Perintöverosta luovutusvoittoveroon (3): Progressiivinen menovero?

Suomes­sa on siis tehty suurten sijoi­tu­so­maisuuk­sien kar­tut­ta­mi­nen hold­ingy­htiöi­den avul­la verot­tomak­si. Omaisu­us­tu­losta on mak­set­ta­va veroa vas­ta, jos sitä tuloute­taan kulutet­tavak­si. Tämä pätee kuitenkin vain niihin, jot­ka kar­tut­ta­vat omaisu­ut­taan omaisu­us­tu­loil­la. Se taas edel­lyt­tää, että on olta­va valmi­ik­si varakas.

Palka­nsaa­ja, joka halu­aa kar­tut­taa var­al­lisu­ut­taan palka­s­ta säästämäl­lä, joutuu sen sijaan mak­samaan veroa myös siitä osas­ta tuloa, jon­ka käyt­tää säästämiseen. Työtä tekemäl­lä ei toisin sanoen voi rikastua.

Entä jos muutet­taisi­in tämäkin? Siir­ryt­täisi­in pro­gres­si­ivis­es­ta tuloveros­ta pro­gres­si­iviseen men­overoon. Tämä tarkoit­taisi, että kaik­ki säästämi­nen olisi vero­tuk­ses­sa vähen­nyskelpoista ja vas­taavasti säästö­jen syömistä verotet­taisi­in kuin tuloa.

Asun­tosäästämi­nen helpot­tuisi huo­mat­tavasti, mut­ta niin helpot­tuisi myös vaikka­pa osakesäästämi­nen. Tämä olisi tie vau­raaseen keskilu­okkaan ja ainakin vähän nyky­istä vau­raampi­in eri tulolu­okki­in kuu­lu­vi­in palkansaajiin.

Tulo­jen osalta on real­is­mia verot­taa pääo­mat­u­lo­ja eri taval­la kuin ansio­tu­lo­ja, mut­ta argu­men­tit tämän puoles­ta heikkenevät olen­nais­es­ti, jos pääo­man muo­dos­tu­mis­es­ta ei mak­set­taisi vero­ja. Joka halu­aa käyt­tää omaisu­ut­taan suihkukoneisi­in ja suuri­in pur­jeveneisi­in, mak­saisi kulu­tuk­ses­taan pro­gres­si­ivista kulu­tusveroa samoin perustein siitä riip­pumat­ta, mis­tä tuloista var­al­lisu­ut­ta on alun perin kar­tutet­tu. Jos tässä pitäisi eroa tehdä, pikem­minkin ero voisi olla niin päin, että rankkaa työtä tehnyt­tä pitäisi verot­taa vähem­män kuin sitä, joka on kar­tut­tanut omaisu­ut­taan per­i­tyn omaisu­u­den tuo­tol­la pane­mat­ta itse tikkua ristiin.

(Tästä samas­ta verokan­nas­ta pääo­ma- ja työ­tu­loille olen vähän epä­var­ma. Joku saat­taa kek­siä perus­teen vero­jen eril­listämiselle. Sel­l­aisek­si ei kuitenkaan kel­paa, että omis­ta­jat ovat nyt vain parem­pia ihmisiä.)

Olen käsitel­lyt pro­gres­si­ivista men­overoa enem­män kir­jas­sani 2020-luvun yhteiskun­tapoli­ti­ik­ka.

Tämä on vas­ta aja­tushar­joitel­ma. Siinä on monia ongelmia, joista yksi on siir­tymis­vai­he. Joku voi urput­taa siitä, että hän on ensin mak­sanut tulois­taan kovaa veroa ja kuvit­telisi nyt voivan kulut­taa raho­jaan kuin omi­aan, mut­ta jou­tu­isi nyt mak­samaan säästö­jen­sä syömis­es­tä veron uud­estaan. Jonkin­laisen siir­tymäsään­nök­sen tähän var­maankin voisi kir­joit­taa. On erotelta­va omaisu­us, joka oli ennen muu­tos­ta ja jos­ta on jo verot mak­set­tu ja omaisu­us, joka on kar­tutet­tu sen jäl­keen verovähen­nysoikeu­den vauhdittamana.

Han­kalampi ongel­ma liit­tyy muut­toon ulko­maille Pro­gres­si­ivi­nen men­overo ei oikein pelitä, jos omaisu­u­den voi ensin kar­tut­taa verot­ta Suomes­sa ja voi sen jäl­keen muut­taa vaik­ka Viroon naut­ti­maan omaisuuten­sa syömis­es­tä. Näin­hän tekivät mon­et optiomiljonäärit aikanaan.

Sama ongel­ma liit­tyy kuitenkin kaikki­in tapoi­hin, joil­la vero­tus­ta viivästytetään omaisu­u­den kar­tut­tamisen helpot­tamisek­si, vaikka­pa vaku­u­tuskuori­in. Kap­i­tal­is­min malli­maa, Yhdys­val­lat, on keksinyt tavat verot­taa kansalaisi­aan asu­vat nämä mis­sä tahansa. Jonkin­lainen maastapois­tu­misvero on voimas­sa monis­sa mais­sa. Se on jok­seenkin vält­tämätön­tä, helpote­taan omaisu­u­den kar­tut­tamista miten hyvänsä.

En tunne Suomen tekemiä verosopimuk­sia niin hyvin, että voisin esit­tää tästä mitään var­muudel­la toimivaa.

Palataan vielä asun­toi­hin. Jos asun­tosäästämis­es­tä tehdään vero­tuk­ses­sa vähen­nyskelpoista, sil­loin asun­to­tu­losta on verotet­ta­va. Sil­loin tietysti asun­to­lainan korot ovat vähen­nyskelpoisia samoin kuin remont­tiku­lut niin kuin ne ovat asun­tosi­joit­ta­jallekin. Ei kokon­aisu­ud­es­ta muuten tule mitään. Tähän on jo malli: jos asuu hold­ingy­htiön omis­ta­mas­sa ”omas­sa” asun­nos­sa, joutuu mak­samaan veroa peit­ellystä osin­gon­jaos­ta. Asum­is­tu­lo on las­ket­ta­va osak­si kulu­tus­ta. Näin saataisi­in myös vas­taus kysymyk­seen, mik­si asun­toon säästämi­nen on vero­tuk­ses­sa vähen­nyskelpoista, mut­ta investoin­ti pur­jeve­neeseen ei ole.

Pro­gres­si­ivisen meno­eron mallis­sa ei tarvi­ta mihinkään sen parem­min per­in­töveroa kuin luovu­tusvoit­toveroakaan. Ne tule­vat verotet­tavak­si, jos ne nos­ta­vat kulutustasoa.

47 vastausta artikkeliin “Perintöverosta luovutusvoittoveroon (3): Progressiivinen menovero?”

 1. Olen lukenut tästä samas­ta ideas­ta (pro­gres­si­ivis­es­ta kulu­tusveros­ta) joskus aiem­minkin tässä samas­sa blo­gis­sa, ja olen pitänyt ideaa oikein hyvänä.

  En muista minkään puolueen tuoneen aja­neen täl­laisen käyt­töönot­toa, tai edes nos­ta­neen asi­aa keskustelu­un. Liit­tyykö tähän jokin ongel­ma, jota tässä ei ole mainit­tu, vai onko idea vain niin totaalisen epä­muodikas, ettei mikään puolue sitä halua ajaa?

  1. Se on aika radikaali ja mon­imutkainen uud­is­tus. Mitä mon­imutkaisem­pi asia kyseessä, sitä helpom­pi poli­it­tisil­la vas­tus­ta­jil­la on se tyh­men­tää halu­a­mak­seen olk­inukek­si ja muk­ilo­i­da sitä täysin vapaasti. Näin­hän tehti­in arvon­nousu­veron kohdal­la viime hal­li­tuk­sen aikana, ja arvon­nousu­vero on mielet­tömän yksinker­tainen asia suh­teessa men­overoon. En näh­nyt käytän­nössä juuri mitään kri­ti­ikkiä sitä kohtaan joka olisi perus­tunut muulle kuin väärinymmärtämiselle.

