Maahanmuuton vaikeat kysymykset

Kysymys maa­han­muu­ton peri­aat­teista on asia, jos­ta Suomes­sa ei käy­dä mitään järkevää keskustelua. Perus­suo­ma­laiset ovat liit­täneet tämän asian erot­ta­mat­tomasti rasis­mi­in, mikä estää kaiken järkevän keskustelun siitä julk­isu­udessa. Yritän kuitenkin.

Asia on tulos­sa lähivu­osikym­meninä todel­la akuu­tik­si Afrikan väestöräjähdyk­sen vuok­si. Asi­aa pahen­taa se, että Afrik­ka muut­tuu monin paikoin elinkelvot­tomak­si ilmas­ton­muu­tok­sen vuok­si. Maat­alouden edel­ly­tyk­set Afrikas­sa heikkenevät – kuten heikkenevät myös Etelä-Euroopas­sa. Euroop­paan on pyrkimässä kym­meniä miljoo­nia pako­laisia Afrikas­ta. Osa pak­e­nee sotia ja kon­flik­te­ja, osa nälkää. Nälkään kuol­lut on yhtä kuol­lut kuin sodan seu­rauk­se­na kuollut.

Pitäisi olla jokin strate­gia, joka toimisi Afrikas­ta tule­van ihmis­tul­van olois­sa niin, että vas­taan­ot­tavien maid­en elin­voimaisu­us säilyisi.

Pakolaissopimus pitäisi uudistaa

Gen­even pako­lais­sopimus on van­hen­tunut. Se tehti­in Euroopan oloi­hin toisen maail­man­so­dan kauhu­jen pal­jas­tut­tua. Siinä lähtöo­le­tuk­se­na on vain­oa pakeneminen.

Tragikoomiselta tun­tuu nykyi­nen tulk­in­ta, jos­sa pako­laisia saa estää saa­pumas­ta Euroop­paan melkein miten tahansa, mut­ta kaik­ki on toisin, jos saa jalka­nsa maan sisälle. Nyt Turkille ja joillekin Afrikan maille mak­se­taan siitä, että ne estävät pako­laisia pääsemästä Euroop­paan. Olisin kiitolli­nen,  jos joku osaa selit­tää, mikä logi­ik­ka tämän kokon­aisu­u­den takana on.

Toisin kuin toisen maail­man­so­dan olois­sa, pako­laiset pyrkivät nyt siir­tymään pääsään­töis­es­ti köy­histä maista rikkaisi­in. Sik­si maail­man taloudelli­nen eri­ar­voisu­us liit­tyy pako­laisu­u­teen elimel­lis­es­ti, mut­ta pako­lais­sopimus ei tätä tun­nista.  Jo se tekee siitä toimimattoman.

Työpaikat työvoiman luo vai työvoima työpaikkojen luo?

Talousti­eteil­lä on asi­aan yksinker­tainen kan­ta. Ihmis­ten on järkevää muut­taa köy­hiltä alueil­ta varakkaille alueille ja työt­tömyysalueil­ta työvoima­pu­la-alueille niin maid­en sisäl­lä kuin niiden välil­läkin. Sen seu­rauk­se­na kaikkien elin­ta­so nousee. Tai ainakin melkein kaikkien.

EU:n peri­aate pääomien, tavaroiden ja työvoiman vapaas­ta liikku­vu­ud­es­ta perus­tuu tähän. Aika vähäisek­si on työvoiman liikku­mi­nen kuitenkin jäänyt ver­rat­tuna tavaroiden ja pääo­man liikku­vu­u­teen. Toisin sanoen, työ­paikat ovat liikkuneet enem­män työvoiman luo kuin työvoima työ­paikko­jen luo.

Maid­en sisäl­lä tilanne on aivan toinen. Kat­sokaa vaik­ka mitä on tapah­tunut väestön alueel­liselle sijoit­tumiselle Suomes­sa viimeisen kuu­denkymme­nen vuo­den aikana.

Väitän edelleen, että alue­poli­ti­ikan parem­pi onnis­tu­mi­nen EU:n sisäl­lä kuin maid­en sisäl­lä johtuu siitä, että maid­en välil­lä hyväksytään palkkaerot, joi­ta ei samas­sa määrin hyväksytä maid­en sisäl­lä. Tästä kir­joitin 23 vuot­ta sit­ten Suomen Kuvale­hteen. Voit lukea sen tästä.

Kun Ruot­si­in on siir­tynyt ihmisiä töi­hin köy­hem­mistä maista – kuten Suomes­ta – sekä ruot­salais­ten että Ruot­si­in muut­tavien elin­ta­so on nous­sut. Maa­han­muut­ta­jat tekevät mata­la­palkkaista työtä. Ruot­salais­ten on ollut näin mah­dol­lista erikois­tua korkean tuot­tavu­u­den hyvä­palkkaisi­in töi­hin. Ja ennen kuin alat­te vauhko­ta vuon­na 2015 tulleista irak­i­lai­sista, huo­mau­tan, ettei tässä ole puhe human­itääris­es­tä maa­han­muu­tos­ta vaan töi­hin tulemis­es­ta, siis esimerkik­si suomalaisista.

Maahanmuuttajille sama palkka?

Espan­jas­sa (lait­tomat?) maa­han­muut­ta­jat työsken­televät esimerkik­si tomaat­tia tuot­tavil­la tiloil­la järkyt­tävän pie­nil­lä palkoil­la. Suomes­sa maa­han­muut­ta­jille on mak­set­ta­va samaa palkkaa kuin suo­ma­laisille. Kävin viikon­lop­puna erääl­lä mar­jati­lal­la, jos­sa oli ukrainalaisia poim­i­joi­ta. Hei­dän yhden kuukau­den palkkansa vas­tasi vuo­den palkkaa Ukrainassa.

Ketä suo­jel­laan, kun Suomeen halu­avalle läh­es nälkäkuole­man var­jos­sa ole­valle san­o­taan, että kos­ka emme pysty takaa­maan sin­ulle samaa ansio­ta­soa kuin suo­ma­laisil­la on, on parem­pi, että jäät kuole­maan nälkään kotimaassasi?

Ennen kuin närkästyt kysymyk­ses­tä huo­mau­tan, että kun ostat Bangladeshissa valmis­te­tun T‑paidan, sen valmis­ta­jalle mak­se­taan tuskin sataa euroa kuussa.

Lähin­nä tässä tietysti suo­jel­laan suo­ma­laista työvoimaa. Mata­lasti koulutet­tu­jen on jo nyt vaikea saa­da töitä. Huonos­ti hei­dän kävisi, jos he jou­tu­isi­vat kil­paile­maa säätelemät­tömil­lä työ­markki­noil­la bangladeshi­lais­ten kanssa. Mut­ta ei pidä väit­tää, että täl­lä suo­jel­laan sitä kur­ju­udessa elävää, jon­ka pääsy Suomeen näin estyy.

Lib­er­aalin talous­teo­ri­an mukaan maa­han pitäisi päästää kaik­ki halukkaat tekemään työtä pal­ka­lla, jon­ka he saa­vat neu­votel­luk­si itselleen. Se toisi maail­man­laa­juisen eri­ar­voisu­u­den maamme rajo­jen sisälle. Kun se pysyy rajo­jemme ulkop­uolel­la, voimme elää rikkaina suo­ma­laisi­na parem­mal­la oma­l­latun­nol­la ja naut­tia halvoista T‑paidoista ajat­telemat­ta nälkä­pal­ka­lla työsken­tele­viä, kos­ka he ovat niin kaukana. Pois­sa silmistä, pois­sa mielestä.

En kuitenkaan kan­na­ta aja­tus­ta. Vuo­den sisäl­lä Suomeen on tul­lut näil­läkin sään­nöil­lä ihan riit­tävästi työvoimaa. Yhteiskun­nan vas­taan­ot­tokyvyl­läkin on rajansa. Minus­ta on parem­pi, että työ­paikat menevät työvoiman luo sen sijaan, että työvoima siir­tyy työ­paikko­jen luo vier­aaseen kult­tuuri­in. Sen eteen voi vaik­ka vähän tin­kiä taloudel­lis­es­ta tehokkuudesta.

Vaik­ka olisi vielä ajateltavis­sa, että Bangladeshista kotoisin ole­valle olisi parem­pi päästä Suomeen huonol­la pal­ka­lla sen sijaan, että jou­tu­isi jäämään Bangladeshi­in nälkä­pal­ka­lla, hänen lap­sis­taan toiv­otaan normisuo­ma­laisia ja se edel­lyt­tää normi­lap­su­ut­ta. Tässäkin siis ajat­te­len asi­aa suo­ma­laisen yhteiskun­nan kannalta.

On myös selvää, että maan sisälle päästet­ty köy­hyys tuot­taisi rikollisuutta.

Niin­pä on ihan järkevää, että köy­hät maat kil­pail­e­vat rikkaiden kanssa hal­val­la työvoimal­laan teol­lisu­us­tuot­tei­den valmis­tuk­ses­sa, mut­ta eivät rikkaiden maid­en sisäl­lä.  Teol­lisu­us­mais­sa tämä tarkoit­taa sitä, että koulut­tam­a­ton työvoima pää­tyy palvelu­aloille, jot­ka on näin suo­jat­tu köy­hien kil­pailul­ta toisin kuin teollisuustyöpaikat.

Kun on etuoikeus päästä Suomeen töi­hin, löy­tyy aina taho­ja, jot­ka halu­a­vat rahas­taa tästä etuoikeud­es­ta. Tästähän olemme saa­neet lukea viime aikoina paljon esimerkke­jä. Vaik­ka maa­han­muut­ta­jille siis mak­se­taan peri­aat­teessa samaa palkkaa kuin kan­ta­suo­ma­laisille, eivät he samalle kulu­tus­ta­solle pääse. Palka­s­taan he joutu­vat mak­samaan ”välit­täjille” (laiton­ta) tai lähet­tämään rahaa suku­laisilleen koti­in (lail­lista). Suku­laiset ovat usein investoi­neet hänen matkaansa Suomeen.

Maa­han­muut­ta­jien rikkaista maista koti­mai­hin­sa lähet­tämät rahat ylit­tävät selvästi kaiken maail­mas­sa mak­set­ta­van kehitysavun.

Jos joku tulee Suomeen tois­es­ta EU-maas­ta – vaikka­pa Bul­gar­i­as­ta – hän ei ole oikeutet­tu Suomes­sa työt­tömyys­tur­vaan tai mui­hinkaan tulon­si­ir­toi­hin, vaan saa ne koti­maas­taan, jos saa. Voi kuu­lostaa raa’alta, mut­ta samoin pitäisi kohdel­la EU:n ulkop­uolelta tule­via, jot­ta töi­hin tule­vat tuli­si­vat todel­la töi­hin. Bul­gar­i­as­ta Suomeen muut­tanut pääsee jonkin ajan kulut­tua suo­ma­laisen sosi­aal­i­tur­van piiri­in. Mik­sei sama menet­te­ly sopisi Inti­as­ta tulevalle?

Työperäis­es­tä maa­han­muu­tos­ta on myös se hyvä puoli, että he tuo­vat mukanaan Suomeen ymmär­rystä koti­maas­taan ja kult­tuuris­taan sekä yhteyk­siä. Muiden maid­en heikko ymmär­rys on ollut yksi Suomen vien­ti­te­ol­lisu­u­den heikkouksista.

Työperäistä maa­han­muut­toa mei­dän on otet­ta­va lähivu­osikym­meninä todel­la paljon, kos­ka suo­ma­laiset ovat päät­täneet lakkaut­taa kansansa lopet­ta­mal­la las­ten teon. Täl­lä syn­tyvyy­del­lä jokainen sukupolvi on kol­man­nek­sen edel­listä pienem­pi ja syn­tyvyys on pikem­minkin laskus­sa kuin nousus­sa. Kahdessa sukupolves­sa siis väk­iluku alle puoleen nykyisestä.

Tämä kehi­tys ei lupaa hyvää suomen kie­len säilymiselle.

Teollisuustuotteiden vapaakauppa

Teol­lisu­us­tuot­tei­den vapaakaup­pa on merkin­nyt val­tavaa vauras­tu­mista maail­man köy­hille maille. Sadat miljoonat ihmiset ovat nousseet köy­hyy­destä. Mikään kehi­tys­a­pu ei olisi pystynyt samaan. Tuon­nin vapaut­tamista tulisi jatkaa ja laa­jen­taa uusi­in tuot­teisi­in, esimerkik­si sokeriin.

Vapaakau­pan tuo­mas­sa vauras­tu­mises­sa kom­mu­nisti­nen Kiina on men­estynyt parem­min kuin kap­i­tal­isti­nen Intia, mikä vähän viit­taa siihen, etteivät vapaat markki­nat oikein han­skaa taloudel­lisen kehi­tyk­sen tätä vai­het­ta. Kiinan vauras­tu­mi­nen on tosin johtunut suurelta osin siitä, että kasvun hedelmät syövä väestönkasvu pan­ti­in kuri­in ankarasti toteutetul­la yhden lapsen poli­ti­ikalla. Nyt Kiina tosin on sen kanssa vaikeuk­sis­sa. Vaik­ka määräyk­set on kumot­tu, syn­tyvyys ei vaan nouse ja Kiinan väestöpyra­mi­di kään­tyy ylösalaisin. Intia ohit­ti väk­ilu­vus­sa juuri Kiinan.

Moni urput­taa, että teol­lisu­u­den siir­tymi­nen köy­hi­in mihin on vienyt työ­paikko­ja Suomes­ta. Jos voitaisi­in perua tämä yhdel­lä hiiren klikkauk­sel­la ja tuo­da suo­ma­laiset maail­maan, jos­sa kehi­tys­maatuon­tia olisi tor­jut­tu suo­jat­ullein, he eivät pitäisi sitä maail­maa parem­pana. Tehtais­sa olisi kyl­lä työ­paikko­ja enem­män (ei paljon enem­pää, kos­ka teol­lisu­usautomaa­tio), mut­ta elin­ta­somme olisi olen­nais­es­ti mata­lampi. Olem­me­han kaik­ki hyö­tyneet niistä halvoista tavaroista, joi­ta tuo­daan Kiinas­ta ja muista köy­histä tai enti­sistä köy­histä maista. Tavarat ovat suh­teessa palkkoi­hin aivan usko­mat­toman halpo­ja ver­rat­tuna siihen, mitä niistä mak­set­ti­in vielä 40 vuot­ta sitten.

Halvois­sa tavarois­sa on se huono puoli, että niitä haaskataan, eikä ympäristö kiitä. Tavaratuotan­toa pitäisi verot­taa käytet­ty­jen raa­ka-ainei­den perus­teel­la — esimerkik­si tek­sti­ileitä pain­on perus­teel­la, mut­ta se on aivan toinen jut­tu. Kun kat­soo, paljonko tek­sti­ileitä suo­ma­laisille myy­dään vuosit­tain, on help­po laskea, ettei niitä mon­ta ker­taa käytetä ennen kuin ne heit­etään pois.

Afrikan pitäisi vauras­tua vapaakau­pal­la ja mei­dän pitäisi jo oman etum­mekin nimis­sä edis­tää sitä.

Humanitäärinen maahanmuutto

Pako­lais­sopimus pitäisi siis uusia. Se ei tarkoi­ta, että siitä pitäisi tehdä löy­sem­pi, vaan että siitä pitäisi tehdä tähän aikaan sopiva.

On täysin mah­do­ton­ta, että kuka tahansa voisi halutes­saan muut­taa euroop­palaisi­in hyv­in­voin­ti­val­tioi­hin niiden sosi­aalietuuk­sista naut­ti­maan. Tuli­joi­ta olisi tul­vak­si asti, ja siihen ne hyv­in­voin­ti­val­tiot kaa­tu­isi­vat. Tiukat kri­teer­it pitäisi human­itääriselle maa­han­muu­tolle siis olla.

Hak­i­jat pitäisi pisteyt­tää sen sijaan, että käytetään joitakin on/off ‑kri­teere­jä. Pistey­tys on huonos­sa huu­dos­sa, mut­ta tuol­lainen on/off ‑kri­teeristö on sekin muutet­tavis­sa pistey­tyk­sek­si. Jos näin tehdään, huo­mataan kuin­ka huono se on. Kohtu­ut­to­muus tulee siinä, että jos hak­i­ja täyt­tää kaik­ki kri­teer­it melkein, mut­ta ei yhtään ihan, hän ei pääse, kos­ka ohi menevät ne, jot­ka täyt­tävät yhden kri­teerin nipin napin.

Sit­ten tulem­mekin vaikeisi­in asioi­hin. Voisiko pistey­tyk­sessä ottaa huomioon myös ennuste­tun sovel­tuvu­u­den Suomeen, siis esimerkik­si koulu­tuk­sen ja luku­taidon? Aja­tus on mon­elle punainen vaate, kos­ka sen kat­so­taan luo­van eri­ar­voisu­ut­ta. Työperäiseen maa­han­muut­toon nuo kri­teer­it kuu­lu­vat, mut­ta human­itääriseen maa­han­muut­toon niil­lä ei pitäisi olla mitään asiaa.

Asial­la on kuitenkin toinenkin puoli. Jos ajatel­laan, että maal­la on jokin pako­lais­bud­jet­ti, sen puit­teis­sa Suomeen sovel­tuvia pako­laisia pystytään otta­maan paljon enem­män kuin Suomeen sovel­tumat­to­mia. Tuol­lainen pako­lais­bud­jet­ti on ole­mas­sa, vaik­ka siitä ei erik­seen päätet­täisikään. Kuin­ka paljon vaan ei olla valmi­ita voimavaro­ja tähän asi­aan käyttämään.

Onko tuol­lainen sovel­tuvu­us väärin pako­lais­ten koti­mai­ta ajatellen? Jos hyvä koulu­tus olisi yksi kri­teere­itä, koulu­tuk­selle olisi käyt­töä myös syn­ny­in­maas­sa. Vai olisiko? Sik­si­hän he ovat pako­laisia, ettei heil­lä ole sijaa koti­mais­saan. Pako­laisleireil­lä osaami­nen menee hukkaan.

Yksi tavoite voisi olla, että nuo­ria miehiä ja nuo­ria naisia otet­taisi­in suun­nilleen yhtä paljon. Pitääkö selit­tää miksi?

En tiedä asi­as­ta tarkem­min, mut­ta min­ulle tuli käsi­tys, että Irakin pako­lai­sista Suomeen sopeu­tu­i­v­at parhait­en kaupunki­laiset – ainakin kaupungeista kotoisin ole­vat irak­i­laiset valit­ti­vat, että maal­ta tule­vat veivät hei­dän maineen­sa. En tarkoi­ta, että maalaiset oli­si­vat tyh­mem­piä, mut­ta heil­lä ei ole sel­l­aista osaamista, jol­la olisi käyt­töä Suomessa.

Vaik­ka saan mätiä tomaat­te­ja omil­tani, minus­ta maa­han­muut­ta­jil­la pitäisi ainakin aluk­si olla eri­lainen sosi­aal­i­tur­va kuin kan­ta­suo­ma­laisil­la. En tarkoi­ta, että sen pitäisi olla huonom­pi vaan eri­lainen. En tiedä, onko kär­päs­pa­perin tavoin toimi­va sosi­aal­i­tur­va hyväk­si suo­ma­laisillekaan, mut­ta maa­han­muut­ta­jille se toimii todel­la huonos­ti. Maa­han­muut­ta­jia pitäisi kan­nus­taa nyky­istä voimakkaam­min töi­hin. Koti­hoidon tukea en heille mak­saisi, kos­ka lapset pitäisi saa­da päiväkoti­in kieltä ja suo­ma­laista yhteiskun­taa oppimaan.

Taan­noises­sa perus­tu­lokokeilus­sa taloudel­liset kan­nus­timet toimi­vat maa­han­muut­ta­jien kohdal­la selvästi parem­min kuin pitkäaikaistyöt­tömien suo­ma­lais­ten kohdalla.

Tästä on itse asi­as­sa ennakko­ta­paus. Oikeus kansaneläk­keeseen syn­tyy vain Suomes­sa pitkään asumalla.

Ehkä sit­ten, kun maa­han­muut­ta­jille on saatu aikaan työn­teon mah­dol­lis­ta­va sosi­aal­i­tur­va, kär­päs­pa­per­i­malli hylätään myös kan­ta­suo­ma­laisil­ta, kos­ka ei siinä hei­dänkään kohdal­la ole mitään järkeä

323 vastausta artikkeliin “Maahanmuuton vaikeat kysymykset”

 1. Syy mik­si Turkille ja Pohjois-Afrikan maille mak­se­taan pako­lais­ten rajoit­tamis­es­ti johtuu yksinker­tais­es­ti siitä että kyseiset Pohjois-Afrikan ovat kaut­ta ovat köy­hiä ja ne joutu­vat itse suurimpi­in vaikeuk­si­in sisäis­es­ti kun jo köy­hän paikallisväestön ja vielä köy­hempi­en pako­laiste jän­nit­teet ovat jo ongel­ma. Vas­taa­van­laisia jär­jeste­lyjä Yhdys­val­lat yrit­tää tehdä Kes­ki-Amerikan kanssa.

  1. Turkissa ihmisoikeudet eivät ole muun Euroopan tasol­la, joten sikäläi­nen poli­isi voi käyt­tää sel­l­aisia keino­ja jot­ka eivät tääl­lä olisi sal­lit­tu­ja. Turk­ki myy tätä laa­jen­net­tua keino­va­likoimaansa tuli­joiden estämiseen ja muu Euroop­pa ostaa sitä. Sama pätee tietysti Pohjois-Afrikkaan, san­o­taan nyt vaik­ka Marokkoon. En tiedä miten tämän jär­jeste­lyn hyväksyneet ihmiset oikeasti pystyvät nukku­maan yön­sä. Ehkä he ovat totaalisen paatuneita.

   1. Lisäisin tähän vielä sen, että Turkille jne. maille ei tässä asetel­mas­sa syn­ny mitään kan­nustin­ta tosi­asial­lis­es­ti ratkaista tätä pako­laiskysymys­tä, kos­ka pako­laisvir­ta itse asi­as­sa tuot­taa heille kas­savir­taa. Hei­dän etun­sa on, että tämä nk. pako­laisongel­ma on ja pysyy.

  2. Soin­in­vaaran kir­joituk­ses­ta ja keskustelus­ta ylipäätään tun­tuu puut­tuvan Afrikan maid­en poli­it­ti­nen tilanne. Ymmär­rän, että Suo­mi ei pienenä maana voi asialle juuri mitään, eikä ehkä voi EU:kaan, kun viime aiko­jen suun­ta on ollut siltä osin pikem­minkin vetäy­tyvä kuin vaikut­ta­maan pyrkivä. Silti, mun nähdäk­seni suurin syy muut­toli­ik­keeseen on se, että afrikkalaises­sa koti­maas­sa ei nähdä tule­vaisu­ut­ta, mikä taas johtuu sodas­ta, köy­hyy­destä, tur­vat­to­muud­es­ta, kor­rup­tios­ta ja muuten huonos­ta hallinnos­ta. Näi­den suh­teen edis­tys on edis­tynyt aika huonos­ti väestömäärään näh­den. Itse en oikein näe, miten tilanne muuten voisi paran­tua, kuin saa­mal­la aikaan rauha ja joku tolkulli­nen hallinto ja tasaisem­pi kehi­tys näi­hin mai­hin. Täl­lä het­kel­lä esim. Afrikan vau­raimpi­in mai­hin kuu­lunut Etelä-Afrik­ka on lip­sumas­sa kaaok­seen pitkään aivan tolkut­tomana jatkuneen kor­rup­tion takia.

  3. Maa­han­muut­ta­jien kotihoidontuki. 

   Osmon mainit­semien asioiden lisäk­si maa­han­muut­ta­jille mak­set­ta­va koti­hoidon­tu­ki syn­nyt­tää nelikymp­pisiä pitkäaikaistyöt­tömiä maa­han­muut­ta­janaisia, joil­la 15 vuo­den maas­saolon jäl­keen ei ole pien­in­täkään suomen kie­len taitoa eikä sen vuok­si edel­ly­tyk­siä koulut­tau­tua saati työl­listyä Suomes­sa. Tämä on ikävä totuus.

   1. Tästä maas­ta on tul­lut saman­lainen vas­takkain aset­telun maa, kuten on Israel/Palestiina tai afroamerikkalaiset/yhdysvallat
    Alis­teinen ase­ma tuote­taan talouden käytän­tö­jen ja diskurssien mukaan, joka päivä uudelleen. Todel­la surullista

 2. Mikä on suomen kie­len huonoin sana? Se on maahanmuutto.

  Ensim­mäisenä erot­taisin ulko­maisen työvoiman maa­han­muu­tos­ta, siis voi tul­la Suomeen töi­hin muut­ta­mat­ta tänne. Tätä voi kut­sua vaikka­pa Sin­ga­poren mallik­si, joka on mielestäni ain­ut toimi­va malli.

  On tärkeää, että ulko­mainen työvoima ei jää Suomeen taakak­si siinä vai­heessa kun työn­teko loppuu.

  1. Tuol­laisia työn­tek­i­jöitä kut­su­taan siir­to­työläisik­si ei maa­han­muut­ta­jik­si, mut­ta heitäkin kos­kee kan­sain­vä­li­nen yleis­sopimus siir­to­työläis­ten ja hei­dän per­heen­jäsen­ten­sä oikeuk­sista eli Yhdis­tynei­den kansakun­tien sopimus siir­to­työn­tek­i­jöi­den ja hei­dän per­heen­jäsen­ten­sä ihmisoikeuksista.
   https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansainv%C3%A4linen_yleissopimus_siirtoty%C3%B6l%C3%A4isten_ja_heid%C3%A4n_perheenj%C3%A4sentens%C3%A4_oikeuksista

   Kuvit­tel­e­vatko työ­nan­ta­jat että he kykenevät houkut­tele­maan Suomeen “osaa­jia” siir­to­työläisik­si tai ylipäätään ketään paikkaa­maan työvoimapulaa?

  2. “On tärkeää, että ulko­mainen työvoima ei jää Suomeen taakak­si siinä vai­heessa kun työn­teko loppuu.”

   Paskim­mat maa­han­muut­ta­jat tule­vat jenkeistä. Käytän­nössä siis useim­miten juuret suomes­sa ja tul­laan tänne, jos sairas­tu­taan tai eläke ei riitä. 

   Seu­raavak­si huonoim­mat tulee Kanadas­ta, Ruot­sista ja Aus­tralias­ta. Keskimäärin eläkeläisiä.

   Eniten hyödytään Kenialais­ten maahanmuutosta.

  3. Vielä joskus 1690-luvul­la puhut­ti­in siir­to­laisu­ud­es­ta ja siir­to­lai­sista kun puhut­ti­in suo­ma­lais­ten maasamaa­han­muu­tos­ta esimerkik­si Ruotsin.

   1. Tietyt piir­it juh­li­vat edelleen niin kuin olisi vuosi 1699.

    .

  4. “On tärkeää, että ulko­mainen työvoima ei jää Suomeen taakak­si siinä vai­heessa kun työn­teko loppuu. ”
   Onko­han tuo nyt ihan reilua noinkaan? Jos tekee Suomes­sa vaik­ka 30 vuot­ta töitä mak­saen veron­sa ja TEL-mak­sun­sa, lie­nee jo lupa jäädäkin.

 3. Lähetän tähän lisähuomion, että tuemme maa­han­muu­tol­la nais­ten oikeuk­sien huonoa tilaa lähtö­mais­sa. Kan­nus­timia nais­ten ase­man poli­it­tiselle edis­tämiselle ei ole, jos liikaväestön voi lähet­tää ulos maas­ta. Tätä ilmiötä voisi kuvail­la väestönkasvun dump­paamisek­si (anglis­mi sanalle polkumyyn­ti, sopii mielestäni paremmin).

  1. Jos kat­so­taan his­to­ri­al­lis­es­ti taak­sepäin niin nais­ten osu­us siir­to­lai­sista Euroopas­ta Pohjois-Amerikkaan 100 vuot­ta sit­ten oli erit­täin iso. Nais­ten oikeudet 100 vuot­ta sit­ten Irlan­nis­sa ja Ital­ias­sa eivät olleet sen parem­mat kuin mon­en Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maan nais­ten oikeudet tänään.

  2. Tämä on sitä markki­nal­ib­er­al­is­mia. Köy­hillä mail­la on kom­para­ti­ivi­nen etu työvoiman tuotan­nos­sa kul­tu­uril­lis-kehi­tyk­sel­li­sistä syistä, län­si­mail­la taas on päin­vas­tainen ongel­ma eli työvoimaa ei saa­da tuotet­tua riit­tävästi mut­ta varsinkin kaiken­lainen pääo­maan perus­tu­va koronkiskon­ta onnis­tuu. Eli työvoimaa käsitel­lään kuin yhtä tuotet­ta muiden joukos­sa. Pahal­ta­han tämä kuu­lostaa, mut­ta älkää ampuko min­ua sen takia että kuvailen miten jär­jestelmä toimii, minä en tätä hel­vetin konet­ta ole luonut tai ollut edes kasaa­mas­sa joka yhä vain halu­aa lisää korkean kulu­tus­ta­son ihmisiä län­si­mai­hin jot­ta voitasi­in yhä tuot­taa ja kulut­taa vain enem­män ja enemmän. 

   Sit­ten päästötkin kikkail­laan köy­hin syyk­si ulkois­ta­mal­la merkit­tävä osa alku­tuotan­toa län­si­maid­en ulkop­uolelle vaik­ka län­si­maat kulut­ta­vat kuitenkin sen tuotan­non, vain alku­perä­maa muut­tuu. Mut­ta län­si­maat ovatkin eri­no­maisia kaiken­laises­sa kir­jan­pidol­lises­sa kikkailus­sa, sitä vain kut­su­taan tieteek­si ja totu­udek­si vaik­ka kyseessä on itsevalhe.

   1. Stadist, kiitos kom­men­tista, näin se juuri on mennyt.

    Lähel­lä nol­laa — his­to­ri­al­lisen alhaal­la — olleet korot vain pahen­si­vat tilannetta.

    Pääo­mat ovat liikkuneet vain liikku­misen takia ja jopa ilman selkeää strategiaa.

 4. Kom­ment­ti­na tuo­hon teol­lisu­us­tuot­tei­den vapaakaup­paan jos­sa mon­es­sa yhtey­dessä on lähdet­ty siitä Kiinas­sa valmis­te­tut hal­patuot­teet oli­si­vat pääasi­as­sa tarkoitet­tu län­si­maid­en markki­noille ei nykyään ole kan­sain­välisen kau­pan tren­di. Kiinas­sa valmis­te­tut uudet hal­patuot­teet pää­tyivät noin 20 vuot­ta sit­ten Euroopan markki­noille mut­ta nyt Euroopas­ta on pää­tymässä käytet­tyjä Kiinas­sa valmis­tet­tu­ja hal­patuot­tei­ta Afrikan markki­noille. Afrikas­sa on suuret käytet­ty­jen kulu­tus­tuot­tei­den markki­nat. Eli tämäkin tren­di on muut­tanut kurssia. Van­ha teol­lisu­us­maa-kehi­tys­maa aja­tus pitäisi purkaa kos­ka välis­sä on kehit­tyviä mai­ta kuten Kiina ja Intia, Brasil­ia, Etelä-Afrik­ka sekä tule­vaisu­udessa myös Indone­sia joiden pain­oar­vo Afrikas­sa ja muual­la Aasi­as­sa on jo suurem­pi kuin Yhdys­val­tain tai EU:n

 5. Jos­sain näin speku­laa­tion Venäjän strate­gias­ta, mis­sä siel­lä olti­in vaku­ut­tunei­ta, että osa Euroopan maista lop­ul­ta muut­tuvat Venäjä-mielisik­si juuri pako­lais­tul­van takia.

  1. “Jos­sain näin speku­laa­tion Venäjän strate­gias­ta, mis­sä siel­lä olti­in vaku­ut­tunei­ta, että osa Euroopan maista lop­ul­ta muut­tuvat Venäjä-mielisik­si juuri pako­lais­tul­van takia.”

   Enem­män olen huolis­sani siitä, että Itä-Suo­mi muut­tuu Venäjä mielisek­si. Tai on niin laa­jalti Venäjä mieli­nen, että se on jo var­muudel­la uhka tälle maalle

   Tälle kan­nat­taisi jo tehdä jotain.

 6. Hyvää pohd­in­taa.

  Maa­han­muut­toa tulee pystyä tarkastele­maan mah­doll­sim­man real­is­tiselta poh­jal­ta oli sit­ten puolue­taus­ta mikä tahansa. Molem­mil­la ääri­laidoil­la real­is­mille on tarvetta.

  Mielestäni on ensi arvoisen tärkeää, että maas­sa ole­via ihmisiä pystyt­täisi­in parem­min inte­groimaan suo­ma­laiseen yhteiskun­taan. Nyt suurin osa ihmi­sistä kat­soo hie­man sivu­un, vaikkei rasis­tisia ajatuk­sia olisikaan. Ihmiset eivät pääse osal­lisek­si. Asenne puolel­la lie­nee eniten tehtävää koko suo­ma­laises­sa yhteiskun­nas­sa ja kantasuomalaisissa.

  Toisaal­ta olisi tärkeää luo­da toimi­va pros­es­si mm. palaut­ta­maa ihmiset, jot­ka eivät ole saa­neet maas­sa oloon lupaa(kielteinen päätös). Muuten vira­nomais­päätök­siltä katoaa poh­ja. Vira­nomais­ten rooli on tärkeä ja siihen pitää pystyä luottamaan.

  Lisäk­si tukea tarvit­see pystyä anta­maan mai­hin suo­raan, jot­ta pako­laisvir­taa pystyt­täisi­in vähen­tämään nyt ja tule­vaisu­udessa. Real­is­mia on, että emme voi ottaa ihmisiä vas­taan määrään­sä enem­pää, mikäli halu­amme säi­lyt­tää oman yhteiskun­nan toimintakykyisenä.

  1. Mitkähän ovat ne ääri­lai­dat? Jos ajatel­laan että etupäässä oikeis­toa edus­ta­vat työ­nan­ta­jat ja kap­i­tal­is­tit jot­ka halu­a­vat mah­dol­lisim­man vapaa­ta työperäistä maa­han­muut­toa lytäk­seen hyö­tymään hei­dän työ­panok­ses­taan ja vasem­mis­toa työn­tek­i­jät jot­ka eivät sitä maa­han­muut­toa tarvitse ainakaan henkilöko­htais­es­ti. Molem­pia voi yhdis­tää kyl­lä ymmär­rys siitä että Suomen oma työvoima ei tule riit­tämään jatkos­sa ja että se koituu ennen pitkää kaikkia vas­taan. Sit­ten on niitä jot­ka vas­tus­ta­vat maa­han­muut­toa rasis­tisin perustein, eli pääasi­as­sa per­su­ja mut­ta myös melko paljon kokoomus­laisia ja kris­til­lisiä. Toisel­la puolel­la sit­ten niitä joiden mielestä kaikkia ihmisiä tulee kohdel­la inhimil­lis­es­ti ja että kaikille kuu­lu­vat ihmisoikeudet eikä minkään­laiselle rasis­mille pidä antaa tilaa, eli lähin­nä nyky­is­ten oppo­si­tiop­uoluei­den kannattajat.

   Se pitää ainakin ymmärtää että hyväksymäl­lä rasis­mi eivät maa­han­muut­ta­jat tule koskaan inte­groi­tu­maan hyvin Suomeen ja se lie­nee rasistien tarkoi­tuskin, kos­ka he keräävät kan­natuk­sen­sa siitä että ihmisiä pide­tään eri­ar­voisi­na. Hei­dän tavoit­teen­sa on ikuinen vas­takkainaset­telu. “Me ja ne muut”.

   Tutus­tu­mal­la siihen mikä Suomen maa­han­muu­to­pros­es­si on nykyään, huo­maa kyl­lä hel­posti kuin­ka vääriä mieliku­via siitä vil­jel­lään aivan tarkoituk­sel­la. Mikä pros­es­sis­sa on sel­l­aista ettei siihen voi luot­taa? https://migri.fi/etusivu

   Ei kai kenel­läkään ole tarkoi­tus haalia Suomeen maa­han­muut­ta­jia muu­ta kuin kotou­tu­maan ja rak­en­ta­maan Suomea suo­ma­laisi­na. Vai onko? Tietenkin on real­is­mia ettemme voi ottaa ihmisiä vas­taan määrät­tömästi, mut­ta emme­hän me ole otta­neetkaan. Real­is­mia on myös se että ymmär­retään mis­tä maa­han­muut­ta­jat ovat tähän saak­ka Suomeen tulleet ja ettei maa­han­muut­toti­lan­net­ta kan­na­ta ver­ra­ta suo­raan vaikka­pa Ruot­si­in, Nor­jaan Tan­skaan, kos­ka määrät siel­lä ovat aivan eri luokkaa. Toki molem­mista voidaan oppia jotain, sekä hyvässä että pahassa.
   https://tilastokeskus.fi/tup/maahanmuutto/index.html
   https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_maahanmuuttajien_v%C3%A4kim%C3%A4%C3%A4r%C3%A4st%C3%A4_maittain

   Real­is­mia ei ole ainakaan se mitä vaikka­pa Suomen uuti­sis­sa pelotel­laan, eikä se että jätetään tekemät­tä toimet joil­la hillitään pako­laisvir­taa. Leikkaami­nen kehi­tysavus­ta, ilmas­to­toimista ja kan­sain­välis­es­tä yhteistyöstä merk­it­see samaa kuin tilaisimme Suomeen lisää pako­laisia. Eivätkö per­sut ja kokoomus tajua sitä, eivät ilmeis­es­ti kun toimi­vat kuten toimi­vat. Per­sut eivät ilmeis­es­ti edes ymmär­rä maail­man mon­imutkaisu­ut­ta ja siihen liit­tyviä syy seu­raus suhtei­ta tai jät­tää ne tahal­laan ja ahneut­taan huomioimat­ta aivan kuten nyt myös kokoomus, KD ja RKP:kin. Mitäs tur­va­paikkaa tarvit­se­vista ja rasis­mista kun­han päästään kurit­ta­maan yhdessä suo­ma­laisia työn­tek­i­jöitä ja varsinkin kaikkein pien­i­t­u­loisimpia ja heikoim­mas­sa ase­mas­sa ole­via suo­ma­laisia, tun­tuu ole­van Orpon hal­li­tuk­sen linja.

   1. Pros­es­si ongelmista, paperit­tomien määrä on nous­sut muu­tami­in tuhan­si­in. Irakin lisäk­si näitä mai­ta voi ilmaan­tua lisää jatkos­sa, jot­ka eivät palau­tuk­sia sal­li. Tämä vie vira­nomais­päätök­siltä poh­jaa ja siihen olisi hyvä kek­siä ratkaisut mah­dol­lisia tule­vaisu­u­den ske­naar­i­oi­ta ajatellen.

   2. Todel­la hyvä kan­nan­ot­to kaut­ta lin­jan! Suurien kokon­aisuuk­sien ja vuorovaiku­tus­suhtei­den hah­mot­ta­mi­nen on haas­teel­lista monille. Mut­ta tässä tuli kyl­lä otet­tua huomioon olen­naiset seikat.

  2. Entä sit­ten tuo Soin­in­vaaran ennus­tus, että kahdessa sukupolves­sa suo­ma­laisväestö vähe­nee syn­tyvyy­den kanssa puoleen nykyis­es­tä? Kol­men sukupol­ven päästä suo­ma­laiset oli­si­vat vähem­mistönä täällä.
   Onko kielessä, his­to­ri­as­sa ja kult­tuuris­sa jotakin säi­lytet­tävää? Jotakin, mitä esimerkik­si toisen pol­ven afrikkalainen halu­aisi säi­lyt­tää? Taitaa olla kiire tun­nus­taa ne ele­men­tit ja var­jel­la niitä!

 7. “Perus­suo­ma­laiset ovat liit­täneet tämän asian erot­ta­mat­tomasti rasismiin”

  Jos esität väit­teen, se olisi hyvä perustel­la tai todistaa.

  1. Kun pere­hdyt siihen kuin­ka vaikka­pa Hal­la-aho, Purra, Jun­ni­la, Ryd­man, Tavio, Pel­tokan­gas, Ranta­nen, Meri, Mäkelä, Mäen­pää, Hakkarainen, Huh­tasaari ja niin mon­et nimet­tömäm­mät per­sut suh­tau­tu­vat maa­han­muut­ta­ji­in kir­joituk­sis­saan ja puheis­saan, niin siinä todisteet.
   PS:n hal­la-aho­laisu­us perus­tuu sekä rasis­mi­in että erään­laiseen uus­fa­sis­mi­in, ja rasis­mi erot­tam­a­ton osa PS:n käytän­nön maahanmuutopolitiikkaa.

   Ohes­ta selviää se mitä rasis­mi on. Samal­la kun ver­taa noiden nimeämieni per­su­jen puhei­ta siihen mitä rasis­mil­la tarkoite­taan, voi miet­tiä sitäkin onko itse rasisti. https://www.punainenristi.fi/tyomme/rasisminvastainen-toiminta/mita-rasismi-on/

   1. Jos esit­tää vaikka­pa sel­l­aisen väit­teen, että soma­lien taloudelli­nen net­to­hyö­ty Suomelle on negati­ivi­nen, itse asi­as­ta ei syn­ny minkään­laista keskustelua. Väit­teen esit­täjää mus­ta­maalataan, rasis­miko­rt­ti heilah­taa ja joku lausuu, että ihmisiä ei saa arvot­taa taloudel­lisen hyö­dyn perusteella.

    Onko vika oikeasti väit­teen esit­täjässä? Poli­ti­ikas­sa kyse on yhteis­ten raho­jen käytöstä, eikä kenel­läkään ole eri­ty­istä oikeut­ta kieltää keskustelua raho­jen jakamisperiaatteista.

    Perus­suo­ma­laiset vas­tus­ta­vat muu­ta­maa öyhöt­täjää luku­unot­ta­mat­ta taloudel­lis­es­ti vahin­gol­lista maa­han­muut­toa, mut­ta tätä ei halu­ta myön­tää, kos­ka he oli­si­vat siinä keskustelus­sa vahvoilla.

   2. Komp­paan AKK:ta. Pil­vin pimein löy­tyy esim. somen kaut­ta “todis­tu­saineis­toa”.

   3. Maal­i­tolp­pa liikahti, vai vas­tus­ta­vatko perus­suo­ma­laiset hoitoalan osaa­jien tuloa rasis­ti­sista syistä?

   4. Rasis­mia siis siel­läkin. Itse olin luul­lut, että kat­soi­vat ulkoa tuli­joiden heiken­tävän suo­ma­lais­ten ase­maa työmarkkinoilla.

    Eikö kukaan näe mitään outoa siinä, että suo­ma­laiset eivät itse kykene huole­hti­maan van­huk­sis­taan ja sairais­taan? Ulkoa tule­va työvoima on ain­oa lääke. Ovatko japani­laiset täysiä hölmöjä, kun eivät ymmär­rä tätä itsestäänselvyyttä?

   5. Hoitoalan mon­et naiset saa­vat riidan aikaisek­si ihan ilman rasismiakin.

    Työ­paikkahyv­in­voin­ti ja työn­tek­i­jöi­den keskinäiset suh­teet ovat mon­esti “haas­teelli­nen” asia.

    .

  2. “Perus­suo­ma­laiset ovat liit­täneet tämän asian erot­ta­mat­tomasti rasismiin”

   Sehän on juuri päin­vas­toin; viher­vasem­misto­plok­ki yrit­tää vaien­taa kaiken rak­en­ta­van keskustelun aiheesta rasis­mi­in vedoten. Sik­si Osmolle pis­teet rohkeud­es­ta aiheen framille nostamisesta.

   1. Olen yrit­tänyt sil­loin täl­löin ava­ta keskustelua maa­han­muu­tos­ta täl­lä blogilla, mut­ta eri­laiset rasis­tiset öyhöt­täjät ovat tukki­neet koko kanavan.

  3. Voi myös olla, että kyse on toisen­su­un­tais­es­ta tilanteesta: Perus­suo­ma­lais­ten vas­tus­ta­jat myös ovat oma-aloit­teis­es­ti ja johdon­mukaises­ti liit­täneet rasis­min Perus­suo­ma­laisi­in, ihan pyytämät­tä. Voi olla, että Perus­suo­ma­laiset ovat myös hyväksyneet joukkoon­sa ääri­ainek­sia, jot­ka ovat iki­aikaises­ti liikuskelleet puolueken­tän laita­mil­la paikkaansa etsien, ja näin ulkop­uoliset määrit­televät puolueen kan­nat­ta­jien enem­mistön rasis­tisek­si tämän vähem­mistön takia, joka ei häviä min­nekään. Tilanne on aivan saman­lainen, esimerkik­si sil­loin kun Perus­suo­ma­lainen poli­ti­ik­ka määrit­telee kaik­ki jonkin kansal­lisu­u­den omaa­vat haitallisik­si, muu­ta­man negati­ivisen tapauk­sen johdosta. 

   Tosi­asi­as­sa suuri osa Perus­suo­ma­lais­ten äänestäjäkun­nas­ta on yleis­puolueista siir­tyneitä ihan maltil­lisia kansalaisia. 

   Dis­claimer: en ole Perus­suo­ma­lainen puoluekannal­tani, ja olen maltill­i­nen ja muutenkin neu­traali puolue­poli­it­tis­es­ti pas­si­ivi­nen. Mut­ta tämä viime aiko­jen hur­ja vas­takkainaset­telu saat­taa ärsyt­tää itseni äänestämään seu­raaval­la ker­ral­la Perus­suo­ma­laisia, ihan vain sik­si , että mä voin.

   1. Hom­mafoo­ru­mi­laiset kaap­pa­si­vat perus­suo­ma­laiset ja muut­ti­vat sen islam­o­fo­bisek­si ja kseno­fo­bisek­si puolueek­si. Soinin perus­suo­ma­laiset eivät olelet rasis­te­ja. Jokin syys siihen kai oli, että suuri osa kansane­dus­ta­jista erosi puolueesta ja perusti sin­is­ten eduskun­taryh­män, kos­ka ei tun­tenut Hom­mafoo­ru­mi­laisia ja Suomen Sisun porukkaa omikseen.

   2. Soinin perus­suo­ma­laiset eivät olleet rasis­te­ja? Tony Halme ainakin oli. Ehkä Soi­ni ei itse ollut, mut­ta kyl­lä hänelle rasistien äänet kel­pa­si­vat. Soi­ni ajat­teli osaa­vansa rat­sas­taa tiik­er­il­lä, mut­ta uno­hti että tiik­er­ille voi tul­la nälkä.

