Hallitus vie markkinatalouden maineen

Oikeis­to­hal­li­tuk­sen ohjel­ma vie Suomea aivan eri suun­taan kuin mihin sitä min­un mielestäni pitäisi viedä, enkä tarkoi­ta täl­lä lainkaan samaa kuin Li Ander­s­son. Itse asi­as­sa hal­li­tus vie Suomen enem­män Li Ander­ssonin suun­taan kuin min­un suun­taani vahvis­ta­mal­la Ander­ssonin argumentteja.

Minä halu­aisin yhdis­tää taloudel­lisen oikeu­den­mukaisu­u­den hyvin toimi­vaan markki­na­t­alouteen, mut­ta nyt hal­li­tus tekee näistä kahdes­ta tavoit­teesta tois­t­en­sa vas­tako­hdan. Siinä lop­ul­ta markki­na­t­alous häviää.

Tulopoli­ti­ikas­sa halu­aisin enem­män markki­nae­htoisia palkko­ja ja niitä täy­den­täviä tulon­si­ir­to­ja kuin ay-toimin­nan tulok­se­na syn­tyviä palkanko­ro­tuk­sia pieni­palkkaisille ja siihen liit­tyvää rak­en­teel­lisen työt­tömyy­den kasvattamista.

Asun­topoli­ti­ikas­sa kan­natan enem­män asum­is­meno­ja tasaamista asum­istuel­la kuin Ara-asun­to­ja rakentamalla.

Hal­li­tuk­sen säästölin­ja ei osu rankim­min työt­tömi­in vaan pieni­palkkaisi­in ja eri­tyis­es­ti osa-aikatyöt­tömi­in, kuten osa-aikaisi­in kau­pan myyji­in. Tässä kar­si­taan niitä pieniä ansio­tu­lo­ja täy­den­täviä tulon­si­ir­to­ja, joi­hin minä taas halu­aisin panos­taa lisää.

Twit­teris­sä huo­mautin, että kau­pas­sa osa-aikatyötä tekevä, sovitel­tua päivära­haa nos­ta­va vuokra-asun­nos­sa Helsingis­sä asu­van kah­den lapsen yksin­huolta­ja häviää noin 600 euroa kuus­sa. Lapse­ton vuokra-asun­nos­sa asu­va työtön menet­tää tästä noin kymmenesosan.

Ain­oak­si mah­dol­lisu­udek­si tor­jua työssäkäyvien köy­hyyt­tä on SAK:n aja­ma työ­tais­telu­jen ja tulo-sopimusten tie. Sil­loin aute­taan kyl­lä niitä pieni­palkkaisia, jot­ka säi­lyt­tävät tämänkin jäl­keen työ­paikkansa, mut­ta hin­noitel­laan ulos paljon sel­l­aista perustyötä, joka sopisi niille, joil­la ei ole mitään eri­ty­istä osaamista työ­nan­ta­jalle myytävänä. Suo­mi köyhtyy.

Jo nyt on hin­noitel­tu ulos työtä. Työt­tömyys on nyt yli kaksinker­tais­tunut ajoista, jol­loin Urho Kekko­nen run­noi Suomeen hätäti­la­hal­li­tuk­sen tor­ju­maan järkyt­tävän korkeak­si kohon­nut­ta työttömyyttä.

Sinän­sä sovitel­tu päivära­ha on huono täy­den­tävän tulon­si­ir­ron muo­to, kos­ka se on naamioitu työt­tömyys­tur­vak­si. Sik­si edel­lytetään, että työtä saa tehdä korkein­taan nelipäiväis­es­ti tai vas­taavasti muuten lyhen­net­tynä ja että kokon­ais­tu­lo ei saa ylit­tää kokoaikaisen työn palkkaa, oli tämä kuin­ka pieni tahansa. Edelli­nen vaa­timus on vain hölmö, jälkim­mäi­nen tuot­taa kalli­in tuloloukun, kos­ka osa-aikatyöstä ei kan­na­ta siir­tyä kokoaikatyöhön. Itse kan­natan perus­tu­loa tai negati­ivista tuloveroa, jos­sa kumpaakaan hölmöyt­tä ei olisi.

Min­un maail­mas­sani työt­tömyy­den voi kyl­lä vali­ta, mut­ta sil­loin jou­tu­isi tyy­tymään todel­la mata­laan negati­iviseen tuloveroon. Jos on ter­vey­del­lisiä tai henkisiä esteitä työn­te­ol­la, saisi lisäk­si syype­r­usteista tukea. Pieni­palkkaiset taas pää­si­sivät selvästi nyky­istä korkeam­malle tulota­solle täy­den­tävien tulon­si­ir­to­jen vuok­si. Palkat oli­si­vat lähel­lä markki­nae­htoisia, mikä tarkoit­taisi samal­la korkeaa työllisyyttä.

Voidaan teo­ri­as­sa perustel­la sitä, ettei työt­tömyyt­tä voi vali­ta, mut­ta se ei toi­mi käytän­nössä. Kuka halu­aa töi­hin sel­l­aisen, joka sanoo, etten halua tätä työtä tehdä, mut­ta karenssin pakot­ta­mana min­un on kuitenkin tei­dän palkkalis­toil­lenne tultava?

Työssä käyvien köy­hyys on suurimpia suo­ma­laisia epäko­htia ja sitä on nyt tarkoi­tus pahen­taa. On vas­ten­mieli­nen aja­tus, että pieni­palkkaista työtä tekevän kuu­luukin olla köyhä.

Oikeis­to­hal­li­tus vie maa­ta aivan toiseen suun­taan köy­hdyt­tämäl­lä pieni­palkkaisia ja tekemäl­lä ay-toimin­nas­ta heille ain­oa mah­dol­lisu­u­den paran­taa asemaansa.

Asun­topoli­ti­ikas­sa en pidä siitä, että joitakin onnel­lisia aute­taan saa­maan mui­ta selvästi edullisem­pi ARA-asun­to, mikä samal­la nos­taa kaikkien muiden asumiskus­tan­nuk­sia. (Jos kaik­ki, joiden syn­tymäpäivä on viidel­lä jaolli­nen saisi­vat olev­as­ta asun­tokan­nas­ta itselleen hal­van asun­non, muut jou­tu­isi­vat kil­paile­maan entistä rajum­min jäl­jelle jäävistä asun­noista eli mak­samaan asumis­es­taan vas­taavasti enem­män.)  Se, että oikeus edulliseen asumiseen säi­lyy, vaik­ka tulota­so nousisi, ja se, että oikeus on käytän­nössä perin­nölli­nen, tekee jär­jestelmästä entistä oudomman.

Jos se raha, joka menetet­ty­jen tulo­jen muo­dos­sa käytetään ARA-asun­toi­hin, käytet­täisi­in asum­is­tu­keen, tuki kohdis­tu­isi oikeu­den­mukaisem­min, kohtelisi kaikkia samas­sa tilanteessa ole­via samal­la taval­la eikä pakot­taisi ihmisiä asumaan epä­tarkoituk­sen­mukaisen väljästi tai aivan väärässä kaupunginosassa.

Helsin­gin kaupung­in­val­tu­us­tossa tätä ajat­te­lu­ta­paa on edus­tanut johdon­mukaisim­min kokoomuk­sen Otto Meri. Vaan mitä tekee kokoomus? Lopet­taa asum­istuen käytän­nössä kokon­aan työssä käyviltä ja jät­tää sen työt­tömien yksi­noikeudek­si. Tämän jäl­keen argu­men­tit ARA-poli­ti­ikkaa vas­taan käyvät ohuiksi.