   Toki asi­aa voisi piilot­taa jon­nekin ohjelma­pa­perei­den syvyyk­si­in joi­ta ei kuin syvim­mät kan­nat­ta­jat lue. Jotain tämän­su­un­taisia jut­tu­ja on Vihrei­den jär­jestöak­ti­ivien suunnal­takin joskus kuu­lunut, mut­ta en ole nyt var­ma onko asi­aa upotet­tu ohjelma­pa­perei­den. Ehkä korkein­taa jon­akin pienen “selvitetään men­overon käyt­tööno­ton mah­dol­lisu­ut­ta” tyylisesti.

 2. Olen jois­tain asioista eri mieltä Soin­in­vaaran kanssa, mut­ta tästä erit­täin vah­vasti samaa mieltä! Kiitos Soin­in­vaara että olet yksi har­voista jot­ka pitävät tätä palkkat­u­lo­jen ja pääo­mat­u­lo­jen välistä suur­in­ta vääryyt­tä esil­lä, eli että palkkat­u­loil­la säästämisessä ja sijoit­tamises­sa on paljon huonom­mas­sa ase­mas­sa mitä pääomatuloilla.

  Lisäk­si tuo että siir­ret­tyä veron­mak­sua pääsee nyky­isin niin hel­posti karku­un muut­ta­mal­la ulko­maille voitot realisoidakseen.

  Lisäk­si asum­is­tu­losta har­va edes uskaltaa puhua kos­ka se herät­tää niin paljon tuntemuksia.

  Eli kiitos, tämä kir­joi­tus läm­mit­ti mieltä monink­in­neri tavoin 🙂

 3. Osmo: “On er5oteltava omaisu­us, joka oli ennen muu­tosi­ta ja jos­ta on jo verot mak­set­tu ja omaisu­us, joka on kar­tutet­tu sen jäl­keen verovähen­nysoikeu­den vauhdittamana.”

  Tähän pitäisi olla varsin help­po ratkaisu. Tuol­laisen vähen­nyskelpoisen säästämisen/sijoittamisen pitäisi tehdä sitä varten tarkoite­tun tilin kaut­ta. Se voisi toimia kuin PS-tili, joskin verovähen­nys ja vero­tus voi kohdis­tua ansio­tu­loi­hin eikä pääo­mat­u­loi­hin kuten PS-tilin tapauk­ses­sa, jos se kat­so­taan parem­mak­si. Tässä olisi myös se hyvä puoli, että täl­laisen tilin real­isoin­nin voi aina verot­taa Suomeen, vaik­ka asu­isi ulkomailla.

   1. Senkin pitäisi olla help­poa. Voidaan tehdä niin, että tilille (ja tililtä ulos) voi siirtää vain rahaa. Muus­sa muo­dos­sa ole­va omaisu­us pitäisi ensin real­isoi­da. Niin­hän sekä PS-tili että tää uudem­pi osakesäästötili toimivat.

 4. Minä en ymmär­rä tuos­ta Osmon teo­ri­as­ta oikeas­t­aan mitään. Kah­ta asi­aa kuitenkin ihmettelen.
  Suo­mi on ns kulu­tusy­hteiskun­ta. Verot­ta­jakin on tämän huo­man­nut. Kulu­tus­ta verote­taan arvon­lisäverol­la viimeisen päälle. Ilmeis­es­ti tuo tasavero muutet­taisi­in pro­gres­si­ivisek­si. Eikö tuo pro­gres­si­ivi­nen vero­tus luo kannustinloukkuja?
  Säästämisen lisäämi­nen kulu­tusy­hteiskun­nas­sa johtaa lamaan. Ja vero­tu­lo­jen pienen­e­miseen. Setelira­hoi­tus tulee avuk­si, mut­ta ei liene kovin kestävä ratkaisu. Muutenkin tun­tuu oudol­ta tämä säästämisen vero­helpo­tus. Täl­läkin het­kel­lä Suomes­sa on mil­jardi­tolkul­la rahaa säästötileil­lä nollakorolla.

  1. Ei se menisi kulu­tusverona vaan aivan taval­lise­na tuloverona, jos­sa kuitenkin säästämi­nen olisi vero­tuk­ses­sa vähen­nyskelpoista ja säästö­jen syömi­nen verotet­tavaa tuloa.

  2. Kir­joitit: “Säästämisen lisäämi­nen kulu­tusy­hteiskun­nas­sa johtaa lamaan.”

   Pitää erot­taa säästämi­nen pankki­tilille ja säästämi­nen sijoit­ta­mal­la. Ensim­mäi­nen onkin talout­ta hyy­dyt­tävä, mut­ta jälkim­mäi­nen ei.

 5. Olisiko lah­jan tai ennakkoperin­nön anta­mi­nen itseasi­as­sa verotet­tavaa lah­jan anta­jalle kun hänen varo­jen­sa määrä piene­nee ja toisen nousee?

 6. (Tästä samas­ta verokan­nas­ta pääo­ma- ja työ­tu­loille olen vähän epä­var­ma. Joku saat­taa kek­siä perus­teen vero­jen eril­listämiselle. Sel­l­aisek­si ei kuitenkaan kel­paa, että omis­ta­jat ovat nyt van­parem­pia ihmisiä.)

  Aikoinaan meil­lä oli omaisu­us, työ ja maat­alous siten, että toises­sa tehdyt tap­pi­ot sai vähen­tää tois­es­ta ja nämä eivät olleet eril­lään. Tämä johti siihen, että rikkaat kier­rät­ti hevosia. 

  Miljoona voitot kiin­ni miljoona hevoseen, jos­ta ker­tapois­to ja myyn­ti seu­raa­vana vuon­na oli yhtä kuin miljoon­avoitot verot­ta. Sit­ten tuli joku vas­sari ja pilasi tämän.

  Onnek­si meil­lä nyt tehdään Suomea, jos­sa jokainen jol­la on suvus­sa joku joka on joskus tehnyt työtä tarkoit­taa sitä, että hänen tule­vien jälkeläis­ten ei tarvitse enää vaivaan­tua. Annetaan muiden tehdä enemmän.

 7. Miten tämän edes teo­ri­as­sa voisi toteut­taa? Jos olen rikas hold­ingy­htiön omis­ta­ja ja ostan jahdin hold­ingy­htiöni taseeseen ja jätän sen Mala­gan sata­maan, niin mis­sä kohtaa Suomen verot­ta­ja pääsee tähän käsik­si? Vaatisi nähdäk­seni yri­tysvero­tuk­sen muutosta.

  Tai jos olen NHL:ssä rikas­tunut Suo­ma­lainen, muu­tan uran jäl­keen Suomeen ja höylään luot­toko­r­tilla Würzbur­gis­sa Bavar­i­an tehtaal­la 19% ALV:llä jahdin itsel­leni, niin miten tuo men­overote­taan Suomes­sa verot­ta­jan toimes­ta? Vai tapah­tu­isiko “men­overo­tus” siinä kohtaa kun myyn osakkei­ta niin, että myyn­tivoit­tovero ja/tai osinko­jen vero­tus olisi pro­gres­si­ivisen vero­tuk­sen alaista?

  1. Sin­ulle syn­tyy kulu­tus­lu­ot­toa luot­toko­rtin kaut­ta eli net­to­varo­je­si määrä vähe­nee tämän transak­tion seu­rauk­se­na. Negati­ivi­nen säästö.

 8. Voisitko hie­man tarken­taa: “Suomes­sa on siis tehty suurten sijoi­tu­so­maisuuk­sien kar­tut­ta­mi­nen hold­ingy­htiöi­den avul­la verot­tomak­si. … . Palka­nsaa­ja, joka halu­aa kar­tut­taa var­al­lisu­ut­taan palka­s­ta säästämäl­lä, joutuu sen sijaan mak­samaan veroa myös siitä osas­ta tuloa, jon­ka käyt­tää säästämiseen. Työtä tekemäl­lä ei toisin sanoen voi rikastua.”

  Aina välil­lä tulee eteen väite jos­sa vih­jat­taisi­in että yri­tyk­sen kaut­ta sijoit­ta­mal­la saisi huo­mat­tavasti enem­män kuin palkkat­u­lo­ja sijoit­ta­mal­la, mut­ta en ole ikinä näh­nyt syväl­lisem­paa ana­lyysia tai laskelmia.

