den ja he eivät ole itse valin­neet osansa!

  Jos kaik­ki suun­nitel­mat toteu­tu­vat niin se johtaa siihen että mon­et, jopa per­heet menet­tävät kotin­sa. Kovim­min ansiosi­don­naisen leikkauk­set, kuten lap­siko­ro­tuk­sen pois­to ja peräti 25% leikkauk­set tuen keston mukan iskevät omis­tusasun­nois­sa asu­vi­in joil­la ei ole mah­dol­lisu­ut­ta saa­da asum­is- eikä toimeen­tu­lo­tukea. Mitä Kokoomus oikein ajattelee?
  Perus­suo­ma­lai­sista tiedän että he eivät ajat­tele ollenkaan. Ei myöskään KD, se on täysin sydämetön puolue mui­ta kuin ääri­van­hol­lis­ten herä­tys­li­ikkei­den jäseniä kohtaan, ja RKP:llä hal­li­tuski­ima vei voiton. 

  Kir­joi­tan tämän osit­tain sik­si että on oma lehmä ojas­sa. Olen ollut vuo­den työt­tömänä ja ikää on kuukau­den ver­ran alle 63. Oma talous kestäisi nip­pa nap­pa sen että leikat­taisi­in ansiosi­don­nais­es­ta puolek­si vuodek­si ennen aikaisin­ta eläk­keelle pääsyä kevääl­lä 2025, jos ei sähkön hin­ta nouse saman­laisi­in lukemi­in kuin viime tal­ve­na. Suun­nitelmien mukaan ansiosi­don­naisia ale­taan leika­ta keston mukaan 1.9.2024, samoin “ikäsi­don­nai­sista poikkeuk­sista” luovut­taisi­in, mut­ta siitä ei ole tul­lut mitään tietoa mitä se pitää sisäl­lään, mut­ta pitää varautua siihen että ansiosi­don­naisen lisäpäivät pois­te­taan kokon­aan niiltä eläkeput­keeen nykysään­nöil­lä oikeute­tu­il­ta joil­la lisäpäivien mak­su ei ole ehtinyt alkaa 1.9. 2024 men­nessä. Mul­la lisäpäivät alka­isi 6.9 .… Ja muis­tu­tan että en ollut suun­nitel­lut työt­tömäk­si aikomista, mul­la on olut vain huono tuuri. Uuden työ­paikan löytämisen osalta olen jo heit­tänyt kirveen kaivoon sen osalta että saisin saman­laista asiantun­ti­jatyötä mitä ennen tein, mut­ta riman alen­t­a­mi­nenkaan duu­nar­i­hom­mien suun­taan ei ole aut­tanut. Ja puhe­lin­myyjäk­si tai ruokalähetik­si en ala!

  Joka tapauk­ses­sa, eniten hal­li­tuk­sen leikkauk­sista kär­sivät lap­siper­heet jot­ka asu­vat omis­tusasun­nos­sa ja lainaa jäl­jel­lä jos toinen puolisoista, tai jos on yksin­huolta­ja, jää työt­tömäk­si. Kun inflaa­tio muutenkin laukkaa ja korot nou­se­vat, niin työt­tömyys­tur­va on sen jäl­keen vitsi. 

  Vuokral­la asu­va pystyy tin­kimään vuokras­ta jos asum­is­tukea leikataan kos­ka jos kaik­il­ta leikataan niin vuokranan­ta­jat ovat se osa­puoli joka joutuu jous­ta­maan, muuten jäävät kokon­aan ilman vuokrat­u­lo­ja ja heil­lä on vain tyhjät käm­pät joista on vain kulu­ja! Ellei sit­ten tule paljon omis­tusasun­ton­sa menet­täneitä tais­tele­maan samoista vuokra-asun­noista, mut­ta epäilen että lap­siper­heitä kiin­nos­taa sijoi­tusyk­siöis­sä asuminen.

 13. Soin­in­vaara kirjoitti:

  “Nyt tyy­dyn sanomaan, että ihmette­len mik­si hal­li­tuk­sen ruos­ka kohdis­tuu niin suurel­la voimal­la pien­i­t­u­loisi­in lap­siper­heisi­in. Syn­tyykö meil­lä todel­la liikaa lap­sia? Toiv­otaanko vain hyvä­tu­lois­t­en tekevän lapsia?”