Tämä oikeis­to­hal­li­tus samais­taa markki­na­t­alouden eri­ar­voisu­u­teen ja pakot­taa tasa-arvon tavoit­telun samais­tu­maan markki­na­t­alouden vas­taisi­in keinoi­hin, kuten ei-markki­nae­htoisi­in palkkoi­hin ja hin­tasään­nöstel­tyyn asumiseen.

Tyh­mää.

61 vastausta artikkeliin “Hallitus vie markkinatalouden maineen”

 1. Mielestäni hyvin jär­keenkäypää tek­stiä jois­tain ilmeis­es­ti lyön­tivirheistä huoli­mat­ta. Min­ulle mon­ta kohtaa jois­sa joutuu “rämpimään” oman tiedon vajavaisu­u­den vuok­si. Sen vuok­si ei muske­lia yksi­tyisko­htaisem­paan. Fan­i­tan Osmoa vaik­ka äänestänkin ilmeis­es­ti eri puoluet­ta. Hyvää kesää ja muutakin!

  1. Suomes­sa pitää tehdä 180 asteen kään­nös yhteiskun­nal­lises­sa ajat­telus­sa, Marx­i­laisu­ud­es­ta Kanttilaisuuteen.

   Hegel (1770–1831) näki val­tion his­to­ri­al­lisen kehi­tyk­sen päämäärän. Siinä absolu­ut­ti­nen hen­ki toteut­ti itseään luon­nos­sa ja ihmi­sis­sä ja val­tio edusti henkeä, ihmiskun­nan ratio­naalisen ja eet­tisen kehi­tyk­sen päämäärää.

   Marx (1883 1883) tun­netaan eri­tyis­es­ti teo­ri­as­ta, joka käsit­telee työtätekevän ja omis­ta­van luokan luokkari­s­tiri­itaa ja ‑tais­telua. Hän­tä pide­tään uude­naikaisen sosial­is­min ja kom­mu­nis­min perus­ta­jana. Marx läh­tee Hegelin tapaan siitä, että val­tio on kaiken toimin­nan kesip­is­teenä, eikä hänen teo­ri­as­saan ole ihmisen käsitet­tä ollenkaan, saati sit­ten ihmisoikeuk­sia tai riskiä ottavaa yrit­täjää. Marx kat­soo, että ihmiseläin on luon­non-olio, joka toi­mi prim­i­ti­ivis­ten vais­to­jen­sa ajamana.

   Kuten tiedämme, kaik­ki sosial­is­tiset ja kom­mu­nis­tiset talouskokeilut ovat ajau­tuneet konkurssi­in juuri ”puut­tuvan” ihmisen joh­dos­ta. Sosial­is­mi on aiheut­tanut mil­jardeille hirvit­tävää kär­simys­tä ja verenvuodatusta!

   Toisaal­ta Immanuel Kant (1724–1804) aset­ti moraali­teo­ri­as­saan jär­jen ohjaa­man ihmis­sub­jek­tin tiedol­lisen ja moraalisen maail­man keskipisteeseen.

   Järkevä ja moraa­li­nen, riskiä otta­va ja töitä paiski­va ihmi­nen onkin juuri markki­na­t­alouden ydin. Markki­na­t­alous onkin antanut mil­jardeille ihmisille hyv­in­voin­tia ja pelas­tanut miljoonat nälältä.

   Johtopäätös: Suomen on nyt pakko TÄYSIN hylätä val­tiokeskeinen sosial­is­mi / kom­mu­nis­mi ja otet­ta­va tilalle Kant­ti­lainen ihmiskeskeisyys!

   1. Herä­tys, nyt eletään selvästi uus­lib­er­al­is­min aikakaut­ta eikä mis­sään marx­i­laisu­udessa, on elet­ty Suomes­sakin jo yli 30-vuot­ta. Ja juuri nyt tuo uus­lib­er­al­is­mi­in liit­tyvä ihmiskeskeisyys jol­la on perustel­tu luon­non­va­ro­jen vapaa­ta riis­toa on viemässä ihmiskun­nan ja maa­pal­lon kohti tuhoa mikäli suun­taa ei muuteta.

    Markki­na­t­alouden ydin­tä on var­masti juuri ihmiskeskeisyys ja itsekkyys ja sen teo­ri­at poh­jau­tu­vat ajatuk­seen järkevästä, moraalis­es­ta, ratio­naalis­es­ti käyt­täy­tyvästä, jatku­vasti riske­jä ottavas­ta ja itse niistä vas­tu­un kan­tavas­ta, jatku­vasti uuras­tavas­ta ihmis­es­tä. Mut­ta kun tuo teo­ria uno­htaa tai sivu­ut­ta kokon­aan ihmisyy­den muut osa-alueet. Ihmiskeskeisyyshän ei tarkoi­ta samaa kuin ihmisyys!

    Ny Orpon hal­li­tus ja muutkin sin­imu­s­tat uno­hta­vat ihmisyy­den ja siihen liit­tyvän inhimil­lisyys­den ja ihmis­ar­von kun­nioituk­sen. Eivät ihmiset ole aina järke­viä eivätkä moraal­isia, vaan inhimil­lisiä olen­to­ja joil­la on eri­laisia inhimil­lisiä tarpei­ta. Eikä ihmisiä ole luo­tu pelkästään talout­ta varten ja uuras­ta­maan kehdos­ta hau­taan ja ole­maan joku homo eco­nom­i­cus vaik­ka jotkut markkin­ausko­vaiset näyt­tävätkin niin kuvit­tel­e­van, vaan ihmi­nen on homo sapi­ens kaikkine eri­lai­sine piirtei­neen ja tarpeineen. 

    Markki­na­fun­da­men­tal­is­mi ei var­maankaan takaa kaikille ihmisille sääl­lisiä olo­suhtei­ta vaik­ka toki kap­i­tal­is­mia ja markki­na­t­alout­ta voidaankin pitää hyv­inä renkeinä. Isän­niksi niistä ei kuitenkaan ole eikä niitä isän­niksi pidä päästääkään. Val­lan pitää säi­lyä demokraat­ti­sis­sa käsis­sä. Yhdyn aika pitkälle siihen mitä Six­ten Kork­man kir­joit­taa markkinafundamentalismista,

    https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007776397.html

   2. AKK:lle kom­ment­ti

    Kir­joi­tat, että “Markki­na­fun­da­men­tal­is­mi ei var­maankaan takaa kaikille ihmisille sääl­lisiä olo­suhtei­ta vaik­ka toki kap­i­tal­is­mia ja markki­na­t­alout­ta voidaankin pitää hyv­inä renkeinä.”

    Kenenkä renk­inä Markki­nar­alouden pitäisi sit­ten olla?

    Suo­ma­laises­sa sosial­is­mis­sa­han val­ti­ol­la, joka on nyt ajanut isän­maamme hir­muiseen velka­kierte­seen, 300 000 kansalaista työt­tömyyskur­ju­u­teen, sosi­aali-ja ter­veyssek­torit ja koulu­tuk­sen mega-kriiseihin.

    Suuryri­tyk­semme ovat jo paljolti läht­e­neet maas­ta ja parhaat pk-yri­tyk­set lähtevät perässä heti kun voivat. 

    Mik­si lähtevät? Tietenkin sik­si, ettei tääl­lä ole sääl­lisiä, kil­pailukyky­isiä olo­suhtei­ta ihmisen vauras­tua, ottaa riskiä, investoi­da uuteen tekni­ikkaan ja työllistää.

    Kyl­lä tästä mei­dän konkurssi-sosial­is­mis­tamme ihmisyys ja inhimil­lisyys ovat kaukana!

