Mitä kauhukabinetin jälkeen

Ilmeis­es­ti perus­suo­ma­lais­ten tavoit­teena on kaataa hal­li­tus taval­la, joka nos­taa hei­dän profi­il­i­aan. Siinä välis­sä sopi­vasti val­i­t­ulle joukolle perus­suo­ma­laisia poli­itikko­ja on taat­tu huo­mat­tavaa julk­isu­ut­ta. Tämä julk­isu­u­den tavoit­telu ehkä selit­tää, mik­si joukkoon on kelpu­utet­tu vain ääri-persuja.

Maas­sa tarvi­taan kuitenkin hal­li­tus. Jäl­jelle jäävät vain kokoomuk­sen johta­ma vähem­mistöhal­li­tus. Jos olisin Pet­teri Orpo, en ottaisi siihen mui­ta puoluei­ta. Vähem­mistöhal­li­tuk­sista ei Suomes­sa ole per­in­teitä. Työ voisi olla varsin kivikkoista.

Kun demar­it vai­h­ta­vat puheen­jo­hta­jansa San­na Marin­ista Antti Lindt­mani­in, aukeaa taas tie sinipunalle. Suuri syylli­nen nykyiseen kauhuk­abi­net­ti­in on San­na Marin, joka vaalien jäl­keen hävit­tyään kisan päämin­is­terin paikas­ta tähtäsi oppo­si­tioon ja vain oppo­si­tioon. Oikein mui­ta vai­h­toe­hto­ja ei jäänyt jäl­jelle. His­to­ria ei tule tästä Marinia kiittämään.

Uudessa sinipuna­hal­li­tuk­ses­sa demar­it joutu­vat myön­tymään taloudel­lis­ten tosi­a­sioiden edessä ja suos­tu­maan talouden tas­apain­ot­tamiseen. Maas­sa tulee har­joit­taa suh­dan­tei­ta tasaavaa finanssipoli­ti­ikkaa, eikä siihen kuu­lu val­tion velka­an­tu­mi­nen täystyöl­lisyy­den tai jopa työvoima­pu­lan oloissa.

Kokoomuk­sen on taas myön­nyt­tävä siihen, ettei kaikkia säästöjä voi kohdis­taa köy­hi­in. Lisäk­si ei ole järkevää ajaa kansan­talout­ta lukko­jar­ru­tuk­sen kaut­ta taan­tu­maan. Se ei ole hyväk­si edes val­tion­taloudelle. Jokin järkevä aikataulu talouden tas­apain­ot­tamiselle on kuitenkin asetet­ta­va. Aika paljon voisi perua edel­lisen hal­li­tuk­sen meno­lisäyk­siä nyt kun Keskus­ta on omas­ta ja äänestäjien halus­ta oppositiossa.

Suurim­mat vaikeudet koh­dataan kuitenkin kysymyk­sis­sä työelämän pelisään­tö­jen saat­tamis­es­ta tälle vuosi­tuhan­nelle, mikä näyt­tää ole­van vaikeaa demareille. Tätä asi­aa en hal­litse niin hyvin, että ryhty­isin asi­aa tässä aukaisemaan.

Kokoomuk­sen ja demarien lisäk­si hal­li­tuk­seen olisi luon­te­vaa ottaa vihreät ja RKP. Vihrei­den saamisek­si on perut­ta­va ne ympäristö- ja ilmastopoli­ti­ikan heiken­nyk­set, joista kauhuk­abi­netin hal­li­tu­so­hjel­mas­sa ehdit­ti­in sopia.

Vasem­mis­toli­it­to näyt­täisi jäävän oppo­si­tioon. Puolue ei ole osoit­tanut san­ot­tavaa taipumus­ta ymmärtää talouden reali­teet­te­ja. Lisäk­si kokoomus tuskin hyväksy­isi sitä, että hal­li­tuk­ses­sa olisi enem­mistö vihreil­lä ja vasemmistopuolueilla.

= = = =

Voin tietysti olla väärässä ja yllät­täen tämä oikeis­tokon­ser­vati­ivi­nen hal­li­tus pystyykin jatka­maan. Sää­lik­si käy sil­loin sivistys­porvare­i­ta. Toivon kovasti, että Vihreät tar­joaa Sofia Vir­ran joht­a­m­i­na heille lib­er­aalin, poli­it­tiseen keskus­taan itsen­sä ase­moivan vaihtoehdon.

110 vastausta artikkeliin “Mitä kauhukabinetin jälkeen”

 1. Minä ajat­telin sen niin, että Marin pelasi upporikas­ta ja rutiköy­hää. Hän onnis­tui nos­ta­maan demarien kan­na­tus­ta kam­pan­jal­laan, mut­ta ei riit­tävästi. Luulen, että hän oli aidosti pet­tynyt tulok­seen ja todel­la uskoi siihen, että hänen viestin­sä menisi läpi, että kansa olisi vasem­mis­to­laisem­min asen­noitunut kuin on. Mut­ta luulen että Marinin välin­pitämätön suhde velka­an­tu­miseen oli hänen suurin laskel­moin­tivirheen­sä, se tuhosi hänen uskot­tavuuten­sa mon­en silmis­sä. Joka tapauk­ses­sa hän oli lait­tanut kaiken peli­in ja kun hävisi (vaik­ka taval­laan jopa voit­ti) hän pää­tyi siir­tymään syr­jään. Jos hän olisi tähdän­nyt opp­si­tioon, olisi loogista että hän olisi jatkanut puheenjohtajana.

  1. Etnona­ti­olis­tit pyrkivät yksin­val­taan. Ei kiin­nos­ta yhteis­ten asioiden hoit­a­mi­nen. Solvaamista, demokra­t­ian väheksymistä, nais­ten väheksymistä. Lista on lop­u­ton. Toimit­ta­jien maalit­tamista. Min­is­teri valin­nat ker­too, ettei halua ole mitään rak­en­taa vaan luo­da kaaos­ta. Tärkeää, että pysyy hyvin palkatus­sa eduskun­nas­sa. Oman edun tavoit­telua, ei mitään muuta.

   1. Ja per­su­ja­han ei ole yhtään sol­vat­tu ja maalitet­tu viimeisen 28 vuo­den aikana, eihän? Sehän on vain neu­traali ilmaus kun jokaista kansal­liskon­ser­vati­ivia puhutel­laan nat­sik­si vaik­ka olisi kuin­ka maltill­i­nen, ja se ei ole suinkaan demokra­t­ian halvek­sum­ista että jo ennen vaale­ja puolueet julis­ta­vat etteivät suos­tu yhteistyöhön Suomen toisek­si suosi­tu­im­man puolueen kanssa. Val­ta­puolueet eivät ole koskaan edes yrit­täneet perus­suo­ma­lais­ten kanssa mitään rak­en­tavaa dialo­gia, jos­sa nat­sit­telun sijaan todel­la yritet­täisi­in rehellis­es­ti ymmärtää hei­dän argu­ment­tin­sa niinkuin he itse ne ymmärtävät.

    Fak­ta on, että suo­ma­lais­ten joukos­sa on ja on aina ollut paljon nation­al­is­te­ja, ja heil­lä on sama oikeus tähän maa­han kuin muil­lakin suo­ma­laisil­la. Jos ei ole valmis suh­tau­tu­maan hei­hin asial­lis­es­ti ihmis­inä joil­la on muitakin syitä käytök­selleen kuin myötäsyn­tyi­nen tyh­myys ja ilkeys, on ihan turha odot­taa että sitä tapah­tu­isi toiseenkaan suun­taan. On yhtä turha vaikeroi­da miten kamalaa poli­it­ti­nen keskustelu nykyään on kun on itse mukana sitä ryvettämässä.

   2. sole­noi­di
    “Ja per­su­ja­han ei ole yhtään sol­vat­tu ja maalitet­tu viimeisen 28 vuo­den aikana, eihän?”

    Per­su­is­sa on sem­moinen ongel­ma, että enem­mistö pilaa kaikkien maineen. 

    “kun jokaista kansal­liskon­ser­vati­ivia puhutel­laan natsiksi”

    No voi kyynel sen­tään. Kun mua KKK- ja kaa­su­tusvit­sien perus­teel­la epäilti­in nat­sik­si, niin pakko­han oli alka!

    Oletko yhtään seu­ran­nut, mitä per­su­jenn törky­tur­vat oikein nimit­televät kaikkia mui­ta? Perus­suo­ma­laiset houkut­tel­e­vat kan­nat­ta­jik­seen idioot­te­ja ja he oli­vat kaik­ista puolueista kajah­taneimpia jo Soinin aikoina. Ei ole ollut mitään “hyvää aikaa”, per­sut ovat aina olleet ihan oma­l­la tasol­laan häiriköinnissä.

    “se ei ole suinkaan demokra­t­ian halvek­sum­ista että jo ennen vaale­ja puolueet julis­ta­vat etteivät suos­tu yhteistyöhön Suomen toisek­si suosi­tu­im­man puolueen kanssa. ”

    Ei olekaan.

    Pitäisikö perus­suo­ma­lais­ten olla valmis hal­li­tuk­seen kom­mu­nistien kanssa, jos hei­dän kan­natuk­sen­sa olisi 20% ja tavoiteena luo­da Suomes­ta neu­vos­to­jen valtio?

    “rak­en­tavaa dialogia”

    Perus­suo­ma­laiset eivät käy rak­en­tavaa dialo­gia. He saat­ta­vat aina sil­loin täl­löin esi­in­tyä per­in­teisessä medi­as­sa rak­en­tavasti, mut­ta heti somes­sa lentää paska. 

    “Fak­ta on, että suo­ma­lais­ten joukos­sa on ja on aina ollut paljon nation­al­is­te­ja ja heil­lä on sama oikeus tähän maa­han kuin muil­lakin suomalaisilla.”

    Onko joku kieltänyt heiltä oikeu­den? Perus­suo­ma­lais­ten etnona­tion­al­is­tisi­ipi on sen sijaan ollut karkot­ta­mas­sa suomen kansalaisia, tämä lie­nee sitä nor­maalia nationalismia. 

    On ihan selvää, että kaik­ista maista löy­tyy aina nat­se­ja ja fasis­te­ja. Nyt PS on muotoutunut heille sopi­vak­si puolueek­si. Toki siel­lä on muitakin, mut­ta jos val­it­see min­is­terik­si nat­si­ju­tu­il­la kam­pan­joivan ja KKK-lumiukoil­la vit­sail­e­van henkilön, ei tarvitse ihme­tel­lä, jos koko puoluet­ta pide­tään natsimyönteisenä. 

    Ei kaa­sut­tamisvit­sit ja Adolf-viin­imeemit ainakaan nat­sikiel­teisyyt­tä hohda! 

    “jos ei ole valmis suh­tau­tu­maan hei­hin asial­lis­es­ti ihmis­inä j”

    Hoh, hoh, vai että pitäisi suh­tau­tua asial­lis­es­ti? Petri Korho­nen, Demarien pää­toimit­ta­ja, tote­si hal­li­tuskri­it­ti­sistä artikkeleista saa­vansa palaut­teen ole­van seuraavanlaista:
    Poim­into­ja ma-ti saa­mas­tani kiel­teis­es­tä #jour­nal­is­mi palaut­teesta, kom­men­toi­jien ilmoit­ta­man puoluekan­nan mukaan:

    Kokoomusäänestäjät: Olet väärässä, en pidä näke­myk­ses­täsi, asia ei ole noin

    PS-äänestäjät: tur­pa kii punik­ki, persekipeä kom­mari, olispa vuosi 1918, haista v****

    Perus­suo­ma­lais­ten pitäisi kat­soa pitkään ja har­taasti peili­in. He ovat huonon kälytök­sen ruumi­il­lis­tu­mia. Olen seu­rannnut netis­sä per­su­jen matkaa muu­ta­man prossan puolueesta nykyiseen kokoon ja vaik­ka alun­perin suh­tauduin hei­hin jos­sain määrin neu­traal­isti, hyvin nopeasti tuli selville, että hei­dän kan­nat­ta­jansa ovat aivan kajah­tanei­ta. Yhdenkään muun puolueen kan­nat­ta­jat eivät ole vas­taavia fanaatikkoja. 

    Per­sut yksinker­tais­es­ti imevät kaik­ki kahjot ja puolueessa suvaitaan käytöstä, jois­sa muis­sa puolueis­sa eivät pää­sisi yhtään mihinkään. Tapauk­set Hirvisaari, Ryd­man, Tur­tiainen, Jun­ni­la ker­to­vat, että käytök­sel­lä ei ole mitään väliä, kun­han se ei vahin­goi­ta puoluet­ta. Jos puolueen maine vahin­goit­tuu liikaa, niin sit­ten tehdään jotain. Ei aiemmin.

  2. Suomen sosial­isti­nen talouskokeilu on nyt tör­män­nyt reaalitalouteen.

   Tästä syys­tä Suomes­sa pitää tehdä 180 asteen kään­nös yhteiskun­nal­lises­sa ajat­telus­sa, Marx­i­laisu­ud­es­ta Kanttilaisuuteen.

   Hegel (1770–1831) näki val­tion his­to­ri­al­lisen kehi­tyk­sen päämääränä. Siinä absolu­ut­ti­nen hen­ki toteut­ti itseään luon­nos­sa ja ihmi­sis­sä, val­tio edusti henkeä, ihmiskun­nan ratio­naalisen ja eet­tisen kehi­tyk­sen päämäärää.

   Marx (1818–1883) tun­netaan eri­tyis­es­ti teo­ri­as­ta, joka käsit­telee työtätekevän ja omis­ta­van luokan luokkari­s­tiri­itaa ja ‑tais­telua. Hän­tä pide­tään uude­naikaisen sosial­is­min ja kom­mu­nis­min perustajana. 

   Marx läh­tee Hegelin tapaan siitä, että val­tio on kaiken toimin­nan keskip­is­teenä, eikä hänen teo­ri­as­saan ole ihmisen käsitet­tä ollenkaan, saati sit­ten ihmisoikeuk­sia tai riskiä ottavaa yrittäjää. 

   Marx­in mate­ri­al­is­tisen teo­ri­an mukaan ihmi­nen on aineelli­nen olen­to ja osa luon­toa, prim­i­ti­ivis­ten vais­to­jen­sa perus­teel­la toimi­va eläin.

   Vuon­na 1982 pres­i­dentin­vaaleis­sa Mauno Koivis­to tun­nusti ole­vansa Bern­steini­lainen sosial­isti. Bern­steinin mukaan sosial­is­mi­in ei men­nä val­lanku­mouk­sel­la, vaan pikkuhil­jaa hivuttamalla…

   Nyt olem­mekin sit­ten sosialismissa!

   Kuten tiedämme, kaik­ki sosial­is­tiset ja kom­mu­nis­tiset talouskokeilut ovat ajau­tuneet konkurssi­in juuri ”puut­tuvan” ihmisen joh­dos­ta. Sosial­is­mi on aiheut­tanut mil­jardille ihmisille hirvit­tävää kär­simys­tä ja verenvuodatusta!

   Suo­ma­laiset sosial­isti-max­i­laiset ja vain hyväo­sais­ten etua aja­va ay-liike ovat moraalit­to­mia bluf­fare­i­ta. He sanovat aja­vansa heikom­piosasisen asi­aa, mut­ta ovat todel­lisu­udessa aja­neet 400 000 tove­ri­aan toiv­ot­tomaan työttömyyskurjuuteen.

   Immanuel Kant (1724–1804) puolestaan aset­ti moraali­teo­ri­as­saan jär­jen ohjaa­man ihmis­sub­jek­tin tiedol­lisen ja moraalisen maail­man keskipisteeseen.

   Järkevä ja moraa­li­nen, riskiä otta­va ja töitä paiski­va ihmi­nen onkin juuri markki­na­t­alouden ydin. Markki­na­t­alous on antanut mil­jardeille ihmisille hyv­in­voin­tia ja pelas­tanut miljoonat nälältä.

   Maail­ma on radikaal­isti muut­tunut sit­ten Hegelin ja Marx­in aikojen. 

   Marx jou­tui itsekin koko ajan ”tuu­naa­maan” teo­ri­aansa kun huo­masi, että se on pielessä. Työ­nan­ta­jan ei kan­nat­tanutkaan riistää työn­tek­i­jöitään, vaan mak­saa kun­non palkkaa, rak­en­taa heille asun­not ja lap­sille koulut, jne. 

   Johtopäätös: Suomen on nyt pakko TÄYSIN hylätä val­tiokeskeinen sosial­is­mi / kom­mu­nis­mi ja otet­ta­va tilalle Kant­ti­lainen ihmiskeskeisyys!

 2. ”Suuri syylli­nen nykyiseen kauhuk­abi­net­ti­in on San­na Marin, joka vaalien jäl­keen tähtäsi oppo­si­tioon ja vain oppositioon.”

  Minus­ta SDP:ssä päätös tuplas­ti tai kuitista tehti­in jo yli vuosi sit­ten. SDP oli nimit­täin pitkään Kokoomuk­sen suosik­ki toisek­si hal­li­tus­puolueek­si. Per­sut kiila­si­vat eteen muis­taak­seni noin puoli­toista vuot­ta sit­ten, kun Marin vaikut­ti siltä, ettei yhteistyö Kokoomuk­sen kanssa voisi vähempää kiinnostaa.

  Veikkaam­pa, että SDP:ssä on tul­tu samaan lop­putu­lok­seen, mihin itsekin olen pää­tynyt: PS täy­tyy saa­da hal­li­tus­vas­tu­useen eli vas­taa­maan omista paska­puheis­taan. Mikään muu ei oikein selitä sitä, että demare­i­ta ei ole sinipuna kiin­nos­tanut tipan tip­paa. Ja selvästi ainakin Kepu on myös tätä mieltä.

  Mitä tulee Vihreisi­in, niin ihmettelin kun val­it­si­vat 1. kau­den kansane­dus­ta­jan eli Ohisa­lon puheen­jo­hta­jak­si. Ei selvästikään olisi kan­nat­tanut vali­ta keltanokkaa.

  1. Vaalit käyti­in erään­laise­na blokki­vaali­na. Demar­it käytän­nössä ilmoit­ti­vat etukä­teen, että vai­h­toe­htona on joko he tai sit­ten kokoomus. Ei molem­mat. Sen mukaan sit­ten vaalien jäl­keenkin edet­ti­in. Itse näin ja näen yhä, että parem­pi hal­li­tus­po­h­ja olisi ollut kol­men isoim­man puolueen hal­li­tus. Ris­tiri­idoil­ta ei olisi sil­loinkaan väl­tyt­ty. Mut­ta kom­pro­mis­sit oli­si­vat ehkä olleet lähempänä eduskun­nan kansane­dus­ta­jayk­silöi­den keskimääräistä henkilöko­htaista kantaa.

   Paljon ehtii vielä tapah­tua ennen kuin uusi hal­li­tus saa ensim­mäisiä uusia lak­i­u­ud­is­tuk­sia edes voimaan. Varsi­naisia lakiesi­tyk­siä on luvas­sa vas­ta syksys­tä läh­tien, kos­ka lain­valmis­telu vie aikansa, ja isom­pi määrä lakimuu­tok­sia on läpi vas­ta lop­pu­vuon­na, jos hal­li­tus on vielä sil­loin pystyssä. Edel­lisen eduskun­nan kaudel­la hal­li­tus kaa­tui aika nopeasti, kun päämin­is­teri Rin­teen hal­li­tus vai­h­tui Marinin hal­li­tuk­seen. Minä veikkaan, että tämä hal­li­tus pysyy pystyssä ainakin tämän vuo­den lop­pu­un asti. Haas­teek­si tulee korko­jen nousu. Sen myötä val­tion menot räjähtävät käsi­in lähivu­osi­na, ja vas­taavasti kansalais­ten ostovoima kutis­tuu hei­dän tulois­taan yhä isom­man osan men­nessä asum­is­menoi­hin. Marinin hal­li­tus velka­an­nut­ti val­tion niin pahasti, että korko­jen nousu tun­tuu tulev­ina vuosi­na nyt mil­jardilu­okas­sa enem­män val­tion vuosi­menoina kuin ennen edel­listä eduskun­taa. Korkomeno­jen kasvuon­gel­ma on edessä tule­vien vuosien päät­täjil­lä, on päät­täjinä sit­ten kuka tahansa.

   1. Blokki­vaalia viritelti­in jo 2019 kun Marin ilmoit­ti gallup­ky­se­ly­jen huip­ul­la etteivät SDP ja Perus­suo­ma­laiset mah­du samaan hal­li­tuk­seen. Tämä kui­tat­ti­in julk­isu­udessa ilmoi­tus­lu­on­toise­na asiana, vaik­ka se oleel­lis­es­ti tarkoit­taa vaal­i­t­u­lok­sen mitätöimistä jo etukä­teen suurelta joukol­ta kansalaisia Ruotsin malliin.