  Kon­sult­ti laskut­taa yri­tyk­selleen 100€ ja koit­taa mak­si­moi­da käytet­tävän omaisu­u­den 10v päästä.
  1) Mak­saa tämän palkkana itselleen 40% mar­gin­aaliv­erol­la (60€), sjoit­taa 10vuodeksi 10% tuo­tol­la, joista mak­saa 30%pääomaveroa, lop­ul­ta kädessä on ((100*.6)*1.1^10-(100*.6))*.7+(100*.6) => 127€.
  2) Sijoit­taa yri­tyk­sen kaut­ta, mak­saa eka 0.2% tuloveroa, ja 10v jäl­keen kotiut­taa voitot 30% pääo­maveron jäl­keen: ((80*1.1^10–80)*0.8+80)*0.66 => 120€

  Hold­ing yhtiö tulee hyödyl­lisek­si kun mar­gin­aaliv­ero kas­vaa 50% tai jos halu­aa halu­aa riskisi­joit­taa kasvuyrityksiin. 

  Toki hold­ing yhtiön kaut­ta omaisu­u­den kas­vat­ta­mi­nen on vero­ton­ta, mut­ta onko sil­lä jotain väliä jos kulu­tus­vai­heessa tuos­sa asi­as­sa ei näy eroa?

  (Ja juu kan­natan kyl­lä että omaisu­u­den siirtämistä sukupolvelta toiselle verote­taan. Men­overo on mie­lenki­in­toinen idea jos­ta luen mielel­läni lisää. Lähin­nä hämäsi olenko käsit­tänyt nykyti­lanteen jotenkin väärin ja olisiko oikeasti kovinkaan paljon eroa jos säästämi­nen olisi vero­tuk­ses­sa vähen­nyskelpoista mut­ta kulu­tus­ta verotettaisiin.)

  1. Pääo­mat­u­lo­ja Hold­ingy­htiön kaut­ta kanavoi­va joutuu mak­samaan kyl­lä verot, mut­ta vas­ta kun tulout­taa ne itselleen. Ellei sit­ten ymmär­rä muut­taa kir­jo­jaan ulko­maille vähäk­si aikaa. Mut­ta omaisu­ut­ta pystyy kar­tut­ta­maan verottomasti.
   Palka­nsaa­ja joutuu mak­samaan verot heti, eikä sik­si pysty oikein kar­tut­ta­maan omaisuuttaan.

   1. Tuo kos­kee yli 10% omis­tuk­sia. Olisi toki reilua, jos meil­lä olisi samat sään­nöt kaikille eli pienem­mil­läkin omis­tuk­sil­la voisi ker­ryt­tää pääo­maa ja mak­saa verot kun/jos ottaa pääo­maa ulos sijoitusyhtiöstä.

  2. 2) Sijoit­taa yri­tyk­sen kaut­ta, mak­saa eka 0.2% tuloveroa, ja 10v jäl­keen kotiut­taa voitot 30% pääo­maveron jäl­keen: ((80*1.1^10–80)*0.8+80)*0.66 => 120€ 

   Mik­si ker­rot lopuk­si 0.66, kun san­ot että pääo­mavero­pros­ent­ti on 70%? 34% pääo­mavero­han tulee vas­ta yli 30000€ tuloista, eikä esimerkeis­säsi riipu siitä onko sijoit­ta­mi­nen tehty palkkat­u­loista vaiko holding-yhtiössä. 

   Yhtiön kaut­ta on muu­ta­ma hyöty:
   1. Alku­peräi­nen sijoi­tus­pääo­ma on suurem­pi, mikä ker­tau­tuu sitä enem­män mitä kauem­min ja mitä parem­pi tuot­to sijoituk­sel­la on.
   2. Jous­tavampi tuo­ton nos­t­a­mi­nen. Jos esimerkik­si henkilö pitää sap­at­tivuo­den, hän voi erit­täin edullis­es­ti nos­taa tietyn määrän tuloista palkkat­u­lona. Toinen mah­dol­lis­es­ti käytet­tävis­sä ole­va vai­h­toe­hto on huo­jen­net­tu osinko, jol­loin osinko­jen vero­pros­en­tik­si jää vain n. 8% maini­tun 30% sijaan.
   3. Kuten Soin­in­vaara sanoi, aina voi muut­taa halvem­man vero­tuk­sen maa­han väli­aikaises­ti nos­ta­maan voitot kohde­maan vero­tuk­sen mukaises­ti (kun arvonnnousu­vero tor­pat­ti­in keskus­tan toimes­ta, tämä olisi mah­dol­lis­tanut että Suomes­sa asues­sa tehty arvon­nousu voitaisi­in verot­taa Suomeen siinä vai­heessa kun omaisu­us real­isoidaan). Tämä toki on käytän­nössä kan­nat­tavaa kun omaisu­us on tarpeek­si suuri, per­sauk­isten muu­ta­man ton­nin sijoi­tusvoitot eivät mak­sa vaivaa kun kyl­lähän siitä muu­tostakin kulu­ja tulee.
   4. Kaik­ki sijoituk­set eivät tuo­ta. Tässäkin tapauk­ses­sa palka­nsaa­ja joutuu kuitenkin mak­samaan sijoituk­si­in käyt­tämästään palka­s­taan verot, yri­tys­si­joit­ta­ja mak­saa vero­ja vain voitoista (ja sijoi­tustap­pi­ot voi vähen­tää verotuksessa).

   Lisäk­si toki aina vain suosi­tumpaa on tehdä hold­ing-yhtiö vero­su­un­nit­telun nimis­sä johonkin muuhun maa­han, use­at yri­tyk­set main­os­ta­vat täl­läisiä vero­su­un­nit­telumah­dol­lisuuk­sia ja tar­joa­vat avaimet-käteen tyylisiä paket­te­ja esimerkik­si Viroon jos­sa voitoista tarvitse mak­saa mitään vero­ja kuin vas­ta kun voit­to­ja realisoi.

  3. Suosit­te­len pere­htymään tämä tärkeä teos talouskurin (aus­ter­i­ty) syn­nys­tä 1920-luvun Ital­ias­sa ja Iso-Bri­tan­ni­as­ta, jos­sa yhdis­tyvät toisi­in­sa poli­it­ti­nen talous, talous- ja aate­his­to­ria sekä sosi­aali- ja työväenhistoria.
   Teok­sen lähtöko­htana on Mark Bly­thin klas­sikko­teos Talouskuri – Vaar­al­lisen idean his­to­ria (Vastapaino, 2017), jos­sa Blyth kuvaa talouskuria talousti­eteel­lisek­si ”hul­lu­udek­si”, sil­lä talouskuri on useim­miten epäon­nis­tunut saavut­ta­maan julk­i­tuo­dut tavoit­teen­sa, kuten julk­isve­lan vähen­tämisen tai talouskasvun takaamisen. Toisin kuin Blyth, Mat­tei tarkastelee talouskuria taloudel­lisen opin sijaan luokkapoli­ti­ikkana. Mat­tein mukaan talouskuri ei ole työkalu talouden hallintaan vaan läpeen­sä poli­it­ti­nen pro­jek­ti, jon­ka men­estys ei perus­tu sen kykyyn luo­da taloudel­lista vau­raut­ta vaan ennem­minkin sen kykyyn ohja­ta vau­raut­ta työn­tek­i­jöi­den mas­soil­ta har­valukuiselle eli­itelle, suo­jel­la kap­i­tal­is­mia demokra­tial­ta ja ylläpitää kap­i­tal­is­tisia luokkasuhteita.

   1. juu­pa juu. Toiv­ot­tavasti he määrit­televät mikä tämä ihmeelli­nen talouskuri on? Jos verote­taan lainkaan eikö se ole talouskuria? 

    Kyl­lä vau­raus on aina parhait­en kas­vanut niis­sä paikois­sa joiden usko­taan selviy­tyvän mak­su­valvoit­teis­taan, eli talous on pysynyt jol­lain lail­la kurissa.