    Maail­mas­sa on nyt meneil­lään nopeasti etenevä markki­nao­suuk­sien uus­jako ja uusien läpimur­to-tekni­ikko­jen kehi­tys. Suo­mi ja EU:kin ovat tässä armot­tomas­sa tais­telus­sa nyky­menol­la häviäjien joukos­sa. Tästä syys­tä Suomes­sa tarvi­taan nyt kiireesti tuo Kat­ti­lainen, ihmiskeskeinen val­lanku­mous, jol­la viedään Suo­mi taas raju­un nousuun.

    Tässä tilanteessa tulee mieleen Tun­tem­at­tomas­ta soti­laas­ta tämä: “… lähistöltä kuu­lui hätään­tynyt huu­to:- Ne jyrää meitin. Pojaat! Ne jyrää meitin …”

    Sep­po Korp­poo, 40+ vuot­ta 24/7 palvelua Suomen teknolo­giavi­en­nin globaaleil­la eturintamilla.

   3. Sep­po Korppoo:sta

    olen vähän aikaa ihme­tel­lyt kom­ment­te­ja, muu­ta­ma vuosi sit­ten tuli ihan asial­lisi­akin point­te­ja, nyt tun­tuu ole­van kar­ju­mista jostain SOSIALISMISTA, MARXISMISTA ja KOMMUNISMISTA.

    itse olen harv­inaisen vaku­ut­tunut että jos markkin­talous ja kap­i­tal­is­mi rehot­taa vil­listi ja vapaasti niin se johtaa yksipuolue jär­jestelmään. täl­lainen on oikeas­t­aan jo tapah­tunut, DONALD TRUMP usas­sa. trump ei ole yksit­täistapaus, trump:n kaltainen wan­na-be-dic­ta­tor olisi tul­lut usas­sa enem­min tai myöhem­min ja oikeis­to­me­di­al­la ja niiden rahoit­ta­jil­la on sor­men­sa pelissä.

    jos esimerkkinä ote­taan neu­vos­toli­it­to niin se oli yksipuolue val­ta ensin ja sosial­is­mi toisek­si. käytän­nössä sosial­is­mia ei siel­lä ollut. mut­ta iro­nista on että neu­vos­toli­it­to oli hyvä jos­sain, vakoilus­sa, tiedustelus­sa, sotate­knolo­gias­sa. esim mig hävit­täjiä vieläkin käytetään esim ukrainas­sa. (liekö saanut f‑16 hävit­täjiä nyt).

    mon­et kri­ti­soi kom­mu­nis­mia, sosial­is­mia ja marx­isimia kuin olisi yksipuolue dik­tatu­uri, mut­ta pääon­gel­ma onkin yksipuolue järjestelmässä.

    tässä päästään fasis­mi­in, joka on itsessään yksipuolue val­ta. sanonko vain ei kiitos, siis sekä fasis­mille ja yksi puolue jär­jestelmälle. fasis­mi ikävästi lurkkii siel­lä ja tääl­lä nyky­isin, ja käyt­tää markkin­talout­ta ja kap­i­tal­is­mia valtapyrkimyksiin.

    oli talousjär­jestelmä mikä tahansa niin se on pis­tetävä valvon­taan ja kon­trol­li­in demokra­t­ian voimalla.

    jos edelli­nen lause on sosial­is­mia, kom­mu­nis­mia ja marxsim­sia, niin olen MARXISTI, KOMMUNISTI ja SOSIALISTI. toiv­ot­tavasti yleisöl­lä alkaa hikip­is­arat liikkua pelon sanelemana.

   4. Kysymyk­seen kenenkä renk­inä markki­na­t­alouden sit­ten pitäisi olla, vas­taus löy­tyy kysymyk­ses­tä pitäisikö markki­na­t­alouden olla ihmisiä varten vai ihmiset markki­na­t­alout­ta varten?

    Min­ulle taas tulee Tun­tem­at­tomas­ta soti­laas­ta ja Pet­teri Orpos­ta mieleen: “Men­nään­päs moko­man suon yli, että heilahtaa.”
    — Kapteeni Kaarna

    Ja mitenkäs sit­ten kävikään.

   5. Korp­poon hih­na ei enää luista — nyt se on kokon­aan pois paikaltaan.

 2. Nämä puolueet eivät näköjään osaa nähdä mitä mis­täkin vetämäl­lä tapah­tuu. Kun­han koval­la itselu­ot­ta­muk­sel­la tehdään asioi­ta joi­ta kovien oikeis­to­lais­ten iden­ti­teet­tipelis­sä pitää tehdä. Ja tuskin­pa ne yri­tyk­set jot­ka seiso­vat vankasti omil­laan joutu­vat luop­umaan tuki­ai­sis­taan. Kum­masti tehdään sato­ja miljoo­nia voit­toa, mut­ta saadaan yhä miljoo­nia tuki­aisia. Has­susti myös mak­se­taan vaali­ra­haa eräille val­i­tu­ille. Yksi­ty­isille miljonääreillekin tuli näköjään iso kohdis­tet­tu veronalen­nus, mut­ta koko kansan per­in­töveron­pois­to jäi tekemät­tä. Joko­han vihreät heräisi hyökkäyk­seen vai onko se sitä kusipäisyyt­tä jota Ohisa­lo ei kaipaa. Kokoomus­lais­ten peru­songel­ma on että ne eivät tajua perus­tu­lon ole­van keino tukea niiden töi­den ole­mas­saoloa jot­ka ovat kan­nat­tavu­u­den rajoil­la, joka näkyy hei­dän asum­is­tukipoli­ti­ikas­sa nyt. Alvin nos­to iskee samoi­hin työ­paikkoi­hin myös. Automaa­tio ja tekoä­ly voi viedä melkoisen määrän työtä, joten ei olisi varaa hal­li­tuk­sen sokeu­teen. Mut­ta Helsin­gin ohit­ta­mi­nen maan alla aut­taa myös muka Helsin­gin keskus­taa ja täy­det 20 asi­a­s­paikkaa kahdessa entisessä parkkiru­udus­sa ovat myös yrit­täjä­vas­taisu­ut­ta kokoomuk­sen mukaan. Ker­too melkois­es­ti vihrei­den pehmoud­es­ta, että kokoomus­ta ei laite­ta oikeasti seinää vas­ten vas­taa­maan mis­tään hei­dän jär­jet­tömyy­destä. Olisi melkoinen aukko men­nä läpi lin­joista, mut­ta kun se on vis­si­in sitä kusipäisyyt­tä? Sääli jos punalipun heilut­teli­jat jäävät ain­oak­si mah­dol­lisu­udek­si protestoi­da tyh­mästi johdet­tua kap­i­tal­is­mia vas­taan, tai sit­ten vain hyväksyä tyh­myy­den voit­to ja siir­tyä katsomoon.

 3. “Twit­teris­sä huo­mautin, että kau­pas­sa osa-aikatyötä tekevä, sovitel­tua päivära­haa nos­ta­va vuokra-asun­nos­sa Helsingis­sä asu­van kah­den lapsen yksin­huolta­ja häviää noin 600 euroa kuus­sa. Lapse­ton vuokra-asun­nos­sa asu­va työtön menet­tää tästä noin kymmenes osan.”

  Mikään ei estä Helsin­gin kaupunkia tekemästä omia ratkaisu­jaan esim. HEKAn vuokra-asumisen että oman henkilökun­tansa työ­suhdea­sumisen suunnassa.
  Nythän Helsin­ki on tekemässä vuokrien jät­tiko­ro­tuk­sia vuokrat­aloi­hin­sa, entis­ten lisäksi.
  Nämä kos­ket­ta­vat myös kau­pankas­so­ja kuin sairaan­hoita­jia, lähi­hoita­jia ja päiväko­tien työn­tek­i­jöitä siinä kuin uusi type­rä hallitusohjelmakin. 