  Aiheeelli­nen kysymys. Lap­sil­isien ostovoimaa on tain­nut kutis­taa tähän men­nessä joka ain­oa hal­li­tus koko 2000-luvul­la. Eli niiden taso on kohon­nut hitaam­min kuin yleinen hin­tata­so on noussut.

  Mitä hal­li­tu­so­hjel­maan tulee, niin yleisen asum­istuen osalta näköjään tänään lausun­noille tul­lut esi­tys muut­tui lap­siper­heiltä hie­man vähem­män leikkaavak­si. Vaiku­tus on keskimäärin joitain sata­sia per vuosi eli joitain kymppe­jä per kuukausi, mut­ta jotain kuitenkin.

  Taustal­la saat­taa olla se, että esi­tys työt­tömyys­tur­van lap­si­in perus­tu­van osan kokon­aan pois­tamis­es­ta johtaisi herkästi toimeen­tu­lotuen saamisen kas­vamiseen, jos samaan aikaan tehtäisi­in reilu leikkaus lap­siper­hei­den tuki­in myös asum­istuen puolel­la. Vas­taavasti yksin asu­vien asum­is­tu­ki hie­man kutis­tu­isi. Muu­tos veisi tukia enem­män mm. Ruotsin asumisen tukemis­mall­in suun­taan, joka on ollut lap­siper­hekeskeisem­pi ja johon ver­rat­tuna Suomen asum­is­tu­ki on ollut viime vuosi­na huo­mat­tavasti yksin asu­vien tukemiseen painottuvampi.

  Korko­jen pom­pat­tua, korko­jen verovähen­nyk­sen pois­ton jäl­keen ja hal­li­tuk­sen pois­taes­sa kokon­aan omis­tusasumis­es­ta asum­istuen on mah­dol­lista, että työt­tömyy­den tul­lessa moni omis­tusasun­nos­sa asu­va lap­siper­he ajau­tuu taloudel­lisi­in vaikeuk­si­in. Moni on mitoit­tanut menon­sa ja tulon­sa sen mukaan, että korot ovat mar­gin­aalei­neen noin 1–2 %, ja että työt jatku­vat. Asum­istuen kaut­ta tehtävä lap­siper­hei­den tuk­i­ti­lanteen paran­nus ei auta niitä lap­siper­heitä, jot­ka asu­vat esimerkik­si omakoti­talos­sa (jois­sa hyvin har­va asuu vuokral­la). Toimeen­tu­lo­tu­ki muo­dos­tuu täl­löin näi­den per­hei­den ensisi­jaisek­si asumisen tukimuodoksi.

 14. Soin­in­vaaran kirjoituksesta:

  “Syn­tyykö meil­lä todel­la liikaa lapsia??”

  Asum­is­tu­ki on viime aikoina ollut eri­tyis­es­ti yksi­na­sumiseen kan­nus­ta­va. Eloku­us­sa 2023 yleistä asum­is­tukea sai 370 598, joista peräti 261 079 oli yhden hen­gen ruokakun­tia. Kelan on tosin mil­tei mah­do­ton­ta tietää, ovatko yhdessä asu­vat oikeasti pariskun­ta vai eril­lisiä yhden hen­gen ruokakun­tia, jot­ka asu­vat vain samas­sa osoit­teessa, mis­tä on seu­ran­nut sit­ten myös ongel­mallisia tulkintatilanteita.

  Tänään tiedote­tun asum­is­tuk­i­lain muu­tok­sen luon­nok­sen poh­jal­ta heräsi esi­in aja­tus, että tuo muu­tos saat­taa jopa hie­man vähen­tää esteitä par­i­u­tu­miselle. Jos­sain tapauk­ses­sa muut­taen tilan­net­ta vain paper­il­la, jos­sain tapauk­ses­sa ihan oikeastikin. Mie­lenki­in­toista on nähdä, onko sil­lä jotain vaiku­tus­ta syn­tyvyy­teen, jos yksi­na­su­vien aikuis­ten asum­is­tu­ki las­kee suh­teessa enem­män kuin lapsiperheiden.