    Melkein voisi väit­tää että yleisel­lä tasol­la talouskuria vas­tus­ta­vat ovat osal­lise­na umpipoli­it­tises­sa pro­jek­tis­sa jon­ka tarkoituk­se­na on rom­ah­dut­taa talous, kos­ka se saat­taisi avit­taa hei­dän val­lanku­mouk­sel­lisia päämääriään…

   2. Kuri onkin aina jotain rikkail­la on paljon ja köy­hillä liian vähän. Sik­si talouskuria tar­jo­taankin ratkaisuk­si köy­hien ongelmi­in. Kaik­ki siis puh­taasti rikkaiden fan­tasi­aa, ihan niin kuin mei­dän maail­mas­samme jokaises­ta siivoo­jas­takin tulisi yhtä rikas kuin rikkaas­ta kun­han hän vain olisi kuri­nalaisem­pi ja tek­isi kovem­paa töitä.

    Ei tääl­lä tarvitse olla kum­moinenkaan jär­jen jät­tiläi­nen taju­tak­seen että pää­ta­pa rikas­tua on lait­taa muut tekemään tuot­tavaa työtä ja mak­saa paljon vähem­män palkkaa kuin saatu myytävä tuote kus­tan­taa. Vai kuin­ka mon­ta har­ti­a­pankki­in perus­tu­vaa rikas­ta tiedätte?

  4. Vero­ja täy­tyy mak­saa, mik­si tämä iän ikuinen val­i­tus veroista. Puhutaan mielum­min siitä, mitä kerä­ty­il­lä varoil­la saa. Elinkei­noelämä valit­taa koko ajan, kil­pailukyvyn puut­teesta ja paikallis­es­ta sopimis­es­ta, lista lop­u­ton. Saa­vat koulutet­tua työvoimaa, infran ja paljon muu­ta. Yri­tys­ten mak­sa­vat verot on 8 % luokkaa kaik­ista veroista. Ään­tä kyl­lä kuu­luu pros­ent­te­ja enem­män. Min­ua ainakin kiin­nos­taa nämä suomes­sa ole­vat ns työssä käyvät köy­hät, joi­ta on jo 100 tuhat­ta, joukko kas­vaa täl­lä kur­jis­tamis poli­itikalla. Jenkeis­sä nainen teki kolmea työtä, min­i­mi pal­ka­lla, nukkui autossa, kos­ka ei ollut varaa vuokra­ta asun­toa Cal­i­for­ni­as­sa. Tähänkö on pyrkimys ?

 9. Soin­in­vaara kirjoitti:

  “Näin saataisi­in myös vas­taus kysymyk­seen, mik­si asun­toon säästämi­nen on vero­tuk­ses­sa vähen­nyskelpoista, mut­ta investoin­ti pur­jeve­neeseen ei ole.”

  Asun­tosäästämi­nen oli aiem­min vero­tuk­ses­sa vähen­nyskelpoista omis­tusasu­jalle korkomeno­jen osalta, mut­ta ei ole enää, mikäli asun­nos­sa asuu yli 2 vuotta.

  Mitä asun­tosäästämisen sum­mi­in tulee, niin niistä ei ota kukaan selvää. Keskeinen tosi­asialli­nen syy itse asut­tu­jen asun­to­jen myyn­tivoiton verot­to­muudelle on ymmärtääk­seni juuri se, että pitkään asu­tun asun­non han­k­in­ta­menos­ta ei kukaan osaa ottaa selvää. Ei verot­ta­ja eikä asukas itsekään. Verot­ta­ja ruuhkau­tu­isi, jos kymmenet tuhan­net koti­taloudet vuosit­tain alka­isi­vat henkilöko­htais­es­ti kysel­lä neu­vo­ja siihen, miten se han­k­in­ta­meno pitää laskea vaikka­pa 30 vuot­ta sit­ten oste­tus­ta asun­nos­ta- tai jos verot­ta­ja jou­tu­isi tark­ista­maan nämä laskel­mat. Ongel­mana ei ole se, etteikö alku­peräistä kaup­pahin­taa tiede­tä, vaan se, että han­k­in­ta­menoa ovat myös läh­es kaik­ki asun­toon tehdyt investoin­nit. Se, mikä on käyt­tö­menoa ja mikä investoin­tia, on mon­imutkainen kysymys, eikä kel­lään ole tal­lessa kuit­te­ja viime vuosikym­me­niltä vaikka­pa jokaises­ta maalipurk­ista, pens­selistä, matkaku­lus­ta rautakaup­paan ja kalus­teesta, mitä on tul­lut asun­toon osta­neek­si, ja jot­ka voisi olla mah­dol­lista verovähen­tää han­k­in­ta­menona asun­toa myytäessä.

  Itse raken­ne­tuis­sa talois­sa verot­ta­ja ei osaa tark­istaa han­k­in­ta­menoa edes uusien asun­to­jen kohdal­la, kun kir­jan­pitovelvoit­tee­ton yksi­ty­ishenkilö rak­en­taa jotakin ja myy sit­ten. Nämä menevät oman ilmoituk­sen mukaan yksi­ty­ishenkilöi­den tapauk­ses­sa kokon­aan käytän­nössä mil­tei aina, kos­ka ulkop­uolisen on mil­tei mah­do­ton­ta sanoa, mitä muu­ta lukuina pitäisi olla. Varsinkin sil­loin, jos rak­en­tamisas­i­at on mak­set­tu vielä samoil­ta tileiltä kuin kaik­ki yksi­tyiselämän menotkin, jol­loin asioiden erot­telu jälkikä­teen on ulkop­uoliselle vielä vaikeam­paa. Fir­moil­la on sen­tään kir­jan­pito ja isom­pi­en fir­mo­jen tapauk­ses­sa tilin­tarkas­tuskin, mut­ta kir­jan­pitoa työk­seen tekemät­tömil­lä yksi­ty­ishenkilöil­lä muis­ti­in­pan­ot menoista ovat usein aika vaikeaselkoista luet­tavaa ulkop­uolisen kannalta.

 10. Muistin juuri, mik­si Osmoa pidet­ti­in Suomen älykkäim­pänä miehenä sil­loin joskus 1990-luvul­la. Juuri sik­si, että hän toi sil­loinkin keskustelu­un mie­lenki­in­toisia ideoita, kuten negati­ivisen tuloveron. Men­overon aja­tus on myös erit­täin kiin­nos­ta­va ja avauk­seen on tul­lut paljon hyviä kom­ment­te­ja niin puoles­ta kuin vas­taankin. Pitää lukea kaik­ki vielä tarkem­min ja ehkä use­am­paan ker­taan ja pohtia asiaa.

  Olen itsekin mon­esti miet­tinyt tätä maail­man­menoa. Työvoima­pu­las­ta käy hirveä huu­to, ja nyt kun meil­lä on se kauan kai­vat­tu kovan poli­ti­ikan kovien miesten ja nais­ten kovaakin kovem­pi oikeis­to­hal­li­tus, niin nyt sit­ten jopa (talousääri)oikeistolaiset iltapäiväle­htien toimit­ta­jatkin ovat alka­neet hempeilemään, että kohtaan­to-ongel­ma pitäisikin ratkaista uudelleenk­oulu­tuk­sel­la, vaik­ka se vielä ennen vaale­ja oli niiden tyt­tö­jen hai­hat­telua sel­l­ainen, sil­loin kun san­ot­ti­in, että vain leikkaa­mal­la kaik­ki tuet min­imi­in ne laiskat työt­tömät läh­tee sinne kaikki­in niihin töi­hin, joi­hin heitä ei sil­loinkaan kukaan ottanut. Mika Koskisen näin jo San­na Marinin glit­ter-mekos­sa kun luin hänen pehmeän, suo­ras­taan vasem­mis­tode­marin sosial­is­mia huoku­van kir­joituk­sen­sa. Toimit­ta­jat kun kil­pail­e­vat keskenään, niin taivas var­jele mil­laisen kaunosieluisen ja ihmis­läheisen lirku­tuk­sen vielä Timo Haa­pala ja Juha Ris­tamä­ki saat­ta­vat ilmoille päästää, kun­han lomil­taan ehtivät!