  Jos uuden hal­li­tuk­sen väärien päätösten lisäk­si Helsin­gin kaupun­ki tukee ja lisää tätä asumisköy­histämiske­hi­tys­tä vuokra-asun­nois­saan, niin kaupun­ki on yhdessä Orpon hal­li­tuk­sen kanssa siivoa­mas­sa mata­la­palk­ka-alan ihmiset pois jon­nekin muualle tai sit­ten kokon­aan tulon­si­ir­to­jen varaan. 

  Sanois­in että Helsin­gin kaupungilla ei ole nyt varaa orpoil­la hal­li­tus orpoilun lisäk­si. Val­tu­us­ton pitäisi olla tässä nyt nopesti aloit­teelli­nen ja estää Hekan virkamiehiä päät­tämästä hal­li­tu­so­hjel­man tukemis­es­ta helsinkiläisiä työväkeä vastaan.

  1. Ara-vuokrat ovat Helsingis­sä halvem­pia kuin Espoos­sa tai Van­taal­la. Ne ovat kus­tan­nus­pe­rusteisia, eikä ainakaan tois­taisek­si ole ollut tarkoituk­se­na, että kun­tien muut asukkaat tuk­i­si­vat Ara-asun­nois­sa asuvia.

   1. Nyt on ollut puhet­ta myös tulo­rajoista ARA-asun­toi­hin. Jos Helsin­ki ja HEKA menevät siihen lankaan, niin siitähän se slum­mi­u­tu­mi­nen sit­ten alkaakin. 

    Yhdenkään Helsin­gin päät­täjän ei kan­nat­taisi itkeä poli­it­tista itkua miten kamala hal­li­tus meil­lä pian on (niin kuin onkin), sil­lä Hki voi tehdä asun­topoli­ti­ikas­sa kuin myös mata­la­palk­ka-aloil­la ja avainaloil­la omat päätök­set oman val­in­tansa mukaan.

    Nyt kansalais­ten ja medi­an on vain seu­rat­ta­va tarkasti ketkä ovat ne helsinkiläiset päät­täjät, jot­ka tuke­vat hal­li­tuk­sen toimia, vaik­ka somes­sa sit­ten päivit­televätkin miten hirveä ja kata­la oikeistohallitus.
    Sanat eivät nyt ratkaise, eivätkä tun­teet, vaan se mitä teko­ja val­tu­us­tossa ja lau­takun­nis­sa tehdään. Mitä kukin ajaa.
    Tulen mon­en muun kanssa seu­raa­maan tarkasti miten Helsin­gin vihreät toimi­vat mah­dol­lisen Ara-rajan suhteen.
    Peesa­taanko hal­li­tus­ta vai pide­täänkö huol­ta myös työssäkäyvistä vuokralaisista? 

    Keski­t­u­loinen helsinkiläi­nen jon­ka tosi­asial­lis­es­ti pieni palk­ka ylit­tää Ara-rajan, jos siis siihen Helsin­ki pää­tyy, var­maankin sit­ten pudot­tau­tuu työelämästä kokon­aan tulon­si­ir­to­jen varaan. Siten se tulee men­emään. Köy­hän on pakko toimia noin, jos päät­täjät halu­a­vat häätää työssäkäyvät Ara-kämpistä.

 4. nyt olen lukenut tuon ves­s­apa­perin … eiku siis hallitusohjelman.

  https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/158702198/Neuvottelutulos+hallitusohjelmasta+16.6.2023.pdf/2febf7a7-d5a1-6f17-df2d-95561de7a6de/Neuvottelutulos+hallitusohjelmasta+16.6.2023.pdf?t=1686924779616

  kyl­lä min­ullekin jäi olo että sen minkä oikeis­to hal­li­tus voisi tehdä niin jätetään tekemät­tä. oikeis­to his­to­ri­al­lis­es­ti on yleen­sä ollut hyvä tehokku­udessa ja pois­ta­maan löysät. posta­maan jäykkyyk­siä esim hallinnos­ta ja työ­markki­noil­la. ja tekemään muun laista jous­tavu­ut­ta. nyt oikeis­to jät­tää nuo tekemät­tä, ehkä siel­lä on ansiosi­don­naisen por­ras­tus. tämä saa demar­it ihan oikeasti näyt­tämään hyviltä, siis tarkoi­tan että minäkin alan pitämään demare­i­ta parempina.

  olen joskus sanonut että kokoomus on vain demar­it sin­isik­si maalattuna.

  olen epäil­lyt jonkun aikaa että ay-liike ja demar­it ei halua kor­ja­ta köyien ja pien­i­t­u­lois­t­en ase­maa, eli siis halu­aa pitää pien­tu­loiset pien­i­t­u­loisi­na, eli epä­suo­rasti omas­sa luokas­saan. nyt tämä oikeis­to­hal­li­tus syven­tää tätä kuilua. eli on vieläkin han­kalam­paa päästä pien­i­t­u­loisu­ud­es­ta keskian­sioille. taisi tul­la selväk­si pitä oikeis­to ajaa. piilolu­ok­ka yhteiskun­taa syvemmin.

  kohdan 10, on aika selkeästi kir­joit­tanut perus­suo­ma­laiset. ne näyt­tää ole­van pelon ja tur­vat­to­muu­den tun­teen sanelemia. ja myös koh­ta 10.3, joka näyt­tää tulleen per­susuo­ma­laisil­ta, se liit­tyy ulko­maalais politiikkaan. 

  muuten tun­tuu että kokoomus on tämän kir­joit­tanut, jos on paljon liirum laarumia.

 5. Tämä on esimerk­ki siitä, ettei ainakaan tämä oikeis­to­hal­li­tuskokoon­pano pidä tavoit­teenaan markki­na­t­alout­ta tehokku­ut­ta ja ratio­naal­isu­ut­ta edis­tävänä jär­jestelmänä eikä näe ongel­mana jär­jestelmää, joka vahvis­taa työelämän jäykkiä hier­arkioi­ta. Olet joko työtön ja saat tukia tai mata­la­palkkainen työn­tek­i­jä etkä saa paljon mitään tai sit­ten hyvä­tu­loinen kokopäiväisessä työssä käyvä.

  Oikeis­tolib­er­aali, joka on Suomen olois­sa melko harv­inainen olen­to, ei kan­na­ta oikeis­to­laista poli­ti­ikkaa hier­arkioiden vahvis­tamisen ja säi­lyt­tämisen vuok­si vaan tehokku­u­den. Tämän poli­ti­ikan arkkite­hteina ovat olleet Kokoomus ja Perus­suo­ma­laiset yhdessä. Por­var­i­hal­li­tus, jon­ka ytimessä on Kokoomus ja apupuolueina Vihreät ja RKP olisi toden­näköis­es­ti saanut aikaan toisen­laisen tuloksen.