 15. Mut­ta, ihmis­ro­dut ovat tosi­a­sia, sen­hän näkee jo omil­la silmillään

  sit­ten tästä johtuu revi­ir­in­puo­lus­t­a­mi­nen ja oman geneet­tisen perin­nön jatku­misen halu­ami­nen, eli on pakko puo­lus­taa omaa revir­riä, tämähän on nyh kaikil­la eläin ja jopa kasvi­la­jeil­la omi­naista tai pakol­lista, tai muuten häviää sukupuuttooon

 16. Aikuisk­oulu­tustuen pois­to on kyl­lä hyvä juttu. 

  Aikuisk­oulu­tus­tu­ki kohden­tuu pääosin sote- alan työn­tek­i­jöi­hin, jot­ka opiskel­e­vat omaa alaa oma­l­la kus­tan­nuk­sel­la omaa työtään kehit­tääk­seen. Tämä kulu kuu­luu yhteiskun­nalle samal­la taval­la, mitä muil­lakin aloilla.

  On ihan oiksin, että tämä oma­l­la ajal­la tehftävä koulu­tus tor­pataan, jol­loin työn vaa­ti­ma lisäk­oulu­tus on pakko lait­taa työ­nan­ta­jan jär­jestämäk­si ja kustantamaksi.

  Tosin tässä asi­as­sa hal­li­tuk­sen säästö liää kus­tan­nuk­sia eikä vähen­nä niitä. Tässä asi­as­sa on kuitenkin posi­ti­ivista, että hal­li­tus ei ymmär­rä mitä se tekee

 17. “Rasis­tisimpia asen­teet ovat paikkakun­nil­la, joil­la on vähiten ulko­maalaisia. Sik­si niiden avul­la men­estyy poli­ti­ikas­sa; siel­lä mis­sä menestyy. ”

  Helsingis­sä perus­suo­ma­laiset näyt­täi­sivät men­estyvän parhait­en siel­lä, mis­sä ulko­maalais­taus­taisia asuu eniten. Kohtaamis­teo­ria toimii?

  SDP val­it­si juuri puolue­si­h­teerik­seen henkilön, joka nuore­na kidut­ti kissan kuo­li­aak­si ja häiriköi van­hempaa yksi­na­su­vaa henkilöä kave­r­ien­sa kanssa. Tämä ei tun­nu häir­it­sevän ketään, mut­ta val­tio­varain­mis­terin van­ho­ja kir­joituk­sia lue­taan suurennuslasilla. 

  Media osaa vali­ta, mis­tä kiinnostuu.

  1. Perus­suo­ma­lais­ten kan­natuk­selle Helsingis­sä on kak­si kil­pail­e­vaa seli­tys­tä. Lähiönb tulo- ja koulu­tus­ta­so ja ulko­maalaiset. Luulen, että to edelli­nen dominoi.

   1. Eiväthän nämä sul­je toisi­aan pois vaan pikem­minkin tuke­vat toisi­aan. Mata­lan tulo- ja koulu­tus­ta­son kan­ta­suo­ma­laiset asu­vat juuri niis­sä lähiöis­sä, jois­sa ulko­maalaisia on paljon.

   2. Perus­suo­ma­lais­ten kan­natuk­ses­ta Helsingis­sä on tehty tutkimus jos­sa nimenomaan
    koulu­tus- ja tulota­so ‚asun­to­jen hin­tata­so, alueen työt­tömyys oli­vat oleel­lisem­pia tek­i­jöitä kuin esimerkik­si se kuin paljon alueel­la asuu ulko­maalaisia. Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on esimerkik­si Kallios­sa pien­in­tä kos­ka Kallios­sa asuu vähän maa­han­muut­ta­jia. Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on itse asi­as­sa korkeampi yhden maa­han­muut­ta­ja yhteisön kohdel­la nimit­täin viro­lais­ten joiden kohdal­la luku on jopa 40%. Viro­laiset samais­tu­vat Perus­suo­ma­laisi­in nykyään parem­min kuin aiem­min .Syy viro­lais­ten kohdal­la johtuu toden­näköis­es­ti Suomes­sa asu­vista venäläi­sistä joiden suh­teet viro­laisi­in ei ole niinkään positiiviset .

   3. “Per­su­jen rasis­mi ei ole kyl­lä yllät­tänyt min­ua. Olen tien­nyt sen aina.”

    Ovatko kaik­ki per­sut rasis­te­ja ja kaik­ki rasis­tit persuja?