  Pidem­män aikavälin kehi­tys nyt kuitenkin on sel­l­ainen, että automaa­tio lisään­tyy, ja jos emme käytä tuhoamis­leire­jä, tautighet­to­ja tai muuten vaan pan­demioi­ta, niin kohtaan­to-ongel­maa ja laisko­jen elät­tämistä riit­tää. Tietenkin pienenevät ikälu­okat helpot­ta­vat asi­aa, mut­ta eivät kovin paljon, jos rasis­min vas­tainen tais­telu täl­läkin ker­taa voite­taan ja Riik­ka Purran kestet­täväk­si kult­tuurista eri­laisu­ut­ta tuo­daan taas lisää ilok­semme. Heti kun sosi­aal­i­tur­va saati­in 1980-luvul­la nos­tet­tua jotenkin inhimil­liselle tasolle, sitä seu­raaval­la vuosikymmenel­lä ryhdyt­ti­in jo leikkaa­maan, aluk­si hyvin varovasti, kun taas nykyään eniten ääniä saa se, joka iskee pöytään ne “kipeim­mät” leikkauk­set, jot­ka yleen­sä eivät satu ollenkaan hän­tä äänestävään. Sosi­aal­i­tur­va on siis nyky­maail­man olois­sa aika epä­var­ma tae elin­ta­son säi­lymis­es­tä talous­myrsky­jen tuiv­er­ruk­ses­sa. Niin­pä säästämi­nen näyt­täy­tyy hyvänä vaihtoehtona.

  Radikaal­is­taisin Osmon erit­täin mie­lenki­in­toista aja­tus­ta vielä siten, että minus­ta myös sosi­aal­i­tur­vas­ta pitäisi olla mah­dol­lista sijoit­taa. Sosi­aal­i­tur­van tulisi olla sen ver­ran suuri, että siitä voisi osan lait­taa syr­jään korkoa tai muu­ta tuloa tuot­ta­maan, ja kun pot­ti olisi kas­vanut, ihmi­nen voisi alkaa käyt­tämään sieltä saa­maansa tuot­toa, jol­loin sosi­aal­i­tur­va vas­taavasti pienenisi. Sil­loinkin tietysti uudelleen sijoitet­tu raha ei pienen­täisi sosi­aal­i­tur­van anta­maa tuloa. Hyv­inä aikoina tuo mak­saisi aika nopeasti itsen­sä takaisin ja ne kuu­luisat net­toveron­mak­sa­jatkin voisi­vat tun­tea sitä kaipaa­mansa oikeu­den­mukaisu­u­den tunnetta.

  Nähdäk­seni tämän ajat­telun tule­m­ana on se perus­tu­lo, tai kansalais­palk­ka, mikä sys­tee­mi nyt tarkalleen ottaen sit­ten val­i­taankin, kuitenkin se quar­an­teed incame, jos­ta jo Mil­ton Fried­man (mikähän kom­mar­i­hörhö se sekin oli) puhui jo ainakin 1960-luvun lop­ul­la (hänen ehdo­tuk­sen­sa oli negati­ivi­nen tulovero kuten Osmol­lakin, jos nyt oikein muista vuosikym­menten takaa Osmon sil­loisen puheet). Kaik­ki tulot oli­si­vat enem­män tai vähem­män samal­la viival­la ja jos tulot eivät riit­täisi, sit­ten saisi lisää, ja jos niitä taas olisi yli minim­i­tarpeen, tai vau­raas­sa hyv­in­voin­ti­val­tios­sa yli kohtu­ullisen tarpeen, sit­ten verotet­taisi­in alim­maisia seteleitä vähem­mäk­si homehtumasta.

  En tiedä, voisiko tässä ajatel­la, että jotkut ikään kuin kulu­tus­menot oli­si­vat vähen­nyskelpoisia nekin. Jos nyt vaik­ka mak­saisi hoivaku­lu­ja läheisen­sä hoi­dos­ta, niin siitä saisi vähän huo­jen­nus­ta jotenkin siinä suh­teessa, että vas­taavasti yhteiskun­nan kus­tan­nuk­set hoi­vatun osalta väheni­sivät. Luk­sus­jahdin kulu­jen osalta en vähen­nys­tä antaisi, ellei alus­ta sit­ten käytet­täisi esim sota­pako­lais­ten majoit­tamiseen, tai miinanraivaukseen.

  Peri­aat­teessa, eli äärim­illeen vietynä, yhteiskun­ta, jos­sa kaik­ki rikas­tu­vat niin, ettei hei­dän tarvitse enää tehdä töitä, johtaa tietenkin vielä nyky­istäkin hirvit­täväm­pään työvoima­pu­laan, jol­lais­es­ta voi lukea Aku Ankan Carl Barks klas­sikos­ta Kun taivaal­ta satoi rahaa. Itse aloitin pere­htymään käytän­nön talousti­eteeseen tuon tari­nan avul­la ja olen pitänyt sen aina muis­tis­sani mah­dol­lista todel­lisu­u­teen soveltamista varten. Työvoima­pu­lan voi aina ratkaista tuo­ma­l­la siir­to­työvoimaa siir­tomaista, joko kahleis­sa, tai sit­ten vaan tarpeek­si köy­hinä ja epä­toivoisi­na, mut­ta mikäli Jus­si Hal­la-aho tai Riik­ka Purra eivät saa näppe­jään väli­in, vaan tuli­joille annetaan sama sosi­aal­i­tur­va ja muutkin etu­udet, Her­ra paratkoon ehkä jopa kansalaisu­us, niin piankos hekin rikas­tu­vat ja alka­vat sylek­siä kattoon.

  Tietenkin ääri­or­po­laises­sa talousa­jat­telus­sa vain sosi­aal­i­tur­va laiskistaa, yleen­sä sitä enem­män, mitä pienem­pi se on, kuten nyt vaik­ka toimeen­tu­lo­tu­ki, joka nykyisen hal­li­tuk­sen mielestä on suurin syy olla lähtemät­tä sinne töi­hin, kun taas pääo­mat­u­lo pitää mie­len virkeänä ja ruumi­in vetreänä, kun on varaa käy­dä kun­tos­alil­la ja har­ras­taa sport­tia muutenkin kuin muovi­nen kal­ja­mu­ki kädessä huu­ta­mal­la, vaik­ka kyl­lä sekin vetreyt­tää kivasti äänijänteitä.

  Myös yhteiskun­nan tilanne voi vai­hdel­la. Jos se vihreä siir­tymä nyt läh­tee kun­nol­la tapah­tu­maa, niin työvoiman tarve voi lisään­tyä jopa siinä määrin, että työvoima­pu­la alkaa helpot­ta­maan. Toisaal­ta voi käy­dä myös niin, että (talousääri)oikeistolaisen hal­li­tuk­sen ohjel­ma toteu­tuu ja maamme säästetään 1990-luvun alkuakin syvem­pään lamaan. Sys­tee­mis­sä olisi siis hyvä olla liikku­via osia ikään kuin para­me­treina, joil­la kokon­aisu­ut­ta voidaan säätää opti­maalisek­si, tai no, ainakin kohtu­ullisen hai­tat­tomak­si, eri­laisi­in tilanteisi­in. On selvää, että jos Orpon hal­li­tus onnis­tuu aiheut­ta­maan maail­man­laa­juisen sijoi­tus- ja deflaa­ti­o­la­man, mitä mah­dol­lisu­ut­ta en ollenkaan epäile, niin rehvakkaasti he ker­toi­vat rämäk­istä ja vaikut­tavu­udeltaan ennen näkemät­tömistä toimista, niin sel­l­aisen aikana kaiken­lais­ten säästö­jen tuo­tot laske­vat, ja sil­loin sosi­aal­i­menot kohoa­vat sijoi­tus­tu­loi­hinkin perus­tu­vas­sa jär­jestelmässä. Eli key­ne­siläisyy­destä ei päästä: huonoina aikoina on otet­ta­va velkaa (hal­val­la korol­la, kun rahankin kysyn­tä on alhainen), joka mak­se­taan pois hyv­inä aikoina (kiireel­lä, kun korot alka­vat nousta).