  1. Mon­elle tun­tuu ole­maan vaikea ymmärtää tai sit­ten vaan hyväksyä se että nimeno­maan oikeis­to­lainen tehokku­usa­jat­telu ja se että kaik­keen liitetään voiton tavoit­telu ja yksi­ty­istämi­nen syr­jäyt­tää osan ihmi­sistä. Ei se että vasem­mis­to ja osa sivistyneestä oikeis­tostakin yrit­tää pitää huol­ta siitä kaik­ki pidet­täisin mukana. Kap­i­tal­is­mi ja markki­na­t­alous puh­taana mit­taa­vat ihmistä aina vain ihmisen tehokku­u­den ja markki­na-arvon mukaan. Hyv­in­voin­ti­val­tio ei voi koskaan olla puh­taasti kap­i­tal­isti­nen tai vain tehokku­ut­ta ajat­tel­e­va markki­na­t­alous. Vasem­mis­to tai vihreät eivät syr­jäytä ihmisiä vaan sen tekevät ne joiden mielestä sosi­aal­i­tur­va on luk­sus­ta ja joille ihmiset ovat ensisi­jas­sa talouden resurssi. Mie­lenki­in­toista on seu­ra­ta kun samat ihmiset jot­ka vaa­ti­vat aina vaan lisää sitä tehokku­ut­ta joka syr­jäyt­tää niitä jot­ka eivät ole kaikkein tehokkaimpia valit­ta­vat sitä minkä hei­dän oma vaa­timuk­sen­sa aiheut­taa. Kan­nat­taa miet­tiä mitä tilaa, sil­lä voi saa­da sitäkin mitä ei tilan­nut. Nyt ihmiset tila­si­vat kuitenkin poli­ti­ik­ka joka heiken­tää entis­es­tään työt­tömien, tukia saavien ja pieni­palkkaisten ase­maa ja sitä se saa. Jos joku joka tulee nyt kär­simään tuos­ta poli­ti­ikas­ta äänesti kokoomus­ta, perus­suo­ma­laisia, KD:t tai RKP:tä, niin hän saa syyt­tää siitä vaan itseään. Muut kär­si­jät voivat syyt­tää aivan aiheesta niitä jot­ka äänes­tivät tuon poli­ti­ikan puolesta.

   On aivan var­maa että toisen­laisel­la hal­li­tus­po­h­jal­la tuol­lainen köy­hien kyyky­tys ei olisi ollut mah­dol­lista kokoomuk­senkaan johdol­la. Kyyky­tyshal­li­tus tarvit­si mukaan perus­suo­ma­laiset ja KD:nkin, per­su­ja ei pelkästään mukaan vaan oikein vah­vaan rooli­in toteu­ta­maan tuo­ta kyyky­tyspoli­ti­ikkaa. Se pitää kuitenkin muis­taa ettei enem­mistöhal­li­tus­ta olisi kuitenkaan voitu muo­dostaa pelkästään kokoomuk­sen, vihrei­den ja RKP:n poh­jal­ta, vaan sil­loin oli­si­vat mukana olleet myös demar­it, ja ehkä vasem­mis­toli­it­tokin, mikä olisi var­masti taan­nut sen että sopeu­tuk­seen osal­lis­tu­vat myös hyvä­tu­loiset ja varakkaat, eikä ainakaan kaikkein heikoim­mas­sa ase­mas­sa olevil­ta olisi leikat­tu. Onhan se härskiä kun per­sut anta­vat 2 pros­ent­tiyk­sikön veronalen­nuk­sen tuloille jot­ka liikku­vat välil­lä 75000–150000€ ja sit­ten pois­ta­vat kaikkein pien­i­t­u­loisim­mil­ta asum­istuen ja sovitel­lun työt­tömyyspäivära­han suo­jaosat ja muu­ta vas­taavaa. Jos köy­hä halu­aa vieläkin köy­hem­mäk­si, niin äänestämäl­lä per­su­ja se onnis­tuu kyl­lä jopa vieläkin varmem­min kuin äänestämäl­lä kokoomusta.

  2. “Oikeis­tolib­er­aali, joka on Suomen olois­sa melko harv­inainen olento”
   Oikeis­tolib­er­aalit ovat ihan kaikkial­la yksis­arvisi­in ver­rat­tavia sat­uo­len­to­ja, poli­ti­ikan neliken­tän yksi neljännes on käytän­nössä tyhjä. Vain tämän hal­li­tuk­sen poli­ti­ikan kaltaiselle oikeistopoli­ti­ikalle on kan­nat­ta­jia. Tun­net­tu­ja oikeistopoli­ti­ikko­ja maail­mal­ta: Trump, brit­tikon­ser­vati­iv­it (kuka siel­lä täl­lä viikol­la onkaan päämin­is­ter­inä), Erdo­gan, Orban, Modi, Putin, Netanyahu, Bol­sonaro. Oikeis­to on täl­laista, mitään muu­ta oikeis­to­laisu­ut­ta ei ole.

   1. Niin­pä — ei tun­nu nykyään/vielä ole­van tilaus­ta uusille thatch­ereille ja rea­ganeille. Maail­ma tun­tuu ole­van vakaasti etatistien käsis­sä — vasem­mis­to on toki etatist­s­ta by def­i­n­i­tion (joku anark­istifrag­ment­ti kuvit­telee ole­vansa val­tion­va­s­tainen, mut­ta de fac­to ajaa vasem­mis­to­laisia etatis­tisia arvo­ja) ja nykyi­nen oikeis­tokin on jumi­u­tunut syvälle etatismin bunkker­i­hin — per­in­teisem­pi län­ti­nen oikeis­to on käytän­nössä vasem­mis­to­laiset arvot täysin omak­sunut­ta “sivistys­porvarei­den sosi­aalidemokra­ti­aa” tai sit­ten enem­män tai vähem­män äärikon­ser­vati­ivista men­neisi­in arvoihin haikail­e­vaa kuri-ja-järjestys porukkaa, jon­ka käsi­tyk­set yksilön­va­pauk­sista ovat ihan yhtä “jous­tavia” kuin vasemmistollakin.

    Vaikea sanoa mihin kaipuu yksilön­va­pauk­si­in ja min­i­maaliseen val­tioon ovat kadon­neet — onko niin, että run­saskä­tiset val­tiontuet, keskus­pankkien setelipain­o­jen pyörit­tämi­nen ja jatku­va katas­tro­fi­tun­nel­man ylläpi­to on saanut val­taosan oikeis­to­lais­es­ti maail­maan suh­tau­tu­vis­takin ajat­tele­maan, että val­tio, lisään­tynyt kon­trol­li ja rahan holti­ton jakami­nen ovat ihan toimi­va mekanis­mi ja sik­si “lisää val­tio­ta, please”?

    Har­mit­taa, että vasem­mis­to­laisen etatismin (jota nk. keskus­taoikeis­to / maltill­i­nen oikeis­to nou­dat­taa) ain­oa merkit­tävä poli­it­ti­nen vai­h­toe­hto on arvon­sa men­neiltä vuo­sisadoil­ta kaiva­va äärikon­ser­vati­ivi­nen etatatis­mi. Olem­meko jo ajau­tuneet johonkin “uljas uusi maailma/ fahren­heit 451” ‑maail­maan — johon on vielä tulos­sa lisään­tyneen kon­trol­lin ja valvon­nan (EU — “mitäs, jos kiel­läisi­inkin salaus, kos­ka lapse”) myötä vielä kun­non tujaus “minor­i­ty reporttia”…

 6. Osa-aikaisten tukien leikkaami­nen kyl­lä läh­es var­masti vähen­tää työt­tömien vir­taa kokoaikaisik­si kun ei vält­tämät­tä saa edes jalkaa työ­markki­noiden oven väli­in. Temp­putyöl­lis­tet­tyjä ei halua kukaan kun tuonne pakote­taan huonon moti­vaa­tion ja kun­non ihmisiä. Tietysti puhe­lin­myyjät otta­vat kenet tahansa provikalla, mut­ta paskadu­u­nit ja ‑yrit­täjät tule­vat ole­maan pasko­ja, oli­vat sään­nöt mitkä tahansa.

  Samoin pitkien koeaiko­jen ja määräaikaisten sopimusten tehokas käyt­tö ei tule todel­lakaan ratkaise­maan yhdenkään yri­tyk­sen työvoima­pu­laa. Pätevät lähtevät muualle mielum­min kuin suos­tu­vat ole­maan ensin uhrat­ta­va pala.