    Hal­li­tus keskit­tyy rasis­min pois­tamiseen oppo­si­tion vaa­timuk­ses­ta 3 kuukaut­ta ja julkaisee sen jäl­keen bud­jetin vuodelle 2024.

  2. no kyl­lä minä tör­mäsin medi­as­sa mikkel näkkäläjär­ven kissan­pen­tu kidu­tus oper­aa­tioon. tosin media oli jo käsitel­lyt asi­aa muu­ta­ma vuosi sit­ten. ja rupesin jopa miet­timään että teenkö vit­se­jä kissan­pen­tu­jen kidu­tus puolueesta. päätin kuitenkin antaa kissan­pen­tu­jen kidut­ta­jal­la anteek­si, lähin­nä kos­ka on yksit­täistapaus ja eikä ollut tois­tu­vaa. tek­i­hän mikkel muu­takin hölmöä esim. rat­ti­juop­umuk­sia, mut­ta tieto­jeni mukaan eduskun­ta on täyn­nä jo nyt rat­ti­juop­po­ja ja mui­ta ns. pikkurikollisia.

   kuitenkin, en ole per­im­miltään eläin­ten suo­jeli­ja, eli ihmiset ensin ja eläimet sit­ten, esim. ter­vey­den­huolto. tästä päästäänkin rasis­mi­in tai vas­taavaan, siinä vas­tute­taan ihmisiä, joten on ihan eri tasolla.

   (en ole äänestänyt demare­i­ta pitkään aikaan, ja tuskin tulenkaan äänestämään).

 18. Kyl­lähän tämä kuvio on aikalail­la selvä. Enem­mistöhal­li­tus hakkaa kiireel­lä pöytään tulon­si­ir­rot rikkaille ja tämän jäl­keen sivistys­porvarei­den uudelleen kasat­tu selkäran­ka löy­tyy ja saadaan riidel­lä seu­raavi­in vaaleihin.

  Hyvä esimerk­ki on tämä asum­is­tu­ki- kuvio. Lausun­topy­yn­nöt viikon­lop­pua vas­ten ja alle 2 viikkoa aikaa. Koh­ta se on nui­jit­tu pöytään ja hom­ma on tältä osin selvä. Sama muis­sa kokoomuk­selle tärkeis­sä asiois­sa ja sit­ten ollaankin jo ajas­sa, jos­sa voidaan itse alkaa riitelemään seu­raavia vaale­ja odotellessa.

  Sinän­sä jän­nää, että oppo­si­tio ei ole päässyt tekemään oppo­si­tiopoli­ti­ikkaa, kun oppo­si­tiopoli­ti­ik­ka on tehty hal­li­tus­puoluei­den sisältä. Mihin me tarvi­taan edes oppositiota?

 19. Ja kokon­aisu­udessaan tätä hom­maa ei viedä eteen­päin pelkästään hal­li­tuk­ses­sa. Muu­ta­man min­is­terin nimit­tämät tyyp­it pudotet­ti­in supon toimes­ta pois. Arvatkaa­pa, että ketkä otta­vat seu­raavak­si supon? Luuleeko ne suo­jelupoli­i­sis­sa, että pää­sevät pälkähästä, kun torp­pa­si­vat sekä Purran että Lulun nimit­tämät tyyp­it? Ei pääse. Sopo kään­tyy ääri­oikeaan nopeam­min, mitä Näkkäläjärvi ehtii kissaa sanomaan. 

  Punainen valpo on his­to­ri­aa. Perssupo on tule­vaa historiaa

 20. Pitää muis­taa, että hal­li­tus ei pysty määräämään paljostakaan, kun puhutaan ammat­tili­it­to­jen val­tapi­iristä. Hal­li­tuk­sen pitää keskit­tyä siihen, mikä saat­taa onnis­tua ilman yleis­lakkoa ja muu­ta sel­l­aista, kuten viher­vasem­mis­ton pro­pa­gan­dahyökkäyk­siä. Tosin en jak­sa uskoa Suomen tule­vaisu­u­teen, sen ver­ran synkältä näyt­tää, joten ihan sama, mitä yritetään. Keski­tyn jän­näämään, ylit­tääkö Suomen BKT vielä joskus pysyvästi vuo­den 2008 BKT:n. Sen ver­ran huonos­ti mitään saadaan aikaisek­si, että luul­tavasti ei.