  Kiitok­set siis Osmolle kir­joituk­ses­ta, joka oli piristävää luet­tavaa näinä synkkinä ja toiv­ot­tom­i­na oikeis­to­laisen huuhaapoli­ti­ikan päivinä.

 11. Heitän­pä varsi­naisen kier­repal­lon ajateltavak­si. Mitä tapah­tu­isi, jos Suomes­sa kaik­ki val­tion ja kun­tien menot katet­taisi­in vain tuloi­hin perus­tu­val­la vero­tuk­sel­la? Ja kiin­teistöverol­la. Mut­ta kulu­tus­ta ei verotet­taisi lainkaan!

  Min­un ensim­mäi­nen ajatuk­seni on se, että kokon­aisveroast­et­ta ei tarvit­sisi ainakaan nos­taa — ennem­minkin laskea, kos­ka Suo­mi olisi tämän jäl­keen houkut­tel­e­vampi maa ulko­laiselle turistille.

  Toinen puoli on se, että kuin­ka paljon tämä vaikut­taisi vien­ti­in? Menet­täisikö Suo­mi kilpailukykyään?

  Lop­pu­peleis­sähän on “ihan sama” keneltä ja miten verote­taan kun­han kansan­talous voi hyvin ja kas­vaa. Me olemme kisas­sa muu­ta maail­maa vas­taan. Jos emme pär­jää, niin tänne ei ole enää 50 vuo­den päästä yhtä hyvä syn­tyä kuin oli 70-luvul­la tai vielä nytkin.

  Mut­ta ihan asial­lisia vas­tauk­sia, kiitos. Mitä, jos kulu­tus­ta ei verotet­taisi yhtään? Suos­tun jät­tämään tupakan ja alko­holin ulkop­uolelle, kos­ka sille on hyvät perus­teet. Lisäk­si kansan­taloudel­lis­es­ti lie­nee järkevää, että ulko­mail­ta tule­via asioi­ta verote­taan, mut­ta en tiedä kuin­ka sal­lit­tua sitä on enää erotella?

  Sanomat­takin selvää, että mei­dän kan­nat­taisi harvem­min ostaa uusi sak­salainen auto ja tanka­ta siihen mis­tä lie tule­vaa polt­toainet­ta ja use­am­min kulkea mat­ka suo­ma­laisel­la tak­sil­la tai junal­la tai jalkaisin.

  Jos kaiken kulut­tamisen nollavero­tus olisikin han­kalaa ja turhaa ja epäedullis­takin, niin ote­taan uusi kysymys: Entä, jos palvelu­ja ei verotet­tais ollenkaan?

  Vaik­ka sor­ruinkin itse pohti­maan kysymyk­siäni, niin ei min­ul­la ole vas­tauk­sia. Sik­si kysynkin fiksummilta…

  Lop­puhuo­mau­tus: Tilan­net­ta, jos­sa oma maa olisi tur­is­teille houkut­tel­e­va (tarkoit­taa usein hal­paa hin­tata­soa ja monille tulee mieleen vaik­ka Bul­gar­ia tai Kreik­ka), ei tarvitse pelätä. Suomen kansan­talouden tule­vaisu­us ratkeaa kuin­ka pitkälle asioi­ta (esim. puu­ta) jaloste­taan ja kuin­ka vien­ti vetää. Maan oma hin­tata­so ei automaat­tis­es­ti kor­reloi sitä kuin­ka hyvin ihmisil­lä menee. Etenkään sil­loin, jos se perus­tuu siihen, että kulu­tus­ta ei veroteta…

  1. Min­un ensim­mäi­nen ajatuk­seni on se, että kokon­aisveroast­et­ta ei tarvit­sisi ainakaan nos­taa – ennem­minkin laskea, kos­ka Suo­mi olisi tämän jäl­keen houkut­tel­e­vampi maa ulko­laiselle turistille.

   Olisiko­han näin. Jos esimerkik­si rav­in­to­la-alal­la työsken­tele­vien tuloista perit­täviä vero­ja nos­tet­taisi­in par­il­la kymmenel­lä pros­ent­tiyk­siköl­lä arvon­lisävero­tuk­sen mene­tyk­sen kor­vaamisek­si, halpeni­si­vatko rav­in­to­la­palve­lut tur­is­teille? Puhu­mat­takaan siitä, mitä tapah­tu­isi vien­nin kilpailukyvylle. 

   1. No oli­han tuo tyh­jen­tävä vastine.

    Mut­ta tarvisko mei­dän nos­taa vero­ja toisaal­la, jos arvon­lisäveroa las­ke­taan? Kehtaako näin tyh­miä edes kysellä…

    Arvon­lisävero on pir­ulli­nen siitä, että sitä on niin houkut­tel­e­vaa nos­taa pros­ent­tiyk­sikkö, kun se on niin tuot­toisa. Mut­ta laskea ei voi, kun se veisi niin paljon vero­tu­lo­ja ilman, että tulisi mitään hyö­tyjä. Eikö se ole his­to­ri­ansa aikana vaan nous­sut 22 –> 24? Ja sit­ten ne alen­netut kan­nat ovat eläneet omaa elämäänsä.

    Mut­ta palataan perusasi­aan ja uno­hde­taan tur­is­tit. Mikä olisi suurin ongel­ma, jos vain tulo­ja (ja kiin­teistöjä) verotet­taisi­in? Arvon­lisävero jo nimenäkin tun­tuu siltä, että kan­nat­taako tässä luo­da lisää arvoa, kun sitä verote­taan. Vaik­ka nyt joku sanoo, että “kan­nat­taako sit työtä tehdä, kun sitä verote­taan?” Kan­nat­taa, kos­ka siitä sinä saat rahaa, jol­la voit mak­saa asumisen ja ostaa ruoan ja palvelujakin.

    Tai ehkä arvon­lisävero voisi olla vain 8%. Mut­ta tiedän, että ei siihen voi hypätä, kun se tuot­taa nykyään niin paljon. Mut­ta jos yhteiskun­nan rak­en­taisi nol­las­ta, niin onko arvon­lisävero tai liike­vai­h­tovero olta­va tuol­la tasol­la tai onko sitä olta­va ollenkaan? Verotet­taisi­in vain tulo­ja ja sit­ten yhteisöveron kaut­ta yri­tyk­siä kuten nytkin. Ja eikö molem­pia (varsinkin jälkim­mäistä) saisi kerät­tyä enem­män, kun ALVi ei olisi vienyt välistä ja ollut hidas­ta­mas­sa talouden rat­tai­ta pyörimästä. Ymmär­rän toki, että verot­ta­jaa houkut­taa verot­taa sieltä mis­tä sitä voi tehdä…

    Mikä keikah­taisi eniten, jos ALVia ei ois tai se ois mata­la? Kävisikö todel­la niin, että työn­vero­tus tulisi niin isok­si, että työn­teko “ei enää kannattaisi”?

    Kysyn­pä viimeisenä asial­lisen kysymyksen:

    JOS tavoit­telisimme kokon­aisveroas­t­een madal­tamista vaik­ka viisi pros­ent­tiyk­sikköä, niin mis­tä Soin­in­vaara vero­tus­ta alen­taisi? Ja olisiko se (kohde, jon­ka val­it­sit) tämän kansakun­nan ja kansan­talouden etu­jen mukaista?

   2. Suomen rav­in­to­la­palvelu­iden korkeaa hin­tata­soa selit­tää sun­nun­tail­isät jot­ka pitävät rav­in­toloi­ta kiin­ni sun­nun­tai sit­ten hin­ta on keinotekois­es­ti korkea tuon lisän takia ja rav­in­toloista ulososte­tun alko­holi­juomien osit­tainen kiel­to. Loogis­es­ti ajat­tellen rav­in­to­la­palve­lut tur­is­teille olisi helpom­min saavutet­tavis­sa jos sun­nun­tail­i­sistä tulisi osa paikallis­ta­sopimus­ta. Tätä on ajanut muun muass Mara. Välimeren rantako­hteisi­in suun­tau­tuu matkailua myös talvel­la ja syksyl­lä . Suomen tur­is­min haaste on taas lyhyt kesä ja epä-vakaa ilmas­to ja etenkin Itä-Suomes­sa yksipuo­li­nen matkailutarjonta.

