Aikaa vai roinaa? Maapallo kiittää vihreästä verouudistuksesta (5/6)

Vauras­tu­mises­sa ongel­mana ei ole, että ihmi­sistä tulee rikkaampia ja he voivat viet­tää yltäkyl­läisem­pää elämää, vaan se, että tämä yltäkyl­läi­nen elämä merk­it­see suurem­pia ilmastopäästöjä ja maa­pal­lon resurssien ylikulutusta.

Laske­mal­la tuloon tai kulut­tamisen arvoon perus­tu­via vero­ja ja nos­ta­mal­la hait­tavero­ja höl­len­nämme ahkeru­u­den ja hyv­in­voin­ti­val­tion rahoi­tus­po­h­jan välistä kytken­tää ja suun­taamme taloudel­lisen kasvun maa­pal­lon kannal­ta hai­tat­tomaan suuntaan.

Mon­et ympäristön­suo­jeli­jat vas­tus­ta­vat aja­tus­ta sanoen, ettei luon­non­va­ro­jen kulu­tuk­sen ja talouskasvun irtikytken­tä ole onnis­tunut mis­sään. Ei olekaan, kos­ka sitä ei ole mis­sään kun­nol­la yritet­ty. Tuloon ja arvon­lisään perus­tu­van vero­tuk­sen kään­tämi­nen resurssiveroik­si ei tarkoi­ta pieniä, vaan hyvin suuria vihre­itä veroja.

Kuka mak­saa resurssiverot, kulut­ta­ja vai tuot­ta­ja? Jos verot­taisimme polt­top­u­un käyt­töä, met­sän omis­ta­jat pil­las­tu­i­v­at ja sanois­i­vat, että moinen vero köy­hdyt­tää heitä, eivätkä ole siinä väärässä. Vero menisi suurelta osin tuot­ta­jien maksettavaksi.

Jos Suomes­sa nos­tet­taisi­in voimakkaasti fos­si­ilis­ten polt­toainei­den vero­tus­ta, se taas menisi pääosin kulut­ta­jien mak­set­tavak­si, kos­ka Suomen osu­us polt­toainei­den kulu­tuk­ses­ta on niin pieni, ettei se tuot­ta­jien tili­pus­sis­sa juuri näky­isi. Jos taas kaik­ki öljynku­lut­ta­ja­maat nos­taisi­vat voimakkaasti öljyn kulu­tus­ta, se menisi suurelta oin öljyn tuot­ta­jien mak­set­tavak­si. Jos on reilua ylläpitää Opecin kartel­lia, ei voi­da valit­taa kulut­ta­ja­maid­en kartellistakaan.

On sanomat­takin selvää, että voimakas siir­tymi­nen resurssiveroi­hin edel­lyt­täisi globaalia ratkaisua. Muuten vapaakaup­pa ei toimisi.

Korkeat globaalit resurssiverot muut­taisi­vat maail­man tulon­jakoa niin, että luon­non­va­ro­jen omis­ta­jat – vaikka­pa siis Nor­ja ­ –  häviäi­sivät. Jos on tarkoi­tus vähen­tää luon­non­va­ro­jen käyt­töä, ale­nee niiden hyö­dyn­tämisen kus­tan­nuk­set väkisin.

Yksi tapa tarkastel­la sitä, kuka verot mak­saa on ajatel­la, että kaik­ki verot mak­se­taan tuot­tei­den hin­nois­sa  – siis myös tuotet­ta valmis­tanei­den palkoista per­i­tyt verot.  Näin ajatellen, kun melkein kaik­ki verot per­itään tuloista ja arvon­lisäyk­ses­tä, huono­laa­tu­ista rihka­maa verote­taan vain vähän ja huolel­la valmis­tet­tu­ja laatu­tuot­tei­ta paljon puhu­mat­takaan siitä, että kier­rä­tyk­sen kus­tan­nuk­set ovat melkein pelkkää veroa.

4 vastausta artikkeliin “Aikaa vai roinaa? Maapallo kiittää vihreästä verouudistuksesta (5/6)”

 1. “Mon­et ympäristön­suo­jeli­jat vas­tus­ta­vat aja­tus­ta sanoen, ettei luon­non­va­ro­jen kulu­tuk­sen ja talouskasvun irtikytken­tä ole onnis­tunut mis­sään. Ei olekaan, kos­ka sitä ei ole mis­sään kun­nol­la yritet­ty. Tuloon ja arvon­lisään perus­tu­van vero­tuk­sen kään­tämi­nen resurssiveroik­si ei tarkoi­ta pieniä, vaan hyvin suuria vihre­itä veroja.”

  Ehkei ole yritet­tykään. Mut­ta osasyy, ettei ole yritet­ty, on se että se on kan­sain­välis­ten sopimusten takia käytän­nössä mah­do­ton­takin. Ote­taan Suomes­ta esimerkik­si vaikka­pa Ahve­nan­maa veropoikkeuksi­neen, jot­ka on kir­jat­tu Suomen EU-jäsenyys­sopimuk­seen, jon­ka takia Itämerel­lä seilaa kel­lu­via hotelle­ja kiertäen Ahve­nan­maan sata­man kaut­ta veroe­tu­jen saavut­tamisek­si. Tai kan­sain­vä­li­nen meri- ja laivali­ikenne, jot­ka on vapautet­tu polt­toain­everoista globaal­isti. Miten ihmeessä näitä vero­tuk­sia jälkikä­teen muokataan ympäristön kannal­ta parem­mik­si resurssiveroik­si? Siinä ei ole onnis­tut­tu mis­sään. Saavute­tut edut ovat saavutet­tu­ja etu­ja. Ja oikeusval­tiope­ri­aat­teet, jois­sa van­ho­ja sitoumuk­sia kun­nioite­taan lähtöko­htais­es­ti lop­ut­tomi­in, takaa­vat sen, että iki­aikaisia val­tioiden sitoumuk­sia, joi­hin joku on nimen­sä joskus vuosikym­meniä tai yli 100 vuot­ta nimen­sä lait­tanut, ei päästä jatkos­sakaan muut­ta­maan ympäristön kannal­ta järkevämmiksi.