   3. “ulkop­uoliset määrit­televät puolueen kan­nat­ta­jien enem­mistön rasis­tisek­si tämän vähem­mistön takia”
    Se 99% net­tikeskustelui­hin osal­lis­tu­vista per­su­ista, jot­ka ovat jäätäviä rasis­te­ja, pilaa­vat maineen niiltä, joil­la olisi jotain asial­lista sanottavaa.
    Kaik­ki vähem­mistöt joutu­vat tot­tumaan siihen, että hei­dät arvioidaan sen kaikkein kusipäisim­män edus­ta­jan mukaan, ja siihen on pakko sopeu­tua. Mut­ta tämä on ilmeis­es­ti ylivoimaista ymmärtää niille, jot­ka kuvit­tel­e­vat ole­vansa koko ‘kansa’, ja määritelmän mukaan enemmistö.

   4. Toki voit äänestää ketä tahansa, mut­ta jos ei itse ole rasisti tai vähin­täänkin “osapäivä” rasisti niin suosit­te­len pere­htymään ensik­si siihen mitä perus­suo­ma­lais­ten nykyi­nen johto tuk­i­joi­neen edus­taa. Tietoa kyl­lä löy­tyy ja pere­htymisen voi aloit­taa vaik­ka Hal­la-ahon Scrip­ta-blo­gista, Suomen Sis­us­ta, Hom­mafoo­ru­mista, kansane­dus­ta­jien ja min­is­terei­den somevi­esteitä, puheista eduskun­nas­sa, vaal­i­main­on­nas­ta jne. Kun sen lisäk­si lukee vaik­ka kir­jan Kuin­ka toimii fasis­mi, niin ei tarvitse enää ainakaan selitel­lä ettei ymmär­rä mil­lainen puolue perus­suo­ma­laiset on. Puolueeseen voi olla siir­tynyt kyl­lä maltil­lisia kansalaisia, mut­ta puolue on ei maltil­lis­ten joh­dos­sa ja sik­si rasistinen.

 8. > Jos joku tulee Suomeen tois­es­ta EU-maas­ta – vaikka­pa Bul­gar­i­as­ta – hän ei ole oikeutet­tu Suomes­sa työt­tömyys­tur­vaan tai mui­hinkaan tulon­si­ir­toi­hin, vaan saa ne koti­maas­taan, jos saa. Voi kuu­lostaa raa’alta mut­ta samoin pitäisi kohdel­la EU:n ulkop­uolelta tule­via, jot­ta töi­hin tule­vat tuli­si­vat todel­la töi­hin. Bul­gar­i­as­ta Suomeen muut­tanut pääse jonkin ajan kulut­tua suo­ma­laisen sosi­aal­i­tur­van piiri­in. Mik­sei sama menet­te­ly sopisi Inti­as­ta tulevalle?

  Suomeen EU:n ulkop­uolelta tuleville tilanne on vieläkin raaem­pi, kos­ka työperäisen oleskelu­lu­van maas­saoloe­htona on se työ­paik­ka. Jos tulee kenkää eikä uusi työ­paik­ka järjesty, lupaa ei uusi­ta eikä työt­tömyys­tur­vaa mak­se­ta toises­sa maas­sa tapah­tu­vaan työn­haku­un. Orvon hal­li­tus halu­aa lyhen­tää tuon ajan luvan päät­tymisa­jas­ta max kolmeen kuukau­teen, mut­ta käytän­nössä tilapäisil­lä luvil­la suomes­sa oleskele­vien etu­udet eivät ole kum­moinenkaan ongel­ma. Muis­taak­seni keskimäärin jäl­jel­lä ole­va oleskelu­ai­ka työlu­vas­sa irti­san­omisti­lanteis­sa on noin 9kk. Kovin kum­moisia työt­tömyys­jak­so­ja noil­la ei rakenna.

  On myös hyvä kysymys, kuin­ka reilua on kerätä työt­tömyys­vaku­u­tus­mak­su­ja työn­tek­i­jöiltä, jot­ka eivät siihen ole de fac­to täysimääräis­es­ti oikeutettuja.

  Käytän­nössä ihmiset joiden draivi on luokkaa “muu­tan toiselle puolelle maail­maa ja aloi­tan elämäni uud­estaan töi­den perässä” eivät ole kovin edus­ta­va kohderyh­mä sosi­aalietuuk­sien väärinkäytök­siä pelätessä. Tilapäi­nen oleskelulu­pa on itsessään jo aika hitsin kova kep­pi joka työn­tää etsimään uuden duunin mah­dol­lisim­man nopeasti. Suomen ongel­ma on lähin­nä siinä, että kovan draivin tek­i­jöille löy­tyy vähän liian hel­posti parem­pia hom­mia naa­puri­maista jos maa­han ei ole onnis­tunut jo juurtumaan.

  1. “Käytän­nössä ihmiset joiden draivi on luokkaa “muu­tan toiselle puolelle maail­maa ja aloi­tan elämäni uud­estaan töi­den perässä” eivät ole kovin edus­ta­va kohderyh­mä sosi­aalietuuk­sien väärinkäytök­siä pelätessä. Tilapäi­nen oleskelulu­pa on itsessään jo aika hitsin kova kep­pi joka työn­tää etsimään uuden duunin mah­dol­lisim­man nopeasti. Suomen ongel­ma on lähin­nä siinä, että kovan draivin tek­i­jöille löy­tyy vähän liian hel­posti parem­pia hom­mia naa­puri­maista jos maa­han ei ole onnis­tunut jo juurtumaan.”

   Kyl­lähän noil­la monil­la heikosti suomea puhuvil­la Wolt-kuskeil­la on kova draivi. Taitaa vaan silti tul­la ahk­er­allekin ei-mer­i­toituneelle nopeasti kat­to vas­taan tääl­lä mei­dän mer­i­tokraat­tises­sa Suomessa.

   Muuten sivuhuomiona lähi­hoita­jan ja hoi­va-avus­ta­jan työ vaatii erit­täin hyvää suomen kie­len osaamista. Monia mui­ta ei niin vaa­tivia töitä voi tehdä paljon pienem­mäl­lä kieliosaamisel­la, kuten ajaa vaik­ka Woltin keikko­ja. Mut­ta nämä osaa­jat pitäisi siis näistä ulko­maalai­sista saa­da. Vähän tuom­moista hölmöläisen hom­maa, jo ihan ajatuk­sen tasolla.

 9. Suomes­ta lähdet­ti­in Amerikkaan ja lähetet­ti­in takaisin Suomeen vaat­tei­ta, rahaa ja esimerkik­si kahvia myytäväk­si mus­taan pörssi­in. Kävikö Euroopan köy­himpi­in kuu­luneelle Suomelle lop­ul­ta huonos­ti kun nuoret ja osaa­vat läh­tivät merten taakse? Radios­sa ker­rot­ti­in, että hoita­jia ei enää ote­ta Sam­bi­as­ta kun joku oli valit­tanut että tässä ryöstetään osaa­jia Afrikas­ta. Oli­vat työt­tömiä ja itse halukkai­ta. Eikö olisi kum­mankin voit­to jos Sam­bi­as­ta katoaisi toiv­ot­to­mia työt­tömiä ja rahaa lähetet­täisi­in sit­ten Sam­bi­aan. Suo­mi hyö­ty­isi hoita­jan ver­ran. Mitä pako­laisi­in tulee, niin poli­itikko­jen tapa estää ensin lail­la työssäkäyn­ti ja sen jäl­keen kerätä äänet haukku­mal­la että eivät käy töis­sä on ollut aika vahin­gol­lista koko maa­han­muu­tolle viime vuosikym­meninä. Suurem­pi kysymys tässä on koko väestöke­hi­tys jos talout­ta on ajatel­tu jatket­ta­van entiseen tapaan. Lop­puu tek­i­jät ja myös kulut­ta­jat, kos­ka ei ne eläkeläiset kulu­takaan, kun ovat jo isom­mat han­k­in­nat tehneet. Mut­ta toisaal­ta tämä vuosi saat­taa olla se jol­loin ilmas­ton takaisinkytken­nät lauke­si­vat kun tilas­tot ovat aivan poikkeuk­sel­lisil­la käyril­lä, joten vaikea ketään on pakot­taakaan usko­maan parem­paan huomiseen poli­itikko­jen jatkaes­sa fos­si­ilis­ten luvit­tamista ja tukemista rikkaissakin mais­sa. Ehkä Suomenkin on parem­pi tehdä hidas­ta kuole­maa kuin yrit­tää enää pitää asioi­ta kasvussa.

 10. Osmo: “Vapaakau­pan tuo­mas­sa vauras­tu­mises­sa kom­mu­nisti­nen Kiina on men­estynyt parem­min kuin kap­i­tal­isti­nen Intia, mikä vähän viit­taa siihen, etteivät vapaat markki­nat oikein han­skaa taloudel­lisen kehi­tyk­sen tätä vaihetta.”

  Intia ei todel­lakaan pitkään ollut mikään vapaiden markki­noiden tyys­si­ja. Oletko kuul­lut käsit­teestä “licence raj”?

  1. Olin juuri kom­men­toimas­sa samaa.

   Varsi­nainen kom­mu­nis­mi Kiinas­sa taitaa olla aika nimellistä? 

   Intia sen sijaan on ymmärtääk­seni kap­i­tal­is­mista huoli­mat­ta erit­täin jäykkä, byrokraat­ti­nen ja pro­tek­tion­isti­nen sekä maan sisäl­lä että rajoil­la (kovat tuon­ti­t­ul­lit yms.) sekä kor­rup­tio on yleistä. 

   Infra­struk­tu­uri­in (logis­ti­ik­ka, ener­gia) ei ole myöskään ymmär­ret­ty panos­taa samal­la taval­la. Ei siis ihme, että valmis­ta­va teol­lisu­us on val­unut Kiinaan. 

   Nyt Fox­conn yrit­tää pystyt­tää tehtai­ta Inti­aan, mut­ta vaikeaa on ilmeis­es­ti ollut mm. laatuon­gelmien takia.

   Inti­aan on toisaal­ta syn­tynyt län­nen hyö­dyn­tämää IT-teol­lisu­ut­ta ja siinä paikallis­ten IT-alan ihmis­ten englan­nin kie­len taito lie­nee ollut merkit­tävä tekijä.

   1. Nim­imerk­ki Sump­pulle kom­ment­ti­na Int­ian markki­noiden avau­tu­miselle esimerkik­si tuos­ta pro­tek­tion­is­tis­es­ta tuon­ti­t­ul­li poli­ti­ikas­ta niin kyl­lä voi sanoa että myös Euroopan union­in ja Yhdys­val­lat har­joit­taa pro­tek­tion­is­tis­es­ta tuon­ti­t­ul­li poli­ti­ikkaa kehit­tyvien maid­en suun­taan. Kiinan kohdal­la on tehty eri­laisia jär­jeste­lyä kos­ka Kiina perusti hyvin varhain vapaakaup­pa-aluei­ta ympäri Kiinan ran­nikkoa. Intia on etenkin päämin­is­teri Naren­dra Modin johdol­la avan­nut Int­ian markki­noi­ta enem­män kuin kukaan aikaisem­pi Int­ian päämin­is­teri. Myös intialaiset isot yri­tyk­set ovat hyö­dyn­täneet Int­ian markki­noiden avau­tu­mista. Täl­lä het­kel­lä EU ja Intia neu­vot­tel­e­vat vapaakauppasopimuksesta .

  2. Kom­ment­ti­na
   Ossi Sare­so­jalle Kiinan ja Int­ian eroon on se että Inti­as­sa on hyvin laa­ja yksi­tyi­nen sek­tori joka toimii irral­laan val­tios­ta. Kiinan yksi­tyi­nen sek­tori on hyvin kiin­teässä yhtey­dessä valtion.Tuo licence raj jär­jestelmä puret­ti­in vuon­na 1992. Saman­lainen pro­tek­tion­isti­nen jär­jestelmä oli käytössä muun muas­sa Japanissa

 11. Min­un mielestäni perus­suo­ma­laiset ovat puhuneet tästä asi­as­ta, mut­ta siitä puhumi­nen on leimat­tu rasis­tisek­si. Sen osoit­taa sekin, kuin­ka paljon kiemurtelua blo­gistin postaus sisältää. Vas­tu­un­va­paus­lausekkei­ta on vil­jeltävä siel­lä täällä.

  1. Perus­suo­ma­laiset ovat toki puhuneet asi­as­ta, mut­ta kun se puhe on perus­tunut jo pitkään Hal­la-ahon srip­tas­sa esit­tämi­in rasis­tisi­in ajatuk­si­in joi­ta sit­ten muut fanaat­tiset per­sut ovat levit­täneet, Purra myös, niin järkevä keskustelu asi­as­ta on ollut mah­do­ton­ta kuten Osmo jut­tun­sa alus­sa toteaa. 

   Per­sut ovat nyt menos­sa jopa niin pitkälle että ovat valmi­ita kurit­ta­maan suo­ma­laisia työn­tek­i­jöitä ja kaikkia pien­i­t­u­loisia sik­si että saa­vat heiken­net­tyä maa­han­muut­ta­jien ase­maa ja hei­dän kotou­tu­mista Suomeen kaikin mah­dol­lisin tavoin. Hal­la-aho­lais­ten liet­so­ma rasis­mi on estänyt ratio­naal­isu­u­teen perus­tu­van keskustelun asi­as­ta jo pitkään. Kun joku sitä yrit­tää, niin ainakin fanaat­tisim­mat per­sut hyökkäävät aivan kuin härät joille näytetään punaista vaatet­ta. Ei rasistin kanssa voi käy­dä järkevää keskustelua, ei varsinkaan rasistin joka pitää ratio­naalis­es­ti ajat­tele­via kom­mu­nis­teina ja työperäistä maa­han­muut­toa jon­ain vasem­mis­to­laise­na ajatuk­se­na. Eikä varsinkaan sel­l­aisen kanssa joka ei ymmär­rä edes sitä ettei nykyisel­lä Venäjäl­lä ole mitään tekemistä vasem­mis­to­laisu­u­den kanssa, eikä sitä että hal­patyövoiman tai ylipäätään kaiken­lainen työperäi­nen maa­han­muut­to liit­tyy kap­i­tal­is­mi­in ja markki­na­t­alouteen, siihen talousoikeis­to­laisu­u­teen jota per­sutkin edus­ta­vat, ei mihinkään vasem­mis­to­laisu­u­teen tai vaik­ka vihreyteen.

   Jos perus­suo­ma­laiset ovat sitä mieltä että pitää puhua kun­han uno­hde­taan se mitä Purra pitää omin sanoin vasem­mis­to­laisuute­na, niin mitä siitä tulee?
   “Esteinä ovat ainakin ihmisoikeudet, perus­tus­la­ki, EU, kan­sain­väliset sopimuk­set, moraali, empa­tia, maine, lehdis­tön­va­paus ja tietenkin oikeisi­in johtopäätök­si­in pää­tynyt tutkimus.”

   No siitä tulee sit­ten oikeis­to­laisu­ut­ta jota per­sutkin edus­ta­vat: Uno­hde­taan ihmisoikeudet, perus­tus­la­ki, EU, kan­sain­väliset sopimuk­set, moraali, empa­tia, maine, lehdis­tön­va­paus ja oikeisi­in johtopäätök­si­in pää­tynyt tutkimus.
   Ja mitä jää jäl­jelle, rasis­mi, uus­fa­sis­mi ja sitä tuke­va vääri­in johtopäätök­si­in pää­tynyt tutkimus. Nyt sit­ten ollaan sil­lä oikeis­to­laisel­la tiel­lä nyhverön päämin­is­teri Orpon johtaes­sa hal­li­tus­ta, sitä sin­imus­taa kauhukabinettia.

   1. ”Oikeisi­in johtopäätök­si­in pää­tynyt tutkimus”

    Heh. Vasem­mis­to­laisu­us kyl­lä näkyy ja komi­ik­ka on tahatonta

   2. Hup­sis: Vasem­mis­to­lainen ei min­un mielestäni ole sel­l­ainen, että hän ei osaa tai uskalla erot­taa omaa etu­aan työ­nan­ta­jien eduista tai sel­l­ainen jol­la ei ole käsi­tys­tä julkises­ta omaisu­ud­es­ta ja siitä huolehtimisesta.

  2. Osmo on puhunut näistä asioista järkevästi pitkään. Mut­ta ajatuk­set ovat kaukana Vihrei­den toteut­ta­mas­ta politiikasta.
   Itseasi­as­sa kaik­ki nämä keskeiset asiat
   — työ­paikat työvoiman luo
   — oikeus sosi­aal­i­tur­vaan, työttömyysturva
   — kotihoidontukiongelmat
   — hak­i­joiden pisteytys

   ovat samaa hait­ta­maa­han­muu­ton ehkäisyä, jota PS ajaa ja joka on tehnyt heistä tuplas­ti Vihre­itä suuremman.

   PS on kär­jistänyt viestin­sä (pop­ulis­mil­la saa kan­na­tus­ta) ja siel­lä on ollut joukos­sa toki rasis­tisi­akin ajatuk­sia, EU vas­taisu­ut­ta ja muu­ta typerää.
   Mut­ta.. kun he ovat ain­oa poli­it­ti­nen puolue, joka on maa­han­muut­toa­sioi­hin tässä mielessä tarttunut!

   Jos PS pelaa hal­li­tuk­ses­sa kor­tit oikein ja kit­kee rasis­min ja muun öyhö­tyk­sen pois, se voi vaki­in­nut­taa ase­mansa isona kon­ser­vati­ivise­na työväenpuolueena.

   Jos Vihreät muut­taisi lin­jansa Osmon aja­tusten mukaisik­si tai Keskus­ta ottaisi Soinil­ta neu­vo­ja, voisi PS saa­da kovat haas­ta­jat. Kokoomuk­sel­la oma siipi näille ajatuk­sille jo on.

   1. Kuin­ka PS voisi olla muka työväen­puolue? Eihän se ole koskaan tehnyt mitään työn­tek­i­jöi­den hyväk­si, vaan päin­vas­toin ajanut työn­tek­i­jöitä ahtaam­malle. Puhet­ta kyl­lä on riit­tänyt, mut­ta teot ovat aivan muu­ta. Kuin­ka joku työn­tek­i­jä voisi olla niin sokea ettei sitä huo­maa. Jos kat­soo hal­li­tu­so­hjel­maa, niin ainakin melkoisen masok­istin täy­tyy työläisen olla jos pitää ohjel­maa hyvänä. Ohjelma­han on kaikkea muu­ta kuin työväen etua aja­va. Vai osaako joku luetel­la ne koh­dat hal­li­tu­so­hjel­mas­ta mitkä paran­ta­vat suo­ma­lais­ten työläis­ten asemaa.

    Jos joku ajat­telee vaik­ka 1600€ mininim­i­t­u­lo­ra­jan tarkoit­ta­van että maa­han­muut­ta­jat ovat jatkos­sa osaa­jia, niin pet­tyy pahasti. Sekin tul­laan näkemään että hal­li­tus luop­uu tarve­harkin­nas­ta entistä enem­män ja maa­han­muut­toa lisätään. Ja sosi­aal­i­tur­vaa tul­laan leikkaa­man täs­mälleen yhtä paljon kaik­il­ta jot­ka ovat kunkin tur­van piiris­sä, riip­pumat­ta siitä onko kysessä maa­han­muut­ta­ja vai kan­ta-asukas. Käytän­nössä per­su­ja äänestäneet eivät saa mitään, mut­ta menet­tävät omas­ta sosi­aal­i­tur­vas­taan ja saa­vat heiken­nyk­siä työe­htoi­hin­sa. Ohes­sa esimerkke­jä siitä mitä he saa­vat:https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/ollikohonen/syksyn-tyoelamareivaukset-jatkavat-hallituksen-alamakea/

    Rasis­mille ja pop­ulis­mille tulee vaan kova hin­ta, mut­ta eihän se rasis­tia ja mes­tarin seu­raa­jia hait­taa. Itse olen kyl­lä ase­mas­sa jos­sa voin vaan ihme­tel­lä kuin­ka ihmisiä on help­po vedät­tää mak­samaan vaik­ka sata­nen vaikkei vasti­neek­si anneta edes kak­skymp­pistä, vaik­ka olisi ollut mah­dol­lista saa­da toisin äänestämäl­lä se kak­skymp­pinen paljon halvem­mal­la 😎. Mut­ta niin­hän sitä san­o­taan että tyh­myy­destä sakote­taan ja että tyh­mien eväät syödään ensin.

 12. Pistey­tys on aina osin sat­tuman­varaista. Käytössä voisi olla myös puolen vuo­den tai vuo­den green card, jol­la voi käytän­nössä tes­ta­ta miten joku työllistyy. 

  Suomen kie­len tule­vaisu­udelle kotiu­tuneet maa­han­muut­ta­jat on toisek­si paras tae. Rajat kiin­ni-poli­ti­ikalla menetetään sekä kansa että kult­tuuri näil­lä syntyvyysluvuilla.

  1. Suomen kielelle ja kult­tuurille maa­han­muu­ton suuri volu­u­mi on ilmeinen uhka, etenkin jos ei siir­ry­tä vahvem­min assim­iloivaan poli­ti­ikkaan monikult­tuurisu­u­den suosimisen sijaan.

 13. Tämä on mon­i­nainen ongel­ma. Esim. maat­alousalal­la suo­ma­laiset eivät vain yksinker­tais­es­ti mene enää töi­hin. Anek­doot­ti­na serkul­la mar­jati­la, jos­sa ei ole ollut 15v aikana kuin 2 suo­ma­laista poim­i­jaa. Eikä kyseessä ole mikään suuri tila tai suosit­tu alue kuten esim. Suo­nen­jo­ki tai Asikkala. Kylän omille teineille löy­ty­isi töitä pitkin kevät­tä mm. pen­saiden leikkauk­ses­sa ja sit­ten myöhem­min poimintaa.

  Hal­li­tu­so­hjel­mas­sa taas esitetään hoita­jien ulko­mail­ta rekry­toin­nin helpot­tamista. Sotii vähän per­su­jen kan­taa vas­taan, mut­ta ehkä se on eri­laista maa­han­muut­toa jos tuli­jat ovat fil­ip­pi­iniläisiä naisia. Samal­la kuitenkin vas­tuste­taan fil­ip­pi­iniläis­ten hit­saa­jien tuloa esim. Otan­mäelle? Siel­lä on jo vuosikym­meniä nähty, että ei kiin­nos­ta tul­la töi­hin. Aiem­min tek­i­jät tuli Ukrainaista ja Puo­las­ta, jois­sa molem­mis­sa on vah­va met­allisek­tori. Nyt haetaan kauem­paa ja kokenei­ta työn­tek­i­jöitä. Kieli­taito ainakin englan­nin osalta on kunnossa.

  Seu­raa­va ongel­ma tulee ole­maan se, että jos nyt vaa­di­taan sitä, että tur­va­paikan­hak­i­jat pitäisi sijoit­taa ensim­mäiseen tur­val­liseen maa­han eikä läpikulkua sal­lit­taisi. Suo­mi taitaa olla ain­oa rajaval­tio joka täm­möistä mil­lään tasol­la halu­aisi. Meil­lä on naa­puris­sa rois­to­val­tio, jonne on pakkosi­ir­ret­ty arvi­ol­ta 700k ukrainalaista las­ta. Jos­sain vai­heessa ne tul­laan aseis­ta­maan pako­laisi­na suomen, puolan ja balt­ian rajoil­la. Mitäs sit­ten kun Vaal­i­maal­la onkin yhtäkkiä bus­seit­tain Ukrainan lapsia?

  1. Muis­tan hyvin kun kevääl­lä 2020 ja 2021 tässäkin blo­gis­sa käyti­in keskustelua ulko­maalais­ten kausi­työn­tek­i­jöi­den rekry­toin­nista jon­ka vas­ta väit­teenä päivitelti­in mik­sei suo­ma­laisia nuo­ria työl­lis­tetä mar­jatiloille . Nim­imerk­ki Gabriel kiteyt­ti oikeas­t­aan omas­sa kom­men­tis­sa mar­jatilo­jen todel­lisen tilanteen. Kuin­ka nuori tek­isi kesätöitä mar­jati­lal­la sääl­lä kuin sääl­lä jos vähim­mäis­palk­ka on vain tun­nil­ta 8,10€ .Urakka­palk­ka on tosin korkeampia (10,80€) mikäli poimii tun­nin aikana 10 kiloa. Palk­ka nousee suh­teessa kerät­tyyn kilo­määrään mut­ta kun työtä voi saa­da esim jäätelön myyjänä jos­sa nyt sen­tään on ihmisil­lisem­mät työolo­suh­teet kun ote­taan huomioon sään vaihtelevuus.

 14. Olen blo­gin avauk­ses­ta eri mieltä. Nähdäk­seni nimeno­maan (viher)vasemmisto on tuhon­nut maa­han­muut­tokeskustelun, kun per­su­jen sanomisia ja tekemisiä kom­men­toidessa ei ole säästel­ty rasis­mikirveis­sä eikä nat­siko­rteis­sa. Lin­ja tulki­ta kaik­ki human­i­taariseen maa­han­muut­toon kohdis­tu­va kri­ti­ik­ki rasis­mik­si ei mielestäni toimin­ut kymme­nen vuot­ta sit­ten, eikä toi­mi vieläkään. Val­tion asi­at voisi­vat edis­tyä parem­min jos muut puolueet eivät kävisi kil­paa siitä kuka irti­sanoutuu per­su­jen kanssa yhteistyöstä nopeit­en. Vrt. vaik­ka kuu­luisa Tan­skan malli.

  Itse keinoista tilanteen hoita­miseen olen kyl­lä pitkälti samaa mieltä.

  1. Nim­imerk­ki Vaahter­amäen Eemilille kom­ment­ti­na että suosit­te­len otta­maan selvää mil­laisia kom­ment­te­ja ja mielipi­deitä perus­suo­ma­laiset ovat käyt­täneet pako­lai­sista ja tur­va­paikan­hak­i­joista eduskun­nas­sa, val­tu­us­tois­sa ja blo­geis­sa viimeis­ten 15 vuo­den aikana. Perus­suo­ma­laiset ovat vas­ta viime vuon­na muut­ta­neet mieltä pako­lais­ten vas­taan­ot­tamis­es­ta kun Suomeen on tul­lut 50 000 ukrainalaista pako­laista joka on itse asi­as­sa suurin human­i­taari­nen kri­isi sit­ten toisen maail­man­so­dan jälkeen

  2. Tosi­a­sia on kuitenkin se että rasis­mik­si on leimat­tu vain rasisti­nen kri­ti­ik­ki, ei suinkaan asial­lista kri­ti­ikkiä. Valitet­tavasti rasis­tit eivät vaan vieläkään halua tun­nus­taa omaa rasis­mi­aan ja jatka­vat edelleenkin sitä rasis­tista kri­ti­ikkiä, mikä estää asial­lisen keskustelun ja yhteistyön joka poh­jau­tuu asial­liseen kritiikkiin.

   Jos rasisti kieltää ole­vansa rasisti ja jatkaa rasis­tista kri­ti­ikkiään, niin vaikeaa­han asialli­nen keskutelu ja yhteistyö on. Toinne mikä estää asial­lisen kek­sutelun on fak­to­jen vääris­te­ly, liioitel­laan human­itääristä maa­han­muut­toa maista joiden kansalaisia rasitit eivät Suomeen halua, ja annetaan ymmärtää että tur­va­paikan­hak­i­joi­ta muual­ta kuin Ukrainas­ta olisi edelleen saman ver­ran tai enem­män kuin oli vuon­na 2015 jol­loin­ka mm. perus­suo­ma­laiset oli­vat vas­tu­us­sa maa­han­muut­toa­sioista. Keskustelua helpot­taisi suun­nat­tomasti jos asioista puhut­taisi­in fak­tapo­h­jal­ta liioit­telemat­ta ja vääris­telemät­tä asioi­ta. Vaikeaa­han se toki on niille jot­ka vas­tus­ta­vat maa­han­muut­toa ide­ol­o­gi­sista, rasis­ti­sista, syistä ja pitävät Hal­la-ahoa mes­tari­naan ja scrip­taa oppikirjanaan.

   Hyvä alku asial­liselle keskustelulle olisi se että rasis­tit pere­hty­i­sivät siihen mik­si muut pitävät heitä rasis­teina, vaikkei­vat rasis­tit itseään rasis­teik­si halu­aisikaan kut­sua vaik­ka rasis­te­ja kyse­ly­jenkin perus­teel­la ja objek­ti­ivis­es­ti kat­sot­tuna aivan selvästi ovat . Ohes­ta voi aloit­taa itse­tutkiskelun siitä näkyykö sieltä peilistä sit­tenkin rasisti: https://www.punainenristi.fi/tyomme/rasisminvastainen-toiminta/mita-rasismi-on/

   Entä sujuisiko se yhteistyö parem­min jos per­sut irti­sanou­tu­isi­vat rasis­mista ja lopet­taisi­vat rasis­tisen käyt­täy­tymisen sen sijaan että vaa­ti­vat mui­ta suo­ma­laisia (80%) hyväksymään hei­dän rasis­min­sa ja tuke­maan siten rasis­mia itsekin. Ymmärtävätkö per­sut ettei rasis­mi ole mikään nor­maali tai ter­ve oloti­la jota kaikkien muiden pitäisi suvai­ta? Yle areenas­ta löy­tyy kyl­lä paljon aineis­toa siitä mihin rasis­mi johtaa kun se pääsee oikein val­loilleen. Ei kan­na­ta uno­htaa his­to­ri­aa ainakaan sil­loin kun siitä voi oppia jotain.

   1. Huo­maut­taisin AKK lle, että rasisti­nen ajat­telu ei tule Suomes­ta lop­pumaan sil­lä, että perus­suo­ma­lais­ten äänestämiä edus­ta­jia syytetään mil­loin mistäkin.

    Purraan kohdis­tu­via syytök­siä on mah­dol­lisu­us tarkas­taa. Tosin olen tarkas­tanut vain turkki­laista koske­neen jutun. Syytök­set Purraa kohtaan oli­vat perättömiä.

    Hal­la-ahon tapaus on mie­lenki­in­toinen. Minä havah­duin hänen viharikos­tuomioon­sa vas­ta siinä vai­heessa, kun jut­tu oli määrät­ty pois­tet­tavak­si scrip­tas­ta. Mitä olen viit­tauk­sia asi­as­ta kuul­lut niin tun­tuu, että Hal­la-ahon tapauk­ses­sa tuomio on ollut vähin­täänkin kyseenalainen.
    Itse asi­as­sa rin­nas­taisin kyseisen tuomion viimeisim­pään hs ryd­man tapauk­seen. Hs mukaan näyt­täisi, että men­neisyy­dessä tapah­tunei­den tosi­a­sioiden ker­tomi­nen on aina sal­lit­tua, vaik­ka kyseessä olisi vahingoittamistarkoitus.
    Itse olen sitä mieltä, että näyt­täisi, että Hal­la-ahon saa­ma viharikos­tuomio on oikean­su­un­tainen. Mut­ta samaa sään­nöstöä pitäisi soveltaa myös Purran ja Ryd­manin van­hoi­hin kir­joitelmi­in. Toisin sanoen rasis­misyytök­siä näistä kahdes­ta ei saisi esit­tää tai vai­h­toe­htois­es­ti avataan tuo Hal­la-ahon viharikostuomio.

   2. Hal­la-aho tuomit­ti­in kiihot­tamis­es­ta ja uskon­rauhan rikkomis­es­ta. Viharikos on epävi­ralli­nen ter­mi. Juris­tit puhu­vat kiiho­tus­rikok­ses­ta, mut­ta monia toimit­ta­jia sana näyt­tää hävet­tävän, kos­ka aja­tus että ihmi­nen voidaan kiihot­taa väärään mielip­i­teeseen on peräisin diktatuurivaltioista.

    Uskon­rauha pykälää taas puo­lus­ta­vat eniten ne joiden uskon­to ei ole kovin rauhanomainen.

 15. Puheet suomen kie­len uhanalaisu­ud­es­ta ovat vah­vasti ennenaikaisia.

  Suo­mi on puhu­jamäärässä mitat­tuna maail­man 120. puhu­tu­in kieli, eikä ole uhanalainen vaik­ka puhu­jamäärä putoaisi kymme­ne­sosaan. Ei vaik­ka koko Suo­mi katoaisi val­tiona maail­mankar­tal­ta väestöi­neen taikaiskusta.

  Suomes­sa on aidosti uhanalaisia kieliä, kuten inar­in­saame, koltansaame ja kar­jala. Suomen kie­len hege­mo­nia itse asi­as­sa uhkaa näitä kieliä.

 16. Mielestäni EU:n kan­nat­taisi jär­jestää esim. Saha­ran eteläpuoliseen Afrikkaan toimi­paikko­ja, jota kaut­ta voi hakea työ­paikko­ja ja tot­takai myös työperäisiä oleskelulu­pia EU-alueelta. Paikoista saisi opas­tus­ta kuin­ka tehdä verkkok­oulu­tuk­sia, har­joi­tuskokei­ta ynnä mui­ta vas­taavia. Kie­len ja muun kri­it­tisen osaamisen lop­puko­keet pitäisi kuitenkin suorit­taa toimi­paikas­sa henkilöko­htais­es­ti ja valvo­tusti. Toimip­is­teessä ker­rot­taisi­in myös real­is­tis­es­ti mm. kohde­maan kult­tuurista, maa­han­muut­ta­jan yhteiskun­nal­lis­es­ta ase­mas­ta, hin­tata­sos­ta ja vero­tuk­ses­ta. Nämä toimip­is­teet voisi­vat osaltaan hillitä hal­lit­se­ma­ton­ta maas­ta­muut­toa. Ihmiset parem­min hah­mot­taisi­vat mitä heiltä odote­taan kohde­maas­sa. Turhan ruusu­iset unel­mat saat­taisi särkyä. Jos kuitenkin moti­vaa­tio­ta ja osaamista riit­tää, niin tämä tar­joaisi lail­lisen, varmem­man, halvem­man ja tur­val­lisem­man kana­van työperäiselle maa­han­muu­tolle. Osaa­va ja motivoitunut väki pää­sisi EU-alueelle töi­hin mak­samat­ta kalli­ita sum­mia salakul­jet­ta­jille. He eivät jäisi velkaa jär­jestäy­tyneelle rikollisuudelle.

  Win-win.

 17. Onko järkevää sal­lia köy­histä maista ihmisiä muut­ta­maan rikkaisi­in mai­hin. Täl­lä lail­la kulu­tus vain kas­vaa, joka on huono asia luon­non suh­teen. Nyt kun öljyn tuotan­to on lasku suun­nas­sa, ja sitä ei voi kor­va­ta parem­mal­la ener­gia muodol­la maail­man brut­tokansan­tu­lo alkaa myös laske­maan. Kansan­talouden mallit toimi­vat vain kun se kas­vaa. Velka­an elämi­nen on kulu­tuk­sen siirtämi­nen tule­vaisu­ud­es­ta nykypäivään. Sitä velkaa ei pysy­ta mak­samaan kun hal­pa ener­gia lop­puu. Viime syksyn ener­gia vaikaudet oli­vat kenraaliharjoituksia.
  https://www.youtube.com/watch?v=lGrZRFDHZOk&t=344s

 18. Tämä postaus edus­taa sel­l­aista kiihko­ton­ta ja ana­lyyt­tistä maa­han­muu­ton tarkastelua, jota on aivan liian vähän. Kiitok­set siitä.
  Maa­han­muu­tos­ta mel­las­t­a­mi­nen ja per­su­jen nousem­i­nen Soinin — Halmeen kokois­es­ta mar­gin­aal­ista nykyisen kokoisek­si puolueek­si on ajanut sisäpoli­ti­ikan pahaan umpiku­jaan. Suomea alkaa olla mah­do­ton hal­li­ta tai “johtaa” suun­nitel­mallis­es­ti yli vaa­likausien. Ei onnis­tu enää edes vaa­likau­den aikana. Hal­li­tusten toim­inta muis­tut­taa lähin­nä tun­tei­den vuoris­torataa maas­sa, joka on luot­tavinaan tutkimukseen.
  Luvut eivät vale­htele. Tässä menee rin­nakkain vähin­tään kak­si kehi­tys­tä. Maa­han­muut­to Suomeen on pysynyt kasvu-ural­la 30 vuot­ta, eikä se tule vähen­emään. Samal­la syn­tyvyys on painu­mas­sa yhä alem­mas. Yhtälö on väistämätön: sadan vuo­den kulues­sa sukupu­ut­to kor­jaan­tuu demografisel­la muu­tok­sel­la, vaik­ka huu­taisimme tässä kuuhun asti kukin omaa agendaamme.
  Pystymme rajoit­ta­maan het­kel­lis­es­ti hie­man maa­han­muut­toa ja syn­tyvyy­delle voidaan yrit­tää tehdä jotain. Kehi­tys ei kuitenkaan pysähdy vapaas­sa maailmassa.
  Tuo uhkaa­va sisäpoli­it­ti­nen jumi on johta­mas­sa pahaan älyl­liseen ja inno­vati­iviseen taan­tu­maan, jon­ka takia jäämme entis­es­tään jäl­keen muista pohjo­is­maista ja lännestä. Janku­tus maa­han­muu­tos­ta on tekemässä Suomes­ta henkisen tyhjiön ja rasis­tisen kaikukam­mion, mut­ta onhan tääl­lä tilaa äänille, Itä-Suomes­sa ei koh­ta muu­ta olekaan.

  1. Yhtälö ei ole väistämätön. On aivan suo­ma­lai­sista itses­tään kiin­ni, kuin­ka paljon maa­han­muut­toa sal­li­taan ja kuin­ka suur­ta on suo­ma­lais­ten syntyvyys.

   1. Perus­suo­ma­laiset vaa­ti­vat vaalien aikana suo­ma­lais­ten syn­tyvyy­den nousua mut­ta eivät ker­toneet kuin­ka se toteutetaan. Hal­li­tu­so­hjel­mas­sa ei ole mitään merk­in­tää kuin­ka syn­tyvyy­den nousua lisätään kos­ka sel­l­aista kir­jaus­ta kukaan ei ole vielä saanut läpi kuin­ka se toteutetaan konkreettisesti

   2. Tilas­to­jen mukaan (päätel­ty kor­re­laa­tioista) perus­suo­ma­laiset miehet ovat lähin­nä osa alhaisen syn­tyvyy­den ongel­maa. Vähän koulute­tut miehet eivät juuri tule isiksi.

   3. Jos se nyt sit­ten on vain suo­ma­lai­sista kiin­ni, niin mik­si vuosikym­meniä jatkunut­ta kehi­tys­tä ei sit­ten vain kään­netä? Voit kokeil­la vaik­ka ker­toma­l­la nuo­rille naisille, että tehkääpä lisää lapsia.
    Noinko­han muu­ta­ma per­su min­is­ter­inä saa maa­han­muu­ton vähen­emään kun kehi­tys on kym­meniä vuosia kulkenut toiseen suuntaan.

 19. Olet aina ollut Vihre­it­ten jär­jen ääni. Ehkä sik­si Sin­ut on työn­net­ty sivu­raiteelle ja tilalle­si on tul­lut maail­maa syleile­viä vaalean­punaisia unelmia. Ympäristön­suo­jelu on tärkein asia mitä ihmiskun­nalle on annet­tu. Har­mi että se on puolueessanne uno­hdet­tu ja tilalle on tul­lut maail­man sosi­aal­i­toimis­ton haarakonttori.

  Lievä kar­rikoin­ti sallittakoon.

 20. “Työperäistä maa­han­muut­toa mei­dän on otet­ta­va lähivu­osikym­meninä todel­la paljon, kos­ka suo­ma­laiset ovat päät­täneet lakkaut­taa kansansa lopet­ta­mal­la las­ten teon.”

  Minus­ta nämä argu­men­tit väestön laa­jen­tamis­es­ta joko syn­nyt­tämäl­lä tai maa­han­muu­tol­la tule­vaisu­u­den tur­vaamisek­si muis­tut­ta­vat vah­vasti pyra­midi­hui­jaus­ta. Van­hempi sukupolvi eläkeläisenä hyö­tyy kyl­lä siitä, että työikäis­ten sukupolvi on heitä isom­pi, mut­ta uskooko joku että väestö voi kas­vaa lop­ut­tomi­in? Jos­sain vai­heessa tila ja maa­pal­lon kan­tokyky lop­puu ja paljon sitä ennen elämästä tulee vain kur­jem­paa. Suo­mi on niin har­vaan asut­tu, että mei­dän osaltamme tähän menee usei­ta sukupolvia, mut­ta johonkin kohtaan on tul­ta­va se het­ki, jon­ka jäl­keen väestö ei enää kas­vakaan vaan pysyy samankokoise­na kuin ennenkin. Minus­ta tuo het­ki voisi ihan hyvin olla nyt.

  1. Kyse ei olekaan väkimäärän kas­vat­tamis­es­ta vaan sen pienen­tymisen hidas­tamis­es­ta. Syn­tyy­den pitäisi kas­vaa melkois­es­ti, että suo­ma­lais­ten määrä pysy­isi nykyisellään.

  2. Osmo viit­tasi myös kiinalais­ten yhden lapsen poli­ti­ikkaan apuna teollistumisessa.

   Län­si­maid­en edessä on “uudelleen teol­lis­tu­mi­nen” ja merkit­tävät sijoituk­set vihreään teknolo­giaan. Pieni syn­tyvyys helpot­taa tätä säästämisen tarvet­ta, kun vihreää infraa ja työ­paikko­ja ei tarvitse tehdä niin suurelle joukolle. HT: Osaatko sanoa, miten maa­han­muut­to vaikut­taa tässä mielessä?

   1. Kiina on nyt vaikeuk­sis­sa mata­lan syn­tyvyy­den takia ja yrit­tää kan­nus­taa las­ten tekoon, mut­ta ei onnistu.

   2. Olli S uno­hti yhden oleel­lisen asian tuo­hon Kiinan yhden lapsen poli­ti­ikkaan ja Kiinan teol­lis­tu­miseen on se että Kiinan väk­iluku on tuon yhden lapsen poli­ti­ikan takia laskus­sa. Kiinan väk­iluku ei kas­va edes tasais­es­ti. Kiina kär­sii val­tavas­ta väestöstä huoli­mat­ta työvoima­pu­las­ta. Tämä tulee iskemään Kiinan kansan­talouteen kun teol­lisu­usve­toinen talous muut­tuu kulu­tuse­toisek­si taloudek­si ja jostain on saa­va työvoimaa palvelu­iden pyörit­tämiseen . Kiinas­ta puu­tuu kansalli­nen eläke­jär­jestelmä ja julki­nen ter­vey­den­huolto on Kiinas­sa on erit­täin huonos­ti jär­jestet­ty. Kaik­ki nämä ovat Kiinan hallinnolle tule­vaisu­udessa haaste kun väestö van­he­nee maas­sa jos­sa ei ole eläkejärjestelmää.

 21. Oden tek­sti pelkkää rautaa taas ker­ran. Sääli etteivät nämä saa enem­pää huomio­ta. Alun viit­taus perus­suo­ma­laisi­in ja rasis­mi­in kuitenkin on tot­ta vain pieneltä osin. Enem­män pitää paikkansa väite, että keskustelun estää viher­vasem­mis­ton ärhäkkä tulk­in­ta, että mikä tahansa maa­han­muu­ton haastei­den käsit­te­ly on rasis­mia ja tuomittavaa.

 22. Vasem­mis­to­lainen George Gal­loway tote­si hil­jan, että maa­han­muut­to on ensi sijas­sa luokkakysymys. Maa­han­muu­tol­la kap­i­tal­is­tit hajot­ta­vat työväen­lu­okkaa riitelemään keskenään, kun työväen­lu­okan pitää yht­enäisenä tais­tel­la kap­i­tal­is­te­ja vastaan.

  Jos 1970-luvul­la työ­nan­ta­jat oli­si­vat tuoneet ulko­maista työvoimaa kil­paile­maan raken­nusalan töistä, niin Raken­nustyöväen­li­it­to olisi sulkenut työ­maat. Ei SAK tai SKDL olisi täl­laista menoa hyväksynyt. Demareista en ole varma.

  Maa­han­muut­ta­jat kil­pail­e­vat pääasi­as­sa mata­la­palkkatöistä. Ei juristin, luokanopet­ta­jan, tasa-arvoasiantun­ti­jan tai muun korkeak­oulute­tun tarvitse pelätä maa­han­muut­ta­jan vievän hänen työtään. 

  Kuin­ka oikein on, että muutenkin heikom­mas­sa työ­markki­na-ase­mas­sa ole­van tilan­net­ta heiken­netään tuo­ma­l­la lisää kilpailijoita?

  1. Nim­imerk­ki Kaukolle vain sel­l­ainen his­to­ri­alli­nen huo­mau­tus ettei SAK tai SKDL eivät vas­tus­ta­neet neu­vos­toli­it­to­lais­ten insinöörien ja raken­nus­mi­esten palkkaamista esimerkik­si Lovi­isan ydin­voimalan työvoimaalle vaik­ka vapaa ay-toim­inta oli Neu­vos­toli­itossa kiel­let­tyä mut­ta ei ollut Suomes­sa. Eikä SAK tai SKDL vaat­in­ut Neu­vos­toli­iton raken­nustyö­maille samaa palkkaa neu­vos­toli­it­to­laisille ja suo­ma­laisille raken­nustyömiehille vaik­ka kyseessä oli sama urak­ka. Näin se vain toi­mi silloinkin.

   1. Lovi­isan ydin­voimala työl­listi paikan pääl­lä lähin­nä vain voimalaitostekni­ikan asiantun­ti­joi­ta Neu­vos­toli­itos­ta, itse rak­en­tamisen suorit­ti suo­ma­laiset. Se idänkaup­pa oli vaan sel­l­aista että Suomen piti ostaa NL:stä samal­la rahamääräl­lä kuin vei sinne.

 23. Ajatel­la, kaiken tämän PS-ajo­jahdin keskel­lä vihrei­den sisältä tulee puheen­vuoro, jos­sa ehdote­taankin rak­en­tavaa keskustelua maa­han­muu­tos­ta ja myös niistä jo selvästi esi­in tulleista ongel­mako­hdis­takin. Enpä olisi tätä päivää uskonut näkeväni.

  Yleis­es­ti vihrei­den lin­ja, jon­ka osalta olen vah­vasti eri mieltä, on oikeutet­tu mielipi­de siinä, mis­sä muukin, pait­si että ne muut mielip­i­teet tun­tuu ole­van kiel­let­tyjä kuten toisi­na­jat­telu aikanaan neu­vos­toli­itossa, tai nykyvenäjäl­lä. Se, mis­tä olen viime viikkoina ollut pöyristynyt, on juuri se, miten viher-johtoinen “Klik­ki” on pyrkinyt aja­maan suo­ras­taan las­ten­tarhata­son henkilöko­htaista ajo­jah­tia. Lehdis­tö on lait­tanut täysin vääriä sano­ja min­is­te­rien suuhun ja jät­tänyt asial­liset kor­jaus­ket tekemät­tä, tai puoli­tiehen ja sitä rataa. Nämä ovat hyökkäys sanan­va­paut­ta, mielip­i­teen­va­paut­ta ja demokra­ti­aa kohtaan.