 21. Perus­suo­ma­laisia äänestet­ti­in rasis­min perus­teel­la. Ne jot­ka eivät sitä kehdan­neet sanoa ääneen ker­toi­vat syyk­si talouden. Ennen vaale­ja per­su­jen talouso­hjel­mas­sa ja var­jobud­jetis­sa olti­in sopeut­ta­mas­sa vähiten ja otta­mas­sa toisek­si eniten velkaa kutakuinkin. SDP/Vas. olisi ottanut enem­män. Vero­tuk­seen ei oltu tekemässä merkit­täviä muu­tok­sia edes sen ben­san osalta. Sit­ten hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa tehti­in veroalet jot­ka rahoite­taan lainal­la ihan vaan sik­si, että saadaan kur­jis­tuk­sia mamuille. Per­in­teinen aja­tus­malli siitä mis­sä oman edun sijaan riit­tää se, että joil­lakin muil­la menee vielä huonommin.

  1. Nim­imerk­ki Gabriellille kom­ment­ti­na että perus­suo­ma­laiset kyl­lä nos­ti­vat elinkus­tan­nuk­set ykkös­teemak­si jo viime vuo­den syksyl­lä ja vaalien aikana mut­ta perus­suo­ma­laiset eivät julkaisseet eduskun­tavaalio­hjel­maa. Itse olen tul­lut siihen lop­putu­lok­seen että perus­suo­ma­laiset uskot­te­liv­at äänestäjille että seu­raa­va hal­li­tus­po­h­ja on Sinipuna sil­lä peri­aat­teel­la Kokoomus ja SDP olisi tehnyt ennen vaale­ja kas­sakaapp­pisopimuk­sen jos­sa olisi määritel­ty hal­li­tus­po­h­ja ja hal­li­tu­so­hjel­ma. Näin ei kuitenkaan tapah­tunut mitään kas­sakaapp­pisopimus­ta ei ollut ja perus­suo­ma­laisille tulikin yllä­tyk­senä että Kokoomus oli tosis­saan siitä että neu­vot­te­lut Sää­talol­la oli­vat aitoa tah­toa eikä vain teatteria.Nyt ollaan bud­jet­tiri­ihen alus­sa ja tilanne on se mikä se on.

   1. Rahul Somanille: Viit­tasin joulun alla julk­istet­tuun talouso­hjel­maan sekä vai­h­toe­hto­bud­jet­ti­in. Melko onneton lir­pake ver­rat­tuna vaik­ka Kokoomuk­sen vas­taavaan. Per­suil­la on vaikeuk­sia lait­taa asioi­ta paperille.

 22. @Daniel Fed­er­leylle kom­ment­ti­na että asuinalueen huonot sosi­aaliset olo­suh­teet ylläpitävät vas­takkainaset­telua kan­taväestön ja maa­han­muut­ta­jien välil­lä kos­ka molem­mat kil­pail­e­vat samoista resurs­seista. Jos asuinalueel­la asuu hyvä­tu­loisia maa­han­muut­ta­jien ja hyvä­tu­loisia kan­taväestöä ongel­mat ovat pienem­mät kos­ka kil­pailu resurs­seista on pienem­pi. Espoos­sa tämä näkyy jo siinä korkeastik­oulute­tut maa­han­muut­ta­jat sijoit­tuvat asuinalueelle jos­sa maa­han­muut­ta­jia tulota­so on korkea.

 23. Olen elänyt sen ver­ran kauan, että suo­ras­taan huvit­tuneen epäuskoise­na olen seu­ran­nut vihrei­den ja vasem­mis­ton rasis­min­pois­to­höpinöitä. Se on kuin vaatisi väki­val­lan pois­tamista yhteiskun­nas­ta kokon­aan. Äänestäjien suo­ranaista sumut­tamista toi on. Vähem­män valveu­tuneet äänestäjät voivat tohon lankaan mennäkin.

 24. Mik­si ihmeessä vihreät ja vasem­mis­to halusi rasis­mi­hässäkäl­lä kaataa hal­li­tuk­sen? En ymmär­rä yhtään täl­laista poli­it­tista logi­ikkaa. Vasem­mis­to ei halua tiukem­paa talous­poli­ti­ikkaa. Sit­ten olisi men­ty uudel­la hal­li­tuk­sel­la löperöm­mäl­lä talous­poli­ti­ikalla ja sen jäl­keen vuorossa olisi ollut kuitenkin oikeis­to­hal­li­tus ja Perus­suo­ma­laiset oli­si­vat olleet siinä hallituksessa.