  Globaalia ratkaisua tarvit­taisi­in, mut­ta sel­l­aista ei ole näköpi­iris­sä. Kan­sain­väliset alueet on sopimuksin tehty kan­sain­välisen oikeu­den nojal­la lail­lisek­si ympäristön tuhoamisen tan­tereek­si, ja näi­den sopimusten muut­tamiseen niin, että kaik­ki maail­man maat muu­tok­si­in lähti­sivät mukaan, ei ole diplo­maat­tisia keino­ja tiedos­sa sel­l­aises­sa aikaikku­nas­sa, jos­sa maa­pal­lon läm­pen­e­m­i­nen jäisi edes alle 3 asteen.

  1. ni, kir­joi­tat, että “Globaalia ratkaisua tarvit­taisi­in, mut­ta sel­l­aista ei ole näköpiirissä.

   Kan­nat­taa muis­taa, että “fik­sut insinöörit” kek­sivät koko ajan globaale­ja ratkaisuja.

   Esimerkik­si kel­paa tämä globaali ener­giatjuotan­to-ongel­ma, jolle on tar­jol­la “väärä vihreä” tuulivoimaratkaisu ja “oikea insinöörien” SMR-miniy­d­in­voima ratkaisu: 

   Se menee näin:

   Näin tuulivoimalle on nyt käynyt USA:ssa ja samoin näyt­tää käyvän myös muualla!”

   Ainakin kahdek­san monikansal­lista yri­tys­tä kolmes­sa osaval­tios­sa ovat hil­jaa alka­neet vetäy­tyä tuulivoimasopimuksista.

   Shellin lisäk­si niihin kuu­lu­vat BP, Tan­skan Orsted, Nor­jan Equinor, Espan­jan Iber­dro­la, Por­tu­galin Ener­gias de Por­tu­gal ja Ran­skan Engie ja osaval­tio- omis­teinen Elec­tricite de France.

   Näi­den yri­tys­ten tuulipro­jek­tien rak­en­tamisen ja verkkokytken­nän kus­tan­nuk­set ovat yhteen­sä kym­meniä mil­jarde­ja dollareita.

   Näi­den yhtiöi­den kohtaamien ”yllät­tävien” kus­tan­nu­songelmien vuok­si off­shore-tuulipro­jek­tit ovat nyt ”erit­täin riskialt­ti­ita” (= kan­nat­ta­mat­to­mia) ja edessä on merkit­täviä alaskirjauksia…

   Mitenkähän paljon alaskir­jauk­sia on tiedos­sa myös Suomes­sa, jos tuulivoimay­htiöt joutu­vat itse kan­ta­maan kaik­ki riskit, niin kuin markki­na­t­aloudessa kuu­luu tehdä?

   Kan­nat­taa muis­taa sekin, että täl­lai­sis­sa han­kkeis­sa val­tion sub­ven­toin­ti on EU-lakien vas­taista, niin kuin yli 6000 kan­nat­tam­a­ton­ta tuulimyl­lyä sub­ven­toi­va Tan­s­ka on juuri huomannut!

   Suomes­sa taitaa kuitenkin käy­dä niin, että lop­pu­peleis­sä mak­sum­iehek­si / ‑naisek­si joudumme sinä ja minä…

   Mielestäni olisi kuitenkin paras­ta uno­htaa heti kaik­ki kan­nat­ta­mat­tomat ja riskialt­ti­it tuulivoima­hankkeet ja keskit­tyä pieni­in mod­u­laarisi­in SMR-ydinvoimalaitoksiin.

   Niistä tulee ”var­muudel­la se oikea”, taloudelli­nen ja luotet­ta­va ”insinööri-ratkaisu” kaikkien muiden maid­en ohel­la myös Suomenkin sähkön ja läm­mön tuotantoon!

   Sep­po Korp­poo, insinööri ja realisti…

 2. Opecista tuli mieleen, että onko­han se paras ilmas­toteko mitä his­to­ri­as­sa on saatu aikaan? Jos kartel­li ei hal­lit­sisi tuotan­tomääriä, öljyä pumpat­taisi­in paljon enem­män ja halvem­paan hintaan.

  1. OPEC on öljyn­tuot­ta­ja­maid­en kartel­li. Se poikkeaa kor­po­raa­tiokartel­lista siten että kukin tuot­ta­ja­maat keskenään sopi­vat hin­nan ja bar­re­limäärän vuosi­tuotan­non. Venäjä ja Yhdys­val­lat eivät kuu­lu OPEC:iin joten tuotan­tomäärien hillintä kos­kee vain Opecin jäseniä. Jos Opecin suurin jäsen Sau­di-Ara­bia päät­täisi vähen­tää tuotan­toa siinä sit­ten suo­ma­lainen autoil­i­ja kär­sii. Jos Sau­di-Ara­bia päät­täisi taas lisätä tuotan­toa siinä sit­ten suo­ma­lainen autoil­i­ja kärsii.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.