  Tämä puheen­vuoro tuleekin erit­täin oikea-aikaises­ti ja tarpeen: Eri mieltä saa olla, mut­ta pitäisi nyt ainakin koit­taa keskustel­la asioista. Tähän asti vihreältä laidal­ta ei olla edes yritet­ty vas­ta­ta mil­lään taval­la maa­han­muut­tokeskustelus­sa esil­lä olleisi­in kri­it­tisi­in kom­ment­tei­hin, vaan ain­oas­tana kommentoijiin.

  Olisiko vihreil­lä uskallus­ta Osmon ulostu­lon jäl­keen alkaa vih­doin keskustella?

 24. Blo­gisti on jo heti alus­sa täysin ulkona todellisuudesta.
  Se mitä on tapah­tunut on juuri se että työt on siir­ret­ty hal­patyövi­man mai­hin. on tot­ta että Sumes­ta lähti mm. Ruot­si­in paljon väkeä, mut­ta se tapah­tui 1950- ‑80.
  Suomeen tuli myös jonkin ver­ran mm. tek­sti­ili­te­ol­lisu­ut­ta Ruot­sista. Hyvin pian nuo työt siir­ret­ti­in kuitenkin muualle alka­en Viros­ta. Siis nimeno­maan sinne mis­sä oli hal­paa tövoimaa. Sit­tem­min suuret määrät kaiken­laista teol­lisu­ustyötä siir­ret­ti­in Kauko-Itään, työ siir­ret­ti­in työvoiman luo.
  Tätä pitää jatkaa siinä määrin että kehit­tyvät maat saa­vat elin­ta­soaan korotettua. 

  Mitä kulu­tus­tavaroi­ta meil­lä valmis­te­taan nykyään?
  Yksinker­tainen vas­taus on että ei mitään.
  Jopa suuri osa ravi­non­s­ta tuo­daan ulkoa.

  Ja mik­si näin on?

  Syynä on mei­dän älyt­tömän korkea kus­tan­nus­ta­so johon on syynä ylisu­uri virkamieskun­ta ja vastik­kee­ton, ylisu­uri sosi­aal­i­tukien jakami­nen. Suuri osa sosi­aal­i­tu­ista menee suo­raan myyjien pus­si­in korkeamp­ina hin­toina kos­ka ihmiset humioi­vat tuet kun tekevät han­k­in­to­ja. Tämä tulee esille esim. asumistuissa.

  1. Jocke Rantaselle kom­ment­ti­na että ottaisitko kukaan yrit­täjä suo­ma­laista työvoimaa tek­sti­ili­te­ol­lisu­u­den töi­hin jos se palkat oli­si­vat samaa luokkaa kuin ne ovat täl­lä het­kel­lä ja ottaisitko kukaan suo­ma­lainen vas­taan tek­sti­ili­te­ol­lisu­u­den töitä jos palkat ovat siinä mis­sä ne oli­vat 1970-luvul­la? Suomes­sa kyl­lä valmis­te­taan kulu­tus­tavaroi­ta mut­ta ne ovat sieltä kalli­im­mista päästä. Otaisitko tavalli­nen suo­ma­lainen palkkaansaa­ja tek­sti­ile­jä joka viikko hin­taan 50–100€ ?

  2. Mitä kulu­tus­tavaroi­ta meil­lä valmis­te­taan nykyään?
   Yksinker­tainen vas­taus on että ei mitään.
   Jopa suuri osa ravi­non­s­ta tuo­daan ulkoa.

   Ja mik­si näin on?

   Syynä on mei­dän älyt­tömän korkea kus­tan­nus­ta­so johon on syynä ylisu­uri virkamieskun­ta ja vastik­kee­ton, ylisu­uri sosi­aal­i­tukien jakaminen.

   Ei ole, vaan ns. suh­teel­lisen edun peri­aate, jon­ka Adam Smith kuvasi jo 1700-luvul­la yhä paikkansa pitäväl­lä tavalla.

   1. Suh­teel­lisen edun peri­aat­teen ihan­noin­nis­sa olisi pidet­tävä suh­teel­lisu­u­den taju: jos maas­sa orjatyön ja lap­si­työvoiman käyt­tö on sal­lit­tua, sil­lä on “suh­teelli­nen etu” ver­rat­tuna maa­han, jos­sa nämä on kielletty.

    Eikä markki­na­t­aloutemme toi­mi suh­teel­lisen edun peri­aat­teen mukaises­ti, kos­ka tuotan­non ulko­maille vievä yri­tys ei joudu vas­taa­maan lähtö­maas­saan työt­tömik­si joutu­vien uudelleenk­oulu­tuk­ses­ta yms. kustannuksia.

   2. David Ricar­don teo­ria suh­teel­lis­es­ta edus­ta rak­en­tuu aika laa­joille ole­tuk­sille työvoiman ja pääo­man liikku­vu­ud­es­ta sek­to­ril­ta toiselle.

    Jos tiivistää hyvin karkeasti, niin pääo­ma muut­tuu tuos­ta vain muo­dos­ta toiseen, esimerkik­si paperite­hdas siir­tyy tuot­ta­maan aurinkopa­neele­ja noin vain suit sait. Upon­nei­ta kus­tan­nuk­sia ei ole.

    Työvoima, joille ei töitä riitä, siir­tyy tuos­ta vain paperite­htaas­ta toiselle puolelle maa­ta lähi­hoita­jik­si. Ei tarvitse välit­tää koulu­tuk­ses­ta, asun­nos­ta tai ihmissuhteista.

    Keynes arvosteli täl­laista taloustiedet­tä kitk­erästi suun­nilleen näin:

    Talousti­eteil­i­jät päästävät toisen­sa ihan liian helpol­la, jos totea­vat myrskyn jäl­keen kaiken aset­tuvan tas­apain­oon, eivätkä kiin­nitä huomio­ta, mitä myrskyssä tapahtuu.

  3. Oleel­lisem­paa kap­i­tal­is­mis­sa ja markkin­ta­laloudessa on kuitenkin kil­pailukyky, mikä Suomes­sa on Marinin hal­li­tuk­sen jäljiltä IMD:n ver­tailus­sa parem­pi 2022 eli 8., kuin se oli hal­li­tuk­sen aloit­taes­sa 2019 jol­loin se oli 15. Mis­sä mitäkin tuote­taan ratkeaa suh­teel­lisen edun mukaan, ei sen mukaan mis­sä työvoima on halv­in­ta. Suo­mi joutuu hake­maan sitä suh­teel­lista etua muus­ta kuin matal­ista palkoista varsinkin kun työikäisen väestön määrä vähe­nee ja per­sut eivät sal­li maa­han­muut­ta­jien tul­la sitä paikkaa­maan. Pitää ymmärtää ettei talous ole nol­la­summapeli, vaik­ka jotkut halu­a­vat sen sel­l­aise­na nähdä kun on kyse maahanmuutosta,vaan se kas­vaa myös väestön kasvun mukana syn­tyy tuo kasvu sit­ten orgaanis­es­ti tai maa­han­muu­ton kaut­ta. Jos ei kas­vaisi, niin ei Yhdys­val­latkaan olisi sitä mitä se on nyt. https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness-ranking/2023/

 25. Afrikan väestön terävin ja koulute­tu­in kärk­i­hän läh­tee Euroop­paan ja USA:han töi­hin. Tämä on ihan EU:ssakin tavoit­teena ja ideaali käytän­nössä kir­jat­tu myös hal­li­tu­so­hjel­maan vaik­ka ei ehkä näin tarkasti sanoitet­tuna. Mie­lenki­in­toista nähdä ja pohtia, miten tämä vapaa kau­pan hen­gen ja lib­er­al­is­min ideaali edis­tää Afrikan vaurastumista?

  Suo­mi taas muuten koulut­taa vuodes­ta toiseen terävim­män kärken­sä ikälu­ok­ista lääkäreik­si — hoita­maan van­hempia sukupolvia. Oikeas­t­aan koko suo­ma­lainen yhteiskun­ta näyt­tää ole­van viritet­ty äärim­milleen tar­joa­maan paras­ta van­huk­sille ja kaik­ki muu on tois­si­jaista, jopa lap­siper­hei­den tukem­i­nen, samoin koulu­tuk­ses­ta leikataan ennen eläkeläisiltä leikkaamista. Ensik­si lääkärien koulu­tus­määrät pitäisi tupla­ta jot­ta palkat saadaan paljon lähem­mäk­si medi­aani. Tämä ohjaisi ikälu­okkien terävim­mät kär­jet oikeasti tuot­taville aloille.

  Näil­lä sanoin, Suo­mi ansait­seekin näivet­tyä kun toim­inta on niin lyhyt­näköisen ahnet­ta ilman minkään­laista tule­vaisu­u­sori­en­taa­tio­ta, muu­ta kuin varmis­taa huolto­suhde että eläkeläi­sistä voidaan pitää huol­ta. Kat­sokaa vain keskustelua, kaik­ki pyörii aina sen ympäril­lä että eläkeläi­sistä voidaan huole­htia hyvin. Kaik­ki muu on tois­si­jaista, tämä näkyy myös ihan hallitusohjelmassa.

  Miet­tikääpä tätä.

  1. Nim­imerk­ki Stadis­tille kom­ment­ti­na että Afrikan maid­en välil­lä on paljon eri­laisia yhteiskun­tia joiden taloudelli­nen kehi­tys on hyvin eri­lainen. Koulute­tut afrikkalai­sista moni on englan­ninkieli­sistä maista ja he ovat palan­neet takaisin Afrikkaan ja niis­sä mais­sa taloudelli­nen kehi­tys on men­nyt parem­paa suun­taan. Pako­laisia ja tur­va­paikan­hak­i­joi­ta tulee pääasi­as­sa ran­skankieli­sistä Afrikan maista jot­ka ovat erit­täin köy­hiä . Itse asi­as­sa suurin muut­toli­ikenne on Afrikan maid­en välillä

  2. Nim­imerk­ki Stadis­tille huo­mau­tuk­se­na että lib­er­al­is­mi on arvo. Se on aate suun­taus kuten kon­ser­vatis­mi ja sosial­is­mi. Suomes­sa ei ole lib­er­al­is­mille yksin omaa van­no­vaa poli­it­tista puoluet­ta. Lib­er­al­is­mi on ollut aina uud­is­tuk­sia aja­va poli­it­ti­nen tek­i­jä kunnes kon­ser­vati­iviset puolueet ymmär­sivät muut­taa ide­alo­giansa lib­er­aa­likon­ser­vatismik­si kuten on tapah­tunut muun muas­sa keskus­taoikeis­to­lais­ten ja kris­til­lis­demokraat­tista puoluei­den kohdalla.

  3. Suo­mi tuskin tietois­es­ti koulut­taa terävim­män kärken­sä lääkäreik­si ja juris­teik­si. Noi­hin vain hakeu­tuu paras aines, kos­ka ammatit suo­jat­tu­ja ja sul­jet­tu­ja sekä kun­nol­la palkattuja. 

   Kil­pailukyvyn kannal­ta tärkeäm­mis­sä ammateis­sa (insinöörit, ekonomit, it-väki jne.) medi­aa­ni­palkoil­la ei kyetä kil­paile­maan em. kah­den ammat­tiryh­män kanssa. Tuo­ta sopisi mm. yksi­tyisen puolen työ­nan­ta­jien miet­tiä, myöskään aiv­o­tuon­ti ei oikein onnis­tu Suomen nykypalkoilla.

   1. Nim­imerk­ki Real­is­tille kom­ment­ti­na että Suomes­sa asu­vien intialais­ten (pääasi­as­sa insinöörit, ekonomit, it-osaa­jat.) medi­aan­i­t­u­lot ovat 64 000€ vuodessa yhteen­sä kun koko väestön medi­aan­i­t­u­lot ovat 36 000€ vuodessa. Ero on siis 28 000 €. Lääkärien ja juristien medi­aan­i­t­u­lot ovat toden­näköis­es­ti samal­la tasol­la kuin noiden intialais­ten insinöörien, ekon­o­mistien ja it-osaa­jien. Joten nämä kak­si ammat­tikun­taa ovat maamme suu­rit­u­loisimpi­en palka­nsaa­jien kärkeä.

   2. Lääkärei­den sään­nöl­lisen työa­jan vuosian­sioiden medi­aani on noin 82 000 euroa. Yksi­tyisel­lä pää­työtä tai keikkaa tekevät tien­aa­vat enemmän.

   3. “Suo­mi tuskin tietois­es­ti koulut­taa terävim­män kärken­sä lääkäreik­si ja juris­teik­si. Noi­hin vain hakeu­tuu paras aines, kos­ka ammatit suo­jat­tu­ja ja sul­jet­tu­ja sekä kun­nol­la palkattuja.”

    Kyl­lä minä henkilöko­htais­es­ti pidän lääkärien koulu­tus­määriä tietoise­na val­in­tana enkä suinkaan minkään­laise­na markki­noiden syn­nyt­tämänä oikeana ja luon­nol­lise­na tasapainotilana.

    Eli lop­putu­lok­se­na niihin hakeu­tuu paras aines, ja tämä tilanne on enem­män tai vähem­män tietois­es­ti luo­tu. Sit­ten kun kyseenalais­tan lääkärien tuot­ta­maa lisäar­voa ja joku nousee tätä vas­taan argu­men­toimaan niin miet­tikääpä tätä:

    Suomen talouden ter­vey­den osalta puhutaan usein vien­nistä ja kus­tan­nuskil­pailukyvys­tä, eli vien­ti­te­ol­lisu­u­den työn­tek­i­jöi­den palkoista. Eli “tärkeim­mille” työn­tek­i­jöille ei saa mak­saa liikaa palkkaa. Samaa logi­ikkaa seu­rat­en, ker­ran lääkärit ovat niin tärkeitä taloudelle, niin hei­dän koulu­tus­määriään tulisi lisätä ja täten laskea palkko­ja kun lääkärit joutu­vat kil­paile­maan työ­paikoista (kuten val­taosa muista työn­tek­i­jöistä) eivätkä työ­paikat lääkäreistä. Mut­ta tämähän ei käy, tääl­lä on her­roille ja työn­tek­i­jöille eri sään­nöt, ja lääkärit ovat her­rak­er­hos­sa. Her­ro­ja motivoi vain raha, työn­tek­i­jöi­hin toimii vain kep­pi, näin vähän kär­jis­te­tysti ilmaistuna.

   4. Van­ha viisaus sanoo, ettei mikään tule niin kalli­ik­si kuin työtön lääkäri. Tämä ei nimit­täin pysy työt­tömänä, vaan perus­taa vas­taan­oton jon­nekin auto­tal­li­in ja alkaa kir­joit­taa lähet­teitä erikois­sairaan­hoitoon kaikille sitä halu­aville. Tämä siis vähän kär­jis­tet­tynä. Turhan hoidon määrä kasvaa.

 26. Olen lukenut paljolti Soin­in­vaaran ajatuk­sia, vaik­ka olenkin varsin eri mieltä monista asioista. Nos­tan kuitenkin hat­tua, että hän on valmis rak­en­tavaan keskustelu­un ja yleis­es­ti ottaen tarkastelee asioi­ta kri­it­tis­es­ti. Hän näkee maa­han­muu­ton ongel­mat sel­l­aise­na kuin ne ovat. Ratkaisut on sit­ten eri asia. Suomes­sa on paljon tänne hyvin inte­groitunei­ta maa­han­muut­ta­jia. Työ­paikoil­la maa­han­muut­ta­jat yleen­sä hyväksytään työkavereik­si aivan kuin muutkin organ­isaa­tio­ta­sos­ta riip­pumat­ta. Ongel­mat tulee niiden osalta, jot­ka eivät työl­listy tai eivät halua tehdä töitä tai eivät muuten vaan inte­groidu yhteiskun­taan. En usko, että kukaan vas­tus­ta järkevää työperäistä maa­han­mutt­toa. Mut­ta kukaan järkevä ei myöskään halua tukea ali­palkatun työvoiman tuloa, jos­sa sosi­aal­i­tu­il­la tue­taan työ­nan­ta­jia, jot­ka pahim­mas­sa tapauk­ses­sa on omis­tett­tu veroparatiiseista.

 27. “Espan­jas­sa (lait­tomat?) maa­han­muut­ta­jat työsken­televät esimerkik­si tomaat­tia tuot­tavil­la tiloil­la järkyt­tävän pie­nil­lä palkoil­la. Suomes­sa maa­han­muut­ta­jille on mak­set­ta­va samaa palkkaa kuin suomalaisille.”

  Espan­jas­sa on myös mak­set­ta­va samaa palkkaa maa­han­muut­ta­jille. Min­imi­palk­ka Espan­jas­sa on 1 080 euroa kuukaudessa. Sosial­istien johta­ma hal­li­tus on korot­tanut sitä tun­tu­vasti viime vuosi­na. Toki pimeää työtä on paljon, mut­ta sen teet­tämis­es­tä on mah­dol­lista jäädä kiin­ni kuten Suomessakin.

  1. “Espan­jas­sa on myös mak­set­ta­va samaa palkkaa maa­han­muut­ta­jille. Min­imi­palk­ka Espan­jas­sa on 1 080 euroa kuukaudessa. Sosial­istien johta­ma hal­li­tus on korot­tanut sitä tun­tu­vasti viime vuosi­na. Toki pimeää työtä on paljon, mut­ta sen teet­tämis­es­tä on mah­dol­lista jäädä kiin­ni kuten Suomessakin.”

   Tämä huomioiden Perus­suo­ma­lais­ten avaus 1600€/kk palka­s­ta maa­han­tuli­joille oli oikeas­t­aan tärkeä avaus kansal­lis­es­ta min­imi­palka­s­ta. EU:ssahan puuhailti­in myös pari vuot­ta sit­ten kansal­lisia min­imi­palkko­ja, idea oli aivan eri­no­mainen. Myös USA:ssa on havait­tu erit­täin posi­ti­ivisia vaiku­tuk­sia min­imi­palkan nos­tol­la, tai ainakin siinä mielessä posi­ti­ivisia että läh­es 100% oikeis­tokon­ser­vati­ivien sekä totis­ten ekon­o­mistien (mik­si ekon­o­mistit oli­vat väärässä?) uli­na min­imi­palkko­jen köy­hiä ja pien­i­t­u­loisia kur­jis­tavista vaiku­tuk­sista eivät vain ole realisoituneet.

   1. Entä jos työn­tek­i­jä ei pysty tuot­ta­maan työl­lään lisäar­voa aivan min­imi­palkan ver­taa vaan jää esim. 80 pros­ent­ti­in? Mitä täl­löin pitäisi mielestäsi tehdä?

 28. Yleis­es­ti on maa­han­muu­ton tutkimuk­sis­sa todet­tu että lähtöko­htais­es­ti Per­hekun­ta tulee tekemään töitä ja ansait­se­maan oman elatuk­sen­sa. Siten ei inte­groi­tu­misongel­maa per­hei­den van­hem­mil­la ole mut­ta jälkikasvun sopeu­tu­mi­nen ilman his­to­ria-kult­tuurin juurek­sia omaan kansaan on vaikea­ta ja mah­dol­lis­taa mon­en­laisia sosi­aal­isia ongelmia vaik­ka maa­han­muut­ta­jat etsiy­tyvätkin oman kult­tuurin­sa kansalais­ten luo. 

  Hoi­va-alal­la on näkyvis­sä että työvoima on enen­emässä määrin muun kuin lähtöko­htais­es­ti suo­ma­laisen kult­tuurin taus­taisia. Suo­ma­laiset nuoret naiset eivät jak­sa vaan palavat innokkuuten­sa alun aut­taa lähim­mäisiä lop­pu­un ja / tai leipään­tyvät hil­jalleen ja vai­h­ta­vat ehkä hoi­va-alan kevyen­pi­in tai kokon­aan mui­hin hommiin.
  Pistey­tyk­sel­lä sekä jo Perusk­ouluista alka­en kan­nat­taisi mielestäni vali­ta sekä Perushoitoon sekä eri­laisi­in Vammaisten
  ( virk­istys ja elämän­laatu ) avus­tus­toim­intoi­hin kohtu­ullisen hyväl­lä pal­ka­lla Työvoimaa. ( kau­ni­ina Tavoit­teena että jon­ain päivänä jokaisel­la Van­huk­sel­la ja Vam­maisel­la olisi Henkilöko­htainen Avustaja )

 29. Menköön rasis­min piikki­in jos näin ajatel­laan, mut­ta ajatuk­sesi ovat hyviä. Val­it­se­mal­la Suomen edun kannal­ta parhaat maa­han­muut­ta­jat voidaan aut­taa yhä use­am­paa. Kotou­tu­mises­sa kult­tuuriset erot ovat suuret. Näen, että Suomel­la olisi hyvin kan­tokykyä ottaa heti 100–200 tuhat­ta ukrainalaista pysyvästi tänne asumaan, mut­ta etenkin islami­lais­es­ta kult­tuurista saa­pu­via henkilöitä pystyt­täisi­in samoil­la resurs­seil­la otta­maan vähem­män kuin 2015 tänne saa­pui. Syynä on, että hei­dän keskinäi­nen yhteisön­sä on niin vah­va, että inte­graa­tio suo­ma­laisille työ­markki­noille on erit­täin haas­tavaa. Kyseiset henkilöt ovat myös usein uskon­nol­lis­es­ta kas­vatuk­ses­taan johtuen erit­täin arvokon­ser­vati­ivisia ja vähem­mistövi­hamielisiä. Näitä arvo­ja on vaikea muuttaa.

  Jos suo­ma­lais­ten syn­tyvyys tarkoit­taa, että reilun sadan vuo­den päästä meitä kan­ta­suo­ma­laisia on tääl­lä vain 3 miljoon­aa, ja samaan aikaan tänne muut­ta­neet henkilöt ovat maa­han­muu­tol­la ja hedelmäl­lisyys­lu­vul­lansa nos­ta­neet määrään­sä samaan, tarkoit­taa se demografis­es­ti ja poli­it­tis­es­ti todel­la isoa muu­tos­ta Suomelle, ellei tänne tuli­joi­ta per­hei­neen saa­da kotoutet­tua ja omak­sut­tua suo­ma­laiset arvot. Ver­tailu­na voitaisi­in ajatel­la, että jos olisimme olleet osa Neu­vos­toli­it­toa, ja tänne olisi muiden neu­vos­to­tasaval­to­jen lail­la asutet­tu viisi miljoon­aa venäläistä: eduskun­nas­sa olisi täl­lä het­kel­lä enem­mistö venäjänkielisiä henkilöitä, emmekä olisi nyt Natossa saati EU:ssa.

 30. Osmol­la hyviä huomioi­ta. Tot­ta on, että Suomes­sa keskustelu maa­han­muu­tos­ta ei ole sal­lit­tua. Kun työperäi­nen maa­han­muut­to on siu­naus, human­i­taari­nen maa­han­muut­to tulee hyvin kalli­ik­si. Eduskun­ta pyysi min­ul­ta v.2021 lausun­toa maa­han­muu­tos­ta. Olemat­ta alan tutk­i­ja kat­sastin ver­tais­arvioiduis­sa lehdis­sä julka­istut tutkimuk­set lausun­nos­sani, jon­ka tar­josin THL:n yhteiskun­tapoli­ti­ik­ka-lehteen. Ehkä johonkin päin kallel­laan ole­va THL kieltäy­tyi julkaise­mas­ta. Julka­isin sit­tem­min blogi­na https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/vesa-kanniainen/humanitaarisen-maahanmuuton-kansantaloudellinen-kustannus-on-korkea/. Yhteen luku­un kiteytet­tynä keskimääräisen pako­laisen net­tokus­tan­nus Ruotsin julkiselle taloudelle vuosi­na 2006–2012 oli ‑987,000 Ruotsin kru­unua. Talous­vaiku­tuk­sia ei siis voi sivu­ut­taa. Säätelemätön liikku­vu­us olisi Euroopalle katas­trofi. Ja Suomelle jos Venäjältä tulee edes osa sen 11 miljoonas­ta ulkomaalaisväestöstä.
  Maail­mas­ta ilman rajo­ja kir­joitin https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/vesa-kanniainen/rajaton-maailma-olisi-katastrofi/ Kir­joitin pako­lais­ten aut­tamis­es­ta lähialueil­la https://www.libera.fi/2022/07/21/pakolaisten-auttaminen-lahialueilla-auttamiskerroin/ ja laskin aut­tamisker­toimet. Kat­sastin tutkimus­ta kysymyk­ses­tä uusista äänestäjistä https://www.libera.fi/2022/09/01/suosivatko-puolueet-maahanmuuttoa-siksi-etta-se-tuo-niille-uusia-aanestajia/.
  Osmo osuu oikeaan: Gen­even sopimus tulisi uusia. Sauli Niin­istö sanoi äsket­täin, että rasis­mi ja maa­han­muu­ton ongel­mat ovat täysin eril­lisiä asioi­ta. Voisiko asialli­nen keskustelu käyn­nistyä siltä pohjalta?

  1. Työperäi­nen maa­han­muut­to siu­naus? No sanoi­han Jeesuskin, että rikkaiden on han­kala päästä taivas­ten val­takun­taan. Nykyi­nen työperäi­nen maa­han­muut­to, joka vetää ver­to­ja syn­tyvyy­delle, aut­taa tässä mah­tavasti: Melkein puo­let lastemme per­in­tönä olev­as­ta syn­ny­in­maas­ta ja julkises­ta omaisu­ud­es­ta annetaan ilman vastiket­ta ulkop­uolisille. Koor­di­naa­tio-ongelmien merkit­tävä vaikeu­tu­mi­nen kieli- ja kult­tuuriero­jen takia tekee selvän lopuista vau­rau­den lähteistä.

   Tulovir­takin menee heti miinuk­selle. Kaik­ki ekon­o­mistit tietävät, että pohjo­is­maises­sa hyv­in­voin­ti­val­tios­sa suurin osa per­hekun­nista saa julkiselta taloudelta enem­män kuin antaa (näin halu­am­mekin asian ole­van). Miten julk­ista talout­ta voi aut­taa, että tätä saa­jien volyymia kasvatetaan?

   Vaivaako ammat­tikun­taanne numerosokeus?

  2. Ehkä ker­rot nämä havain­not myös tuta-tohtor­eille, joka van­hempi­neen tuli Suomeen kiintiöpakolaisena? 

   Ekon­o­mistien ongel­ma on, että ette ole tavan­neet ketään ihmistä, mut­ta olette kuulleet sel­l­ais­es­ta kuvauksen.

   Kansakun­tien var­al­lisu­uskat­to on tehty maa­han­muut­ta­jil­la. Kysymys on myös verkos­toista. Lapset ja puolisot eivät ole työperäisiä maahanmuuttajia. 

   Kun hal­li­tus kuulee n 100 tahoa rasis­mista, joukos­sa on hyvin edustet­tu laitauskon­nol­lisia evanke­lisia taho­ja. Kiin­nos­tavaa oli pohtia ketä rasis­mista ei kuulla.
   Savu­ver­ho pääte­ty­ille tulok­sille on, että kun ollaan kuun­telev­inaan riit­tävän mon­taa tahoa niin se näyt­tää kivemmalta.

 31. Perus­suo­ma­laiset on ain­oa puolue, joka on yrit­tänyt saa­da aikaan keskustelua maa­han­muu­tos­ta. Myös sitä kri­it­tistä, kun aihet­ta selkeästi on. Muut puolueet ovat vetäneet rasis­tiko­rtin esi­in mil­loin mis­täkin heti, kun maa­han­muu­tos­ta san­o­taan jotain negati­ivista, Vihreä Liike ensim­mäisenä. On melkoista pup­pua väit­tää, että Perus­suo­ma­laiset ovat sotke­neet maa­han­muut­tokeskustelun rasis­mi­in. En sano, etteikö ylilyön­te­jä olisi ollut, mut­ta kun nipute­taan koko puolue syypääk­si siihen, mitä viher­vasem­mis­to parem­pi­en argu­ment­tien puut­teessa tekee jatku­vasti, on kyse tahal­lis­es­ta sumu­tuk­ses­ta. Onko vihreil­lä tosi­aan noin kova pani­ik­ki päällä?

  1. Kom­ment­ti­na Aki Svah­nin näke­myk­seen että maa­han­muu­tos­ta keskustelua olisinotkenut viher­vasem­mis­to joka syytää perus­suo­ma­laisia rasis­teik­si. Perus­suo­ma­lais­ten hal­la-aho­lais­ten ryh­mit­tymä hal­lit­si maa­han­muut­to keskustelua vuodes­ta 2011 . Maltil­liset perus­suo­ma­laiset eivät edes otta­neet osaa keskustelu­un omil­la avauksilla

  2. Perus­suo­ma­laiset eivät vas­tus­ta maa­han­muut­toa, vaan hait­ta­maa­han­muut­toa. Haitallisen maa­han­muu­ton tun­nist­a­mi­nen tapah­tuu ihon­värin (tum­ma) ja uskon­non (islam) perus­teel­la. Esimerkik­si Ukrainalaiset taas käyvät, kos­ka he ovat “kanssamme samaa viiteryh­mää”. Tämän väit­tämi­nen “maa­han­muut­tokri­it­tisek­si keskusteluk­si” rasis­min sijaan on nykykielel­lä vai­h­toe­htoinen fak­ta, ts. vale. Paras vale­hteli­ja uskoo itsekin omi­in valeisi­in­sa. Tapoi­hin kuu­luu myös puo­lus­tau­tu­mi­nen vas­tahyökkäyk­sel­lä, esimerkik­si syyt­tämäl­lä viher­vasem­mis­toa yleistämis­es­tä. Vaik­ka viher­vasem­mis­ton niput­ta­mi­nen yhdek­si kokon­aisu­udek­si on itsessään aikamoista yleistämistä. En var­maan lakkaa koskaan häm­mästelemästä sitä miten ihmis­mieli pystyy hui­jaa­maan itse itseään.

   1. Jaakko K lla on näköjään yksioikoinen käsi­tys rasis­mista. Suo­ma­laisen yhteiskun­nan kannal­ta on kuitenkin ensiar­voista, että maa­han­muut­ta­jat kotoutu­vat. Suomeen tulee paljon kausi­työläisiä tiety­istä maista. Sanois­in, että noista maista tule­vat maa­han­muut­ta­jat myös kotoutu­vat helpom­min. Näitä mai­ta ovat esim Ukraina ja Thaimaa.

    Kotou­tu­mi­nen on minus­ta se pääon­gel­ma. Jos maa­han­muut­ta­ja on halu­ton tai kyvytön kotou­tu­maan niin seu­rauk­sia voi nähdä esim Ruot­sis­sa. Sitäkö sitä halutaan?

   2. Jaakko K, ketkä tuol­laista tun­nistamista ovat esit­täneet ja mis­sä? Arvelisin, että suurim­malle osalle maa­han­muut­toon kri­it­tis­es­ti suh­tau­tu­vista jonkin­lainen perustel­tu pistey­tysjär­jestelmä sopisi. Pistey­tyk­sessä olisi hyvä huomioi­da kaik­ki saatavis­sa ole­va infor­maa­tio, mut­ta toki käytän­nössä jonkin­laisia yksinker­tais­tuk­sia on tehtävä. Yksilöl­listä pistey­tys­tä ei ole olemassa.

   3. Häkki­nen voi lukea vaik­ka Wikipedi­as­ta miten rasis­mi määritel­lään. Jos sen määrit­telee itse eri taval­la, voi tietysti kat­soa ettei ole rasisti, kuten Perus­suo­ma­laiset usein vaikut­ta­vat tekevän. Sil­loin tosin käyt­tää omia vai­h­toe­htoisia faktojaan.

 32. Jo 100 pin­nan ÄO-raja paran­taisi val­tavasti maa­han­muu­ton uskot­tavu­ut­ta ja laat­ua. Sitä korkeam­mista tulok­sista voisi antaa pis­teitä tyyli­in 101 = 1, 120 = 20… Tai Pisa-kokeesta vas­taa­va tulos. Muitakin seikko­ja, kuten koulu­tus­ta­soa, ihmisoikeusar­vo­ja ja ikää, tulisi pisteyt­tää. Jos ei hyväksy esimerkik­si homosek­suaal­isu­ut­ta tai sukupuolten tasa-arvoa, niin suo­ra hylky tai suuri pistevähennys.

 33. Oikein hyvä kir­joi­tus ‑kiitos Osmo. On hyvä, että Osmo ker­too näke­myk­sen­sä vaikeas­ta asi­as­ta. Keskustelua on hallinnut lib­er­aalien ja kon­ser­vati­ivien ääripäät asi­ay­htey­destä irroitet­tu­jen klikkiot­sikoiden kiihdyt­tämänä. Osmon ajatuk­set tun­tu­vat hyviltä ja antaisi­vat ratkaisu­ja työvoimapulaan.

 34. 1990-luvul­la soma­leista tehti­in syn­tipuk­ki suureen lamaan. Tätä per­in­töä tässä vielä kannamme. 

  2015 pako­laisaal­lon syitä ei osat­tu ker­toa ja Syyr­i­an sodan taus­to­ja ei ymmär­ret­ty. Jäl­keen ker­ran löy­tyi ulkop­uo­li­nen syn­tipuk­ki omi­in ongelmiin. 

  Itseai­heutet­tu ulko­maalaisongel­ma oli paperit­tomien määrit­te­ly. Asian olisi voin­ut hoitaa toisin ja olla ihan tyy­tyväisiä, että joku tänne tulee. 

  Jotenkin 2015 tulleet ovat tänne sopeu­tuneet siinä kuin 18 000 intialaista tai vaik­ka afgaan­it. Ukrainalais­ten osalta tulem­i­nen onnis­tui joten kuten. Kuitenkin tun­tuu, että kykyä ottaa vas­taan ihmisiä maa­han aliarvioidaan. Ongel­mana nähdään viimek­si tul­lut poruk­ka. Muis­tanette miten viro­laisi­in suh­taudut­ti­in aiem­min? Sekin oli kauheaa ja nyt siinä menevät kuin muutkin yrit­täji­neen kuin rosvoineen. 

  7‑vuotiaiden ikälu­ok­ka on n 55 000, joka on jo kovin pieni. Ikälu­okkien pienen­e­m­i­nen ker­tau­tuu aikanaan. 

  USA:n siir­to­laiskri­isi helpot­ti, kun maa­han­tu­losään­nök­siä selkeytet­ti­in. Ehkä EU:n pitäisi tehdä sama. Sil­loin venepako­laisu­us Välimerel­lä vähenisi ja olisi näkymä hal­li­tus­ta Euroop­paan tulemisesta. 

  Rikol­liset toki ovat rikol­lisia, mut­ta se ei riipu papereista, pas­sista tai naa­man väristä. Katu­jengien osalta voi pohtia olisiko fik­sumpi nähdä asia ennem­min per­in­teisenä nuoriso-ongel­mana, joka toki on vaka­va mut­ta ratkaisut tun­netaan. Sen nimeämi­nen ulko­maalaisas­i­ak­si tuot­taa poli­it­tis­es­ti miel­lyt­täväm­pää, mut­ta ei ratkaisukeskeistä toimintaa. 

  Siir­to­lais­ten osalta hal­li­tus säästää tuk­i­toimis­sa. Ongel­mat tänne tulleel­la intialaisel­la ja amerikkalaisel­la ovat samo­ja kuin kaikil­la muil­lakin. Työhän liit­tyy halu saa­da puoliso ja lapset maa­han, vaik­ka he eivät olisi työ­paikkaa saa­neet. Tääl­lä oleville keskustelu on var­masti outoa. Jos olette huo­man­neet, tänne tullei­ta siir­to­laisia kuul­laan kovin vähän maa­han­muut­tokeskustelus­sa. Tosin en minäkään hei­dän ase­mas­saan halu­aisi pää­tyä maalitauluksi. 

  Joka tapauk­ses­sa kysymyk­set eivät ratkea yhden riv­in vas­tauk­sil­la eikä ulko­maalaisvi­hamielusel­lä humpalla.
  Ehkä se on hyvä muis­taa, että jokainen on ihmi­nen ja yksilö. Sil­loin stereo­tyyp­piset syn­tipuk­ki-mieliku­vat voisi­vat jäädä vähemmälle.

  1. Jos katu­jen­git nähtäisi­in vain “per­in­teisenä nuoriso-ongel­mana”, ei nähtäisi sitä, että katu­jenge­jä tuskin olisi, jos tietyn­laista maa­han­muut­toa ei olisi ollut. Näin jäisi näkemät­tä keino, jota olisi voitu käyt­tää ja jota voidaan käyt­tää vastakin.

   1. Jos katu­jengien ongel­maa ratkot­taisi­in nuoriso-ongel­mana, ratkot­taisi­in muitakin ongelmia, joista PS halu­aa vai­eta. Ihan samo­ja ongelmia on kaikkien nuorten kanssa kaikissa ikälu­okissa ollut kaut­ta aiko­jen. Hal­li­tu­so­hjel­ma muuten leikkaa ennal­taehkäi­sevän nuoriso­työn rahoi­tus­ta. Mikä voisikaan men­nä pieleen?

    Kukaan ei tule Suomeen sosi­aal­i­tur­van vuok­si, se on nähty. Mat­ka on siihen liian vaar­alli­nen ja kallis.

  2. Kyl­lä Syyr­i­an sisäl­lis­so­das­ta on medi­as­sa rapor­toitu siitä läh­tien kun se alkoi ja siitä että Venäjä on tukenut Assadin hallintoa alus­ta alka­en. Krim­in niemi­maan miehi­tys yksinker­tais­es­ti muut­ti tilan­net­ta siihen suun­taan että Venäjän osu­ut­ta Syyr­i­an sisäl­lis­so­taan ei enään noteer­at­tu. Syyr­i­an sisällissodassa..

 35. Voisiko Afrikan mail­ta vaa­tia kiinalaisem­paa syn­tyvyyspoli­ti­ikkaa ehtona kehi­tysavun saamiselle? Väestönkasvua pitäisi Afrikas­sa hillitä. Suomes­sa las­ten­tekoa tai niiden han­kkimista pitäisi puoltaa akti­ivisem­min, esim tun­tu­va tuloveron­nousu jos ei tiet­tyyn ikään men­nessä ole niitä han­kkin­ut taval­la taik­ka toisella.

  1. Ehkäpä ei ole mei­dän asi­amme sanoa, mitä väestönkasvulle pitäisi tehdä Afrikan mais­sa. Suvereeneil­la val­tioil­la on val­ta ja vas­tuu omas­ta väestönkasvus­taan. Kun maa kan­taa itse vas­tu­un, se tekee myös aikakaan kor­jaus­li­ik­keen, jos sel­l­aiseen on tarvetta.

 36. Osmo on ainakin siinä oike­as­sa, että “omat” eivät tule sit­ten yhtään pitämään tästä kir­joituk­ses­ta. Tuol­la Hesarin kom­ment­tiosas­tossa kärkkäim­mät oli­vat ehdot­ta­mas­sa kir­joit­ta­jalle puolueen vai­h­toa. Osa vuorostaan pohti, että kir­joit­ta­jal­la on iän mukanaan tuo­mia kog­ni­ti­ivisia haasteita.
  Toiv­ot­tavasti tässä ei käy kuin aikoinaan, että seu­raavas­sa blo­gis­sa Osmo pal­jas­taa tämän blo­gin tarkoituk­se­na olleen pal­jas­taa pal­stalle pesiy­tyneet persut

 37. Jos tämä keskustelu olisi käy­ty järkevästi puoluei­den kesken 2000–2010 ja hyväksyt­ty eri­laiset näke­myk­set myös puoluei­den sisäl­lä, Perus­suo­ma­laista puoluet­ta ei olisi ole­mas­sa, tai jos olisi niin muu­ta­man pros­entin kan­natuk­sel­la ja par­il­la edus­ta­jal­la. Nyt käy­dään sit­ten kan­tapään kaut­ta sama hom­ma. Kiitos joka tapauk­ses­sa Osmolle hyvästä avauk­ses­ta, parem­pi myöhään kun ei milloinkaan(ja tämä ei mitenkään Osmon henkilöön kohdistettuna).

  1. Kom­ment­ti­na Markku Hän­niselle että perus­suo­ma­laiset perustet­ti­in 1995 EU vas­taisil­la teemoil­la ja myöhem­min 2000-luvun puo­livälis­sä puolueeseen tuli Hal­la-ahon mukana maa­han­muut­to­vas­taista retoriikkaa

  2. Tätä keskutelua on koetet­tu käy­dä järkevästi, mut­ta sen järkevyy­den ovat estäneet nimeno­maan perus­suo­ma­laiset Tony Halmeesta läh­tien ja myöhem­min hal­la-aho­laiset jot­ka ovat hais­ta­neet mah­dol­lisu­u­den luo­da oma poli­it­ti­nen ura rat­sas­taen rasis­mil­la alt-right hengessä. Ja siinä he ovat onnis­tuneetkin. Ihmiset eivät tun­nu vieläkään ymmärtävän kuin­ka heitä on vedätet­ty luo­ma­l­la vah­vasti liioitellen vas­takkainaset­telua ja mieliku­via uhista jota todel­lisu­udessa ei ole tai jota fak­tat eivät tue. Jos toiset elävät “Onko tari­na tosi vai ei, se on toinen jut­tu” maail­mas­sa ja toiset real­i­maail­mas­sa jos­sa asioi­ta kat­so­taan fak­to­jen poh­jal­ta, niin var­masti järkevä keskustelu on vaikeaa.

   Jos joku ei vielä ymmär­rä kuin­ka hän­tä on vedätet­ty ja vedätetään mm. maa­han­muu­tol­la ja muil­la eri­tyis­es­ti perus­suo­ma­lais­ten Suomes­sa käyt­tämil­lä keinoil­la, niin oheis­es­ta teok­ses­ta pääsee tutus­tu­maan siihen kuin­ka tuo vedä­tys tapah­tuu. https://netn.fi/fi/kirjat/nain-toimii-fasismi

   1. Yksi selvit­tämisen arvoinen asia olisi Venäjän rooli tässä. Ainakin MV-lehti oli selvä venäläi­nen oper­aa­tio, ja sil­lä ker­taa ruplat eivät men­neet hukkaan, vaan niil­lä saati­in huo­mat­ta­va määrä ihmisiä usko­maan vai­h­toe­htoiseen todellisuuteen.

   2. Eikä pelkästään MV-lehti vaan Venäjä vaikut­ti kaik­keen mikä edisti hajaan­nus­ta ja eripu­raa Euroopas­sa ja myös USA:ssa ja sen se teki sym­bioosis­sa laitaoikeis­ton kanssa. Laitaoikeis­to sai sen avul­la lisät­tyä kan­na­tus­taan ja Venäjä lisää vaiku­tus­val­taa. Nykyi­nen per­sut rak­en­tuu juuri samoille arvoille mitä Venäjä levit­ti ruplil­laan Euroop­paan. Sym­bioosi oli vähän kuin Hit­lerin ja Stal­in­in hyökkäämät­tömyys sopimus, joka kuitenkin purkau­tui ainakin osit­tain kun toinen osa­puoli eli Venäjä aloit­ti hyökkäyk­sen­sä Ukrainaan luulleen että Euroop­pa olisi sen tuke­man ääri­oikeis­ton vaiku­tuk­ses­ta kyken­emätön vas­taa­maan. Siinä Venäjä kuitenkin ere­htyi, kos­ka kaikkien maid­en “per­sut” eivät säi­lyneetkään niin venäjämielis­inä että oli­vat perus­ta­neet viiden­nen kolon­nan tuke­maan Venäjän toimia. 

    Jos joskus sosial­isti­nen Neu­vos­toli­it­to tuki ‚ruok­ki ja hyö­dyn­si suo­ma­laisia kom­mu­nis­te­ja, niin kap­i­tal­siti­nen Venäjä tukee, ruokkii ja hyö­dyn­tää Euroop­palaista ääri­oikeis­toa heiken­tääk­seen Euroop­paa. Venäjäl­lä ymmär­retään että rahal­la saa ja vai­h­toe­htoinen todel­lisu­us kiihot­taa ja että niil­lä saa myös ihmiset toisi­aan vas­taan ja kulutet­tua vastapuolen energiaa!

 38. Suuri maa­han­muut­tokeskustelu on tosi­aan tarpeen, olisi ollut jo 20–30 vuot­ta sit­ten. Nyt voi olla jo myöhäistä. Vasem­mis­to­laiset ja lib­er­aalit ovat tehneet täl­lä välin kaiken mah­dol­lisen ehkäistääk­seen keskustelun. Kri­it­tiset äänet on huudet­tu hil­jaisek­si, leimakirves ja rasis­miko­rt­ti ovat heiluneet. Yliopis­tol­la tutk­i­japuolel­la ihmiset eivät uskalla suu­taan ava­ta sank­tioiden pelos­sa. Keskustelu voitaisi­in aloit­taa vaik­ka tun­nus­ta­mal­la, että myös kan­ta­suo­ma­laiset ovat oma etni­nen ja kult­tuuri­nen ryh­män­sä, jol­la on oikeus pysyä enem­mistönä omas­sa maas­saan. Kult­tuurisia oikeuk­sia ja yhteenku­u­lu­vu­u­den tarvet­ta on muil­lakin kuin vähemmistöillä.

  1. Nim­imerk­ki Heikille kom­ment­ti­na tuo­hon näke­myk­seen että kan­ta­suo­ma­lais­ten oikeud­es­ta kieleen ja kult­tuui­in olisi myös syytä tun­nus­taa niin kan­ta­suo­ma­laiset ovat itse asi­as­sa Itämeren­suo­ma­lais­ten muo­dosta­ma etni­nen ryh­mä johon las­ke­taan suo­ma­laiset, kar­jalaiset ja virolaiset. 

   Eli jos pitäisi edel­lyt­tää että kan­ta­suo­ma­laisil­la olisi oikeudet kieleen ja kult­tuuri­in pitäisi Suomes­sa tun­nus­taa että viro­laiset ja kar­jalaiset ovat myös osa sitä enem­mistöä jon­ka kult­tuuril­lisia ja kielel­lisiä oikeuk­sia Heik­ki näin kovasti puo­lus­taa . Eli Viro ja Suo­mi muo­dosta­vat kielel­lisen kokon­aisu­u­den Itämeren­suo­ma­lai­sista kielistä johon kuu­luu myös kar­jalaiset joil­la ei ole mas­sa val­tio­ta. Myös kar­jalaiset ovat vähem­mistö Suomes­sa joiden oma kieli eli kar­jalankieltä ei ole tun­nustet­tu vähem­mistökielek­si Suomes­sa vaik­ka kyseessä on itämeren­suo­ma­lainen kieli . Kan­ta­suo­ma­laiset ovat laa­jem­pi käsite kuin Suomes­sa suomea äidinkie­lenään puhu­vat suomalaiset.