    2023 SDP alkoi markki­noi­da vaale­ja blokki­vaaleina käyt­täen tak­tista äänestämistä kep­pi­hevose­na, joka käytän­nössä tarkoit­ti SDPn kan­natuk­sen kas­vat­tamista ensisi­jais­es­ti vihrei­den ja tois­si­jais­es­ti vasem­mis­toli­iton kus­tan­nuk­sel­la. Tämä tak­ti­ik­ka toi­mi SDPn kannal­ta niin hyvin että sitä var­masti yritetään jatkos­sakin. Nähtäväk­si jää kuin­ka temp­pu Lindt­manil­ta onnis­tuu, eli onko kyse jonkin­lais­es­ta poli­it­tis­es­ta par­a­dig­man­muu­tok­ses­ta kohti blokki­jär­jestelmää vai Marinin henkilöko­htais­ten omi­naisuuk­sien aikaansaa­ma ker­talu­on­toinen pop­ulisti­nen ilmaveivi.

 3. Aivan niin. Nykyi­nen kauhuk­abi­net­ti ei ole työkykyi­nen saati edus­tuskelpoinen ja on jo ehtinyt
  tehdä hait­taa kan­sain­väliselle imagollemme. Ruot­sis­sa ei tästä syys­tä saa­da aikaan enem­mistöhal­li­tus­ta. Meil­lä on vaikea saa­da kasaan toimi­vaa vähemmistöhallitusta.
  Demarei­den, kokoomuk­sen, ruot­salais­ten ja kris­til­lis­ten avul­la voita­nee muo­dostaa enem­mistöhal­lu­tus, kun tämä kauhuk­abi­net­ti siir­tyy his­to­ri­aan. Uuden hal­li­tuk­sen on sovit­ta­va menoleikkauk­sista ja edis­tet­tävä ulko­maisen työvoiman han­k­in­taa vähen­tämäl­lä byrokra­ti­aa. Ei tule haikail­la palkkaveron alen­nuk­sia, kuten nyky­hal­li­tus äänestäjien kosiskelemisek­si hätäpäis­sään lupaa. Myös henkilöli­iken­teen junain­vestoinit on siir­ret­tävä kan­nat­ta­mat­tom­i­na hamaan tule­vau­misu­u­teen ja myytävä val­tion omis­tuk­ses­sa ole­via osakkei­ta kun pörssi­hin­nat nousevat.

  1. En nyt lähtisi Marinia syyt­tämään, vaan lähtisin hake­maan syitä vähän kauem­paa his­to­ri­as­ta. Sen sijaan, että Sdp olisi tar­jon­nut poli­it­tisen kodin vasem­mis­tokon­ser­vati­iveille, alkoi Sdp val­ua samaan porukkaan vihrei­den ja vasem­mis­toli­iton kanssa. Samaan aikaan PS huo­masi markki­naraon ja nap­pasi ison siivun Sdp:n kan­natuk­ses­ta. Mikäli Sdp olisi läht­enyt aikanaan tar­joa­maan maa­han­muut­to­re­al­is­tista lin­jaa, ei PS olisi kuu­naan nous­sut suurten joukkoon. Jän­nä nähdä, kuin­ka duu­nar­it pysyvät per­su­jen kelka­s­sa. Edel­lisel­lä ker­ral­la aika huonosti.

   1. Koment­ti­na tuo­hon Heik­ki Kar­jalaisen näke­myk­seen vasem­mis­tokon­ser­vati­ivien siir­tymis­es­tä Per­sui­hin. Tämä ei johdu maa­han­muu­tos­ta vaan teol­lisu­ustyö­paikko­jen muut­tumisek­si enem­män ATK ja automaa­tio pain­ot­teisik­si työk­si jon­ka työvoima rekry­toidaan pääasi­as­sa kan­sain­välisessä rek­try­taa­tios­sa. Tässä kohtaa duu­nar­ide­mari äänestäjät hävi­sivät eniten kos­ka koti­maas­ta ei löy­dy työvoimaa uusien automaa­tio teol­lisu­us­laitosten pyörit­tämiseen. Vai­h­toe­hto olisi voin­ut olla uudelleenk­oulu­tus mut­ta siinä olisi men­nyt 10 vuot­ta ainakin. SDP edelleen itse asi­as­sa kan­nat­taa saatavu­ushark­in­taa joka rajoit­ta työperäistä maa­han­muut­toa. Enem­män maa­han­muut­tokri­tik­ki osui human­itääriselle puolelle jos­sa oli omat ongel­mansa. Tähän kohtaa per­su­jen kri­ti­ik­ki osui oikeaan paikkaan vaik­ka hei­dän ratkaisut mitkä ne lie­nee ovat eivä auta tilannetta.

   2. “Mikäli Sdp olisi läht­enyt aikanaan tar­joa­maan maa­han­muut­to­re­al­is­tista linjaa”
    Suo­mi har­maan­tuu, maa­han­muut­to­re­al­is­mia on ottaa tänne paljon enem­män maa­han­muut­ta­jia, jos tänne joku suos­tuu tule­maan. Rasis­mi ei ole realismia.
    Euroopas­sa on oikeistopop­ulis­te­ja, joil­la on real­isti­nen ote maa­han­muut­toon. Puo­laan ote­taan maa­han­muut­ta­jia ennä­tys­määriä, ja omille kan­nat­ta­jille ker­ro­taan, että olkaa rauhas­sa, maa­han­muut­to on hallinnas­sa, niin kuin se tietysti onkin. Ital­ian Mel­oni tekee samaa: https://twitter.com/AmyKazmin/status/1677340448111689731
    Per­su­ja johtaa kuitenkin niin umpi­ra­sisti­nen poruk­ka, että heille tämä olisi mahdotonta.

 4. Marinia tuskin kan­nat­taa syyt­tää. Ei se suo­jel­lut groomaa­jaa, putinia vuosia fanit­tanei­ta, uras­taan vale­hdel­lut­ta ja netis­sä todel­liset rasis­tiset minän­sä vuosia viestineitä val­taan. Sen teki media ja koko muu poli­it­ti­nen jär­jestelmä. Nyt koko jär­jestelmä on niin huono vit­si ja kasa mätää, että se karkot­taa lop­utkin järkevät ihmiset. Kiitä niitä Töölön­lah­den medi­at­alo­ja jot­ka halu­si­vat olla kuin hal­pakau­pan Mur­do­chit. Samal­la lail­la he toi­vat tämän mädän meille kuin Mur­dochin imperi­u­mi aus­seille, briteille ja jenkeille.

 5. Erikoinen teo­ria, mitä per­sut hyö­tyy ? Tietenkin kan­na­tus oppo­si­tios­sa, vaik­ka PM puolue ? Mitkä puolueet lähti­sivät mukaan kaiken jäl­keen ? Siis 4 vuo­den päästä. Se kait on selvää, ettei tämä hallitus/hullutus kestä tämän vuo­den lop­pu­un. En oikein jak­sa uskoa, että koko teat­teri tämän takia, merkke­jä kuitenkin ilmas­sa. Soin­in­vaara voi nähdä pidemmälle

 6. Ter­ve Osmo,
  Maal­likkona ja Marinia äänestäneenä en ihan nielemät­tä hyväksy kauhuk­abi­netin syn­tysyytä. Nähdäk­seni Marin teki kaikken­sa viedäk­seen sdp:n vaalien suurim­mak­si puolueek­si ja siten jatkaak­seen edes het­ken pääministerinä.
  Velka­uuti­soin­ti vei kokoomuk­sen kär­keen ja perus­suo­ma­laiset vielä kiri kakkosek­si. Marinin ilmoi­tus yhteistyön mah­dot­to­muud­es­ta perus­suo­ma­lais­ten kanssa jo ennen vaale­ja näyt­täyt­tyy nyt perustel­tuna järki­val­in­tana. Media ker­toi aikaisin kevääl­lä kokoomuk­sen toden­näköisim­min lyöt­täy­tyvän yhteen perus­suo­ma­lais­ten kanssa voidak­seen ajaa halu­a­maansa poli­ti­ikkaa, kuten kävikin.
  Miten Marin olisi voin­ut tilanteen muut­taa? Hylkäämäl­lä kaik­ki puolueen­sa arvot, kuten nyt kokoomus tekee?
  Kokoomuk­selle maltill­i­nen sinipuna­hal­li­tus oli nyt liian vähän, piti saa­da “heti mulle kaik­ki ker­ral­la”. Pet­teri Orpo otti tietoisen riskin jos­ta mak­saa kovan hin­nan, ei kukaan kestä tuol­laista myl­ly­tys­tä kovin pitkään. Marin kesti kiitet­tävän hyvin vaike­as­sa paikas­sa, vaik­ka media teki parhaansa hal­li­tuk­sen kaatamiseksi.
  Ymmär­rän hyvin jos Marin halu­aa nyt het­ken vetää henkeä, on sen ansainnut.
  Suomen kannal­ta on ikävää mitä pitem­pään Pet­teri Orpo antaa perus­suo­ma­lais­ten pitää itseään löy­hässä hirressä, mut­ta sdp:n neu­vot­telu­asemia se paran­taa päivä päivältä. Aikaa vain menetetään turhaan yhteis­ten asioiden hoidolta.

  1. Ari Saariselle esit­täin seu­raa­vat kysymyk­set jos San­na Marin ei Ari Saarisen mielestä ajanut SDP:tä oppoisitioon.
   Mitkä oli­vat SDP:lle Ari Saarisen mukaan vai­h­toe­hdot hal­li­tus­po­h­jalle jos Per­sut rajat­ti­in pois jo ennen vaale­ja ja kun Keskus­ta ilmoit­ti ettei voi jatkaa enään vasem­mis­to­hal­li­tuk­ses­sa niin mitkä oli­vat SDP:n vaihtoehdot?Sinipuna per­su­jen kanssa vai Keskus­tan, Kokoomuk­sen ja SDP:n muo­dosta­ma hal­li­tus­rin­ta­ma (nimeä täl­läiselle kokoon­panolle ei ole vielä suomenkielessä keksitty).

   1. Rahul Somanille: Hal­li­tuk­seen Sdp ja kokoomus, kokoomus halu­aisi edelleen mukaan kris­til­liset, rkp kävisi molem­mille. Kolme paikkaa pienem­pi enem­mistöhal­li­tus, mut­ta parem­min kansan tah­toa vas­taa­va kokoon­pano. Poli­ti­ik­ka maltil­lisem­paa ja kauaskantoisempaa.

  2. Ari Saarisen vai­h­toe­hto Kok+SDP+KD+RKP toimii teo­ri­as­sa mut­ta ei käytän­nössä. Ohjel­man sisältö on oleel­lisem­pi kuin hal­li­tu­so­hjel­man poh­ja. KD ja RKP liitoutuu aina Kokoomuk­sen kanssa joten SDP olisi yksin tuos­sa hallituksessa.

  3. Ari Saari­nen: “Maal­likkona ja Marinia äänestäneenä en ihan nielemät­tä hyväksy kauhuk­abi­netin syn­tysyytä. Nähdäk­seni Marin teki kaikken­sa viedäk­seen sdp:n vaalien suurim­mak­si puolueek­si ja siten jatkaak­seen edes het­ken pääministerinä.”

   Se voi näyt­tää sin­ulle siltä, jos ker­ran Marinia äänestit. Toisaal­ta, niille, jot­ka eivät halun­neet Marinia/SDP:ä äänestää, voi Marinin kam­pan­join­ti vaikut­taa toisenlaiselta.

   “Miten Marin olisi voin­ut tilanteen muuttaa?”

   Ehkäpä ole­mal­la suos­tu­vaisem­pi ainakin joi­hinkin leikkauk­si­in, jot­ta bud­jetin tas­apain­o­tus olisi helpom­paa. Toki tämä on vain spekulaatiota.

 7. Toivon tätä itsekin, ja uut­ta ehdot­tomaasi hallituskokoonpanoa.
  Annan sik­si vinkin. Kat­sokaa uudelleen uuden puheen­jo­hta­janne toim­intaa Porin Suo­mi Areenan — puheen­jo­hta­ja­ten­tis­sä. Jopa Ville Niin­istö jää toisek­si malt­ta­mat­to­muu­den ja päällepuhu­misen puhureissaan.
  Ja se on paljon se.
  Jäitä hat­tuun, asi­akysymyk­siä peli­in ja per­su­jen kauhis­telu vähem­mälle. Varsinkin jälkim­mäis­es­tä voi syn­tyä jopa poli­it­tista arvovaltaa.
  Per­supäivit­te­ly on mas­so­jen kansanhuvia. 

  Hal­li­tuk­sen voitte myös tönäistä nurin melkein mil­loin tahansa. Kun­han oppo­si­tio jak­saisi ker­rankin tul­la edes paikalle (Jun­ni­la-äänestys! häpeä! ) ja RKP todel­la haaste­taan tekemään se mikä sen täy­tyy tehdä.

 8. Hel­vetin hyvin San­na veti kun setämies vielä tässäkin vai­heessa vierit­tää San­nan niskoille syitä. Go San­na Go!

  1. Menit henkilöön, kun itse asi­aan ei löy­tynyt argumenttia?

   1. Mis­sä kohtaa Soin­in­vaara arvosteli San­na Marinia henkilönä? Soin­in­vaara ei kyl­lä ottanut mitään kan­taa San­na Marinin vapaa-ajan har­ras­tuk­si­in tai some profi­ilin päiv­i­tyk­si­in. SDP:ne vaa­likam­pas­ta ei ker­taakaan kysyt­ty vakavasti sitä kysymys­tä mikä on SDP:n vai­h­toe­hto vasem­mis­to­hal­li­tuk­selle ? Onko se sinipuna vai Kokoomuk­sen, SDP:n ja Keskus­tan muo­dosta­ma hal­li­tus. Kun Marin tahal­lis­es­ti jät­ti perus­suo­ma­laiset hal­li­tusy­hteistyön ulkop­uolelle nos­ta­mal­la rasis­tiko­rtin esille itse asi­as­sa tämä toimen­pide nos­ti perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus entistä enem­män. Soin­in­vaaran ana­ly­y­sis­sä oli oikea havain­to että SDP polt­ti sil­lat Vasem­mis­toli­iton ja Vihrei­den ja Kokoomuk­sen suun­taa. Keskus­ta ymmär­si jo hyvään aikaan ettei vasem­mis­to­hal­li­tus voin­ut enää jatkaa. Keskus­ta ymmär­si tosi asi­at ja tasoit­ti tien nykyiselle hal­li­tuk­selle kos­ka se halu­aa tes­taa ovatko perus­suo­ma­laiset valmi­ita kan­ta­maa vas­tu­u­ta hallituksessa.

 9. Mil­lä lait­teel­la kir­joi­tat nämä? Suomenkieli­nen oikoluku on nykyään läh­es kaikille alus­toille saatavissa.

 10. Osmo hyvä, tiedän demarikam­mosi mut­ta muista että PS ja Kokoomus oli­vat kak­si suur­in­ta puoluet­ta, joten kansan tah­to toteutui.

  Itse veikkaan ettei tul­la tule­vaisu­udessa näkemään sinipunaa, kos­ka nämä duu­nar­ien kyyky­tyk­set tekevät sen mahdottomaksi.

  Ja kun Saarikko torp­pasi vaaleis­sa puna­mul­lan ja punav­ihreät niin olemme todel­la lähel­lä blokkeja.

  Kokoomuk­sen hal­li­tuk­sen takana on iso­ja voimia jot­ka pitävät hal­li­tuk­sen pystyssä eli elinekeinolämän tahot, heille tämä on nyt märkä unel­ma joka voidaan toteut­taa ja kuten san­ot­tua päästään kykyt­tämään palka­nsaa­jia mm “paikallisel­la sopimisel­la”, ja sit­ten oma lukun­sa on sos.turvan leikkauk­set jot­ka tulevat.

  Ja tämäkään hal­li­tus ei leikkaa yri­tys­tu­ista, noh ei yksikään aikaisem­pi ole tätä tehnyt.

  Ja vielä yksi veikkaus, voi olla hyvinkin niin että seu­raavien vaalien jäl­keen meil­lä on sama pop­poo kepul­la vahvis­tet­tuna hallituksessa.

  1. Suomen val­tiosään­nössä ei san­o­ta, että val­tio­val­ta kuu­luu kahdelle eniten kansane­dus­ta­japaikko­ja saa­neelle puolueelle. Enem­mistöhal­li­tuk­seen tarvi­taan niin mon­ta puoluet­ta, että niil­lä on yhdessä eduskun­nas­sa enem­mistö. Toim­intakykyiseen enem­mistöhal­li­tuk­seen tarvi­taan lisäk­si se, että nämä puolueet tule­vat edes jotenkin toimeen keskenään.

   On aika kestämätön aja­tus, että hal­li­tuk­ses­sa on olta­va per­su­jen, jot­ka sai­vat 620 981 ään­tä ja lisäkan­na­tus­ta 2,6 %-yksikköä, kos­ka se, että siel­lä olisikin sen sijaan SDP, joka sai 617 552 ään­tä ja lisäkan­na­tus­ta 2,2 %-yksikköä, jotenkin “sivu­ut­taisi kansan tahdon”.

   Mut­ta tämä ei edes ollut pää­point­ti­ni. Merk­i­tyk­seen­sä näh­den häm­mästyt­tävän vähälle huomi­olle jäänyt asia on, että puoluei­den ään­imäärien mit­ta­pu­ul­la kauhuk­abi­net­ti on vähem­mistöhal­li­tus: siinä mukana ole­vat puolueet sai­vat eduskun­tavaaleis­sa vain 49,4 % äänistä. Tämä on Suomen olois­sa todel­la harv­inaista: esimerkik­si Rinteen/Marinin hal­li­tuk­sen puoluei­den kan­na­tus vuo­den 2019 vaaleis­sa oli 55,7 % ja Sip­ilän hal­li­tuk­sen puoluei­den kan­na­tus vuo­den 2015 vaaleis­sa 57,0 %.

   Suomes­sa kävi siis täl­lä ker­taa samal­la taval­la kuin Yhdys­val­tain pres­i­dentin­vaaleis­sa kävi 2000 ja 2016: vaal­i­ta­van arte­fak­ti­na vähem­mistön äänil­lä pääsi val­taan. Eli kansan tah­to nimeno­maan ei toteutunut.

   1. Niin no oppo­si­tiop­uolueet sai­vat vain 47.7% joten aivan oikein tämä meni.

    Äänistähän osa hukkuu “mui­hin” jot­ka ei pääse eduskuntaan.

   2. Muis­titko laskea hal­li­tus­puoluei­den saami­in ääni­in myös Mats Löf­strömin saa­mat äänet?

 11. Tätä mielipi­det­täni olen julis­tanut muu­ta­man päivän ajan.

  - — -

  Tämän keskusteluhäröi­lyn takaa näkyy totu­us nykyis­es­tä hal­li­tusti­lanteesta. Ei perus­suo­ma­laisia het­kelli­nen kiehunta hait­taa. Päinvastoin!!

  Perus­suo­ma­laiset tekevät nyt kaikken­sa, että hal­li­tus kaatuu.

  Sik­si että eivät joudu kan­ta­maan osaansa ikävistä leikkaustoimista.

  Se vas­tuu söisi perus­suo­ma­lais­ten kan­natuk­sen mität­tömi­in. Ja sitä iskua Purra & co eivät suurin sur­minkaan halua kokea.

  Pop­ulis­mi elää vain vas­tu­ut­to­muudessa ja vas­tu­un kan­tamisen välttelystä.

 12. Min­ua ihme­tyt­tää per­su­jen rien­aami­nen . Demar­it ja per­sut löytävät vielä yhteistyön. Suuri osa per­su­ista on ajat­te­lu­taval­taan duu­nar­ide­mare­i­ta, mut­ta nykyi­nen demar­il­in­ja ei heitä kiehdo. He halu­a­vat tul­la omil­laan toimeen, mut­ta ymmärtävät myös että niitä, jot­ka eivät tule, täy­tyy auttaa.

  Eivät per­sut ole nat­se­ja sen enem­pää tai ovat jopa vähem­män kuin ukrainalaiset, joi­ta Putin ahdis­taa natseina.

  1. Koment­ti­na Kaarteli­jan näke­myk­seen ettei per­sut ole nat­se­ja on var­maan oikea ja duu­nar­iper­sut äänestäjät kuten demar­it mut­ta sit­ten jäl­jelle jää Soin­in­vaaran mainit­se­mat ääriper­sut joil­la on kaik­ki min­is­terin salkut pait­si sosi­aali-ja ter­veysmin­is­terin salkku. SDP voi saa­da duu­nar­iper­sut takaisin SDP:hen mut­ta kuitenkin yrit­täjil­lä vah­va ase­ma per­su­is­sa joille taas duu­nar­iper­sut on samaa luokkaa kuin lib­er­aali­por­varei­den suhde Vihreisi­in: talous­poli­ti­ik­ka erot­taa mut­ta arvopoli­tik­ka yhdistää.

   1. Var­maan näin on. 

    Per­su­is­sa on taustal­taan mon­en­laisia. Se kuva, että he oli­si­vat tyh­miä koulu­ja käymät­tömiä peräkam­marin shellin-baaris­sa kokoon­tu­via junt­te­ja ei pidä paikkaansa. On tot­ta, että duu­narikansa on tot­tunut toisen­laiseen keskustelu­un kuin yliopis­ton käyneet. 