   3. Rav­in­toloiden kaksinker­tais­es­ta palka­s­ta sun­nun­taisin pitäisi päästä eroon, mut­ta se ei tek­isi rav­in­tolois­sa syömis­es­tä halvem­paa. Alal­la on jo nyt työvoima­pu­la ja palkoil­la ei ole mitään tekemistä työe­htosopimusten kanssa kuin ehkä jos­sain per­sus­tanis­sa. Jos palkat sun­nun­taisin laske­vat, niiden on nous­ta­va vas­taavasti ark­isin. Jos use­ampi rav­in­to­la olisi auki sun­nun­taisin, työn kysyn­tä kas­vaisi ja palkat nousi­si­vat edelleen.

   4. Peri­aat­teessa jos ALV pois­tet­taisi­in ja kaik­ki hin­nat lask­i­si­vat vas­taavasti, ei saman rahan per­im­i­nen tuloverona pitäisi vaikut­taa yksit­täisen ihmisen elin­ta­soon keskimäärin mitään. Pro­gres­si­ivisen tulovero­tuk­sen ansios­ta kyl­läkin kulu­tus­mah­dol­lisu­udet jakau­tu­isi­vat nyky­istä tasaisemmin.

    Käytän­tö on sit­ten toinen jut­tu. Kun kaik­ki toim­i­jat pyrkivät nou­dat­ta­maan jo muinais­es­ta Jer­ry Cot­ton­ista tut­tua peri­aatet­ta “välistä on hyvä vetää välistä”, niin se aiheut­taa sen, että luku­unot­ta­mat­ta syviä lamakau­sia ja työt­tömyy­den merkit­tävää lisään­tymistä juuri mikään muu ei aiheuta hin­to­jen laskua, eikä oikein estä niiden nousemistakaan.

    No, Jer­ry Cot­ton nyt on las­ten lukemis­toa. Siinä välistävetäjä ammut­ti­in, sil­lä seu­rauk­sel­la, että liit­to­val­tion agen­tit pää­sivät koko hämärän kaup­pa­toimin­nan jäljille ja sai­vat rikol­liset nalkki­in. Aikuis­ten oike­as­sa todel­lisu­udessa asi­at menevät toisin: välistävetäjästä tulee rikas, hän kir­joit­taa ainakin yhden kir­jan ja hänestä tulee por­varispuolueen ehdokas vaalei­hin tai jopa puolueen puheenjohtaja.

   5. Tähän vielä erik­seen kysymyk­senä mitä tarkoi­tat konkreet­tis­es­ti että palkoil­la ei ole mitään tekemistä työe­htosopimusten kanssa kuin jos­sain per­sus­tanis­sa? Rav­in­to­la-alan sääte­ly kos­kee koko maa­ta mut­ta olen ymmärtänyt että työvoima­pu­laa ei ole koko Suomes­sa. Esim Itä-Suomes­sa on kova työt­tömyys täl­lä het­kel­lä venäläis­ten matkail­i­joiden puut­teesta. Itä-Suomes­sa on ainakin reservi työvoimaa jol­la on koke­mus­ta matkailus­ta joka on nyt siel­lä päin kokon­aan vail­la alan työtä.

   6. Kokoomus tai muut puolueet eivät ole erim­ieltä että asum­is­tu­ki olisi eri riip­puen mis­sä asuu. Päin­vas­toin Point­ti­ni olikin siinä että ensi pitäisi velvoit­taa hakea vuokra-asun­toa sieltä mis­tä sen saa halvem­mal­la. Asum­istues­sa pitäisi olla ehto­ja iso­jen kaupunkien kohdal­la niiden yleisen vuokrata­son mukaisesti

 12. Ole­tus Itä-Suomen laa­jas­ta matkailu­alan työvoimare­servistä on suurelta osin horjuva.

  Kun kun­nas­sa on jo vuosia syn­tynyt vähem­män lap­sia kuin norp­pia, ei kausi­työvoimaa syn­ny luon­nos­taan. Kuitenkin matkailu­ala näis­säkin kun­nis­sa työl­listää, tot­ta kai määräl­lis­es­ti vähem­män kuin asu­tuskeskuk­sis­sa, mut­ta suh­teel­lis­es­ti enem­män. Esimerkik­si Puumalas­sa tapasin siel­lä käy­dessäni itä­val­ta­laisen ja kreikkalaisen työn­tek­i­jän. Laa­jem­paa haas­tat­telua en tehnyt. Viera­s­paikkakun­ta­laisia suo­ma­laisia on myös paljon.

  1. Tarkoitin että viera­s­paikkakun­ta­laisia suo­ma­laisia jot­ka ovat jään­neet työt­tömäk­si Itä-Suomen matkailun alamäestä voisi palkata työvo­mak­si alueille jois­sa on työvoma­pu­la ja palkat voivat jopa paremmat.

 13. Mitä on hyö­tyä, jos yri­tyk­set eivät tar­joa kuin osapäivää, jol­la ei elä mata­la­palk­ka aloil­la. Nyt näitä työtäteke­viä köy­hiä on yli 100 tuhat­ta. Tapasin pojan, joka ollut 10 v samas­sa duu­nis­sa. Palkkaa las­ket­ti­in ja työn­tek­i­jät otet­ti­in vuokratyö firmasta.
  Hyl­lytämään, halvem­paa kuin antaa vak­i­naiselle enem­män tun­te­ja. Kau­pan alal­la vak­i­tu­inen käytän­tö. Tätä on kap­i­tal­is­mi, kaik­ki hyödyt revitään irti. Mikä vas­tuu on työnantajilla ?

  1. Silti tuokin esimerkin kaut­ta voin tode­ta että osapäivä työ on parem­pi vai­h­toe­hto kuin se että on työvoiman ulkop­uolel­la. Jos saa osapäivä työtä se pitäisi aina ottaa vas­taan. Kela tuki raja on täl­lä het­kel­lä 900 euroa.Sen pitäisi olla 1000 euroa ja samal­la kan­nus­ta­va eli velvoita­va. Sama pitäisi koskea asum­is­tukea. Jos pystyy löytämään esim Helsin­gin sisäl­l­lä halvem­man vuokra-asun­non pitäisi olla ensi sijainen velvol­lisu­us ottaa tuo halvem­pi vuokra-asun­to esim Mel­lun­mäestä kuin kalli­impi vuokra-asun­to Töölöstä. Näin Kela voisi tehdä arvion että onko asum­istuelle muu­ta vaihtoehtoa.

   1. Asum­is­tu­ki Mel­lun­mäen “hal­paan” asun­toon on euromääräis­es­ti yhtä iso kuin Töölön kalli­iseen asun­toon, eli ero­tuk­sen joutuu mak­samaan kokon­aan itse. Tämän ymmärtämi­nen on jostain syys­tä kokoomus­laisille vaikeaa.

 14. Kir­joi­tus­sar­jan edel­lisessä osas­sa huo­mautet­ti­in, miten kokoomus­laiset eivät ole huolis­saan iso­jen per­in­tö­jen laiskistavas­ta vaiku­tuk­ses­ta. Saman huomion voi esit­tää kokoomus­laisille myös sil­loin, kun he tois­tel­e­vat isku­lauset­ta “työn­teon on aina olta­va kan­nat­tavaa”. Jot­ta työn­teko olisi AINA kan­nat­tavaa, niin sehän vaatisi nimeno­maan sen, että työ­tu­lo­jen vero­tuk­sen olisi olta­va kevyem­pää kuin pääo­mat­u­lo­jen vero­tuk­sen. Eli juuri päin­vas­toin kuin nykyään.

  1. Kom­ment­ti­na tuo­hon Brex­it ja EU jäsenyy­teen niin näköjään vieläkin on Suomes­sa ihmisiä jot­ka eivät hah­mo­ta sisä­markki­noiden ja vapaakau­pan eroa vaik­ka Suo­mi on ollut EU:n jäsen jo koh­ta 30 vuotta.

  2. Kuinka­han moni on jät­tänyt otta­mat­ta työtä vas­taan pääo­mat­u­lo­jen vero­tuk­sen takia ja kuin­ka se olisi edes mah­dol­lista? Pääo­mat­u­lot eivät ole sosi­aal­i­tur­vaa, ne eivät ole vai­h­toe­hto työ­tu­loille, vaan ne juok­se­vat riip­pumat­ta työtilanteesta.