  2. Mikä estää kan­ta­suo­ma­laisen kult­tuurin ja mitkä oikeudet meiltä on viety? Itse­hän me päätämme siitä mil­laisin sään­nöin me pelaanne. Val­in­to­ja täy­tyy tehdä, mut­ta ei kukaan ulkop­uo­li­nen ole miehit­tämässä Suomea ja määräämässä mitä kan­ta­suo­ma­laiset saa­vat tehdä Suomes­sa. Toki muiden kanssa pitää sopia kuin­ka teemme hei­dän kanssaan yhteistyötä, sikäli kun kat­somme että siitä yhteistyöstä on meille kokon­aisu­u­den kannal­ta hyö­tyä. Eikä se että kaikille suo­ma­laisille annetaan samat oikeudet vie oikeuk­sia kan­ta­suo­ma­laisil­ta. Minä ainakin saan elää ihan vapaasti ja etuoikeutet­tuna ver­rat­tuna maa­han­muut­ta­ji­in ja niihin ryh­mi­in joille ei suo­da samo­ja oikeuk­sia kuin meille kan­ta­suo­ma­laisille. Saan aivan vapaasti har­ras­taa kan­ta­suo­ma­laista kult­tuuria ja väitän tun­te­vanai sen erit­täin hyvin ainakin viimeis­ten 150 vuo­den ajal­ta. Osaa siitä kult­tuurista halu­an vaalia, osa vaipuu doku­men­toitu­na his­to­ri­aa ja hyvä niin. Senkin ymmär­rän ettei se kehi­tys mitä näen ympärille poh­jaudu kuin osaltaan suo­ma­laisu­u­teen, suurin osa on peräisin muista kult­tuureista. Yhteenku­u­lu­vu­ut­ta tun­nen sil­loin kun pide­tään huol­ta kaik­ista suo­ma­lai­sista, en sil­loin kun mak­sate­taan koronas­ta ja Ukraina sodast johtu­via velko­ja kaikkein pien­i­t­u­loisim­mil­la ja jael­laan vero­helpo­tuk­sia niille joil­la menee ennestäänkin taloudel­lis­es­ti hyvin, vaikken edes itse niistä leikkauk­sista kär­sikään. Nyt kokoomus, per­sut, KD ja RKP ovat rapaut­ta­mas­sa pahasti ainakin tuo­ta yhteenku­u­lu­vu­u­den tun­net­ta vaikkei­vat ehkä kult­tuuria onnis­tukaan tuhoa­maan vaik­ka tun­tu­vat ole­van halukkai­ta leikkaa­maan suo­ma­laisen TV-tuotan­non rahoituk­ses­ta ja muus­ta kult­tuurista . Sen lisäk­si tun­tu­vat ole­van kovin innokkai­ta myymään taas lyhyt­näköis­es­ti mei­dän suo­ma­lais­ten verovaroil­la ker­ry­tet­tyä omaisu­ut­ta, mikä kaik­ki on myös pois suo­ma­laisu­ud­es­ta. Sitäkö se per­su­jen suo­ma­laisu­us on? Kun äänet on saatu, niin lupauk­sil­la ei ole enää mitään väliä.

 39. Kiitos hyvästä (rasit­teet huomioon ottaen eri­no­mais­es­ta!) puheen­vuoros­ta. En tietenkään ole kaikesta samaa mieltä.

  Kir­joitit aiem­min pes­simistisyy­destäsi poli­ti­ikan ja sen polar­isaa­tion suh­teen. Se sai min­ut miet­timään teknisiä ratkaisu­ja, kuten siir­toääni­vaalia, puoluei­den kieltämistä, vaal­isalaisu­ut­ta eduskun­nas­sa ja julk­isia tiedo­tuskam­pan­joi­ta par­ti­saanikäytök­sen statuk­sen laskemisek­si. Mut­ta itsenäiselle ajat­telulle ja ryh­mä­paineen vas­tus­tamiselle ei tai­da olla korviketta.

  Riip­pumat­tomana autisti­na en osaa täysin arvioi­da, mitä täl­lainen vaatii. Jonkin­lainen eetos ja ihanne taustal­ta var­masti löy­tyy. Ei ole myöskään help­poa kir­joit­taa maa­han­muu­tos­ta kau­ni­isti. Toiv­ot­tavasti moni ymmärtää mikä näyt­tää hyvältä (kuten oma hark­in­ta ja järkähtämät­tömyys joukon edessä) ja seu­raa esimerkkiäsi.

  Itse en aiem­min paljoa välit­tänyt tietää, mitä kaikkea tuotan­toeläimille tapah­tuu ja mis­sä mit­takaavas­sa. Vieläpä lähin­nä sik­si, etten ole kasvis­syöjä tai muu viher­pi­iperö. Tai viimeisim­pänä sik­si, että en ole ns. ratio­nal­isti. Mut­ta nyt kun olen miet­tinyt miten tehomaat­alous sat­ut­taa ihmisiä, myös asian eläi­noikeudelli­nen ja moraa­li­nen puoli on alka­nut hiip­iä tajun­taan. Näin vaik­ka moraaliset ja tekniset seikat ovat riip­pumat­to­mia toi­sis­taan. En koskaan uskonut, että iden­ti­teet­ti tai pikem­minkin iden­ti­teetin vält­te­ly voisi sokaista min­ua suuren mit­talu­okan asioil­ta, mut­ta niin vain kävi. Ratio­nal­is­tit ovat ehkä sit­tenkin oike­as­sa jois­sakin asioissa.

  Aika monel­la tun­tuu ole­van jatku­va tarve todis­taa itselleen, etteivät he ole rasis­te­ja. Mitä he eivät täl­löin näe?

  1. Niin, ei rasis­mi ihmis­es­tä häviä itselle todis­tele­mal­la jos sitä rasis­mia ihmisessä on, ei kyl­lä muillekaan todis­tele­mal­la. Mut­ta jos halu­aa vält­tää sor­tu­mas­ta rasis­mi­in, tai siitä irti, niin on hyvä ainakin tiedostaa mitä rasis­mi tarkoit­taa. Aina kun joutuu tois­tu­vasti kyse­lemään mitä rasis­mil­la tarkoite­taan, on suuri toden­näköisyys ettei tun­nista itsessään piilevää rasis­mia. Eli eivät näe omaa rasismiaan! 

   Sit­ten ovat ne jot­ka kyl­lä ymmärtävät ole­vansa rasis­te­ja, kuten hal­la-aho­laiset per­sut. Mut­ta eiväthän he halu­akaan luop­ua rasis­mis­taan, eikä hei­dän tarvitse todis­tel­la mitään itselleen. Avoimesti he eivät toki voi tun­nus­taa ole­vansa rasis­te­ja kos­ka se karkoit­taisi niitä äänestäjiä jot­ka halu­a­vat olla vain “osapäivä” rasisteja.

   Suurin osa sen­tään ymmärtää mitä rasis­mi on, eivät ole rasis­te­ja, eikä hei­dän tarvitse sitä jatku­vasti todistella.

 40. Hieno kir­joi­tus Odelta! Hienoa että myös vihreistä tulee tätä rehellistä kom­ment­tia maa­han­muu­ton ja jär­jestelmän ongelmista! Etten sanoisi että Soin­in­vaara on täl­lä kir­joituk­sel­la ihan per­su­jen lin­joil­la maa­han­muu­tossa! Jos tämän tek­stin asia tun­nis­tet­taisi­in laa­jem­minkin poli­it­tisel­la ken­täl­lä, päästäisi­in nykyis­es­tä pop­ulis­tis­es­ta per­sukauhis­telus­ta oikei­den ongelmien pari­in. Toiv­ot­tavasti tek­sti toimii muurinmurtajana!

  Minäkin toivoisin tälle jatko-osaa, nimit­täin kult­tuurien yhteen­tör­määmis­es­tä. Korkeastik­oulutet­tuna ja hyvä­tu­loise­na kun pystyn rajoit­ta­maan maa­han­muu­ton taloudel­lis­ten ja osin myös sosi­aal­is­ten ongelmien vaiku­tus­ta itseeni, mut­ta juutalais/seksuaalivähemmistöihin kuu­lu­vien ystävieni kohtaa­mat uhat pelot­ta­vat myös minua.

   1. Jos tarkoi­tat Samuel Hunt­ing­tonin kir­jaa Kult­tuurien kamp­pailu ja uusi maail­man­järjestys. Kyseessä oli geopoli­it­ti­nen teos kylmän sodan jälkeis­es­tä ajas­ta. Eri sivil­isaa­tioi­ta ja kult­tuure­ja käsit­tele­viä teok­sia joi­ta olen lukenut ovat pääasi­as­sa Jared Dia­mondin kir­joit­tamia teok­sia. Ne ovat erit­täin kattavia.

 41. Hyvä kir­joi­tus Osmol­ta. Tästäkin asi­as­ta olisi hyvä voi­da keskustel­la ilman että hauku­taan heti rasis­tik­si tai natsiksi.

  Tässä on jo käynyt ilmi, että työvoimaa tarvi­taan van­hus­ten ja ter­vey­den­hoitoon, mar­jan­poim­intaan ja Wolt kuskeik­si. Tarvi­taanko muuten?

  Mik­si Suomen talouden pitää kas­vaa? Sik­sikö että saadaan löperösti ote­tut velat maksettua?

  Onko kukaan laskenut, että miten paljon enem­män Afrikas­ta tänne tul­lut ihmi­nen käyt­tää luon­non­va­ro­ja? Veikkaan että se ei ole ns. vihreää siir­tymää. Mut­ta siitähän ei saa puhua.

  Moni on huolis­saan van­hus­ten hoi­dos­ta, kos­ka tulee itsekin ole­maan joskus van­hus. Kuin­ka moni on aidosti huolis­saan Suomes­ta kansana ja kulttuurina?

 42. Perus­suo­ma­lais­ten näkem­i­nen keskustelun estäjänä ei oikein vaku­u­ta minua.

  Perus­suo­ma­lais­ten dilem­ma ei ole rasis­mi vaan se, että jar­rut­taes­saan oma­l­ta osaltaan ilmas­to­toimia — yhdessä muiden pop­ulis­ti­toim­i­joiden kanssa — he nimeno­maan gen­eroi­vat maa­han­muut­toa etelästä, jos­sa elämä muut­tuu yhä han­kalam­mak­si sään läm­metessä. PS:ssä on paljon väkeä — jopa min­is­ter­inä — jot­ka suo­ras­taan kiistävät ihmisen aiheut­ta­man ilmas­ton lämpenemisen.

  PS siis samaan aikaan halu­aa jar­rut­taa maa­han­muut­toa mut­ta painaa kaa­sua (CO2-kaa­sua) ja gen­eroi­da maahanmuuttoa.

 43. > Perus­suo­ma­laiset ovat liit­täneet tämän asian erot­ta­mat­tomasti rasis­mi­in, mikä estää kaiken järkevän keskustelun siitä julkisuudessa.

  Tai sit­ten muut puolueet ovat liit­täneen perus­suo­ma­laiset erot­ta­mat­tomasti rasis­mi­in, mikä estää kaiken järkevän keskustelun siitä julkisuudessa.

  > Gen­even pako­lais­sopimus on vanhentunut.

  En tiedä mikä osu­us siinä olisi van­hetunut. Minus­ta sitä enem­mänkin tulk­i­taan ja sovel­letaan väärin. Noin sinäkin taisit suun­nileen sanoa. Ei sopimuk­sen tarkoi­tus ole se, että aito­jen pako­lais­ten maa­han­tu­lo estetään, tai se, että kymmenet tuhan­net hukku­vat, tai että Euroopas­sa on kan­sain­vael­luk­sia, jois­sa suuren osan vaelta­jista voi kat­soa ole­van taloudel­lisia pakolaisia.

  > Olisin kiitolli­nen, jos joku osaa selit­tää, mikä logi­ik­ka tämän kokon­aisu­u­den takana on.

  Sanon vain, että koko kuvio on sekaisin — pako­lais­ten pääsyn estämi­nen ja kaik­ki muukin. Asi­aa voi läh­estyä niinkin, että har­joitet­tu “pako­laiset ter­ve­tu­loa” ‑poli­ti­ik­ka on johtanut kaaok­seen sik­si, että on var­maankin miljoo­nia ihmisiä, joille tuo tar­jous on erit­täin houkut­tel­e­va. On kiva, jos pako­laisille tar­jo­taan hyvät olot, mut­ta käytän­nössä automaat­ti­nen euroop­palaisen nor­mi­ta­soisen elämän tar­joami­nen ei joh­da toimi­vaan lop­putu­lok­seen. Lyhyesti san­ot­tuna, muu­ta­malle aidolle pako­laiselle voi tar­jo­ta mitä vain, miljoon­alle aidolle pako­laiselle voi tar­jo­ta leiri­olo­suhtei­ta, ja miljoon­alle taloudel­liselle siir­to­laiselle voi tar­jo­ta leiri­olo­suhtei­ta. Näin menetellen, jos leireille pääsee myös ilman hen­gen­vaar­al­lista mer­i­matkaa, voimme vält­tyä sekä aito­jen pako­lais­ten pääsyn estämiseltä, että hukkumiskuolemilta.

 44. Ensim­mäisen ker­ran huo­masin, että ajat­telemme Osmon kanssa aika lail­la samoin, kun Ilmeis­es­ti molem­mat esitimme tahoil­lamme, että jos viisi ja puoli miljoon­aa suo­ma­laista saas­tut­taa suh­teessa vähän, niin jae­taan maail­ma saman kokoisi­in alueisi­in ja sim­sal­abin saas­tut­tamisongel­ma on poissa.

  Mitä tulee taas suomen kie­len häviämiseen, niin siinä olemme itsekin kun­nos­tau­tuneet, kysykää vaik­ka Keskisarjalta.

  1. Kari Hel­sta­molle kysymys. Voitko perustel­la mis­sä konkreet­tis­es­ti näkyy tuo suomen kie­len häviämi­nen? Tässäkin blo­gis­sa kaik­ki kir­joit­taa suomek­si. TV: ssä ja radios­sa kuulee suomenkieltä mikäli kuun­telee Yleis­ra­dio­ta ja MTV3:stä. Suurem­mat Sanomale­hdet kir­joit­ta­vat suomek­si. Suomes­sa julka­istaan kir­jal­lisu­ut­ta eniten suomek­si mis­sään muus­sa maas­sa maail­mas­sa suh­teessa väk­iluku­un. Suomen perus­tus­lais­sa suo­mi on tun­nustet­tu viral­lis­es­ti kansal­liskielek­si ruotsin kanssa. En oikein itse näe mis­sä tuo Hel­sta­mon väite häviämi­nen konkreet­tis­es­ti näkyy Suomes­sa? Olen yrit­tänyt selvit­tää esimerkik­si mitä Teemu Keskisar­ja nimeno­maan yrit­tää todis­taa enkä ole saanut vieläkään häneltä konkreet­tista vas­taus­ta. Samaa olen kuul­lut Janne Saarikiveltä enkä ole saanut häneltä esimerkkiä mis­sä tämä näkyy konkreettisesti.

 45. Kiitos kir­joituk­ses­ta — hyvä että joku keskit­tyy puhu­maan asi­as­ta riite­lyn sijaan.

  ps. PS:llä ja kaikil­la muil­la oikeistopop­ulis­teil­la pitäisi olla suurin insen­ti­ivi kan­nat­taa ilmas­ton läm­pen­e­misen pysäyt­tämistä, kos­ka muun lisäk­si se jar­rut­taisi ilmastopakolaisuutta. 

  Mut­ta PS:ltä puut­tuu ratio­naal­isu­us tai mak­si­moidaan kon­flik­te­ja ään­ten saamisek­si? Lisäk­si jopa min­is­ter­i­ta­sol­la kiis­tetään ihmisen aiheut­ta­ma ilmas­ton lämpeneminen.

 46. “Perus­suo­ma­laiset ovat liit­täneet tämän asian erot­ta­mat­tomasti rasis­mi­in”. Ei, vaan muut ovat liit­täneet rasis­min Perus­suo­ma­laisi­in. Kukaan ei koro­ta kul­makar­vaa kun Husu kut­suu suo­ma­laisia sisäsi­it­toisik­si tai Fatim Diar­ra väit­tää suo­ma­lais­ten muut­ta­van maaseudulle vain har­ras­ta­maan ins­es­tiä. Osmo tulee pal­jas­ta­neek­si oman ajat­telun­sa rajal­lisu­u­den jo ensim­mäisessä kappaleessa.

  1. Olen keskustel­lut perus­suo­ma­lais­ten kanssa ja kuun­nel­lut hei­dän puheitaan ja vas­taan­ot­tanut kom­ment­tiehdo­tuk­sia tälle blogilla, ja min­ulle on tul­lut vah­va vaikutel­ma umpi­ra­sis­tis­es­ta liikkeestä.

   1. Luulen että moni perus­suo­ma­lainen suh­tau­tuu keskustelu­un kanssasi paljon aiem­paa posi­ti­ivisem­min luet­tuaan tämän blogikir­joituk­sesi. Ehkä yhtey­det paranevat, ja ennakkolu­u­lot vähenevät molem­pi­in suuntiin. 🙂

   2. Jotenkin tulee mieleen, että osaltaan vaikutel­mas­sa siitä, että “perus­suo­ma­laiset on umpi­ra­sisti­nen liike”, olisi kyse vahvis­tusharhas­ta. Vähän samaan tapaan kuin se, että mon­en mielestä kaik­ki homot ovat tietyn­laisia, kun kaik­ki hei­dän homoik­si tun­nista­mansa ovat olleet sen­laisia. Toki myös vaikutel­maa selit­tää se, että har­va jak­saa jokaiseen kom­mu­nikoin­ti­in kir­joit­taa kaiken maail­man varau­mat tai selit­tää juur­ta jak­saen omat tau­s­tat, etenkin jos ne eivät aivan olen­nais­es­ti liity juuri puheena ole­vaan asiaan.

    Ollak­seen umpi­ra­sis­te­ja, on esimerkik­si häm­mästyt­tävän monel­la perus­suo­ma­laisel­la poli­itikol­la parisuhde maa­han­muut­ta­jataus­taisen kanssa, aika monel­la vieläpä ei-valkoi­hoisen kanssa. Samoin oma­l­ta osaltani uskon, että olen aut­tanut monin tavoin enem­män joitain maa­han­muut­ta­jataus­taisia henkilöitä, kuin moni perus­suo­ma­lais­ten vas­tus­ta­ja tai ns. suvait­se­vais­toon kuu­lu­va. Ja olen siis ollut vuosia perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­ja ja jäsenkin.

   3. Henkilöko­htaiset suh­teet maa­han­muut­ta­ji­in eivät ole mikään argu­ment­ti sen puoles­ta etteikö henkilö voisi olla rasisti. Jopa Hit­ler­il­läkin oli juu­ta­laisia ystäviä

   4. Ja edel­liseen lisäyk­senä, vähem­mistöön kuu­lu­mi­nen sekään ei ole mikään tae etteikö henkilö voisi olla rasisti. 

    Rasis­mista selkeästi on paljon harhakäsi­tyk­siä, eikä perus­suo­ma­lais­ten ris­tiri­itaiset puheet asi­as­ta asi­aa helpota. Mäkelä vas­ta sanoi HS:ssä että vain yksilöi­hin kohdis­tu­vat toimet voivat olla rasis­mia, ja samaan aikaan Perus­suo­ma­laiset puo­lus­tau­tu­vat ettei se että Purra kut­sui turkki­lais­mi­estä turkki­lais­ap­inaksi ollut rasis­mia kos­ka se ei kohdis­tunut ryh­mään vaan yksilöön.

   5. No siinä tuli yksi syy mik­si luovuin edes hark­it­se­mas­ta tei­dän äänestämistä monien muiden asio­den lisäk­si. Toisaal­ta Myl­lykos­ki olikin se ain­ut ehdokas mitä roska­pankin listal­ta pystyi äänestämään :I

  2. Har­ri Mikkoselle kom­ment­ti­na ettei Abdi­rahim “Husu” Hus­sein ole koskaan ollut Vihreän liiton jäsen vaan Keskus­tan ja SDP:n .

  3. Ei kenenkään ole tarvin­nut liit­tää rasis­mia perus­suo­ma­laisi­in kos­ka nykyiset perus­suo­ma­laiset on rak­en­tunut rasis­min ympärille. 

   Vai ei kukaan ole kohot­tanut edes kul­makar­vo­jaan Husua tai Diar­raa vas­taan. Provosoivasti­han he ovat vas­tan­neet siihen kun heitä on provosoitu, mut­ta heitä vas­taan­han on sitä ennen suo­ras­taan hyökät­ty ja on hyökät­ty senkin jäl­keen, kai siinä kul­makar­vatkin ovat kohonneet.

   Maa­han­muut­ta­ji­a­han he ovat, mut­ta he ovat kom­men­toidessaan myös suo­ma­laisia. Vai eivätkö muka ole?

 47. “Aika monel­la tun­tuu ole­van jatku­va tarve todis­taa itselleen, etteivät he ole rasis­te­ja. Mitä he eivät täl­löin näe?” 

  Nössöt aina kieltävät koskaan olleen­sakaan sitä mitä ovat tai ovat olleet, jos joku asia kiel­letään tai demon­isoidaan. Aikoinaan Ing­mar Bergman myön­si muis­telmis­saan olleen­sa Hit­lerin ihail­i­ja jon­nekin vuo­teen 1946 vai oliko vain 1945 asti. Hän tote­si vaan asian niin kuin se on, eikä puo­lus­tel­lut virhettään. 

  Ovathan Vihreätkin jos­sain vai­heessa pitäneet Linko­laa pro­feet­tanaan vaik­ka tämä ihaili Pol Potia. Mut­ta eivät pidä enää.

  ps. Rasis­mi voisi olla myös insen­ti­ivi tais­tel­la ilmas­ton läm­pen­e­mistä vas­taan — ilmas­ton läm­pen­e­m­i­nen­hän jar­rut­taisi ilmastopako­laisu­ut­ta. Mik­si PS ei ota koppia.

   1. Osal­lis­tuiko Linko­la Vihreän liiton perus­tamiskok­ouk­seen Tam­pereelle vuon­na 1988? Olen ymmärtänyt että Linko­la oli Ekovihreis­sä joka oli aivan eri puolue kuin Vihreä liitto.

   2. Kiitos tuos­ta selvän­nyk­ses­tä Linko­las­ta. Linko­las­ta on annet­tu medi­as­sa ja julkises­sa keskustelus­sa sel­l­ainen kuva että hän olisi ollut akti­ivi­nen Vihreän liiton jäsen 1980-luvun alus­ta alka­en vaik­ka todel­lisu­udessa Vihreä liit­to perustet­ti­in 1988 johon Linko­la ei koskaan liitynyt. Ekovihreät jostain syys­tä sekoite­taan Vihreään liittoon.

  1. Juu, mut­ta min­ul­la oli enem­mänkin mielessä anti­ra­sis­tit ja ‑fasis­tit, kuten itsekin olin ja olen anti­hip­pi tai antiu­til­i­taristi. Näen sielu­ni silmil­lä henkilön, jota voisi ulkonäön ja elämän­tapo­jen perus­teel­la luul­la stereo­tyyp­pisek­si per­suk­si, pait­si että ilmais­tu poli­it­ti­nen kan­ta on määräävästi perussuomalaisvastainen.

   Paljon pätevämpi rasisti­nen peruste kan­nat­taa ilmas­to­toimia olisi niistä mah­dol­lis­es­ti seu­raa­va pienem­pi riip­pu­vu­us n*rskeista, r*ssistä, r*ttip*ista ja muista fos­si­il­isia polt­toainei­ta toimit­tavista k*rdeista (sic). Jos pitäisi kek­siä salali­it­to­te­o­ri­oi­ta, niin vetäisin ensin use­am­man kier­roksen vil­lalankaa öljyri­ip­pu­vu­ut­ta ja islamisaa­tio­ta kuvaavien nas­to­jen välille.

   Ilmastopoli­ti­ik­ka on tolkut­toman epä­var­ma ja teho­ton tapa vähen­tää sekä Suomeen suun­tau­tu­vaa pako­laisu­ut­ta että Suomes­sa ole­via maa­han­muut­ta­jia. Jos maa­han­muut­toa halu­taan rajoit­taa (ja mik­semme halu­aisi!), niin siihen on erit­täin helpot, siis­tit, hal­vat ja väki­val­lat­tomat keinot. Nämä keinot toimi­vat myös siinä tapauk­ses­sa, jos ulko­maalaiset kek­sivät jonkun muun tekosyyn tul­la valmi­iseen pöytään. Ongel­ma on ilmas­to-ongel­maan ver­rat­tuna teknis­es­ti täysin triv­i­aali: Älä anna rahaa, poista maas­ta käyt­täen julk­isia kulkuneu­vo­ja, kolmi­oleip­iä ja pil­lime­hu­ja. Vain tah­to puuttuu.

   Sen sijaan maa­han­muu­ton rajoit­ta­mi­nen on ilmi­selvä ja taku­u­var­ma tapa tehostaa ilmas­to­toimia. Se käsi, joka tart­tuu mus­taan käteen ja vetää siir­to­laisen veneestä Euroopan kama­r­alle, on käsi joka päästää kym­meniä ellei sato­ja ton­ne­ja hiiltä ilmake­hään ja joka syn­nyt­tää ton­neit­tain myrkyl­listä kaivosjätet­tä. Joka tuomit­see tuhan­net mutant­tikanan­po­jat elämään arvo­ton­ta elämää arvot­tomis­sa eli­nolois­sa. Ken­ties juuri se viimeinen pis­ara, joka laukaisee metaa­ni­ansan ja tuhoaa koko tun­temamme maail­man. Melkoinen trol­likkaon­gel­ma! Mut­ta vihrei­den ahdis­telem­i­nen täl­lä aiheel­la on suun­nilleen yhtä omaperäistä kuin oma vinoilusi persuille.

   Jos saan tässä kysyä, minkä arvosanan muuten antaisit Suomen ja Ruotsin yhteiselle Nato-prosessille?

   1. Marinin hal­li­tus (SDP, vihreät, keskus­ta, vasem­mis­toli­it­to ja RKP)yhdessä pres­i­dent­ti Niin­istön kanssa vei Suomen Natoon oikeaan aikaan ja todel­la hienos­ti. Tuo teko jäi his­to­ri­aan suure­na tekona. Arvosanaksi antaisin ehdot­tomasti kiitet­tävän. Ruotsin eteen tehti­in se mikä oli tehtävis­sä ja Ruot­si tulee perässä.

    Mah­dol­lisille jos­sit­telijoille huo­maut­taisin että vain nyky­het­keen ja tule­vaisu­u­teen voi vaikut­taa joten keskustelu Natostakin kan­nat­taa suun­na­ta siihen mihin voidaan vielä vaikuttaa.

   2. Mikähän olisi ollut men­estys, jos Purra olisi men­nyt maan­itel­lut banaaneil­la Turkkia suo­peak­si Suomen Nato-jäsenyydelle.

   3. AKK: Kaverin voi jät­tää, kyl­lä se sieltä perästä tulee?

    Min­un moit­teeni eivät kohdis­tu Marinin hal­li­tuk­seen ( päin vas­toin) vaan koko Suomen kansaan.

    Nato-jäsenyys on hyvä ja kan­natet­ta­va asia. Mut­ta me kaik­ki kuolemme joskus, ja sil­lä istu­mal­la mielessä eivät pyöri kaik­ki ne saavute­tut jäsenyy­det her­rak­er­hois­sa, vaan se miten olemme kohdelleet ystäviämme ja läheisiämme.

    Nätisti sanoen: Tur­val­lisu­us on hyvä arvo, mut­ta sitä ei ole ollut tapana Suomes­sa tavoitel­la livahtele­mal­la ja syömäl­lä sanansa, vaan suo­raselkäisyy­del­lä ja huolen­pidol­la toisista.

  2. Tuskin Pent­ti Linko­laa voidaan pitää rasisti­na. Vähä ennen kuole­maansa Linko­la arvosteli perus­suo­ma­laisia kos­ka puolueen johto ja moni jäsen vähät­te­liv­ät ilmas­ton­muu­tos­ta. Linkolan kri­ti­ik­ki oli väestön kasvu mut­ta Perus­suo­ma­laisille tämä ei ole ongel­ma kun­han Suomen väk­iluku kas­vaa luonnollisesti.

 48. Huo­masin että Osmon kir­joi­tus sai huomio­ta laa­jem­minkin ja vaikutel­mak­si jäi että se sai ihmisiä myös ajat­tele­maan, ei vain huu­ta­maan maa­han­muut­to­vas­taisu­ut­ta ja öyhöt­tämään rasis­tis­es­ti. Ehkä se on alku kohti parempaa!?

  Poimin pari kohtaa niistä jot­ka nousi­vat esille ja joiden tulkin­nan näen usein aivan virheel­lisek­si tai vah­vasti liioitel­luk­si. Ensiksi:
  “On täysin mah­do­ton­ta, että kuka tahansa voisi halutes­saan muut­taa euroop­palaisi­in hyv­in­voin­ti­val­tioi­hin niiden sosi­aalietuuk­sista naut­ti­maan. Tuli­joi­ta olisi tul­vak­si asti, ja siihen ne hyv­in­voin­ti­val­tiot kaatuisivat.”

  Pidän tuo­ta ske­naar­i­o­ta täysin yliampu­vana jo nykyisen lain­säädän­töm­mekin poh­jal­ta ja lisäk­si epä­to­den­näköisenä toteu­tu­maan. Sitä voidaan pitää kyl­lä worst case ennus­teena, mut­ta ei mis­sään tapauk­ses­sa sel­l­aise­na joka on toden­näköi­nen. Sel­l­aise­naan se palvelee vain lähin­nä niitä poli­it­tisia tarkoituk­sia joil­la ruok­i­taan kseno­fo­bi­aa, mut­ta real­is­mia se ei ole. Yksi avain rak­en­tavalle keskustelulle on että keskustelu perus­tuu siihen mikä on toden­näkoisin ske­naario. Sitä­pait­si en ole tavan­nut sel­l­aista kehi­tys­tä ajavia, vaik­ka hal­la-aho­laises­sa pro­pa­gan­das­sa annetaankin ymmärtää että viher­vasem­mis­to sitä ajaisi. Ei ole ajanut, ei aja , eikä tule aja­maan. Sil­loin kun joku mainit­see että Suo­mi on koko maail­man sosi­aal­i­toimis­to tai että viher­vasem­mis­to sitä sel­l­aisek­si halu­aa on keskustelua mah­do­ton­ta jatkaa järkiperusteilla!

  Toisek­si:
  “Työperäistä maa­han­muut­toa mei­dän on otet­ta­va lähivu­osikym­meninä todel­la paljon, kos­ka suo­ma­laiset ovat päät­täneet lakkaut­taa kansansa lopet­ta­mal­la las­ten teon. Täl­lä syn­tyvyy­del­lä jokainen sukupolvi on kol­man­nek­sen edel­listä pienem­pi ja syn­tyvyys on pikem­minkin laskus­sa kuin nousus­sa. Kahdessa sukupolvel­la siis väk­iluku alle puoleen nykyisestä.

  Tämä kehi­tys ei lupaa hyvää Suomen kie­len säilymiselle.”

  Siitä olen samaa mieltä että työperäistä maa­han­muut­toa Suo­mi tulee tarvit­se­maan paljonkin, sitä ei päästä pakoon. Muut mah­dol­lisu­udet ovat todel­la epä­to­den­näköisiä mikäli halu­taan elin­ta­son säi­lyvän Suomes­sa edes suur­in­pi­irtein nykyisel­lä tasol­la. Väistämät­tömästä kehi­tyk­ses­tä huoli­mat­ta kiin­nit­täisin huomio­ta siihen mik­si suo­ma­lais­ten syn­tyvyys las­kee jatku­vasti. Olisiko­han syynä se uus­lib­er­al­is­mi jota kokoomus ajaa ja sen luo­mas­sa taloudel­lises­sa epä­var­muudessa. Kyl­lä nuoret ymmärtävät mitä tarkoit­taa kun jatku­vasti puhutaan työurista, osaamis­vaa­timusten kasvus­ta, rahas­ta, äitiys ja muiden tukien leikkaamis­es­ta, koulu­tuk­ses­ta leikkaamis­es­ta, laiskoista työt­tömistä, irti­sanomis­suo­jan heiken­tämis­es­tä, työt­tömyys­tur­van heiken­tämis­es­tä jne. Se tarkoit­taa epä­var­muut­ta ja sen myötä he joutu­vat miet­timään uskaltaako sen per­heen perus­taa ja han­kkia niitä lap­sia. Usein val­in­ta on että päätetään tin­kiä siitä lapsen han­k­in­nas­ta kun ei tiede­tä mitä tule­vaisu­us tuo tul­lessaan . Tule­vatko val­taan jot­ka leikkaa­vat tule­vaisu­ud­es­ta kuten kokoomus, per­sut, KD ja RKP nyt , vai kuin­ka käy. Olisiko varsinkin oikeis­to­laista sosi­aali ja talous­poli­ti­ikkaa kan­nat­tavil­la ja toteut­tavil­la peili­in kat­somisen paik­ka oikeasti miet­tiä sitä miltä tule­vaisu­us per­heen perus­tamisiässä ole­vien nuorten silmis­sä oikeasti näyt­tää. Siis muidenkin silmis­sä kuin niiden joil­la on varaa sijoitel­la lap­sil­isä pör­si­in ja osakesäästötileille. Se näyt­tää siltä että niitä lap­sia ei han­ki­ta, vaik­ka kuin­ka juh­la­puheis­sa essayahit ja orpot puhu­vat muuta.

  Mut­ta sitäkin kan­nat­taa miet­tiä mihin suun­taan Suomen kie­len ase­ma muut­tuu? Var­masti se johonkin muut­tuu, mut­ta ei se muu­tu lähellekään siinä suh­teessa kuin väestön tau­s­tat muut­tuvat kos­ka maa­han muut­ta­va väestö käy koulun­sa Suomes­sa ja opiskelee suomenkieltä kuten kaik­ki muutkin. Ei Suomen kie­len ase­maan tarvitse muut­tua vaik­ka suo­ma­lais­ten taus­ta muut­tuukin. Kehi­tyk­seen­hän voidaan aina vaikut­taa ja niin tul­laan tekemäänkin.
  Ainakin niiden jot­ka puhu­vat väestön­vai­h­dos­ta ja pelot­tel­e­vat islamin val­taa­van Suomen kan­nat­taa rauhoit­tua ja tutkail­la sitä mis­tä ne maa­han­muut­ta­jat oikein ovatkaan tulleet. Ja turkail­la niin että oikeasti ymmärtää mitä tilas­tot ker­to­vat. Tilas­to­jen mukaan­han Suomen pitäisi lähin­nä venäläistyä, viro­lais­tua tai ruot­salais­tua, ja viime vuosi­na ukrainalais­tua. Mut­ta eihän se niin mene kos­ka maa­han­muut­ta­jat suo­ma­lais­tu­vat ja oppi­vat vähitellen suomenkie­len, toinen polves­ta läh­tien jo äidinkie­lenään jne. Islam­i­foobikot ja rasis­tit tosin halu­a­vat nähdä asian toisin ja pelot­tel­e­vat tahal­laan kehi­tyk­sel­lä joka on lop­ul­ta hyvin epä­to­den­näköi­nen. Kyl­lä suomen kieli ja kult­tuuri tule­vat säi­lymään maa­han­muu­tos­ta huoli­mat­ta. Ja ne säi­lyvät aivan yhtä hyvin kuin ne ovat säi­lyneet amerikkalaistumisen/länsimaalistumisen pyörteis­sä sekä globaalin kap­i­tal­is­min ja anglis­min jaloissa.
  Ohes­ta voi päivit­tää käsi­tyk­sen­sä siitä keitä maa­han­muut­ta­jat oikeasti ovat. Siitä taita­vat puut­tua vielä ukrainalaiset joi­ta lie­nee Suomes­sa nyt n. 60000, mut­ta muuten vas­taa hyvin todel­lista tilan­net­ta jos ei uuden­m­paa tilas­toa löy­dy. Uhkaa­vatko he suomen kieltä?
  https://stat.fi/tup/maahanmuutto/maahanmuuttajat-vaestossa/ulkomailla-syntyneet.html

  1. Syn­tyvyys on pien­tä, kos­ka nuoret aikuiset joko par­i­u­tu­vat lyhy­taikaisi­in pätkä­suhteisi­in tai eivät par­i­udu ollenkaan. Taloudel­lisil­la kysymyk­sil­lä ei ole juurikaan merk­i­tys­tä. Toimia tilanteen kor­jaamisek­si on esitet­ty niukasti. Etelä-Kore­as­sa, jos­sa syn­tyvyys on alle 0,8:n, on sen­tään jo tar­tut­tu toimeen, vaikkakin vielä heikol­la menestyksellä. 

   Vierask­ielisiä asui Suomes­sa noin 20 000 vuon­na 1990 ja noin 496 000 vuon­na 2022. Kasvu on ollut kiihtyvää. Vaik­ka suo­mi olisi toinen tai kol­mas kieli, se ei ole äidinkieli.

   1. Muis­tut­taisin nim­imerkkiä Aika ajatel­la että suurin osa ulko­maalais­taus­taisia asuu Man­ner-Suomes­sa Uuden­maan maakun­nas­sa jos­sa tuo osu­us on pros­ent­teinä 14% eli lukuina 240 000 ja suurin ulko­maalais­taus­tais­ten osu­us on Helsingis­sä jos­sa asuu 100 000 ulko­maalais­taisia. Ahve­nan­maa asuu pros­en­tu­al­lis­es­ti eniten ulko­maalais­taus­taisia suh­teessa väk­iluku­un joka on pros­en­teis­sa 15%.Joten Suomen ulko­maalaisväestö on kokon­aisu­udessa keskit­tynyt Uudelle­maalle joka on Suomen vain 11 suurin maakun­ta pinta-alalta.

   2. Rahul Somani, vuo­den 2022 lopus­sa vierask­ielis­ten suh­teelli­nen osu­us oli suurin Van­taal­la, 25 %. Ehkäpä juuri Van­taal­la koti­maisia kieliä aidinkie­lenään puhu­vat jäävät ensim­mäisenä vähem­mistök­si, ellei kehi­tyk­sen suun­taa muuteta.

   3. Nim­imerk­ki Aika ajatel­lalle kom­ment­ti­na tuo­hon Van­taan vierask­ielis­ten osu­u­teen niin se on lukuina 48 147. Espoos­sa luku on 52 370. Joten ei ole mitään tilas­tol­lista näyt­töä siitä ettei Van­taal­la puhu­vien aidinkie­lenään ole­vien koti­mais­ten kiel­ten puhu­jat olisi enem­mistö tule­vaisu­udessa. Mil­lään kehi­tyk­sen mittareil­la en usko että pääkaupunkiseudun neljästä kaupungeista yhdessäkään vierask­ieliset oli­vat 30 vuo­den päästä enem­mistönä. Määrät ovat vielä niin pienet ja maa­han­muu­ton volyymit eivät ole niin suuria jot­ta enem­mistö vierask­ielis­ten osu­ud­es­ta saavutet­taisi­in 30 vuodessa.

   4. Kuu­lun sukupolveen (olen 61-vuo­tias), jolle las­ten han­kkimi­nen heti avi­o­li­iton aluk­si ja alle 30-vuo­ti­aana oli itses­tään selvyys. Ilok­semme meil­lä on jo lapsen­lap­si. Mut­ta julk­isu­udessa ja myös tut­tava­pi­iris­säni on ratkaisu­ja, jois­sa lap­si han­ki­taan tietois­es­ti yksin tai vaik­ka (nais)parisuhteeseen. Tätä on mielestäni turha kauhis­tel­la vaan tukea kaikkia per­he­muo­to­ja. Mik­si pitäisi epä­toivois­es­ti etsiä kump­pa­nia vain saadak­seen lapselleen isähah­mon perheeseen.

  2. Väistämät­tömästä kehi­tyk­ses­tä huoli­mat­ta kiin­nit­täisin huomio­ta siihen mik­si suo­ma­lais­ten syn­tyvyys las­kee jatku­vasti. Olisiko­han syynä se uus­lib­er­al­is­mi jota kokoomus ajaa ja sen luo­mas­sa taloudel­lises­sa epävarmuudessa.

   Min­ul­la ei omas­ta puolestani olisi mitään sitä vas­taan, että seli­tys olisi tämä — päin­vas­toin, se hivelisi omaa maail­manku­vaani — mut­ta pitäisi selvit­tää, onko taloudel­lisen epä­var­muu­den asteel­la ja syn­tyvyyske­hi­tyk­sel­lä jokin yhteys toisaal­ta kan­sain­välisessä ver­tailus­sa ja toisaal­ta his­to­ri­al­lises­sa ver­tailus­sa. Ehkä tätä on joku tutkinutkin.

   Tilas­to­jen mukaan­han Suomen pitäisi lähin­nä venäläistyä, viro­lais­tua tai ruot­salais­tua, ja viime vuosi­na ukrainalais­tua. Mut­ta eihän se niin mene kos­ka maa­han­muut­ta­jat suo­ma­lais­tu­vat ja oppi­vat vähitellen suomenkie­len, toinen polves­ta läh­tien jo äidinkie­lenään jne.Tilastojen mukaan­han Suomen pitäisi lähin­nä venäläistyä, viro­lais­tua tai ruot­salais­tua, ja viime vuosi­na ukrainalais­tua. Mut­ta eihän se niin mene kos­ka maa­han­muut­ta­jat suo­ma­lais­tu­vat ja oppi­vat vähitellen suomenkie­len, toinen polves­ta läh­tien jo äidinkie­lenään jne.

   Niin. Esimerkik­si Kar­jalan kan­nakselta lähtemään joutuneet venäjänkieliset suvut ovat mon­es­sa tapauk­ses­sa assim­iloituneet aivan täysin vain paris­sa sukupolves­sa. Esimerkik­si isäni suku niin, että itse osaan koko venäjästä enää aakkoset ja muu­ta­man irtosanan, siskoni ei senkään ver­taa. Eikä Hämeen­lin­na ole sen venäläishenkisem­pi kuin muutkaan Suomen kaupun­git, vaik­ka sinne ja sen ympäristöön asutet­ti­in näitä venäjänkielisiä, aiem­man elämän­sä usein täysin keskenään eläneitä evakko­ja yhdessä rysäyk­sessä use­ampi tuhat.

   PS (ei se puolue): ilmaisu “suomen kieli” kir­joite­taan noin, siis pienel­lä alkukir­jaimel­la ja sanali­itok­si eikä yhdys­sanaksi. Suomen kieliä isol­la S:llä lienevät ainakin ne viisi kieltä, jot­ka kuu­lu­vat Koti­mais­ten kiel­ten keskuk­sen toimi­alaan, eli suo­mi, ruot­si, saame, romanikieli ja viittomakieli.

   1. Ehkäpä Suomes­sa oli assim­iloivampi yhteinäiskult­tuuri 1990-luvulle saak­ka. Miten pysy­isimme samaan, jos net­tomaa­han­muut­to on samaa luokkaa kuin syn­tyvyys (noin 40 000 vuodessa)?

   2. Ain­oa syy syn­tyvyy­den lasku­un taloudelli­nen epä­var­muus ei tietenkään ole, vaan siihen vaikut­taa kaik­ki mitä ympäril­lämme tapah­tuu. Tietyt asi­at vain ohjaa­vat syn­tyvyyt­tä tiet­tyyn suun­taan, mut­ta toki vain rajal­lis­es­ti kukin. Jos ihmiset halu­taan vaan palvele­maan talout­ta eikä talout­ta palvele­maan ihmisiä niin kierre on valmis. Jos putoat muiden kyy­dis­tä talouden ora­van­pyörästä sik­si että kas­vatat lap­sia niin tok­i­han se pistää hark­it­se­maan mon­tako las­ta sitä uskalt­taa han­kkia. Jotkut vielä jatku­vasti muis­tut­tel­e­vat että kotiäi­tien pitäisi men­nä nopeasti töi­hin, soimaa­vat per­heitä jois­sa on use­ampia lap­sia muiden varoil­la eläjik­si jne. Ei nykyi­nen ego­isti­nen ja hedo­nis­mia korosta­va ilmapi­iri ainakaan syn­tyvyyt­tä lisää. Voi toisaal­ta miet­tiä mik­si sitä syn­tyvyyt­tä kai­vataan jos per­heet eivät sitä itse halua. No sitä kai­vataan sik­si että talous ei taan­tu­isi ja ikuinen kasvu voisi jatkua. Ihmi­sistä on tehty taval­laan talouden orjia ja resursse­ja joi­ta sit­ten siir­tyvät maa­pal­lol­la paikas­ta toiseen tarpei­den mukaan. Kyseessä ei ole mikään salali­it­to vaan kap­i­tal­is­mi­in liit­tyvä väistämätön kehi­tys mikäli kehi­tys­tä ei tietois­es­ti halu­ta ohja­ta muuhun suuntaan.

    Annoit hyvän esimerkin siitä kuin­ka assim­iloi­tu­mi­nen tapah­tuu ja niin tulee tapah­tu­maan jatkos­sakin. Hienoa että meitä suo­ma­laisia on lähtöisin niin Venäjältä kuin mis­tä muual­ta tahansa. Suo­ma­laisu­us ei ole siitä mihinkään hävin­nyt, eikä häviä. Muut­tunut se on mut­ta kuka kaipaa siihen mitä Suo­mi oli vaik­ka 100 vuot­ta tai vaik­ka vaan 50 vuot­ta sit­ten, saati­ka 1800-luvun puolel­la? Tuskin­pa kukaan, eivät oikeasti edes etnona­tion­al­is­tit vaik­ka kansal­lis­ro­man­ti­ikan ja fasis­min hengessä jotain van­haa Suomea haikailevatkin. 

    PS. suomen kieli meni välil­lä yhteen ja välil­lä erik­seen kun kir­joit­te­len näitä melko lonkalta. Sen ver­ran lip­suu nykyään kieliop­pikin, etteivätköhän ainakin per­sut ole koh­ta kim­pus­sa ja väitä hait­ta­maa­han­muut­ta­jak­si. Kuu­lu­uhan ainakin se että osaa virheetön­tä suomea ja omaa suo­ma­laiset suku­ju­uret jot­ka ulot­tuvat ties minne, siihen että voi olla suo­ma­lainen joi­ta ei nimitel­lä ainakaan rasis­tis­es­ti. Vai mitä sanovat persut?😎

  3. ““On täysin mah­do­ton­ta, että kuka tahansa voisi halutes­saan muut­taa euroop­palaisi­in hyv­in­voin­ti­val­tioi­hin niiden sosi­aalietuuk­sista naut­ti­maan. Tuli­joi­ta olisi tul­vak­si asti, ja siihen ne hyv­in­voin­ti­val­tiot kaatuisivat.”

   Pidän tuo­ta ske­naar­i­o­ta täysin yliampu­vana jo nykyisen lain­säädän­töm­mekin poh­jal­ta ja lisäk­si epä­to­den­näköisenä toteu­tu­maan. Sitä voidaan pitää kyl­lä worst case ennus­teena, mut­ta ei mis­sään tapauk­ses­sa sel­l­aise­na joka on toden­näköi­nen. Sel­l­aise­naan se palvelee vain lähin­nä niitä poli­it­tisia tarkoituk­sia joil­la ruok­i­taan kseno­fo­bi­aa, mut­ta real­is­mia se ei ole.”