  Olisiko­han logi­ik­ka siinä tämän rasis­mi­hässäkän osalta, että vihrei­den ja vasem­mis­ton piti vali­ta joku taku­u­varmem­pi aihe jol­la syksy aloite­taan ja johon hal­li­tus ei kaadu? Vai oli­si­vatko olleet niin hölmöjä että oli­vat aidosti hal­li­tus­ta kaata­mas­sa? Huonoa poli­it­tista osaamista sel­l­ainen olisi.

  Halusiko oikeasti vihreät ja vasem­mis­to siis pelas­taa Perus­suo­ma­laiset epäin­nis­tu­miselta hal­li­tuk­sen kaa­totem­pul­la? Rasis­mi täl­laisen tem­pun väli­neenä ja siis mitähän järkeä tässä oli?

  1. Kyl­lä tässä oli ihan aito hal­li­tuk­sen kaatamisir­i­tys takana. Ja se olisi onnis­tunut jos RKP:ssä use­ampi kansane­dus­ta­ja olisi liven­nyt riveistä.

   1. Minus­takin RKP llä oli alku­jaan tosi­tarkoi­tus kaataa hallitus.
    Jotenkin alkoi jos­sain vai­heessa tun­tu­maan, että alkoi­vat har­joit­taan ynnälaskua. Jos RKP olisi häipynyt hal­li­tuk­ses­ta niin olisi vapau­tunut 2,5 min­is­terin paikkaa.
    Sanois­in, että keskus­tas­ta olisi hyvinkin löy­tynyt kolme loikkaria, kun palk­in­tona olisi ollut min­is­terin pesti. Eikö tuo edus­tus olisi sil­loin ollut 102 vs 98 hallitukselle.

   2. Kyl­lä. Jopa vähem­mistöhal­li­tus Kepun tuel­la olisi ollut sit­ten mah­dolli­nen. RKPlle olisi syötet­ty potut pot­tuina esim. lopet­ta­mal­la Vaasan keskus­sairaala ja muil­la vas­taav­il­la jutu­il­la. Sik­si ei löy­tynyt enem­pää kuin 1 bidee.

 25. “Rasis­tisimpia asen­teet ovat paikkakun­nil­la, joil­la on vähiten ulko­maalaisia. Sik­si niiden avul­la men­estyy poli­ti­ikas­sa; siel­lä mis­sä menestyy. ”

  Tuo pitää tilas­tol­lis­es­ti todel­lakin paikkansa.
  Mut­ta johtopäätös tästä ei ole täysin yksiselit­teinen, tun­tem­at­toman pelko, kos­ka Osmo, on ole­mas­sa myös vah­va tilas­tolli­nen poikkeus.
  Perusuo­ma­laisia äänestetään selvästi eniten niis­sä Helsin­gin ja Van­taan kaupungi­nosis­sa jois­sa vierask­ielisiä ja maa­han­muut­ta­jia on eniten.
  Tämä on jatkunut jo ainakin puolitoistavuosikymmentä. 

  Mis­tä tämä poikkeus johtuu?

  1. Äläs nyt tule sekoit­ta­maan hyvää pop­ulis­tista pöhinää ja mutkien vetoa suo­rak­si sin­un jär­jel­lä ja logiikallasi.

   Mut­ta asi­a­han on ihan selvä, hyvä­tu­loiset mielel­lään kat­se­l­e­vat sitä monikult­tuurisu­ut­ta kaukaa, esimerkik­si ikku­nas­ta kun Wolt-kus­ki tuo annok­sen. Samat NIM­BY-rikkaat muuten pistävät hirveät älämölöt ja kaik­ki lail­liset pros­es­sit käyn­ti­in jos hei­dän oma­lle ‘takapi­halleen’ uhkaa tul­la mitään erit­täin tiukoista normeista poikkeavaa. Tätä on nähty vam­mais­ten kotien ja päi­hdeyk­siköi­den kanssa, mut­ta tämä on jotain parem­paa län­si­maista vapaut­ta, rikkaat pää­sevät ja osaa­vat vaikut­taa jär­jestelmässä tehokkaasti, pien­i­t­u­loiset eivät tai ovat luovut­ta­neet ja sit­ten pien­i­t­u­loisille sanel­laan ylhäältä asi­at. Sit­ten pien­i­t­u­loisia syyl­lis­tetään kun kehtaa­vat vielä äänestää ‘väärin’, hauku­taan rasis­teik­si jne.

   Suomes­sa elää kyl­lä niin vah­vana erään­lainen keskilu­okan ja rikkaiden tyran­nia, ainakin eetos on sel­l­ainen kun pien­i­t­u­loisille moral­isoivasti ker­ro­taan kuin­ka hei­dän pitää elää ja ajatella.

  2. Voi hyvin olla että liian pieni ja liian suuri maa­han­muut­ta­jien edus­tus aiheut­taa saman lop­putu­lok­sen. Kohtu­ulli­nen määr voi vaikut­taa positiivisesti.

   Myös toki yleis­es­ti ottaen sosioekonomi­nen homogeenisyys eli seg­re­gaa­tio voi selit­tää myös.

  3. Ei jatku enää. Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus Helsingis­sä ja PK-seudul­la on rom­ah­tanut siitä mitä se oli ennen. Helsin­gin vaalipi­iristä heitä on enää kolme ja Uudelta­maal­ta seit­semän joista kak­si Espoos­ta eikä yhtään Van­taal­ta ja yksi uus­maalai­sista on ilmoit­tanut koti­paikak­seen “Helsin­ki”. Helsinkiläi­sistä yksi on Kokoomuk­ses­ta loikan­nut. Aika monel­la on ammat­ti­na yrittäjä.
   En ihmettele sinän­sä kos­ka PS halusi pro­filoitua “maakun­tien” puolueek­si eli nousi suurek­si teemoil­la joil­la halu­taan tor­pa­ta Helsin­gin kehi­tys­tä, ole­mal­la ärjympi kuin Keskus­ta vieden heiltä ääniä.
   PK-seudun lähiöi­den ihmiset ovat siir­tyneeet äänestämään mui­ta puoluei­ta kuin perus­suo­ma­laisia tai ovat jät­täneet äänestämättä.

 26. Orpon hal­li­tus on viemässä talouskuripoli­ti­ikan ja aus­ter­i­tyki­iman paljon pidem­mälle kuin Sip­ilän kabi­net­ti, joka sekin oli kauhea.
  Nyt todel­la kiihdytetään laske­vaa taloussyk­liä. Kepitetään ja syyl­lis­tetään työt­tömiä tilanteessa, jos­sa työl­lisyys heikke­nee. Tehdään osa-aikainen mata­la­palkkatyö kan­nat­ta­mat­tomak­si. Kokon­aiskysyn­tä supis­tuu ja vero­tu­lot vähenevät kun val­tio antaa vielä helpo­tuk­sia hyvätuloisille.
  Tulok­se­na on näivet­tymi­nen, tuot­tavu­u­den lasku ja inno­vaa­tioiden sekä investoin­tien heikkeneminen.
  Per­suille tässä ei käy hyvin, ellei jostain ilmesty lisää pako­laisia ja paljon. Sit­ten voitaisi­in syyt­tää heitä koko sotkus­ta ja kuopas­ta, jota tuli itse syvennettyä.

  1. Suomen taan­tu­mi­nen Euroopan per­ife­ri­ak­si kiihtyy. Talous on kri­i­sis­sä, mukaan lukien met­sä­te­ol­lisu­us on mur­roksen edessä puun­saan­nin tyre­hdyt­tyä Venäjältä. Kaik­ki rahat pumpataan eläkeläisille.

   Toinen huomio onkin sit­ten se, että Suomes­sa ovat taas päät­täjät ryssi­neet ja aiheut­ta­neet suuren iskun koti­maallemme, ihan tois­in­to 1990-luvun lamas­ta: Suomen asun­to­lainat ovat pääosin vai­h­tu­vako­rkoisia, kun taas muun Euroopan asun­to­lainat ovat yleen­sä kiin­teäko­rkoisia. Silti kuitenkin EKP puuhailee koron­nos­to­jaan jonkin­laisen EUn keskiar­von eikä Suomen tilanteen perus­teel­la — eikä se muu­ta voi tehdä.
   Suomel­la pitäisi siis nyt olla joko kiin­teäko­rkoiset asun­to­lainat TAI oma val­u­ut­ta ja omat korot.
   Kyl­lä toimii Suomes­sa mer­i­tokra­t­ian eri­no­mais­es­ti, toiv­ot­tavasti taas FIVAn mer­i­tokra­t­ian malliyk­silöille on mak­set­tu kun­non palkkiot eri­no­mais­es­ta suo­ri­u­tu­mis­es­ta työssään. Sama tietysti puu- ja sel­l­u­alan kanssa.

   Kylmä kyyti poh­jaa kohti vielä jatkuu kunnes kansakun­tana lyömme panok­set lap­si­in ja nuori­in eikä auringonlaskua kiikkus­tuoleis­sa tui­jot­tavi­in van­huk­si­in, jot­ka eivät tuo­ta mitään. Kyl­lä jokainen tietää, että markki­na­t­aloudessa arvosi on sin­un tuot­tosi ja tuot­topo­ten­ti­aal­isi nyt, sil­lä mitä teit 10 vuot­ta sit­ten ei ole mitään merk­i­tys­tä. Lapset pitäköön itse huol­ta van­hem­mis­taan, Thatch­erin ja Merke­lin sanoin: Ei ole muu­ta vai­h­toe­htoa, ‘There is no alternative.’

  2. Aus­ter­i­ty tutk­i­tusti lisää ääri­oikeis­ton suo­sio­ta. Tosin nyt on jän­nä asetel­ma kun ääri­oikeis­to ajaa aus­ter­i­tyä, mut­ta tuskin­pa se menoa hidas­taa kun kansan muisti on tasoa kultakala. 

   Seu­raavien jälkei­sis­sä vaaleis­sa taas vale­hdel­laan ummet ja lam­met kuten näis­säkin ja kansa uskoo. 

   Pien­i­t­u­loisil­ta leikkauk­set ei meille käy 😀 Emme leikkaa köy­him­miltä 😀 Emme leikkaa perus­palveluista kuten sotes­ta 😀 Asum­is­tu­ki nos­taa vuokria 😀 Leikataan kosteikkovil­je­lyk­sien tuista ja poli­it­ti­sista avus­ta­jista niin pienistä puroista tulee suuri virta 😀

   Vaaleis­sa pär­jää nykyään he jot­ka vale­htel­e­vat härskeimmin.

 27. Perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus pääkaupunkiseudul­la asuinalueil­la jois­sa on paljon ulko­maalaisia johtuu kil­pailu tek­i­jöistä jot­ka liit­tyvät toimeen­tu­loon, asun­to­jen hin­tata­soon sekä työl­lisyy­teen. Maa­han­muut­ta­jat ja kan­ta­suo­ma­laiset kil­pail­e­vat samoista palveluista lähiöissä

 28. Hih, luin­pa kir­jas­tos­ta joku aika sit­ten sin­un kir­jaasi, jon­ka teit Linko­la kanssa. Tuos­sa kir­jas­sa kir­joitit suun­nilleen niin, että maail­mas­sa, jos­sa on ilmas­ton­muu­tos ja luon­non­va­rat käyvät niukak­si, uhka ei vält­tämät­tä tulee enää siitä per­in­teis­es­tä suunnasta.

  Ilmastopako­laisu­us vas­ta alkua ja luon­non­va­rat taidet­ti­in juuri sosial­isoi­da Suomelta…

 29. Moi ja ehdot­tomasti näin. Rasis­mi keskustelu oli ja on tärkeää, kuitenkin sen var­joon jää nyt nyky­hal­li­tuk­sen “talousu­ud­is­tuk­set”. Jotain on tehtävä, mut­ta tar­jol­la on vain samaa van­haa kansan­talous jar­gonia. Jar­gonia joka kur­jis­taa ja kuris­taa ilman kasvua. Suomea pyritään johta­maan yri­tys­talousopein. Sen mukaan yri­tys kas­va vain leikkaa­mal­la. Ja yhteiskun­ta ei ole yri­tys vaan sosi­aa­li­nen sys­tee­mi, jos­sa kaik­ki ovat vaiku­tus­suh­teessa. Kiitos tästä pal­stas­ta ja keskustelun ohjaamis­es­ta nyky­hal­li­tuk­sen sekoilu­un ja kon­ser­vati­iviseen old spice ideologiaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.