    Demar­it saisi­vat heistä nopeasti suuren osa kan­nat­ta­jak­seen, päivit­tämäl­lä ajatuk­sen­sa muiden pohjo­is­maid­en demarei­den tavoin.

  2. Per­sut ei ole duu­nar­ipuolue ja joulu­un men­nessä asia selvin­nee myös heikko­lah­jaisille (oikeas­t­aan Suomes­sa ei ole enää yhtään kun­non duu­nar­ipuoluet­ta savupi­ip­pude­marien kadottua).

   1. Kyl­lä per­sut ja SDP ovat duu­narpuolue mut­ta per­su­is­sa on iso pienyrit­täjä siipi jota sdp ei ole koskaan onnis­tunut samaan puolueen kan­nat­ta­jik­si vaan he äänestävät joko Kokoomus­ta, Keskus­taa tai Per­su­ja. Kaupungeis­sa toden­näköis­es­ti Vihre­itä. Nim­imerk­ki Fidel voisi kysyä itseltään mik­si pienyrit­täjät eivät äänestä SDP:tä tai Vasem­mis­toli­it­toa vaik­ka pienyrit­täjien ase­ma on hyvin saman­lainen kuin duu­nar­in. Yksinker­tainen vas­taus on siinä että SDP ei ole uskaltanut räjäyt­tää pank­ki eli kyseenalais­ta­maan keskite­tyn jäykän kolmikan­nan ja tun­nus­ta­maan että paikalli­nen sopimi­nen on vält­tämät­tömyys jos pien­palkkkaisten ase­maa halu­taan helpot­taa joty­ta pienyrit­täjät voisi­vat työl­listää 1 ‑2 henkilö­työvoimaa jot­ta yhden pienyrit­täjän työ­taak­ka ei olisi niin raskasta.

   2. Nim­imerk­ki Fidel on oike­as­sa ettei Suomen hal­li­tus päätä koroista kos­ka se on EKP:n vas­tu­ul­la jos­sa tosin Suomen Pank­ki on mukana päät­tämässä koroista. Suomen Pankin pääjo­hta­ja esit­telee hal­li­tuk­sen bud­jet­ti neu­vot­teluis­sa EKP:n rahapoli­ti­ikan lin­jat ja Suomen val­tio­varain­min­is­teri osal­lis­tuu Ecofinin (Euroopan union­in val­tio­varain­min­is­te­rien ja EKP: neu­vos­ton yhteinen finanssipoli­it­ti­nen neu­vos­to) kok­ouk­si­in. Eli Suomen val­tio­varain­min­is­ter­iö on tietoinen EKP:n politiikasta. 

    Inflaa­tioon Suomen hal­li­tuk­set voi puut­tua kahdel­la taval­la. Nos­taa tiet­tyjä vero­ja ja alen­taa samal­la vero­ja. Jäädyt­tää tietyt ylimääräiset vero­jen vuosi koro­tuk­set (jakelu­velvoite) tai sal­lia esimerkik­si turpeen käytön siihen asti kunnes saadaan uusi­u­tu­vien ener­gian tuotan­to­laitok­set tuot­ta­maan koko kap­a­siteetil­lä ener­giaa. Viime vuon­na euroalueel­la inflaa­tio pros­ent­ti vai­hteli suuresti esimerkik­si Ran­skan ja Sak­san välil­lä ja Suomen ja Viron välil­lä. Virossa ja Sak­sas­sa oli suurem­pi inflaa­tio kuin Suomes­sa ja Ran­skas­sa vaik­ka molem­mis­sa mais­sa on euro. Täl­lä het­kel­lä Ruot­sis­sa on korkeampi inflaa­tio kuin Suomes­sa. Tosin sitä ei huo­maa Suomes­ta kat­sot­tuna kos­ka Ruotsin kru­unu on ennä­tys hal­pa ja alit­tanut jo kri­it­tisen rajan. Ruotsin keskus­pank­ki ei ole läht­enyt puo­lus­ta­maan kruunua.

  3. Olen aivan samaa mieltä Nim­imerk­ki Kaarteli­jan kanssa että jos demar­it halu­a­vat saa­da van­han kan­nat­ta­jakun­nan takaisin on demarei­den otet­ta­va saman­lainen asenne kuin muiden pohjo­is­maid­en demar­it ovat tehneet. Myös riip­pumat­to­muus ay-liik­keestä on tässäkin ero muiden pohjo­is­maid­en demarei­den ja Suomen demarei­den kohdal­la. Muiden pohjo­is­maid­en demar­it ovat viisaasti itse asi­as­sa nou­dat­ta­neet Väinö Tan­ner­in lin­jaa ettei laitavasem­mis­ton kanssa pidä lähteä huu­tokaup­paan kos­ka he huu­ta­vat aina enem­män. SDP jol­lain taval­la uskoo että duu­nar­it äänestävät Vasem­mis­toli­it­toa. Vasem­mis­toli­iton akti­ivi­jäsen­ten ja äänestäjien kesku­udessa on täl­lä het­kel­lä vähiten ay-akti­ive­ja kos­ka suurin osa on jät­tänyt politiikan.

  4. Ainakin Ryd­man on omien sano­jen­sa mukaan nat­si, mut­ta ehkä hän on epä­tyyp­illi­nen tapaus.

 13. Marin ei ole ollut muo­dosta­mas­sa tätä hal­li­tus­ta, joten tuskin hän voi olla syypää kauhuk­abi­netin syn­tyyn. Kokoomus teki kevään edetessä varsin selväk­si, ettei sitä kiin­nos­ta hal­li­tusy­hteistyö demarien kanssa, jot­ka vain ottaisi­vat lisää velkaa. 

  Kokoomus ei pystynyt vas­tus­ta­maan aja­tus­ta oikeas­ta oikeis­to­hal­li­tuk­ses­ta, joka nujer­taisi lop­ullis­es­ti AY-liik­keen, lopet­taisi yleis­si­to­vat työ­sopimuk­set ja lait­taisi köy­hät kyykkyyn oikein huolel­la. Myös juuri tehty soteu­ud­is­tus joutaa viemäri­in, kos­ka ter­vey­den­huolto “täy­tyy” yksityistää.

  Oden aja­tus siitä, että perus­suo­ma­lais­ten tavoite on kaataa hal­li­tus heti alkume­ter­il­lä, lie­nee valitet­tavasti oikea. Näin per­sut pää­sevät oppo­si­tioon keräämään vielä lisää kan­na­tus­ta seu­raavi­in vaalei­hin, eikä tarvitse hoitaa han­kalia min­is­ter­in­peste­jä vaike­as­sa ulkopoli­it­tises­sa tilanteessa.

 14. Kyl­lä kaik­ki edel­liset hal­li­tus­puolueet oli­vat valmi­ita sop­ut­ta­maan talout­ta, sen sijaan sekä demar­it, vihreät että vasem­mis­toli­it­to ilmoit­ti­vat että he eivät tule osal­lis­tu­maan hal­li­tuk­seen joka tekee perus­suo­ma­laista arvopoli­ti­ikkaa ja kokoomus­laista talous­poli­ti­ikkaa jos­sa alen­netaan kaikkein suu­rit­u­loimpi­en vero­tus­ta samal­la kun leikataan kaikkein pien­i­t­u­loisim­mil­ta. Eli eivät kieltäy­tyneet muus­ta hal­li­tusy­hteistyöstä vaik­ka yllät­tävän moni halu­aakin sel­l­aisen kuvan antaa ja sitä kuvaa myös virheel­lis­es­ti ylläpitää.

  Vain Marin uskalsi sanoa suo­raan sen mitä on tulos­sa mikäli kokoomus hylkää arvon­sa ja liit­toutuu perus­suo­ma­lais­ten kanssa. Sin­imus­ta hal­li­tushan siitä tuli, hal­li­tus joka maail­mal­la tun­netaan nyt parem­min kauhuk­abi­net­ti­na, kun mukaan lähti myös arvon­sa myynyt RKP. Sekin selvisi kuin­ka vähän kris­til­liset arvot merk­it­sevät KD:lle, eivät mitään kun tuli mah­dol­lisu­us päästä hillo­tol­palle. Pelkkää tekopyhyyttä.

  Marinin syyl­listämi­nen nykyis­es­tä kauhuk­abi­netista on kyl­lä täysin absur­dia poli­it­tista peliä. Vas­tuu kauhuk­abi­netista on ensisi­jais­es­ti kokoomuk­sel­la ja Orpol­la jot­ka päät­tivät kenen kanssa hal­li­tus­ta lähde­tään muo­dosta­maan. Orpo val­it­si sin­imus­tan vai­h­toe­hdon. Nyt nähdään mitä siitä seurasi ja lisää on tulos­sa kos­ka per­sut ovat hais­ta­neet Orpon heikkouden. Sitä ihmette­len kuin­ka muis­sa hal­li­tus­puolueis­sa ei vieläkään tun­nu­ta ymmärtävän mitä tarkoit­taa kun per­su, ban­no­lilainen ääri­oikeistopop­ulisti, sanoo ettei mes­imäyrä väl­itä paskaakaan. Se tarkoit­taa ettei sil­loin kai­hde­ta mitään keinoja!

  Jos joku kuvit­teli että Marin olisi jatkanut muu­na kuin päämin­is­ter­inä, niin ei ehkä kuvit­tele enää kun vas­taa kysymyk­seen; kuka enti­nen päämin­is­teri on toimin­ut Suomes­sa päämin­is­teriy­den jäl­keen jon­ain muu­na min­is­ter­inä? SDP:n osal­lis­tu­mi­nen hal­li­tuk­seen ei kuitenkaan ollut kiin­ni Marin­ista, vaan kokoomuksesta.

  Jos nyt kauhuk­abi­net­ti kuitenkin jatkaa, niin luulisi oppo­si­ti­ol­la ole­van otolli­nen tilaisu­us tar­jo­ta ainakin lib­er­aaleille ja oikeasti ihmi­sistä välit­täville keskus­taoikeis­to­laisille äänestäjille uusi koti. Eikä pien­i­t­u­lois­t­en persu‑, RKP‑,KD-äänestäjien kalastelun vasem­mallekaan pitäisi olla mah­do­ton­ta, kun­han heille selviää se kuin­ka kalli­isti he joutu­vat mak­samaan siitä että antoi­vat äänen­sä per­suille, RKP:lle tai KD:lle. Vai saat­toiko joku pien­i­t­u­loinen äänestää jopa kokoomus­ta, luullen että kokoomus välit­täisi pien­i­t­u­loista. No ei väl­itä paskaakaan, aivan kuten eivät mesimäyrätkään.

  Arvon­sa myyneen RKP:n äänestäjiä kan­nat­taisi nyt kalastel­la myös ilmoit­ta­mal­la että pitää ruotsinkielisen väestön eduista huol­ta aivan samoin kuin RKP nyt, mut­ta ilman ääri­oikeis­to­laista sivu­makua. Nyt jos koskaan olisi oppo­si­tiop­uolueil­la tilaisu­us kalastel­la myös RKP:n pien­i­t­u­loisia ja aidosti lib­er­aale­ja äänestäjiä.

  Aivan hyvin meil­lä voisi nyt olla myös sinipuna­hal­li­tus jos­sa oli­si­vat mukana myös vihreät ja RKP, mut­ta ei ole kos­ka kokoomuk­selle tärkein­tä on päästä kyykyt­tämään työn­tek­i­jöitä ja purkaa hyv­in­voin­ti­val­tio­ta uus­lib­er­al­is­min oppi­en mukaan. Siitä sit­ten on tulok­se­na tuo vähin­täänkin nat­sah­ta­va kauhukabinetti.

  1. Jän­nä tämä nar­rati­ivi että nämä oikeistop­uolueet ovat jotenkin syyn­ta­keet­to­mia tässä kaikessa. “His­to­ria ei tule tästä Marinia kiit­tämään.”, ikäänkuin se on demarei­den vas­tu­ul­la että sysimus­taa hal­li­tus­ta ei tule maa­han (jos­ta Marin muuten varoit­ti ennen vaale­ja, jos­ta siitäkin häneltä medi­an edus­ta­jia myöten vaa­ti­vat häneltä anteek­sipyyn­töä, vaik­ka nyt näemme että hän oli täs­mälleen oike­as­sa), itse henkilöt jot­ka sen hal­li­tuk­sen muo­dosta­vat ovat ikäänkuin syyn­ta­keet­to­mia, “antakaa heille anteek­si, he eivät tiedä mitä he tekevät”.

   Olisi­han se tieten ehkä ollut Suomelle pienem­pi maine­hait­ta että SDP olisi men­nyt kyn­nys­ma­tok­si Kokoomuk­sen eri­ar­voisu­u­denkas­vat­tamistalkoisi­in per­su­jen sijas­ta, mut­ta senkö takia pitäisi hylätä kaik­ki arvon­sa ja varmis­taa itselleen seu­raavis­sa vaaleis­sa oppo­si­tiopaik­ka — ja per­suille pääministerisalkku?

   Joku demari tokaisi vas­ta että on rankkaa olla demari, kun niin use­asti joutuu ole­maan huoneessa se ain­ut aikuinen. Näin se tosi­aan näyt­tää ole­van. Ihmette­len vain miten Soin­in­vaarakin tähän nar­rati­ivi­in läh­tee että on demarei­den vas­tu­ul­la olla kokoomuk­sen ja perus­suo­ma­lais­ten lapsen­vahti­na. Ehkä kuitenkin hal­li­tuk­sen type­r­yyk­sistä kan­nat­taisi pitää vas­tu­us­sa niitä jot­ka hal­li­tuk­sen muodostivat. 

   Kyl­lä niitä vai­h­toe­hto­ja kuitenkin oli, nyt vain valit­ti­in myy­dä aat­teet nos­taen ääri­oikeis­ton val­taan ja sen nor­mal­isoimis­es­ta, vasti­neek­si julkisen talouden leikkaamisen köy­himpi­en selkä­na­has­ta. Ja sen päätök­sen siis tekivät kokoomus, RKP ja KD. 

   Tämä on täysin lin­jas­sa miten radikaalit kaut­ta his­to­ri­an ovat aina nousseet val­taan, he ovat luvan­neet kaikkea kivaa talouseli­it­ille. Lop­ul­ta tietenkin hom­ma karkaa käsistä kun radikaalit eivät olekaan vain hel­posti ohjail­tavia hyödyl­lisiä idioot­te­ja, vaan he otta­vatkin ohjak­set käsiinsä. 

   Tämähän näkyy jo nyt hal­li­tuk­sen työsken­telystä, PS on ottanut hal­li­tuk­sen isän­nän paikan, ja Orpo on saanut jo paris­sa viikos­sa maalat­tua itsen­sä nurkkaan. Per­suil­la on kaik­ki kor­tit käsis­sään, eikä Orpo uskalla haas­taa yhtään mitään kos­ka se pelkää Purran hajoit­ta­van hal­li­tuk­sen jos Orpo kat­sookaan per­su­jen suun­taan vääräl­lä taval­la. “Päämin­is­terin” tehtäväk­si onkin jäänyt pitää jotain per­for­manssia medi­alle miten kaik­ki on muka ok, samal­la kun Purra pitää todel­lista val­taa käsissään.

   Mie­lenki­in­nol­la odotan kun uud­is­tuk­sia ale­taan oikeasti tekemään, ymmärtääkö Purra käyt­tää val­taansa kun vaikka­pa köy­himpiä tai työn­tek­i­jöitä ale­taan oikeasti kur­moot­ta­maan. Hänel­lähän on kaik­ki kor­tit kädessä ase­moitu­akin hal­li­tuk­sen Robin Hood­ik­si, miten he saa­vat viime het­kel­lä kaadet­tua kansalle epämieluisia päätök­siä joi­ta ahne eli­it­ti halu­aa tehdä, leika­ta köy­him­miltä (jos­ta Purra sanoi ennen vaale­ja ettei se per­suille käy). Eikä Orpol­la ole johta­ju­ut­ta aset­tua vas­taan, kos­ka Purra on jo näyt­tänyt hänelle kaapin paikan: Jos hän­tä ei miel­lytetä koko hal­li­tus kaadetaan.

   Se että jääkö hal­li­tus tästä asetel­mas­ta huoli­mat­ta pystyyn riip­puu täysin siitä kuin­ka paha lapa­nen ja johta­jan anti­teesi Orpo on. Tähä­nas­ti­nen näyt­tö kyl­lä puhuu sen puoles­ta että ehkä tilanne voi jatkua pitkäänkin, mis­sä Orpo on päämin­is­teri paper­il­la ja edus­tusti­laisuuk­sis­sa, mut­ta todel­lista hal­li­tuk­sen ylin­tä val­taa käyt­tää Purra.

   Toki RKP voi jos­sain vai­heessa tode­ta että nyt riit­tää, sehän on ain­oa hal­li­tus­puolue joka on aset­tunut vas­tus­ta­maan tähä­nas­tista sekoilua.

   Mut­ta siis, kri­ti­ik­ki tästä kaikesta kan­nat­taa ohja­ta näille jot­ka ääri­oikeis­to­hal­li­tuk­sen Suomeen muo­dos­ti­vat yhdessä sen Suomen ääri­oikeistop­uolueen kanssa.

   Ja miten niin ääri­oikeis­to­hal­li­tus? “Kuten van­ha viisaus sanoo, jos pöy­dässä istuu yksi ääri­oikeis­to­lainen ja kymme­nen muu­ta ihmistä ilois­es­ti puhu­mas­sa hänen kanssaan, istuu pöy­dässä 11 ääri­oikeis­to­laista.” — Tämä pätee riip­pumat­ta siitä onko pöytä baaris­sa, keit­tiössä vai hal­li­tuk­sen kabi­neteis­sa. Ja viimeistään hal­li­tuk­sen luot­ta­musäänestys ker­toi, ei kokoomuk­selle, rkp:lle ja kd:lle ole ongel­maa istua ääri­oikeis­to­lais­ten kanssa samas­sa hal­li­tuk­ses­sa vaik­ka heille viimeistään tuol­loin täy­tyi olla selvää minkälainen puolue PS on.

   Olemme Unkarin ja Puolan tiel­lä, ja sille tielle mei­dät vei Perus­suo­ma­laiset, Kokoomus, RKP ja KD.

  2. Porvs­ril­li­den kas­vatuk­sen saa­neena ja porvs­ril­liset arvot omak­suneena minus­ta on tul­lut demari.

  3. AKK kir­joit­ti:

   “Jos joku kuvit­teli että Marin olisi jatkanut muu­na kuin päämin­is­ter­inä, niin ei ehkä kuvit­tele enää kun vas­taa kysymyk­seen; kuka enti­nen päämin­is­teri on toimin­ut Suomes­sa päämin­is­teriy­den jäl­keen jon­ain muu­na ministerinä?”

   Viime hal­li­tuk­ses­sa enti­nen päämin­is­teri Van­hanen toi­mi val­tio­varain­min­is­ter­inä osan ajas­ta. Hän on tuor­ein tapaus.

   Jos lähde­tään van­hempia tapauk­sia kat­so­maan, niin esimerkik­si molem­pain oikeuk­sien tohtori Paasikivi toi­mi ensim­mäisen ker­ran päämin­is­ter­inä 1918. Hän toi­mi jopa salkut­tomana min­is­ter­inä 1939–1940. 1944 Paasikivestä tuli sit­ten taas päämin­is­teri ja 1946 tasaval­lan presidentti.

 15. “Aika paljon voisi perua edel­lisen hal­li­tuk­sen menon­lisäyk­siä nyt kun Keskus­ta on omas­ta ja äänestäjien halus­ta oppositiossa.”

  Viher­vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen pönkkäpuolue oli meno­lisäys­ten pääide­olo­gi? Tai sit­ten Kepu­vi­ha on sumen­tanut jonkun pään.

  1. Edelli­nen hal­li­tus oli ide­ol­o­gis­es­ti hyvin vasem­mis­to­lainen, mut­ta kaik­ki erim­ielisyyten­sä se sopi syytämäl­lä keskus­tan etu­ryh­mille ja kan­nat­ta­jille rahaa.

   1. Mitkä edel­lisen hal­li­tuk­sen päätök­set oli­vat sit­ten hyvin vasemmistolaisia?

 16. lyhyesti: uudet vaalit jos oikeis­to­hal­li­tus hajoaa.

  aikaisem­minkin mietin että riik­ka purra ja pet­teri orpo pelaa jänistyspeliä. eli orpo ei voi liian helpol­la jänistää sinipunaan ja purra ei voi jänistää oppo­si­tioon. se joka jänistää ensin niin kri­ti­soidaan jänistyk­ses­tä. veikkaan että orpo halu­aa sinipunan ja purra oppo­si­tion. mut­ta jänistyk­sen pelos­sa on oikeis­to­hal­li­tus­ta ns. kokeiltava.

  kyl­lä tää hal­li­tus ker­too enem­män kokoomuk­ses­ta kuin perus­suo­ma­lai­sista. kokoomus on päästänyt epä­toimi­van kokon­aisu­u­den läpi veroaleen nimis­sä. talous ja vel­ka voinee olla ongel­ma, mut­ta tek­isi jät­tää kokoomus ran­nal­la tämän ähellyk­sen jäl­keen. mut­ta hyvät vai­h­toe­hdot ovat vähissä.

  jos lib­er­aalipuolue aloit­taa poli­it­tisen selkään­puuko­tuk­sen kokoomus­ta vas­taan, niin voi lib­er­aalit olla edustet­tuna seu­raavis­sa vaaleissa.

  oikeis­to­hal­li­tuk­sen pahin syn­ti voi olla että kas­vat­taa demare­i­ta, ja meil­lä voi olla mon­ta menete­tyä vuot­ta kun demari hal­li­tus las­ke­taan mukaan.

  offtopic: voisitko pois­taa englan­nin kielisen tavu­tuk­sen täl­lä blogilla. oikeas­t­aan ei mitään tavu­tus­ta on parem­pi. liit­tyy sivus­ton kielitageihin.

  1. Koment­ti­na qua­si­minuk­sen näkökul­maan kuka antoi eniten perik­si ja mis­sä ei ole kah­den suuren puolueen välisessä kau­pas­sa vaan RKP:ssä joka on avain ase­mas­sa hal­li­tuk­sen enem­mistön säi­lyt­tämisessä. Jos hal­li­tus kaa­tu­isi niin Kokoomus olisi edelleen vah­vas­sa ase­mas­sa kos­ka SDP ei ykinker­tais­es­ti suos­tu muo­dosta­maan per­su­jen kanssa hal­li­tus­ta. Keskus­ta ei tule per­su­jen pelas­ta­jak­si. Vai­h­toe­hto on minus­ta että tämä hal­li­tus jatkaa 4 vuot­ta tai sit­ten RKP pelataan ulos ja sen kan­ta ratkaisee vähem­mistöhal­li­tuk­sen politiikan.

  2. Lib­er­aalipuolueen jäs­en­inä on entisiä kokoomus­laisia ja puolueen ohjel­ma on vielä radikaalisem­pi kuin nykyisen hal­li­tuk­sen ohjel­ma. Ensin Lib­er­aalipuolueen on saata­va hyviä ehdokkai­ta listalle.

 17. “Suuri syylli­nen nykyiseen kauhuk­abi­net­ti­in on San­na Marin, joka vaalien jäl­keen hävit­tyään kisan päämin­is­terin paikas­ta tähtäsi oppo­si­tioon ja vain oppo­si­tioon. Oikein mui­ta vai­h­toe­hto­ja ei jäänyt jäl­jelle. His­to­ria ei tule tästä Marinia kiittämään.”

  Turha tästä Marinia on sen enem­pää syytää. Hänen tavoit­teen­sa oli saa­da demariv­e­toinen keskus­tavasem­mis­to­lainen hal­li­tus. Tämä ei nyt onnis­tunut, mut­ta jos olisi onnis­tunut, niin hal­li­tus näyt­täisi aika lail­la toiselta.

  Demarei­den syyt­te­lyn sijaan vihrei­den olisi syytä peili­in. Neljä vuot­ta on istut­tu demarien ja vas­sarien kanssa samas­sa hal­li­tuk­ses­sa ja rahaa on palanut vail­la huol­ta huomis­es­ta (se on vain osit­tain perustel­tua koro­nan takia). Vihreät on ase­moin­ut itsen­sä vasem­mis­toon ja siel­lä pysyy, ellei vasem­mis­ton talous­poli­ti­ikkaan ote­ta pesäeroa. Vaaleis­sa siitä ei ollut merkkiäkään. 

  Aiem­min olen äänestänyt vihre­itä, nyt pareis­sa edel­li­sis­sä vaaleis­sa ääni on men­nyt kokoomuk­selle. En pidä uuden hal­li­tuk­sen tavas­ta kiusa­ta köy­hiä, vihrei­den näke­myk­set sosi­aalis­es­ta oikeu­den­mukaisu­ud­es­ta ovat itsel­leni läheisem­piä. Silti kat­son mielu­um­min nykyisen hal­li­tuk­sen tulok­set kuin sen, mitä edel­lisen poh­jal­ta olisi ollut tulossa. 

  Uno­htakaa iden­ti­teet­tipoli­ti­ik­ka ja inter­sek­tion­aa­li­nen ter­mi­nolo­giahömp­pä, keskit­tykää oleel­liseen. Olisi kiva voi­da äänestää parem­mal­la oma­l­la tun­nol­la tulevaisuudessa.

  1. SDP:ltä tip­pui keskus­tavasem­mis­to­laisen hal­li­tuk­sen poh­ja kun Keskus­tan puheen­jo­hta­ja Saarikko ilmoit­ti maalisku­us­sa ettei vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen poh­ja voi jatkaa. Tämä taisi olla viimeinen niit­ti joka esti Marinin keskus­tavasem­mis­to­laisen hal­li­tuk­sen syn­nyn. Perus­suo­ma­lais­ten jät­tämi­nen pois tule­vista hal­li­tus­neu­vot­teluista itse asi­as­sa pelasi per­su­jen pus­si­in. Ihmette­len mik­si SDP:ssä tätä ei ymmärretty.

 18. Vai Marin se on syylli­nen istu­van hal­li­tuk­sen toilailui­hin? Usko­ma­ton­ta tek­stiä mieheltä, jota on joskus tit­uleer­at­tu kansakun­nan älyköksi.

  Ja että SDP syyti velka­ra­haa kun maas­sa val­lit­see täystyöl­lisyys? Jos maas­sa val­lit­see täystyöl­lisyys, niin mik­si hal­li­tu­so­hjel­mas­sa sit­ten on työl­listämis­toimia, ketä varten ne on sinne laitet­tu, jos kaik­ki jo ovat töissä?

  Talouden reali­teet­te­ja olisi syytä miet­tiä niiden, jot­ka veivät Suomen euroon. Osmo itse taisi olla yht­enä siinä porukas­sa. Vasem­mis­tol­la on talouden reali­teetit kyl­lä hal­lus­sa, he tietävät, että j0kainen säästö­toi­mi tiput­taa mei­dät entistä kauem­mak­si muiden Pohjo­is­maid­en tar­joa­mas­ta palve­lu­ta­sos­ta ja se tekee tästä maas­ta entistä vähem­män houkut­tel­e­van, jos nyt vielä sitäkin mieltä ollaan, että meil­lä täystyöl­lisyy­den lisäk­si on se työvoimapulakin.

  Jostain syys­tä kaik­keen syylli­nen ei enää sit­ten olekaan Keskus­ta, vaan nyt San­na Marin. Minä kyl­lä arvostan Marinin rehellisyyt­tä huo­mat­tavasti enem­män kuin Vihrei­den hinkua hal­li­tuk­seen hin­nal­la mil­lä hyvän­sä. Marin ker­toi avoimesti, mikä puolueen lin­ja on ja piti siitä kiin­ni myös vaalien jälkeen. 

  Se, mitä hän sanoi taloud­es­ta, on kuitenkin lähin­nä totu­ut­ta. Aivan riip­pumat­ta siitä, miten paljon sitä haukut­ti­in, suo­ras­taan kuorossa.

  Jos Soin­in­vaara tosi­aan on huolis­saan finanssipoli­ti­ikan epä­tahdista, niin kan­nat­taa käy­dä vaik­ka jostain divarista käy­dä osta­mas­sa kansan­talousti­eteen oppikir­ja, ihan se peruskurssi. Sieltä voi oppia, että pro­gres­si­ivi­nen vero­tus automaat­tis­es­ti tasoit­taa suh­dan­nevai­htelu­jen vaiku­tus­ta, ja yllä­tys yllä­tys, helpot­taa laman aikana otet­tu­jen velko­jen takaisin­mak­sua nousukausina.

  Kan­nus­tus­toimil­la, eli pro­gres­sio­ta ja sosi­aal­i­tur­vaa leikkaa­mal­la ei ole yhden yhtä työ­paikkaa tähän maa­han, eikä sen kum­mem­min min­nekään muuallekaan, syn­tynyt eikä syn­ny. Selvim­min se näkyy kun kat­soo niitä tilas­to­ja. Suorien vero­jen alen­t­a­mi­nen on kuitenkin niin tehokas­ta pop­ulis­mia, että sil­lä keräävät nykyään kaik­ki puolueet oikeal­ta vasem­malle äänensä.

  Työelämän ns uud­is­tuk­set ovat silkkaa hevonu­lostet­ta. Siitä hyvänä esimerkkinä vaikka­pa tuo ensim­mäisen sairaspois­so-olopäivän palkat­to­muus. Ruot­sis­sa on vielä tiukem­pi käytän­tö, palkkaa alen­netaan viidenkin pois­so-olopäivän ajal­ta. Silti siel­lä edelleen saikute­taan paljon enem­män kuin Suomes­sa. Mihin me siis tarvit­semme tuo­takaan “uud­is­tus­ta”, kun meil­lä ei ole ongel­maakaan, jota Ruot­si ei oma­l­la käytän­nöl­lään ole saanut kuriin?

  Ylipäätään melko epä­toivoista tulee ole­maan, jos me yritämme saa­da mui­ta Pohjo­is­mai­ta kiin­ni pyrkimäl­lä työl­listämään ihmisiä mah­dol­lisim­man tuot­ta­mat­tomi­in hal­patöi­hin, kuten nuo “työelämän uud­is­tuk­set” näyt­tävät viitoit­ta­van tien ole­van. Samoin kuin se “yrit­täjäys­täväl­lisyys”. Jos se edes onnis­tu­isi, niin nip­pa nap­pa työt­tömyysku­lut ehkä jonkin ver­ran lask­i­si­vat, mut­ta vero­tu­lo­ja tuol­lai­sista hom­mista ei ker­ry, eli velko­jen mak­su jää haaveek­si. Vien­ti­te­ol­lisu­us ei matkailu­alaa luku­unot­ta­mat­ta hal­patyövoimaa tarvitse mihinkään.

  Hal­li­tu­so­hjel­man ain­oat koh­dat, joil­la on käytän­nössä yhtään mitään merk­i­tys­tä taloudellemme ja kyvyllemme selviy­tyä val­tion­ve­las­ta, ovat Marinin hal­li­tuk­selta nykyiselle periy­tyneet, joi­ta Marin ajoi par­la­men­taarisen yhteistyön alle vaa­likam­pan­jas­sa: TKI, koulu­tus ja vihreä siirtymä.

  Marin on ehkä rehellisin poli­itikko, jon­ka olen tähän päivään men­nessä näh­nyt. Sen sijaan, että olisi myynyt puoluet­taan maail­man pelas­ta­vana ain­oana Jeesuk­se­na, hän halusi naula­ta oikeasti tärkeät asi­at yli­vaa­likautisik­si niin, että ne toteu­tu­vat, oli hal­li­tuk­ses­sa kuka tahansa. Ja nyt hal­li­tuk­ses­sa tosi­aan on se kuka tahansa, ja nuo asi­at ovat hallitusohjelmassa.

  Jos tule­vat sukupol­vet eivät tuos­ta kiitä Marinia, niin sit­ten tätä maa­ta ei hei­dän aikanaan enää ole ole­mas­sa, vaan “talous­re­al­is­tit” ovat sen tuhon­neet oma­l­la type­r­yy­del­lään. Sil­loin on onnek­si päästy lop­ullis­es­ti myös iltapäiväle­htien kaljupäi­sistä kolum­nis­teista, jot­ka avoimesti pilkka­si­vat Marinia ja vaa­ti­vat “kovia toimia”, eli sitä mitätön­tä ja aiv­o­ton­ta näperte­lyä, jota nykyi­nen hal­li­tu­so­hjel­ma on täynnään.

  1. Nim­imerk­ki näin sen näelle kom­ment­ti­na tuo­hon näke­myk­seen että Suomes­sa olisi täystyöl­lisyys ei pidä paikkansa jos ver­rataan avoimien työ­paikko­jen määrää ja työvoiman ulkop­uolel­la ole­vien ihmis­ten määrä. Jostain syys­tä nämä kak­si ilmiötä eivät kohtaa. Tämän myön­tää jopa SDP joka edelleen korostaa työllisyystoimia .

   Kysyn nim­imerk­ki Näin sen näeltä ihan suo­raan onko hän ihan oikeasti sitä mieltä että kun muut Pohjo­is­maat ovat onnis­tuneet työl­listämään “hal­patyön” piiri­in paljon enem­män ihmisiä joil­la ei ole kovinkaan korkeaa ammatil­lista tutk­in­toa on siis huonom­pi vai­h­toe­hto kuin se että Suomes­sa olisi silti ihmisiä työvoiman ulkop­uolel­la yhtä paljon kuin on avoimia työ­paikko­ja auki ?

   En ole koskaan kuul­lut aiem­min että työl­lisyys toimet oli ne mitä tahansa oli­si­vat yhtäkkiä huonom­pi vai­h­toe­hto kuin se että saman ver­ran ihmisiä on työvoiman ulkop­uolel­la kuin on työ­paikko­ja auki. 

   Jos ain­oa työl­listämisen lääke on
   uudelleenk­oulu­tus siinäkin uno­htuu se tosi­a­sia että siinä kestää ainakin 20 vuot­ta kun pelkäl­lä uudelleenk­oulu­tuk­sel­la ja pro­gres­si­ivisen vero­tuk­sen kiristyk­sel­lä yritetään tasoit­taa kestävyys vajet­ta . Nuo TKI, koulu­tus ja vihreä siir­tymä ovat juuri sel­l­aisia toimen­piteitä jot­ka aut­ta­vat pidem­mäl­lä aikavälil­lä (10–15 vuot­ta) vaik­ka Suomen finanssipoli­it­ti­nen tilanne on täl­lä het­kel­lä on jo ylit­tänyt EU:n ris­ki rajan. 

   Tuo nim­imerk­ki Näin sen näen ehdot­ta­ma finanssipoli­ti­ikan toimen­pide eli pro­gres­si­ivisen veroas­t­een nos­t­a­mi­nen ei nyt tässä tilanteessa ole ihan toimi­va vai­h­toe­hto kun ensin pitäisi selvit­tää mitä vero­ja voidaan korot­taa ilman että se hait­taa yri­tys­toim­intaa ja työn­tekoa jot­ta saadaan 7 mil­jardin vel­ka tas­apain­oon ilman leikkauksia . 

   Myöskään uudelleenk­oulus ei pysäytä Suomen velka­an­tu­mista kun yksinker­tais­es­ti väestölli­nen rakenne on negati­ivi­nen. Kun työvoima on se mitä pitäisi saa­da ennen kuin voidaan puhua mis­tään muus­ta toimenpiteestä.

   Vasem­mis­ton velka­hump­pa lin­jan lop­putu­lok­se­na on korkea Inflaa­tio ja korot vaik­ka sel­l­aista ei olisi pitänyt jostain syys­tä enää olla Uuden raha­teo­ri­an maail­mas­sa. Kenellekään ei olisi pitänyt olla yllä­tys jot­ka ovat vähänkään luke­neet kansan­taloustiedet­tä että nol­la korko­jen aika oli vain väli­aikainen lyhyt aika kausi joka lop­puu joskus.

   1. Inflaa­tio ja korot eivät riipu Suomen hal­li­tuk­ses­ta pätkääkään, kokoon­panos­ta ja ohjel­mas­ta riippumatta.

   2. Rahul Somani,

    Minä tiedän oikein hyvin, ettei maas­sa val­litse täystyöl­lisyys ja kohtaan­to-ongel­mas­ta on myös kuul­tu aivan tarpeek­si. En epäile het­keäkään, etteikö SDP:ssä tiede­tä nämä asi­at myös. Se on blo­gisti Soin­in­vaara, joka kir­joit­taa tuol­la täystyöl­lisyy­den vallinneen demar­i­hal­li­tuk­sen syytäessä velka­ra­haa. Retori­nen kysymys oli osoitet­tu hänelle.

    Ihmis­ten kiusaami­nen ja rahan tuh­laami­nen “työl­lisyys­toimi­in”, joil­la kukaan ei työl­listy, tai jos työl­listyy, niin sel­l­aiseen tyhjän nyhjäämiseen, jol­la ei juuri saa edes itseään elätet­tyä, on usko­ma­ton­ta pelleilyä. Jotenkin parem­minkin voisi var­maan aikansa käyttää.

    Suomes­sa tehdään jo nyt enem­män työ­tun­te­ja per asukas kuin län­ti­sis­sä naa­pureis­sa. Ero on työ­taakan jakau­tu­mises­sa: muual­la tehdään vähem­män kokoaikaista työtä. Se näkyy Ruot­sis­sa ja Tan­skas­sa yhteiskun­nan lev­ot­to­muute­na: kun pit­san­polkemisel­la ei juuri muo­ti­vaat­tei­ta saa tien­at­tua, haetaan lisä­tien­estit toisin keinoin, joista sit­ten luemme liki päivit­täin uutisista.

    Ero määrässä ja jakau­tu­mises­sa Suomen “hyväk­si” tulee ainakin Ruot­si­in ja Tan­skaan ver­rat­tuan pohjoisem­mas­ta sijain­nistamme, jon­ka takia vas­taavakin elin­ta­so vaatii enem­män työtä, mut­ta myös suo­ma­laisen työn heikos­ta tuot­tavu­ud­es­ta = alhais­es­ta palkkata­sos­ta. Nuo liit­tyvät toisi­in­sa, mut­ta myös euroon, joka pakot­taa polke­maan myyn­ti­hin­to­ja jo pelkästään maanti­eteel­lisen sijain­timme aiheut­tamien ylimääräis­ten kus­tan­nusten ver­ran. Sen lisäk­si ne liit­tynevät yri­tyskokoon: pienet yri­tyk­set ovat tehot­to­mia mm sik­si, että niil­lä ei ole varaa uusim­paan tekni­ikkaan ja työmenetelmi­in. Suomes­sa on tietääk­seni yrit­täjinä suurem­pi osa työvoimas­ta kuin länsi­naa­pureis­samme, eli keskimääräi­nen yri­tyskoko on pienempi.

    Työmäärä, joka tietynkokoisen kansakun­nan pyörit­tämiseen tarvi­taan, tai jon­ka tietynkokoinen kansakun­ta voi markki­na­t­alouden ehdoil­la tar­jo­ta tehtäväk­si, on se, mitä kokoaikaek­vi­va­lent­ti työl­lisyys kuvas­taa, ja siinäkään erot naa­purien välil­lä eivät ole huimaa­van suuria. Jos halu­amme lisätä työssäkäyn­ti, pitää työtä joko jakaa kuten naa­pureis­samme tapah­tuu, tai sit­ten pitää löytää työn­tarvet­ta, joka markki­na­t­aloudessa tarkoit­taa työstä mak­savia. Kukaan ei syö piz­zo­ja enem­män kuin vat­saan sopii, vaik­ka polk­i­jalähet­te­jä olisi kuin­ka paljon ja kuin­ka innokkai­ta tarjolla

    Vihreä siir­tymä voi mak­sajia tuo­da, mut­ta sil­loin tarvi­taan myös osaavaa työvoimaa. Aina helpom­paa työstä on mak­saa, jos on myös omia inno­vaa­tioi­ta. Sitä en sit­ten tiedä, onko ne raa­hat­ta­va tänne jostain liki kehi­tys­maas­ta, vai voidaanko edes jotain saa­da omas­ta koulu­tus- ja yliopis­to­jär­jestelmästämme, jota aina muis­te­taan main­os­taa maail­man parhaak­si. En oikein tiedä, kan­nat­taako mei­dän käyt­tää näin paljon rahaa koulu­tusjär­jestelmään, joka tuot­taa vain kan­sain­välistä mainet­ta, mut­ta ei työvoimaa eikä inno­vaa­tioi­ta, ja net­ti­pal­stoista päätellen sen tuot­ta­ma yleis­sivistyskin on aika puut­teel­lista. Ainakin jälkim­mäiseen seikkaan oppivelvol­lisu­u­den jatkami­nen toiselle asteelle on ihan hyvä asia, mut­ta ei toki ilmainen. Mut­ta se vaan on niin, että maail­maa ilman öyhöt­täviä per­su­ja ei saa ilmaiseksi.

    Mitä tulee vero­tuk­seen, niin se kyl­lä tiede­tään, mil­lainen vero­tus hait­taa kasvua: hait­tavero­tus. Kos­ka sen tehtäväkin on hai­ta­ta kasvua. Kaikkein vähiten kasvua hait­taa pro­gres­si­ivi­nen tulovero­tus. Ja sekin on itses­tään selvää, mik­si pro­gres­si­ivi­nen tulovero­tus automaat­tis­es­ti tekee finanssipoli­ti­ikas­ta oikean­su­un­taista: laman aikana veroaste las­kee enem­män kuin ihmis­ten tulot pienenevät, joka elvyt­tää kysyn­tää automaat­tis­es­ti, tosin tietenkään se ei pelkästään riitä, vaan yleen­sä tarvi­taan myös velkaa. Nousukaut­e­na, jos siis elet­täisin sel­l­aises­sa nor­maalis­sa taloudessa, jos­sa nousu aiheut­taa todel­lisen liki täystyöl­liyy­den, että myös palkat nou­se­vat, pro­gres­sio leikkaa suurem­man osan tulo­jen lisäyk­ses­tä, jos­ta saadaan muka­van pak­su siivu mak­saa lamakau­den velat pois.

    Taloutemme ei kuitenkaan toi­mi nor­maal­isti, kuten sen käyristä voimme tode­ta: euro aiheut­taa meille jatku­van kil­pailukyky­va­jeen, joka on myyn­nis­sä euroalueen ulkop­uolelle vielä suurem­pi kuin euroalueelle, ja maa­han­muu­ton avul­la ylläpi­det­ty jatku­va mas­satyöt­tömyys, jot­ka yhdessä veroas­t­een kiin­teänä pitämisek­si joka hal­li­tuskausi annet­tu­jen ansio­tulovero­jen alen­nuk­sien kanssa takaa­vat, että val­tion velkaa ei pystytä koskaan edes pienen­tämään, jopa sen kasvun hillit­sem­i­nen on läh­es ylivoimaista.

    Kun veroaste on naulat­tu kiin­ni, pro­gres­sio pääsee vaikut­ta­maan vain hal­li­tuskau­den 4 vuo­den aikana sen minkä pääsee. Jos veroaste tip­puu, sitä ei kiris­tetä, mut­ta jos se nousee, se alennetaan. 

    Sekin on käsit­tämätön yhtälö, että veroas­t­een ei sal­li­ta nous­ta, vaik­ka tiede­tään yhteiskun­nan kulu­jen ole­van kasvus­sa suurten ikälu­okkien tul­lessa hoivaikään. Velak­siko hei­dätkin aio­taan hoitaa? Se mah­dol­lisu­us ehkä olisi ollut ole­mas­sa, jos maa­ta ei olisi velka­an­nutet­tu jo valmiiksi.

    Yksi asia on kuitenkin läh­es var­maa. Siinä vai­heessa kun IMF tai EU puut­tuvat maamme velka­an­tu­miseen, eivät tyhjää täyn­nä ole­vat “työl­lisyys­toimet” enää riitä, eivätkä myöskään pelkät leikkauk­set. Sil­loin korote­taan niitä vero­ja ja tun­tu­vasti. Näin kävi Kreikassa.

    Kuten joku tuol­la tote­sikin, eivät Marinin hal­li­tuk­sen toimet ole vaikut­ta­neet inflaa­tioon mitään. Myös EU:n tasol­la inflaa­tion lähde on tar­jon­nan pienen­tymi­nen, ja sik­si EKP:n päätös “hillitä” inflaa­tio­ta nos­ta­mal­la korko­ja on täysin jär­jetön. Korko­jen nos­t­a­mi­nen ja lainara­han saan­nin kiristämi­nen tässä tilanteessa hidas­taa toipumista, kos­ka se vähen­tää investoin­te­ja uusien, kor­vaavien ener­gia­muo­to­jen saamiseen käyt­töön. Lagarde kuu­luisi van­hainkoti­in, ei mega­lu­okan keskus­pankin johtoon, joskin tuskin hän yksin tekee päätökset.

    Ihan selvyy­den vuok­si: markki­nako­rko­jär­jestelmässä korko­jen nos­to kaataa yri­tyk­siä ja nos­taa työt­tömyyt­tä, jos­ta seu­raa­va tulo­jen pienen­tymi­nen tosi­aan aiheut­taa sen, että kysyn­tä las­kee vas­taa­maan tuotan­toa, ja sil­loin hin­nat painu­vat uusien tuotan­tokus­tan­nusten tasolle. Tässäkin tapauk­ses­sa ne uudet tuotanto‑, ja kun nyt nimeno­maan kor­vataan putkikaa­sua LNG:llä, kul­je­tuskus­tan­nuk­set, tule­vat ole­maan suurem­mat, eli hin­nat eivät laske kri­isiä edeltävälle tasolle. Vuosi-inflaa­tion hidas­tu­mi­nen aiheut­taa laman ja työt­tömyyt­tä, joka toden­näköis­es­ti johtaa lev­ot­to­muuk­si­in. Siihen en ota kan­taa, hyödyt­tääkö Lagarde Putinin tavoitet­ta voit­taa sota Ukrainas­sa heiken­tämäl­lä länt­tä sisältä päin vain sik­si, että on län­nelle hyödytön idioot­ti vai jostain muus­ta, ehkä paljon moraalit­tomam­mas­ta, syys­tä. Sen selvit­tämi­nen kuu­luu jour­nal­is­min tehtäviin.

    Bidenin hallinto onnis­tui Yhdys­val­lois­sa estämään domi­noe­fek­tin, mut­ta siitä en ole ollenkaan var­ma, että EU tai EKP pysty­i­sivät estämään koko kort­ti­taloa tule­mas­ta alas ker­ral­la. Dol­lari kun on edelleen dol­lari ja The Mighty Pow­er of The USA on edelleen The Mighty Pow­er of The USA. (The Mighty Pow­er of The USA oli sanon­ta, jota Yhdys­val­to­jen Mosko­van lähet­tiläs käyt­ti valaak­seen uskoa neu­vos­toli­it­to­laisi­in ja mui­hinkin liit­to­laisi­in, kun diplo­maatit evakuoiti­in Mosko­vas­ta Siperi­aan sak­salais­ten hyökkäysjoukko­jen läh­estyessä 1941, muu­ta­man liit­to­laisen mielestä vähän liiankin usein, kun vielä sil­lä het­kel­lä se todel­li­nen The Pow­er­house näyt­ti sijait­se­van Berli­inis­sä eikä Washingtonissa).

   3. Mitä tulee vero­tuk­seen, niin se kyl­lä tiede­tään, mil­lainen vero­tus hait­taa kasvua: hait­tavero­tus. Kos­ka sen tehtäväkin on hai­ta­ta kasvua.

    En nyt heti ymmär­rä, miten vaikka­pa alko­holi- ja tupakkavero hait­taa kasvua. Yleen­säkin hait­taverot on tarkoitet­tu kor­jaa­maan sitä markki­na­t­alouden virhet­tä, ettei ulkoisia hait­to­ja ote­ta huomioon hintamekanismissa.

   4. Minä tiedän oikein hyvin, ettei maas­sa val­litse täystyöl­lisyys ja kohtaan­to-ongel­mas­ta on myös kuul­tu aivan tarpeek­si. En epäile het­keäkään, etteikö SDP:ssä tiede­tä nämä asi­at myös. Se on blo­gisti Soin­in­vaara, joka kir­joit­taa tuol­la täystyöl­lisyy­den vallinneen demar­i­hal­li­tuk­sen syytäessä velka­ra­haa. Retori­nen kysymys oli osoitet­tu hänelle.

    En ole käyt­tänyt sanaa täystyöl­lisyys, kos­ka sille ei ole määritelmää, vaan työvoima­pu­la. Työvoima­pu­la näkyy kasvukeskukissa siinä että aivan taval­lisia työ­paikko­ja ei saa­da täyte­tyk­si. Osit­tain työvoima­pu­la johtuu kohtaan­to-ongel­mas­ta. On pula sel­l­ais­es­ta työvoimas­ta, jolle olisi työ­paikko­ja tar­jol­la. Työvoima­pu­lan olois­sa ei ole järkevää har­joit­taa kysyn­tää lisäävää finanssipolitiikkaa. 

    Tätä kom­ment­tia ei ole jätet­ty julkaise­mat­ta. Olen Inter­rail-matkalla ympäri Euroop­paa ja huol­lan blo­giani vähän har­ven­netul­la aikataululla.

  2. Marinin hal­li­tuk­sel­la oli var­masti talouden reali­teetit hal­lus­sa ja talouden ymmär­rys vähin­tään yhtä hyvä kuin nykyisel­lä hal­li­tuk­sel­la. Äänestäjien taloudel­lis­es­ta ymmär­ryk­ses­tä en kyl­lä voi antaa korkeaa arvosanaa kun on panikoidut­tu julkises­ta velas­ta ja reagoitu kuin siihen pitäisi suh­tau­tua kuin yksi­tyiseen velka­an. Monil­la äänestäjil­lä on suh­teel­lisu­u­den­ta­ju ja ymmär­rys val­tion­taloud­es­ta täysin kadok­sis­sa ja sitä velka­pelot­teli­jat käyt­tivät häikäilemät­tä hyväk­si ja nyt siitä tyh­myy­destä saa­vat sit­ten mak­saa ne joil­la sitä mak­sukykyä on kaikkein vähiten. Sama ilmiö tapah­tui myös niiden kohdal­la jot­ka lanke­si­vat per­su­jen liet­so­man kseno­fo­bian pauloihin.
   Yksi tehokkaimpia kon­ste­ja manip­u­loi­da ihmisiä on pelon liet­somi­nen. Onko se sit­ten muukalais­pelko, velka­pelko, mikä tahansa pelko, niin sil­loin mon­elta katoaa kyky ratio­naaliseen ajat­telu­un. “Onko tari­na tosi tai ei, se on toinen jut­tu. Näin nämä asi­at koetaan.” kuvaa sitä mil­lä taval­la per­sut manip­u­loi­vat ihmisiä kan­nat­ta­maan omia ajatuksiaan.

   Ja kos­ka tun­tuu siltä ettei monel­lakaan ole mitään totu­us­po­h­jaista käsi­tys­tä siitä mitä Marinin hal­li­tus sai aikaan, niin laite­taan saavu­tuk­set vielä oheen. Ja ettei kaik­ki menisi vain demarei­den piikki­in, niin kyl­lä nuo ovat myös vihrei­den, keskus­tan, vasem­mis­tolit­ton ja RKP:n saavu­tuk­sia. Kyl­lä noista saavu­tuk­sia kehtaa esitel­lä ja olla niistä ylpeä varsinkin kun muis­taa mitä kaikkea Suomeenkin vaikut­tanut­ta maail­mas­sa tapah­tui tuon hal­li­tuskau­den aikana. Koirat haukkui mut­ta hal­li­tus teki töitä! https://www.sdp.fi/marinin-hallituksen-saavutukset/

   Siitä kuin­ka hyvin hal­li­tus­puolueet osasi­vat pitää esil­lä omia saavu­tuk­si­aan en anna kovin hyvää arvosanaa. Kaikkein heikoim­man arvosanan annan kyl­lä keskustalle, joka sahasi jopa omaan jalka­ansa kun meni oppo­si­tion ansaan ja alkoi arvostele­maan hal­li­tus­ta jos­sa oli itse mukana. Kun sen lisäk­si keskus­ta liitou­tuikin yhtäkkiä jois­sakin lakiesi­tyk­sis­sä oppo­si­tion kanssa ja yrit­ti luo­da mieliku­vaa kuin ei olisi halun­nut irtau­tua kaikesta siitä mis­tä se oli itse päät­tämässä, niin “kepu pet­tää aina”-mielikuvahan siitä äänestäjille jäi, vaik­ka toki kepu odot­ti muuta.

 19. Kauhuk­abi­net­ti on ensim­mäi­nen sana, joka min­ullekin tuli mieleen kun näin hal­li­tuk­sen min­is­tere­it­ten nim­ilis­tan. Syytän kyl­lä Orpoa kauhuk­abi­netista, enkä Marinia. Pahaa pelkään, että hal­li­tus ei aivan pian kaadu. Orpo halu­aa pitää sen pystyssä, kos­ka pääsi sanele­maan ohjel­man. Perus­suo­ma­laiset kiukut­tel­e­vat kun huo­ma­si­vat, miten kokoomus­lainen hal­li­tu­so­hjel­ma on. Tekemäl­lä provosoivia min­is­terival­in­to­ja perus­suo­ma­laiset yrit­tävät osoit­taa, että heitä ei määräil­lä, kun hal­li­tu­so­hjel­man sisältöön he eivät pahem­min vaikut­ta­neet. Vahvo­ja ollaan kun päätetään omista min­is­tereistä! Essayah on tämän hal­li­tuk­sen Soi­ni, jolle tärkein­tä on olla min­is­teri, ohjel­mal­la ei merk­i­tys­tä. Hal­li­tus kaatuu, jos RKP tulee järki­in­sä tai perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus las­kee rajusti. Tähän voi men­nä aikaa.

  1. Nim­imerk­ki M:lle kom­ment­ti­na että Pet­teri Orpo olisi jostain syys­tä syylli­nen sille että hal­li­tuk­sen toim­intakyvytön olisi heikko ei kyl­lä pidän paikkansa. Pet­teri Orpo on ollut koko ajan johdon­mukainen ja yrit­tänyt etsiä ratkaisu­ja . Todel­li­nen syylli­nen hal­li­tuk­sen toim­intakyvyt­tömyy­delle on Riik­ka Purra joka pelkää kan­natuk­sen laskua ja sitä että hänet haaste­taan toden­näköis­es­ti ensi m tai seu­raa­vana vuon­na perus­suo­ma­lais­ten puoluekok­ouk­ses­sa. Lyhyet puheen­jo­hta­ja kaudet ja eräi­den jäsen­ten lähtö ja perus­taa toinen kil­pail­e­va puolue (Vapau­den­li­it­to) ker­to­vat siitä että perus­suo­ma­lais­ten sisäl­lä on lin­ja ero­ja jopa niin paljon että Lau­ra Huh­tasaaren sisko on aset­tau­tunut Vapau­den­li­iton pres­i­dentin­vaali ehdokkaak­si NATO ja EU vas­taisil­la teemoil­la kun taas Jus­si Hal­la-ahon pres­i­dentin­vaali teemat ovat Nyt aivan päin­vas­taisia vaik­ka 6 vuot­ta sit­ten ne oli aivan samo­ja kuin Lau­ra Huh­tasaaren siskon vaali teemat. Perus­suo­ma­laiset ovat aja­neet puolueen Euroop­pa poli­ti­ikan lin­jan out­oon solmuun.

   1. Kyl­lä päämini­teripuolue ja varsinkin päämin­is­teri Orpo ovat pää­vas­tu­us­sa siitä minkälainen hal­li­tus meil­lä nyt on, turha sitä on kiistää. Orpo teki val­in­tansa ja val­it­si ide­ol­o­gi­sista syistä mukaan per­sut ja sai juuri sitä minkä takia demar­it, vihreät ja vasem­mis­toli­it­to ilmoit­ti­vat etteivät he voi lähteä yhteiseen hal­li­tuk­seen per­su­jen kanssa. Jos Orpo ei tajun­nut edes sil­loin kun Marinkin sanoi asi­as­ta mon­een ker­taan ja aivan suo­raan, niin Orpo saa syyt­tää vain itseään tuos­ta kauhukabinetista.. 

    Nykyisen hal­li­tuk­sen toim­intakyky on todel­la heikko ja Orpo sen johta­jana heikko. Ei päämin­is­ter­ille riitä alku­unkaan se että vaan yrit­tää sil­loin kun pitäisi johtaa! Nythän Orpoa viedään kuin päs­siä narus­sa ja lisää seu­raa sil­lä “mes­imäyrät” eivät väl­itä paskaakaan, varsinkaan kun ovat huo­man­neet kuin­ka heikko Orpo on johta­jana. Jos johta­ja on heikko, niin “alaiset” voivat käyt­täy­tyä juuri noin kuin per­sut nyt. Senkin per­sut var­maan tun­nista­vat että Orpo ja kokoomus näyt­tävät kestävät kyl­lä melkein mitä vaan kun yrit­tävät saa­da ainakin kaik­ki itselle tärkeät päätök­set tehtyä eli leikkauk­set jot­ka kohdis­tu­vat myös per­su­jen kan­nat­ta­ji­in. Kun ne on tehty niin per­su­jen eväät on syö­ty ja sil­loin ei kokoomus ei enää väl­itä “mes­imäyristä” paskaakaan ja per­su­jen äänestäjät jäävät nuole­maan näppe­jään kuten näyt­tävät jääneen jo hal­li­tu­so­hjel­maa laa­dit­taes­sakin. Osaa se kokoomuskin sekoile­via per­su­ja vedät­tää, joten nähtäväk­si jää kumpi siinä pelis­sä jää lop­ul­ta voitolle, vai eikö kumpikaan. Suo­mi ja suo­ma­laiset eivät ainakaan.

   2. Tehdään nyt Kaarteli­jalle selväk­si että pidän Putinia ja hänen hallintoa selvästi fasis­tisi­na vaik­ka hekään eivät tun­nus­ta ole­vansa fasis­te­ja kuten eivät tun­nus­ta nekään jot­ka Suomen hal­li­tus­puolueis­sa vil­jelevät jatku­vasti fasis­tisia ajatuksia.

    Ja jos jäi vieläkin epä­selväk­si, niin en ole saama­puolel­la. Mut­ta olen sitä mieltä että koronas­ta, ener­giakri­i­sistä, Ukrainan tukemis­es­ta ja hävit­täjähank­in­noista sekä muus­ta varus­tau­tu­mis­es­ta johtu­vaa ylimääräistä velkaa pitää mak­saa myös min­un oman mak­sukykyni mukaan, eikä vain niiden joil­la sitä mak­sukykyä on kaikkein vähiten.

  2. Siltä tosi­aan vaikut­taa että per­sut ovat nyt havah­tuneet siihen kuin­ka kokoomus­lainen hal­li­tu­so­hjel­mas­ta lop­ul­ta muo­dos­tui ja kuin­ka vahin­golli­nen se on per­su­jen omienkin kan­nat­ta­jien kannal­ta. Eivät kai per­su­jen pien­i­t­u­loiset tai duu­nar­i­taus­taiset äänestäjät voi olla sen­tään niin type­r­iä etteivät ymmär­rä kuin­ka heitä on nyt vedätet­ty ja kuin­ka hal­li­tus tulee heitä kurit­ta­maan. Vai voivatko sit­tenkin olla? Ohjel­mas­ta näkee kyl­lä hyvin sen kuin­ka per­su on valmis mak­samaan satasen siitä että saa viiskymppisen!

   Nyt on sit­ten jän­nä seu­ra­ta kil­pa­juok­sua siitä mis­sä järjestyk­sessä hal­li­tu­so­hjel­maan kir­jat­tu­ja kohtia ale­taan toteut­ta­maan. RKP:llä ja KD:llähän ei ohjel­mas­sa ole mitään omaa joten sitä on turha jän­nit­tää. Mut­ta kuin­ka paljon kokoomus ja per­sut kerk­iävät toteut­taa omia tärkeim­mik­si kat­so­mi­aan kohtia ohjel­mas­ta on merk­it­sevää. Veikkaisin että kokoomus tulee viemään siinä per­su­ja kuin litran mit­taa ja per­su­jen ain­oak­si mah­dol­lisu­udek­si jää että se yrit­tää vale­hdel­la äänestäjilleen saa­neen­sa jotain aikaisek­si tai yrit­tää suu­tut­taa omil­la tem­puil­laan muut hal­li­tus­puolueet niin että edessä on väistämätön hal­li­tuk­sen hajoami­nen. Sen työn per­sut onkin jo aloit­tanut, nähtäväk­si jää kuin­ka pitkälle muut anta­vat itseään nöyryyt­tä ja kuin­ka pitkälle per­sut menevät omien pien­i­t­u­lois­t­en ja duu­nar­i­taus­tais­ten äänestäjien­sä kurittamisessa.

   Kuten Tom­mi Uschanov edel­lä toteaa, niin kauhuk­abi­netis­sa ei kansan tah­to nimeno­maan toteudu, vaik­ka se vaaliteknis­es­ti siltä näyttäisikin. 

   Nyt saati­in kuitenkin hal­li­tus johon poh­jau­tuu sosi­aal­i­dar­win­is­mi­in, uus­lib­er­al­is­mi­in, kris­til­liseen ahadas­mielisyy­teen ja tekopy­hyy­teen sekä oikeistopop­ulis­mi­in jos­sa on vah­va ääri­oikeis­to­lainen sävy ja jopa ripaus selvää fasis­mia. Sekin kan­nat­taa muis­taa että edelli­nen Marinin hal­li­tus oli his­to­ri­an suosi­tu­in läpi koko hal­li­tuskau­den eikä siihen osal­lis­tunei­den puoluei­den kan­na­tus ei laskenut alle 50% edes 2023 eduskun­tavaleis­sa. Se toteut­ti sitä oikeaa kansan tah­toa jos mikä! Talout­ta­han voidaan sopeut­taa niin monel­la taval­la ja se on arvo­val­in­ta jos mikä. Joko pitämäl­lä ihmi­sistä ja luon­nos­ta huol­ta ja talous ihmis­ten renk­inä, tai kuten kauhuk­abi­net­ti tekee, ihmiset ja luon­to korkein­taan kakkose­na jos sitäkään ja ihmiset sekä luon­to pelkästään talouden renkinä. 

   Laite­taan tähän nyt esimerk­it siitä mitä olisi ollut tar­jol­la jos SDP olisi nous­sut suurim­mak­si puolueek­si ja se olisi päässyt val­it­se­maan ne puolueet joiden kanssa hal­li­tu­so­hjel­maa raken­netaan. Sopeu­tus­ta, mut­ta ei pelkästään talouden ehdoil­la, sil­lä taloushan ei ole itseis­ar­vo . Eikä varsinkaan ihmisoikeuk­sia polke­mal­la ja elinympäristöä lisää vahin­goit­taen ja tuhoten. Sekin on hyvä muis­taa että pahin­ta velkaa lap­sille ja lapsen­lap­sille on se että tuhoamme nyt ahneuk­sis­samme maa­pal­lon luon­non ja ilmas­ton, ihmiset on vaan saatu kuvit­tele­maan että raha on todel­lista ylisukupolvista velkaa. Ei ole. Minäkin voisin mak­saa mil­loin vain oman osuuteni val­tiove­las­ta ja tulen jät­tämään jäl­keeni monikym­menker­tais­es­ti sen rahamäärän mitä oma lasken­nalli­nen osuuteni on julkises­ta velas­ta. Silti kauhuk­abi­net­ti jakaa vaan lisää rahaa min­ulle ja leikkaa niiltä joil­la sitä rahaa ei juuri ole. Mik­si ihmeessä!
   https://www.sdp.fi/eduskuntavaalit-2023/
   https://www.vihreat.fi/wp-content/uploads/2023/02/Vihrea%CC%88t_eduskuntavaaliohjelma_2023_final.pdf
   https://vasemmisto.fi/eduskuntavaalit-2023/eduskuntavaaliohjelma/

   1. Velka­ra­hal­la voi pitää tietämät­tömän kansan tyy­tyväisenä, ainakin sen osan joka on saama­puolel­la. AKK paatostaa kuin Putin fasis­mista. Uhkaku­vien liet­son­ta ei tämän maan olo­ja paranna.

    Oli meil­lä ainakin ker­ran enti­nen SS-mies vuosia min­is­ter­inä ja kukaan ei tain­nut sil­loin sen parem­min korvi­aan lotkaut­taa asi­as­ta. Ei edes Neuvostoliitto.

   2. Nim­imerk­ki AKK:lle kom­ment­ti­na vain tuo­hon Pet­teri Orpon toim­intaan ja johtamiseen on kuitenkin muis­tet­ta­va että Val­tioneu­vos­to on kollek­tivi­nen elin. Siinä on kaik­ki min­is­terei­den ääni ratkaisee. Päämin­is­ter­il­lä ei ole veto-oikeut­ta päätök­si­in tai sel­l­aista toimi­val­taa että hänen äänen­sä ratkaisee kokon­aisu­u­den. Jokainen eduskun­taryh­mä val­it­see kesku­udessa omat min­is­ter­it jon­ka Tasaval­lan pres­i­dent­ti nimit­tää. Ei päämin­is­ter­il­lä ole val­taoikeuk­sia erot­taa ja nimit­tää muiden puoluei­den min­is­tere­itä. Ihan yleis­es­ti täl­lä het­kel­lä Pet­teri Orpolle asete­taan sel­l­aiset val­taoikeudet joi­ta hänel­lä ei ole eikä ollut hänen edeltäjälle. Vain tietyis­sä asiois­sa päämin­is­terin kan­ta ratkaisee. Hol­lan­nis­sa kak­si päivää sit­ten 4 puolueen hal­li­tus hajosi vaik­ka päämin­is­teri Rutte yrit­ti neu­votel­la sovun mut­ta hal­li­tus kaa­tui kun puolueet eivät päässeet sop­u­un maahanmuutosta.Toki aina voidaan keskustel­la mikäli hal­li­tuk­sen min­is­terei­den nimit­tämi­nen ja erot­ta­mi­nen annetaan Tasaval­lan pres­i­dentin vas­tu­ulle mut­ta sehän tarkoit­taa että Perus­tus­la­ki muute­taan ennen 2000 vuo­den voimaan astuneen Val­tiosään­nön mukaises­ti eli vuo­den 1919 Val­tiosään­nön aikakau­teen jol­loin Tasaval­lan pres­i­den­til­lä oli laa­jem­pi rooli oli sisäpoli­tikas­sa. En usko että yksikään puolue halu­aa men­nä siihen malli­in että päämin­is­ter­il­lä on val­taoikeudet nimit­tää ja erot­taa min­is­ter­it. Ellei sit­ten päämin­is­teri nimitetä eduskun­nan ulkop­uolelta ja hänen ase­mansa olisi tässä kohtaa puolue­ton toimija.

 20. Ajat­telin otsikos­ta, että ker­rot mitä nyt, kun Marinin hal­li­tus on vih­doin väistynyt. Siinä oli kauhuk­abi­net­tia ker­rak­seen, kun kat­seli sitä vasem­mis­to­laisen poli­ti­ikan riemumarssia.

  Henkilöko­htais­es­ti pidin vihreistä paljon enem­män sil­loin, kun heistä puhut­ti­in “kokoomuk­sen puistop­uolueena” ja en henkilöko­htais­es­ti pitänyt tai pidä tuo­ta edes haukku­masanana vaan kan­taisin sitä ylpeydellä.

  Lisäk­si koen, että sivistyspuoluei­den tulisi pyrk­iä sivistyk­sen kansanomais­tamiseen eli puhua asioista ter­meil­lä joi­ta kaik­ki ymmärtävät ja vas­ta lopuk­si sivistää. Pelkkä inter­sek­tion­aa­li­nen fem­i­nis­mi on jo sanay­hdis­telmänä sel­l­ainen, että moni lopet­taa kuun­telemisen tai lukemisen siihen vaik­ka itse asia näi­den sano­jen takana on hyvinkin kan­natet­ta­va ja on vaikea mieltää edes, kuka ei tätä kannattaisi.

  Itse jos viestisin aiheesta niin kir­joit­taisin siitä asi­as­ta sano­jen takana ja vas­ta ehkä viimeisessä virk­keessä toteasin, että tätä muuten oli sit­ten se inter­sek­tion­aa­li­nen feminismi.

  Mitä tulee perus­suo­ma­laisi­in niin mielestäni se virhe heitä kohtaan tehti­in jo alku­vai­heessa, kun aikalail­la kaik­ki puolueet yhteis­tu­umin päät­tivät, etteivät halua yhtä uut­ta puoluet­ta mukaan vaan halut­ti­in ikäänkuin vakaut­taa puoluekent­tä ja estää uusien syn­tymistä. Var­maankin toivoivat, että koko puolue kui­h­tu­isi pois. Vaik­ka olisi sitämieltä, että kyseinen puolue ei ole hal­li­tuskelpoinen tai halut­tu kil­pail­i­ja niin se nyt vaan on type­r­ää sanoa sitä ääneen ja lisätä vet­tä myl­lyyn. Ylipäätän­sä ennen vaal­i­t­u­losten julk­istamista on mielestäni aika type­r­ää ker­toa puolue­ta­sol­la kenen kanssa on valmis hal­li­tuk­seen ja kenen ei ja esimerkik­si nyt kävi niin, että mah­dol­liset hal­li­tuskump­pan­it oli­vat hyvin selvil­lä jo ennen äänestys­tä sekä se, mitä niiden toteu­tu­mi­nen vaatii. Jos et halun­nut jatkaa edel­lisen hal­li­tuk­sen lin­jaa niin vai­h­toe­hdot oli­vat aika vähissä. Sitä miet­tiessä olen itseasi­as­sa yllät­tynyt, kuin­ka vähän kokoomuk­sen kan­na­tus lop­ul­ta kasvoi. Joku var­maan toteaa, että se on rehellisyyt­tä ja suo­raselkäisyyt­ta ker­toa se ennen äänestämistä. Ehkä niin. Argu­men­toisin kuitenkin, että se on myös type­r­ää ja hal­li­tu­so­hjel­man tulisi ker­toa sen, kenen kanssa voidaan yhdessä toimia eikä puolueen nimen.

  Sosi­aalise­na kokeena aloitin tietois­es­ti kom­ment­ti­ni kuten puhu­ja joka aloit­taa lausumal­la sanat inter­sek­tion­aa­li­nen fem­i­nis­mi. Olisi mie­lenki­in­toista tietää, kuin­ka moni lopet­ti lukemisen ensim­mäiseen kappaleeseen.

  1. Olen odot­tanut että joku Marinin hal­li­tuk­sen vasem­mis­to­lais­es­ta poli­ti­ikas­ta puhu­va avaisi vähän sitä miten se vasem­mis­to­laisu­us hänen mielestään näkyi hal­li­tuk­sen yksit­täi­sis­sä päätök­sis­sä. Löy­ty­isikö vaik­ka kolme hal­li­tuk­sen päätöstä jot­ka kuvas­ta­vat eri­tyis­es­ti sitä vasemmistolaisuutta.

   Inter­sek­tion­aa­li­nen fem­i­nis­mi on kieltämät­tä mon­elle aika hämärä käsite ja siinä on aka­teem­i­nen sävy joten sen vil­jelemisessä on vaaransa. Kuitenkaan siinä ei ole pohjim­mil­taan kyse muu­ta kuin siitä “miten ihmisi­in, joi­hinkin jopa use­am­mista samanaikai­sista tek­i­jöistä johtu­vaa epä­tasa-arvoa voidaan tun­nistaa ja purkaa.” Jostain syys­tä tun­tuu kuin tuo­ta ter­miä vil­jelevät eniten ne jot­ka ainakin väit­tävät etteivät he tajua edes suurin piirtein mitä se tarkoit­taa. Mik­si? Eivätkö ihmiset viit­si selvit­tää itselleen mis­tä siinä on kyse vaik­ka jak­sa­vat kuitenkin ihme­tel­lä asi­aa ker­ta ker­ran jäl­keen. Googlet­ta­mal­la­han tuo selviää jos ei muuten. Eikä pitäisi olla liian vaikea ymmär­ret­täväk­si, kun­han viit­sii uhra­ta edes muu­ta­man min­uutin asi­aan pere­htymiseen. Tietysti jos ei halua edes tun­nus­taa epä­tasa-arvon ole­mas­saoloa ja sen vaiku­tus­ta ihmisi­in, niin mielu­um­min saat­taa jät­tää tahal­laankin ymmärtämät­tä mitä inter­sek­tion­aal­isu­udel­la tarkoitetaan.

   1. Kun AKK var­tavas­ten kysyy viime hal­li­tuk­sen vasem­mis­to­lais­es­ta poli­ti­ikas­ta niin selvim­min ne näkyivät suh­tau­tu­mises­sa maa- ja metsätalouteen.
    Ilmas­to­lail­la siir­ret­ti­in hiilineu­traal­ius maa ja met­sä­talouden hoidet­tavak­si met­sien ja pel­to­jen nielul­la. Täl­lä keskus­ta pet­ti maa ja met­sä­talouselinkeino­jen harjoittajat.
    Tak­sono­mia kysymyk­sessä hal­li­tus ei muo­dostanut yht­enäistä kan­taa nimeno­maan vasem­mis­ton puolelta. Suomen met­sä­te­ol­lisu­u­den jatku­vu­u­den kannal­ta asia olisi vaat­in­ut selkeän yksimielisyyden.
    Sosi­aalipoli­ti­ikan puolel­la oli myös jotain. Oliko se oppivelvol­lisu­usiän nos­to. Kalli­ik­si se ainakin tuli.

   2. Kiitok­set mielip­i­teestäsi Pent­ti Häkkä­nen. Mie­lenki­in­toista että nimeno­maan luon­non­suo­jelu koetaan vasem­mis­to­laisek­si poli­ti­ikak­si. Sama ilmiö on Sak­sas­sa jos­sa mielipi­deky­se­lyis­sä oikeistopop­ulis­tisen AfD:n kan­nat­ta­jat sijoit­ta­vat juuri vihreät huo­mat­ta­van vasem­malle puoluekar­tal­la, sijoit­ta­vat toki kaik­ki muutkin puolueet kuin itsen­sä. Muiden puoluei­den kan­nat­ta­jat eivät sijoi­ta sikäläisiä vihre­itä niin vasem­malle ja muis­takin pääpuolueista vasem­malle vain Linken ja SPD:n. AfD:n ne sijoit­ta­vat äärioikealle.

    Mut­ta mik­si maa- ja met­sälouden ei sit­ten pitäisi osal­lis­tua ilmas­totalkoisi­in ja luon­tokadon pysäyt­tämiseen vaik­ka ne ovat oleelli­nen osa luon­toa? Sekin kan­nat­taa huo­ma­ta että nykyisen hal­li­tuk­sen päätös poltoainei­den jakelu­velvoit­teen alen­tamis­es­ta tulee vaan lisäämään painet­ta kor­va­ta nekin päästöt muil­la sek­tor­eil­la, myös maa- ja met­sä­taloudessa. https://wwf.fi/uutiset/2021/09/mika-ilmastolaki-nama-viisi-asiaa-kannattaa-tietaa-lain-uudistamisesta/

    Ehkä tämäkin koetaan sit­ten vasemmistolaisuudeksi:
    https://wwf.fi/uutiset/2022/11/eun-biodiversiteettistrategian-abc-tama-kannattaa-tietaa-euroopan-unionin-ennallistamisasetuksesta-ja-luonnonsuojelutavoitteista/

    Se on tot­ta etteivät kaik­ki hal­li­tus­puolueet näh­neet tak­sono­mi­aa mah­dol­lisuute­na vaan uhkana. Mah­dol­lisuute­na sen näki vain vihreät ja vasem­mis­toli­it­to, muil­la ei ollut ainakaan saman­laista halua määritel­lä kri­teere­jä ympäristön kannal­ta kestävälle liike­toimin­nalle. Ohes­sa aiheesta tarkem­min: https://wwf.fi/uutiset/2022/01/taksonomia-pahkinankuoressa-tama-on-hyva-tietaa-eun-kestavan-rahoituksen-ekomerkista/

    Ja se on tot­ta että tasa-arvois­t­en koulu­tus­mah­dol­lisuuk­sien tar­jomista pide­tään ainakin osas­sa oikeis­toa aina liian kalli­ina ja turhana. Varsinkin kokoomus on ollut sil­lä lin­jal­la jo vuosikym­meniä. Osaamis­pu­laa kyl­lä valite­taan, mut­ta koulut­taa ei saisi. Perus­suo­ma­lais­ten suus­ta kuulee kyl­lä vielä nykyäänkin jopa sel­l­aista että töi­hin vaan, mitäs sitä koulu­ja käymään. Jos se että pide­tään huol­ta että nuo­rille annetaan eväät pär­jätä aikuisi­na on vasem­mis­to­laisu­ut­ta, niin sit­ten se on .
    https://okm.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta

    Itse pidän kyl­lä tärkeänä että kaikille nuo­rille pyritään anta­maan riit­tävät eväät aikuisu­u­teen ja sitä ettemme jätä tuleville sukupolville velkaa jota he eivät var­masti pysty mak­samaan. Eli pidämme huol­ta nuorten koulu­tuk­ses­ta, kuten myös luon­non mon­imuo­toisu­u­den säi­lymis­es­tä sekä siitä ettei ainakaan oma toim­intamme aiheuta ilmas­ton lämpenemistä.

 21. Edelleenkään en ole näh­nyt mitään todis­tei­ta työvoima­pu­las­ta. Korkein­taan työvoiman ja työ­paikko­jen kohtaan­to-ongel­mas­ta. Jatku­va medi­a­janku­tus työvoima­pu­las­ta näyt­täy­tyy min­ulle vain tekosyynä palkko­jen polkemiselle siir­to­laistyöläis­ten kaut­ta, kun talous­teo­ri­an mukaan työvoima­pu­lan pitäisi johtaa päin­vas­toin palkko­jen nousuun.

  1. Nimerk­ki sole­noidille työvoima­pu­las­ta niin nimen­maan työvoiman ja työ­paikko­jen kohtaan­to-ongel­ma on aiheut­tanut työvoima­pu­lan kun samaaan aikaan on paljon ihmisiä työvoiman ulkop­uolel­la. Talous­teo­ri­as­sa on työ palkko­jen nousu otet­tu huomioon mut­ta korkean inflaa­tion aikana palkko­jen nousu kiihdyt­tää inflaa­tio­ta joka syö ostovoimaa eli palkanko­ro­tuk­set eivät toi­mi kos­ka inflaa­tio syö ostovoiman plus korkeat verot päälle .Toki yhtälöä voidaan kor­ja­ta tulovero­jen alen­tamisel­la mut­ta kohtaan­to-ongel­maa se ei ratkaise .

  2. Työvoima­pu­laa var­masti myös liioitel­laan kos­ka nykyi­nen hal­li­tus halu­aa perustel­la sil­lä sitä että työt­tömät ovat vain työha­lut­to­mia kun kaik­ki eivät työl­listy heti vaik­ka on työvoima­pu­la. Ja sil­lä edelleen sit­ten leikkauk­sia työt­tömyys­tur­vaan ym.. Jokainen­han ymmärtää aiankin sen ettei kyse ole sil­loin ainakaan osaa­japu­lan paikkaamis­es­ta jos ulko­maista työvoimaa haetaan 1600€ min­i­mi kuukausi­pal­ka­lla, kuten hal­li­tus nyt tekee. Ja jos hal­li­tuk­sel­la on varaa pelotel­la ulko­mais­ten osaa­jia karko­tuk­sel­la jos he jäävät vaik­ka 3 kuukaudek­si työt­tömäk­si, niin eihän sil­loin ole tarkoi­tus houkutel­la osaa­jia joista tulisi pysyvä apu työvoima­pu­laan. Mitä ihmettä hal­li­tus oikein halu­aakaan? Siir­to­työläisiäkö vai työperäistä maa­han­muut­toa? Sel­l­aista se per­suilu teettää.

   Jos kiin­nos­taa onko kyse “työvoima­pu­las­ta vai hal­van työvoiman pulas­ta” niin kan­nat­taa tutus­tua oheiseen raport­ti­in: https://labore.fi/julkaisu/tyovoimapula-tyovoimakapeikot-ja-avoimien-tyopaikkojen-laatu-12-ammattiryhman-tarkastelu/

   Ja jos ihmettelee mik­seivät palkat nouse kuten joidenkin talous­te­o­reetikko­jen kysyn­nän ja tar­jon­nan lain mukaan pitäisi nous­ta sil­loin kun on pulaa työvoimas­ta, niin kan­nat­taa muis­taa ettei taloustiede ole sit­tenkään oikeaa tiedet­tä. Talous on poli­ti­ikkaa jota perustel­laan sit­ten eri­laisil­la teo­ri­oil­la jot­ka poh­jau­tu­vat mil­loin mihinkin ajat­telu­un. Nykyisen hal­li­tuk­sen poli­ti­ik­ka poh­jau­tuu lähin­nä uus­lib­er­al­is­min teo­ri­aan jos­sa on piirteitä myös sosiaalidarwinismista.
   https://www.ku.fi/artikkeli/3615455-uusliberalismi-epaonnistunut-kaikkialla

   1. Nim­imerk­ki AKK:lle kom­ment­ti­na työvoima­pu­laan niin edelleenkin hal­li­tus yrit­ti tehdä työl­lisyy­su­ud­is­tuk­sia ja helpot­taa työperäistä maa­han­muut­toa. Per­sut olisi halun­neet tulo­ra­jan 3000€ /klo mut­ta tuo 1600€ min­i­mi raja. Tuo ulko­mais­ten työn­tek­i­jän 3 kuukau­den maas­ta pois­tu­mi­nen tarkoit­taa sitä että mikäli kyseinen työn­tek­i­jä ei ole työl­listänyt eteen­päin vaan on työt­tömänä. Hal­li­tu­so­hjel­mas­sa on kir­jaus jos­sa työlu­pa ei ole sidot­tu yhteen työ­nan­ta­jaan vaan se muut­tuu yleisek­si työlu­vak­si ja tuo 3kk on aikavälil­lä jol­la työtä pitää etsiä. Tuo 3kk aikaväli on täl­lä het­kel­lä kir­jaus eikä lain­säädän­nössä. Toden­näköis­es­ti se nousee 6 kuukau­teen. Mon­es­sa maas­sa kuten Yhdys­val­lois­sa ja Kanadas­sa 6 kuukaut­ta on nor­maali käytän­tö. Pysyvä oleskelulu­pa on sit­ten eri asia. 

    Jos nim­imerk­ki AKK ja muut kom­men­taat­torit jot­ka kyseenalais­ta­vat ” hal­pa työvoiman” osu­u­den työvoimas­ta sit­ten olisi syytä sanoa ettei siivous, rav­in­to­la , logis­ti­ik­ka palvelui­ta tarvi­ta. Kysyn­nän ja tar­jon­nan lain mukaan palkat nou­se­vat vain sel­l­aises­sa työte­htävis­sä jos­sa on jo ennestään korkeat palkat ja korkeak­oulus­tus vaa­timuk­set. Onko nim­imerk­ki AKK sitä että siivoo­jien palkat pitäisi olla 2000€/kk ? Voi vaikut­taa että koko siivousala katoaa alta pois vuo­den sisäl­lä jos palk­ka vaa­timuk­set on 200€/kk

   2. Tuo 3 kk on ilmeis­es­ti suun­nat­tu asiantun­ti­ja-ammateis­sa toimivia vas­taan, sil­lä asiantun­ti­ja-ammateis­sa rekry­toin­tipros­es­si on läh­es aina yli 3 kk.

   3. Tot­takai siivous, rav­in­to­la ja logis­ti­ik­ka palve­ju­ja tarvi­taan, mut­ta olen sitä mieltä että min­imi­pal­ka­lla pitäisi tul­la toimeen ilman tukia. Tuol­la 1600/kk ei tule toimeen siel­lä mis­sä noiden ja vielä vähem­män sil­lä tulee toimeen Orpon hal­li­tuk­sen toteut­tamien leikkausten jäl­keen. Palkan kokoaikatyöstä pitäisi olla vähin­tään 12€/tunti, niin säästet­täisi­in sosi­aal­i­tur­va­menois­takin kun use­am­mat ihmiset pär­jäi­sivät ilman tukia. Tuo n. 12€on käytössä käsi­tyk­seni mukaan monin paikoin USA:kin, kuten myös Sak­sas­sa ja muual­lakin Euroopas­sa. Toki rel­e­vant­ti taso on maakohtainen. 

    Keitähän ne per­sut ja Orpon hal­li­tus ovatkaan Suomeen kalastelemassa?
    Kuten Osmo toteaa niin rekry­toin­tipros­es­si asiantun­ti­ja-ammateis­sa kestää yleen­sä kuukau­sia. 3kk ei riitä alku­unkaan ja se on suun­nat­tu nimeno­maan asiantun­ti­ja- ammateis­sa, joi­hin vaa­di­taan pidem­pi koulu­tus ja eri­ty­isosaamista, toimivia vastaan.
    Samoin on lai­ta myös ansiosi­don­naisen por­ras­tamisen suh­teen. Se on leikkaus, siis leikkaus ei pelkkä porrastus,joka kohdis­tuu väistämät­tä eri­tyis­es­ti niihin asiantun­ti­joi­hin joiden rekry­toin­tipros­es­si on pitkä ja osaamista vas­taavia työ­paikko­ja harvem­min tar­jol­la sen lisäk­si että se kohdis­tuu kaikki­in joille niitä työ­paikko­ja ei vain ole tai ei löy­dy nopeasti vaik­ka kuin­ka hak­isi. Yksi älyt­tömyys lisää hal­li­tu­so­hjel­mas­sa on leika­ta aikuisopiskelus­ta kos­ka se jos mikä lisää kohtaan­to-ongel­maa ja vaikeut­taa uudelleen työllistymistä.

   4. Kun nim­imerk­ki AKK on mini­palkan kan­nal­la niin yleinen mini­palk­ka mon­es­sa Euroopan maas­sa on 1600/kk+ sotu­mak­sut . Vero­tuk­sel­la on suuri vaiku­tus myös tuloi­hin ja elämiseen . Joten nim­imerk­ki AKK:n ehdot­toma min­imi­palk­ka olisi luul­tavasti tuo 1600/kk+sotu

 22. Itse toivon, että hal­li­tus kaatuu ja maltill­i­nen sinipuna tulee tilalle. Leikatakin voi, kun­han jär­ki pysyy päässä ja etenkin toimeen­tu­lo­tu­ki jätetään rauhaan. Se on se viime­si­jainen tuki, jota ei saa jos on vähänkin tulo­ja muualta.

 23. Taitaa tässä kir­joituk­ses­sa puhua se Soin­in­vaara joka Hkissä ehdot­ti kokoomus­laisille joidenkin kun­nal­lis­vaalien edel­lä julk­ista riite­lyä yksi­ty­isautoilus­ta, kumpikin osa­puoli hyötyisi..

 24. Osmo on mielestäni oike­as­sa Marin­ista. Olen jo vuosia ihme­tel­lyt mik­si demar­it eivät uud­is­tu. Kos­ka maail­ma muut­tuu ja muu­tok­set ovat vält­tämät­tömiä, niin Marin ja muut demar­it voivat kysyä itseltään, kumpi on parem­pi, he vai Kokoomus tekee ne vält­tämät­tömät muu­tok­set. Aivan.

  Marinin kyvyt­tömyys tul­la poli­it­tiseen keskus­taan on tämän hal­li­tuk­sen takana.

  En usko että PS on kaata­mas­sa hal­li­tus­ta, kos­ka he sai­vat ne kiristyk­set maa­han­muut­toon joi­ta halu­si­vat. Purran per­su­jen ide­ologi­nen liima on paljon pitävämpi kuin Soinin per­su­jen. Soinille kan­na­tus oli kaik­ki kaikessa tyylistä välit­tämät­tä. Ylen gallupin pudo­tus 0,8% oli häm­mästyt­tävän pieni siihen näh­den mitä jo tapah­tunut. RKP ain­oa jol­la selvä intres­si kaataa hal­li­tus ja he sen kaata­vat jos joku.

  Tom­mi Uschanovil­ta hyvä nos­to ään­imääristä, mut­ta on hyvä muis­taa että Kokoomus oli suurin puolue ja näin Orpos­ta tuli hal­li­tus­tun­nusteli­ja. Demareil­ta huonoa pelisilmää jos eivät osan­neet vas­ta­ta tun­nusteli­jan kysymyk­si­in niin että paik­ka neu­vot­telui­hin olisi auen­nut. Peru­ut­ta­mal­la poteroi­hin har­voin saa mitään hyvää aikaan. Per­sut oli valmis jous­taa ja ovat nyt hallituksessa.

  En äänestä per­su­ja, mut­ta mainet­taan taitavampia he ovat. Ei 620 000 ään­tä tule tyhjästä.

  1. Nim­imerk­ki Ex-Demari on oike­as­sa siinä että Per­sut ovat valmi­ita jous­ta­maan hal­li­tuk­ses­sa mut­ta kuin­ka kauan hei­dän 620 000 äänestäjää ovat valmi­ita hyväksymään tuon kom­pro­missin joka neu­votelti­in Sää­ty­talos­sa läh­es her­meet­tisen sul­je­tus­sa piiris­sä. Ex-demari on oike­as­sa ettei 620 000 ään­tä tule tyhjästä mut­ta tuo­hon lukumäärään mah­tuu mon­en­laista äänestäjää. Ex-demar­i­taus­taiset duu­nar­it jot­ka äänes­tivät per­su­ja jou­tu­i­v­at taas ker­ran yrit­täjäper­su­jen vaa­timusten jyräämäk­si Sää­ty­talol­la. Etenkin teol­lisu­u­s­paikkakun­nil­la ole­vat Ex-demar­i­taus­taiset duu­nar­it ovat äänestäjäkun­ta jota SDP alkaa nyt kään­nyt­tämään takaisin van­han duu­nar­ipuolueen rivei­hin kun hal­li­tus työalkaa kun­nol­la syksyyn mennsä käynnistymään.

 25. Kokoomuk­sen ongel­ma on hei­dän tärkein missionsa:
  1. Kun on laskusuh­danne, niin alen­netaan verotusta.
  2. Kun on noususuh­danne, niin alen­netaan verotusta.

  Kaik­ki tehdään aina alis­teise­na tälle.
  Alet tiet­ty pain­ot­tuu varakkaille ja hyvä tuloisille.
  Köy­hät ja pien­i­t­u­loiset tietysti kär­sii suh­teel­lis­es­ti eniten.

  Kokoomus otti hal­li­tuk­ses­sa tyytväis­es­ti velkaa 45mrd, jot­ta sai toteut­taa mis­sio­taan 2008–2019.

  Jos kat­so­taan Tan­skaa, niin se on nyt tuoreen tutkimuk­sen mukaan maail­man kil­pailukyky­isin maa ja siel­lä on maail­man korkein vero­tus. Kokoomuk­sen mielestä tämä ei ole mah­dol­lista. Suo­mi nos­te­taan nousu­un juus­to­höyläl­lä vuosikymmen­estä toiseen.

  Tan­skas­sa siis ihmisil­lä on perus­tur­va, joka saa hei­dän opiskele­maan, yrit­tämään ja innovoimaan.
  Suomes­sa ei asun­tove­lalli­nen voi opiskella.
  Jatkos­sa ei ehkä opiske­li­ja voi omis­taa edes asuntoaan.
  Omaisu­us kan­nuste­taan hukkaa­maan, jos tarvii opiskella.

  Per­su­jen kan­na­tus ker­too sen, että pieni osa suo­ma­lai­sista on nat­se­ja, vähän suurem­pi osa jyrkästi rasi­sis­tisia ja vielä suurem­pi osa lievästi rasis­tisia. Hyvä, että asia on tul­lut jul­ki. Suuri osa väestöstä on kuvitel­lut asu­vansa jos­sain kukkakodossa.

  1. Komen­net­ti­na nim­imerk­ki Token näkökul­maan Tan­skan kil­pailukykyyn ja vero­tuk­sen sekä julkisen sek­torin tehokku­u­teen. Tan­skas­sa tehti­in 1990-luvul­la hyvin tiuk­ka julkisen sek­torin tehostamista ohjel­ma jota jatket­ti­in koko 2000-luvun. Tan­skas­sa muun muas­sa tehti­in kun­tau­ud­is­tus vuon­na 2007 jos­sa 271 kun­taa vähen­net­ti­in 98 kun­taan. Tan­skan julki­nen sek­tori tehostet­ti­in jo 2007-luvun alus­sa juus­to­höyläl­lä jota Suomes­sa ei ole tehty kun kun Keskus­ta on ajanut alue­poli­ti­ikan viimeiset 20 vuo­den aikana ihan päin­vas­taiseen suun­taan kuin mitä on Tan­skas­sa toteutettu.

  2. Tan­skas­sa on myös heikko, läh­es olema­ton irti­sanomis­suo­ja. Otit vain yhden kohdan, vero­tuk­sen, ja se ei vielä ker­ro paljoa Tan­skan kilpailukyvystä.
   Tan­skan työ­markki­noi­ta ei voi siirtää suo­raan Suomeen. Tan­s­ka on kahdek­san ker­taa Suomea pienem­pi pin­ta-alal­taan ja tähän kun lisää suo­ma­lais­ten pakkomiel­teen omis­taa asun­ton­sa, tek­isi Tan­skan työ­markki­nat paljon inhimil­listä pahaa Suomessa.

   Hol­lan­ti on toinen kil­pailukykyi­nen pieni maa joka voi tehdä oman­laisi­aan heil­lä toimivia ratkaisu­ja. Työssäkäyn­tialueena peri­aat­teessa koko maa.

   Nyt Orpon hal­li­tus heiken­tää sekä irti­sanomis­suo­jaa että sosi­aalietuuk­sia. Tämä epäilemät­tä patis­telee tekemään töitä, mut­ta kyl­lä tässä tehdään myös paljon inhim­mil­listä pahaa. Lap­siper­heet surettaa.

   Kan­natan korkeaa vero­tus­ta joka yhdis­tetään meil­lä toimivi­in ratkaisui­hin. Suo­ra kopi­onti har­voin toimii.

   1. Nim­imerk­ki Ex-demar­ille tiedok­si että Tan­skas­sa on korkeampi veroaste kuin on Suomes­sa mut­ta hei­dän julki­nen sek­tori on nimeno­maan paljon pienem­pi kuin Suomes­sa. Jos Suomes­sa olisi tehty saman­lainen kun­tau­ud­is­tus 15 vuot­ta sit­ten kuin tehti­in Tan­skas­sa oli Suomen tilanne ihan toisen­lainen. Suomes­sa voidaan ottaa Tan­skan mallin mukainen irti­sanomis­suo­ja ei sil­lä ole kovinkaan suur­ta vaiku­tus­ta työssäkäyn­ti­in . Ruot­si on pin­ta-alal­taan suurem­pi maa kuin Suo­mi mut­ta Ruot­sis­sa on jo ajat sit­ten tehty se päätös että väestö asuu Tukhol­man eteläpuolel­la. Suomes­sa on mah­dol­lista toteut­taa Ruotsin kaltainen väestö poli­it­ti­nen päätös. Nykyi­nen hal­li­tus nimeno­maan pain­ot­taa infra­struk­tu­uri han­kkei­ta etelärannikolle.

 26. Mauno Koivis­to pohdiskelee 1979 kir­jas­saan Väärää poli­ti­ikkaa 1970-luvun talousongelmia. Kun dol­lari irtotet­ti­in kul­takan­nas­ta ja inflaa­tio pääsi val­loilleen, niin Koivis­to muis­telee osal­lis­tuneen­sa mon­een kan­sain­väliseen kok­ouk­seen, jos­sa val­tiot jakoi­vat hyviä neu­vo­ja toisilleen, mut­ta eivät olleet itse valmi­ita muutoksiin.

  Suo­ma­laista poli­ti­ikkaa leimaa edelleen sama ongel­ma: opaste­taan mui­ta, mut­ta itse ei olla valmi­ita tin­kimään yhtään mis­tään omista saavute­tu­ista eduista,

  Kreikan tiel­lä ollaan.

 27. Erikoista Kokoomuk­sen puolustamista. 

  Kyl­lä Kokoomus halusi nimeo­maan tämän hallitusohjelman. 

  Ei se vaa­di mitään lisäselvityksiä.

  1. Hyvä, että sai mitä halusi. Mikä olisi ollut vai­h­toe­hto? Jos demarei­den ulostu­lo­ja ennen ja jäl­keen vaalien tulk­it­see, niin ain­oa heille kel­paa­va hal­li­tu­so­hjel­ma olisi ollut täysin demarei­den ehdoil­la tehty ohjel­ma, joka olisi jatkanut Marinin hal­li­tuk­sen “rahaa kyl­lä riit­tää” ‑lin­jaa. Ei olisi ollut vaikea arva­ta, että kaiken lisäk­si demar­it oli­si­vat vaati­neet hal­li­tuk­seen mukaan vas­sar­it ja vihreät varmis­ta­maan hal­li­tuk­sen vasem­mis­tomielisyy­den — oltaisi­in siis taas oltu jos­sain Kataisen hal­li­tuk­sen six­packin tyyp­pisessä tilanteessa, jos­sa Kokoomus ei olisi saanut mitään uud­is­tuk­sia läpi vaan kokoomus­lainen pm olisi ollut vasem­mis­ton panttivankina.

   Tietysti nykyi­nen hal­li­tu­so­hjel­ma syn­nyt­tää jonk­in­ver­ran vinku­naa kokoomuk­sen vasem­mis­tosi­ivessä, mut­ta on aivan yhtä­var­maa, että jos Orpo olisi myynyt kaik­ki vaalilu­pauk­set ja odotuk­set pitkään tekemät­täjääneistä uud­is­tuk­sista, niin aika moni kokoomuk­sen äänestäjä olisi — vaik­ka ihan protesti­na — äänestänyt jatkos­sa per­su­ja (ja ehkä vähem­mässämäärin lib­er­aale­ja tms.)

   Demarei­den todel­lisen luon­teen tässä pal­jasti täysin ylim­ieli­nen suh­tau­tu­mi­nen Orpon kysymys­lis­taan — siihen­hän vas­tat­ti­in ain­oas­taan käytän­nössä hais­tat­tele­mal­la — mikä pal­jasti kyl­lä selvästi sen, että demar­it oli­vat valmi­ita leikkimään vain täysin omil­la ehdoil­laan. Paljonko tässä tilanteessa hal­li­tuk­sen muo­dosta­jalle jää vai­h­toe­hto­ja, jos yksi suurim­mista puolueista selkeästi ilmaisee, ettei halua edes keskustel­la mah­dol­lis­es­ta hal­li­tu­so­hjel­mas­ta ko. paperin pohjalta?

   1. Luin taas SDP:n vas­tauk­set, mitkä näistä ovat “käytän­nössä haistattelua”?
    https://www.sdp.fi/sosialidemokraattien-vastaukset-hallitustunnustelijan-kysymyksiin/

    Tiedän kyl­lä että Kokoomuk­selle on myrkkyä että myös hyvä­tu­loiset jou­tu­isi­vat osal­lis­tu­maan kestävyys­va­jeen paikkaamiseen kuten SDP:n vas­tauk­sis­sa san­o­taan, mut­ta onko se sit­ten hais­tat­telua että SDP ei halua mak­sat­taa kestävyys­va­jet­ta vain köy­hillä ja keskiluokalla?

    Jotenkin outo ajat­teluku­vio että jos puolueet eivät polkumyy aat­teitaan ja näke­myk­siään päämin­is­teripuolueelle ja suos­tu kumileimasimek­si vaalit alle pros­ent­tiyk­siköl­lä voit­ta­neelle puolueelle suh­teessa toisek­si ja kol­man­nek­si tulleisi­in, kyseessä on jokin vääryys. 79% äänestäjistä äänesti jotain muu­ta puoluet­ta kuin kokoomus­ta, joten ei se nyt kovin demokra­tial­ta tun­nu että muiden pitää tyyli­in vain ehdoit­ta alis­tua vaalit voit­ta­neen puolueen tahtoon.

    Taitaa olla että kokoomus ja PS ovat laukan­neet sel­l­aisel­la tahdil­la oikeaan laitaan, että joillekin on järky­tys että SDP ja vasem­mistop­uolueet eivät ole seu­ran­neet samal­la vauhdil­la perässä mukana. Kuitenkin käytän­nössä SDP on nyky­isin paljon oikeam­mal­la mitä kokoomus oli vielä muu­ta­ma vuosikym­men sit­ten (puhu­mat­takaan sit­ten jostain 80-luvus­ta tai 90-luvun alusta).

    Kon­sen­sus­poli­ti­ik­ka, jos­sa oli vaikea nähdä hal­li­tuk­sen teko­sis­sa iso­ja ero­ja oli hal­li­tuk­ses­sa ketkä tahansa kolmes­ta isos­ta puolueesta, taitaa olla men­nyt­tä ps:n kor­vates­sa keskus­tan, ja niin kauan kuin tilanne on tämä edessä on blokkipoli­ti­ikan esi­in­marssi. Nyt tehdään himo-oikeis­to­laista poli­ti­ikkaa, seu­raavak­si luvas­sa sit­ten taas “vasem­mis­to­laista” jos­sa perutaan paljon tämän hal­li­tuk­sen tekosia. Ja syk­li jatkuu. Ei se vält­tämät­tä ihan vain huono asia vält­tämät­tä ole, ehkäpä uud­is­tuk­sista kuiten jotain järke­vimpiä jää voimaan, ja vasem­mis­tokin vas­taavasti pääsee toteut­ta­maan itsekin jotain isom­pia reforme­ja oma­l­la vuorol­laan. Eli että isom­pi­en muu­tok­sien tekem­i­nen mah­dol­lis­tuu suh­teessa van­haan kon­sen­sus­poli­ti­ikkaan jota riivasi vaikeus tehdä mitään isom­pia muu­tok­sia, kun kaik­ki oli vain käden­läm­pöistä kom­pro­mis­sia ja veto-oikeutta.

 28. Osmo: “Uudessa sinipuna­hal­li­tuk­ses­sa demar­it joutu­vat myön­tymään taloudel­lis­ten tosi­a­sioiden edessä ja suos­tu­maan talouden tas­apain­ot­tamiseen. […] Kokoomuk­sen on taas myön­nyt­tävä siihen, ettei kaikkia säästöjä voi kohdis­taa köy­hi­in. […] Vihrei­den saamisek­si on perut­ta­va ne ympäristö- ja ilmastopoli­ti­ikan heiken­nyk­set, joi­ta kauhuk­abi­netin hal­li­tu­so­hjel­mas­sa ehdit­ti­in sopia.”

  Kuu­lostaa vähän epä­tas­apain­oiselta, jos vain san­o­taan, mis­tä demarei­den ja kokkarei­den pitää luop­ua ja toisaal­ta vain mitä vihrei­den pitää saada.

 29. Lueske­lin Helsin­gin Sanomia. Nyt meil­lä mitä ilmeisem­min on val­tio­varain­min­is­teri, joka halu­aa ampua ihmisiä lähi­ju­nis­sa, har­mit­telee vaan, että ase puut­tuu. Uteliaana odotan, onko Orpol­la, Hen­rikssonil­la ja Essayahilla tähän mitään san­ot­tavaa. Jos tämä ei ole liikaa, niin mikä sit­ten? Onko kauhuk­abi­net­ti jo saavut­tanut arvopohjakosketuksen?

  1. Nim­imerk­ki M:lle kom­ment­ti­na että hal­li­tuk­sen muiden puoluei­den min­is­tereil­lä ei ole suo­raa vas­tu­u­ta mitä jonkun muun puolueen min­is­teri on 15 vuot­ta kir­joit­tanut. Tämä ongel­ma on perus­suo­ma­lais­ten oma sisäi­nen ongel­ma ja hei­dän on selvitettvä se itse. Oma näke­myk­seni on se että puheen­jo­hta­ja Purran on syytä selvit­tää tämä asia itse julkises­ti vaik­ka medi­an edessä. Kokoomus, RKP tai KD eivä voi kom­men­toi­da tois­t­en puoluei­den puheen­jo­hta­jien puoles­ta mitä ne ovat aikaisem­mi­in kirjoittanneet.

  2. Hän­hän itse kom­men­toi, ettei ole kaikesta enää samaa mieltä. Jät­ti tosin täs­men­tämät­tä mis­tä on ja mis­tä ei. Arvoituk­sel­lisu­us pitää yllä mie­lenki­in­toa. Trump muis­taak­seni toi­mi samal­la logi­ikalla: keep ‘em guess­ing. Paimen itse on siis vaikeam­min luet­tavis­sa ‑tässäkin voi selit­tää asioi­ta niin, että olin sil­loin niin nuori — mut­ta johta­mansa lau­man mölinästä voi jo päätel­lä vähän enem­män. Ja tuskin­pa suos­tu­isi­vat hänen johdet­tavak­seen, jolleivät voisi jol­lain taval­la luot­taa siihen, että hän jakaa samat ajatuk­set. En tiedä, mis­sä määrin Orpo on tätä ottanut huomioon val­lan­halus­saan (mikä tietysti sinän­sä on poli­itikolle melko nor­maali houkutin). Purra voi vaikut­taa siel­lä kabi­netis­sa ihan sivistyneeltä, mut­ta ne kauhut väi­jyvät siel­lä hänen selkän­sä takana, eikä Purra voi itsekään jät­tää niitä täysin huomiotta vaik­ka ehkä joskus halu­aisikin. Niin makaa kuin petaa.

  3. Ei, vaan pikem­minkin on sitä mieltä, että on hyvä, ettei kaikil­la ole asei­ta, jot­tei riitati­lanteis­sa tulisi ruumi­ita. Lisäk­si kehot­taa ole­maan pilkkaa­mat­ta, jot­ta riidat eivät kehit­ty­isi väki­val­lak­si ja sanoo häpeävän­sä suut­tumis­taan huonos­ti käyt­täy­tyneelle soma­lipo­jalle. Medi­as­sa toki kon­tek­stis­taan irrote­tut ja leikel­lyt palat on esitet­ty kovin toisen­laises­sa sävyssä, mikä ei enää paljoa jak­sa hämmästyttää.

  4. Nyt meil­lä mitä ilmeisem­min on val­tio­varain­min­is­teri, joka halu­aa ampua ihmisiä lähijunissa

   Olen usein havain­nut hyväk­si käy­dä alkulähteil­lä tark­ista­mas­sa väite­tyn lain­auk­sen asi­ay­hteys, mut­ta nyky­maail­mas­sa tämä vaatii yhä enem­män tietoteknisiä taito­ja. Kaivoin esi­in tuon juna-ampumiskom­mentin [1].

   Hesarin esi­in nos­ta­ma ‘kaislikos­sa suhisee’ ‑kom­ment­ti löy­tyy alku­peräisenä [2].

 30. O.S:“Aika paljon voisi perua edel­lisen hal­li­tuk­sen meno­lisäyk­siä nyt kun Keskus­ta on omas­ta ja äänestäjien halus­ta oppositiossa.”

  O.S:“Kokoomuksen on taas myön­nyt­tävä siihen, ettei kaikkia säästöjä voi kohdis­taa köyhiin.”

  O.S. kir­joit­taa omaa mielipi­det­tään vas­taan. Maaseudun väestö on köy­hempää , kuin kaupungeis­sa asu­va väestö, mut­ta keskus­tan aikaansaa­mat helpo­tuk­set vähä­tu­lois­t­en elämään on nyt ajet­ta­va alas. Muis­tut­taa amerikkalais­ten poli­ti­ikkaa ja sik­si siel­lä tulo­erot ovat järkyt­tävän suuria.

  O.S. toteut­taa itädik­tatu­urin oppia: kun syylli­nen on selvil­lä, niin sille kyl­lä rikos kek­sitään. Tässä tapauk­ses­sa keskus­ta on pääsyylli­nen edel­lisen hal­li­tuk­sen velanottoon.

  1. Eemil oletko sinä todel­la sitä mieltä etteikö muka Keskus­ta ollut päät­tämässä Marinin hal­i­tuk­sen finas­sipoli­ti­ikas­ta? Eemilille tiedok­si että val­tio­varain­min­is­ter­inä oli Annikka Saarikko! Eemil kos­ka voisit edes myön­tää sen tosi asian että Keskus­tan tuel­la kaik­ki meno­lisäyk­set tehti­in ilman että oppo­si­tio olisi hal­li­tuk­sen sisältä niihin mitenkään vaikut­tanut edes epä­suo­rasti. Kyse ei ole vain covid-pan­demi­as­ta tai Ukrainan sodas­ta tai ener­giakri­i­sistä joiden avul­la SDP yrit­tää vedo­ta medi­as­sa mut­ta SDP uno­htaa yhden asian; Covid pan­demia oli käytän­nössä ohi kun Ukrainan sota alkoi ja ener­giakri­isi ei iskenyt Suomeen yhtä paljon kuin se iski esim Sak­saan. Silti Keskus­ta oli hyväksymässä jokaisen SDP:n ja Vasem­mis­toli­iton ja Vihrei­den ehdot­ta­man meno­lisäyk­sen. Voitko Eemil myön­nät että Keskus­ta oli Marinin hal­li­tuk­ses­sa vaa’aankielia ase­mas­sa. Ilman Keskus­tan tukea ei SDP, Vasem­mis­toli­it­to tai Vihreät eivät olisi voineet edes tehdä ensim­mäistä bud­jet­tia ilman Keskus­tan tukea

   1. R.S:“Ilman Keskus­tan tukea ei SDP, Vasem­mis­toli­it­to tai Vihreät eivät olisi voineet edes tehdä ensim­mäistä bud­jet­tia ilman Keskus­tan tukea”

    Niin­pä nämä oli sovit­tu hal­li­tu­so­hjel­mas­sa. Kun keskus­ta yrit­ti puo­lus­taa yksi­ty­istä omis­tu­soikeut­ta mm. ennal­lis­tamisas­i­as­sa, niin nousi hirveä haloo; kepu pet­tää aina. Vihreätkin mes­susui­v­at keskus­ta ole­van ympäristön­suo­jelua vastaan. 

    Soin­in­vaara antaa kuitenkin ymmärtää keskus­tan meno­lisäys­ten ole­van ratkai­se­van vahin­gol­lisia Suomen taloudelle, kos­ka ne pitää nyt pois­taa. Soin­in­vaaran postauk­sis­sa tois­tuu läh­es joka asi­as­sa keskus­ta rooli syntipukkina. 

    Mik­si, vas­taus tulikin jo. O.S. halu­aa vihrei­den pro­filoitu­van talousosaa­vana keskiryh­mien puolueena. Siel­lä on kuitenkin ahdas­ta, kos­ka keskus­ta on ain­oa järkivihreä ja kaik­ki ryh­mät huomioi­va talouden­pidon puolue keskellä.

  2. Eemil en tiedä mik­si vetoat ennal­lis­tamisas­e­tuk­seen aina kun kyseessä on bud­jet­ti asi­at. Tuo ennal­lis­t­a­mi­nen oli EU komis­sio aja­ma han­ke jon­ka lop­putu­lok­seen olisi voitu vaikut­taa enem­män kuin tehti­in. En syytä Keskus­taa sen laimin­lyön­nis­sä kos­ka Keskus­tan mepit vas­tus­ti­vat ennal­lis­tamista Euroopan par­la­men­tis­sä, samoin SDP:n ja Kokoomuk­sen mepit Sar­va­maa ja Virkkunen. Vihreät ja Vasem­mis­toli­iton mepit oli­vat ain­oat jot­ka kan­nat­ti­vat ennallistamista. 

   Eemille tiedok­si että Rinteen/Marinin hal­li­tu­so­hjel­mas­sa oli sovit­tu että bud­jet­ti pysyy raameis­sa. Näistä raameista sit­ten luovut­ti­in covid pans­demi­an aikana 2020–2021. Tosin 2021 vuo­den lopus­sa Keskus­ta yrit­ti palaut­taa raamit takaisin joka taas ei käynyt Vasem­mis­toli­itolle, SDP:lle eikä Vihreille. Vain RKP tuki Keskus­taa tässä asiassa. 

   Keskus­ta olisi voin­ut kaataa hal­li­tuk­sen 2021 vuo­den lopus­sa. Kukaan ei tienyt että Venäjä hyökkää Ukrainaan pait­si ehkä jouluku­un lop­ul­la 2021. Myös 2022 syksyl­lä ei ollut mitään syytä otta 40 mil­jar­dia euroa lisävelkaa kos­ka ener­giakri­isi ei iskenyt Suomeen kuten se iski kovim­min Kes­ki-Euroop­paan. Jonkin­lainen ener­giankom­pen­saa­tio mekanis­mi oli vält­tämätön luo­da mut­ta siinä olisi pitänyt ottaa toisen­lainen malli käyt­töön eikä uni­ver­vaal­ista yleistukea

 31. Hal­li­tus saisi kaat­ua pian, siihen on kokoomuk­sel­la ja RKP:llä mil­loin tahansa val­ta ja oikeas­t­aan vas­tuukin, mut­ta olisi mie­lenki­in­toista tietää ketkä kaik­ki toim­i­jat ovat osal­lis­tuneet tähän netin kaivu­u­työhön per­su­jen osalta, sanas­to­jahti­in ja mikä on hei­dän poli­it­ti­nen taus­tansa, onko yhteistyötä ollut suo­raan Hesari­in ja mitä vaikut­tamisen moti­ive­ja tässä on taustalla?
  Tämä avoimuus olisi tärkeää demokra­t­ian kannalta.
  Muuten Suomes­ta tulee taus­tavaikut­ta­jien sul­jet­tu yhteiskun­ta emmekä tiedä ketkä lanko­ja vetelevät.
  Kansalai­sista tulee pelkkiä vaiku­tusyri­tyk­si­in reagoi­jia, mar­i­onet­te­ja jot­ka tuo­htu­vat ja kom­men­toi­vat tun­tem­at­ta oper­aa­tioiden varsi­naisia vaikuttajia.

  Tässä olisi nyt jutu­nai­het­ta medi­alle. Val­lan vahtikoiran tehtävä on valvoa kaikkia val­lan käyt­täjiä, myös täl­laisen val­lan. Tässähän on toden­näköis­es­ti taustal­la muitakin kuin medioiden toim­i­tuskun­taa. Mm. Sak­san päässä. 

  Huomio!
  On oikein että nämä on esi­in kaivet­tu, en kiistä sitä, toivon henkilöko­htais­es­ti hal­li­tuk­sen kaa­tu­mista esi­in tullei­den syi­den mut­ta myös hal­li­tu­so­hjel­man vuok­si, mut­ta kiin­nos­taa aito demokraat­ti­nen media- ja vaikut­ta­ja-avoimuus siitä huolimatta.
  Vain siten tämä menee oikein.

  1. Twit­ter­istä olen seu­ran­nut (ja googlan­nutkin) tärkeim­mät kansalais­vaikut­ta­jat jot­ka pal­jasti tai oikeas­t­aan tiivisti yhteen riikan=Purran kirjoituksia:
   1.“Tapio Kuusi­ta­pio”, nim­imerk­ki jon­ka takana on sano­jen­sa mukaan “kollek­ti­ivi”
   2. Sol­ja Pis­tol, Vihdis­sä oma­l­la kuval­la vaikut­ta­va, hän tosin sanoi jonkin miehen ole­van takana joka tutk­in­ut Scrip­taa läpi.

   Esi­in­tulemista vaikeut­ta­nee kovasti ääri­oikeis­ton hyökkäys­ten ja maal­i­tusten pelko.
   Ammat­ti­toimit­ta­jal­la on yleen­sä suo­janaan lehtitalo+juristit. Maal­likot jää yksin.
   Jos jo julkkis Ruben Stiller on kokenut pelkoa ja kam­moa haas­tatel­lessaan niin var­maan moni maal­likko vielä enemmän?

 32. Iltapäiväle­htien spin­naus alkaa näköjään sil­lä, että per­su­jen tekemis­ten ja san­omis­ten julk­isu­u­teen tuomi­nen hyödyt­tää venäjän pro­pa­gan­daa. Itse asia, että min­is­terik­si nousee täl­laisia ja poli­ti­ikkaa tehdään siitä lähtökodista että jotkin ihmiset ovat roskaa, ei ole enää koh­ta lehtien sivuil­la ongel­ma, vaan se mitä län­nessä ajatel­laan ja kuin­ka venäjä saa pro­pa­gan­daan ammuk­sia. Vai onko se ollut mis­sään vai­heessa oikein ongel­ma? Ei se näytä ole­van kokoomuk­sellekaan ongel­ma, mut­ta eivät kehtaa sanoa ole­vansa samaa mieltä ja jatka­vat kierte­lyään. Onnek­si viime hal­li­tus jatkoi lop­pu­un vieden Natoon, kun nyt jo Turkissakin riikan puheet on julk­isu­udessa, eikä riikan käsi­tys turkki­lai­sista ole kovin diplo­maat­ti­nen. Ja ei tämä näytä ole­van 15-vuot­ta van­haa, vaan jatkunut ihan julkises­ti koko ajan, mut­ta lehdis­töä ei kiin­nos­tanut. Ja on se nyt ihme, että Tynkky­nen on käynyt putin jugendin leir­il­lä venäjäl­lä, mut­ta ketään ei kiin­nos­ta hänen ilmeisen selvät yhtey­det sinne. Lehdet suo­jel­e­vat näitä ihan lop­ut­tomi­in. Olen kat­sel­lut mitä per­sut ovat sanoneet venäjästä ja putin­ista, niin ihan samaa viestiä mitä putin­is­tit muual­lakin vuosien ajan. Ja ei mitkään var­aval­tu­ute­tut, vaan johtote­htävis­sä ole­vat ja edus­ta­jat. Vielä sodan alkupäivi­in asti vies­tivät ettei Ukrainaa pidä aut­taa, kun venäjä on suuri ja mah­ta­va. Okset­tavaa, ja medi­an halu aut­taa näitä selviämään kaikesta on var­ma tapa saat­taa koko poli­ti­ik­ka samaan tilaan kuin Yhdys­val­lois­sa. Per­sut painaa trumpi­lais­es­ti syyt­täen mui­ta siitä mitä itse tekee ja ei ota vas­tu­u­ta mis­tään. Nyt kun kokoomus lähti tähän mukaan per­su­jen puolelle, niin ei kovin hyvä tule­vaisu­us Suomen poli­ti­ikalla. Ja täy­tyy olla melkoinen psykopaat­ti, että luulee voivansa toimia min­is­ter­inä ilman ongelmit­ta sen jäl­keen kun on vale­hdel­lut uransa ja sanomisen­sa. Suo­mi menet­tää var­maan merkit­täviä kaup­po­ja tämän takia. Voi men­nä Patri­an kau­pat esimerkik­si Sak­saan uuteen mietintään.

  1. pika huo­mau­tus, onko oras tynkky­nen vai sebas­t­ian tynkkynen?

  2. tuo JOKU tynkky­nen johon viit­taa (joo ilman etu­nimeä), en löytänyt mitään viitet­tä että JOKU tynkky­nen olisi ollut jugend putin leir­il­lä venäjällä.

   joten jodun nyt kysyy nyt että olisiko lähteitä?

   löysin kyl­lä paljon muu­ta asi­aa sebas­t­ian tynkky­ses­tä kuitenkin!

   älä ymmär­rä tätä väärin, viestin sisältö on kuitenkin painavia point­te­ja. mut­ta en tykkää levit­tää täysin väärää informaatiota.

 33. “San­na Marin tähtäsi oppo­si­tioon ja vain oppo­si­tioon.” Tämä ei pidä paikkaansa, sil­lä demar­it jäivät vaaleis­sa kol­man­sik­si ja kokoomuk­sen Orpo halusi toisik­si tulleet per­sut hal­li­tuk­seen eikä demare­i­ta ja demareille ei sopin­ut mis­sään tapauk­ses­sa minkään­lainen yhteistyö per­su­jen kanssa, joten ain­oa vai­h­toe­hto oli oppositio…

 34. Min­ul­la on täysi luot­ta­mus Riik­ka Purraan ja hänen harkintakykyynsä.
  Purra on use­asti sanonut, että 15 vuot­ta sit­ten kir­joite­tut tek­stit on irrotet­tu asi­ay­hteyk­sistään. Ain­oa tek­sti, minkä olen näh­nyt kokon­aise­na, on julka­istu yle 12.7.23 klo 21.47. Siinä oli jut­tua ulko­min­is­teri Val­tosen anteek­sipyyn­nöstä Turkkin ulko­min­is­ter­iltä. Kun luin tuon Purran tek­stin, tulin siihen lop­putu­lok­seen, että Turkin ulko­min­is­terin olisi pitänyt olla anteek­sipyytäjä kansalaisen­sa tekemisistä.
  Onko tosi­aan niin, että jos naiset saa­vat trau­mo­ja Ryd­manin puheista, niin Ryd­man pitää saa­da oikeu­teen. Mut­ta jos perus­suo­ma­lainen nainen saa trau­mo­ja ulko­maalaisen miehen käytök­ses­tä niin tämä perus­suo­ma­lainen on syytä tuomi­ta rasistina.
  Mitä tulee Purran piikit­te­lyyn v 2019 burkan käytöstä pukeu­tu­mises­sa niin huo­maut­taisin, että useis­sa län­si­mai­sis­sa val­tiois­sa tuo pukeu­tu­mistapa on kielletty.
  Jotenkin tun­tuu, että kasvo­jen peit­tämi­nen julk­isil­la paikoil­la ei kuu­lu suo­ma­laiseen yhteiskuntaan.
  En pahem­min jak­sa pere­htyä poli­ti­ikan koukeroi­hin, mut­ta minus­ta näyt­tää, että tämä viher­vasem­mis­ton ja keskus­tan ajo­jahti perus­suo­ma­lai­sista johtaa enenevään vas­takkainaset­telu­un. Varsinkin jos pystyvät (pres­i­dentinkin
  tuel­la) erot­ta­maan Purran. Se hyvä puoli Purran erot­tamis­es­ta min­is­terin paikalta olisi, että hänel­lä olisi aikaa muis­tel­la sanomisi­aan ja niiden asi­ay­hteyk­siä ja ker­toa niistä medi­alle. Niitä tosin ei liene julka­istaisi. Medi­al­la­han on omat ”parem­mat ” tietolähteensä.

  1. Kom­ment­ti­na Pent­ti A K Häkkisen näke­myk­seen että Tasaval­lan pres­i­dent­ti voisi erot­taa min­is­teri Purran Val­tioneu­vos­ton tehtävistä ei ole mah­dol­lista Perus­tus­lain mukaan. Eduskun­ta voi äänestää min­is­teri Purran esit­tämäl­lä hänelle epäluottamuslauseeen .

  2. Kom­ment­ti­na Pent­ti A K Häkkisen näke­myk­seen burkan käytöstä län­si­mais­sa olen saa­maa mieltä muta itse asi­as­sa bur­ka on kokon­aan kiel­let­ty Ran­skas­sa, Benelux­mais­sa, ‚Tan­skas­sa, Itä­val­las­sa ja Sveitissä.Ruotisssa ja Nor­jas­sa bur­ka on kiel­let­ty julk­isil­la paikoil­la ja Sakss­sa, Ital­ias­sa ja Espan­ja bur­ka on kiel­let­ty alueel­lis­es­ti. Burkan kiel­to ei ole syr­jinnnän vas­tainen teko tai rasisti­nen kiel­to kos­ka burkan käyt­tö ei koske kaikkia mus­limei­ta vaan sekin vai­htelee mus­limiy­hteisön sisäl­lä käyt­tääkö burkaa vai ei.

  3. Minä kysyn Pent­ti A K Häkkiseltä kään­teis­es­ti. Jos joku nykyi­nen vasem­mis­toli­it­to­lainen kansane­dus­ta­ja olisi 15 vuot­ta sit­ten kehot­taa somes­sa tai jos­sain blo­gis­sa tap­pa­maan tai van­dal­isoimaan ihmis­ten omaisu­ut­ta joiden tulot ovat yli 1 miljoon­aa euroa vuodessa ja samal­la kehot­ta­maan ihmisiä val­taa­maan kyseis­ten ihmis­ten arvoa­sun­not ja tämä kansane­dus­ta­ja olisi 15 vuot­ta myöhem­min valit­tu min­is­terik­si olisiko Pent­ti A K Häkki­nen hyväksynyt puo­lus­tuk­se­na että kyseinen tek­sti oli tuol­loin irrotet­tu asiayhteyksistä?

   1. Rahul esit­tää mie­lenki­in­toisen kysymyk­sen vasem­mis­toli­it­to­lai­sista. Minus­ta siel­lä on ja on ollut edus­ta­jia, joiden toimenku­vaan on kuu­lunut van­dal­is­mi. Voisiko sanoa, että se on heil­läpäin maan­ta­pa, vieläpä medi­an yleis­es­ti hyväksymä. Vaikea sitä sil­loin on yksit­täistä henkilöä pistää vastuuseen.

 35. Kyl­lä tässä taisi nyt käy­dä niin, että tästä hal­li­tuk­ses­ta tuli “Kauhuk­abi­net­ti”, kuten Kataisen hal­li­tus oli six­pack jne. Niin yleis­es­ti tuo­ta nim­i­tys­tä nyt käytetään. Se oli ilmeisen osu­va, kos­ka on saanut näin suuren suo­sion. Pet­teri Orpo muis­tut­taakin hie­man tohtori Franken­steinia, jon­ka hienot suun­nitel­mat menevät pahan ker­ran pieleen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.