   Ja mik­si mitä ihmis­ryh­miä mil­loinkin pitäisi yrit­tää pakot­taa tai kan­nus­taa töi­hin, kun edelleenkään kaikille työn­hak­i­joille ei ole töitä tar­jol­la? Luulisi ole­van paljon järkeväm­pää antaa osan elää pääo­mat­u­loil­laan, jol­loin niil­lä, jot­ka eivät elä, olisi parem­pi mah­dol­lisu­us työllistyä.

   Suurista moraal­i­sista kysymyk­sistä tässä yhtey­dessä en sit­ten tiedä, kun en ole sel­l­aisia poht­in­ut, enkä aio pohtia jatkos­sakaan. Sel­l­aiset asi­at, jois­sa moraal­isia näköko­htia pohdin, ovat jotain aivan muuta.

   1. Lue Anu Kan­tolan kir­ja “Huip­putu­loiset”. Sielä Suomen huip­putu­loiset ker­to­vat ihan itse, että työn­teko ei kiin­nos­ta kun rahaa on ja tulee vaikkei tee mitään.

  3. “Kir­joi­tus­sar­jan edel­lisessä osas­sa huo­mautet­ti­in, miten kokoomus­laiset eivät ole huolis­saan iso­jen per­in­tö­jen laiskistavas­ta vaikutuksesta.”
   Per­in­tö ei ole ain­oa tapa vauras­tua, myös yri­tyskaupoil­la tai lot­toa­mal­la se voi onnis­tua 😉 Harvem­min myös työl­lä ja säästämäl­lä. Osa taval­la tai toisel­la vauras­tuneista tosin has­saa omaisuuten­sa, kun taas osa investoi sen tuot­tavasti. Ja osa has­saa omaisuuten­sa, kos­ka yrit­tää investoi­da sen tuot­tavasti. Sat­tuma on merkit­tävin men­estyk­sen tek­i­jä, ihan perin­nöstä riip­pumat­ta. Talouselämän etu val­tioon ver­rat­tuna on, että yri­tysjo­hta­ja voi olla val­is­tunut itse­val­tias, joka oikeaan osues­saan saa aikaan paljon. Ja väärään osues­saan aiheut­taa perikadon. Sik­si demokra­tia on ihan hyvä keksin­tö. On kuitenkin jos­sain määrin illu­u­sio, että asioi­hin voi vaikut­taa: luon­to voit­taa lop­ul­ta — ellei sit­ten maail­ma tuhoudu sitä ennen ihmis­ten takia… Onko sit­tenkään huono asia, että suo­ma­laisil­la ei ole yhtä suur­ta var­al­lisu­ut­ta kuin ruot­salaisil­la, kun ruot­salaiset han­kki­vat mega­man­sionei­ta tai våninge­ja, jot­ka ovat nyt ja myöhem­min ympäristöongelma…

   1. Tuo­hon nim­imerk­ki Villen kom­ment­ti­in yri­tyskaupoil­la on mah­dol­lisu­us varautua kuin per­imäl­lä omaisu­ut­ta niin näin­hän Wal­len­ber­git ovat Ruot­sis­sa tehneet. Ostam­l­la yri­tyk­siä ja fuu­sioimal­la ne yhteen Wal­len­ber­git ovat luoneet Investorin kaut­ta mil­jardilu­okan var­al­lisu­u­den. Ruotsin kansan­talous on vauras­tunut Wal­len­ber­gin omaisu­udel­la parem­min kuin Nokia vetoinen Suo­mi sit­ten alkoi taan­tua 2011 jäl­keen. Wal­len­ber­git eivät näytä omaisu­ut­taan Ruot­sis­sa joten ain­oa kiin­teä omaisu­us mikä suvun jäse­nil­lä on on nimeno­maan nuo suuret kar­tan­ot ja huvi­lat. Muu omaisu­us on säätiöity . 

    Tähän lopuk­si sanon ettei lot­toa­mal­la kukaan ole vauras­tunut pysyvästi joka olisi sit­ten näkeynyt jopa seu­raavas­sa sukupolvessa.

  4. “Jot­ta työn­teko olisi AINA kan­nat­tavaa, niin sehän vaatisi nimeno­maan sen, että työ­tu­lo­jen vero­tuk­sen olisi olta­va kevyem­pää kuin pääo­mat­u­lo­jen vero­tuk­sen. Eli juuri päin­vas­toin kuin nykyään.”

   Niin san­otut ‘Moral Haz­ard’ vaiku­tuk­set ja help­po­jen tulo­jen pas­sivoi­va vaiku­tus kos­kee vain köy­hiä. Sit­ten rikkaiden pääo­mat­u­lo­jen kevyem­pää vero­tus­ta perustel­laan kan­nus­tavu­udel­la ja jatku­vu­udel­la, mut­ta siis ilmiönä uni­ikki­na eikä mitenkään ver­ran­nol­lise­na mui­hin tuloihin.

   Näitä on todel­lisu­udessa ihan turha miet­tiä jär­jel­lä, kysymyk­sessä ovat ihan vain poli­it­tiset valin­nat ja EU:n ja globaalin kau­pan (markki­nal­ib­er­aalin vapaakau­pan siis) myötä Suomikin pakote­taan myötäilemään muiden isom­pi­en maid­en tekemiä poli­it­tisia val­in­to­ja. Ihan bru­taalil­la reaalipoli­it­tisel­la tarkastelul­la hyvä­tu­loiset ovat vain onnis­tuneet demokra­t­ian keinoin säätämään sään­nöt itselleen sopiviksi ja perustele­maan yhä kuin­ka tämä on ain­oa oikea vai­h­toe­hto, eli jälleen ker­ran demokra­tia on taas onnis­tunut täydellisesti.

  5. On ihan hyviä syitä mik­si pääo­mat­u­lo­jen vero­tuk­sen kan­nat­taa olla ansio­tu­lo­jen vero­tus­ta kevyem­pää. Tarpeek­si yksinker­taisil­la ole­tuk­sil­la saadaan tulos, että pääo­mat­uloveron pitäisi olla 0% (ks. Cham­ley-Judd teoreema).

 15. Käytän­nössä pääo­man vapaa liikku­vu­us estää paikalliset kulu­tusverokokeilut. Yhdel­lä klikkauk­sel­la omaisu­us siir­retään ulko­maille ja toisel­la hävitetään jäl­jet veroparati­isi­in. Lopuk­si muute­taan vuokralle siihen samaan asun­toon, joka ennen “äkil­listä köy­htymistä” oli oma.

  1. Kom­ment­ti­na K‑Veikon näke­myk­seen että pääo­man vapaa liikku­vu­us muka estäisi paikalliset kulu­tusverokokeilut ei ole kyl­lä mis­sään teknisessä verokokeilus­sa estänyt esim eri­lais­ten hait­tavero­jen säätämäistä. Tosin 15 vuot­ta sit­ten puhut­ti­in ns Tobinin veros­ta finanssi­markki­noille . Kyseistä veroa ei säädet­ty kos­ka pääo­ma pak­enisi heti niihin mai­hin jos­sa kyseistä veroa ei ole. Näin on tapah­tunut aina. Ei vain globaal­isaa­tion aikakaudel­la. Aika moni veroparati­isi on Euroopan maid­en merentakaisia ter­ri­to­ri­oi­ta joten näi­denkin veroparati­isien lopet­ta­mi­nen on lop­ul­ta kukin kansal­lis­val­tion omapäätös. Aika moni veroparati­isi on Bri­tann­ian ja Alanko­maid­en merentakaisia aluei­ta. Lain­säädän­tö kier­retään tätä kaut­ta. Itse asi­as­sa jos ollaan tarkko­ja pääo­man vapaa liikku­vu­us estää vero­jen kier­ron jos veroparati­isi olisi lopetet­tu ja jos maat kuten Sveit­si avaisi­vat oman pankkisalaisu­u­den kokon­aan muiden maid­en käyt­töön vastavuoroisesti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *