Pidin naurettavana syyttää persuja äärioikeistolaisuudesta, mutta erehdyin

Pidin aikanaan lapsel­lisi­na perus­suo­ma­laisi­in kohdis­tunei­ta syyt­teitä ääri­oikeis­to­laisu­ud­es­ta. Joitakin sin­imus­tia heil­lä siel­lä on jäs­en­inään, mut­ta hul­lu­ja on kaikissa porukoissa.

Olen joutunut tark­ista­maan kantaani.

Jytkyn jäl­keen 2011 mielipi­deil­mas­to Suomes­sa muut­tui. Vasem­mis­toli­it­to­laiset valit­ti­vat, että hei­dän jäsenistön­sä on alka­nut esit­tää kaiken maail­man rasis­tisia ajatuk­sia, joi­ta ei ollut sopi­vaa sanoa ennen.

Ihmi­nen on sosi­aa­li­nen eläin, jon­ka ajat­telua kahlit­see jonkin­lainen sosi­aa­li­nen nor­mi. Nor­mi pitää yhteisöä koos­sa.  Tuon normin siir­tymisen näen ääri­oikeis­ton nousuna.

Nyt on tapah­tunut paljon rajumpi mielip­itei­den raais­tu­mi­nen. Sopi­vaisu­u­den raja julkises­sa keskustelus­sa on siir­tynyt mon­ta askelta ääri­oikeis­ton suun­taan. Tämä kos­kee valitet­tavasti myös kokoomus­ta, ja se tekee asi­as­ta vaarallisen.

Radikaalin oikeis­ton nousu on mon­es­sa maas­sa tapah­tunut niin, että ”sivistys­porvar­it” ovat liit­toutuneet ääri­oikeis­ton kanssa saadak­seen oikeis­to­laisem­paa talous­poli­ti­ikkaa, mut­ta lop­putu­los onkin vahvis­tanut äärioikeistoa.

Asi­aa pitäisi tietysti tutkia suuril­la aineis­toil­la eikä min­un sammakkoperspektiivistäni.

Min­ul­la on kak­si esimerkkiä keskustelus­sa esite­ty­istä mielip­iteistä, jot­ka eivät olisi olleet mah­dol­lisia vielä vuosi sitten.

Sanoin Twit­teris­sä, että min­is­teri Jun­ni­lan maine on Suomen ulkop­uolel­la sen ver­ran huono, ettei hän ole oikein hyvä vas­taa­maan maamme vien­nin edis­tämis­es­tä. Sain suuren määrän vas­tauk­sia, joiden yhteinen nimit­täjä oli, että koko ongel­ma johtuu siitä, että suo­ma­laiset keskustel­e­vat kan­sain­välisen lehdis­tön kanssa ja näin tiedot Jun­ni­lan heikkouk­sista lev­iävät ulko­maille. Ei olisi muu­ta­ma vuosi sit­ten kukaan kuvitel­lut, että hal­li­tus­puolueesta vaa­di­taan kan­sain­välisen lehdis­tön toimin­nan suit­simista Suomes­sa — kuten muuten on vaa­dit­tu Unkaris­sa ja Turkissa, joten ei sen olisi pitänyt olla yllättävää.

Toisen ker­ran aloitin keskustelun siitä, mitä tehdä, jos Venäjäl­lä alkaa sisäl­lis­so­ta ja miljoonat yrit­tävät pae­ta tais­telu­ja Suomen puolelle. Tarkoituk­seni oli kysyä, kan­nat­taisiko perus­suo­ma­lais­ten muut­taa kan­taansa Dublin­in sopimuk­seen. Kymmenet kir­joit­ta­jat kehot­ti­vat ampumaan kuole­maa pak­enevat naiset ja lapset rajalle. Kun tuhat on ammut­tu, muut eivät enää pyri.

Ei täl­laista kukaan esit­tänyt ennen.

Nämä ovat kak­si min­un esimerkkiäni, mut­ta en tietenkään tee niistä suurem­pia johtopäätök­siä. Saman­laisia esimerkke­jä on valitet­tavasti paljon lisää.

Myös vih­jauk­sia poli­it­tis­es­ta väki­val­las­ta esitetään nyt enem­män kun ennen — aluk­si tietysti ”leikin varjolla”.

 

107 vastausta artikkeliin “Pidin naurettavana syyttää persuja äärioikeistolaisuudesta, mutta erehdyin”

 1. Valitet­tavasti — kiitos ole­mas­sole­vien esimerkkien — ei voi pitää ehdot­toman var­mana, että Suomes­sa jär­jestetään enää vapai­ta, vil­pit­tömiä vaale­ja. On nai­ivia ja vaar­al­lisen type­r­ää kuvitel­la, että Suo­mi olisi jotenkin poikkeus maail­man maid­en joukos­sa. Mitä pikem­min ihmiset heräävät tähän ja kykenevät kan­ta­maan vas­tu­ullisen kansalaisen huol­ta oikeusval­tion perus­tuk­sista, sen parem­pi. Jos taas men­nään läpäl­lä ja ben­san hinal­la, olkoot sit­ten, ei var­maan mitään hyvää ansaittukkaan.

  1. Tuo­hon vaalien rehellisyy­teen jatkos­sa ei pitäisi olla ongel­ma. Suomen vaal­i­jär­jestelmä joka on Suh­teelli­nen vaal­i­ta­pa eroaa esim Unkarin vaal­i­jär­jestelmästä joka on enem­mistö­vaal­i­ta­pa. Perus­suo­ma­laiset eivät ole vaati­neet vaal­i­ta­van muut­tamista. Ja en usko että par­la­men­taarista enem­mistöä löy­ty­isi tälle.

   1. Unkaris­sa on sekoi­tus. 106 tulee enem­mistö­vaalil­la ja 93 suh­teel­lisel­la vaalitavalla.

 2. Älä koskaan tapaa ketään, jota olet arvostanut. Tuo pätee sin­u­un hyvin. Olet kyl­lä pal­jas­tunut kovan luokan juonit­teli­jak­si ja laskelmoijaksi.

  Tosi­asi­as­sa sin­ua vain risoo, että kokoomus suos­tui yhteistyöhön perus­suo­ma­lais­ten kanssa, kun oma visiosi oli, että kokoomus muute­taan sisältä päin vihrei­den kaltaiseksi.

  Ja itse toim­it somes­sa aivan samal­la taval­la. Haukut toisia idiootik­si jne.

  Taitaa val­lan­hi­mo olla kovaa?

 3. Elinkeino­min­is­terikö vas­taa vien­nin edis­tämis­es­tä? Olin kuvitel­lut, että vas­tu­us­sa on ulko­maankaup­pamisi­teri (Tavio).

  1. Elinkeino­min­is­terin vas­tu­ualueeseen kuu­luu mm. : “elinkei­noelämän ja yri­tys­ten kan­sain­välistymis­poli­ti­ik­ka, matkailun koor­di­naa­tio sekä ulko­mais­ten investoin­tien edistäminen”

 4. Fasis­min viisi vaihetta:

  1. Älylli­nen tutkiskelu, jos­sa pet­tymys yleiseen demokra­ti­aan ilme­nee keskustelu­na menete­tys­tä kansal­lis­es­ta elinvoimasta.

  2. Juur­tu­mi­nen, jos­sa fasisti­nen liike­hd­in­tä saa poli­it­tisen umpiku­jan ja vas­takkainaset­telun siivit­tämänä kansal­lista näkyvyyttä.

  3. Val­taan­nousu, jos­sa kon­ser­vati­iv­it pyrkivät hillit­semään vasem­mis­to-oppo­si­tion nousua jaka­mal­la val­lan fasis­tisen liik­keen kanssa.

  4. Val­lan käyt­tö, jos­sa liike ja sen karis­maat­ti­nen johta­ja hal­lit­se­vat val­tio­ta yhdessä val­tiokoneis­ton, kuten poli­isin, sekä per­in­teisen eli­itin kuten papis­ton ja talouselämän merkki­henkilöi­den kanssa.

  5. Radikalisoi­tu­mi­nen tai hajaan­nus, jos­sa val­tio radikalisoituu Nat­si-Sak­san tapaan tai lipuu per­in­teiseen autori­taarisu­u­teen fasis­tisen Ital­ian tavoin.

  Robert O. Pax­ton, The Five Stages of Fas­cism, The Jour­nal of Mod­ern His­to­ry 70, 1998

  1. Fasis­min yksi määritelmä: korkeat päämäärät eikä pätkääkään huumorintajua

   1. Kek­sitkö tuon määritelmän ihan itse vai onko sekin joku oikeis­ton “vit­si”

  2. Fasis­mi on yksi län­si­maises­sa kult­tuuris­sa elävä tulkinta
   Bidenin hallinto on ottanut etäisyyt­tä uus­lib­er­al­is­tiseen talous­poli­ti­ikkaan kos­ka se on lisän­nyt tulo­ero­ja, rikkaat vain hyötyneet.ja lisän­nyt ääri­oikeis­ton nousua. Meil­lä pieni talouseli­it­ti ottanut uus­lib­er­al­is­min uskonnokseen.Britanniassa Labour tulee voit­ta­maan vaalit .20% korkeampi kannatus.välillä jopa 30% .keripukkia löy­tynyt lapsilta.

   Fasis­min suo­sio perus­tui siihen että I maail­man­so­das­sa nöyryyte­ty­ille sak­salaisille alet­ti­in levit­tää nation­al­is­tista propagandaa.ja juu­ta­lai­sista tuot­taa “toisu­ut­ta” .järkyt­tävä inflaa­tio ja lama aut­toi­vat asi­aa. Sivistynyt kansakun­ta vajosi alle 10ssä vuodessa täy­teen barbariaan.

 5. Brit­tikon­ser­vati­iv­it muut­tui­v­at kanssa net­titrol­lipuolueek­si kun läh­tivät hake­maan help­po­ja ääniä brex­i­t­il­lä ja peesaa­maan Ukip­piä. Järkevät ja asial­liset heit­et­ti­in ihan oikeasti ulos puolueesta ja nyt se on täyn­nä idioot­te­ja. Sama käy vielä kokoomuk­selle tässä per­su­jen kanssa. Rory Stew­art ja Alas­tair Camp­bell, joka lähti Cor­bynin takia omas­ta puolueestaan, pitävät ‘The Rest is Politics’-podcastia, jos­sa muun muas­sa pohti­vat tätä tilan­net­ta, jos­sa puolueet menet­tävät suuret mas­sat ja radikaalit jäävät jäl­jelle, joka sit­ten johtaa tähän että puolueet muut­tuvat radikaalien net­titrol­lien johtamik­si. Briteis­sä, kuten meil­läkin, niin san­ot­tu val­ta­me­dia oli innois­saan uusista tulokkaista ja suo­jeli trol­lit val­taan. Nyt sit­ten nat­sipelle kaup­pamin­is­ter­inä on muka joku yllä­tys medi­alle ja vit­siähän kaik­ki vaan on.

  1. Bri­tan­ni­as­sa on enem­mistö­vaal­i­jär­jestelmä joka loi Tory-puolueeseen euroskep­tisen ryh­mit­tymän jota keltainen lehdis­tö myös tuki otsikoil­la ja kaiken maail­man pelotel­lul­la EU:sta ja sen kehi­tyk­ses­tä liit­to­val­tiok­si jne.

   Labour-puolueen sisäiset ongel­mat oli­vat tiedos­sa jo vuosia siel­lä on vasem­mis­tode­mare­i­ta ja oikeis­tode­mare­i­ta joiden sisäi­nen yht­enäisyys on ollut aina haaste puolueen johdolle.

   Jos vasem­mis­tode­mari jos­sain vaalipi­iris­sä men­estyy on se Labour puolueen oikeis­tode­mareille suo­ra uhka.Sama kos­kee Toryjä. Jos euroskepti­nen Tory men­estyy on se euromyön­teiselle Torylle uhka.Koska vaal­i­ta­van mukaan yhdestä vaalipi­iristä (joi­ta on 650) val­i­taan yksi edus­ta­ja parlamenttiin. 

   Tämän vaal­i­ta­van takia en lähtisi tekemään johtopäätök­siä Suomen tilanteeseen. Suomes­sa on suh­teelli­nen vaal­i­ta­pa joka estää yhden puolueen enem­mistön synytä Eduskun­taan. Val­ta­me­dia Suomes­sa ei ole koskaan ollut mitenkään eri­tyisen ihas­tunut per­sui­hin. SDP:n pitäisi yksinker­tais­es­ti ymmärtää talous­poli­it­tiset tosi­asi­at eikä lähteä laitim­maisen vasem­mis­ton kanssa huu­tokaup­paan sil­lä laitim­mainen vasem­mis­to huu­taa aina enemmän.

   1. Perus­suo­ma­lais­ten riveistä on jo esitet­ty Vasem­mis­toli­iton kieltäm­nistä. Odota neljä vuotta.

   2. “Perus­suo­ma­lais­ten riveistä on jo esitet­ty Vasem­mis­toli­iton kieltäm­nistä. Odota neljä vuotta.”

    Vas­ta tehti­in iltapäiväle­hden toimes­ta kyse­ly­tutkimus­ta poli­isien puoluekan­nas­ta. Vasem­mis­toli­it­toa kan­nat­tavien osu­us pyöristyi nollaan.

    Tämä liike kas­vaa mei­dän vira­nomaiskoneis­ton avulla.

   3. Käytän­nössä vihrei­den piiristä on jo esitet­ty perus­suo­ma­lais­gen kieltämistä puolueena. Esimerkik­si tuore vihrei­den puheen­jo­hta­ja vaati “jär­jestäy­tyneen rasis­min” kieltämistä lain­säädän­nöl­lä ja toisaal­ta samal­la kut­sui perus­suo­ma­laisia rasisteiksi.

  2. Ei se, mikä toimii Briteis­sä ja Jenkeis­sä, toi­mi Suomes­sa. Meil­lä on eri­lainen vaal­i­ta­pa, joka johtaa monipuolue­jär­jestelmään. Ne kahjut­movst nyt per­su­is­sa, eikö Kokoomus niitä tavoittele.

   Kun hal­li­tus aloit­taa hom­mat, käy Per­suille ihan sama kuvio kuin Sip­ilän hal­li­tuk­sen kanssa. Ei tässä maas­sa ole niin paljoa kokoomus­laista talous­poli­ti­ikkaa ajavia, että siitä riit­täisi hal­li­tuk­selle ääniä kah­den ison puolueen äänet.

   1. “Ne kahjut­movst nyt per­su­is­sa, eikö Kokoomus niitä tavoittele.”
    Mikä erot­taa Atte Kale­van tai Tere Sam­mal­lah­den niistä per­su­ista? Helsingis­sä per­su­jen suh­teel­lisen vaa­ti­ma­ton men­estys johtuu siitä, että siel­lä on tar­jol­la näitä Kokoomuk­sen kravattipersuja.

   2. Se mitä tarkoi­tan monipuolue­jär­jestelmäl­lä on se että Kokoomus, Per­sut tai SDP ei saa yksin enem­mistöä Eduskun­taan. Kak­sim­puolue­jär­jestelmässä voit­ta­ja vie kaiken.

   3. Jos nyt yhtään englan­tia osaan, niin eikö tuos­sa Wikin artikke­lis­sa ker­ro­ta Weimarin tasaval­las­sa olleen käytössä suh­teelli­nen vaal­i­ta­pa, kun nat­sit nousi­vat valtaan?

    https://en.wikipedia.org/wiki/Reichstag_(Weimar_Republic)

    Myös monipuolue­jär­jestelmässä voi tapah­tua blokki­u­tu­mista, kuten Ruot­sis­sa on tapah­tunut ja näyt­tää jos­sain määrin tapah­tuneen tääl­läkin. Sip­ilän hal­li­tus oli ensim­mäi­nen selvä blokki­hal­li­tus ja niin ovat olleet sen jäl­keen seu­ran­neetkin, tämä nykyi­nen mukaan­luet­tuna. Blokki­u­tu­mi­nen päästää käärmeen luik­ertele­maan sisään.

    Sak­sas­sa se oli tak­tikoin­ti monipuolue­jär­jestelmässä. Kos­ka nat­sit pitkään herät­tivät inhoa ja pelkoa osas­sa oikeis­to, myös voimakkaasti kansal­lis­mielis­ten jois­sakin joukois­sa, lask­i­vat kom­mu­nis­tit voivansa hajot­taa oikeistop­uolei­den rin­ta­man tunke­mal­la nat­sit sinne sekaan. Niin­pä he tuki­vat nat­sien eteen­päin menoa, vaik­ka kaduil­la tap­pe­li­v­atkin näitä vas­taan. Mah­dol­lisu­us saa­da Sak­sa val­lanku­mouk­sel­liseen tilaan näyt­ti parem­malle kuin rauhal­lis­ten sosi­aalidemokraat­tien kanssa vel­jeily, ja oli­vathan sosi­aalidemokraatit kom­mu­nistien mielestä myös luokkapet­ture­i­ta, kun oli­vat hylän­neet val­lanku­mouk­sen tavoittelun.

    Lop­pu onkin sit­ten his­to­ri­aa, moni kom­mu­nisti kuoli tai menet­ti ter­veyten­sä tuon aluk­si niin hienol­ta ajatuk­selta vaikut­ta­neen poli­it­tisen tak­tikoin­nin vuoksi.

    Enpä siis lask­isi kovin paljon sen varaan, että suh­teelli­nen vaal­i­ta­pa olisi kovinkaan hyvä suo­ja pop­ulistien nousua vastaan.

 6. Twit­terin kaltaisen sosi­aalisen medi­an “keskustelus­ta” näyt­tävät sisäl­lön perus­teel­la vas­taa­van tahot joil­la on siihen varsin vähän annet­tavaa. For­maat­ti on lähtöko­htais­es­ti infla­tori­nen, ja jatku­vasti liik­keel­lä kohti näen­näis­es­ti jyrkem­pää vastakkainasettelua.

  Some vaikut­taa ole­van ehtymätön moraali­pani­ikin run­sauden­sarvi, jos­ta per­in­teinen media ammen­taa sisältöä kun­non kansalais­ten kauhis­teltavak­si. Pop­ulis­tipoli­itikot puolestaan kanavoivat tämän syn­nyt­tämiä pelkotilo­ja omaan toim­intaansa. Moraali­pani­ikin hyö­dyn­tämi­nen on totut­tu asso­sioimaan poli­it­tiseen oikeis­toon, mut­ta onnis­tuu näköjään viher­vasem­mis­toltakin. On kohtu­ullisen masen­tavaa kuun­nel­la Suomen eduskun­nan puhu­jan­pön­töstä sel­l­aista denat­si­fikaa­tiore­tori­ikkaa joka sopisi parem­min duumaan. Nat­siko­rtin heilut­telu ei kuu­lu sivistyneeseen poli­it­tiseen diskurssi­in, kos­ka se luo todel­lisu­ut­ta eikä pelkästään kuvaa sitä.

  Sopi­vaisu­u­den rajan siir­tymis­es­tä kan­nat­taa olla huolis­saan, mut­ta siinä merk­i­tyk­sessä kuin Suomes­sa 1960-luvun lop­ul­ta vuo­teen 1982. Poh­jakos­ke­tus tapah­tui 1973, jol­loin luot­ta­mus sel­l­aisi­in insti­tuu­tioi­hin kuin perus­tus­la­ki, ja vapaat vaalit oli rapau­tunut niin pitkälle, että jopa lib­er­aalien kahdek­sas­ta (?) kansane­dus­ta­jas­ta vain kak­si äänesti Kekkosen uudelleen­valin­nan mah­dol­lis­tavaa poikkeuslakia vas­taan. Sil­loin, kuten nytkin, joukko ihmisiä olet­taa syys­tä tai tois­es­ta tietävän­sä mikä on sopi­vaa ja “vält­tämätön­tä”, ja ohit­taa vaali-insti­tuu­tion kaut­ta saavutettavan/saavutetun man­daatin. His­to­ri­an ei ole mikään pakko tois­taa itseään, mut­ta niin taas näyt­tää käyvän. Ja jälkikä­teen hävettää.

  Euroopan 1900-luvun his­to­ri­an perus­teel­la vaikut­taisi siltä, että juurikin sil­loin kun demokraat­tiset insti­tuu­tiot vaikut­ta­vat vähän nuhjuisil­ta, aikansa eläneiltä, tehot­tomil­ta ja epäki­in­nos­tavil­ta, ja kun kiusaus on suuri kään­tyä kadun (nykyään somen) puoleen demokra­t­ian mutkien suoris­tamisek­si, tulisi päin­vas­toin kiin­nit­tyä koroste­tun pedan­tisti demokraat­tis­ten ja perus­tus­lail­lis­ten insti­tuu­tioiden per­in­teiseen modus operandi­in. Siihen ei kuu­lu moraali­pani­ikin liet­son­ta, nat­siko­rtin heilut­telu eikä hal­pahin­tainen oppor­tunisti­nen retori­ik­ka rökäle­tap­pi­ol­la hävit­ty­jen vaalien jälkeen. 

  Edus­tuk­selli­nen demokra­tia on itseäänko­r­jaa­va jär­jestelmä, eli jos kaiken­maail­man tur­tiais­ten tai halmei­den toim­inta ei miel­lytä, asia kor­jaan­tuu kyl­lä, ennem­min tai myöhem­min. Räksyt­tämisen sijaan rak­en­tavam­paa on keskit­tyä omaan agendaan.

 7. twitter:n omis­taa joku puoli hul­lu elon musk. hän­hän on käytän­nössä usa:n oikeis­toa tuke­va nyt, mut­ta pahempi on että tukee ääri­ainek­sia ja päästää kaik­ki kahe­lit twitter:iin sisään. twitter:ssä on paljon bot­te­ja jot­ka ei keskustele asial­lisil­la moti­iveil­la, eli jostain trol­li tehtaas­ta, ei ehkä enää venäjältä. mut­ta se ei tarkoi­ta että moti­iv­it olisi asial­lisia jonkun keskustelun puolesta.

  suosit­te­len vält­tämään twitter:iä. voisi sanoa samaa myös meta:an, jol­la ollut jo mätiä moti­ive­ja jo jonkun aikaa.

  tämä hal­li­tus ker­too enem­män kokoomuk­ses­ta kuin perus­suo­ma­lai­sista. perus­suo­ma­laiset jotenkin tiedet­ti­in, mut­ta kokoomuk­sen todel­liset moti­iv­it on alka­nut tul­la esi­in. jos kokoomus olisi ns. yksin päät­tämässä, olisin kauhuis­sani. karkeasti, jos brut­to tulot yli 3000 euroa/kk niin hyvä, mut­ta jos alle niin viilataan lin­si­in … täysillä.

  perus­suo­ma­laisil­la oli mah­dol­lisu­us pistää cor­po­raa­to-kokoomus ruo­tu­un, mut­tei kyen­nyt. per­im­miltään se on kokoomuk­sen oma ongelma.

  var­maa on että kokoomus­ta ei tule jatkos­sa ole­maan äänestys­lipuis­sa, ikävä sivu­vaiku­tus on että voiko siel­lä olla demari, tuskin kuitenkaan. mut­ta tämä teko­hen­git­tää demare­i­ta taval­la jos­ta en oikein tykkää.

  1. Perus­suo­ma­lais­ten kesku­udessa on paljon yrit­täjiä jot­ka kyl­lä hyö­tyvät Orpon hal­li­tuk­sen ohjel­mas­ta. Tosin Perus­suo­ma­lais­ten duu­nar­isi­ipi ei saanut taaskaan omia esi­tyk­siä läpi kun he eivät olleet mukana Säätytalolle.

 8. Per­su­ista tuli puh­das ääri­oikeistop­uolue viimeistään kesäl­lä 2017, jol­loin hal­la-aho­laiset suorit­ti­vat puoluekok­ouk­ses­sa puhdis­tuk­sen­sa. Puolueen ain­oak­si ohjel­mak­si vahvis­tui säälimätön rasis­mi, jota he kut­su­vat maa­han­muut­tokri­ti­ikik­si. Siihen liit­tyy kaikkien tasa-arvopy­rkimys­ten ja ympäristön­suo­jelun vas­tus­t­a­mi­nen. Maail­manku­va on tämä: Pel­tokan­gas mesoo ben­sa­pumpul­la main­ok­ses­sa, joka liit­tyy alue­vaalei­hin. Päät­tymätön älämölö, jon­ka keskiössä on lapseno­mainen aikuinen mies.
  Mitä pitäisi ajatel­la kun kat­soo tuo­ta “johto­totroikkaa” Suo­mi Are­naal­la? Luukkainen kieltäy­tyy vas­taa­mas­ta toimit­ta­jan kysymyk­si­in, Pel­tokan­gas tui­jot­taa vihaise­na ja Tynkky­nen on Tynkkynen.
  Hal­la-aho pää­tyi puhemiehek­si, kos­ka min­is­ter­inä olisi joutunut töi­hin. Vas­taa­maan lain­säädän­nöstä ja mon­imutkaises­ta val­tion tuk­i­jär­jestelmästä oma­l­la hallinnon­alal­la. Kuun­tele­maan kar­valakkilähetys­töjä. Nyt hän voi olla oma ylim­ieli­nen ja arro­gant­ti itsen­sä, korkeim­mas­sa oikeudessa tuomit­tu sananava­pau­den ritari. Hänen nykyi­nen ase­mansa on häpeäk­si meille kaikille.
  Jos kokoomus aikoo tämän puolueen kanssa neljä vuot­ta har­ras­taa omaa aus­ter­i­ty ‑poli­ti­ikkaansa, näemme sivistyk­sel­liset ja sosi­aaliset rau­niot siel­lä mis­sä joskus oli Suomi.
  Tämän koali­tion vas­tus­t­a­mi­nen on kansalaisvelvol­lisu­us ellei jaa ihmiskäsi­tys­tä, joka on tuol­laisen kyynisen poli­ti­ikan taustalla.
  Toden­näköistä kuitenkin on, että ruskea siir­tymä lop­puu ennen vuot­ta 2027.

  1. Kiitos Anssi juurikin näin. Tätä on kri­it­ti­nen keskustelu, jos­sa perustel­laan kan­to­ja. Eikä vain viha puhet­ta ja tois­t­en dis­saamista. Asioista saa ja pitää olla erimieltä.

  2. Kat­soin Mollen ohjaa­man Aapelin tek­stei­hin perus­tu­van tv eloku­van siu­nattu hul­lu­us, ties kuin­ka mon­en ker­ran vuosien saatossa. Rum­mukaisen vel­jek­set pohti­vat: Oletko näh­nyt oikein viisas­ta miestä. Toinen ei pidä pap­pia kovin viisaana miehenä, kos­ka lukee kir­jas­ta ja esit­tää ne omi­naan. Samaa voi sanoa Hal­la-ahos­ta, lukee kaiken ääri­oikeis­to ajat­telus­ta ja esit­tää omi­naan. Siinä onkin se siu­nattu hul­lu­us, jos­ta Aapeli jo aikoinaan pakinoi.

 9. Men­nyt medi­ak­ent­tä ja ihmis­ten kom­men­toin­ti sairaak­si, kun nyt nähdään nat­se­ja jo pesukarhuis­sakin. Siis aikuiset ihmiset oma­l­la nimel­lä ja naa­mal­la ihan vakavis­saan alkaa sepus­ta­maan täl­läisiä tari­noi­ta. Hesari julkaisee jut­tua mihin kerät­ty vaik­ka ja mitä ja lopus­sa vaan pikku dis­claimer, että “emme voi vahvis­taa väit­tei­den toden­peräisyyt­tä”. Tämä on täysin selvä osoi­tus siitä, että nyt on selvästi vaka­vat todis­teet, että joku on paatunut natsi.

  Mis­sä vai­heessa ihmisiltä lop­pui oma ajat­telu kokon­aan? Jun­ni­la voi hyvinkin olla mil­la­nen vaan nat­sisymp­paa­ja ja rasisti, tätä emme tiedä, mut­ta nyt on kyl­lä todis­teet niin hute­ria ja ajo­jahti sel­l­aista, että meni lap­si jo pesuve­den mukana.

  Mil­loin mei­dän keskustelukult­tuurimme romut­tui näin totaalisesti?

  Me kaik­ki ihmiset olemme ihan tutk­i­tusti rasis­te­ja, se on meil­lä geeneis­sä ja se on tuhan­sia vuosia liit­tynyt selviy­tymiseen. Miten kovasti me akti­ivis­es­ti toim­imme noi­ta alkukan­taisia vais­to­ja vas­taan taas riip­puu sit­ten jokaises­ta yksilöstä itses­tään. Onko siis Perus­suo­ma­laiset rasis­te­ja, on, kaik­ki suo­ma­laiset on. Se on täysin normaalia.

  Mitä taas tulee ääri­oikeis­to­laisu­u­teen, niin kyseessä on täysin nau­ret­ta­va ter­mi jo muutenkin. Kyseessä on leimakirves mikä ei ole mis­sään vai­heessa perus­tunut mihinkään tutkit­tuun tietoon. Perus­suo­ma­laiset on tähän men­nessä olleet joka vaa­likoneessa kokoomuk­sen vasem­mal­la puolel­la, selvästi, vas­tauk­sis­saan. Ei kauhean oikeis­to­laista. Kon­ser­vati­ivisimpia ne kyl­lä on. Miten tämä tekee heistä ääri­oikeis­to­laisia? Ai niin kun joku aikanaan kek­si, että Sak­sas­sa oli ne jotkut ja ne oli sit­ten ääri­oikeal­la, vaik­ka ne toteut­ti vasem­mis­to­laista talous­poli­ti­ikkaa, mut­ta se olisi leiman­nut, niin piti kek­siä siirtää ne johonkin muuhun lokeroon. Hei ääri­oikealle, laite­taan ne sinne. Mitä ne nyt sosial­isoi fir­mat val­ti­olle ja har­rasti sanelumarkki­noi­ta, mitkä on mah­dol­lisim­man kaukana lib­er­aal­ista oikeis­to­lais­es­ta talouspolitiikasta.

  Mut­ta ei näitä pela­ta fak­toil­la, vaan mielikuvil­la. Onko Perus­suo­ma­lai­sis­sa rasis­mista tuomit­tu­ja, on, aja­vatko he rasis­tista poli­ti­ikkaa, eivät tietääk­seni, ainakaan hal­li­tu­so­hjel­mas­sa ei ollut mitään sellaista.Siellä oli sel­l­aista mitä demar­it on toteut­ta­neet Tan­skas­sa ja Ruot­sis­sa. Olen yrit­tänyt ihan tosis­sani nyt löytää sen ääri­oikeis­ton, mut­ta en vain löy­dä. Silti kuulem­ma koh­ta tapah­tuu jotain aivan karmeaa. Mitä?

  Tuomi­taan toki kaik­ki ääri­a­jat­telu kun sel­l­aista todis­te­tusti löy­de­tään, mut­ta nyt ollaan aika kaukana mis­tään sel­l­ai­sista asioista mil­laisia pirun kuvia maalataan seinälle. Sen sijaan se on tul­lut selväk­si, että aikuiset ihmiset eivät pysty enää älykkääseen ja fak­toi­hin perus­tu­vaan debaat­ti­in, vaan pelkkään omista poteroista huutelu­un, ei väliä mitä tehnyt ja tapah­tunut, vaan kuka tehnyt. Se ei ole älykästä ja tiedet­tyyn tietoon poh­jau­tu­vaa debaat­tia se.

  1. Kysyn onko Nim­imerk­ki Ääri­oikeis­toa kaikkial­la kuitenkin sitä mieltä että nat­sisym­bol­it (etenkin hakaristi, viit­tauk­set Hit­leri­in ja sak­sankieliset ter­mit jot­ka viit­taa­vat keski­tysleir­i­hin jne) ovatko piilovi­estää ja selkeä todiste siitä että tässä Vil­helm Jun­ni­lan tapauk­ses­sa hän vieti­titte somes­sa nat­si sym­bol­eil­la? Ei kai tässä ole epäselvyyttä?

   Nim­imerk­ki Ääri­oikeis­toa kaikkial­la on siinä oike­as­sa ettei perus­suo­ma­lais­ten puolueo­hjel­ma eikä Orpon hal­li­tuk­sen ohjel­ma ole mil­lään taval­la rasistinen. 

   Olen itse sitä mieltä että jos sit­ten kra­vatis­sa ole­vat eläin sym­bol­it tulk­i­taan nat­sisym­bol­eina vaik­ka ne eivät ole todel­lisu­udessa nat­si sym­bol­ei­ta on jo aika kaukaa haet­tua kun his­to­ri­al­lista suo­raa yhteyt­tä nat­sei­hin ei ole his­to­ri­antutkimuk­ses­sa todistettu 

   Ääri­oikeis­to on vain neu­traali yleis­nim­i­tys kos­ka ter­mit nat­si tai fasisti ovat hyvin ide­al­o­gis­es­ti latau­tunei­ta ja ne ovat myös keskenään liikkeitä.

 10. Suomes­sa on takavu­osi­na ollut paljonkin ääri­oikeis­to­laista liike­hd­in­tää, 30 luvul­la. Kun sitä touhua kat­se­lee jäl­keen­päin niin nyt ei olla lähel­läkään tuo­ta liikehdintää.
  Min­ul­la on kak­si lähisuku­laista ollut suo­jeluskun­tapääl­likköinä 30-luvul­la. Kumpikaan ei mobil­isoin­ut porukkaa kap­inaan 1932, vaik­ka heitä paikalli­nen johto­por­ras maanit­teli. Min­ul­la ei ole kir­javi­isaut­ta ääri­oikeis­ton nousus­ta, mut­ta suo­ma­lais­es­ta perus­lu­on­teesta olen jotain päätellyt.
  Jonkun poli­it­tisen suun­tauk­sen maanalle painami­nen ei ole hyvää poli­ti­ikkaa, oli se sit­ten ääri­oikeis­to tai ‑vasem­mis­to. Jun­ni­lan tapauk­ses­sa asia on erit­täin ongel­malli­nen hänen saa­mansa suuren äänisaali­in takia.

  1. Olen Pent­ti Häkkäsen kanssa samaa mieltä että Suomen yhteiskun­ta­jär­jestelmän muut­ta­mi­nen ei ole 4 vuo­den jut­tu. Perus­suo­ma­laiset tai mikään muukaan puolue ei voi sitä yksin tehdä. Siihen tarvi­taan muiden puoluei­den myös oppo­si­tion kak­skol­ma­sosan enem­mistön tuki. Jun­ni­lan kohdal­la peruste­lut ei ollut hänen suuri ään­imäärä vaan min­is­terin ase­ma on toisen­lainen kuin esimerkik­si rivikansane­dus­ta­jan. Min­is­terin vala on tuo­marin vala jon­ka jäl­keen min­is­teri on velvolli­nen nou­dat­ta­maan Suomen perus­tus­lakia ja toim­i­maan työssään moraalin ja oikeu­den­mukaisu­u­den ja puoluet­to­muu­den nimissä

 11. Mie­lenki­in­toinen ske­naario tuo miljoonien pak­enevien nais­ten ja las­ten tapaus.

  Tässä pitää muis­taa muu­ta­ma asia: Ensin­näkin, Suo­mi ei pysty kan­ta­maan miljoonien ihmis­ten taakkaa. Ei, vaik­ka tuli­jat leiritet­täisi­in. Täten heitä ei tule päästää maa­han oli tilanne mikä tahansa. Toisek­seen, miljoonien ihmis­ten ryn­täys rajan yli on hyökkäys oli niil­lä asei­ta tai ei ja oli­vat naisia ja lap­sia tai ei. Täl­löin hei­hin pitää kohdis­taa ne toimet, joi­ta hyökkääjää kohtaan tehdään eli tuho­ta. Kol­man­nek­seen, mitenkään merkit­tävä osu­us näistä ei ole vas­tus­tanut ukrainalais­ten kansan­murhaa, joten val­taos­alle täysikäi­sistä ei kuu­lu minkään­laista suo­japaikkaa mis­sään päin maailmaa.

  Joka tapauk­ses­sa päästään siis siihen, että rajan yli väk­isin yrit­tävät miljoonat ihmiset on pidet­tävä pois­sa vaik­ka ampumal­la hei­dät. Minkään­laista moraal­ista ongel­maakaan ei tule, ker­ta kyseiset ihmiset eivät itse osaa pitää omaa armei­jaansa pois­sa tuhoa­mas­ta toista maata.

  1. Onko nim­imerk­ki R. V. ihan tosis­saan sitä mieltä että viat­to­mia sivi­ile­jä pitäisi ampua rajalle? Se olisi YK:n ja kan­sain­välisen oikeu­den mukaan joukko­murha. Tämän jäl­keen jos näin kävisi moni Venäjän kanssa läheisessä suhteis­sa ole­va kehit­tyvä maa etenkin Intia ja Kiina saisi­vat hyvän tekosyyn korostaa että län­si­maid­en kaksi­nais­moral­is­mil­la suh­teessa ihmisoikeuk­si­in. Juuri tämän takia moni kehit­tyvä maa pitää Ukrainan sotaa Euroopan omana ongel­mana. Nyt Euroopan maat joutu­vat tilanteeseen jos­sa ne vetoa­vat mui­hin mai­hin Euroopan ulkop­uolelta että ne tuomit­sisi Venäjän. Näin ei ole tapahtunut. .

   Pitääkö Nim­imerk­ki R. V län­si­maid­en moral­is­mia ja ihmisoikeuk­sien puo­lus­tamista ihan rehellisenä vil­pit­tömänä hyveenä? Euroopan ulkop­uolis­ten maid­en reak­tiot Ukrainan sodalle johtuu siitä että Euroopan maat eivät ole kiin­nos­tunei­ta tuke­maan esimerkik­si Afrikan ja lähi-idän vakaut­ta ja otta­maan sieltä pakolaisia. 

   Ukrainas­ta on tul­lut UNHCR:n mukaan 8,2 miljoon­aa pako­laista. Se on suurin pako­laiskri­isi sit­ten ensim­mäisen maailmansodan .

  2. R. V.: “Toisek­seen, miljoonien ihmis­ten ryn­täys rajan yli on hyökkäys oli niil­lä asei­ta tai ei ja oli­vat naisia ja lap­sia tai ei. Täl­löin hei­hin pitää kohdis­taa ne toimet, joi­ta hyökkääjää kohtaan tehdään eli tuhota.”

   Ei suinkaan. Ei mis­sään nimessä ole oikein ryhtyä tuol­laiseen mas­samurhaan, jos nuo ihmiset syyl­listyvät vain lait­tomaan rajanyl­i­tyk­seen tai sen yrit­tämiseen. Se olisi täysin kohtu­u­ton reak­tio; vähän kuin jos poli­isi ampuisi vaik­ka varas­ta selkään.

   1. Kuvitelkaa nyt vaik­ka, että miljoonat ihmiset pak­enevat maan­järistys­tä tai pyör­re­myrskyä tai tsunamia. Ampuako todel­la pitäisi. Riik­ka Purra sanoi, että perus­suo­ma­laiset ovat eri­lainen puolue ja tässä asi­as­sa oli oikeassa.

   2. Sare­so­jalle kom­ment­ti­na tuo­hon Unkarin vaal­i­ta­paan niin juuri tuon tuon seka­jär­jestelmän takia Fidez saa Unkarin par­la­ment­ti­in enem­mistön kos­ka tietyis­sä vaalipi­ireis­sä oppo­si­tio on vah­va ja ja Fidez on heikko joten täl­läi­nen seka­jär­jestelmä palvelee valtapuoluetta.

  3. Jos Venäjä hyökkäsi Suomeen niin nim­imerk­ki R.V . siis hyväksyi sen että Ruot­si sul­kee rajansa suo­ma­laisil­ta pakolaisilta?

  4. Onko nim­imerk­ki R.V sitä mieltä että joitain pako­laisia voi ampua rajalle ihan sen takia kos­ka ne eivät ole ukrainalaisia pakolaisia. ?

  5. Suo­mi on pieni maa, jol­loin suu­val­las­ta tule­vat miljoonat pako­laiset ovat ongel­ma. Suur­val­loille tuol­lainenkaan ei ole ongel­ma: Ne voivat miehit­tää rajansa lähialueen ja pitää pako­laiset miehitetyl­lä alueel­la. Suomikin voisi noin toimia, mut­ta use­an suur­val­lan hyväksyn­tä ja tur­vataku­ut siihen tarvittaisiin.

   1. Juuri tuos­ta syys­tä en ymmär­rä per­su­jen kan­taa, että jos Venäjältä tulee Suomeen miljoo­nia pakoalaisia, mitää takan­jakoa ei muidenb EU-maid­en kanssa sal­li­ta, vaan ne on asutet­ta­va Suomeen, kos­ka Dublin­in sopimus.

 12. Meinasin kir­joit­taa pitkän kir­joituk­sen sosi­aalisen paineen aiheut­ta­mas­ta mielip­itei­den tukah­dut­tamis­es­ta, inter­netin ammat­ti­mai­sista mie­len­sä­pa­hoit­ta­jista ja julk­i­sista ris­ti­in naulit­si­joista sekä niistä jot­ka kansan­tarun mukaises­ti ihmettelevät, että eivätkö kaik­ki syö kakkua mut­ta ehkä kir­joi­tankin vain inter­netistä löytämäni kom­mentin muu­ta­man vuo­den takaa jota tässä lainaan.

  “Ihmisil­lä on eri­laisia mielip­iteitä. Olen ehkä van­ha ja kyyni­nen, mut­ta en jak­sa enää ihan joka päivä pöyristyä siitä että kaik­ki eivät ajat­telekaan samal­la taval­la kuin minä.” — Sosi­aa­li­nen media 101

  Tuos­sa lain­auk­ses­sa on mielestäni jotain syväl­listä ja se resonoi aja­tusteni kanssa.

 13. Hirvit­ti vähän kun huo­masin että puhemies, oikeusmin­is­teri ja sisämin­is­teri on sen mus­tim­man puolueen käsis­sä nyt mut­ta vielä se että Mar­tin Scheinin huo­masi lisäk­si että hallinto­valiokun­nan pj, laki­valiokun­nan pj ja perus­tus­laki­valiokun­nan vpj ovat saman mus­tim­man ääripuolueen val­loit­ta­mat. Patasuora.
  Oikeusval­tion, peru­soikeuk­sien ja ihmisoikeuk­sien lähi­t­ule­vaisu­u­den avainpaikat.

 14. En mielel­lään usko salali­it­toi­hin mut­ta tässä olisi ter­veel­listä vähän varuil­ta uskoakin vaik­ka harhariskil­lä. Solmio-Jun­ni­la kohu opet­ti. (Salavi­estin­tä jos­ta emme tienneet).

 15. “Kun tuhat on ammut­tu, muut eivät enää pyri.
  Ei täl­laista kukaan esit­tänyt ennen.”

  Aihe ei ole ihan uusi:

  “Vuo­den 1994 vaaleis­sa ehdol­la ollut Mart­ti Ahti­saari hyväksyi jopa asei­den käytön mah­dol­lisen pako­laisvyöryn estämisek­si. Pres­i­dent­ti Ahti­saaren toimis­to ilmoit­ti, että Ahti­saari ei halua kom­men­toi­da City-lehdelle vuon­na 1994 anta­maansa haastattelua.”

  https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/04/27/suomi-paniikissa-neuvostoliiton-hajotessa

  1. Nim­imerk­ki Åbo­rig­i­naali on aiem­mikin nos­tanut esille tuon Ahti­saaren kom­mentin RadioC­i­tyn haas­tat­telus­sa joka on 34 vuot­ta van­ha lause.Kuitenkin Nim­imerk­ki Åbo­rig­i­naali ei ker­ro mitä Ahti­saari konkreet­tis­es­ti tarkoit­ti pako­lais­ten ampumisel­la rajalle joka sekin tulkit­ti­in virheel­lisek­si. Se mitä Ahti­saari tarkoit­ti oli se että hän hyväksyy voimankäytön pako­laisia tietyis­sä olo­suhteis­sa tarvit­taes­sa mut­ta ei ampumista

   1. En ole aikaisem­min tästä kir­joit­tanut. Mut­ta City-lehden kysymys ehdokkaille oli:

    14 KYSYMYSTÄ EHDOKKAILLA
    12. Olete­taan, että Venäjältä olisi tulos­sa maa­hamme yhtäaikainen
    sato­jen tuhan­sien ihmis­ten pako­laisvyöry. Jos muut keinot eivät tehoaisi,
    hyväksy­isit­tekö asei­den käytön pako­lais­ten maa­han­tu­lon estämiseksi?
    MARTTI AHTISAARI “Peri­aat­teessa kyllä.”
    RAIMO ILASKIVI “En.”
    PAAVO VÄYYNEN“En.”

  2. Nim­imerk­ki Åbo­rig­i­naalille totean että joku muu oli aiem­min Soin­in­vaaran blo­gis­sa tuonut esille tuon Ahti­saaren kom­mentin pako­lais­ten ampumis­es­ta. Ahti­saari kor­jasi sanomisia myöhem­min MTV:n suures­sa vaa­likeskustelus­sa jouluku­us­sa. Hän sanoi että hän­tä oli City-lehden toimes­ta väärin siteer­at­tu ja hän tarkoitt hyväksyvän­sä voimankäytön pako­laisia vas­taan tarvit­taes­sa, mut­ta ei tarkoit­tanut että niitä olisi pitänyt ampua. Ahti­saari oli itse YK virkamiehenä määränyt Etelä-Afrikan asevoimia kuk­ista­maan SWAPO:n kap­inan Namib­i­as­sa vuon­na 1989 ennen varsi­naista itsenäisyysäänestys­tä. YK man­daatil­la tämä on mah­dol­lista. Voimankäyt­tö on aina rajoitet­tua ja harkintaa.

  3. Väestön­vai­h­to salali­it­to­teo­ria siis s väit­tää glob­al­istieli­it­ti tietois­es­ti pyrkii edis­tämään maa­han­muut­toa Euroopan ulkop­uolelta jot­ta valkoiset euroop­palaiset joutu­vat vähem­mistön ase­maa pitkäl­lä aikavälil­lä. Marinin hal­li­tuk­sen maa­han­muut­tolin­ja oli human­i­taarisel­la puolel­la lievempi(kiintiöpakolaisten osu­us 1000 per vuosi) kuin Orpon hal­li­tuk­sen (500 per vuosi) mut­ta ei työperäisel­l­lä puolella.

 16. Minä en usko että tämä hal­li­tus pysy­isi kasas­sa koko hal­li­tuskaut­ta. Ratkaisu lähteä hal­li­tuk­seen oli Rkp:lle hyvin kipeä ja tämä ei tule ole­maan viimeinen kohu mihin tämä hal­li­tus joutuu. Perus­suo­ma­laiset on suh­teel­lisen uusi ja koke­ma­ton puolue.

  Toisaal­ta, aikoinaan Suo­mi ylin­tä val­tio­jo­htoa myöten vel­jeili ihan oikei­den nat­sien kanssa ja silti Man­ner­heimia pide­tään edelleen sanka­ri­na. Kyl­lä sil­loinkin tiedet­ti­in var­masti mitä Sak­sas­sa ja sen miehit­tämil­lä alueil­la tapah­tuu. Tästä ei ole tehty kun­nol­lista tilintekoa.

  1. Näin his­to­ri­as­ta kiin­nos­tuneena voin sanoa että Suomen ja Sak­san asevel­jey­destä on tehty usei­ta his­to­ri­al­lisia tutkimuk­sia. Suomen sil­loisen val­tion­jo­hdon suhde nat­sei­hin oli ongel­malli­nen alus­ta alka­en. Marsalk­ka Man­ner­heimil­la ja tasaval­lan pres­i­dent­ti Ris­to Rydil­lä ei ollut mitään sym­pa­tioi­ta nat­sei­hin. Man­ner­heim oli palve­lut Keis­ar­il­lises­sa Venäjän armei­jas­sa ja Ris­to Ryti oli anglofi­ili ja opiskel­lut Englan­nis­sa. Vaikea uskoa että Suomen sodan aikainen poli­it­ti­nen johto olisi tien­nyt holokaustista mitään. Lähim­mät paikat mis­sä joukko­murhat­ti­in juu­ta­laisia oli Bal­tia etenkin Latvia.

   1. Kun suh­teet Sak­saan solmit­ti­in 1940–41, tiedet­ti­in Suomen joh­dos­sa taa­tusti, että juu­ta­laisia vain­ot­ti­in. Vain­o­jen pahu­ut­ta ei ehkä ymmär­ret­ty eikä pidet­ty kovin poikkeuk­sel­lise­na, kun Neu­vos­toli­itostakin tiedet­ti­in Stal­in­in aloit­ta­mat vain­ot 30-luvul­ta. Samat­en meil­lä omas­sa maas­sa oli nähty vain 20 vuot­ta aiem­min ver­i­nen sisäl­lis­so­ta ja sen jälkeiset teloituk­set. Väki­val­ta ja kovat ran­gais­tuk­set oli­vat läs­nä aivan eri lail­la kuin nykyisessä Suomes­sa. Syksyl­lä 1941 sodan jo alet­tua saati­in sit­ten jo tiet­ona mm. Viros­ta, että juu­ta­laiset miehet oli tapet­tu ja naiset sekä lapset oli­vat keski­tysleireil­lä. Samoi­hin aikoi­hin var­maan alkoi tul­la tietoa myös Sak­san itärin­ta­mal­la tehtävistä mas­samurhista. Tiedet­ti­in, mut­ta olti­in niin kiin­ni Sak­sas­sa, että ei halut­tu tietää.

 17. Per­sut eivät näe Jun­ni­lan retori­ikas­sa mitään moitit­tavaa. Puolue­si­h­teeri Luukkainen kuvasi nous­sut­ta kohua turhan­päiväisek­si . Hän vaati oppo­si­tio­ta käymään asial­lista keskustelua eikä puut­tumaan epäoleellisuuksiin. 

  Onko­han Luukkaisen mielestä per­sut toteut­ta­neet aikanaan asial­lista oppo­si­tiopoli­ti­ikkaa ? Eivät todel­lakaan ole. Huomionar­voinen kysymys on , että mil­lainen suhde per­suil­la on äärikeis­to­laisi­in Suomes­sa. En ole huo­man­nut hei­dän tuomit­se­van sen toim­intaa. Saat­tanut kyl­lä men­nä itseltäni ohit­sekin, jos kyseinen irtiot­to on tapahtunut.

  1. Osal­la Perus­suo­ma­laisil­la oli yhteyk­siä ääri­oikeis­toon , muun muas­sa muas­sa Suomen Sisun, jo Timo Soinin puheen­jo­hta­ja kaudel­la. Soinia muis­tutet­ti­in tästä usei­ta ker­to­ja medi­as­sa mut­ta hän kuit­tauk­set oli vähät­tele­viä. Ollessaan
   kansane­dus­ta­ja Soi­ni tor­jui joka ker­ta sen väit­teen että per­su­is­sa olisi hal­la-aho­laisia vaan korosti että on ole­mas­sa vain perus­suo­ma­laisia. Myöhem­min muis­telmis­saan Soi­ni omisti hal­la-aho­laisille eril­lisen luvun jon­ka hän on nimen­nyt halal-aholaiset

  2. “mil­lainen suhde per­suil­la on äärikeis­to­laisi­in Suomessa”
   No esimerkik­si rasis­mi­in per­suil­la on sel­l­ainen suhde, että kun poli­isi twi­it­taa rasis­mia vas­taan, per­su Vil­helm Jun­ni­la ilmestyy nimit­telemään kir­joit­ta­jaa (poli­isi­jo­hta­ja San­na Heik­in­heimoa) liiman­hais­teli­jak­si: https://twitter.com/AnnaAfursin1/status/1673556563607339009
   Mikä tahansa kri­ti­ik­ki mitä tahansa ääri­oikeis­to­laista ide­olo­giaa kohtaan houkut­telee paikalle uli­se­via per­su­ja puo­lus­ta­maan aateveljiään.

   1. Purra ker­toi min­is­terinim­i­tys­ten yht­enä perusteluina ole­van puolueen etu. Eikös min­is­ter­it ajakaan koko Suomen vaan per­su­jen per­su­jen etua ? Tarkoit­tiko Purra myös sitä, että anta­mal­la min­is­teri­paikan puolueen ääri­oikeis­tolle , se olisi puolueen yht­enäisyy­delle edulli­nen peliliike ?

    Miten ääriryh­mä nyt reagoi, kun Jun­ni­la jou­tui eroa­maan ? Antoiko Purra perik­si liian hel­posti ? Miten ääriryh­mää nyt hyvitel­lään ? Mon­et ovat ennus­ta­neet puolueen jakau­tu­mista ja hal­li­tus­taipaleen katkeamista. 

    Kuor­maa lisäsi myös Teu­vo Hakkarainen (ps), joka öyhöt­ti ala-arvois­es­ti RKP:sta:“Tämä nat­seista hourim­i­nen on tietysti viherkom­mu­nistien ja RKP:n yhteinen mieli­sairaus, Hakkarainen kir­joit­taa.” Eipä näytä ruusu­iselta hal­li­tuk­sen taival.

    Mon­et ovat syyl­listäneet keskus­taa, kun se ei läht­enyt per­su­jen kanssa hal­li­tuk­seen. Keskus­taa olisi odot­tanut RKP:n kohtalo. 

    Ihmette­len myös tätä:“Lepomäki on eduskun­nas­sa ihan avoimesti ajanut Schutzstaffel perin­ney­hdis­tyk­sen asiaa.”

    Keskus­ta edus­taa nimen­sä mukaises­ti keski­ti­etä ja ajaa humaa­nia poli­ti­ikkaa. Kokoomuk­sen kova , köy­hiä kyykyt­tävä markki­nahurmok­sel­lisu­us on vierasta.

 18. https://www.suomenuutiset.fi/junnila-tuleeko-ilmastoabortti/

  Enpä nyt näe tuo­ta mitenkään ääri pahana asi­as­ta olisi tei­dänkin jo aiko­ja sit­ten puhua enem­män mut­ta kun on joku kum­ma ongel­ma siinä mis­tä pystyi vielä puhu­maan viime­vu­osi­tuhan­nel­la ja hie­man sen jäl­keen, nythän on: “Tiedän, että Afrikan väestöräjähdyk­ses­tä kir­joit­ta­mi­nen on pahek­sut­tavaa, mut­ta se ei tieto tyyn­nytä ahdis­tus­tani… .… Afrikan mai­ta on autet­ta­va väestöon­gel­man kanssa, mut­ta aut­taa ei voi, jos ei halua tul­la aute­tuk­si _eikä tun­nista koko ongelmaa_” Osmo 2020

  1. PS:n nat­sikel­lokkaan olisi pitänyt “kus­tan­nuste­hokkaasti” ehdot­taa ilmas­toabort­te­ja ennenkaikkea Suomeen eli keskit­tyä koti­maa­hansa, kos­ka yhden suo­ma­laisen abort­ti vas­taa 50 etiopi­alaista abort­tia jos CO2-päästö­jen esto on mielessä. Rikkaat asukkaat ja maat työn­tää eniten päästöjä ilmaan.

  2. Se oli Päivi Räsä­nen ja Sari Essa­jah jot­ka tuon ilmas­toabortin nos­ti­vat esille. Olen hei­dän kanssa samaa mieltä että pakkoabor­tit (samoin pakkos­ter­il­isoin­nit) ovat ihmisoikeusrikos.

 19. Suo­mi oikeis­to­lais­tuu. Vuorotellen kansal­lis­mieliset ja kult­tuuri­vasem­mis­to­laiset liit­toutuu kokoomuk­sen kanssa ja kokoomus saa aina talous­tavoit­teen­sa läpi.

 20. Itse pidän huolestut­tavim­pana sitä, että poli­isi, raja, migri, tul­li ja mah­dol­lis­es­ti myös pv on per­su­un­tunut todel­la vah­vasti. Viimeis­es­tä itsel­läni on vähäisin käsi­tys, sil­lä kos­ke­tus­pin­ta puo­lus­tusvoimi­in on kohdal­lani aika vähäinen.

  Jos pysytään näis­sä poli­itikois­sa, niin het­ki sit­ten Lep­omäen pitämä Sak­sankieli­nen puhe sai huomio­ta ja ihastelua. Ihmettelin, että tässä yhtey­dessä ei nous­sut esi­in se, että Sak­sas­sa asunut ja kas­vanut Lep­omä­ki on eduskun­nas­sa ihan avoimesti ajanut Schutzstaffel perin­ney­hdis­tyk­sen asiaa.

  1. Tuo Eli­na Val­toses­ta ole­va uuti­nen joka liit­tyi tuo­hon Schutzstaffel perin­ney­hdis­tyk­sen rahoituk­sen ei pidä paikkaansa. Val­to­nen on sen itse kumon­nut medioille.

   1. “Tuo Eli­na Val­toses­ta ole­va uuti­nen joka liit­tyi tuo­hon Schutzstaffel perin­ney­hdis­tyk­sen rahoituk­sen ei pidä paikkaansa”

    Täl­lainen virheelli­nen uuti­soin­ti pitäisi saa­da lop­pumaan kokon­aan. Olen pahoil­lani, että menin tätä valeuutista tääl­lä levit­tämään. Oletin tietysti, että val­takun­nan medi­aan läht­enyt tieto olisi pitänyt paikkaansa sitä varmistamatta.

   2. Kun virheelli­nen uuti­soin­ti saadaan lop­pumaan kokon­aan maail­ma olisi jo täy­delli­nen paik­ka asua

  2. Keskiver­to poli­isi on taka­pa­juinen idioot­ti, joten per­sut on ihan luon­te­va val­in­ta. Kokoomus hyvänä kakkosena.

   1. Nim­imerk­ki Fidelille kom­ment­ti­na että väestön kasvu­un niin en tarkoit­tanut koko maa­pal­lon väestöä vaan Suomen väk­ilukua ja siinä korostin maa­han­muut­toa koskaa luon­nolli­nen väestön kasvu on erit­täin alhainen

 21. Minä tarkastin eduskun­nan sivuil­ta Jun­ni­lan tekemisiä kahdelta viime­vuodelta. Fik­sun tun­tu­inen kaveri. Ei ole ollut eduskun­nas­sa vain napinpainajana.
  Jotain tässä Jun­ni­la kohus­sa ei täs­mää. Miten on mah­dol­lista, että se oli ulko­mainen media, joka toi asi­at esille. Olisi hyvä tietää, mikä oli se taho ulko­mail­la. Suomen itsemääräämisoikeud­es­ta, esim min­is­terivalin­noista, täl­lainen toim­inta ei anna mairit­tel­e­vaa kuvaa. Voisi sanoa, että mitä virkaa on eduskun­tavaaleil­la, jos ulko­mainen lehdis­tö päät­tää, ketkä saa­vat edus­taa Suomea. Suomes­ta on per­in­teis­es­ti löy­tynyt puoluei­ta, jot­ka vetävät esi­in tämän kortin ”mitä ne ulko­mail­la ajat­telee tästä”.
  Onko­han nyt pelkona, että eivät tule rak­en­ta­maan tuulimyl­lyjä joka kukkulalle.

  1. Häkkiselle kom­ment­ti­na tuo­hon ulko­maid­en medioiden uutisointiin 

   Eikös nimeno­maan ulko­maan hal­li­tuk­sil­la on oikeus kut­sua kenet se halu­aa vierailuk­si kyseiseen maa­han ja eikös samal­la kyseisen maan lehdis­töl­lä ole vapaa kir­joit­ta­ja­maan mitä se halu­aa jos esimerkik­si suo­ma­lainen min­is­teri on tulos­sa esimerkik­si Sak­saan edis­tämään vientiä?

   Ei tässä ole kyse Suomen itsemääräämisoikeud­es­ta eli puut­tumis­es­ta Suomen sisäpoli­ti­ikkaan päin­vas­toin jos Sak­san hal­li­tus ei kut­su jostain syys­tä suo­ma­laista Min­is­ter­iä Sak­saan edis­tämään esimerkik­si suo­ma­lais­ten yri­tys­ten toim­intaa eikös se ole ihan Sak­san hal­li­tuk­sen päätös?

   1. Tosin lehdis­tö on kaatanut min­is­tere­itä Englan­nis­sa, Sak­sas­sa jopa Ruotsissa.Anglosaksissia mais­sa lehdis­tö kaataa min­is­teitä joka ker­ta kun tulee täl­läi­nen tapaus kuten oli tapaus Jun­ni­la. Suomes­sa ei ole sään­tö että lehdis­tön paine johtaisi min­is­terin tai kun­nan­jo­hta­jan (pormes­tarin) eroon. Toisin on muis­sa Euroopan mais­sa. En usko että Jun­ni­lan kaatamises­sa oli kyse ulko­mail­ta vaikut­ta­mi­nen. Elinkeino­min­is­terin on edis­tää suo­ma­laisia yri­tyk­siä pääsemään ulko­maid­en markki­noille. Sitähän varten on ole­mas­sa elinkeino­min­is­ter­iö. Jos Jun­ni­la olisi esim liiken­ne­m­i­nis­teri hän tuskin olisi siihen tilanteeseen mihin hän jou­tui. Jopa Maria Ohisa­loa vaa­dit­ti­in eroa­maan Elokap­inan takia 2020 etenkin perus­suo­ma­lais­ten puolelta. Ohisa­lo ei eron­nut kos­ka hänen ei itse osal­lis­tunut Elokap­inaan tai tukenut sitä suo­raan. Jun­ni­lan kohdal­la tilanne olisi ollut erit­täin kiusalli­nen jos hän olisi min­is­ter­inä joutunut Sak­san tai Israelis­sa vien­ninedis­tämis­matkalla paikallisen lehdis­tön haas­tateltavak­si. Sak­sas­sa ja Israelis­sa kaik­ki nat­sis­mi­in viit­taa­vat sym­bol­it ja lauseet ovat kiel­let­tyjä. Natssym­bol­eil­lä leikkimi­nen huumori mielessä ei ole Sak­sas­sa ja Israelis­sa hyväksyt­tävää kuten ei ole huumori mielessä Bal­tian­mais­sa ja Puo­las­sa neu­vos­tokom­mu­nis­min sym­bol­ien kanssa leikkimi­nen huumoria.

   2. Oli­pas upea kirjoitus.

    Ker­too todel­la hyvin siitä mil­laisek­si tämä maa ja sen keskustelukult­tuuri on men­nyt. Naa­puris­sa disku­teer­ataan vaik­ka pom­mit paukkuu. Meil­lä lähetel­lään koti­mais­ten taho­jen toimes­ta avun­pyn­töjä ulko­maiseen medi­aan, että tehkää tästä jut­tu niin sit­ten. Niin­hän nytkin tapah­tui. Ei niitä mui­ta kiin­nos­tanut ellei olisi joku koti­mainen närkästynyt taho sitä sinne pakos­ta syytänyt. Ja sit­ten on se mysti­nen “maine” mikä menee. Tätä mainet­ta en vain ole koskaan vielä tajun­nut, että miten hem­metin tärkeää se on mitä ne ajat­telee meistä. Kun ne ihan oikeasti ei ajat­tele mitään! Espan­jas­sa hakataan pam­pul­la, Pari­i­sis­sa palaa autot, Aus­tralias­sa hukute­taan tuli­jat tai lähetetään leir­ille… mut­ta Suomen maine menee jos joku vit­sail­lut jotain tai sil­lä on kra­vat­ti. Järkeä vaatisi tämä touhu.

    Eikä tämä ollut Jun­ni­lalle puo­lus­tus­puheen­vuoro, vale­hdel­lut CV:nsä ja kaik­ki hyvä, että lähti. Mut­ta jotain rajaa.

  2. Niin lib­er­aa­li­nen oikeis­to lehti Sak­sas­sa, pitääkö vielä kysyä. Eivät nekään hyväksy vakav­il­la asioil­la leikit­te­lyä. Ääri­oikeis­ton teema on sama joka puolel­la. Jun­ni­la on vaan yksi väärin ymmär­ret­ty per­su, jolle poli­ti­ik­ka ja demokra­tia on huumorin aihe.

 22. Eri virkakun­tien nat­si­in­tu­mi­nen imiönä pitäisi olla suurem­man tarkastelun kohteena. Aka­teemista tutkimus­ta on ole­mas­sa siitä, miten tieto liikkuu lin­jas­sa ylöspäin eli käytän­nössä johto voi elää omas­sa pumpulis­saan tietämät­tä johta­mansa toimin­nan todel­lisu­ud­es­ta, mut­ta onko tämä yhden yli toteu­tu­va rekry­toin­tipoli­ti­ik­ka sel­l­ainen, että pääl­likö­ta­so voi tällein ihan muu­ta­mas­sa vuosikymme­nessä muut­taa oper­ati­ivisen tason aat­teel­lisek­si ihan vain huole­hti­mal­la siitä, että rekryt ovat olleet oman näköisiä?

 23. Mitä pako­lais­ten ampumiseen tulee, kan­nat­taa pitää mielessä että 1–2 pros­ent­tia väestöstä on psykopaat­te­ja. Psykopaatin aja­tus­maail­maa eivät kahlitse moraaliset pidäk­keet, joten laatikon ulkop­uolel­la ajat­telua ei kan­na­ta häm­mästel­lä tai kauhis­tel­la. Se että eri­lainen ajat­telu tulee tiedonväl­i­tyk­sen demokrati­soi­tu­misen seu­rauk­se­na näkyväk­si ei automaat­tis­es­ti tarkoi­ta että syvien riv­ien ajat­telu olisi radikaal­isti muuttunut.

  Suomes­sakin on paljon kansalaisia, joille moraaliset pidäk­keet ovat vain kon­ven­tio eikä pyhänä pidet­ty itseis­ar­vo. Kansalais­so­dan ja sen jälki­selvit­te­ly­jen aikaan pidäkkei­den mur­tu­mi­nen ei rajoit­tunut pelkästään yhteen puolueeseen. Perusasetel­ma tuskin on tässä suh­teessa muut­tunut. Yhden puolueen demon­isoin­ti on parhaim­mil­laan pelkästään type­r­ää mut­ta pahim­mil­laan vaar­al­lista demagogiaa.

  1. Vaik­ka kaik­ista puolueista var­masti löy­tyy paykopaat­te­ja, niin vain yksi puolue näyt­tää akti­ivis­es­ti aja­van ihmisoikeuk­sia rikkovia muu­tok­sia. Toki hal­li­tuk­ses­sa löy­tyy sit­ten myös mui­ta jot­ka ovat valmi­ita ne hyväksymään saadak­seen mui­ta poli­it­tisia voittoa.

   Mut­ta whatsaboutis­mi on kuiten tässä turhaa. Perus­suo­ma­laiset on rasis­tisu­udessaan ja ääri­oikeis­to­laisu­udessaan aivan oma­l­la tasol­laan. Kokoomus yrit­tää kir­iä kyllä.

   1. Kokoomus ei ole mitenkään edes epä­suo­rasti flirt­tailut rasis­min kanssa. Maa­han­muut­tokri­ti­ik­ki on eri asia kuin rasis­mi . Pako­lais­ten ja tur­va­paikan­hak­i­joiden ase­ma työ­markki­noiden ulkop­uolel­la on syytä kat­soa kri­it­tis­es­ti. Myös kieli­taidon puute mon­en pako­laisen ja hei­dän las­ten­sa kohdal­la on edelleen yleistä vaik­ka ovatkin asuneet Suomes­sa jo 20 vuot­ta . Näistäkin asioista on kyet­tävä keskustele­maan ilman salaliittoteorioita.

   2. Erit­täin hyvin san­ot­tu Rahul Somanil­ta. Asioista pitää voi­da puhua niiden oikeil­la nimil­lä. On täysin käsit­tämätön­tä, että maas­sa voi olla 20v sit­ten saa­punei­ta jot­ka osaa juuri ja juuri sanoa kyl­lä. Se ei hyssyt­te­lyl­lä parane. Tarvit­taisi­in oikei­ta teko­ja ja teko ei voi aina olla lap­a­ta lisää rahaa johonkin jär­jestöön tai muuhun kankku­lan kaivoon.

   3. “On täysin käsit­tämätön­tä, että maas­sa voi olla 20v sit­ten saa­punei­ta jot­ka osaa juuri ja juuri sanoa kyl­lä. Se ei hyssyt­te­lyl­lä parane. Tarvit­taisi­in oikei­ta teko­ja ja teko ei voi aina olla lap­a­ta lisää rahaa johonkin jär­jestöön tai muuhun kankku­lan kaivoon.”

    Ilmiön laa­ju­ud­es­ta ker­too var­maan osaltaan se, että olen työk­seni joutunut etsimään näitä enkä ole vielä löytänyt. Ilmiö on kuitenkin todel­li­nen siinä määrin, että sen estämisek­si annetaan rahoi­tus­ta ja työ jatkuu.

 24. Kauanko suo­ma­laisil­ta kestää herätä naiivismistansa?

  07.07.07 Geor­gia
  20.02.14 Krim
  24.02.22 Ukraina
  => Ohoh, Putinin Venäjä onkin fasistinen! 

  25.09.13 IS: prof. Kun­nas “Kansane­dus­ta­ja Jus­si Hal­la-ahon (ps) edus­ta­ma kovien arvo­jen perus­suo­ma­laisu­us on aate­per­imältään fasistinen”
  15.08.15 IL: Olli Immosen yhtey­det uus­nat­sei­hin (Hal­la-aho­laiset eivät olisi “har­jan­neet” Ollia)
  30.05.23 Min­is­teri Jun­ni­la eroaa uus­nat­sis­miy­hteyk­sien ja ‑fan­i­tuk­sen takia
  (Purran perus­suo­ma­laiset eivät olisi erot­ta­neet vaan puo­lus­ti­vat tiukasti)
  01.07.23 IL,YLE: Rantasel­la, myös Tavi­o­l­la jne väestön­vai­h­to-salali­it­to­teo­ri­aa ja sin­isilmäistä rotuoppia
  => Ohoh, Perus­suo­ma­laiset onkin äärioikeistolainen!

  1. Muis­tan kun nuo pro­fes­sori Kun­naksen kom­ment­ti tuli julk­isu­u­teen (hän oli juuri kir­joit­tanut tietokir­jan Fasis­min luo­mous) niin sil­loinen puheen­jo­hta­ja Timo Soi­ni tor­jui Kun­naksen väit­teet kos­ka Soinille fasis­mi edusti tuol­loin ihan muu­ta ter­miä kuin van­ha 1930-luvun fasis­mi. Soinil­la fasis­mi tarkoit­ti sitä aikaa kun SMP leimat­ti­in neu­vos­tole­hdis­tössä fasis­tisek­si kos­ka Ven­namo vas­tusti Kekkosen yli­val­taa ja kri­ti­soi suomet­tumista joka taas oli neu­vos­tole­hdis­tön etenkin Prav­dan kek­simä ter­mi kaikkille niile jot­ka ovat neuvostovastaisia. 

   Näin jälkikä­teen Timo Soi­ni ei ymmärtänyt hal­la-aho­laisu­u­den ajat­telun ide­al­o­gista taus­taa. Se tuli Soinille eteen vas­ta kesäl­lä 20217 Jyväskylän puoluekokouksessa. 

   Hal­la-aho ja hänen seu­raa­jansa johon kuu­luu Riik­ka Purra on kopi­oin­ut ajat­telun­sa 1980-luvul­la Kes­ki-Euroopas­ta syn­tyneestä uus­fa­sis­tis­es­ta ajat­telus­ta jos­sa san­o­taan irti van­hoista rotuopeista jot­ka kor­vataan sanal­la kult­tuuri kos­ka se on neu­traalisem­pi sana. Väestön­vai­h­dos on lievem­pi sana kuin rotusaa­tio joka käytet­ti­in yleis­es­ti 1930-luvul­la. Kun tämä ter­mit ovat neu­raal­isti san­ot­tu on tulk­in­ta varaa paljon. 

   En kuitenkaan sanoisi että perus­suo­ma­laiset oli­si­vat salali­it­to­te­o­reetikko­ja tai ääri­oikeis­toa. Eduskun­taryh­mässä on 46 kansane­dus­ta­jaa ja vuon­na 2011 siel­lä oli 38. On vaikea­ta tehdä kollek­ti­ivistä johtopäätöstä ovat kaik­ki 46 kansane­dus­ta­jaa ääri­oikeis­toa. Kuten pro­fes­sori Kun­naskin sanoi vuon­na 2013 että Perus­suo­ma­lai­sis­sa on fasis­tisia piirtei­ta. Se on eri asia kuin puolueen ohjel­ma olisi fasistinen

   1. Soinin mukaan (ja muidenkin silmin esim. Han­na Wass) PS-min­is­tereik­si valit­ti­in ns. hal­la-aho­lais­es­ta sisäpi­iristä, eli ne kaikkein kärke­vim­mät ja ide­ol­o­gisim­mat joil­la SS-koke­mus­ta takana. Ulkoke­häl­lä, paikallispi­ireis­sä ja ken­täl­lä voi olla jo selvästi maltil­lisem­paa väkeä. Täten johto voi olla ääri­oikeis­to­laisem­pi, kent­tä maltil­lisem­pi. Ehkä pitäisi kysyä mut­ta kent­tä voi kat­soa ihmeis­sään häm­men­nyk­sis­sä (kuten kansa Hit­lerin ja Putinin kohdal­la kun veivät sotaan) nyky­menoa ja äärikytkentäpaljastuksia.

    Jonkin­lainen salali­it­to­taipumus on puolueen sisäl­lä olta­va, jos suuri osa perus­suo­ma­lai­sista ei usko ilmastonmuutokseen/edes läm­pen­e­miseen (tästä läm­pen­e­mis­es­täkin väit­telin paikallisen PS-poli­itikko­tu­tun kanssakin), koronarokot­teisi­in, pitää medi­aa para­noidis­es­ti hei­hin vihamielis­es­ti suh­tau­tu­vana punav­ihreänä jne.

    Tilas­toista* sain las­ket­tua että: a) Noin 47% koronarokot­ta­mat­tomista oli perus­suo­ma­laisia. b) Jos henkilö A sanoi äänestäneen­sä perus­suo­ma­laisia ja B muu­ta puoluet­ta, niin A:n ris­ki olla koronarokottamaton/kieltäytyä oli 4,1‑kertainen B:hen verrattuna. 

    *(Lähteinä [1]YLE kan­na­tusky­se­ly lokak 2021, https://yle.fi/a/3–12130889 ja [2] MTV:n kyse­ly lokak 2021 “En ota enkä aio ottaa koronarokotet­ta.” puolueittain)

  2. En usko jokaisen “väestönvaihto”-sanaa käyt­täneen usko­van sanaan liitet­tyyn salali­it­to­teo­ri­aan (Grand Replace­ment, glob­al­istieli­itin pyrkimyk­seen kor­va­ta euroop­palaista perua ole­va väestö muual­ta tulevil­la). Lie­nee pikem­minkin niin, että tosi­asial­liseen väestöl­lisen muu­tok­sen ilmiöön suh­taudu­taan eri tavoin: yhdessä ääripäässä on voimakas vas­tus­t­a­mi­nen, toises­sa ääripäässä on muu­tok­sen tukem­i­nen, mon­en suh­tau­tu­mi­nen on var­mas­tikin jotain näi­den väliltä. Vai­h­dos­ta puhu­vat kuu­lunevat muu­tok­sen vas­tus­ta­ji­in, mut­ta ei se vielä tarkoi­ta salali­it­to­teo­ri­aan uskomista tai äärim­mäis­ten vas­tus­tuskeino­jen kannattamista.

   1. Väestön­vai­h­to-salali­it­to­teo­ria siis väit­tää että olisi ole­mas­sa glob­al­istieli­itin salaseu­ra joka suh­tau­tuu maa­han­muut­toon läh­es yhtä myön­teis­es­ti kuin San­na Marinin hallitus.

    Aivan nau­ret­tavaa kamaa.

 25. Onko­han nyt tul­lut luet­tua liikaa Tupamäkeä ihan oikean his­to­ri­an sijasta?

  Minä kun en nyt muista, mitä fir­mo­ja nat­sit mah­toi­vat sosial­isoi­da, pait­si juu­ta­lais­ten fir­mo­ja, joista niistäkään ei kai tul­lut val­tion omaisu­ut­ta, vaan ne myyti­in tai annet­ti­in eteen­päin kan­tasak­salaisik­si luokitel­luille. Tietääk­seni Sak­san sotat­alout­ta pyörit­täneet suury­htiöt, joiden omis­ta­jat oli­vat tuke­neet Hit­lerin nousua val­taan mm rahal­lis­es­ti, säi­lyt­tivät omis­tus­po­h­jansa. Hugo Junkers kyl­läkin pakotet­ti­in sivu­un perus­ta­mansa yhtiön joh­dos­ta sik­si, että hän oli sosialisti.

  Tupamä­ki on tuon­tif­or­maat­ti, saman­laisia nat­se­ja vasem­mis­to­laisik­si väit­täjiä on ollut ennenkin ja usei­ta Yhdys­val­to­jen oikeis­ton piireis­sä, jois­sa punaniskoille myy­dään maail­manku­vaa, jos­sa vasem­mis­to on sel­l­ainen belse­bu­u­bin epäsik­iö, jos­ta kaik­ki paha on maail­maan tul­lut ja vain oikeis­to voi maail­man, tai ainakin punaniskan, pelas­taa. Pidän aika type­r­änä sitä, että tuol­laista täysin tuon­ti­tavaraa ole­vaa soopaa tuo­daan suo­ma­laiseen poli­ti­ikkaan. Enkä tarkoi­ta täl­lä hänen geene­jään, vaan omak­sumaansa retori­ikkaa ja pro­vokati­ivista tyhjän­puhu­mista. Perus­suo­ma­laisen tavan tehdä poli­ti­ikkaa soisi pysyvän vain perus­suo­ma­lais­ten omi­naisuute­na eikä lev­iävän joka paikkaan.

  1. Kom­ment­ti­na Nim­imerk­ki näin sen näen tuo­hon Tupamäen väitte­seseen nat­seista. Kyl­lä Tupamä­ki hyvinkin oike­as­sa siinä että nat­sit omak­sui­v­at sosial­is­tisen talouso­hjel­man. Oli­han puolueen nimi Sak­san kansal­lis­sosial­isti­nen työväen­puolue (Nation­al­sozial­is­tis­che Deutsche Arbeit­er­partei). Kansal­lis-sosial­isti­nen työväen­puolue. Nat­sien 25 kohdan ohjel­mas­sa oli usei­ta kohtia jos­sa oli viit­tauk­sia sosial­is­mi­in. Niiden toteut­ta­mi­nen tehti­in vain eri taval­la kuin Neuvostoliitossa.

   Tupamä­ki korostaa selvästi että nat­sit alis­ti­vat isot sak­salaiset suury­htiöt palvele­maan val­tio­ta eikä niinkään markkoinoi­ta. Käytän­nössä mitään kansal­lis­tamista ei tehty vaan van­hat omis­ta­jat sai­vat jatkaa yhtiöi­den joh­dos­sa ja val­tio­val­ta kon­trol­loi Sak­sas­sa pääo­ma­li­ikkeitä ja samal­la Sak­san val­tio oli näin suury­htiöide suurin asi­akas. Tämän päivän Sak­sas­sa on edelleen suuryri­tykissä työn­tek­i­jä edus­tus­to yhtiöi­den hal­li­tuk­ses­sa .Tämän käytän­nön nat­sit oli luon­neet 1930-luvul­la. Tämä on ain­oa nat­sien per­in­tö mikä Sak­sasa on edelleen olemassa. 

   Tupamä­ki tekee kyl­lä sen selväk­si että nat­sit eivät olleet marx­i­alaisia toisin kuin oli kommunistit.

  2. Ainakin Reich­swerke Her­mann Göring:in sulautet­ti­in usei­ta sak­salaisia fir­mo­ja yleen­sä vähem­män vapaae­htois­es­ti. Anschlussin jäl­keen luokkaa puo­let Itä­val­lan raskaas­ta teol­lisu­ud­es­ta liitet­ti­in Reich­swer­keen — ml. aiemin sak­salai­somis­teiset yri­tyk­set. Myöhem­min sama tehti­in Tsekissä (50–60% raskaas­ta teol­lisu­ud­es­ta), Puo­las­sa jne. Hin­tasään­nöste­lyn avul­la jäl­jelle jääneet sak­salaiset yri­tyk­set pakotet­ti­in myymään raa­ka-ainei­ta (mm. kivi­hi­iltä) Reich­swerkelle alle tuotan­tokus­tan­nusten ja vaikeuk­si­in ajau­tuneet yri­tyk­set otet­ti­in haltuun.

   Vaik­ka sosial­isoin­ti ei ollut mikään val­lit­se­va lin­ja, niin ei voi kiistää, etteikö sitä olisi harjoitettu.

   1. Eli eikös tuos­sa ollut kyseessä täy­delli­nen kansal­lis­t­a­mi­nen? Vai­heit­tain tehdyt kansal­lis­tamiset ja pääomien rajoituk­set oli­vat muual­lakinyleisiä etenkin kehi­tys­mais­sa jot­ka myöhem­min muut­ti­vat talous­poli­ti­ikan suur­ta lin­jaa kun huo­ma­si­vat ettei van­ha lin­ja toiminut

  3. Kom­ment­ti­na Nim­imerk­ki näin sen näen kohtaan koskien Weimarin tasaval­lan vaal­i­jär­jestelmään vaik­ka se oli suh­teelli­nen vaal­i­ta­pa niin Weimarin tasaval­las­sa ei ollut käytössä äänestyskyn­nys­tä joten nat­sien pääsy val­tiopäivien suurim­mak­si puolueek­si oli mah­dol­lista. Tämän päivän Sak­san liit­to­tasaval­las­sa äänestyskyn­nys­tä on 5–5,9% .

 26. Tämän päivän ongelmia käsitel­lessä pitäisi kiin­nit­tää enem­män huomio­ta ‑20 kuin ‑30 luku­un. Siis 2020 luku­un eikä 1930 lukuun

 27. Kum­man tehtävä on ensisi­jais­es­ti vien­nin edis­tämi­nen, Jun­ni­lan vai ulko­maankaup­pa- ja kehi­tys­min­is­teri Tavion? Tavio on selvästi maltil­lisem­pi henkilönä.

 28. Minä luin Jun­ni­lan ilmas­toabort­ti kysymyk­sen ja Skin­nar­in siihen anta­man vastauksen.
  Nähdäk­seni Jun­ni­la on tarkoituk­sel­la käyt­tänyt kär­jistävää ter­miä abort­ti. Jun­ni­lan kysymyk­sen alus­tus on kuitenkin täyt­tä asiaa.
  Mikä oli Skin­nar­in vas­taus. Kar­rikoiden voidaan sanoa, että tämä Afrikan väestöräjähdys hoide­taan Marinin hal­li­tuk­sen toimes­ta Suomen hiilin­ieluil­la ja v 2035 hiilineutraaliudella.
  Ken uskoo. Media saat­taa uskoa, mut­ta ei perus­suo­ma­lais­ten äänestäjä.

  1. Häkkisen kom­ment­ti­in tuos­ta Jun­ni­lan ilmas­toabortista niin siihen reagoi kyl­lä ensim­mäisenä KD:n kansane­dus­ta­jat joka vas­tus­ta­vat kaikkia abort­te­ja. Vas­m­mis­to ja vihreät taas kan­nat­ta­vat Oikeus vali­ta peri­aatet­ta mut­ta Jun­ni­lan esit­tämät ilmas­toabor­tit oli­si­vat olleet pakkoabort­te­ja joi­ta kaikkien pitäisi vas­tus­taa ei vain KD:n kannattajat.

 29. Mie­lenki­in­toista tämä suo­ma­lainen poli­it­ti­nen keskustelu.
  Salaliittouskomuksia.
  Joitain min­is­tere­itä vaa­di­taan eroa­maan väestön­vai­h­tosanan käytöstä. Väestörak­en­teen muu­tok­selle on matemaat­ti­nen perus­ta, jota demografia tutkii. Kyseessä on kuitenkin todel­li­nen väestön etnisen taus­tan muuttuminen.
  Viher­vasem­mis­tossa on vaa­timuk­sia met­sien hiilin­ielun pelas­tamis­es­ta. Sehän on biologinen/matemaattinen mah­dot­to­muus. Tuol­laises­sa asi­as­sa minä näk­isin todel­lisen salali­iton. Media ei näe.

  1. Häkkiselle tiet­ona että
   Suo­jelupoli­isin on määritel­lyt Väestön­vai­h­to salali­it­to­teo­ri­ak­si. Joka on Supon mukaan väki­val­tainen ide­alo­gia jol­la pyritään estämään ns Väestön­vai­h­to iskemäl­lä sel­l­aisi­in kohteisi­in jos­sa on paljon ulko­maalaisia kos­ka halu­taan vähen­tää ulko­maalais­ten lukumäärää kyseisessä maas­sa väkivaltaiseksi. .

   Demograaffinen muu­tos on sit­ten ihan eri asia . Sen kaa­va on matemaat­ti­nen . Tosin Suomes­sa ei ole havait­tu onko täl­läistä muu­tos­ta tapah­tu­mas­sa koko Suomen osalta. Vain pääkaupunkiseudul­la on täl­läistä muu­tos­ta havait­tu pitkäl­lä aikavälil­lä joka sekin perus­tuu ennusteihin .

   Ketään min­is­ter­iä ei ole vaa­dit­tu eroa­maan väestön­vai­h­tosanan käytön takia. Kak­si min­is­ter­iä on sanonut irti siitä että he eivät muka lev­itä salaliittoteorioita.

   1. Supo han se on kun määrit­tää salaliitot.
    Met­sänielus­ta voi sanoa, että käytän­nössä se on luon­to­jär­jestö­jen Green­peace yms luo­ma sumu­ver­ho met­sä­talouden alasajoon. Olen var­ma, että esim Green­peace toim­i­jat tietävät, että met­sien nielu on huuhaa­ta. Ovatkin siirtäneet pain­opis­tet­tä mon­imuo­toisu­u­teen. Käyt­tävät jopa sanaa uhanalainen lajeille, joi­ta on moninker­tainen määrä geneet­tisen mon­imuo­toisu­u­den säilyttämiseen.
    Nielu­väit­tämille voi tehdä yksinker­taisen järkevyys­tarkastelun. Luon­non­metsän nielu on nol­la (pieni maaperänielu on samaa suu­ru­us­lu­okkaa kuin talous­met­sis­sä). Luon­non­metsä sun­tyy lopet­ta­mal­la hakku­ut kokon­aan. Miten sen nielu voi olla nolla?

 30. Vira­nomais­ten per­su­un­tu­mis­es­ta kun yritän tuo­da esille, niin upin­niemen varuskun­ta ylitt tänään hesarin uutiskyn­nyk­sen. Pikku uuti­nen, jos­sa tode­taan mm. ammat­ti­soti­laan hakan­neen varus­miehen. 32 syyteko­htaa, yli 30 asian­omis­ta­jaa ja tuomio tuli viidelle. Tätä tämä on nyky­isin. Upin­niemestä kuu­lui vielä muu­ta­ma vuosikym­men sit­ten kom­ment­te­ja, että siel­lä puo­lus­tet­ti­in mei­dän arvo­ja, mut­ta nyk­y­sisin siel­lä on toisen­laiset arvot.

  Sama näkyy tääl­lä Etelä-Kar­jalas­sa. Maan­puo­lus­tusko­rkeak­oulun har­joit­telu­alueel­la kaik­ki tuplaässät ovat nat­siäs­siä eikä hakaris­te­jä tarvitse pitkään etsiä. Kun val­itin tästä ammat­ti­soti­laalle, niin hän vit­saili, että ne pyöreät muodot on niin han­kala veistää puuhun. Olisi­han se toki pienem­pi ongel­ma, jos mei­dän armei­jan johta­jik­si koulutet­ta­vat eivät osaisi kir­jot­taa, mut­ta kyl­lä se on selvää nat­sisym­bol­i­ikkaa. Etenkin, kun se sama han­kalu­us on myös spray maalil­la kirjoitettaessa.

  1. Voiko nim­imerk­ki los sin nom­bren ava­ta mitä muka tarkoi­tat että Maan­puo­lus­tusko­rkeak­oulus­sa olisi esil­lä hakaris­te­jä. Ilma­so­tak­oulun lipus­sa on hakaristi joka on van­hempi lip­pu kuin Nat­silip­pu. Tosin Ilma­so­tak­oulun tun­nuk­sel­la on yhteys nat­sei­hin mutkan kaut­ta erään ruot­salaisen paroni Eric von Ros­enin kaut­ta jon­ka vai­mon sisko oli naimis­sis­sa Her­mann Göringin kanssa.

   1. “Voiko nim­imerk­ki los sin nom­bren ava­ta mitä muka tarkoi­tat että Maan­puo­lus­tusko­rkeak­oulus­sa olisi esil­lä hakaristejä.”

    Hei­dän har­joit­telu­alueen bunkker­es­sa ja kor­sus­sa on nat­si­tun­nuk­set. Se on osa koulu­tuk­ses­sa ole­vaa sym­bol­i­ikkaa täl­lä het­kel­lä. Tehty maalaa­mal­la, kaiver­ta­mal­la ym. Esim. vaik­ka juuri nuo joukko-osas­to­jen miehistökorsut. 

    Vit­tuilin tuos­ta aika rankasti muu­ta­malle upseer­ille ja uhkasin myös vakaval­la väki­val­lal­la jokaista armei­jas­sa ole­vaa nat­sia. Hyvin perus­suo­ma­laisel­la puo­lus­tel­e­val­la retori­ikalla vas­tataan, että tämä vähän niinkuin kuu­luu asi­aan ja pojat on poikia. 

    Esim. #hakaristi# RTOK 20 #hakaristi# tai vaik­ka “KRH LOO#ss- symbooli#I
    Paikas­sa: 61.03452420204399, 28.13235297821497

    Aiem­min nuo siis­tit­ti­in pois eikä niitä oikein sal­lit­tu. Tuos­sa on suurimpia ryssän joukko­hau­to­ja, mitä suomes­ta löy­tyy vier­essä ja venäläiset käyvät ihmettelemässä sekä kuvaa­mas­sa näitä har­joit­telu­alueen nat­sisym­boole­ja. Kär­jistämiselle on täl­lä het­kel­lä tah­to, kun aiem­min halut­ti­in tehdä toisin. 

    Toinen todel­li­nen persereikä paik­ka on tääl­lä: 61.03735757201885, 28.026658185160382
    Siiv­otkaa nyt hel­vetti jo tuo alue. Jos kyseessä on vain pieni määrä vira­nomaisia, niin sil­loin suuri määrä kat­soo muualle.

  2. Nim­imerk­ki los sin nom­brelle kom­ment­ti­na tuo­hon hakaris­ti­tun­nusten näkyvyy­teen Maan­puo­lus­tusko­rkeak­oulus­sa niin en ole itse käynyt Maan­puo­lus­tusko­rkeak­oulua mut­ta tiedän että hakaristi on ollut pitkään tun­nuk­se­na Puo­lus­tusvoimien eri sym­bol­eis­sa ja sen ase­mas­ta on use­an ker­ran keskustel­tu julk­isu­udessa ja puo­lus­tuk­sen puheen­vuoro on ollut se että tun­nus on pidem­pään käytössä kuin Natsi-Saksassa.

 31. Saman eron huo­maa myös puhut­taes­sa sairaista, työkyvyt­tömistä, syr­jäy­tyneistä ja työttömistä. 

  Nyt on aivan ok kut­sua heitä vaik­ka mil­lä nimillä. 

  Hal­li­tus antaa esimerkkiä kielenkäytöstä.

 32. Muut­tiko Tan­skan kansan­puolue Tan­skan kol­man­nen val­takun­nan minikopioksi?

  Voi olla että per­su­jen men­estys on jos­sain määrin nor­mal­isoin­ut nuiv­an suh­tau­tu­misen, mut­ta entäpä jos tämä on vain osoi­tus siitä miten ihmiset oikeasti ajattelevat?

  Ei ole kovin kestäväl­lä poh­jal­la sel­l­ainen ajat­telumalli että vain muu­ta­ma port­in­var­ti­ja estäisi yhteisön vajoamisen alas.

 33. Joillekin tun­tuu ole­van mah­do­ton­ta ymmärtää, että mon­et suo­ma­laiset halu­a­vat vähem­män maa­han­muut­toa kuin viimeisen 30 vuo­den aikana. Ei tarvitse olla Himm­ler kan­nat­taak­seen maa­han­muu­ton hillit­semistä. Mitä mieltä blo­gin pitäjä on siitä, että suomea ja ruot­sia äidinkie­lenään puhu­vat jäävät ennus­teen mukaan Helsingis­sä vähem­mistöön (alle 50%) v. 2o50? Onko sil­lä mitään merk­i­tys­tä, puhuuko suomea (tai ruot­sia) äidinkie­lenään Helsingis­sä kukaan? Onko suomenkielisil­lä oikeus olla jäämät­tä vähem­mistöön Suomen pääkaupungissa?

  1. Nim­imerk­ki Heikille kom­ment­ti­na tuo­hon suomen ja ruotsinkielis­ten jäämis­es­tä vähem­mistöön Helsingis­sä vuo­teen 2050 ei ole vain maa­han­muu­ton seu­raus­ta vaan todel­li­nen syy on syn­tyvyy­den lasku Suomes­sa. Olisiko nim­imerk­ki Heikille parem­pi vai­h­toe­hto syn­tyvyy­den lasku vai väestön tasainen kasvu joka on pitkälti maa­han­muu­ton varas­sa mut­ta se takaa sen että yhteiskun­nan toim­inta on pystyt­ty tur­vaa­maan jatkos­sa niin että perus­palveluis­sa ja muis­sa palveluis­sa on työn­tek­i­jöitä jot­ta yhteiskun­ta on toim­inta kykyi­nen. On otet­ta­va huomioon että maa­han­muut­ta­jataus­tais­ten ihmis­ten lapset puhu­vat suomea jo täy­del­lis­es­ti joten se että suomenkieliset jäävät Helsingis­sä vähem­mistön ei aivan pidä paikkansa. Ruotsinkielis­ten osu­us piene­nee ihan kak­sikielis­ten avi­o­li­it­to­jen takia. 1920-ja 1930-luvul­la Viipuris­sa puhut­ti­in yhtä paljon eri kieliä kuin tämän päivän Helsingissä

   1. Mik­si väestön pitäisi kas­vaa? Kos­ka tähän asti siitä on ollut pelkkää iloa tälle pallolle?

 34. Uutis­ten mukaan muuten Pres­i­dent­ti Koivis­to halusi pysäyt­tää pako­lais­ten tulon itära­jal­ta vuon­na 1991 (tämä on mainit­tu esimerkik­si Kale­van jutus­sa: “Näin pre­si­dent­ti Koi­vis­to py­säyt­ti itä­ra­jan yli tulleen pa­ko­lais­vir­ran vuo­den 1991 alus­sa”). Pres­i­dentin­vaaleis­sa puolestaan Mart­ti Ahti­saari sanoi ole­vansa valmis käyt­tämään aseel­lista voimaa mah­dol­lisen laa­jan pako­laisvir­ran pysäyt­tämiseen (esimerkik­si Ylen MOTin jut­tus­sa: “Suo­mi pani­ikissa Neu­vos­toli­iton hajotessa”).

 35. Usko­mat­toman sokea olet ollut, Osmo, asi­as­sa joka oli selkeästi nähtävis­sä jo ennen 2011 jytkyä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.