   Yliampu­va tai ei niin on erit­täin tärkeä sanoa tämä välil­lä ääneen. Todel­la monille on epä­selvää, minä mukaan lukien, kuin­ka laa­jamit­taista maa­han­muut­toa vihreis­sä kan­nate­taan. Mieliku­va avoin­ten rajo­jen poli­ti­ikkaa kan­nat­tavista vihreistä voi olla yksi tek­i­jä, joka vaikut­taa siihen, että ääni menee muille puolueille.

   1. Olisi myös ker­rankin kiva kuul­la mil­laisia rajoituk­sia maa­han­muut­toon vihreät sit­ten oli­si­vat valmi­ita aset­ta­maan. Tois­taisek­si silmi­i­ni on sat­tunut vain halu­ja eri tavoin entis­es­tään höl­len­tää rajoituk­sia ja jopa myön­tää oleskelulu­pa niille, jot­ka ovat kiel­tei­sistä tur­va­paikkapäätök­sistä huoli­mat­ta lait­tomasti jääneet maahan.

  4. Palaan aiem­paan väit­teeseesi NATO-jäsenyy­destä: Pää­tok­sen teki Suomen Kansa mielipi­demit­tauk­ses­sa. Sen jäl­keen puolueet ja pres­i­dent­ti läh­tivät hoita­maan asian toimeen­panoa. Esim. San­na Marin ja Niin­istökin vas­tus­ti­vat asi­aa vielä tam­miku­us­sa 2022.

   1. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Real­is­tille tuo­hon romani asi­aan. Romanei­den his­to­ria Suomes­sa on kuten aivan oikein sanoit 500 vuot­ta mut­ta voin väit­tää että tuo inte­graa­tio ja sopeut­tamis­pros­es­si alkoi vas­ta 1960-luvul­la. Se syy mik­si romeil­la on korkea rikos­rek­isteri johtuu siitä että heille ei ole annet­tu sel­l­aisia mah­dol­lisuuk­sia saa­da koulu­tus­ta jol­la pääsee työelämään. Suosit­te­len luke­m­ana Suomen romanei­den historiaa.Se ker­too paljon enem­män kuin yleiset ennakkolu­u­lot ja myytit.

 49. > Jos joku tulee Suomeen tois­es­ta EU-maas­ta – vaikka­pa Bul­gar­i­as­ta – hän ei ole oikeutet­tu Suomes­sa työt­tömyys­tur­vaan tai mui­hinkaan tulon­si­ir­toi­hin, vaan saa ne koti­maas­taan, jos saa. Voi kuu­lostaa raa’alta, mut­ta samoin pitäisi kohdel­la EU:n ulkop­uolelta tule­via, jot­ta töi­hin tule­vat tuli­si­vat todel­la töi­hin. Bul­gar­i­as­ta Suomeen muut­tanut pääsee jonkin ajan kulut­tua suo­ma­laisen sosi­aal­i­tur­van piiri­in. Mik­sei sama menet­te­ly sopisi Inti­as­ta tulevalle?

  Mitä Osmo täl­lä tarkoi­tat? EU:n sosi­aal­i­tur­va-ase­tuk­sen nojal­la (883/2004) EU-kansalaisen sosi­aal­i­tur­va määräy­tyy työsken­te­ly­maan mukaan. Jos siis Bul­gar­i­alainen tulee töi­hin suo­ma­laiselle työ­nan­ta­jalle (huom! ei vält­tämät­tä Suomeen), niin hänen sosi­aal­i­tur­vansa siir­tyy Suomen vas­tu­ulle. Hän on siis välit­tömästi, ensim­mäis­es­tä työpäivästä alka­en, oikeutet­tu täs­mälleen samaan sosi­aal­i­tur­vaan kuin muutkin suomalaiset.

  Ja näin­hän se pitääkin olla. Muuten­han olisi kan­nat­tavaa tuo­da työn­tek­i­jöitä jostain halvem­mas­ta EU-maas­ta ja/tai mak­sat­taa osa palka­s­ta jonkin toisen maan sosi­aal­i­tur­vana. Tämä tek­isi kah­den ker­roksen väkeä työ­markki­noille, mitä EU-ase­tuk­sel­la hyvin tehokkaasti estetään.

  1. Hän on oikeutet­tu lap­sil­isään ollessaan töis­sä, mut­ta jos hän ensim­mäisen työpäivän jäl­keen pää­tyy työt­tömäk­si, hänen työt­tömyys­tur­vansa mak­se­taan Bulgariasta.

   1. Jos asuin­val­tio on sama kuin työn­teko­val­tio (eli bul­gar­i­alainen muut­taa Suomeen), niin sil­loin kyl­lä käsit­tääk­seni työt­tömyys­tur­vakin tulee Suomelta kyseisen ase­tuk­sen nojalla.

    Ei kai Bul­gar­ia mak­sa työt­tömyys­tur­vaa Suomeen. Työt­tömyys­tur­va­han ei ole kytkök­sis­sä kansalaisuuteen.

    EU-ase­tuk­sen mukaan Bul­gar­ia mak­saisi työt­tömyys­tur­van vain, jos kyseisen ihmisen asuin­paik­ka on Bulgariassa.

    Tietysti tilanne on byrokra­t­ian kannal­ta mutkikkaampi, jos oikeasti työt­tömyys alkaa ensim­mäisen työpäivän jäl­keen, kos­ka sil­loin Migri tuskin on ehtinyt rek­isteröidä kotikun­taakaan, mut­ta tämä on sivuseikka.

    Eri­tyis­es­ti EU-ase­tuk­sen tavoite on pitää huoli esim. ansiosi­don­naisen työssäoloe­hdon katkea­mat­to­muud­es­ta, eli jos bul­gar­i­alaisel­la työn­tek­i­jäl­lä on riit­tävän pitkä työhis­to­ria, niin ansiosi­don­naisen työssäoloe­hto täyt­tyy katkea­mat­tomana myös Suomes­sa, vaik­ka työu­ra Suomes­sa ei riit­täisi, kos­ka myös Bul­gar­i­as­sa teh­dyn työn työt­tömyys­vaku­u­tus huomioidaan.

 50. Hs mukaan Ryd­man on irti­sanoutunut sel­l­ais­es­ta rasis­mista kuin se per­in­teis­es­ti on ymmär­ret­ty. Minä olisin samoil­la lin­joil­la oman ajat­telu­ni tiimoilta.

  Ote­taan esimerkik­si Purran ”jätesäk­ki” lausun­to. Hän­hän ei ole sitä pyy­del­lyt anteek­si. Mik­si pyytelisikään. Purra on tuos­sa esit­tänyt kuvain­no­lis­es­ti yhdel­lä sanal­la mitä hän ajat­telee burkhaan pukeu­tuneen naisen oikeuk­sista perhe/uskonnollisessa yhteisössä. Onko Purral­la ken­ties joku aja­tusvirhe ilmaisussaan.

  1. Hän oli kuitenkin eri­tyisen vihainen siitä, että tämä nainen oli otet­tu töi­hin kir­jas­toon. Ei istu yhteen seli­tyk­sen kanssa.

   1. Purran kir­joituk­sen kär­ki ei ollut tuon naisen palkkaamises­sa, vaan suo­ma­laista sivistys­tä ja lib­er­aalia kat­so­mus­ta edis­tävän kir­jas­ton päämäärän ja toisaal­ta pukeu­tu­misen kaut­ta selvästi alis­te­tus­sa ase­mas­sa ole­van naisen rinnastus.
    Saa­han tämän sanoa?

   2. Osmolle huo­maut­taisin, että kir­jas­toa jotkut pitävät suo­ma­laisen sivistyk­sen kehtona.
    Ottaen huomioon, että Purra on pesunkestävä fem­i­nisti, niin voin kuvitel­la, että suu­tut­taa jos tuol­laises­sa paikas­sa voi esi­in­tyä Tale­ban ja ISIS hallinto­jen vaa­timien pukeu­tu­mis­sään­tö­jen mukaan (mus­ta burkha). Vaa­timushan kos­kee vain naisia. Voidaan ajatel­la, että suo­ma­lainen yhteiskun­ta on antanut hil­jaisen hyväksyn­nän täl­laiselle toimin­nalle. Iranin tilan­net­ta en ole seu­ran­nut, mut­ta eikö siel­läkin ole kiista jostain nais­ten pukeutumissäännöstä.

   3. Minä sain kanssa sen käsi­tyk­sen että Purraa ärsyt­ti pukeu­tu­misen lisäk­si ennen kaikkea se että nainen oli kir­jas­tossa töis­sä. Täl­lainen suvait­se­mat­to­muus pais­taa läpi.

  2. Ker­rotko sit­ten miten rasis­mi on per­in­teis­es­ti ymmär­ret­ty? Rasis­mille löy­tyy kyl­lä määritelmä , joka löy­tyy mm. Punaisen ristin sivuil­ta, mut­ta ei per­in­teiselle rasis­mille erik­seen. Jos jotain saan arva­ta niin per­in­teisel­lä rasis­mil­la tarkoite­taan sitä mitä väki­val­taa siir­tomaa isän­nät, Bel­gian Leopold? esimerkkinä, har­joit­ti­vat Afrikas­sa ja mitä jenkit USA:n etelä­val­tiois­sa orjilleen ja muu­ta vastaavaa.

   Purra esit­ti lauseessaan mitä hän ajat­telee burkhaan pukeu­tuneesta nais­es­ta, ei naisen oikeuk­sista. Vain rasis­tis­ten lasien läpi kat­soen voi asian tulki­ta toisin. Purraa selvem­min ei omaa rasis­mia voi enää ilmaista muu­ta kuin kuvaile­mani per­in­teisen rasis­min keinoin. Eikä Purral­la var­maan mitään aja­tusvirhet­tä ollut ilmais­us­saan, hän ilmaisi ajatuk­sen­sa juuri niin rasisti asian ilmaisee.

   1. Mon­elta mus­tas­ta säk­istä närkästyjältä ilmeis­es­ti puut­tuu ns. mus­tan huumorin tyylitaju. 

    Mus­ta huumori tai hirte­hishu­umori on huumorin, kome­di­an ja sati­irin laji, jos­sa nor­maal­isti vakav­ina ja traag­isi­na pidet­tyjä asioi­ta käsitel­lään humoris­tis­es­ti tai sati­iris­es­ti. Mus­taa huumo­ria käytetään yleis­es­ti kir­jal­lisu­udessa, teat­teris­sa ja eloku­vis­sa. Mus­ta huumori kuvaa groteskein keinoin maail­man absur­di­ut­ta, paradok­saal­isu­ut­ta ja jul­muut­ta yksilön näkökannal­ta. ‑Wikipedia

   2. AKK lle huo­maut­taisin, että rasis­mi on teko­ja. Rasisti voi olla myös aja­tusten perus­teel­la. Mut­ta jot­ta toista henkilöä voi väit­tää rasis­tik­si niin tarvi­taan teko­ja. Ryd­manin tapauk­ses­sa tämä ei täy­ty. Yksi­ty­isvi­estien sisältö ei ole todistusaineistoa.
    Purran tekemi­sistä en paljoa tiedä, mut­ta eiköhän häneltäkin puu­tu rasis­tiset teot. Maa­han­muu­ton vas­tus­t­a­mi­nen ei ole rasis­mia. Minus­ta Yhdys­val­ta­lainen käytän­tö todis­tu­saineis­ton mitätöin­nistä on hyvä. Siel­lä koko todis­tu­saineis­to voidaan heit­tää roski­in, jos todis­tu­saineis­tos­ta löy­tyy yksikin tekaistu syytös. Purran tapauk­ses­sa näyt­tää ole­van useitakin tekaistu­ja syytöksiä.
    Lähtisin siitä, että kun hal­li­tus on ottanut rasis­min vas­taisen toimin­nan ohjen­uo­rak­si niin asia on lop­pu­unkäsitel­ty. Jos rasis­tisia teko­ja ilme­nee niin sil­loin­han hal­li­tu­so­hjel­maa on rikot­tu ja min­is­teriu­ra tai jopa puolueen hal­li­tus­taival päättyy.

   3. Marinin hal­li­tus (SDP, vihreät, keskus­ta, vasem­mis­toli­it­to ja RKP)yhdessä pres­i­dent­ti Niin­istön kanssa vei Suomen Natoon oikeaan aikaan ja todel­la hienos­ti. Tuo teko jäi his­to­ri­aan suure­na tekona. Arvosanaksi antaisin ehdot­tomasti kiitet­tävän. Ruotsin eteen tehti­in se mikä oli tehtävis­sä ja Ruot­si tulee perässä.

    Mah­dol­lisille jos­sit­telijoille huo­maut­taisin että vain nyky­het­keen ja tule­vaisu­u­teen voi vaikut­taa joten keskustelu Natostakin kan­nat­taa suun­na­ta siihen mihin voidaan vielä vaikuttaa.

   4. Mus­taan huumori­inkin kuu­lu se että sen esitetään niin että se ymmär­retään heti myös huumorik­si. Oman rasis­min pukem­i­nen mus­taan huumori­in ei ole mus­taa huumo­ria, vaan puh­das­ta rasis­mia. Kän­nis­sä ja läpäl­lä on jo niin kulunut seli­tys, ettei rasis­mia kan­na­ta enää sen alle yrit­tää piilottaa.

    Sanat ja kir­joituk­set ovat myös teko­ja ja niitä Purral­la riit­tää. Ja kun ne ne ovat olleet tois­tu­vasti rasis­tisia, eikä Purra ole niistä irti­sanoutunut saati­ka ilmoit­tanut puolueen­sa irtau­tu­van kaiken­lais­es­ta rasis­mista ulostu­lois­saan ja muus­sa toimin­nas­saan, niin asi­a­han on aivan selvä. Mihinkäs se rasis­mi olisi sil­loin per­su­ista hävinnyt.

    Rasis­mia ei ole muuten mainit­tu hal­li­tu­so­hjel­mas­sa lainkaan, joten ei sitä voi siltä osin rikkoakaan vaik­ka käyt­täy­ty­isi kuin­ka rasistisesti.

    En olisi uskonut että ihmiset vielä 2020-luvul­lakin puo­lus­tel­e­vat selvää rasimia ja että niinkin paljon suomes­ta löy­tyy tuon tunkkaisen aat­teen kan­nat­ta­jia. Eikö his­to­ria ole heitä opet­tanut vai lumoaako fasis­mi tosi­aan niin ettei siitä pääse eroon kun mes­tari koukuttaa.

  3. Purra puhui mus­tas­ta säk­istä. “jätesäk­ki” on näi­den vääris­telijöi­den keksin­töä, mikä ker­too enem­män heistä kuin Purrasta.

 51. Kiitos Osmo sin­ulle omi­nai­sista pun­ni­tu­ista ja prag­maat­ti­sista ajatuk­sista , jot­ka kuvaa­vat Set­suanin hyvä ihmi­nen- prob­lemati­ikkaa, joka muuten kir­joitet­ti­in maan­paos­sa, vieläpä Skan­di­navi­as­sa , viimeis­telti­in Suomes­sa, ainakin Wikipedi­an mukaan. 

  On selvää, että maamme sosi­aalietu­usjär­jestelmä on pirun­nyrk­ki, joka olisi hyvä purkaa. Mik­sipä mallia ei sit­ten sovel­let­taisi ainakin aluk­si maa­han­muut­ta­jien lisäk­si myös pitkäaikaistyöttömiin? 

  Perus­suo­ma­laiset perustel­e­vat kan­to­jaan sil­lä, mitä Ruot­sis­sa ja Tan­skas­sa tapah­tuu ( juuri nois­sa mais­sa itseasi­as­sa Brecht näytelmään­sä kir­joit­ti). Tässähän on se ongel­ma , että maa­han­muut­ta­javäestön määrä on ihan eri suh­teessa ver­rat­tuna Suomeen ja että haitoista huoli­mat­ta ne ovat kokon­aisu­udessaan erit­täin toim­intakyky­isiä val­tioi­ta. Samaan tapaa­han tääl­lä on demon­isoitu Ruotsin koronal­in­jaa , vaik­ka epi­demi­an aikainen ylikuolleisu­us oli meitä pienem­pää . Var­maan me vai­h­taisimme yleisen taloustilanteemme/ vel­ka-asteen noiden val­tioiden kanssa.

  “Hait­ta­maa­han­muut­to” on PS:n vil­jelemä käsite. Nyt vaan on niin, että ei ole ole­mas­sa hai­ta­ton­ta maa­han­muut­toa. Ei ole myöskään ole­mas­sa hai­ta­ton­ta maanvil­jelystä, lääke­hoitoa , kirur­gista toimen­pidet­tä , päi­htei­denkäyt­töä tai ener­giantuotan­toa, esimerkik­si. Kyse on tässä, kuten muus­sakin ihmisen toimelia­su­udessa hait­ta / hyö­ty­suh­teesta ja hait­to­jen hal­li­nas­ta ja havainnoinista . 

  On ilmeistä, että noiden maid­en Suomea parem­pi taloudelli­nen men­estys perus­tuu osaltaan ja
  paljolti maa­han­muut­toon. Se tuskin on pelkästään maa­han­muut­ta­jien työhön perus­tu­vaa vaan kyl­lä tiety­nasteisel­la monikult­tuurisu­udel­la on muutenkin dynamisoi­va vaiku­tus, haittoineenkin . 

  Vai­h­dan kol­man­nelle koti­maiselle: “No pain, no gain” sano amerikkalainen täl­lä melko kol­man­nel­la koti­maisel­la . Tuo yhteiskun­tana on tästä erään­lainen todiste, sen val­tapi­iris­sä tai riip­pu­vaise­na on suuri osa maail­mas­ta niin taloudel­lis­es­ti, kult­tuuris­es­ti kuin soti­laal­lis­es­tikin, minkä nyt jo pitäisi olla Naton ja Ukrainan sodan myötä selvää perussuomalaisellekin. 

  Tuo USA:han on val­tio, jos­sa maa­han­muut­ta­jat ja hei­dän jälkeläisen­sä ovat val­las­sa ja kukin siir­to­laisaal­to tuonut sinne omat vivah­teen­sa. Kaiken lisäk­si osa heistä tuoti­in sinne väk­isin , orjik­si ja sen takia meil­lä on mm. blues, soul , jazz , rock ja rap. Euroop­palaiset toi­vat sinne mm. mafi­an ja suo­ma­lais­ten osana oli ymmärtääk­seni kun­nos­tau­tua ammat­tiy­hdis­tys­toimin­nas­sa, jota pide­tään siel­lä var­maankin repub­likaanien piiris­sä suurem­pana syntinä. “Perusamerikkalaiset” eli alku­peräiskansa on kyl­lästet­ty alko­ho­lil­la ja ajet­tu reser­vaat­tei­hin . Ehkä näin käy per­suillekin, kun tänne niin halu­a­vat tuo­da maa­han vain korkea­palkkaisia ammat­ti­laisia. Voihan se olla , että paisunut IT ‑Intialais­peräi­nen suo­ma­laisväestö pohtii 20–30 v kulut­tua , mitä tehdä viinaan ja diese­lau­toi­hin menevien ja mukavu­u­den­haluis­ten ja huonos­ti pär­jäävien perus­suo­ma­lais­ten sosi­aal­i­tur­valle. Tuo viinal­la kyl­lästämi­nen­hän on kyl­lä ihan oma­toimi­nen kärkipro­jek­ti ja siinähän nämä PS ja kokoomus ovat yhteisel­lä asial­la vapaut­taes­saan hano­ja. PS:llä on tähän hyvä kärki­man­neki­i­ni EU — par­la­men­tis­sa. Hänel­lä on muuten melko mit­ta­va rikostaus­ta — voitaisi­inko jotenkin sopia ‚että pysyy Brys­selis­sä tai lähetetään Hondurasiin. 

  Perus­suo­ma­lais­ten analysoimises­sa on mielestäni liiak­si juu­tut­tu rasis­mi­in ja sen määrit­te­lyyn. Tämä liike on ytimeltään nyky­olois­sa pelkoon ja sen vastin­par­itun­teeseen eli vihaan perus­tu­va puolue- todel­lisu­us­pakoinen “älä koskaan ikinä muu­tu”- liike. Jos se olisi aiem­min ollut val­las­sa, me emme olisi EU:ssa ja sitä myöten emme Nato:ssa. Meil­lä ei olisi vihreää siir­tymää, tuulimyl­lyjä, olisimme kiin­ni kivi­hi­ilessä, maakaa­sus­sa ja turpeessa / eli mökki­järvet sameina. Olisimme Putinin sylis­sä. PS on sitä mieltä , että maamme on liian kun­ni­an­hi­moinen vihreässä siir­tymässä. Tuo kun­ni­at­to­muus läpäisee puolueen . Mikä vas­tus­tus nousikaan , kun Al ‑Holista palautet­ti­in muu­ta­ma nainen ja lap­si , oman maan kansalaisia . Silti odote­taan ‚että muut , paljon heikom­mat val­tiot otta­vat vas­taan omiaan. 

  Silti on selvää , että maa­han­muut­toa sekä tarvi­taan ‚että sitä pitää jotenkin hal­li­ta ja yhteiskun­nan sopeu­tu­miskyvyl­lä on rajansa, tosin on vaikea määritel­lä , mikä tuo raja on. Syn­tyvyys huomioiden tääl­lä on syvenevä ihmisali­paine , läh­es tyhjiö, ihan elinkelpoises­sa maas­sa ja jotenkin se tulee täyt­tymään. Mielu­um­min siis hal­li­tusti kuin hal­lit­se­mat­tomasti , hait­to­ja hal­liten . PS:ten asenne vain hait­taa tämän toteut­tamista, kun­ni­at­to­muudessaan. On myös selvää, että pait­si että maa­han­muut­ta­jan täy­tyy kotoutua, myös kan­ta­suo­ma­laisen pitää sopeu­tua pitäen kiin­ni tiety­istä rajoista. Ja on hyvä muis­taa , että se mik­si suo­ma­laisu­u­den miel­lämme on paljolti jo nyt tuon­ti­tavaraa ja perusuo­ma­laisu­us eri­toten varsin fik­ti­ivi­nen luomus. 

  Stadi­laise­na ( vaik­ka kir­joi­tan tätä Pielisen saa­res­sa) on jo ihan ilmeistä , silmät auki pitämäl­lä, että emme pär­jäisi ilman maa­han­muut­ta­jien panosta. 

  Human­i­taari­nen maa­han­muut­to on eet­ti­nen ja käytän­nölli­nen ongel­ma osin ratkaise­ma­ton, mut­ta niin­hän kaik­ki oleel­liset ihmisen ongel­mat ovat. Emme voi oman kun­ni­al­lisu­u­den nimis­sä siitä kieltäy­tyä . Toisaal­ta on niin, että mitä suurem­pi tarve yksilöl­lä on siihen , sen toden­näköisem­min hän on trau­ma­ti­soitunut niin , että kotou­tu­mi­nen on vaikeaa ja vaatii paljon resurssia , jos sitä ei ole tar­jol­la, ei se yksiselit­teis­es­ti ole hyödyllistäkään.

  Mata­lan syn­tyvyy­den paradok­sista. Suomes­sa on maail­man­laa­juis­es­ti arvioiden erit­täin hyvät etu­udet syn­tyvyy­den tukemisek­si, silti syn­nyt­tämi­nen ei toteudu. Oma arvauk­seni syistä: Maamme ei ole henkises­ti lap­si- tai nuoriys­tävälli­nen , tuo kävi räikeästi ilmi korona­toimien yhtey­dessä. Henkistä läs­näoloa pyritään kor­vaa­maa taloudel­lisil­la palkin­noil­la ja eihän se toi­mi. Sama tois­tuu usein maa­han­muut­ta­jien yhtey­dessä, taloudel­lisia tukia ehkä saa helpom­min , kuin henkistä/ sosi­aal­ista läs­näoloa ja osal­lis­tamista — ei toimi.
  Oman maus­teen­sa tuo ongel­maan se, että kult­tuurimme edel­lyt­tää yksilöltä jotain eri­ty­istä: opiskele­maan aka­teemis­es­ti ja mah­dol­lisem­man nopeasti, löytämään ja ole­maan itsen­sä ja uus­lib­er­al­is­min peri­aat­tei­den mukaises­ti jokainen­han voi olla mitä halu­aa , jos tarpeek­si yrit­tää ( ja markki­na määrää). Pohjim­mil­taan tuo on hyvin jul­ma ympäristö kasvulle , eikä siihen etsin­tään ja yrit­tämiseen lap­si mah­du — eikä mar­jan­poim­inta kiin­nos­ta. Ehkä tässä olisi yksi opin paik­ka niiltä maa­han­muut­ta­jil­ta ja hei­dän kult­tuuril­taan , jot­ka tänne tulevat.

  1. Hieno kir­joi­tus ja tas­apain­oista ajat­telua. Kom­ment­tei­hin ei tietysti kaik­ki san­ot­ta­va mah­du, ja sik­si tulee yksinker­tais­tet­tua kuin huomaamatta.

   Pari huomio­ta: poli­it­tisen näke­myk­sen kut­sum­i­nen kun­ni­at­tomak­si ei ole oikein reilua. Siinä tulee leiman­neek­si jonkin tahon, jol­la on yhtä hyvä oikeus mielip­i­teeseen­sä kuin toisellakin. 

   Konkreet­tise­na esimerkkinä al-Hol on huono, perus­suo­ma­laisil­la tuskin oli päätösten kanssa tekemistä ja Suomen lin­ja oli kotiut­tavampi kuin mon­en län­si­maan. Oli­vatko nekin sit­ten kun­ni­at­to­mia? Aika mon­es­sa maas­sa äid­it ovat olleet rikos­tutkin­nan kohteena, mut­ta meil­lä jo unohtuneet.

   Vaik­ka Ruot­si ja Tan­s­ka ovat epäilemät­tä myös hyö­tyneet maa­han­muu­tos­ta, siel­lä on jostain syys­tä alet­tu muut­taa lin­jaa. Ei kai voi olla mitään outoa siinä, että tois­t­en koke­muk­sista ote­taan oppia ja koite­taan vält­tää pahim­mat erheet.

   1. Kiitos kan­nus­tuk­ses­ta.

    Avaan tuo­ta kun­ni­at­to­muut­ta. PS toitot­taa sitä, että Suomen ei pidä olla liian kun­ni­an­hi­moinen esimerkik­si vihreässä siir­tymässä vaik­ka teol­lisu­uskin pain­ot­ti sitä , että saamme noista tavoit­teista lop­ul­ta kil­pailue­t­ua. Minkälaisen muun val­tion, kuin Suomen tulisi olla etulinjassa ? 

    Vm / PS :n pj:n suosikkieläin on tuo ves­imäyrä , joko sat­tumoisin on myös Steve Ban­non­in suosik­ki . Hänen vetoaa eri­tyis­es­ti se , että mes­imäyrä “ei väl­itä paskaakaan. ” Mes­imäyrää on kuvail­tu myös yhdek­si maail­man aggres­si­ivisim­mista eläimistä. Itse en näe tuol­laises­sa asen­teessa mitään kun­ni­al­lista, mut­ta joku muu voi kai sen selit­tää ja kokea toisin. 

    On tot­ta , että kunn­ian — käsite on ongel­malli­nen ja sen nimis­sä on tehty paljon pahaa , kuten myös uskon­to­jen ja tieteen. Län­si­mais­sa tuo­ta käsitet­tä jnkv. väl­tel­lään ja puhutaan kai mielu­um­min ja laimeam­min arvoista. Joi­hinkin maa­han­muut­ta­ja kult­tuurei­hin liit­tyy kun­ni­akäsit­teen alle alis­tamista , väki­val­taa , jopa murhia, jot­ka ovat tietysti ovat asioi­ta, jot­ka tulisi kar­sia pois. Toisaal­ta meil­lä kan­ta­suo­ma­laisil­la ovat melko yleisiä jos­sain määrin saman­laisen pros­essin kaut­ta tapah­tu­vat mus­ta­sukkaisu­us­murhat , jopa per­he­murhat , jot­ka yleen­sä tapah­tu­vat humalassa. 

    Yksi ongel­ma ehkä meis­sä on , että emme pysty sanoit­ta­maan kunn­ian ‑käsitet­tä arvolib­er­aalis­sa yhteiskun­nas­samme , emmekä siten koke­maan sitä yhteiskun­taa ylläpitävänä voimana. Min­ul­takin onnis­tuu parem­min määritel­lä kun­ni­at­to­muus , kuin kun­nia. Markki­nal­ib­er­aal­isu­us tar­joaa tuon tilalle pin­nal­lisia tren­de­jä kulu­tus­tarpei­ta , jot­ka ovat pakono­maisia , ja se on tuot­taa voit­to­ja , mut­ta tuhoaa maailmaa. 

    Ei ole sat­tumaa, että katu­jengien kohteena ovat kuvausten perus­teel­la juurikin nuo trendikkäät kunn­ian korvikkeet , eli ryöste­tyk­si tule­vat esim. merkkilenkkar­it , ikoniset vaat­teet tai kel­lot ja kän­nykät. Nuorten väki­val­taan liit­tyy osana myös usein rit­u­aalise­na nöyryy­tys ja häpäisem­i­nen- siis kunn­ian vas­tatunne . Kun katu­jengeis­sä on maa­han­muut­ta­jataus­taisia nuo­ria, voidaan tode­ta, että sopeu­tu­mi­nen kult­tuuri­imme on kesken . 

    Todet­takoon, että nämä Riika (VM) ja Jus­si (puhemies) ovat sat­tumoisin alko­holis­tiper­heen lap­sia. Luulen ‚että osa hei­dän vihas­taan kumpuaa tuol­ta. Ovat silti päässeet eteen­päin elämässään taval­laan, mut­ta arvioni mukaan sopeu­tu­mi­nen on sil­lä taval­la kesken , että eivät ole virkoi­hin­sa sopivia. Pikem­minkin tuo­hon trau­ma­ti­soi­tu­miseen voi liit­tyä riske­jä . Islamin usko­han ei alko­ho­lia sal­li , joten se voi olla yksi trig­geri tuo­hon uskonkun­taan kohdis­tet­tuun vihaan, vaik­ka toki äärimuo­toise­na islamis­mi antaa siihen muu­takin aihetta. 

    Ymmärtääk­seni Al Holista kyl­lä eri­tyis­es­ti PS sai vet­tä myl­lyyn­sä. Mielestäni kunkin val­tion tulisi kan­taa vas­tu­un­sa omista kansalai­sis­taan ja on kun­ni­a­ton­ta ‚että län­si­maat eivät sitä tee. On ker­takaikkisen väärin, että kur­dit (jot­ka lienevät maail­man kaltoinko­hdel­tu­ja kansakun­tia) joutu­vat ylläpitämään tuo­ta . On kan­sain­välisen yhteisön häpeä, että leir­iä ei pure­ta. Toki tuo­hon palaut­tamiseen liit­tyy riske­jä, mut­ta ne on kannettava.

    Ruotsin ja Tan­skan esimerkeistä on toki otet­ta­va oppia, mut­ta PS- lin­ja ei ole tuos­sa avuk­si. Min­ulle on esimerkik­si ker­rot­tu , että pin­nal­lis­es­ti avom­ieli­nen Ruot­si on kult­tuuris­es­ti melko arro­gant­ti ja eksklusi­ivi­nen, niin­pä segregoiva.

   2. Aloin lukea Hal­la-ahon blo­gia jo ennen hänen ryhtymistään poli­ti­ikkaan. En voi lainkaan ymmärtää sitä demon­isoin­tia, joka häneen kohdis­tuu. Hal­la-aho viipaloi ilmiöt ja mielip­i­teet kylmän ana­lyyt­tis­es­ti, joka miel­lyt­tää esimerkik­si min­ua, mut­ta on punainen vaate toisille.

    Paljon puhut­tu uskon­rauha- ja kiiho­tus­tuomio tuli kir­joituk­ses­ta, jon­ka kär­ki kohdis­tui syyt­täjälaitok­sen valikoivaan toim­intaan. Hal­la-aho oper­oi tek­stis­sä soma­leil­la aivan johdon­mukaises­ta syys­tä, joka kyl­lä aukeaa sille, joka lukee kaiken alus­ta loppuun.

    Kos­ka uskon­rauhapykälä on mon­en mielestä vähän nolo ja van­hanaikainen, siitä tul­lut tuomio yleen­sä uno­hde­taan maini­ta, ja muis­tute­taan vain siitä tois­es­ta synnistä.

    Kun tavoitel­laan poli­it­tista kan­na­tus­ta, käytetään sel­l­aista kieltä, joka tuo kan­nat­ta­jia. Se ei ole vas­tus­ta­jien mielestä useinkaan kau­nista, mut­ta jos siihen pystytään vas­taa­maan vain sanoi­hin tak­er­tu­mal­la, on jo hävit­ty osa kamp­pailua. Aika vähälle on jäänyt keskustelu mus­lim­i­nais­ten ase­mas­ta, kun on ollut helpom­paa ris­ti­in­nauli­ta Purra ja olla kuin se tässä olisi pääasia.

   3. Antti Läh­teen­mäelle,

    “Ei ole sat­tumaa, että katu­jengien kohteena ovat kuvausten perus­teel­la juurikin nuo trendikkäät kunn­ian korvikkeet , eli ryöste­tyk­si tule­vat esim. merkkilenkkar­it , ikoniset vaat­teet tai kel­lot ja kän­nykät. Nuorten väki­val­taan liit­tyy osana myös usein rit­u­aalise­na nöyryy­tys ja häpäisem­i­nen- siis kunn­ian vas­tatunne . Kun katu­jengeis­sä on maa­han­muut­ta­jataus­taisia nuo­ria, voidaan tode­ta, että sopeu­tu­mi­nen kult­tuuri­imme on kesken.”

    Min­ul­la on eri­lainen tulk­in­ta asi­as­ta. Nuo katu­jengien nuoret ovat sisäistäneet vielä parem­min kult­tuurimme ja yhteiskun­tamme yti­men kuin moni van­hempi. Meil­lä on nimel­lis­es­ti mer­i­tokraat­ti­nen yhteiskun­ta joka on kyl­lä käytän­nössä vain talous­lib­er­al­is­mia, mis­sä ain­oa arvo on rahal­la, men­estyk­sel­lä, ja omaisu­udel­la. Nyt kun nämä nuoret eivät pär­jää hienos­sa mer­i­tokraat­tises­sa yhteiskun­nas­samme eli eivät pär­jää koulus­sa eivätkä tätä kaut­ta pääse mer­i­toi­tu­maan niin he keskit­tyvät riistämään muil­ta näitä meri­it­tien merkke­jä. Halusitte tai ette, rahat, men­estys, ja omaisu­us ovat mer­i­tokra­t­ian arvomerkke­jä siinä mis­sä neu­vos­toli­it­to jake­li mitale­ja. Nuoret ikään kuin hyökkäävät koko mer­i­tokra­ti­aa vas­taan, eikä ihme, mik­si kan­nat­taa näin jul­maa sys­teemiä, joka lail­lis­es­ti on jopa lähempänä uus-aris­tokra­ti­aa ja feo­dal­is­mia kun omaisu­u­den eli meri­it­tien merkkien per­im­i­nen on hyvin kevyesti verotettua.

    Koko per­im­i­nen on mer­i­tokra­t­ian per­ver­sio, täysin ris­tiri­idas­sa ylevän ide­olo­gian kanssa, jota kuitenkin val­taosa tun­tuu kan­nat­ta­van. Mer­i­tokra­t­ian ja talous­lib­er­al­is­min ide­olo­giaa saar­nataan joka asi­aan ide­ol­o­gisin perustein [=se on hyvää, oikein, sekä tehokas­ta], mut­ta tätä ide­olo­giaa sovel­letaan vain itselle mieluisin osin. Eli per­im­istä ei vero­ta, jot­ta voitaisi­in antaa ant­sait­se­ma­ton­ta etua omille jälkeläisil­lä — aivan kuten feo­daali- ja aris­tokraat­ti­sis­sa yhteiskun­nis­sa omaisu­us ja jopa ase­ma periy­tyivät. Tämäkin koulu­tus­ta­son periy­tymi­nen on lisään­tynyt huo­mat­tavasti län­si­mais­sa, antaen lisä­tukea argu­ment­tille että län­si­maat val­u­vat kohti uusaris­tokra­ti­aa, mut­ta täl­lä ker­taa parem­paa sel­l­aista kun se on hyvää ja oikein, parem­mat ihmiset ansait­se­vat ase­mansa, ei sil­lain huonoa ja pahaa kuten joskus historiassa.

   4. Timo A.lta kysyn oliko ne Hal­la-ahon näke­myk­set hänen soma­leista sel­l­aisia jot­ka ovat myös soma­lei­den kohdal­la jotenkin yleisiä asioi­ta joi­hin kaik­ki Suomen soma­lit voivaan niput­taa yhteen kokon­aisu­u­teen? Tiedän että moni Suomen soma­lil­la on hyvin vas­ten­mieli­nen näke­mys Hal­la-ahos­ta kos­ka tuo hänen kir­joituk­sen­sa demoin­isoi soma­lei­ta siihen suun­taan kuin on juu­ta­laisia aikoinaan domon­isoiti­in . Onko Timo A:lla siis itsel­läkin jonkin­lainen näke­mys että soma­lit oli­vat kaik­ki sel­l­aisia kuten Hal­la-aho heitä kuvasi kyseisssä blo­gis­sa? Vaik­ka luk­isi alus­ta lop­pu­un ei se muu­ta minus­ta näke­mys­tä että soma­lit demosoiti­in Hala-ahon toimes­ta kuten juu­ta­laisia aikoinaan domon­isoiti­in . Rasis­mi ja anti­semitis­mi ovat ilmiönä niomeno­maan demonisoivia.

   5. Rahulille:

    Hal­la-ahol­la tuskin on älykkäänä miehenä vaikeuk­sia ymmärtää, että kaikissa ryh­mis­sä on eri­laisia yksilöitä. Minä yritän tässä kan­taa logi­ikan lip­pua ja kehotan luke­maan itse eikä usko­maan aivan kaikkea, mitä sanotaan.

    Hal­la-aho nimeno­mais­es­ti sanoo tes­taa­vansa val­tiosyyt­täjän ratkaisu­ja, kos­ka on ollut huo­maav­inaan, että toi­sista saa sanoa enem­män kuin toi­sista. Alem­mat instanssit tuomit­si­vat hänet vain uskon­rauhan rikkomis­es­ta, Korkein oikeus myös kiihot­tamis­es­ta kansan­ryh­mää vas­taan. Omas­ta mielestäni KKO:n tuomion peruste­lut ovat tendenssimäiset.

   6. Timo. A:lle kom­ment­ti­na että kyl­lä nimeno­maan Hal­la-ahon blog­it soma­leista ja perus­tu­vat paljolti kollek­ti­iviseen näke­myk­si­in. Tosin kuin annat ymmärtää. Olen itse lukenut Hal­la-ahon Scrip­ta blo­gin soma­leista. Hyvin saman­laista kuin sin­un näke­myk­set romaneista . Sen tiedän että moni Suomen soma­li oli Hal­la-ahon kanssa voimas­sa dial­o­gis­sa mut­ta kun Hal­la-aho ei suos­tunut avaa­maan mitä hän tarkoit­ti Scrip­tan blo­gis­sa soma­lei­den geneet­tis­es­tä tapauk­sista sosi­aal­i­tur­val­la elämiseen niin tämä keskustelu lop­pui siihen. Olen seu­ran­nut Hal­la-ahon perustelui­ta tuos­ta Scrip­tan blo­gin soma­lei­ta koskev­as­ta kir­joituk­ses­ta vuosien var­relta. Se on sama perustelu kuin sin­ul­la romaneista. Hal­la-aho ei ole koskaan tuonut esille sitä perus kysymys­tä uskooko hän itsekkin kyseisen blo­gin soma­li kir­joituk­sen sisältöä. Jälkikä­teen aina voi sanoa että moti­ivi oli toinen.

    Jos pidät että Korkeim­man oikeu­den tuomio oli ten­denssimäi­nen niin sil­loin yhtä hyvin voidaan sanoa ettei Korkeim­mal­la oikeudel­la ole mitään merk­i­tys­tä kos­ka ei luo­ta Suomen korkeam­man oikeusas­teen lail­lisu­u­teen. Kuitenkin Korkeim­man oikeu­den tuomio on viimeinen sana. Pait­si jos Hal­la-aho olisi valin­nut Euroopan ihmisoikeustuomiois­tu­imeen olisi ehkä muut­tanut asi­aa. Tätä Hal­la-aho ei tehnyt jostain syys­tä. Jopa Timo Soinikin tote­si tuol­loin että jos perus­suo­ma­lais­ten jäsen tuomi­taan kiihot­tamis­es­ta kansan­ryh­mää vas­taan niin hänet erote­taan puolueesta.. Näin ei kuitenkaan tapah­tunut. Soinin luot­ta­mus ja rehellisyys oli heti todis­tet­tu ettei se ollutkaan niin rehellistä mitä hän tarkoitti.

  2. “Hait­ta­maa­han­muut­to on PS:n vil­jelemä käsite. Nyt vaan on niin, että ei ole ole­mas­sa hai­ta­ton­ta maahanmuuttoa.”

   Joku käsite on hyvä olla sille, minkälaista maa­han­muut­toa me Suomeen halu­amme. Halu­am­meko esim. koulutet­tua tai koulut­tam­a­ton­ta väkeä, keski­aikaisil­ta tun­tu­via tapo­ja ja norme­ja vai län­si­maistyyp­pistä vapaa­ta ajat­telua. Halu­am­meko siirtää tänne muual­ta maail­mas­ta kult­tuure­ja, joiden jäsenet koke­muk­sen mukaan kotoutu­vat suh­teel­lisen hyvin suo­ma­laiseen yhteiskun­taan, vai kult­tuure­ja joiden piir­teet ovat omi­aan vaikeut­ta­maan tätä.

   Tähän välin­pitämät­tömästi suh­tau­tu­miseen päädytään usein arvorel­a­tivis­min kaut­ta. Tämän kanssa sopu­soin­nus­sa usein ei sal­lit­taisi edes yleisiä ihmisoikeuk­sia selvästi polke­vien tapo­jen ja normien kritiikkiä. 

   Olen sitä mieltä, että kul­lakin maal­la on lupa olla sen intressien mukaisia pref­er­ensse­jä sen suh­teen ketä maa­han kut­su­taan tai hyväksytään asumaan.

   1. “Tähän välin­pitämät­tömästi suh­tau­tu­miseen päädytään usein arvorel­a­tivis­min kaut­ta. Tämän kanssa sopu­soin­nus­sa usein ei sal­lit­taisi edes yleisiä ihmisoikeuk­sia selvästi polke­vien tapo­jen ja normien kritiikkiä. ”

    Tämä koh­ta sekä kir­joit­ta­masi tek­sti kuvas­taa jälleen ker­ran hyvin lib­er­al­is­min hyvin perus­ta­van­laa­tu­ista ja poh­ja­ton­ta arvot­to­muut­ta. Arvo­ja ei yksinker­tais­es­ti ole, pait­si tietenkin itse liberalismi.

   2. Maail­mankat­so­muk­seni on agnos­ti­nen skep­tisyys, koulu­tuk­seni on humaanin luon­non­ti­eteelli­nen ja koen sen ole­van jotenkin osa sen kult­tuurin per­in­töä, joka on aiko­jen­saatossa hiipinyt tänne Suomen­niemelle. Tiedostan, että minus­sa on Luther­i­lainen ydin , vaik­ka en siihen siis uskon­tona usko . Olen havain­nut , että län­si­mainen ajat­telu ei ole suinkaan niin vapaa­ta, kun halu­amme uskoa, vaik­ka toki se on sal­lit­tua ja sanakin on tääl­lä nyky­isin melko vapaa — tosin sitä mon­en kir­joiset öyhöt­täjät pyrkivät kyl­lä suitsimaan . 

    Tätä euroop­palaista kult­tuuria ( muis­taak­seni Iso-Bri­tan­nia , Ruot­si , Sveit­si ja tulkin­nan­varais­es­ti Suo­mi pois­lukien) hal­lit­si­vat niinkin vähän aikaa sit­ten kuin n . 80 v fasis­mi ja sen eri­ty­is­muo­tona nat­sis­mi ja siihen liit­tynyt sotimi­nen, johon myös isäni osal­lis­tui, tosin kyl­lä Marx­i­lais ‑bol­se­vikkisia “vapaa-ajat­telijoi­ta” ( oli­han tuonkin taustal­la hyvinkin vapaa­ta ajat­telua, joka sai niin paljon voimaa, että tuli degen­eroitunut monarkia kaadet­tua) vas­taan , kyl­läkin siinä sit­ten näi­den nat­sien asevel­jenä. Stal­in­in bol­se­visti­nen ajat­telu taas oli niin vapaa­ta ja rajoit­tam­a­ton­ta , että epäi­lykin tosin ajat­telus­ta oli hen­gen­vaar­al­lista. Pain­o­tan vielä , että sekä Marx että Hitler oli­vat todel­lakin län­si­maisia vapaa-ajattelijoita.) 

    Puolisoni vielä hengis­sä ole­va isä muis­taa vieläkin kam­mot­ta­vana sen kohtelun, kun Viipurista Vaasaan evakkona / pako­laise­na vietynä otet­ti­in vas­taan rys­sitellen juna-ase­mal­la. Kyl­lä täl­lä perusuo­ma­laisel­la muukalaisvi­hamielisyy­del­lä on pitkät juuret ja tässä oli kuitenkin kyse samas­ta kansas­ta . Niin, että ei ole tarpeen men­nä keski­a­jalle, että tääl­lä tämä “vapaa län­si­mainen ajat­telu ” tuot­ti pahaa satoa. Tuos­sa keski­a­jan ja tämän mainit­se­mani sodan välil­lä oli alueel­la toki lukuisia mui­ta kat­tavia sotia, jonkin­laisen val­taan päässeen vapaa-ajat­telun seu­rauk­se­na. Myös nyt aika melko urautuneelle ja pahalle klangille on mon­en nykyisen tämän isän­maan val­lan­pitäjän ajat­telu lip­sah­tanut ja joukko seuraa. 

    Toki mielu­um­min vain mukavaa ja jovi­aalia porukkaa vain tänne , mut­ta olen sitä mieltä , että kovin kulttuuri/näkemys sup­peak­si ei ole hyvä rimaa vetää. Vier­aat kult­tuu­rit ja toisenkir­joiset ihmiset voivat nimit­täin joidenkin riskien ohel­la myös haas­taa, avar­taa , kirit­tää ja kehit­tää omaa ajat­telu­amme, oikeasti hiukan vapaut­taa , jos pää kestää. Siis : “No pain, no gain”. On myös mah­dol­lista , että riit­tävä monikir­joisu­us suo­jaa yhteiskun­taa siltä , että kaik­ki eivät ole niin marssitet­tavis­sa samaan ja välil­lä ihan väärään suun­taan, kos­ka myös län­si­maisen ihmisen resurssit ovat vajaat tuon havait­semiseen, kuten tuo 1930–40 luku­jen nat­sis­min nousu ja tuho osoittaa. 

    Mon­et monikult­tuuriset ja ‑kir­joiset organ­isaa­tiot ovat kieltämät­tä ja aivan ilmeis­es­ti hyvin
    päte­viä . Tämä on help­po havai­ta esim. joukkueurheilus­sa, joka on taval­laan hyvä lab­o­ra­to­rio, kos­ka tulos on help­po havai­ta tulostaul­ul­la ja pokaaleina . Varsin mon­en kir­joisia ja monikansal­lisia ja ‑kult­tuurisia nuo parhaat joukkueet ovat . Jopa parhaiden kori­pal­lo­joukkuei­den kir­joisu­us on lisään­tynyt ja joukkoon mah­tuu Lau­ri Markkasen ja Niko­la Jokic:n tapaisia valkon­aamo­ja . Toki mon­en afroamerikkalaisenkin koripalloilija
    geenei­hin on sekoit­tunut esimerkik­si jonkun plan­taasi­her­ran euroop­pa­peräistä avioton­ta panosta. 

    Tämä vain viit­teenä siihen, että rajoit­tam­a­ton markki­nal­ib­er­aal­isu­us voi tuot­taa orjakau­pan tapaisia kamaluuk­sia, vaik­ka ris­tiri­itais­es­ti meil­lä on tuon hel­menä juurikin esim. Blues , Soul. Rock , Jazz ja Rap. 

    Eräät län­si­maid­en markki­nal­ib­er­aal­isu­u­den nimis­sä käymät sodat on tärkeä muis­taa, vaik­ka ei halu­aisi. Suurim­man län­si­val­tiot kävivät 2 Oop­i­u­miso­taa Kiinan kanssa: 1839–1842 ja 1856–1860, niiden syynä oli län­si­maid­en vaa­timus vapaakau­pas­ta Kiinan kanssa , johon tämä ei ollut halukas, mm. siihen , että britit tah­toi­vat pakol­la viedä oop­i­u­mia Inti­as­ta Kiinaan .
    Nyt tuot­tei­den vir­ta on toiseen suun­taan, myös muun­to­hu­umeet ovat usein Kiinas­ta peräisin.

    Tämä orjakaup­pa ja Oop­i­u­miso­dat oli­vat lähempänä nykypäivää , kuin keskiaikaa.

  3. ” Jos se olisi aiem­min ollut val­las­sa, me emme olisi EU:ssa ja sitä myöten emme Nato:ssa.”

   Nato-jäsenyys ei mitenkään EU-jäsenyyt­tä edel­lytä. Sekä vasem­mis­to­hal­li­tus että kokoomus­lainen pres­i­dent­ti viimeiseen asti vas­tus­ti­vat Natoa, joten juuri PS:n van­ho­jen Nato-kan­to­jen kaivelu on hiukan yksipuolista. Jo vuon­na 2017 kun Sam­po Ter­ho ja Hal­la-aho kisas­i­vat puolueen puheen­jo­hta­ju­ud­es­ta, molem­mat her­rat kan­nat­ti­vat Natoa. Tämä ei PS:n kent­täväkeä häirinnyt.

   Jos PS olisi 90-luvul­la ollut suuri puolue se olisi yhdessä keskus­tan kanssa tor­junut Suomen EMU-jäsenyy­den. Kel­lu­van markan aikana Suo­mi läh­es saavut­ti Ruotsin BKT:n tasos­sa. Euro-aikana tämä kaik­ki on menetetty.

   1. Kom­ment­ti­na Åbo­rig­i­naalin näke­myk­seen että kel­lu­van markan aikana Suo­mi saavut­ti Ruotsin BKT:n tasos­sa. Itse asi­as­sa nuo kel­lu­van markan aika oli hyvin lyhyt. Mark­ka pis­tet­ti­in kel­lumaan vuon­na 1992 ja vuon­na 1996 se kiin­nitet­ti­in Euroopan val­u­ut­ta­jär­jestelmään (ERM). Sitä ennen mark­ka oli kiin­nitet­ty Euroopan val­u­ut­tayk­sikköön (ECU) ja siinä välis­sä ennen kel­lus­ta mark­ka devalvoiti­in 12,3 % . Suo­mi saavut­ti Ruotsin BKT tason vas­ta 2000-luvun alus­sa kun olimme jo liit­tyneet euroon (2002). Syynä oli Nokian vah­va kasvu joka nos­ti BKT tason Ruotsin tasolle. Tämä talous kasvu menet­ti­in vuon­na 2011 kun Nokian vaikeudet alkoi­vat näkyä. Myös Venäjän kau­pan lop­pumi­nen Krim­in niemi­maan miehi­tyk­sen jäl­keen oli Suomelle kovem­pi isku kuin Ruot­sille jon­ka osu­us Venäjän kau­pas­ta on ollut alle 10%. Sen jäl­keen on vain velka­an­nut­tu. Eipä Ruot­si ole hyö­tynyt heikos­ta kru­unus­ta enään. Täl­lä het­kel­lä Ruotsin elinkei­noelämä muun muas­sa Jacob Wal­len­berg kan­nat­taa Ruotsin euro jäsenyyt­tä. Myös tun­net­tu ruot­salainen sijoit­ta­ja Chris­ter Gardell kan­nat­taa Ruotsin euro jäsenyyt­tä joka aiem­min vas­tusti euro jäsenyyt­tä . Ruotsin kru­unu ei ole enään Ruot­sille eduk­si kos­ka korkeat korot ja korkea Inflaa­tio ovat Ruotsin taloudelle ongel­ma. Jos kru­unu devalvoituu korkean inflaa­tion ja korko­jen aikana se syö siitä koitu­van talouskasvun. Kru­unu aut­toi Ruot­sia kun korot oli nol­la ja inflaa­tio alle 1%. Suomea mark­ka ei olisi aut­tanut kos­ka Suomen vien­ti on edelleen hyvin pien­tä etenkin Pohjois-Amerikkaan jos­sa on suuret ja vakaat mut­ta hyvin toisen­laiset markki­nat kuin idässä . Ruot­si on 13.suurin ulko­maalainen suo­ra sijoit­ta­ja Yhdys­val­tain markki­noille. NATO jäsenyys voi ava­ta Suomelle uusia mah­dol­lisuuk­sia Yhdys­val­tain markkinoille.

   2. ERM:in vai­htelu­väli oli 15%, kiin­teä kurssi tuli vas­ta 1999. Suomen ja Ruotsin velka­an­tu­misel­la ja muul­la talousti­lanteel­la nyt vain on niin val­ta­va ero että eurokri­ti­ikkiä ei voi ihan jät­tää huomiotta.

    Has­sua muuten että Suomen piti men­nä euroon mah­dol­lisim­man aikaisin ja Natoon mah­dol­lisim­man myöhään. Päin­vas­tainen järjestys olisi ehkä ollut parem­pi. Mut­ta kun vasem­mis­tossa ajatelti­in että EMU on joku Naton korvike.

   3. Mark­ka sidot­ti­in aikoinaan EMU:uun kun olti­in opti­mistisia talouden kehi­tyk­sen suhteen.

    Ruot­si ja Suom sai­vat vali­ta EU-jäsenyy­den alus­sa parem­mat maat­aloustuet vai oma val­u­ut­ta. Suo­mi val­it­si maat­aloustuet, Ruot­si oman val­u­u­tan. Maat­aloustuet jäivät lisäk­si väliaikaisiksi.

    Nato-jäsenyyt­tä vas­tus­ti­vat kaik­ki puolueet, pait­si Kokoomus ja RKP aina kevääsen 2022 asti.

  4. Voisitko enem­män val­ot­taa sitä että mik­si maa­han­muut­ta­jien nykyi­nen suurem­pi määrä Tan­skas­sa ja Ruot­sis­sa perustelee niiden uudem­paa tiukem­paa maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa mut­ta ei Suomen, ja eroa­vatko nämä val­tiot jotenkin toim­intakyky­isyyten­sä suhteen?

   1. Peruste voi olla että se suurem­pi maa­han­muut­tomäärä on liikaa, vaikkei Suomen huo­mat­tavasti pienem­pi olisikaan.

    Liikaa voi olla syytä rajoit­taa, liian vähäistä jopa lisätä.

 52. Soin­in­vaaran teemat ovat oikean­su­un­taisia. Hie­man huvit­tavaa on että Ilmeis­es­ti omien­sa kri­ti­ik­iltä suo­jau­tu­ak­seen hän aset­taa kir­joituk­sen­sa alku­un dis­claimerin: perus­suo­ma­laiset liit­tävät siihen rasis­min”. Todel­lisu­udessa tietysti rasis­mileimaa on liitet­ty näi­hin ajatuk­si­in niiden vas­tus­ta­jien toimesta.
  Todel­la omi­tu­ista “eti­ikkaa” on, että esim. samaan aikaan kun kan­natet­ti­in kaikkien Venäjältä rajan yli tullei­den pääsyä tur­va­paikkapros­es­si­in, koetet­ti­in kaikin keinoin saa­da Venäjä estämään viisumit­tomien pääsyn Suomen rajalle hake­maan tur­va­paikkaa. Sama logi­ik­ka on EU:n ja Turkin sopimuksessa.

 53. Neil Hard­wick, Has­san Blasim, Sil­via Hos­sai­ni, Awak Kuier, Naz­i­ma Razm­yar, Aram Aflatu­ni — joitakin maini­tak­seni — ovat eri­no­mais­es­ti kehit­täneet suo­ma­laista kult­tuuria ja suomen kieltä. Tiedän monia englan­ti­lais­peräisiä maa­han­muut­ta­ja asiantun­ti­joi­ta, joil­ta on men­nyt vuosia oppia suomea, ja tiedän monia afgaane­ja, kur­de­ja ja irani­laisia, jot­ka ovat paris­sa vuodessa oppi­neet suomen erinomaisesti.
  Eivät maa­han­muut­ta­jat uhkaa suomen kieltä, he kehit­tävät sitä.

  Joskus ennen ajan­laskun alkua Suomen­niemelle tuli ugri­laisia maa­han­muut­ta­jia, joiden kie­len omak­sui­v­at maan iki­van­ha met­sästäjä-kalas­ta­ja-keräil­i­jäväestö. Sit­ten jonkun tuhan­nen vuo­den päästä varakkaat ruotsinkieliset por­var­in­uoret kehit­tivät suo­ma­laisen kulttuurin.

 54. Todel­la mon­elle tun­tuu ole­van vaikeaa ymmärtää, mitä se rasis­mi käytän­nössä on. Jos nyt sit­ten yrit­täisin vaa­ti­mat­toma­l­la vaiku­tus­val­lal­lani ava­ta asi­aa. Eli: jos tuomit­see Romanin varkaud­es­ta, joka on tapah­tunut, se ei ole rasis­mia. Jos tuomit­see Romanin varkaak­si sen perus­teel­la, että käyt­tää nk. kansal­lispukua, se taas on rasis­mia. Jos havait­see tilas­toista, että Romanien kesku­udessa omaisu­us­rikok­sia tekevät ovat yliedustet­tuina mui­hin väestöryh­mi­in ver­rat­tuna (jaot­telu­a­han voi tehdä monel­la taval­la, vaik­ka Mikke­liläiset, Savo-Kar­jalaiset, Itä-Suo­ma­laiset), se ei ole vielä rasis­mia. Mut­ta jos läh­tee ratko­maan ko. ongel­maa siten, että keskit­tää poli­isin voimat Romanien kyt­täämiseen, on kyseessä rasis­mi. Olisi hyvä ymmärtää, että Romaniksi syn­tyväl­lä ei ole ennakkolu­u­lo­jen vuok­si kovin help­poa tässä maas­sa. Jos nimi ja pukeu­tu­mi­nen pal­jas­taa syn­type­r­än, on peli mon­es­sa tapauk­ses­sa jo pelat­tu, minkä suo­ma­laiset julkkik­set havait­si­vat tehdyssä kokeessa lähetel­lessään työhake­muk­sia oma­l­la cv:llään, mut­ta romanin­imil­lä. Nuorelle ihmiselle täl­laisen asian havait­sem­i­nen on toden­näköis­es­ti aika lohdu­ton koke­mus. Siitä voi kiis­tel­lä lop­ut­tomi­in, että kumpi oli ensin, muna vai kana, mut­ta se ei joh­da mihinkään. Miten muut­taa tätä asi­aa? No eihän se tietenkään help­poa ole ja olisi hyvä taju­ta sekin, että sitä kuu­luisaa tukea var­maan tarvi­taan ja paljon. Se myös mak­saa. Olen silti sitä mieltä, että mei­dän pitäisi ymmärtää täm­möi­nen raha investoin­niksi eikä pelkäk­si kuluk­si. Raken­nuk­si­in raho­jen lait­ta­mi­nen on yliar­vostet­tua, eri­tyis­es­ti ottaen huomioon miten paskaa laat­ua suo­ma­lainen rak­en­t­a­mi­nen on ja miten kyynistä rahas­tus­ta raken­nus­li­ik­keet har­joit­ta­vat. Vielä lopuk­si: Romanin kut­sum­i­nen musta­laisek­si on rasis­tista kie­lenkäyt­töä, jota kan­nat­taa vält­tää jos ei itse halua leimau­tua rasistiksi.

  1. Tarkoi­tatko, että poli­isin voimia ei pitäisi keskit­tää suh­teessa rikol­lisu­u­den esi­in­tyvyy­teen? Jos esi­in­tyvyys tuhat­ta asukas­ta kohden on yhdel­lä alueel­la 1 ja toisel­la alueel­la 20, pitäisikö mielestäsi poli­isin voimat jakaa tasaisesti?

   1. Sin­ul­la kun on aikaa ajatel­la, niin ajat­telepa vaik­ka sitä että hoide­taanko sil­lä oiret­ta vai sairaut­ta? Vaik­ka ver­taa­mal­la siihen estääkö kuole­man­ran­gais­tus väkivaltarikoksia?

   2. Poli­isi valvoo ja tutkii. Korkea kiin­ni­jäämisen ris­ki ehkäisee rikok­sia ennal­ta. Kiin­ni­jäämisen toden­näköisyyt­tä paran­taa tehokas pro­filoin­ti. Näp­pärä tutkiel­ma pro­filoin­nin matem­ati­ikas­ta: W.H. Press, “Strong pro­fil­ing is not math­e­mat­i­cal­ly opti­mal for dis­cov­er­ing rare malfea­sors”, PNAS, 2009.

   3. Jos tarvi­taan vähin­tään yksi poli­isi kansalaista kohden jot­ta valvon­ta on riit­täväl­lä tasol­la, niin ei se ole kovin tehokas­ta. Poli­isien määräl­lä on siis järkevä ylära­ja ole­mas­sa. Sen sijaan että yrit­tää poli­isien määräl­lä puut­tua ongel­man seu­rauk­si­in, voisi olla järkeväm­pää kokon­aisu­u­den kannal­ta pyrk­iä puut­tumaan ongel­man syi­hin. Valitet­tavasti ei ole nyt heit­tää tähän mitään nase­vaa tutkimus­ta jot­ta näyt­täisi vaku­ut­tavam­mal­ta, mut­ta ymmärtänet ehkä peri­aat­teen. Sosi­ol­o­gisia tutkimuk­sia rikol­lisu­ud­es­ta uskoisin kuitenkin ole­van ole­mas­sa vähin­tään riittävästi.

  2. Pahoin pelkään, että romaneille suun­nat­tu tuki toimii saman­laise­na kär­päs­pa­pe­ri­na kuin pelät­ty suo­ma­lainen sosi­aal­i­tur­va. Jotain eroa nois­sa vähem­mistöis­sä on, kun toiset sulau­tu­vat, toiset pysyvät hiukan oman­laisi­naan, ja toiset eivät juuri muu­tu muu­ta­mas­sa vuosisadassa.

   Roman­it ovat nähdäk­seni valin­neet selviy­tymis­strate­giak­seen sel­l­aisen elämän­ta­van, joka hei­dät on val­taväestön silmis­sä silmätikuik­si nos­tanut. Siitä eroon pääsy oman yhteisön paineessa on osoit­tau­tunut hankalaksi.

   1. Kuten sanoin: voihan sitä väitel­lä lop­ut­tomi­in siitä kumpi oli ensin, muna vai kana. Siis mis­sä määrin vikaa löy­tyy Romanien omista asen­teista ja mis­sä määrin nk. val­taväestön. Mut­ta se ei joh­da mihinkään, kuten myös sanoin. Kuten ei tuo sin­unkaan kom­ment­tisi että Roman­it nyt vain ovat tuol­laisia, minkäs sille mahtaa.

   2. En huo­man­nut sanoneeni niin. Kyl­lä keino­ja var­masti on, mut­ta kun ne osoit­taisi­vat tähän asti käyte­tyt epäon­nis­tuneik­si, ja veisivät elan­non aika mon­elta, niitä tuskin tul­laan näkemään. Aina kan­nat­taa seu­ra­ta, mihin rahat menevät.

    On han­kala nähdä, että olisi suo­ma­lais­ten vika, kun Balka­nin romane­ja saa­puu tänne ker­jäämään. Pait­si ehkä siinä mielessä, että teemme sen heille riit­tävän kannattavaksi.

    Tuskin nuo ker­jäläis­in­vaa­siot ihan spon­taanisti syn­tyvät. Siinä on takana juuri valit­tu selviy­tymis­strate­gia, hiukan toisen­lainen vain kuin Suomen romaneil­la. Suurim­mat rahat menevät tietysti pomomi­esten taskuun.

    Asen­teis­sa romane­ja kohtaan tun­tuu ole­van vikaa joka puolel­la. Tai sit­ten vikaa on romaneis­sa itsessään, jota itse pidän toden­näköisem­pänä. Voihan sen kiistää, ja väitel­lä loputtomiin.

   3. Timo A.lle kom­ment­ti­na tuo­hon Balka­nin romanei­den ker­jäämiseen Suomes­sa niin se ei ole ilmiönä edes Suomen romanei­den kohdal­la uusi vaan aika van­ha ilmiö. Vielä 1960-luvul­la Suome roman­it ker­jä­sivät ja sai­vat elan­non katukau­pas­ta kuten myymäl­lä lehtiä. Tuokin väite että roman­it olisi muka valin­neet tämän kerääjmis ja katukau­pan selviy­tymis­strate­giana on myös outo väite kos­ka muu­ta vai­h­toe­htoa ei ole ollut sen jäl­keen kun kiertälevä elämän­ta­pa muut­tui toisen maail­man­so­dan jäl­keen romaneille mah­dot­tomak­si kun rautae­sirip­pu jakoi Itäisen ja Län­tisen Euroopan jos­sa asui paljon romanei­ta. Suomen roman­it kierte­liv­ät vielä 1960-luvul­la Ruotsin ja Suomen välillä. 

    Jos pitäisi joku maa otta Euroopas­ta mis­sä romanei­den yhteiskun­nalli­nen ase­ma on eri kuin Balkan tai Itä-Euroopas­sa niin se on Brit­tein­saaret jos­sa pääasi­as­sa roman­it ovat kyl­lä pitäneet per­in­teisen elämä­ta­van edelleen elos­sa eikä heistä ei ole hait­taa muulle yhteiskun­nalle. Kos­ka tämä per­in­teinen elämän­ta­pa sal­li­taan heille.

   4. Minä taas en huo­man­nut, että siinä kom­men­tis­sa olisi ollut oikein mitään muu­takaan sisältöä, kuten ei tässä uudem­mas­sakaan. Jos sin­ul­ta on keinot lop­pu, ei se silti tarkoi­ta ettei niitä voisi olla olemassa.

   5. Takana 500v inte­graa­tio­ta ja sopeut­tamista. 80% ko. porukan miehistä rikos­rek­isteris­sä, 60% nais­vangeista heitä. 90% pilaa koko porukan maineen.

   6. Real­isti: Juuri tuos­ta syys­tä Roman­it ovatkin aivan eri­no­mainen esimerk­ki. Se oma peli on pelat­tu, vaik­ka kuu­luisi siihen 10 %:n vähem­mistöön ja yrit­täisi parhaansa. Eivät ne mah­dol­lisu­udet ole samat kuin niil­lä joil­la ei sitä syn­type­r­än rasitet­ta ole. Se nyt ei kuitenkaan ole kenenkään syy tai val­in­ta syn­tyä Romaniksi. Ja sitä, että syn­type­r­än perus­teel­la joutuu syr­ji­tyk­si, san­o­taan rasismiksi.

  3. Nim­imerk­ki Jaakko K:lle kom­ment­ti­na tuo­hon perus­suo­ma­lais­ten kek­simään ter­mi­in hait­ta­maa­han­muut­toa. Se ilmeis­es­ti tarkoit­taa Afrikas­ta ja Lähi-Idästä tulee maa­han­muut­toa mut­ta tilas­tol­lis­es­ti afrikkalais­ten ja lähi-itäläis­ten osu­us on Suomen koko maa­han­muu­tos­ta Euroopan ulkop­uolelta erit­täin pien­tä. Eniten maa­han­muut­toa kohdis­tuu Aasiasta

   1. Aasialaiset saa­vat enem­män pis­teitä, mut­ta kyl­lä suo­ma­lainen on aina paras, syn­type­r­än­sä perus­teel­la tietenkin.

   2. Jaakko K: Ja juuri kun me Schwarzeneg­gerin kanssa yritimme selit­tää, ettei kyse ole siitä että me olisimme parem­pia, vaan siitä että me olemme me.

    Eikö “huonoil­la” suo­ma­laisil­la sin­un mielestäsi ole oikeut­ta ajaa omaa asi­aansa? Tun­netko vihaa heitä kohtaan? Vai enem­mänkin pet­tymys­tä? =D

  4. Jaakko K:lle Muis­tut­taisin vain että aasialaiset eivät ole homogeeni­nen ryh­mä kuten eivät ole afrikkalaiset eivätkä ole euroop­palaiset ja eivätkä ole edes suo­ma­laiset joten kysymys miten määrit­telet syn­type­r­äisen suo­ma­laisen? Äidinkie­len mukaan vai syn­ny­in­paikan mukaan?

   1. Rahul, yritin vain kuva­ta perus­suo­ma­laista ajat­te­lu­ta­paa. Suo­ma­laisu­uskin on siinä enem­män tunne kuin mitään kovin selkeästi määritel­tyä. Vaik­ka olisi Suomen kansalainen, syn­tynyt tääl­lä ja puhuisi Suomea, ei ole ns. “oikea” suo­ma­lainen jos sat­tuu ole­maan nimeltään Muham­mad, on tum­mai­hoinen ja lukee Koraania. 

    Ja Olli S: Ai me olemme me? No siinäpä terävä havain­to. Ele­fant­ti on nor­su ja mitä mui­ta oival­luk­sia vielä tähän voisi heit­tää. Minkälaisil­la keinoil­la sit­ten saa ajaa sitä omaa asi­aansa on var­maan oma moraal­i­filosofi­an haaransa. Lain­säädän­tö toki ottaa myös kan­taa tähän asi­aan melko laa­jamit­tais­es­tikin. Aiheesta voisi kir­joit­taa kir­jan tai kir­jasar­jan. Joten lyhyenä vas­tauk­se­na kysymyk­seesi: omaa asi­aansa saa ajaa, mut­tei rajoituk­set­ta. On myös hyvä ymmärtää, että kaik­ki muutkin ihmiset pyrkivät aja­maan sitä omaa asi­aansa, eivätkä näin ollen poikkea toi­sis­taan vaik­ka saat­taisi­vat ulkois­es­ti olla kovinkin erinäköisiä.

  5. Jaakko K:lle kom­ment­ti­na että suo­ma­laisu­ut­ta on muutkin tahot kuin Perus­suo­ma­laiset määritelleet. Suo­ma­laisu­u­den liit­to on edelleen ole­mas­sa. Siel­lä on nykyään paljon per­su­ja mut­ta jos kat­so­taan esim Erk­ki Pihkalan ja Sep­po Heik­in­hei­mon puheen­jo­hta­ja kaut­ta liitossa niin se muis­tut­ti perus­suo­ma­laisu­ut­ta ennen kuin perus­suo­ma­laiset oli­vat val­tavir­ta puolue. 

   Suomes­sa syn­tynyt henkilö nimeltään Muhammed tai Igor eivät ole automaat­tis­es­ti Suomen kansalaisia kos­ka Suomen kansalaisu­us perus­tuu Ius san­gui­nis peri­aat­teesta eli syn­type­r­ästä. Esim Irlan­nin kansalaisu­us perus­tuu Ius soli peri­aat­teesta (maan oikeud­es­ta) eli syn­ny­in­paikan mukaan. Vai­h­toe­htona on kak­si eri­laista kansalaisu­us­lakia oikeus maas­ta tai oikeus syn­type­r­ästä. Suomes­sa se on oikeus syntyperästä

 55. Kos­ka tiedän etteivät läh­eskään kaik­ki perus­suo­ma­lais­ten äänestäjät kan­na­ta perus­suo­ma­laisia sik­si että ovat rasis­te­ja, niin oikeas­t­aan har­mit­taa näi­den muista syistä per­su­ja äänestänei­den puoles­ta se kuin­ka tuo hal­la-aho­lainen poruk­ka vei per­sut hal­li­tuk­seen joka käytän­nössä toteut­taa puh­taasti kokoomus­laista uus­lib­er­aalia poli­ti­ikkaa. Per­su­jen peruskan­nat­ta­jat eivät tule hyö­tymään siitä poli­ti­ikas­ta yhtään mitään, sil­lä tuon hal­li­tuk­sen poli­ti­ik­ka tähtää puh­taasti kokoomus­lais­ten lib­er­al­istien joista voi käyt­tää nim­i­tys­tä uus­lib­er­al­is­tit ase­man pönkit­tämiseen ei mihinkään muuhun. Mikäli perus­suo­ma­lai­sis­sa ei olisi tuo­ta rasis­tisi­ipeä joka kaiken muun lisäk­si myötäilee täysin kokoomuk­sen erit­täin oikeis­to­laista uus­lib­er­al­is­tista talous­poli­ti­ikkaa niin per­sut löytäi­sivät kyl­lä kump­panei­ta jot­ka toteut­taisi­vat poli­ti­ikkaa joka ei pot­ki päähän taval­lisia duunare­i­ta ja mui­ta taval­lisia suo­ma­laisia. Suurin osa per­su­jen äänestäjistä on hui­jat­tu nyt kyl­lä kokoomus­laisen talouseli­itin aisankan­nat­ta­jik­si. Toden­näköis­es­ti he huo­maa­vat tuon hui­jauk­sen kuitenkin vas­ta sit­ten kun on jo myöhäistä mikäli hal­li­tus ei hajoa jo alkutaipaleella.

  Ohes­sa on hyvää ana­lyysiä siitä mik­si myös mon­et ei rasis­tit äänestävät per­su­ja ja kuka kor­jaa lop­ul­ta sadon per­su­jen äänistä . Maa­han­muut­to­han ei suinkaan ole ain­ut syy äänestää per­su­ja. Mie­lenki­in­toista on kuitenkin se että per­sut tukeu­tu­vat hal­li­tusy­hteistyöhön juuri niiden kanssa joka siitä maa­han­muu­tos­ta eniten hyö­tyy ja kor­jaa sen hedelmät. Kieltämät­tä hyvin raken­net­tu harhau­tus jos­sa vihol­lisik­si nimetään vasem­mis­to, vihreät ja keskus­ta ja maa­han­muut­ta­jat, kun samal­la annetaan uus­lib­er­aalien tyh­jen­tää taskut ja vieläpä aute­taan siinä yhteisessä hal­li­tuk­ses­sa. Ymmär­rän kyl­lä mik­si ihmiset äänestävät per­su­ja, mut­ta sitä en ymmär­rä etteivät he ymmär­rä ettei per­suil­la ole oikeas­t­aan mitään annet­ta­va äänestäjilleen, muu­ta kuin petet­tyjä lupauk­sia ja turhia toivei­ta. Sel­l­aista se uus­lib­er­al­isti­nen kap­i­tal­is­mi on,
  sen ideaan kuu­luu mah­dol­lisu­us pär­jätä hyvin oma­l­la työl­läsi. Jär­jestelmä on kuitenkin vähitellen muokkau­tunut sel­l­aisek­si, että tuo lupaus ei enää pidä paikkaansa, mut­ta siitä huoli­mat­ta per­sut tur­vau­tu­vat juuri tuo­hon samaiseen talousoikeis­to­laisu­u­teen. Mik­si he halu­a­vat siihen yhä syvem­mälle, vaik­ka valit­ta­vat kär­sivän­sä sen seu­rauk­sista jo nytkin? Jotain­han sil­loin on pielessä jos rasis­titkin ovat parem­pi vai­h­toe­hto ja halu­taan liit­toutua niiden kanssa jot­ka kurit­ta­vat itseä kaikkein eniten. Ei ole tosi­aankaan ihme kun Orpo halu­aa pitää hal­li­tuk­sen koos­sa keinol­la mil­lä hyvän­sä, sil­lä onhan kokoomus saanut vih­doinkin hal­li­tu­sansaan sel­l­aiset kump­pan­it, per­sut etunenässä, joiden avul­la kokoomus pääsee toteut­ta­maan kaik­ki toiveensa.
  “Toisaal­ta Suomen puolueista kokoomus on vahvim­min uus­lib­er­al­is­tisen ajat­telun läpitunke­ma. Kovan uus­lib­er­al­is­tisen ajat­telun­näkökul­mas­ta tilanteessa ei ole mitään ongel­maa. Halpo­ja tuot­tei­ta riit­tää men­estyjille, ruokaa voi ostaa ulko­mail­ta ja aina voi tuo­da maa­han uut­ta hal­patyövoimaa, jos koti­mainen hal­patyövoima meinaa heit­täy­tyä hankalaksi.”
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jarmoahonen1/jos-pahiksia-eivat-olekaan-rasistipersut-vaan-kaupunkien-koulutetut-liberalistit/

  1. @AKK.
   Kir­joituk­sesi on pelkkää taval­lista poli­it­tis­re­torista oppo­si­tio­tyk­i­tys­tä sen sijaan että ottaisit kan­taa tämä blo­gin varsi­naisi­in ajatuk­si­in, esimerkik­si koskien:
   — rajoit­ta­mat­toman human­i­taarisen maa­han­muu­ton epärealistisuutta
   — maa­han­muut­ta­jien pisteyt­tämis­es­tä maan etu­jen mukaisin kri­teere­in, jot­ka mit­taisi­vat tuli­joiden sovel­tuvu­ut­ta Suomen oloihin.
   — sosi­aal­i­tur­van eriyt­tämistä varsinkin kotout­tamisen alkuvaiheessa. 

   Näi­den asioiden pohtimisen sijaan pitäy­dyt oman rasis­mikäsit­teesi poh­jal­ta leimaa­maan yhtä puoluet­ta, sekä nojatuolip­sykol­o­gisoimaan sen äänestäjiä. Täl­lainen voi joitakin viihdyt­tää, mut­ta keskustelua kuplien välil­lä se ei edis­tä tippaakaan.

   1. Keskustel­la ei voi ellei molem­mat osa­puo­let sitä halua. PS:n suunnal­ta tule­vat ”pitää keskustel­la ja ymmärtää” on vain väsy­tys­tak­ti­ikkaa. Ei PS poli­itikko­ja kiin­nos­ta asialli­nen keskustelu, vaan yksisilmäi­nen oman poli­ti­ikan ajami­nen jon­ka voisi tiivistää että se on etnona­tion­al­is­tista yksisilmäistä ”Suo­mi ensin” poli­ti­ikkaa jon­ka todel­li­nen seu­raus on näivettyminen.

    Ville Ran­nan uusin piir­ros tiivisti hyvin mitä se keskustelu perus­suo­ma­lais­ten kanssa on: https://www.iltalehti.fi/villeranta/a/aa668b0e-19fa-4d30-8f13-53e81c923d7f

    Vaik­ka argu­men­toit ja yrität keskustel­la asial­lis­es­ti, saat päälle­si kakkamyrskyn. Jos seu­raaval­la ker­ral­la jät­tää men­emät­tä uloste­sateeseen uhri­udu­taan ja san­o­taan että yhyy kun mei­dän kanssa ei keskustel­la. Sigh.

   2. Mitäs jos puhut­taisi­i­in fak­toista eikä mieliku­vista joi­ta hal­la-aho­laiset ovat luoneet. Ohes­sa peruste­lut esimerkkei­hisi, aiem­mista kom­menteis­tani löy­tyy lisää nöke­mysksiä blo­gin ajatuksiin..

    -Suomen maa­han­muut­to ei ole rajoit­tam­a­ton­ta eikä kukaan ole esit­tämässä rajoit­tam­a­ton­ta maa­han­muu­toa, muu­ta kuin kokoomus joka halu­sais pois­taa kokon­aan työperäis­es­tä maa­han­muu­tos­ta tarve­harkin­nan. Perus­suo­ma­laisetkin hyväksyvät hal­li­tu­so­hjel­man mukaan­työperäisen maa­han­muu­ton niinkin pienel­lä min­imi­pal­ka­lla kuin 1600€/kk ja epäiltävis­sä on että he hyväksyvät myös tarve­hark­i­nas­ta luop­umisen kun tekevät lehmänkaup­po­ja kokoomuk­sern kanssa. Itse en hyväksy­isi ja bvaatisin ainakin 1900€ minimipalkkaa.
    — tur­va­paikan­hak­i­joille on jo kri­teer­it ja ne löy­tyvät ohes­ta: https://migri.fi/milla-perusteella-turvapaikan-voi-saada#:~:text=Voit%20saada%20Suomesta%20turvapaikan%2C%20jos%20sinulla%20on%20perustellusti,tiettyyn%20yhteiskunnalliseen%20ryhm%C3%A4%C3%A4n%20kuulumisen%20tai%20poliittisen%20mielipiteen%20vuoksi.
    Työ­nan­ta­jat kyl­lä “pisteyt­tävät” ne joi­ta he rekry­toi­vat ulko­mail­ta, ei siihen mitään mui­ta pistey­tyk­siä tarvi­ta. Tarve­hark­in­taa kyl­lä tarvi­taan työperäiseen maa­han­muut­toon ja vas­tu­u­ta työantajille!
    — human­itäärisille maa­han­muut­ta­jille eli tur­va­paikan­hak­i­joille on jo nyt erilli­nen sosi­aal­i­tur­va. https://stm.fi/turvapaikanhakijoiden-palvelut#:~:text=Turvapaikanhakija%20ei%20ole%20oikeutettu%20Kelan%20etuuksiin.%20Asumiseen%20perustuvaan,Suomessa%20oikeutettu%20Kelan%2C%20kuntien%20ja%20hyvinvointialueen%20tarjoamiin%20etuuksiin.

    En perus­ta käsi­tys­täni perus­suo­ma­lai­sista mihinkään omaan rasis­mikäsi­tyk­seen vaan siihen kuin­ka rasis­mi yleis­es­ti määritel­lään. Sen perus­teel­la ainakin mon­et perus­suo­ma­laiset ovat edus­ta­jat ja ehdokkaat ovat rasis­te­ja ja kos­ka näil­lä rasis­teil­la on näkyvä ase­ma puolueessa niin perus­suo­ma­laiset on rasisti­nen puolue. On toki ymmär­ret­tävää että rasis­tit kieltävät ole­vansa rasis­te­ja kos­ka tietävät itsekin rasis­min ole­van sairas­ta. https://www.punainenristi.fi/tyomme/rasisminvastainen-toiminta/mita-rasismi-on/

    Kehotan pere­htymään fak­toi­hin ja pohti­maan onko vika peilis­sä vai mis­sä. Per­su­l­a­sit vaan pois silmiltä ja pere­htymään siihen mitä rasis­mil­la tarkoite­taan, sit­ten lopet­ta­maan rasis­tiset puheet, kir­joituk­set ja teot. Pois vaan sieltä omas­ta rasis­tiku­plas­ta, niin voidaan keskustel­la asioista ilman rasis­mia. Mitenkä tämä blo­gi muuten alkoikaan 😎!

   3. AKK,

    - Tur­va­paikan kri­teere­jä ei kai voi pitää tiukkoina, jos täl­läkin het­kel­lä kymmenet miljoonat ihmiset oli­si­vat oikeutet­tu­ja tur­va­paikkaan Suomes­sa (mikäli pää­si­sivät tur­va­paikkaa hake­maan). Kos­ka kri­teere­jä ei ole halut­tu tiuken­taa merkit­tävästi, on ollut vält­tämätön­tä tehdä sopimuk­sia Venäjän, Turkin ja Pohjois-Afrikan maid­en kanssa siitä, että ihmisiä ei päästetä rajalle saak­ka anomaan turvapaikkaa. 

    - Täl­lä het­kel­lä tur­va­paikan­hak­i­jan sosi­aal­i­tur­va muut­tuu saman­laisek­si kuin kiin­tiö­pako­lais­ten ja muiden maas­sa pysyvästi oleskele­vien (ml. kansalais­ten) heti, jos tur­va­paik­ka myönnetään.

   4. @AKK

    Puu­tun tässä vain rasis­mimääritelmääsi, johon linkkasit.

    Suomes­sa Punainen risti ja THL ovat omak­suneet joil­lain teo­reet­tisil­la perusteil­la (en ole selvit­tänyt tarkem­min) main­stri­imistä poikkea­van rasis­mikäsit­teen: ”Rasis­mi käsit­teenä tarkoit­taa olete­tun ihmis­ryh­män arvot­tamista esimerkik­si etnisen alku­perän, ihon­värin, kansalaisu­u­den, kult­tuurin, äidinkie­len tai uskon­non perus­teel­la alem­piar­voisek­si kuin muut ihmis­ryh­mät. ” (PR)

    *YK:n yleis­sopimus *(1965) ei sisäl­lytä rasis­mikäsit­teeseen esim. kult­tuuria, kieltä ja uskon­toa, vaan ain­oas­taan seu­raa­vat omi­naisu­udet: rotu, ihon­väri, syn­type­rä, kansalli­nen tai etni­nen alkuperä.

    *Wikipedia* sisäl­lyt­täää rasis­mi­in (eli rotusyr­jin­tään tai etniseen syr­jin­tään) ihmisen etnisen ryh­män tai muun syn­type­r­ään liit­tyvän seikan.

    Sama tulos tulee netin eri sanakir­joista. Globaal­isti hyväksyt­ty kie­lenkäyt­tö ei määrit­tele rasis­mik­si esim. eri kult­tuurien ja tapo­jen eri­laista arvot­tamista. Vas­takkainen kan­ta tarkoit­taisi arvorel­a­tivis­mia. Samoin syr­jin­tä kie­len tai uskon­non perus­teel­la, jot­ka tietysti myös kiel­letään Suomen lais­sa, eivät ole rasismia. 

    On help­po ajatel­la mitä kult­tuurien arvorel­a­tivis­mista käytän­nössä seu­raisi, joten jääköön luk­i­jan mieliku­vi­tuk­sen varaan. Sekä his­to­ri­as­ta että nyky­isyy­destä löy­tyy var­maan kult­tuure­ja, joi­ta ei moni nikot­telemat­ta arvostaisi korkealle.

   5. Kil­go­re tuos­sa hyvin kuvaa mitä keskustelu perus­suo­ma­lais­ten kanssa on. Sil­loin kun keskustelun toinen osa­puoli argu­men­toi tasol­la “Onko tari­na tosi vai ei, se on toinen jut­tu”, niin rak­en­ta­va keskusteluhan on ilman muu­ta mahdotonta. 

    Mitkään fak­tat eivätkä toden­näköisyy­det eivät päde tuos­sa per­su­jen vai­h­toe­htoises­sa todel­lisu­udessa. Rasis­min he halu­a­vat määritel­lä itse, kuten muutkin asi­at jos todel­lisu­us ei miel­lytä. Jot­ta tuo­ta touhua ymmärtäisi niin kan­nat­taa lukaista vaikka­pa teos Näin toimii fasis­mi: https://netn.fi/fi/kirjat/nain-toimii-fasismi. Suosit­te­len sitä lämpimästi myös niille jot­ka itse elävät tuos­sa vai­h­toe­htoises­sa todel­lisu­udessa ja luo­vat sitä itse.

    Mik­si sit­ten fasis­mi ja vai­h­toe­htoinen todel­lisu­us ovat niin lumoavia että osa meistä niistä innos­tuu ja ottaa nykyäänkin vaikutteita?
    https://atena.fi/kirjat/fasismin-lumous#:~:text=Fasismin%20lumous%20avaa%20my%C3%B6s%20n%C3%A4k%C3%B6alan%20siihen%2C%20miten%20poliittiset,kaikkea%20poliittista%20toimintaa.%20Nykymaailma%20heijastaa%20edelleen%20fasismin%20vaikutteita.

   6. Aika ajatel­la, ne kymmenet miljoonat eivät ole oikeutet­tu­ja tur­va­paikkaan! Kan­nat­taa pere­htyä siihen ketkä tur­va­paikkaan ovat oikeutet­tu­ja! Sopimuk­set ovat sitä varten etteivät ihmiset hak­isi tur­va­paikkaa turhaan. Sopimuk­si­in­han kaik­ki perus­tuu, myös se mil­lä perusteil­la tur­va­paikan saa. Eikö nyt sit­ten käy edes se että rajoite­taan turhia tur­va­paikka­hake­muk­sia sopimuk­sil­la joil­la rajoite­taan juuri niitä turhia hake­muk­sia. Halu­tan rajoit­ta mut­ta kun rajoiteaan, niin ei saakaan rajoit­taa kun väärin rajoitet­tu. Eihän tuol­laises­sa logi­ikas­sa ole päätä eikä häntää.

    Ad remille vaan että ei rasis­min määrit­te­ly mil­lään per­sus­plain­ingilla mik­sikään muuk­si muu­tu! Jos ihmi­nen täyt­tää rasistin tun­nus­merk­istön, niin hän on rasisti oli hän per­su tai ei. Har­va rasisti kuitenkaan tun­nus­taa ole­vansa rasisti, vielä vähem­män sel­l­ainen jon­ka tarkoituk­se­na on kiihot­taa mui­ta rasis­mi­in, vaan mielu­um­min kyseenalais­taa rasis­min määritelmän koet­taen peit­el­lä omaa tai ryh­män johon samais­tuu, rasis­mia. No, his­to­ri­as­ta tiedämme kuin­ka hom­ma alkaa ja että se voi viedä koko käden kuten on muu­ta­man ker­ran todis­tet­tavasti vienytkin. Ohes­sa esimerkkiä siitä kuin­ka kaikkia alkaa “hyväksy­tys­tä” kie­lenkäytöstä sekä tapo­jen ja kult­tuurien arvot­tamis­es­ta. Saivartelu siitä onko joku rasis­mia, fasis­mia, nat­sis­mia vai jotain muu­ta sekopäisyyt­tä ei tee hal­la-aho­lais­ten tai muidenkaan vas­taavien per­su­jen ihmisvi­hamielis­es­tä per­suilus­ta yhtään sen hyväksyt­täväm­pää. https://areena.yle.fi/1–63564214

   7. AKK,

    en puhunut “niistä kym­menistä miljoon­ista” vaan vain kym­menistä miljoon­ista. Esimerkkinä toimikoon tämä ote Migrin sivuilta: 

    “Maa­han­muut­tovi­ras­to päivit­ti jouluku­us­sa 2022 lin­jaansa afgan­istani­lais­ten tur­va­paikka­hake­musten suh­teen. Kaikille afgan­istani­laisille naisille ja tytöille myön­netään pakolaisasema.”

    Afgan­istanis­sa on noin 20 miljoon­aa naista tai tyttöä.

   8. @AKK
    Et argu­men­toi ollenkaan rasis­mimääritelmää koske­vaa kir­joi­tus­tani vas­taan, vaan kuit­taat asian kum­mallisel­la isku­sanal­la ”per­sus­plain­ing”. Arvostan täl­laista yhtä paljon kuin (alun perin kai Hesarin lanseer­aa­maa käsitet­tä) ”öyhöt­tämi­nen”. Se tarkoit­taa dial­o­gis­sa lähin­nä samaa kuin lapselli­nen ”pölö pölö”. Sitä käyt­tämäl­lä ei muka tarvitse argu­men­toi­da ollenkaan. 

    Huo­maan että pak­enet kir­jasi turvi­in ja selität sieltä käsin kaik­ki näkemäsi maail­man ilmiöt. Kyl­lä ne samat huomiot pro­pa­gan­das­ta saa sopi­maan aat­teeseen kuin aat­teeseen, ei vain nat­sis­mi­in, ja ne kyl­lä ovat ahk­eras­sa käytössä mon­en­laises­sa enem­män tai vähem­män korkea- tai mata­laot­saises­sa poli­it­tises­sa argumentoinnissa. 

    Moraal­isu­us, nor­mati­ivi­nen eti­ik­ka ja niiden suh­teel­lisu­us ja sen sovelt­a­mi­nen maail­man­menoon on tärkeä ja vaka­va asia. Johonkin moraali­in sinäkin var­maan nojaat. Jo viimeistään Kan­tin ajoista on tajut­tu, että moraal­isille normeille on omi­naista niiden yleis­pätevyys, uni­ver­saal­isu­us. Muuten ne ovat vain rel­a­tivis­tisia mielip­iteitä. Et voi väit­tää omaa moraaliasi yleis­päteväk­si, ellet ota kan­taa moraa­likäsi­tyk­si­in jot­ka poikkea­vat omis­tasi. Muuten et voisi myöskään tuomi­ta moraalis­es­ti edes vihaami­asi hallinto­muo­to­ja tai kulttuureja.

  2. Minä äänestän per­su­ja kolmes­ta syystä:
   1. En halua Suomeen holti­ton­ta maa­han­muut­toa pääosin sosiaaliperusteilla.
   2. En halua, että EU sanelee meil­lä asioi­ta, jot­ka tiedämme ja osaamme itse parem­min esim. met­säa­sioi­ta 60 lev­eyspi­irin pohjois­puolel­la. Ylipään­sä vas­tus­tan kaikkea yli vapaakau­pan, ei EU-integraatiolle.
   3. Vas­tus­tan ilmas­to-/ym­päristövouho­tus­ta. Suomen CO2-päästöo­su­us on VAIN 1,7 promillea.

   1. Suomen CO2-päästöo­su­us on VAIN 1,7 promillea.

    Suomen osu­us maail­man väestöstä on vain 0,7 promillea

   2. Kom­ment­ti­na nim­imerk­ki Real­is­tille noi­hin kohtaan 1 ja 2. 

    Suo­mi voi aina päät­tää ilman EU:ta maahanmuutosta.Jopa puhemies Hal­la-aho on tämän itse toden­nut ääneen. 

    Olen samaa mieltä EU:sta jos se aikoo päät­tää muista kuin ulko-ja tur­val­lisu­us­poli­ti­ikan ja kaup­pa­poli­ti­ikan kohdista tämä kon­sep­ti on itse asi­as­sa koko EU:n idean vas­tainen. Ympäristön­suo­jelu on eri asia ja siihen pitää olla ylikansal­liset ratkaisut mut­ta met­säpoli­ti­ikas­sa ei ole ymmär­ret­ty että Pohjo­is­maat ovat poikkeus kos­ka niiden met­säisyys on yksi Euroopan korkeimpia.

   3. Onhan tuos­sa syitä äänestää perus­suo­ma­laisia, mut­ta kan­nat­taa var­maan miet­tiä mitä muu­takin sil­loin saa ja saako mitään, ja mitä menet­tää. Hal­li­tu­so­hjel­mas­ta saa vähän esimakua.

    1. En tiedä mitä tuol­la “pääosin sosi­aalipe­rusteil­la” ihan tarkasti tarkoite­taan, mut­ta mis­sään tapauk­ses­sa maa­han­muut­to ei ei ole pääosin sosi­aalipe­rusteista. Ohes­ta löy­tyy fak­to­ja maa­han­muu­tos­ta, kan­nat­taa tutus­tua: https://tilastot.migri.fi/#decisions
    2. Sen ver­ran vaan että vapaakaup­paan liit­tyy aina vas­tavuoroisu­ut­ta ja yhteisiä sään­töjä. Suo­mi pienenä maana joutuu kuun­tele­maan myös mui­ta saadak­seeen niitä etu­ja mitä vaan yhteistyön kaut­ta voidaan saa­da. EU:sta saa olla mitä mieltä tahansa, mut­ta ei EU sanele mitä Suo­mi saa tehdä, vaan asioista päätetään yhdessä ja yhteisek­si hyväk­si. Kan­nat­taa tutus­tua siihen kuin­ka EU:n päätök­sen­teko toimii ja miet­tiä ainakin mil­laisia edus­ta­jia sinne äänestää. Äänestämäl­lä hakkaraisia edus­ta­jik­si voi käy­däkin niin että Suomen asi­at jäävät EU:ssa hoitamatta.
    3. En ole tör­män­nyt ilmas­tovöy­hö­tyk­seen muu­ta kuin per­su­jen puheis­sa, muut ovat enem­mänkin huolestunei­ta siitä ettei asialle tehdä riit­tävästi ja puhu­vat enem­mänkin siitä kuin­ka tieteil­i­jöi­den totea­ma ilmas­ton läm­pen­e­m­i­nen on kiihtynyt ihmis­ten vaiku­tuk­ses­ta mikä taas aiheut­taa vakavia muu­tok­sia maa­pal­lon ilmas­toon. Ja että ihmis­ten vaiku­tus­ta maa­pal­lon ilmas­ton läm­pen­e­miseen pitäisi vähen­tää todel­la nopeasti, mikäli halu­taan vält­tyä kohtalokkail­ta seu­rauk­sil­ta. Jotkut vöy­höt­täjät eivät vaan ymmär­rä että nimeno­maan siitä 1,7 promilles­ta Suo­mi kan­taa oman vas­tu­un­sa, vaan vöy­höt­tävät kuin Suo­mi olisi ottanut vas­tu­un myös lopus­ta 998,3 promilles­ta ja vas­tus­ta­vat tai ainakin jaru­u­ta­vat kaikkia toimia Suomes­sa. Kuitenkin riit­tää että Suo­mi saavut­taa hiilineu­traal­i­u­den 2035 men­nessä, ei sen kum­mem­paa. Mui­ta voidaan sit­ten aut­taa saavut­ta­maan omat tavoit­teen­sa, minkä muut mak­sa­vat sit­ten vaikka­pa osta­mal­la suo­ma­lais­ten kehit­tämää ja valmis­ta­maa ympäristöys­täväl­listä teknologiaa.

   4. Kyl­lä. Väestöo­su­us on 0,7 promil­lea. Mikään muu maa/valtio ei sijaitse näin napa-alueel­la, ja mm. sik­si tänne ei pidä ottaa mamu­ja päiväntasaajalta.

   5. Nim­imerk­ki Real­istin kom­ment­ti­in että Suomen sijain­ti olisi etelän­maista tullei­den maa­han­muut­ta­jille haaste. Suomen ulko­maalaisväestö keskit­tyy vain Uuden­maan ja Ahve­nan­maan maakun­taan jos­sa asuu enem­mistö ulko­maalais­taus­taisia .Näi­den maakun­tien ilmas­to muis­tut­taa jo koh­ta Kes­ki-Euroopan ilmastoa. 

    Lukuina tämä tarkoit­taa että Uudel­la­maal­la asuu 240 435 ulko­maalais­taus­taisia ja Lapis­sa vain 5 505 ulko­maalais­taus­taisia. Voidaanko tätä Lapin 5505 ulko­maalais­taus­tais­ten lukumäärää pitää isona lukun? Kulosaa­res­sa asuu vain vähem­män ihmisiä kuin nuo 5 505 ulko­maalais­taus­taista jot­ka asu­vat Lapin maaku­nas­sa yhteen­sä. Lapin maakun­ta on ain­oa maakun­ta joka sijait­see puolit­tain napa­pi­ir­il­lä. Aika outo perustelu että Suomes­sa olisi ilmas­ton takia pitäisi rajoit­taa tiety­istä maista maa­han­muut­toa vain sen takia kos­ka olet­ta­mus on se ettei se ole hyvä asia. Mik­si se ei ole hyvä asia jos halu­aa asua Suomes­sa? Koko Suo­mi ei ole napapiiria.

  3. Hei vaan AKK,

   Muokkasin yhteisek­si ilok­si ja huvi­tuk­sek­si yhden var­maan ihan tosis­saan kir­joit­ta­masi kap­paleen kor­vaa­mal­la rasistin samal­la noi­ta ja lisäämäl­lä yhden paho­laisen. Kun tuo kuu­losti niin keski­aikaisen tutul­ta, sem­m­moi­selta noitavasar­al­ta. Saat edelleen pitää copy­right­in tähän jos haluat.

   ”Jos ihmi­nen täyt­tää noidan tun­nus­merk­istön (esim. eriväriset silmät tai naa­puris­sa kesken­meno), niin hän on noi­ta. Har­va noi­ta kuitenkaan tun­nus­taa ole­vansa noi­ta, vielä vähem­män sel­l­ainen jon­ka tarkoituk­se­na on kiihot­taa mui­ta noitu­u­teen, vaan mielu­um­min kyseenalais­taa noitu­u­den määritelmän koet­taen peit­el­lä omaa tai ryh­män johon samais­tuu, noitu­ut­ta. No, his­to­ri­as­ta tiedämme kuin­ka hom­ma alkaa ja että se voi viedä koko käden paho­laiselle kuten on muu­ta­man ker­ran todis­tet­tavasti vienytkin.”

   Miten tosi­aan tuo argu­men­toin­ti on niin tut­tua historiasta…

 56. @ Osmo Soininvaara
  Hie­man ihmette­len että vaik­ka kir­joitit monel­la tapaa tuoret­ta ajat­telua sisältävän blo­gin, niin sen jälkei­sis­sä one-linereis­sä keski­tyt lähin­nä mol­laa­maan yhtä puoluet­ta, joka myös on esit­tänyt saman­su­un­taisia kan­to­ja pitem­män aikaa. Käsitän että halu­at pro­filoitua itsenäisek­si ja vält­tää oikeaop­pis­ten kri­ti­ikkiä, mut­ta come on! Noi­ta ajatuk­sia kan­nat­taa kehitel­lä edelleen sekä perustel­la. Sen sijaan että fokus on räksyt­tämisessä vain ajanko­htaisel­la puolue­poli­it­tisel­la motivaatiolla.

  1. Onko PS saman­su­un­taisia kan­to­ja? Soin­in­vaara­han kan­nat­taa maa­han­muu­tos lisäämistä, PS käytän­nössä kaikin keinoin sen vähen­tämistä. Tuo on kuitenkin se iso kuva.

   Lisäk­si PS ei halua oikeasti keskustel­la ja perustel­la, vaan öyhöt­tää. Humi­natääristä maa­han­muut­toa PS vas­tus­taa perustellen että on halvem­paa ja parem­paa aut­taa ihmisiä lähtö­maas­sa. Lähtö­maas­sa aut­tamista he sit­ten vas­tus­ta­vat muista syistä. Ei täl­läiseen peruste­lut auta, kun ain­oa logi­ik­ka mikä kel­paa on se joka johtaa siihen että suo­ma­lais­ten silmät pysyvät sin­is­inä, kuten sisämin­is­teri huolek­seen ilmaisi kotisivuillaan.

   1. Kil­go­re väit­tää, että PS halu­aa vähen­tää maa­han­muut­toa kaikin keinoin. Tämähän tarkoit­taisi, että nykyi­nen hal­li­tus on vähen­tämässä maa­han­muut­toa kaikin keinoin.
    Jos olen oikein ymmärtänyt, niin maa­han­mut­to jatkuu entiseen tahti­in nykyisen hal­li­tuk­sen toimil­la. Sanois­in, että syytös perus­suo­ma­lais­ten maa­han­muu­ton vas­tus­tamis­es­ta on kaukaa haet­tu kun hal­li­tu­so­hjel­mas­sa ovat hyväksyneet muu­tok­set, joi­ta voisi luon­nehtia ter­mil­lä kosmetiikka.

 57. Vihrei­den enti­nen kansane­dus­ta­ja, Eero Palo­heimo, puolestaan on lehtikir­joituk­ses­saan sanonut, että kun­nol­lisen maa­han­muut­tokeskustelun esteenä ovat rasis­tisyytök­siä heit­televät maa­han­muu­ton puo­lus­teli­jat, eikä suinkaan maa­han­muu­ton kritisoijat.

  1. Kom­ment­ti­na tuo­hon Entisen vihrei­den äänestäjän kom­men­ti­in Eero Palo­hei­mon näke­myk­sistä rasis­mista. Palo­heimo on vas­tus­tanut maa­han­muut­toa samoil­la moti­iveil­la kuin nykyiset perus­suo­ma­laiset. Tosin paljon aikaisem­min kuin Perus­suo­ma­laisille kyseinen aihe oli edes hei­dän ykkösteema

   1. Palo­heimo on ns. järkivihreä, jon­ka kälät­tävä akkalau­ma pot­ki ulos puolueesta.

 58. Päädyin äsket­täin luke­maan Hal­la-Ahon van­ho­ja kir­joituk­sia oman aja­tus­maail­man kutkut­teluk­si. Koke­mus oli häm­men­tävä. Kun kuori pinnal­ta pois muiden päättäjien/vaikuttajien ikäväsävyisen arvostelun, rasis­mi­in kallel­laan ole­vat ilmaisut, kär­jistämisen ja joidenkin fak­to­jen poisjät­tämisen ( mm. väestöräjähdys ja eli­nolo­suhtei­den heikken­e­misen Afrikas­sa). Poh­jal­la oli yllät­tävän samankaltaisia huo­lia ja kan­to­ja, kuin näis­sä Soin­in­vaaran kir­joituk­sis­sa. Kun sit­ten löysin myös muu­ta­man kir­joituk­sen, jos­sa ei vain halvek­sut­tu muiden tekemää poli­ti­ikkaa tai mui­ta kult­tuure­ja, niin Hal­la-Ahon ratkaisue­hdo­tuk­sis­sa oli paljon hyvinkin järke­viä ajatuksia.

  On har­mit­tavaa, että kun ilmeis­es­ti use­ampi­en Perus­suo­ma­lais­ten ilmaisu on niin halvek­sun­takeskeistä, niin nos­te­taan koko ajan muiden halukku­ut­ta yhteistyöhön, vaik­ka lyhyen pere­htymisen perus­teel­la kuvit­te­len, että yhteistyö olisi hyvinkin mah­dol­lista. Täl­lainen kie­lenkäyt­tö var­masti puhut­telee monia, mut­ta ei sil­lä kyl­lä mitään hyvää yhteistyön poh­jaa rakenneta.

  Lisään­tymisikäisenä suo­ma­laise­na korkeastik­oulutet­tuma naise­na koen kovin kum­mallise­na odotuk­set lisään­tymishalukku­ud­es­ta. Suo­ma­laiset ja rikkaat län­si­maat yleen­sä eivät ole kyen­neet tart­tumaan ilmas­ton­muu­tok­seen, luon­toka­toon ja turhan hal­lit­se­mat­tomasti kir­maa­van kap­i­tal­is­min negati­ivisi­in lieveilmiöi­hin sel­l­aisel­la otteel­la, että min­ul­la olisi enää mitään luot­tavaista kuvaa tule­vaisu­ud­es­ta. Jos­sain rin­nakkaistodel­lisu­udessa olisin mielel­läni äiti. Tässä todel­lisu­udessa, jos­sa korona ei ollut riit­tävän tap­pa­va hoitaak­seen ihmiskun­nalle hie­man lisäaikaa yliku­lu­tus- ym. ongelmien ratkaisu­un, lisään­tymi­nen on melko alhaal­la järke­vien tule­vaisu­u­den­su­un­nitelmien listalla.

  1. Hal­la-aho on fik­su ja kyl­lä häneltä ihan järke­viäkin ajatuk­sia tulee. Mut­ta kun ihmiskäsi­tys on eri, niin arvot menevät itsel­lä todel­la herkästi ris­ti­in. Esimerkik­si H‑a ihailu autoristäris­miä kohtaan (Trump, Unkari jne) on todel­la kaukana siitä kehi­tysku­lus­ta mitä itse halu­an nähdä, siis täs­mälleen eri suun­ta mitä itse halu­an. Ja täl­läisiä toimia PS tekee nyt isol­la voimal­la hal­li­tuk­ses­ta käsin, naker­re­taan uskoa medi­aan, viestitään sen sijaan kak­so­is­merk­i­tyksin somes­sa, puu­tutqan Ylen toim­intaan avoimesti ker­toen syyk­si poli­it­tiset intres­sit, puhemies-insti­tuu­tit kir­joit­tq­mat­tomat pelisään­nöt kir­joite­taan nyt uusik­si kun H‑a avoimesti kuit­tailee muille puoleuille kut­sumal­la heitä punakaar­ti­laisik­si jot­ka ovat psykoosin kaltaises­sa tilas­sa. Vielä edel­lisen hal­li­tuskau­den puhemieheltä moinen olisi ollut skan­daal­i­maista, mut­ta PS venyt­tää näitä rajo­ja jatku­vasti. Kuten tietenkin myös miten vähem­mistöistä on sovelias­ta puhua.

   Medi­ankin edus­ta­jat sanovat use­al­la suul­la että nyt he ovat sel­l­aises­sa paineessa mis­sä he eivät eli­naikanaan ole aiem­min olleet toimit­ta­ji­na. Jos hal­li­tus­ta kri­ti­soi, saa valmis­tau­tua sel­l­aiseen viha/maalitustulvaan ihan min­is­tere­itä ja puhemiestä myöten, ertä tilanne on aivan ennenkuulumaton.

   Tämä kaik­ki on minus­ta hirvit­täv­in­tä tässä kaikessa, uusi nor­maali tulee ole­maan demokra­t­ian kannal­ta paljon surkeampi kuin van­ha. Ikävää että tämä kaik­ki sal­li­taan eikä kukaan hal­li­tuskump­paneista lyö peliä poik­ki, että ei täl­läistä kehi­tys­tä voi hyväksyä.

   Over­tonin ikku­naa siir­retään nyt kovaa vauh­tia sel­l­aiseen asen­toon joka mah­dol­lis­taa Unkarin pol­un. Se ei tietenkään tqrkoi­ta että sinne 100% var­masti men­nään, mut­ta silti.

   1. Olisiko­han niin että samoin kuin sinä näet H‑A:lla ole­van ihan järke­viä ajatuk­sia, niin hän oli aikanaan sitä mieltä että Trumpil­la ja Unkar­il­la oli joitakin järke­viä ajatuk­sia, eri­tyis­es­ti liit­tyen maa­han­mut­toon. Sen sijaan harhaan osu­va väite on että kyseessä olisi ollut autori­taarisu­u­den ihailu. H‑A on tun­net­tu mm. kärkevästä Venäjän arvostelus­ta, ja tämä jos mikä on surullisen kuu­luisa maa autori­taaris­es­ta hallinnos­taan. –Mis­sähän kohtaa autori­taarisu­u­den merkke­jä o nykyisessä hal­li­tu­so­hjel­mas­sa kuten vihjaat?

    Mitä tulee medi­aan, onhan esim. Sanoma OY:n lehdis­sä pääl­lä aikamoinen pro­jek­ti perus­suo­ma­lais­ten ostrak­isoimisek­si ja hal­li­tuk­sen kaatamisek­si. Ja voi kauheaa kun toimit­ta­jat ovat use­am­mal­lakin suul­la koke­neet painet­ta, kun hei­dän jut­tu­jaan on arvosteltu. 

    Eduskun­nan puhemiehen toimin­nan ”skan­daal­i­maisu­us” puolestaan selit­tyy var­maankin pitkälle oman poli­it­tis­ten into­hi­mo­je­si kaut­ta. Sen ver­ran över­iltä tuo kuulostaa.

   2. Tie autori­taarisu­u­teen tapah­tuu rapaut­ta­mal­la demokra­tialle oleel­lisia insti­tuu­tioi­ta ja syven­tämäl­lä jakolin­jo­ja ja vihol­lisku­via. Viestis­säni mainitsin esimerkein miten PS ja välil­lis­es­ti myös muu hal­li­tus tekee molempia.

    Jän­nä että PS ja muidenkin oikeistopop­ulistien kohdal­la ei halu­ta uskoa mitä he halu­a­vat ja ihail­e­vat vaik­ka he itse sen ker­to­vat. Hal­la-aho on esim. sanonut että Kreikan ongelmia ei voi ratkaista demokra­tial­la vaan sinne tarvi­taan soti­lasjunt­ta ratkaise­maan talousongel­mat. Mielestäni tuos­sa ihail­laan autori­taris­mia taval­la jol­la minä en lainkaan ihaile Halla-ahoa.

   3. Nim­imerk­ki Kil­go­ren kom­ment­ti että rasis­til­la voi olla hyvät henkilöko­htaiset suh­teet ulko­maalaisi­in niin tämäkin riip­puu rasistin kuin­ka vakavasti kyseinen henkilö pistää aat­teen oman henkilöko­htaisen elämän edelle. Hit­lerin juu­ta­laisys­tävistä tiedän sen että hänel­lä oli hyvin läheiset suh­teet nuores­ta alka­en juu­ta­laiseen lääkäri­in nimeltään Eduard Bloch joka asui Linzis­sä. Kun Sak­sa oli miehit­tänyt Itä­val­lan 1938 Bloch oli ain­oa Linzis­sä asu­va juu­ta­lainen joka sai vapaasti pois­tua maas­ta ilman että hän menet­ti omaisuuten­sa. His­to­ri­oit­si­ja ovat myöhem­min yrit­täneet selvit­tää mikä oli Blochin koske­mat­to­muu­den kohdl­la poikkeus. Sama voidaan sanoa että jos rasis­til­la on ulko­maalaisia tut­tu­ja hän voi nähdä hei­dät samal­la taval­la kuin Hitler näki Blochin yksilönä kos­ka siihen omat syyt. Kun asioi­ta perustel­laan että kyseessä on poikkeus tapaus niin siinäkin näkyy se että ei olla ihan rehellisiä itselleen tai sit­ten yritetään antaa toise­nalainen kuva itses­tään mikä on todel­lisu­udessa. Näk­isin että moni perus­suo­ma­lainen etenkin Riik­ka Purra yrit­tää jälkim­mäistä kovasti ainakin omis­sa lausun­nois­sa. Tätä on vaikea­ta arvioi­ta mikä on lop­putu­los kos­ka sitä ei ole vielä edes aloitettu

   4. Jot­ta ymmärtäisi Ad remin argu­men­toin­tia ja sen kuin­ka hal­la-aho­laiset per­sut etenevät ja ovat eden­neet, niin kan­nat­taa lukea kir­ja, Näin toimii fasis­mi. Jokainen tuol­ta poh­jal­ta pon­nista­va suun­taus on tietenkin oman­laisen­sa, mut­ta paljon niistä löy­tyy yhteistäkin. Mes­tari ja uskolli­nen ydin­joukko joka näkee mes­tarista ja hänen ajatuk­sis­taan vain hyvät puo­let ja julis­taa mes­tarin sanomaa manip­u­loiden mukaan uusia seu­raa­jia. https://netn.fi/fi/kirjat/nain-toimii-fasismi

   5. @AKK
    Et keskustele argu­menteis­tani esim. liit­tyen rasis­mimääritelmään, vaan siir­ryt henkilöko­htaiseen lokeroin­ti­in ja jatkat amatöörip­sykol­o­gisoin­tia ja yhden demokraat­tisen poli­it­tisen ryh­män leimaamista luke­masi fasis­mikir­jal­lisu­u­den innos­ta­mana. Kun rasis­min ja fasis­min syn­tiä yritetään kaikin voimin kaivaa esille kansan­val­tais­es­ta poli­ti­ikas­ta, mieleen tule­vat herkästi munk­ki Savonarolan oppe­ja todek­si eläneet kiihkeät tori­joukot keski­a­jan Firenzessä.

    Tiedän kyl­lä main­iosti mitä fasis­mi ja nat­sis­mi ovat. Ne ovat peräisin samas­ta aaterun­gos­ta kuin posi­ti­ivisem­mak­si ymmär­re­tyt käsit­teet kuten kansal­lis­mielisyys ja patri­o­tis­mi, kään­tyneenä kuitenkin sisäiseen autori­taarisu­u­teen ja ulkoiseen aggres­si­iviseen val­loi­tuski­ihkoon. Siitä on mallies­imerk­ki nykyi­nen Venäjä, joka hyökätessään aiem­min alis­ta­mansa kansan kimp­pu­un irvokkaasti väit­tää puhdis­ta­vansa sieltä nat­sis­mi­aat­teen. Selvä. Ympyrä on ummes­sa. “Fasi­mi” yrit­tää puhdis­taa “nat­sis­min”.

    Valitet­tavasti näi­hin hur­jan latau­tuneisi­in käsit­teisi­in liit­tyvä hyvä ja paha ja eri­laiset moti­iv­it sekoit­tuvat toisi­in­sa. Tämä mah­dol­lis­taa näi­den käsit­tei­den käytön kunkin poli­it­tisen aktivistin mieleisel­lä taval­la. Mah­dol­lis­tuu myös help­po ja puo­li­val­is­tunei­ta joukko­ja koukut­ta­va pro­pa­gan­da ja eri mieltä ole­vien leimaami­nen. Ikävä kyl­lä täl­lais­takin tehdään jatku­vasti — kuten tästäkin keskustelus­ta havaitaan — mei­dän demokraat­tises­sa Suomessamme!

   6. @Kilgore
    Tuo ”insti­tuu­tioiden rapaut­ta­mi­nen” on oma hal­li­tus­ta vas­tus­ta­va mielip­i­teesi, mil­lä ei ole todel­lisu­us­po­h­jaa. Ja mitään konkreet­tisia merkke­jä ”autori­taarisu­u­den” lisäämi­saikeista et pysty esit­tämään, ain­oas­taan epämääräisiä poli­it­tisi vakio­heit­to­ja kuten “jakolin­jo­jen syventäminen”. 

    Mitä tulee jatku­vaan väit­teeseesi H‑A:n autori­taarisu­u­den kan­nat­tamis­es­ta, kumosin edel­lisessä kom­men­tis­sani ensim­mäiset esimerkkisi. Nyt tuot esille Kreikan. Tuol­loin Kreik­ka oli sisäis­es­ti sel­l­aises­sa kri­i­sis­sä että velka­an­tu­mi­nen oli pakko ratkaista mut­ta kansa ei kan­nat­tanut tarvit­tavia tiuken­nuk­sia. H‑A:n soti­lasjunt­ta-lohkaisu oli tarkoitet­tu ilmen­tämään tätä ilmeistä dilem­maa. Vain tahalli­nen väärin­tulk­it­si­ja voi väit­tää että hän todel­la olisi kan­nat­tanut soti­las­dik­tatu­uria. Mut­ta kieltämät­tä hänen usein käyt­tämän­sä iro­nia antaa tämän mahdollisuuden.

   7. Vain tahalli­nen väärin­tulk­it­si­ja voi väit­tää että hän todel­la olisi kan­nat­tanut soti­las­dik­tatu­uria. Mut­ta kieltämät­tä hänen usein käyt­tämän­sä iro­nia antaa tämän mahdollisuuden. 

    Aivan, läp­pähän se vain oli. 500 pis­tet­tä kysymyk­selle ”mitä on kak­soisvi­estin­tä”. Olikos se nyt koh­ta 4 tuos­sa ”Näin toimii fasis­mi” kir­jas­sa, todel­lisu­u­den hämärtämi­nen. Tapauk­ses­ta riip­puen omia sanomisia joko tarkoitet­ti­in tai sit­ten ne oli­vatkin vain läp­pää. Kätevää, ei tarvi koskaan ottaa mis­tään sanomis­es­taan vastuuta!

    Mitä tulee medi­aan, onhan esim. Sanoma OY:n lehdis­sä pääl­lä aikamoinen pro­jek­ti perus­suo­ma­lais­ten ostrak­isoimisek­si ja hal­li­tuk­sen kaatamiseksi. 

    Ja tämä taisi olla koh­ta 6? Val­las­sa ole­vien poli­itikko­jen on ok hyökätä hanat auki medi­aa vas­taan, kos­ka ne ker­to­vat val­lankäyt­täjille kiusal­lisia asioi­ta. Kuten sen mitä he ovat sanoneet tai kir­joit­ta­neet. Aika uhri­u­tua ja hyökätä toimit­ta­jia vastaan.

    Vain fan­boy ei voi olla näkemät­tä miten tässä ollaan rapaut­ta­mas­sa demokra­t­ian perus­pi­lare­i­ta. Näistä keinoista ja vai­heista on tosi­aan kir­joitet­tu noi­ta mainit­tu­ja kir­jo­jakin, ehkä jokin niistä kan­nat­taisi lukea.

   8. Ad rem, en näe mitään syytä lähteä rak­en­tele­maan jotain uut­ta määritelmää rasis­mille tai speku­loimaan sil­lä että nykyi­nen määritelmä ei ole oikea. Rasis­mille on selvä määritelmä ja use­at per­sut ovat sen mukaan rasis­te­ja. Ja todet­takoon selvyy­den vuok­si että rasis­mi on toki vain yksi osa sitä fasis­mia jota hal­la-aho­laisu­us pitää sisällään. 

    Et ilmeis­es­ti lue lainkaan sitä mitä vas­taan, kun kyse­let samo­ja kysymyk­siä toistuvasti. 

    ” Mah­dol­lis­tuu myös help­po ja puo­li­val­is­tunei­ta joukko­ja koukut­ta­va pro­pa­gan­da ja eri mieltä ole­vien leimaami­nen.” Juuri noin hal­la-aho­laiset ovat toim­i­neet ja leiman­neet kaik­ki muut kom­mu­nis­teik­si, viher­mädät­täjik­si, nimitellen maa­han­muut­ta­jia ties mik­si jne. Jos et ole per­il­lä siitä mitä Hal­la-aho ja Purra ovat kir­joitelleet Scrip­taan ja mil­laista hal­la-aho­lais­ten keskustelu Hom­mafoo­ru­mil­la ja kaikkial­la somes­sa on ollut ja on edelleen niin tutus­tu. Tosin en usko että olisit asi­as­ta tietämätön. Kan­nat­taa lukea se Näin toimii fasis­mi ja miet­tiä! Mitä sieltä peilistä näkyykään.

   9. @AKK
    En esitä mitään uut­ta määritelmää vaan kan­sain­välis­es­ti vaki­in­tunen määritelmän. Ellei nyt lähde­tä esim. kri­it­tisen rasis­mi­teo­ri­an post­mod­ernei­hin syvyyk­si­in, jos­sa mikä tahansa oikean henkilön koke­ma asia voi hänen rodullis­te­tun luok­ka-ase­mansa perus­teel­la olla yhtä tosi.

    Mut­ta en sit­ten täl­lä erää jat­ka kanssasi rasis­mikäsit­teestä, kos­ka argu­men­toin­nin sijaan jatkat fanaat­tisek­si tulk­it­se­mal­lani taval­la leimaamis­tasi. Epäilen tämän vuok­si, että olet lukenut liikaa vain yhden­laisia kirjoja.

   10. @AKK
    Tulee vielä mieleen, kun tun­nut näkevän tääl­lä Suomes­sa fasis­mia vähän niinkuin kra­pu­lainen pikku-ukko­ja, onko poli­it­ti­nen kotisi mah­dol­lis­es­ti laitavasem­mis­to? Tai jos et halua pro­filoitua, ehkä voisit ainakin ker­toa, tun­nistatko fasis­min nykyisel­lä Venäjällä?

    Kysyn tätä vil­pit­tömin mielin sik­si, että Venäjä samoin kuin edeltäjän­sä Neu­vos­toli­it­to näkee tun­netusti fasis­mia lähin­nä län­tisessä maail­mas­sa, ja nat­sis­mia niis­sä val­tiois­sa jois­sa on itsenäistymispyrkimyk­siä ja joiden se las­kee kuu­lu­van etupi­iri­in­sä. Mehän tääl­lä ymmär­rämme (toiv­ot­tavasti) kum­matkin ter­mit hie­man eri tavoin, kuten var­maan tuo suosit­tele­masi fasis­mikir­jan tekijäkin.

   11. Ad remille!

    Nykyi­nen Venäjä on fasisti­nen val­tio jos mikä. Suomes­sa siitä ammen­taa oppe­ja vain laitaoikeis­to. Kan­nat­taa pere­htyä asi­aan kun­nol­la, niin huo­maa kyl­lä ne fasis­tiset piir­teet halla-aholaisuudestakin.

    Ker­rot­takoon että pidän myös stal­in­is­min erään­laise­na fasis­min muo­tona. Fasis­mi ei ole mikään mono­li­it­ti­nen ilmiö mut­ta on ole­mas­sa tiet­tyjä tun­nu­merkke­jä joista sen tun­nist­ta. Kan­nat­taa tutus­tua aiheeseen!

    Mis­täs sen laitavasem­mis­ton muuten tun­nistaa? Siitäkö ettei hyväksy rasis­mia tai fasis­mia tai erästä niiden muo­toa eli halla-aholaisuutta.

    Hyvä että sit­tenkin hyväksyt rasis­min viral­lisen määritelmät etkä olekaan fanaat­ti­nen rasistien puo­lus­teli­ja kuten jo luulin.

   12. @AKK
    Ok, läpäisit lak­mustestin, eli tun­ni­stat fasis­min tun­nus­merk­it Venäjäl­lä nykyisessä putini­laises­sa ja aiemas­sa stal­in­is­tises­sa muo­dos­sa. Fasis­min eri­ty­is­tun­tomerkkinä siis on kansallismielisyyden/nationalismin lisäk­si *autori­taari­nen hallinto ja laa­jen­tu­mishaluinen aggres­si­ivi­nen ulkopolitiikka.*

    Sen­si­jaan ter­misi ”Hal­la-Aho­lainen fasis­mi” näyt­täisi viit­taa­van johonkin eri­laiseen fasis­mikäsi­tyk­seen, mikä ei min­ulle vielä valkene. Kansal­lis­mielisyys kyl­lä löy­tyy H‑A:lta, mut­ta mis­sä on pyrkimys autori­taariseen epädemokraat­tiseen hallintoon? Mis­sä on laa­jen­tu­mishaluinen aggres­si­ivi­nen ulkopoli­ti­ik­ka? Nämä määreet sovitet­tuna suo­ma­laiseen demokraat­tiseen poli­it­tiseen kent­tään tun­tu­vat tutul­ta vain aivan laitim­maisen ääri­vasem­mis­ton, anark­istien tai taan­nois­t­en ”kuokkavieraiden” tahol­ta huudettuna.

    En tiedä mitä tarkoi­tat ”viral­lisel­la rasis­min määritelmäl­lä”, mut­ta viitan­net Suomes­sa Punaisen ristin ja THL:n omak­sumaan globaal­ista käytän­nöstä poikkeavaan määritelmään. (Ko. tutk­i­japari oli eilen kut­sut­tu A‑studioonkin lanseer­aa­maan tuo­ta omak­sumaansa uutu­uskäsitet­tä. ) Ks. tarkem­min edel­lä ole­va kir­joituk­seni asiasta.

   13. Klig­orelle kom­ment­ti­na että nimeno­maan suo­ma­laisu­u­teen pitäisi kuu­lua eri­laisu­us ja sen hyväksymi­nen. Mut­ta ne tahot jot­ka korosta­vat suo­ma­laisu­ut­ta korosta­vat homogeenistä näke­mys­tä suo­ma­laisu­ud­es­ta kos­ka se on heille ikään kuin luter­i­laisu­u­den korvikkeek­si luo­to uusi uskon­to kos­ka kirkko on laitostunut. 

    Ne suo­ma­laisu­u­den ilmiöt jot­ka ovat mon­elle suo­ma­laisu­ut­ta uskon­tona korostaville tahoille staat­ti­nen ilmiö on nimeno­maan suomenkie­len puhu­jien määrä joka on edelelleen 85,89 % ja evanke­lis-luter­i­laisen kirkon jäsen­määrä 65,1 % väestöstä. Näistäkin tek­i­jöistä on myös aiem­min 1920-luvul­la lähdet­ty luo­maan aitosuomalaisuutta. 

    Teknokraat­tiset Suo­mi-pro­jek­tit kuten perusk­oulu ja mas­sa­me­dia ovat uusia asioi­ta. Vaik­ka nekin ovat tas­apäistäneet kult­tuuria mut­ta äidinkieli ja Ev.lut kirkon ovat pysyviä asioi­ta jo 200–150 vuo­den ajalta.

  2. Jo 30 vuot­ta sit­ten puhut­ti­in ympäristökatas­tro­feista ja väestöräjähdyk­ses­tä ja kehi­tys­maid­en nälän­hädis­tä ja Balka­nil­la riehui sota, mut­ta ei se estänyt min­ua ja vaimoani perus­ta­mas­ta per­het­tä ja han­kki­mas­ta lasta.
   Sil­loin oli myös lama joka siir­si per­heen­pe­rus­tamis­su­un­nitelmia hiukan mut­ta kun talous alkoi näyt­tää parem­mal­ta niin ei ollut esteitä.

 59. Maa­han­muut­tokysymys­tenkin suh­teen ongelmia tuot­taa se, että maas­sa ei ole enää sivistynyt­tä, suvait­se­vaa ja laa­ja-alaista ja varsinkaan poli­ti­soi­tu­ma­ton­ta alus­taa näi­den aihei­den käsit­te­lyyn. Kuten oli ennen.
  Mm. muis­to siitä:
  https://www.suomenuutiset.fi/teemu-keskisarjan-kolumni-rakkaat-muistoni-helsingin-sanomista/

  Soin­in­vaar­al­la tässä hyvää yri­tys­tä puhua ns. “box­in” ulkop­uolelta, mut­ta kaik­ki keskustelu tästä aiheesta jää useim­miten sir­paleisek­si yksi­na­jat­telemisek­si. Yhden­to­tu­u­den­maas­sa mei­dät aje­taan samaan sump­pu­un lop­pu­jen lopuk­si. Tässä aiheessa varsinkin.

 60. Maa­han­muu­ton laadul­la on väliä!!! Soma­lien työl­lisyysaste 30v maas­saolon jäl­keen noin 30, ukrainalais­ten 1v maas­saolon jäl­keen jo 22. Ukrainalaiset ohit­ta­vat soma­lit työl­lisyysas­teessa jo ensi tal­ve­na. Suo­ma­lais­ten työl­lisyysaste oli 100 jo ensim­mäisen päivän jäl­keen Ruot­sis­sa, kun sinne tehtaisi­in töi­hin men­ti­in 60-/70-luvuil­la.

   1. Yhdys­val­tain soma­lei­den työl­lisyysaste on korkeal­la ihan senkin takia kos­ka heistä suurin osa asuu samas­sa kaupungiss­sa siis Min­neapo­lik­ses­sa jos­sa moni soma­lialainen on yrit­täjä ja verkos­tot ovat näin olleen ole­mas­sa ja niiden avul­la soma­lit ovat päässeet osak­si yhteiskun­taa. Soma­lei­ta on paljon yrit­täjinä myös Dubais­sa. Lon­toos­sa soma­lit ovat myös työl­listyneet parem­min kuin Tukhol­mas­sa tai Helsingis­sä. Yrit­täjyy­teen kan­nuste­taan anglosak­si­sis­sa mais­sa maa­han­muut­ta­jien kohdal­la paljon avoimesti kuin Pohjo­is­mais­sa. Tästä on tehty Suomes­sa aka­teem­i­nen ver­taus tutkimus .

   2. Epäilemät­tä! USAs­sa jokainen elät­tää itsen­sä pääsään­töis­es­ti. Sos.turva ei ole kärpäspaperi.

  1. Nim­imerk­ki Real­is­tille kom­ment­ti­na että suo­ma­lais­ten siir­to­lais­ten ase­maa Ruot­sis­sa ei voi ver­ra­ta ukrainalaisi­in kos­ka toiset ovat pako­laisia ja toiset ovat siirtolaisia . 

   Ukrainalaiset saa­vat automaat­tis­es­ti väli­aikaisen suo­jelun ilman että jokainen tapaus arvioidaan ker­ral­laan. Ukrainalaiset saa­vat kotikun­ta oikeudet tuon pikapäätök­sen nopeam­min. Ukrainalaisil­la oli oikeus matkus­taa EU mais­sa ilman viisum­ia jopa ennen sotaa (taustal­la oli EU:n ja Ukrainan tekemät kah­den­väliset sopimuk­set) . Ukrainan myön­tämä henkilöko­rt­ti hyväksyt­ti­in viral­lise­na matkus­tusasi­akir­jana. Ukrainalais­ten työlu­pia nopeutet­ti­in (taustal­la oli EU:n ja Ukrainan tekemät kah­den­väliset sopimukset ) .

   Juuri näi­den byrokraat­tis­ten estei­den purkamisen takia ukrainalais­ten ase­maa avitet­ti­in nopeam­min kuin syyr­i­alais­ten ja irak­i­laista tai soma­lialais­ten joiden koti­mais­sa on myös muuten myös aseelli­nen kon­flik­ti johon ulko­val­lat puut­tui­v­at mut­ta tukien eri lopputulosta.

   1. Irak, Syyr­ia ja Soma­lia pitäisi tode­ta tur­val­lisik­si maik­si, joista tule­via pide­tään siir­to­laisi­na. Niin kauan kuin minä muis­tan 60-luvul­ta saak­ka, nois­sa on ollut joku kon­flik­ti tai kähinä menossa.

  2. Nim­imerk­ki Real­is­tille kom­ment­ti­na Irakin, Syyr­i­an ja Soma­lian tilanteeseen niiden poli­it­ti­nen tilanne on eri­lainen. Real­is­tille Irakin sota joka alkoi vuon­na 2003 on var­maan tiedos­sa. Syyr­i­an sisäl­lis­so­ta alkoi kansan­nousuna 2011 ja on kestänyt 11 vuot­ta. Soma­lian sisäl­lis­so­ta alkoi 1991 ja sen epä­vakaa tilanne edelleen jaatku .Ei tarvitse men­nä 1960-luvulle asti.Jos nim­imerk­ki Real­isti ei siis pidä että sisäl­lis­so­taa pak­enevia ihmisiä pako­laisi­na vaan siir­to­laisi­na voidaan kysyä mikä sit­ten on sisäl­lis­so­ta? Ukrainan sotan lop­pua emme tiedä. Se voi jatkua pitkään. Euroopan ulkop­uolel­la Ukrainan nähdään Euroopan sotana. Syyr­i­an, Irakin ja Soma­lian kon­flik­tei­hin ulkop­uoliset maat kuten Yhdys­val­lat, Venäjä ja Bri­tan­nia oli­vat myös osa­puoli­na. Tätä ei pidä unohtaa.

 61. “kun keskustelun toinen osa­puoli argu­men­toi tasol­la “Onko tari­na tosi vai ei, se on toinen jut­tu”, niin rak­en­ta­va keskusteluhan on ilman muu­ta mah­do­ton­ta” (AKK)
  Ei trol­lien kanssa voi keskustella:
  “Nev­er believe that anti-Semi­tes are com­plete­ly unaware of the absur­di­ty of their replies. They know that their remarks are friv­o­lous, open to chal­lenge. But they are amus­ing them­selves, for it is their adver­sary who is oblig­ed to use words respon­si­bly, since he believes in words. The anti-Semi­tes have the right to play. They even like to play with dis­course for, by giv­ing ridicu­lous rea­sons, they dis­cred­it the seri­ous­ness of their inter­locu­tors. They delight in act­ing in bad faith, since they seek not to per­suade by sound argu­ment but to intim­i­date and dis­con­cert. If you press them too close­ly, they will abrupt­ly fall silent, lofti­ly indi­cat­ing by some phrase that the time for argu­ment is past.” ( Jean-Paul Sartre)

 62. Edel­lä ole­va kiivaskin keskustelu ainakin osit­tain huomioiden, ehdotan seu­raavia maa­han­muu­ton yleis­pe­ri­aat­tei­ta. Kehotan keskustelun vuok­si myös rasis­mikirvesh­enkilöitä etsimään ehdo­tuk­sista sitä itseään, vaik­ka niin kuin piru raamatusta.

  1. Työperäi­nen
  Ter­ve­tu­loa tänne sopi­va (keskustelu­nalainen) määrä Suomen oloi­hin ja nykykansan parhaisi­in arvoihin ja tapoi­hin (huono­jakin on tietysti) sopeu­tu­via ja kult­tuuri­amme, talout­tamme ja tur­val­lisu­ut­tamme hyvään suun­taan edis­täviä tulijoita.
  Jot­ta tääl­lä men­esty­isi ilman mah­dol­lis­es­ti sukupolves­ta toiseen jatku­vaa yhteiskun­nan eri­ty­is­tukea, tuli­joiden olisi paras olla vähin­tään perusk­oulutet­tu­ja. Mieluiten enem­män kuin vähem­män, ja muutenkin työelämän tarpeisi­in sopivia. Ensisi­jais­es­ti myös sel­l­aisia tuli­joi­ta, joi­ta ei rasita val­taväestön moraalis­es­ti vas­ten­mielisiä tapo­ja pönkit­tävä uskontosuuntaus.

  2. Human­i­taari­nen
  Human­i­taari­nen maa­han­muut­to tar­joaa tyyp­il­lis­es­ti (pois lukien 2015 malliset joukkoli­ike­hdin­nät) enin­tään muu­ta­malle tuhan­nelle ihmisille vuodessa esim. 20-ker­taisen elin­ta­son ver­rat­tuna lähtö­maan elin­ta­soon. Kyseessä on lähin­nä kau­nis viiku­nan­le­hti esitet­täväk­si ulko­mail­la. Pain­ote­taan myös hädä­nalaisimpia ja lap­sia. Väestölli­nen, kult­tuuri­nen ja rahalli­nen vaiku­tus on kokon­aisuute­na suh­teel­lisen pieni, mut­ta ei mitätön joten poten­ti­aa­li­nen säästökohde.
  Tämän jär­jestelmän ulkop­uolisen muun siir­to­laisu­u­den kohdal­la on vakavasti otet­ta­va yhteiskun­nan yleisen kan­tokyvyn lisäk­si huomioon se, riit­tävätkö tuli­joiden omi­naisu­udet ja resurssit toden­näköis­es­ti työl­listymiseen ja sopeu­tu­miseen mei­dän län­si­maises­sa jälki­te­ol­lises­sa yhteiskun­nas­samme. Lähtö­maa­han ver­rat­tuna korkea sosi­aal­i­tur­vamme hel­posti pas­sivoi, ja seu­rauk­se­na syn­tyy hel­posti muus­ta yhteiskun­nas­ta irral­lisia yhteisöjä, vier­aan­tuneisu­ut­ta ja mui­ta haitallisia seurausilmiöitä.
  On etukä­teen suun­nitelta­va ja päätet­tävä miten suh­taudu­taan 2015 mukaisi­in tai jopa suurem­pi­in rajalle ryn­täämisi­in. Asia tun­tuu vieläkin ole­van melko hämärä.

  3. Tur­va­paik­ka
  Kan­sain­väliset sopimuk­sia (+ mah­dolli­nen uud­is­tus­tarve) nou­date­taan ainakin yhtä sup­peal­la tulkin­nal­la kuin ver­rokki­mais­sa. Jatku­vana vaikeutena, jär­jestelmän val­u­vikana, on elin­ta­sosi­ir­to­laisu­u­den eriyt­tämi­nen ja käsit­telem­i­nen human­i­taarise­na rajoitet­tuna maahanmuuttona.

  1. Oikaisu:
   ..valtaväestö*lle* moraalis­es­ti vas­ten­mielisiä tapoja.

  2. Kuvauk­sesi työperäi­sistä maa­han­muut­ta­jista on niin lavea että sen perus­teel­la on kyl­lä mah­do­ton­ta tehdä mitään rajaus­ta. Keitä ovat ne joista tiede­tään etteivät he sopeudu, entä ne joiden koulu­tus­ta­so ei riitä ja mihin he eivät saisi uskoa?

   Mil­laista koulu­tus­ta­soa vaatisit työn­tek­i­jältä joka saa palkkaa 1600€/kk. Kuvit­teletko tai kuvit­teleeko hal­li­tus että sil­lä pal­ka­lla tulee Suomes­sa var­masti pysyvästi toimeen ilman yhteiskun­nan erityistukea.

   Ja mik­si muuten yhteiskun­nan pitäisi vas­ta­ta täysimääräis­es­ti tarvit­semien­sa työperäis­ten maa­han­muut­ta­jien sosi­aal­i­tur­vas­ta. Eikä työ­nan­ta­ja voisi vas­ta­ta siitä suurem­mal­ta osalta ainakin muu­ta­man vuo­den maa­han muu­tos­ta kos­ka työ­nan­ta­jathan niitä työperäisiä maa­han­muut­ta­jia val­it­se­vat ja rekry­toi­vat. Samal­la­han se toimisi kan­nus­ti­me­na rekry­toi­da suo­ma­laisia joiden sosi­aal­i­tur­vas­ta he mak­saisi­vat vähemmän.

   1. Näyt­tää AKK llakin ole­van rak­en­tavia ajatuk­sia tähän maahanmuuttokysymykseen.
    Työ­nan­ta­jat ovat se suurin ryh­mä, joka vaatii maa­han­muu­ton lisäämistä. Heil­lä on usein lyhy­taikainen hyö­ty mielessä. Kun työti­lanne huononee niin maa­han­muu­ta­jat työn­netään yhteiskun­nan vastuulle.
    AKK n mainit­se­ma työ­nan­ta­ja velvoit­teen laa­jen­t­a­mi­nen use­am­paan vuo­teen voisi ter­ve­hdyt­tää työ­nan­ta­jien vaa­ti­maa maa­han­muu­ton lisäämistä. Taval­laan kotout­tamisvelvoitet­ta siir­ret­täisi­in työnantajille.
    När­piössä, vaik­ka sieltä on kuu­lunut huono­jakin uutisia, on käsit­tääk­seni päästy pitkälle myös kotouttamisasioissa.

   2. Ei EU-kansalaisil­la Suomes­sa oleskevil­la ei pitäisi olla minkään­laista sosi­aal­i­tur­vaa. Human­itäärisin syin ote­tut sit­ten eri asia.

    Oikeas­t­aan markki­nal­ib­er­aalin logi­ikan mukaan kun työvoima on hyödyke siinä mis­sä muutkin, eli voidaan väli­aikaises­ti liikutel­la maas­ta toiseen, niin sitä pitäisi verot­taa samal­la taval­la kuin mui­ta hyödykkeitä. Eli logi­ik­ka on yksinker­tainen, luo­daan mak­sulli­nen työlu­pa Suomeen.

    Auton tuomisen vero­tus EU-alueelle on hyvä vertailukohta:
    https://www.veronmaksajat.fi/neuvot/henkiloverotus/asuminen-ja-auto/autoilun-verotus/2022/kaytetyn-auton-tuonti-suomeen/#c937c8f6
    Tul­li 10% + ALV 24%, tosin ALV las­ke­taan tullin ja tul­lausar­von päälle.

    Nykyisel­lä kaavailul­la 1600€ minim­i­t­u­lo­ra­jal­la työlu­pa mak­saisi siis 1600*0,10 + 1600*1,10*0,24 = 582€ kuukaudessa. Mut­ta kun tämä mak­su ote­taan käyt­töön niin tuos­ta minim­i­t­u­lo­ra­jas­ta voidaan han­kki­u­tua eroon, vaik­ka se ihan hyvä ohjen­uo­ra onkin. Työlu­pa­mak­su ei olisi mil­lään muo­to verovähen­nyskelpoinen, eli muuten työlu­palaista koski­si­vat täysin samat ansio­tu­lo- ja pääo­mat­ulovero­tuk­sen sään­nöt kuin suomalaisia.

    Tässä jär­jestelmässä on lukuisia hyviä puo­lia, saadaan ensin­näkin suo­ria vero­tu­lo­ja helpot­ta­maan Suomen kestävyys­va­jet­ta. Samal­la jär­jestelmä kan­nus­taa hyvä­tu­loisia muut­ta­maan Suomeen kun mak­su on ver­rat­tain pieni ja pros­es­si voidaan tehdä kevyek­si muuten. Mar­jan­poim­i­jat ja mon­et muut rav­in­toloiden orjakok­it var­maan mak­sa­vat muutenkin jo vas­taavia sum­mia kaiken­laisille välistävetäjille niin nyt saataisin pros­es­si kevyem­mäk­si ja siir­to­laistyövoima voi itse hel­posti sopia työlu­vista suo­raan suurlähetys­tön kanssa. Työlu­paa voisi sit­ten yri­tys hakea suo­raan yhdessä siir­to­työn­tek­i­jän kanssa. Jos siir­to­työn­tek­i­jä katoaa niin työ­nan­ta­ja on velvolli­nen mak­samaan työlu­pa­mak­sua niin kauan kunnes siir­to­työn­tek­i­jä on pois­tunut tai pois­tet­tu maas­ta. Mak­su voitaisi­in vielä tehdä sil­lä taval­la että osakey­htiöi­den tapauk­ses­sa jokainen omis­ta­ja sekä toim­i­tusjo­hta­ja vas­tu­ute­taan henkilöko­htaisek­si takaa­jak­si tälle mak­sulle jot­tei vas­tu­us­ta pääse eroon konkurssilla.

    Mut­ta eikö kuu­lostakin eri­no­maiselta jär­jestelmältä, se on kevyt, seu­railee yleisiä EU:n ulkop­uolelta tule­vi­in hyödykkeisi­in kohdis­tu­via verosään­töjä ja on kaiken kaikki­aan hyvinkin liberaali!

   3. @AKK
    Kos­ka kysymys on yleis­pe­ri­aat­tei­den hyväksymis­es­tä, jätän mielu­um­min sopeu­tu­miseen ja kotou­tu­misen mit­tar­it erik­seen todet­ta­van empiri­an varaan. Tilas­tot ja tarvit­ta­vat selvitykset.

    Tuos­ta kuukausi­palkkara­jas­ta on vään­net­ty kovastikin. On toisaal­ta ne intres­sipi­ir­it jot­ka tarvit­se­vat hal­patyövoimaa yhteiskun­nan lisätuel­la, ja pyrkivät näin opti­moimaan poli­ti­ikkaa vain omien melko lyhyen tähtäi­men etu­jen­sa kannal­ta. Toisaal­ta on ole­mas­sa yhteiskun­nalli­nen näkökul­ma, jos­sa ratio­naalis­es­ti sovel­let­taisi­in kus­tan­nus-hyöty­ana­lyysia koko maan kannal­ta. Työlupi­en määräaikaisu­ut­ta voisi harki­ta, mah­dol­lis­es­ti huip­pu­osaa­jat pois lukien.

    Tuo viimeinen ehdo­tuk­sesi – työ­nan­ta­ja mak­saa myös palkkaamien­sa sosi­aal­i­tur­van, mukaan lukien asum­is­tu­ki, toimeen­tu­lo­tu­ki jne. – on mie­lenki­in­toinen siltä kannal­ta että sehän todel­la kan­nus­taisi palkkaa­maan ensin koti­maas­sa jo ole­vaa työvoimaa. Kan­nustin­loukuthan siinä ovat yksi ja toiv­ot­tavasti vähen­tyvä este. Toisaal­ta sälyt­tämäl­lä työ­nan­ta­jalle hal­patyövoiman kokon­aiskus­tan­nuk­set tämä tietysti rajoit­taisi huo­mat­tavasti palkkaamis­in­toa EU:n ulkop­uolelta. Se myös muut­taisi per­in­teistä val­tio – yri­tyk­set vas­tu­ualuei­ta ja johtaisi kah­den­laisi­in työmarkkinoihin.

    EU:n sisäistä muut­toa en vielä käsitel­lytkään. Sille­hän ei sel­l­aise­naan rajoituk­sia voi eikä tulekaan rajoit­taa, mut­ta samoin opti­moin­tiperi­aat­tein kuin edel­lä, ja halu­tun profi­ilin osaa­jia pitää tietysti sopivil­la vieheil­lä houkutel­la. Suomen täkyjä etu­ja ovat mm. järjestynyt oikeustur­vaval­tio, korkea koulu­tus­ta­so, sosi­aal­i­tur­va ja yhä suh­teel­lisen hyvin inte­groitunut ja tur­valli­nen yhteiskunta.

 63. olen lukenut hyvin pin­nal­lis­es­ti lisäkommentit.

  soin­in­vaara kir­joit­taa (inho)realistisesti, siinä on point­tin­sa. ajat­telin tuo­da omia näke­myk­siä joista olen ollut jok­seenkin hiljem­paa, mut­ta ajat alkaa muut­tumaan. ne ovat enem­mänkin peri­aat­teel­lisia kuin realistisia.

  olen seu­ran­nut enem­mänkin usa:n poli­ti­ikkaa kuin suomen, joten näke­myk­set ovat enem­män sen poh­jaisia. koirapil­li poli­ti­ik­ka on yleistä usa:ssa, ja nyt koirapil­li alkaa olla liian äänekäs. on jotain mikä on pahempaa kuin rasis­mi, ja se on piilo-rasis­mi. nyt alkaa olla olo että piilo-rasis­mi on tul­lut suomeenkin. kan­nat­taa kat­sel­la kokoomus­ta, vaik­ka puoluet­ta ei voi syyt­tää rasis­mista tai syr­jin­nästä, mut­ta hyvään suun­taan kokoomus ei ole menossa.

  yksi syy mik­si rupesin seu­raa­maan usa:n asioi­ta on suo­ma­lainen umpi-nation­al­is­mi, jota on ollut jo kym­meniä vuosia. usa, ainakin teo­ri­as­sa on maa­han­muut­ta­jien maa. suomes­sa, ainakin demari piireis­sä on kaap­pi­mainen etnisyy­teen perus­tu­va ump­ina­tion­al­is­mi, kos­ka ulko­maalaisia oli tosi vähän ja eikä ulko­maat ollut puheenai­he kuin har­voin, niin tämä ei domi­noin­ut hirveästi. halusin kuitenkin men­nä karku­un tästä umpi asen­teesta. vuodet meni eteen­päin ja sit­ten usa:han pesi­tyi trump­is­mi. karkeasti trump­is­mi vas­tus­taa kaikkea vähem­mistöjä ja ulko­maalaisia, eli se umpi-nation­al­is­mi moninkertaisena.

  itse en halua maa­ta joka on liian homogeeni­nen. joten tässä maa­han­muu­tossa on myös muitakin point­te­ja kuin taloudel­liset pointit.

  itse olen vaku­ut­tunut että usa:ssa oikeis­to ei halua kor­ja­ta mitään enää, myös maa­han­muut­toa. eli maa­han­muut­toa vas­tuste­taan mut­ta asioi­ta ei halu­ta kor­ja­ta, kos­ka ongelmil­la saadaan ääniä. tun­tuu että vas­taa­va on levin­nyt suomeenkin. maa­han­muut­toa voidaan vas­tus­taa myös jok­seenkin inhimil­lisil­läkin konsteilla. 

  perus­suo­ma­lai­sis­sa löyhkää että ulko­maalaisia vas­tuste­taan oli ne sit­ten rajo­jen sisäl­lä tai ulkop­uolel­la. veikö ne rahaa tai ei. eli naa­puri­in ei halu­ta ulko­maalaisia vaik­ka ei toisi mitään kustannuksia.

  suomes­sa puhutaan kielel­lis­es­tä ja kult­tuuris­es­ta inte­graa­tios­ta, ja siihenkin soin­in­vaarankin näke­mys perus­tuu. karkeasti usa:ssa kaik­ki puhuu englan­tia ja kult­tuuri on mitä lie, niin kieli ja/tai kult­tuuri ei ole erot­ta­va tek­iä enää. oikeis­ton täy­tyy käyt­tää mui­ta kon­ste­ja. suomes­sa tämä fraasi “maas­sa maan taval­la”, kieli ja kult­tuuri ovat yksi piilokon­sti syr­jin­nälle. vaik­ka kieli voi olla ongel­makin, mut­ta jos­sain pis­teessä tulee point­ti että ulko­maalaisia ei vain halu­ta tänne (tai sinne).

  muu­ta­ma real­isti­nen asia, jot­ka ei edes voimakkaasti tun­nus­ta poli­it­tisia akse­lei­ta, esim vasem­mis­to-oikeis­to. gen­even sopimus täy­tyy tosi­aan uusia. pääsään­töis­es­ti viisum­it, työlu­vat, tur­va­paikat ja ym pitäisi pääsään­töis­es­ti myön­tää lähtö­maas­sa. nämä ajaa sekä vasem­mis­ton ja oikeis­ton tavoit­tei­ta. määristä ja sään­nöistä voidaan kiis­tel­lä. tosin kri­it­tiset pako­laiset esim putin kri­itikot ja vas­taa­vat täy­tyy hyväksyä rajalla.

  1. Minus­ta qua­si­mi­nus kir­joit­ti löyhkäävän kom­mentin perus­suo­ma­lai­sista. Kyl­lä perus­suo­ma­laiset edus­ta­jat ja heitä äänestäneet pitää koh­da­ta ihmis­inä. Kom­ment­ti ei tosin ollut piilo­rasisti­nen. Perus­suo­ma­lais­ten arvot­ta­mi­nen ihmis­inä alem­piar­voisik­si maa­han­muut­to­vas­taisuuten­sa takia ei ole rasis­mia. Siitähän taitaa olla jopa oikeu­den päätös. Suo­ma­lainen oikeuslaitos on taval­laan antanut ”vapaat kädet” tämän­tyyp­piselle arvostelulle.
   Jos oikein muis­tan niin oikeu­den peruste oli, että puolueen jäsen­ten ihmis­ar­voa hal­ven­ta­va arvostelu ei täytä rasis­min tunnusmerkistöä.

   1. Olet käsit­tänyt tämän väärin. Eiväthän Perus­suo­ma­laiset vas­tus­ta maa­han­muut­toa sinän­sä, vaan hait­ta­maa­han­muut­toa. Määrit­te­ly jätetään tarkoituk­sel­la epä­tarkak­si, mut­ta käytän­nössä sil­lä tarkoite­taan Afrikas­ta ja Lähi-Idästä tule­via. Kos­ka kyseessä on etnisen alku­perän perus­teel­la tapah­tu­va erot­telu, se täyt­tää rasis­min tun­nus­merk­it. Rasis­tik­si haukku­mi­nen taas ei ole rasis­mia, kos­ka arvostelu, asi­a­ton tai asialli­nen, perus­tuu omak­sut­tuun ide­olo­giaan eikä etniseen alkuperään.

   2. @ Jakkko K

    Olet väärässä. Hait­ta­maa­han­muut­toa vs maalle hyödyl­listä maa­han­muut­toa mitataan sel­l­aisil­la kri­teereil­lä, joil­la ei ole tekemistä etnisyy­den kanssa. Lähtö­maid­en suh­teen on paikallaan ja legi­t­i­im­iä mita­ta esim. työl­lisyysastet­ta, eri ammat­tei­hin pääsytä/hakeutumista, eri­laisi­in tuki­in tur­vau­tu­mista sekä eri­laisia sopeu­tu­misongelmia mukaan lukien rikollisuus. 

    Jos ilme­nee että eri lähtö­maista tulleet pär­jäävät näil­lä kri­teereil­lä keskimäärin hyvin eri­laisin tavoin, kysymyk­sessä ei ole syr­jin­tä lähtömaan/etnisen taus­tan perus­teel­la, kuten yrität väit­tää. Sekoi­tat objek­ti­iviset kri­teer­it ja mit­tauk­sen tulokset.

   3. Olet näköjään valmis tekemään yksilöitä koske­via arvioi­ta lähtö­maan keskiar­vo­jen perus­teel­la. Mitä muta se on kuin syr­jin­tä lähtö­maan perusteella.

   4. @ Osmo Soininvaara

    Olen myös valmis kan­nat­ta­maan sopi­vaa yksilö­ta­son pistey­tysjär­jestelmää. Mut­ta sil­loin kun on kysymys eri­ty­i­sistä toimen­piteistä, joil­la pyritään houkut­tele­maan maa­han hyvin sovel­tuvia ja kotoutu­via työn­tek­i­jöitä ja siir­to­laisia, kan­nat­taa toki käyt­tää hyväk­si se koke­mus mikä meil­lä jo on ole­mas­sa eri maista ja kult­tuureista tulleesta väestöstä. Vaikkakin tilas­totiedot ovat ryh­mä­ta­soisia, ne perustel­e­vat rekry­toin­ti­ak­tivi­teetin kohdis­tamisen ensisi­jais­es­ti niille maanti­eteel­lisille alueille ja kult­tuurisille suun­nille, mis­tä on eniten myön­teisiä koke­muk­sia ja vähiten eri­laisia haittoja. 

    Mielestäni syr­jin­nästä ei tässä yhtey­dessä voi­da puhua sik­sikään, että ei ole ole­mas­sa kan­sain­välis­es­ti tun­nustet­tua automaat­tista peru­soikeut­ta aset­tua asumaan sat­un­naiseen toiseen maahan.

   5. Saanko arvioi­da myös perus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jia sil­lä perus­teel­la, että puolueen vaaliehdokkail­la näyt­tää ole­van taipumus saa­da väkivaltatuomioita.

   6. @ Pent­ti A K Häkkinen
    >“Minus­ta qua­si­mi­nus kir­joit­ti löyhkäävän kom­mentin perus­suo­ma­lai­sista. blah”

    suomes­sa poli­ti­ik­ka on jok­seenkin mon­imutkaisem­paa. kaik­ki per­sut ei ole rasis­te­ja, ulko­maalais­vas­taisia tai mui­ta hörhöjä. kaik­ki kokoomus­laiset ei ole veroale-addik­te­ja. onhan vielä ole­mas­sa “vapau­den­li­it­to” ja “sin­imu­s­tat”. (veikkaan että nämä kak­si tulee saa­maan ääniä per­suil­ta jatkossa).

    siltikin kom­men­tis­sa leimaa, että perus­suo­ma­laisia ei saa kri­ti­soi­da. siltikin kuulee jostain pinav­ihreästä kuplas­ta solkenaan.

    mut­ta usa:ssa repub­likaan­it yrit­tää leima­ta itsen­sä rasis­min vas­taisik­si, siltikin kuulee äänekästä koirapil­lia solke­naan. yksi pro­pa­gan­da kon­sti mitä käytetään läh­es jatku­val­la syötäl­lä on, että leimataan vastapuoli omista ongelmis­taan, aika usein 180 asteen kään­nöl­lä. kuu­lostaa jotenkin tas­a­puoliselta. (vih­je, mar­jorie tay­lor greene).

    pikkuisen sivus­ta. itse alan olla vaku­ut­tunut että noin 10%:ia äänestäjistä ei kiin­nos­ta demokra­tia. eli ollaan valmi­ita käyt­tämään epädemokraat­tisia kon­ste­ja aja­maan asioitaan, ja ulko­maalais­vas­taisu­us on vain yksi moti­ivi. täl­laiset epädemokraat­tiset moti­iv­it kauhis­tut­taa min­ua ja täl­laisi­in alan suh­tau­tu­maan nihkeästi. suo­mi onnek­si on vielä ns. parem­mal­la puolel­la, ja yksi syykin mik­si kan­natan parlamentarismia.

  2. itse en halua maa­ta joka on liian homogeeni­nen. joten tässä maa­han­muu­tossa on myös muitakin point­te­ja kuin taloudel­liset pointit.

   Mik­si et ole muut­tanut maa­han, jos­sa ihanteesi jo val­lit­se­vat, vaan rupe­sit tap­pele­maan mei­dän eri mieltä ole­vien kanssa? Suo­ma­laisu­udelle et ilmeis­es­tikään anna eri­ty­istä arvoa.

   1. ei jak­sa real­is­mi argu­ment­te­ja, mut­ta lyhyesti toisi­in mai­hin ei muute­ta niin helposti.

    mut­ta teo­reet­ti­nen. ruo­ho ei ole vihreäm­pää toisel­la puolel­la, mik­si vai­h­taa. esim usa:kin lyhyesti, se on maa­han­muut­ta­jien maa jos­sa toiset maa­han­muut­ta­jat ovat korkea­mal­la ase­mal­la kuin toiset. se jako täy­tyy tehdä jol­lain muil­la argu­menteil­la. oikeas­t­aan sanoin tuon riv­ien välistä.

    on kuitenkin suo­mi muut­tunut noin 30 vuodessa aika paljon. vaik­ka asunkin vähän syr­jem­mässä isoista kapungeista. ulko­maalaisia jo näkee, ja jois­sakin paikois­sa erit­täin tiuhaan.

   2. Olli S:lle kysymys miten määrit­telet suo­ma­laisu­u­den niin että se olisi kollek­tivis­es­ti se homogeeni­nen määritelmä ?

   3. Entä jos omaan käsi­tyk­seen suo­ma­laisu­ud­es­ta kuu­luu eri­laisu­us ja sen hyväksymi­nen ja jopa sen halu­ami­nen? Suomenkin juuret ovat aika eri­lais­ten kult­tuurien sekoi­tus. Vielä sata vuot­ta sit­ten alueel­liset erot ihan puhetavas­ta läh­tien oli­vat hyvin eri­laisia. Vas­ta suo­mi-pro­jek­ti, perusk­oulu ja mas­sa­me­dia alkoi vauhdil­la tas­apäistää kult­turia ja ihmisiä yhdek­si ”suo­ma­laisu­udek­si”.

   4. Jatkokysymys: Kuin­ka johdon­mukaista tämä tei­dän kah­den (?) miel­tymys het­ero­geenisyy­teen on paikko­jen ja skaalo­jen yli? Kos­keeko se myös Mon­go­li­aa, Japa­nia, Golanin kukku­loi­ta ja Sen­tinel-saaria? Saame­laisaluei­ta ja saame­laisu­ut­ta, Ahvenanmaata?

    Vai onko mon­imuo­toisu­us vain väline, jol­la voi rasit­taa tei­dän poli­it­tisia arkivi­hol­lisianne kotimaassa?

    Rahul: Suo­ma­laiset ovat protes­tant­te­ja. Soi­ni on irlan­ti­lainen, Suvi-Anne Siimes karjalainen.

   5. Olli S: lle kom­ment­ti­na että suo­ma­laiset ova luter­i­laisia. Protes­tant­tisu­us kat­tokäsite. Ev.lut kirkko on vain yksi kirkkokun­ta tässä protes­tant­tises­sa per­heessä muu ovat Anglikaan­it ja reformistiset kalvin­is­tiset kirkot. Timo Soi­ni ei ole irlan­ti­lainen vaan suo­ma­lainen joka kään­tyi luter­i­laisu­ud­es­ta kato­lilaisu­u­teen 18-vuo­ti­aana. Suvi Anne Siimes on Kar­jalan ortodokseja.

   6. Vas­taus Olli S:lle jatkokysymyk­selle het­ero­geenisyy­delle. Mon­go­lia ja Japani oli­vat pitkään eristyk­sis­sä ulko­maail­mas­ta ja sen takia niiden kult­tuuri ja kieli ovat eri­ty­tynei­ta naa­puri­maista. Japani eristäy­tyi saare­na vuosi­na 1600–1868. Mon­go­lia on nomae­di­en asut­ta­ma val­tio jos­ta tuli itsenäi­nen val­tio vas­ta vuon­na 1911.Sentinel-saaret on edelleen sul­jet­tu­ja saaria jonne pääsemiseen pitää kysyä lupa Int­ian hal­li­tuk­selta joka hallinnoi saaria. Mik­si otit Golanin kukku­lat ver­tailuk­si kos­ka sen väestö rakenne on ei ole homogeeni­nen vaan siel­lä asuu arabe­ja, dru­use­ja, juu­ta­laisia ja arme­nialaisia eli kysessä on monikult­tuurilli­nen alue kuten on Lähi-itä yleen­sä. Saa­men­maa ja Ahve­nan­maa eivä ole itsenäisiä val­tioi­ta joten niiden ase­ma on eri kuin itsenäis­ten kansallisvaltioiden.

  3. @ Osmo Soininvaara

   Jos har­joi­tat kul­lankaivu­u­ta, val­it­setko paikan sen mukaan mis­sä pitoisu­udet ovat aiem­man tiedon mukaan rikkaam­mat vai heikommat?

   Mut­ta huumori­heitot sik­seen. Oletko todel­la sitä mieltä että Suomen main­os­t­a­mi­nen asuin­maana ja maa­han­muu­ton rekry­toin­tipon­nis­tuk­set kan­nat­taa hajaut­taa kaikille alueille ja kult­tuure­hi­hin tasa-arvois­es­ti ja sat­un­nais­pe­ri­aat­teel­la, jot­ta kukaan ei voisi syyt­tää sin­ua syr­jin­nästä? Siitä huoli­mat­ta että joidenkin lähtö­maid­en kohdal­la ennuste työl­listymis­es­tä ja inte­groi­tu­mis­es­ta suo­ma­liseen yhteiskun­taan on merkit­tävästi heikom­pi kuin toisilla? 

   Lisäk­si, kot­ta parem­min ymmärtäisin ajat­telu­asi, lähde­tkö myös siitä että kaik­ki kult­tuu­rit nyt ja his­to­ri­as­sa ovat yhtä arvokkai­ta ja mitään niistä ei voi­da prefer­oi­da muiden kus­tan­nuk­sel­la? Ja tähän liit­tyen, ovatko tärkeim­mät arvosi nor­mati­ivisia ja yleis­päte­viä vai relati­ivisia? Val­i­tan jos tämä tun­tuu liian inti­im­iltä kysymyk­seltä, tarkoi­tus on hyvä.

 64. Työ­paikat työvoiman luo tarkoit­taa käytän­nössä sitä, mitä tehti­in Nokialle. Kyl­lä ne työ­paikat oppii ulkois­taa­maan sen ulkoisen tilaajan.

 65. Pisteyt­tämis­es­tä. Ei oikeas­t­aan ole ole­mas­sa yksilöl­listä tai yksilöko­htaista pistey­tys­tä. Pis­te­tyt­tämi­nen tarkoit­taa tosial­lis­es­ti sen selvit­tämistä, mihin joukkoon yksilö kuu­luu; jokainen joukkoon kuu­lu­va saa saman pis­temäärän. Joukko voi määräy­tyä yhden tai use­am­man tek­i­jän perus­teel­la. Kansalaisu­us voi var­mas­tikin olla yksi tek­i­jä. Kohtelee­han Suo­mi jo nyt eri maid­en kansalaisia eri tavoin. Esimerkik­si maa­han pääsyyn vaa­di­taan joidenkin val­tioiden kansalaisil­ta viisu­mi, mut­ta toisil­ta ei. Van­has­taan täl­laista ei ole kut­sut­tu rasismiksi.

   1. Miten määrit­telet, mikä on yksilölli­nen suure?

    Taval­lis­es­ti yksilöön liitet­tävät omi­naisu­udet jae­taan syn­nyn­näisi­in ja ei-syn­nyn­näisi­in. Omi­naisu­us on syn­nyn­näi­nen, jos se on yksilöl­lä vält­tämät­tä (yleen­sä syn­tymästään saak­ka) eli hän ei voi sitä toisek­si muut­taa. Esimerkke­jä ovat geeniper­imä ja syn­tymävu­osi. Hie­man kiis­tanalaisem­pia esimerkke­jä ovat älykkyysosamäärä ja sukupuo­li­nen suuntautuminen.

    Toisi­naan ei-syn­nyn­näi­sistä omi­naisuuk­sista halu­taan erot­taa sel­l­aiset, jot­ka ovat “läh­es syn­nyn­näisiä” eli joi­ta yksilön on käytän­nössä vaikea muut­taa. Esimerkke­jä ovat kansalaisu­us ja uskon­nolli­nen tai ide­ologi­nen vakau­mus. Harvem­min esitet­täviä, mut­ta mielestäni samaan kat­e­go­ri­aan kuu­lu­via, ovat matemaat­ti­nen, musi­ikilli­nen, liikun­nalli­nen ja sosi­aa­li­nen lah­jakku­us (tai lah­jat­to­muus) sekä temperamentti.

    Ote­taan esimerkik­si luku­taito. Yksinker­taisu­u­den vuok­si jakakaamme yksilöt luku­taidon perus­teel­la kah­teen ryh­mään: luku­taitoisi­in ja lukutaidottomiin.
    Kun yksilö on luku­taido­ton, hän on sitä läh­es aina syistä, joi­hin hän ei voi käytän­nössä itse vaikut­taa (ikä, vam­ma, kasvuym­päristön koulu­tusjär­jestelmä). Näin ollen luku­taito on “läh­es syn­nyn­näi­nen” ominaisuus. 

    Entäpä yksilöl­lisyys? Jos yksilöä koske­va päätös tehdään perustuen hänen luku­taitoon­sa, se tehdään tosi­asial­lis­es­ti sen perus­teel­la, mitä tiede­tään luku­taitois­t­en ja luku­taidot­tomien ryh­mistä, esim. ryh­mien tyyp­il­listä tai keskimääräi­sistä piirteistä. Mitään muu­ta tietoa maini­tus­ta yksilöstä ei ole käytet­tävis­sä. Näin ollen päätös perus­tuu siihen, mihin ryh­mään yksilö kuu­luu – ei ole yksilöl­listä tarkastelua.

   2. @ Aika ajatella

    Mielestäni vänkäät nyt turhas­ta. Esim. luku­taito on kiistämät­tä yksilön omi­naisu­us. Samal­la se on tietysti jo määritelmäl­lis­es­ti sen ryh­män omi­naisu­us jol­la on luku­taito. Mut­ta tämä ei mitenkään kumoa sitä että luku­taito on yksilön omi­naisu­us, ja ei voi saa­da selville ryh­män keskimääräistä luku­taitoa tutki­mat­ta sen jäsen­ten luku­taitoa yksilöi­den tasolla.

   3. Ad rem,

    Jos noin kat­soo, niin mikä tahansa omi­naisu­us on yksilön omi­naisu­us. Hyvä esimerk­ki on etnisyys. Selvästikin etnisyyy­den jakau­ma ihmis­ryh­mässä saadaan selville vain selvit­tämäl­lä ryh­mään kuu­lu­vien yksilöi­den etnisyys. (Sat­un­naisotan­nal­la voidaan saa­da luotet­ta­va arvio, mut­ta sil­loinkin selvitetään poimit­tu­jen yksilöi­den etnisyys.) 

    Keskeistä tässä on se, mil­lä taval­la pistey­tys (ja siten yksilöä koske­va päätös) voi perus­tua yksilön omi­naisuuk­si­in. Se tapah­tuu niin, että ensin selvitetään, mitä ennakkoon tarkasteltavak­si valit­tu­ja omi­naisuuk­sia yksilöl­lä on. Sen jäl­keen kat­so­taan, mitä tilas­tol­lista tietoa (esim. työ­markki­noil­la men­estymis­es­tä) meil­lä on yksilöistä, joil­la on samat tai samankaltaiset omi­naisu­udet. Kos­ka tarkastelu on vält­tämät­tä tilas­tol­lista, se ei voi olla “yksilöl­listä” vaan perus­tuu siihen, mihin ryh­mään yksilö kuuluu.

   4. Ne yksilöä koske­vat asi­at voivat olla sel­l­aisia kuin koulu­tus ja luku­taito, mut­ta ei esimerkik­si ihonväri.

   5. On taval­lista että tehdään ero 1. perin­nöl­lis­ten, esim. ihon­väri, fyy­siset omi­naisu­udet ja ulkonäkö­seikat, henkiset omi­naisu­udet (kyl­lä, nekin periy­tyvät) jne. sekä 2. han­kit­tu­jen omi­naisuuk­sien mukaan. Nature vs. nurture.

    Usein moraalise­na normi­na pide­tään että ketään pidä syr­jiä syn­nyn­näis­ten omi­naisuuk­sien perusteella.

    Mer­i­tokra­ti­as­sa tähän ei tietenkään kokon­aan päästä. Toisil­la ihmisil­lä on parem­mat syn­nyn­näiset resurssit kuin toisil­la, ja tämä vaikut­taa – tietenkin yksilöi­den omien pon­nis­tusten lisäk­si – yhteiskun­nal­lisen hyvän jakoon.

    Moraalis­es­ti kestäväk­si ohjen­uo­rak­si on usein kat­sot­tu, että kaikille tulee taa­ta samat mah­dol­lisu­udet kehit­tää itseään, mm. koulu­tuk­sen avul­la. Sen jäl­keen peri­aate jokaiselle saavu­tusten mukaan olisi legitiimi. 

    Tämän peri­aat­teen vas­tako­htana on yhteiskun­nal­lisen hyvän tasa­jakope­ri­aate. Poikkeuk­set tasa­jaos­ta ja erot esim. sukupuolten tai tai etnis­ten ryh­mien välil­lä käsitetään sel­l­aise­naan osoituk­sek­si rak­en­teel­lis­es­ta syr­jin­nästä ilman muu­ta todistelutarvetta.

    Pohjo­is­mai­sis­sa hyv­in­voin­ti­val­tiois­sa ollaan näi­den peri­aat­tei­den jän­nit­teen ratkaisu­is­sa noin keskivälin tienoil­la, esim. USA:ssa on pain­otet­tu enem­män meritokratiaa.

   6. Hyödyl­lisem­pää kuin yrit­tää kek­siä määritelmä ilmaisulle “yksilölli­nen suure” on yrit­tää hah­mot­taa mik­si sel­l­aisia hel­posti mitat­tavia suure­i­ta kuten (sosi­aa­li­nen) rotu, ihon­väri, syn­type­rä, kansalli­nen tai etni­nen alku­perä ei tulisi käyt­tää tietyn­tyyp­pi­sis­sä ennusteis­sa havain­to­muut­tu­ji­na sil­loinkaan kun vas­taa­van ennustear­von tuot­tavia muut­tu­jia käytetään ruti­ini­no­mais­es­ti muis­sa asiois­sa hyvin tuloksin. Näen­näis­es­ti tässä on loogi­nen ris­tiri­ita, koke­mus­peräis­es­ti asia ei ole niin mus­tavalkoinen. Ja käytän­tö on sit­ten jotain ihan muuta.

    His­to­ri­al­lis­es­ti, kun enem­mistö alkaa määritel­lä vähem­mistölle ryh­mäi­den­ti­teet­tiä, on seu­rauk­se­na ollut erit­täin huono­ja asioi­ta. Ryh­mäi­den­ti­teetit elävät, ja niiden vaar­al­lisu­us on riip­punut yhteiskun­nan kehi­tysas­teesta. Luku­taitoisi­in tai silmälasipäis­ten ryh­mään kuu­lu­mi­nen ei enää nykypäivänä kehit­tyneessä maail­mas­sa ole vaar­al­lista. Joskus on ollut toisin.

   7. Pistey­tyk­ses­tä.

    Ilman muu­ta olisi hyvä kokeil­la ja ottaa käyt­töön — osana muu­ta maa­han­muut­toa – esim. Kanadan mallin mukainen ohjel­ma, jon­ka avul­la akti­ivis­es­ti haet­taisi­in Suomeen inter­netinkin avus­tuk­sel­la ns. hyödyl­listä ja työperäistä maahanmuuttoa. 

    Pistey­tyskri­teereistä, luku­un otta­mat­ta selvimpiä (esim. ikä koulu­tus, työkoke­mus..), vään­net­täisi­in var­mankin jonkin ver­ran kät­tä, koskien esim. kult­tuurisia asioi­ta. Toinen keskustelu voisi myös koskea sitä, onko eet­tis­es­ti kestävää houkutel­la kehi­tys­maista niiden eniten koulutet­tua ja akti­ivista väestöä.

    Muu maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka on sit­ten tietysti erik­seen. Tuo val­in­ta pistey­tyk­sel­lä koskisi siis lähin­nä vain akti­ivista rekry­toin­tia ryy­ditet­tynä Suomen main­os­tamisel­la asuinmaana. 

    - -
    @spottu
    ”..mik­si sel­l­aisia hel­posti mitat­tavia suure­i­ta kuten (sosi­aa­li­nen) rotu, ihon­väri, syn­type­rä, kansalli­nen tai etni­nen alku­perä ei tulisi käyt­tää tietyn­tyyp­pi­sis­sä ennusteis­sa havaintomuuttujina..”

    Niin, mik­si?

    Kun se selviää, kan­nat­taa asi­aa vielä ajatel­la erik­seen 1. aiem­min tänne muut­tanei­den (oleskelu­lu­van saa­neet ja kansalaisu­u­den saa­neet ja enti­nen väestö) suh­teen, sekä 2. jatkos­sa tänne pyrkivien tai rekry­toitavien suhteen. 

    Jälkim­mäis­ten kohdal­la, kun nykyti­las­tot näyt­tävät selviä ero­ja etnis­ten ryh­mien välil­lä kotou­tu­mises­sa ja työl­listymisessä myös sukupolvien yli, mik­si niistä ei saisi vetää johtopäätök­siä suh­teessa tänne ensisi­jais­es­ti kai­vat­tavaan väestöön? Jos ei, niin pitäisikö täl­lainen tilas­toin­ti ehkä mielestäsi lopet­taa tarpeet­tomana ja mah­dol­lis­es­ti jopa haitallisena?

   8. Sit­ten jos halu­aa har­ras­taa ns. sivistynyt­tä kansal­lisu­u­teen tai etnisyy­teen liit­tyvää pro­filoin­tia niin voi arvot­taa eri maid­en koulu­tuk­set eri lail­la ja tätä kaut­ta lait­taa eri maid­en asukkaat [etniset ryh­mät] eri luokki­in. Pros­essi­na tämä on toki ihan saman­laista kuin esimerkik­si yri­tyk­sen har­ras­ta­ma rotusyr­jin­tä “val­in­tamme ei osunut täl­lä ker­taa sin­u­un” viestin muodossa.

    Mut­ta rotusyr­jin­tä ja varsinkin etni­nen pro­filoin­ti onkin ikään kuin leiv­ot­tu sisään lib­er­al­is­mi­in ja varsinkin markki­nal­ib­er­al­is­mi­in. Täl­lä tarkoi­tan sitä, että näitä ide­olo­gioi­ta seu­rates­sa tätä toim­intaa on hyvin vaikea estää tai kieltää.

    Kum­masti muuten perus­suo­ma­lais­ten tulope­rusteiset rajat ovat paljon vähem­män syr­jiviä kuin mon­et tässä keskustelus­sa esi­in tuo­dut ideat. Itse olen pitänyt elämässä hyvänä ohjen­uo­rana keho­tus­ta päätel­lä toisen moti­iv­it teko­jen, ei puhei­den perus­teel­la, tämä ohjen­uo­ra näyt­tää toimi­van jälleen kerran.

   9. Blo­gisti, Ad rem ja spot­tu näyt­tävät ole­van yhtä mieltä siitä, että “yksilöl­lisil­lä suureil­la” viitataan tässä han­kit­tui­hin omi­naisuuk­si­in ero­tuk­se­na syn­nyn­näi­sistä omi­naisuuk­sista. Oma päähuomioni oli kuitenkin se, että kaikkia omi­naisuuk­sia käytetään tilas­tol­lis­es­ti: yksilöä koske­va päätös tehdään perustuen siihen, mihin ryh­mään hän kuu­luu; vaik­ka yksilö olisi oikeasti parem­pi kuin ryh­mä keskimäärin, hän joutuu kohdel­luk­si keskiar­von mukaises­ti – tämä on vält­tämätön­tä; onko omi­naisu­us han­kit­tu vai syn­nyn­näi­nen, ei vaiku­ta asiaan.

    Toinen kysymys on, pitäisikö syn­nyn­näisiä omi­naisuuk­sia käyt­tää päätök­sen­teossa. Omi­naisu­us on hyvä päätök­sen­tekoon, jos se on (a) infor­mati­ivi­nen ja (b) edullis­es­ti mitat­tavis­sa. Mik­si tek­isimme eron syn­nyn­näis­ten ja han­kit­tu­jen omi­naisuuk­sien välil­lä? Esimerkik­si etni­nen taus­ta ei ole hyvä omi­naisu­us päätök­sen­teossa sil­loin, kun se ei ole informatiivinen. 

    Kos­ka Ad rem otti esi­in Yhdys­val­to­jen suosi­man mer­i­tokra­t­ian, ote­taan esimerkik­si Har­vardin yliopis­ton sisäänot­to­jär­jestelmä. Hie­man pelk­istäen ns. affir­ma­tive action ‑jär­jestelmä huomioi hak­i­jan SAT-tulok­sen (Scholas­tic Apti­tude Test) ja etnisen taus­tan (white, Asian-Amer­i­can, African-Amer­i­can, His­pan­ic-Amer­i­can, Native-Amer­i­can/­Na­tive-Hawai­ian, inter­na­tion­al cit­i­zen, “oth­er”) niin, että vaa­dit­ta­va SAT-tulos riip­puu etnis­es­tä taus­tas­ta. Yliopis­to perustelee tätä sil­lä, että etni­nen taus­ta on infor­mati­ivi­nen ja mah­dol­lis­taa SAT-tulok­sen normeer­aamisen niin, että (keskimääräiset) erot eri etnistä taus­taa ole­vien hak­i­joiden mah­dol­lisuuk­sis­sa osoit­taa kyvykkyyten­sä SAT-testil­lä tule­vat huomioiduik­si. Etni­nen taus­ta on infor­mati­ivi­nen, kos­ka ei ole mitat­tu mui­ta, vielä infor­mati­ivisem­pi omi­naisuuk­sia, kuten vaikka­pa kodin tukea aka­teemisille har­ras­tuk­sille hak­i­jan lap­su­udessa. (Korkein oikeus päät­ti kesäku­un lopus­sa äänin 6–3, että affir­ma­tive action ‑jär­jestelmästä tulee luopua.)

  1. nyt taisi tul­la melkein täyt­tä kuraa. on ole­mas­sa kaveripi­ire­jä tai heimoiden­ti­teet­te­jä, mut­ta kai sekin jokin yksilö­val­in­ta on mis­sä piiris­sä on.

   mut­ta toiseen point­ti­in. itsekin sanoin että kansal­lisu­u­den peruteel­la saa ns. syr­jiä tai kohdel­la eri taval­la toises­sa ketjus­sa. mut­ta joskus pitää erot­taa kansalaiset ja val­taa pitävät. kansal­lisu­u­den myön­tää val­taa pitävät ja joskus poli­ti­ik­ka haisee pahasti. eli kansalaiset kär­sii val­taapitävien toimista. kuitenkin joskus poli­ti­ik­ka täy­tyy tehdä sen mukaan mitä val­taapitävät tekee.

  2. Mul­la on teille help­po yksilölli­nen suure mit­taa­maan henkilön hyö­tyä suo­ma­laiselle yhteiskun­nalle maa­han­tu­lon ja työoikeu­den antamisen osalta:

   Suomen kie­len taito. Yksinker­taista, kuun­nelka­a­pa perustelut.

   Suomen kie­len opet­telu vaatii korkeaa moti­vaa­tio­ta, tämä taas aivan var­masti kor­reloi myöhem­män työl­listymisen kanssa.

   Suomen kie­len opet­telu vaatii taloudel­lisia varo­ja. Taloudel­lis­ten varo­jen saatavu­us henkilöl­lä kielii joko henkilön itsen­sä tai tämän van­hempi­en älykkyy­destä, kuten olemme tässä blo­gis­sa aiem­min oppineet.

   Suomen kie­len opet­telu men­estyk­sel­lis­es­ti vaatii opiske­lu­taito­ja. Täl­laiset henkilöt toden­näköis­es­ti jo omaa­vat koulu­tuk­sen tai he voivat sen myöhem­min han­kkia työn ohessa.

   Tässä on erit­täin help­po ja tasaver­tainen keino kohdis­taa val­in­taa maa­han otet­tavi­in henkilöi­hin. Ja mikä paras­ta, tässä ei tarvitse har­ras­taa pätkääkään minkään­laista etnistä pro­filoin­tia. Testin tulee toki olla vaikeampi kuin joku “Onko hau­ki kala?” kysymys- ja moni­val­in­ta­p­at­teri. Mukana tulisi tietenkin olla myös suulli­nen osu­us, mikä tulisi suorit­taa fyy­sis­es­ti paikallises­sa suurlähetys­tössä. Suurlähetys­tölle matkus­t­a­mi­nen voi olla kallista, mut­ta kuten opimme yllä niin var­al­lisu­us kor­reloi älyn kanssa joten tämä on vain plussaa.

   1. “Taloudel­lis­ten varo­jen saatavu­us henkilöl­lä kielii joko henkilön itsen­sä tai tämän van­hempi­en älykkyy­destä, kuten olemme tässä blo­gis­sa aiem­min oppi­neet.” Täyt­tä sontaa.

   2. Hyvä Fidel,

    Kom­ment­ti­ni viit­taa kyl­lä ihan julka­istu­un tutkimuk­seen, mis­tä on tääl­läkin keskusteltu.
    Eli ei ole son­taa ei.

 66. Kyl­läpä tuos­ta pistey­tyk­ses­tä riit­tää juttua.
  Miten olisi, jos Met­al­ta tai Googlelta pyytää suo­raan pistey­tyk­sen. Heiltä var­masti löy­tyy algo­rit­mejä. Näyt­tää maa­han­tuli­joil­la olleen tapana hipla­ta äly­puhe­lin­ta aivan kuin nykyn­uorisol­lakin. Tietoni perus­tuu v 2015 ‑16 maa­han­tuli­joiden uutisointiin.

 67. Soin­in­vaara: “…ja perusti sin­is­ten eduskuntaryhmän…”
  Nimi…: “Se 99% net­tikeskustelui­hin osal­lis­tu­vista per­su­ista, jot­ka ovat jäätäviä rasisteja,…”
  Jos nyt perus­suo­ma­laise­na tak­er­run vain yhteen keskustelun sivu­seikkaan, niin keskustelijoiden mielestä Siniset eivät olleet rasis­te­ja ja hei­dän kan­natuk­sen­sa on nyt mikä? Me taas olemme rasis­te­ja ja jos huomioidaan, etteivät ihan kaik­ki rasis­tit ole äänestäneet meitä, niin rasis­te­ja on nyt neljä­sosa suo­ma­lai­sista. Herää kysymys, mitä nämä keskusteli­jat sit­ten tekevät, kun enem­mistö suo­ma­lai­sista on rasis­te­ja? Muut­ta­vat maas­ta vai myön­tävät oman rasistisuutensa?

  1. Ris­to Jääskeläiselle kysymys. Onko kukaan väit­tänyt että enem­mistö suo­ma­lai­sista olisi rasisteja?

   1. Minä väitän. Ajatuk­sis­sa ja tahtomattaan.

   2. En huo­maa kom­men­toi­ja Somanin vas­tan­neen kysymyk­seeni muu­ta kuin vas­takysymyk­sel­lä. Siis tähän: Herää kysymys, mitä nämä keskusteli­jat sit­ten tekevät, kun enem­mistö suo­ma­lai­sista on rasisteja?

   3. Jääskeläi­nenkin kyse­lee vas­taus­ta Rahulil­ta tuo­hon suo­ma­lais­ten rasistien enemmistöön.
    Kyl­lä Jääskeläi­nen on oike­as­sa. Alkaa näyt­tää siltä, että rasis­mi käsitet­tä venytetään koko ajan. Nopeasti tulee sekin tilanne, että yli puo­let suo­ma­lai­sista voidaan lukea rasisteiksi.

  2. En oikein ymmärtänyt Jääskeläisen kom­ment­tia joten esitin vas­ta kysymyk­sen. Voin sel­ven­tä mitä ajattelin.

   Avoimesti rasis­tik­si itseään määrit­televät ihmiset Suomes­sa on pieni vähem­mistö. Uskon että tässä olen Jääskeläisen kanssa samaa mieltä.
   Kukaan ei ole väit­tänyt että he oli­si­vat nimeno­maan perus­suo­ma­lais­ten äänestäjiä. 

   Väite että enem­mistö suo­ma­lai­sista olisi rasis­te­ja on jo mah­do­ton­ta edes väit­tää kos­ka enem­mistö suo­ma­lai­sista ei ole mikään tutkimuk­sen mukaan rasisteja. 

   Kuitenkin koros­tit että jol­lain keskustelijoil­la olisi mieliku­va siitä että neljä­sosa suo­ma­lai­sista olisi rasis­te­ja pelkästään äänestys käyt­täy­tymisen perustel­la. Kysyn Jääskeläiseltä ketkä ovat väit­täneet (mil­loin ja mis­sä) että neljä­sosa suo­ma­lai­sista olisi rasis­te­ja pelkästään äänestys käyt­täy­tymisen perustella.?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.