  Silti Orpon suun­nitel­mat ovat jos­sain määrin reilumpia kuin akti­ivi­malli yksi. Toisaal­ta min­ul­ta jäi huo­maa­mat­ta kuin­ka tuot­tavu­ut­ta ajatelti­in saa­da ylöspäin? Ei ollut puhet­takaan helpot­taa opiskelemista, mitä moni työtön kaipaisi, muuten kil­pailee koulut­ta­mat­tomien kanssa mata­lan tuot­tavu­u­den palve­lutöistä. Vaikut­taa kovasti siltä että kasaan on vain koot­tu kon­ser­vati­ivi­soikesto­laisia fan­ta­sioi­ta taloud­es­ta ja työt­tömyy­destä ilman mitään reaalipo­h­jaa. Tuot­tavu­us ei tule näil­lä eväil­lä nousemaan.

 7. Todel­lisu­udessa tule­va hal­li­tus purkaa hyv­in­voin­ti­val­tio­ta vaik­ka ker­tookin halu­a­vansa pelas­taa sen. Tuo pelas­t­a­mi­nen on vain uus­lib­er­al­is­tista uuskieltä joka tarkoit­taa todel­lisu­udessa juuri päin­vas­taista. Se on tot­ta että siinä pelis­sä häviää koko Suo­mi, sekä yrit­täjien että työn­tek­i­jöi­den enem­mistö ja varsinkin yhteiskun­nan palvelui­ta ja tukea tarvit­se­vat laps­es­ta van­huk­seen. Toki jokunen hyö­tyjäkin löy­tyy, eli ne hyvä­tu­loiset joiden sol­i­daarisu­usvero pois­tuu, verova­paiden osinko­jen nos­ta­jat ja ne jot­ka voivat siirtää Suomes­ta kas­vatun omaisu­u­den verot­ta­jan ulot­tumat­tomi­in ulkomaille. 

  Markki­na­t­alouden maine­han on men­nyt jo aikaa sit­ten mut­ta kum­ma kyl­lä Orpon hal­li­tus halu­aa tahra­ta sen mainet­ta vielä lisää. Kuinka­han kauan ihmisiltä meneekään taju­ta että kap­i­tal­is­mi ja markki­na­t­alous ovat kyl­lä hyvä renke­jä mut­ta huono­ja isän­tiä. Kokoomus ei sitä ainakaan tajua, tai halau taju­ta, vaan halu­aa niistä sen huonon isän­nän, vain vahvoista välit­tävän Suomen, eikä taloudel­lis­es­ti ja sosi­aalis­es­ti oikeu­den­mukaista markkinataloutta.

  Mielestäni se ettei taju­ta julkisen sek­torin merk­i­tys­tä kansa­t­alouden kannal­ta ja markki­na­t­alouden epäko­h­tien täy­den­täjänä jät­tää meitä jäl­keen Ruot­sista ja Tan­skas­ta. Meil­lä odotel­laan yksi­tyisen sek­torin hoita­van kaik­ki uudet työ­paikat ja hakataan päätä seinään kun niitä ei syn­ny. Ei osa­ta sanoa edes sitä mikä olisi se palk­ka jol­la ne työ­paikat syn­tyvät tai jol­la niiden pitäisi syn­tyä, pyöritel­lään vain lop­ut­tomasti jar­gonia kan­nustin­loukuista kun Ruot­si ja Tan­s­ka tar­joa­vat oikeasti työ­paikko­ja julkiselta sek­to­ril­ta. Mut­ta mikäs pään kään­täisi jos markkin­ausko­vaisu­us on iskenyt. Syytel­lään mielu­um­min työt­tömiä työha­lut­to­muud­es­ta tai ay-liiket­tä (=työntekijöitä)siitä kun se halu­aa että kaikil­la olisi vähin­tään siedet­tävät työe­hdot ja palk­ka. Ja lisäk­si hal­li­tus kaavailee toimia jot­ka var­masti heiken­tävät ilmapi­ir­iä työ­paikoil­la, sekaisinko se on kun halu­aa siten vain vähen­tää työn­teon kan­nus­timia. Kan­nat­taisi ottaa Ruot­sista ja Tan­skas­ta työl­listävät ja minne, sen sijaan että kyyris­tel­lään sen takana ettei voi kun se häir­it­see markki­noi­ta. Kyl­lä voi jos halu­taan. Tästä voi ottaa mallia myös vaikeam­min työl­listyvien työl­listämisek­si jos ei muu­ta ole tarjolla:
  https://labore.fi/t&y/otetaan-mallia-ruotsista-ja-muista-pohjoismaista/

  Onhan hal­li­tuk­sen aiko­mus leika­ta asum­is­tukia aivan katas­trofi kaikkien nyt tukia oikeutetusti saavien kannal­ta, ja eri­tyis­es­ti pieni­palkkaisten ja pien­tä työt­tömyysko­r­vaus­ta saavien kannal­ta. Sovitel­tua päivära­haa saavien kannal­ta vieläkin pahempi kun senkin suo­jaosa poistuu. 

  Pitäisikö sit­ten tukea pien­i­t­u­loisia asum­istuel­la vai ARA-rak­en­tamisel­la. Sanois­in että sekä
  että. Ainakin se pitää varmis­taa se että asun­to­ja tuote­taan riit­tävästi niin että niiden hin­nat pysyvät kohtu­ullisi­na. Pelkästään markki­navoimien varaan ei asun­to­tuotan­toa kuitenkaan pidä jät­tää kos­ka yksi­tyisen rahan tarkoi­tus on vain tuot­taa voit­toa ei huole­htia siitä että kaikille löy­tyy asun­to. Yksi­tyi­nen asun­to­tuotan­to tarvit­see kil­pailua myös julkiselta puolelta, tai sit­ten tiukko­ja sitovia velvoit­tei­ta ja sään­te­lyä. Myös se pitää muis­taa että pelkki­in yksi­tyi­nen markki­noi­hin luot­ta­mi­nen edel­lyt­täisi että niil­lä val­lit­sisi myös täy­delli­nen kil­pailu. Kos­ka niin ei kuitenkaan käytän­nössä ole, tarvi­taan myös julkisen sek­torin osallistumista. 

  Sen vaan sanon että aivan liian paljon kiin­nitetään nyt huomio­ta siihen kuitenkin mar­gin­aalisen joukon työl­listämiseen joka muka kieltäy­tyy otta­mas­ta töitä vas­taan. Hei­dän tuken­sa ovat leikkurei­den takia jo niin pieniä, sen “perus­tu­lon” ver­ran jos sitäkään, ettei sil­lä ole kokon­aisu­u­den kannal­ta juuri mitään merk­i­tys­tä. He kaipaa­vat tai tarvit­se­vat kyl­lä mui­ta palvelui­ta ja tukea. Huo­mat­tavasti järkeväm­pää olisi keskit­tyä löytämään työ­paik­ka ensik­si kaikille niille jot­ka kuumeis­es­ti sel­l­aista kaipaa­vat. Heitä on var­masti ylivoimais­es­ti suurin osa työt­tömistä eikä kaikille heillekään löy­dy todel­lisu­udessa työ­paikko­ja vaik­ka koko ajan valite­taan työvoimapulasta. 

  Mitäs jos sit­ten per­in­tövero pois­tet­taisi­in kuten Kel­lari tuos­sa yllä otti esille. Ketä se lop­ul­ta hyödyt­täisi jos pienehkön per­in­töveron sijas­ta jou­tu­isikin omaisu­ut­ta myy­dessään sit­ten mak­samaan kaikesta vaik­ka 30 tai 34% pros­entin pääo­mat­uloveron. Joitakin kyl­lä, mut­ta ei kaikkia! Se että per­in­töveros­ta luovut­taisi­in ei vält­tämät­tä tarkoi­ta sitä mitä mon­et luule­vat sen tarkoit­ta­van. Jos toivoo per­in­töveron pois­toa, niin kan­nat­taa pere­htyä ainakin siihen mitä sil­loin voi oikeasti saa­da . Voisi nimit­täin käy­dä niin että saisi mitä ei sit­tenkään toivonut.

  1. Jos tässä jos­sain vai­heessa on tosi­aankin har­rastet­tu nk. markki­na­t­alout­ta, niin kyseinen määritelmä lie­nee siinä tapauk­ses­sa varsin samankaltainen esim. kansandemokra­t­ian kanssa — val­lit­se­va käsi­tys markki­na­t­aloud­es­ta kun näyt­tää tarkoit­ta­van sitä, että estetään markki­noiden toim­inta ja rapaute­taan talous.

   Vasem­mis­to jak­saa pauha­ta “vapaana mel­las­tavas­ta “uus­lib­er­al­is­mista””, mut­ta käytän­nössähän markki­noille on pan­tu länget, suit­set ja silmäla­put sekä tur­van eteen on vielä auli­isti laitet­tu kau­ra­pus­si. Eri­laisil­la tuki­aisil­la, seteli- ja korkoelvy­tyk­sel­lä ja raskaal­la sääte­lyl­lä (suosii aina suuryri­tyk­siä ja kar­sii uusia kil­pail­i­joi­ta) on luo­tu todel­li­nen zom­biyri­tys­ten armei­ja, joka tehot­tomana syö heinäsirkkalau­man tapaan yhteisiä resursse­jamme ja estää pihkat­apin tapaan tehokkaasti tuot­tavu­u­den kasvun. Samaan aikaan taanoinen ylem­määräi­nen elvy­tys on käytän­nössä nol­lan­nut riskien hin­nan — ja kun eri­laisi­in (vihreisiin)siirtymiin vielä jae­taan ylen­määräis­es­ti julk­ista rahoi­tus­ta, niin onko ihme, että sijoituk­set suun­tau­tu­vat mitä villem­pi­in ja hul­luimpi­in sijoituskohteisiin.

   Enää ei ole väliä sil­lä, että onko busi­nes­sidea liike­taloudel­lis­es­ti (per­in­taisessä mielessä) kestäväl­lä poh­jal­la — vaan sil­lä, että ehti­ikö ensimäis­ten joukos­sa uudelle hillop­urkille rahas­ta­maan mak­si­maalis­es­ti kaik­ki val­tioiden siir­tymätuet ja sinisilmäisten/ideologisten sijoit­ta­jien ylimääräiset varat.

   Vasem­mis­ton par­jaa­ma “rikkaiden rikas­tu­mi­nen” ei johdu “vapaana laukkaavas­ta markkinataloudesta/kapitalismista” vaan etatist­mi ekspo­nen­ti­aalis­es­ti kas­va­neesta roolista — vasem­mis­ton hel­limät elvy­tysvä­li­neet ja siirymätuet ovat käytän­nössä ensisi­jainen syy “rikkaiden rikas­tu­miseen” — kun raha on hal­paa / ilmaista ja hyvil­lä suhteil­la / supli­ikil­la sitä saa rajat­tomasti lisää, niin tot­ta kai rikkaat rikas­tu­vat. Tavalli­nenkansa lop­ul­ta mak­saa tästä lop­pu­laskun, mut­ta eiköhän vasem­mis­to tyrkkää tästäkin syyn riistoporvareille.

   1. Olen samaa mieltä kuin nim­imerk­ki Ksee.Uusliberalismia on käytän­nössä kokeil­tu vain Yhdys­val­lois­sa (1980-luvul­ta), Bri­tan­ni­as­sa (1980-luvul­ta) ja Chi­lessä (1970-luvul­la). Muut OECD maat eivät ole kokeilleet uus­lib­er­al­is­mia pait­si Bal­tian­maat, Puo­la, Tsek­ki, Unkari ja Slo­va­kia jois­sa se on toimin­ut paljon parem­min kuin oli­gark­ki talouk­sis­sa kuten Venäjäl­lä ja Ukrainas­sa. Puo­la ja Ukrainan väi­li­nen esimerk­ki on hyvä. Ne oli­vat rutiköy­hiä mai­ta 1990-luvun alus­sa mut­ta 2020-luvul­la Puo­la on 1o ker­taa suurem­pi kansan­talous kuin Ukraina ennen Venäjän hyökkäystä

 8. Eli siis val­tion pitäisi Osmo sin­un mielestä tukea työn­tekemistä mikä ei kan­na­ta mak­samal­la osan ihmis­ten palka­s­ta tuk­i­na? Näinkö se työn­teko kehit­tyy? Ei ole ihme, että mei­dän tuot­tavu­us pol­kee paikallaan kun kan­nat­tam­a­ton­ta yri­tys­toim­intaa tue­taan verovaroin. Jos se ei kan­na­ta, niin fir­man pitää men­nä nurin ja jos edelleen on kysyn­tää joku kek­sii tavan tehdä se sama asia tuot­tavam­min ja pystyy mak­samaan siitä kun­nol­lisen palkan.

  Me ihmiskun­tana on jo ker­ran koitet­tu orjien ja toisen ker­ran Kiinan toimes­ta mitä tapah­tuu yhteiskun­nalle mis­sä tuot­tavu­us perus­tuu hal­paan työvoimaan. Euroop­pa ja varsinkin Englan­ti tuli, näki, teol­lis­tui ja voit­ti. USA alkoi pär­jäämään vas­ta kun orju­us lopetet­ti­in. Mik­si? Kos­ka se pakot­taa kek­simään tehokkaampia tapo­ja tuot­taa, hal­pa työvoima ei. Hal­pa työvoima tap­paa kehi­tyk­sen. Sik­si on kaik­ista pahin­ta alkaa tuke­maan työssäkäyviä verovaroin yhtään mil­lään taval­la, se tuhoaa kaiken mah­dol­lisu­u­den ja intres­sit kehit­tää sitä tekemistä. Mik­si uhra­ta aikaa ja resursse­ja ideoin­ti­in kun veron­mak­sa­jat mak­saa osan palka­s­ta eikä tarvi tehdä mitään.

  Niin­pä.

  1. Nyt oli yksisilmäi­nen kom­ment­ti Tooosi vihreältä.
   Kun haetaan mah­dol­lisim­man korkea­ta tuot­tavu­ut­ta työlle, se johtaa yksinker­tais­tuk­si­in ja kone­maisi­in ratkaisuihin.
   Ker­ran näin kuvia jostain van­has­ta teol­lisu­us­raken­nuk­ses­ta. Sen kat­to­hir­sien tukikul­mat oli tehty kan­non juurista. Ilmeis­es­ti kyseessä oli ter­vaskan­to­ja. Lujia kuin mitkä siihen tarkoituk­seen. Ja esteet­tis­es­ti ajatellen kau­ni­ita. Työ on ollut sil­loin hal­paa. Ei onnis­tu­isi nykyaikana. Nykyään ostet­taisi­in rautakau­pas­ta sinkit­ty kulmatuki.

  2. Niin, onko tosi­aankaan järkeä mak­saa ainakaan kovin paljoa yksi­tyisen sek­torin palkoista tuk­i­na jos vai­h­toe­htois­es­ti voidaan tehdä kuten muut pohjo­is­maat tekevät eli perus­taa ne tukea tarvit­seville tarkoite­tut työ­paikat julkiselle sek­to­rille. Tue­tut työ­paikathan ovat yksi sosi­aal­i­tur­van muo­to ja sosi­aal­i­tur­va­han kuu­luu yhteiskun­nan hoidet­tavak­si. Olisiko yksi­ty­is­ten yri­tys­ten todel­lakin parem­pi antaa toimia sit­ten puh­taasti markki­na­t­alouden ehdoil­la ilman mitään tukia? Palvelisiko se koko Suomen ja kaikkien suo­ma­lais­ten etua? Avaisi­vatko ne yksi­tyiset yri­tyk­set sit­ten riit­tävästi niitä työ­paikko­ja houkut­televil­la palkoil­la ja hyvil­lä työe­hdoil­la, työ­paikko­ja joi­hin ihmiset innol­la haal­i­taan ilman tuki­akin. Ainakin markkin­ausko­vaiset vaku­ut­tel­e­vat että kaik­ki hoituu kun­han saisi­vat toimia ihan vapaasti . Mik­sei sit­ten vapautet­taisi ensik­si kaik­ista tuista😎 . (No lupaa­vat ja lupaa­vat mut­ta kun niitä markkin­ausko­vaisi­akin, varsinkin kokoomus­laisia, houkut­tel­e­vat ne tuet ja pääsy rahas­ta­maan julk­i­sista varoista omaan pus­si­in). Mut­ta jos yri­tyk­set eivät sit­ten avaisikaan riit­tävästi niitä työ­paikko­ja niin yhteiskun­ta tuk­isi sit­ten edelleenkin ihmisiä teet­tämäl­lä tue­tut työt julkisel­la puolel­la kunnes ne vapaat markki­nat niitä työ­paikko­ja tar­joaisi ilman tukia 😎.

  3. Nim­imerk­ki Tooosi vihreälle kom­ment­ti­na hal­patyövoimaan ver­sus korkeaan tuot­toisaan työhön. Jokainen teol­lis­tunut kansan­talous on aloit­tanut hal­patyövoimas­ta. Esimerkik­si Japani, Etelä-Korea ja Tai­wan. Täl­lä het­kel­lä nämä maat ovat korkean tuot­tavu­u­den ja teknolo­gian mai­ta. Samoin on poikkeuk­se­na Lähi-idässä Israel. Kiina ei ole enään hal­patyövoimaan perus­tu­va kansan­talous. Se oli sel­l­ainen 2000-luvun alus­sa. Kiinalais­ten palkat ovat nousseet 25 vuodessa ja hal­patyövoima on siir­tynyt Kiinas­ta mui­hin Aasian mai­hin ja myös Afrikkaan. Kiinas­sa on kak­si haastet­ta; alhainen syn­tyvyys ja van­hen­tu­va väestö. Aasi­as­ta löy­tyy kil­pail­i­ja jol­la työvoimaa ja korkea syn­tyvyys nimit­täin Intia. 

   Saman­lainen ver­taus voidaan ottaa enti­sistä itäblokin kahdes­ta maas­ta Ukrainas­ta ja Puo­las­ta. Vuon­na 1991 Puolan ja Ukrainan BKT oli samal­la tasol­la. Täl­lä het­kel­lä Puolan BKT on kymme­nenker­taa suurem­pi kuin Ukrainan.
   Olen nim­imerk­ki Tooosi vihreän kanssa samaa mieltä että tuet­tu yri­tys­toim­inta pitkäl­lä aikavälil­lä on ongel­mallista. Yri­tystuet pääasi­as­sa alue­tukea joista suurin osa on ohjat­tu Kepun toimes­ta maakun­ti­in jos­sa se on ollut lop­ul­ta min­i­maalisen pien­tä kos­ka jokaiselle maakun­nalle on annet­tu sama sum­ma. Kohden­net­tu alue­tu­ki toimisi paremmin.

 9. Samasta työstä eri palkka vuokran mukaan = 2000-luvun tasa-arvoa sanoo:

  Mielestäni Osmo maalaa turhan laveal­la pens­selil­lä. Suurim­malle osalle Suomen pieni- ja keski­t­u­loi­sista tule­van hal­li­tuk­sen kyyti on kylmän sijaan jopa käden­läm­pöistä. Kajaani­lainen lähi­hoita­ja ei huo­maa markki­nae­htoisen vuokrak­er­rostaloyk­siön­sä asum­is­menois­sa muu­tos­ta. Matali­in asumiskus­tan­nuk­si­in ei mak­se­ta tukia, joi­ta voisi nyt leika­ta. Palka­s­ta jää vähän enem­män käteen pieni- ja keski­t­u­loisille pain­ote­tun veroalen takia. Yle-vero saat­taa laskea hal­li­tuskau­den mit­taan. Ei mikään varsi­nainen henkilöko­htainen talouskatastrofi.

  Ymmär­rän kyl­lä että osa-aikatyötä tekevä helsinkiläi­nen yh-äiti on vihreän poli­ti­ikan keskiössä, mut­ta val­takun­nal­lis­es­ti he ovat kovin mar­gin­aa­li­nen ryh­mä. Suomes­sa on n. 400 000 osa-aikatyötä tekevää. Heistä reilu neljän­nesmiljoona tekee sitä vapaae­htois­es­ti opiskelun, osatyökyky­isyy­den, down­sif­taamisen tai muun syyn takia. Kol­mannes osa-aikatyöläi­sistä halu­aisi vak­i­työn. Tämä reilun sadan­tuhan­nen ihmisen poruk­ka ei tietenkään ole irrel­e­vant­ti, mut­ta ei hei­dän tilan­net­ta kan­na­ta yleistää kuvaa­maan yli miljoo­nan pieni- ja keski­t­u­loisen tilannetta. 

  Rehellisem­pi ana­lyysi voisi sanoa suo­raan, että tämä asumisen sub­ven­tion pienen­nys on todel­li­nen ongel­ma vain helsinkiläisille pien­i­t­u­loisille. Tam­pereel­la, Turus­sa ja Oulus­sa voi asua lähi­hoita­jan tai varas­to­työn­tek­i­jän pal­ka­lla jatkos­sakin keskus­tas­sa. Jopa Van­taal­la ja Espoon monis­sa keskus­tois­sa hom­ma vielä toimii. Kun­pa joku kir­joit­taisi Talouselämään jutun siitä miten liian keskus­tas­sa ja/tai liian väljästi asu­vat helsinkiläiset pieni­palkkaiset pitävät koko maamme köy­hänä lop­ut­toma­l­la subventionälällään.

  1. Oletko koskaan miet­tinyt mitä tuo pain­otet­tu veroale tarkoit­taa oikeasti euroina eri tulolu­okissa ja mitä kaikkea samal­la menet­tää. Poh­jalle se että 2‑prosenttiyksikön suu­ruisen sol­i­daarisu­usveron pois­to antaa 150000€ ansait­se­valle 3000€ lisää käteen vuodessa. Ja kan­nat­taa huo­ma­ta että sekin tehdään velak­si tai leikataan niiltä Kajaani­laisil­ta ja muil­ta tukien saajilta. 

   Ei asum­istuen tai muidenkaan tukien leikkaus koske min­u­akaan, mut­ta kyl­lä ne koske­vat kaikkia Kajaani­lais­tenkin saamia tukia, vaikkeivät tietenkään koske kaikkia Kajaani­laisia tai Helsinkiläisiäkään. Aika mon­elle nuo per­su­jen ter­veisit ovat vaan todel­la p..stä ja ihan aiheesta jos ymmärtää yhtään mitä ne todel­lisu­udessa tarkoit­ta­vat pienituloisille!

   Kyl­lä se vaan kuitenkin on niin että leikkauk­set ovat ihan tot­ta ja koske­vat kaikkia kyseisiä tukia saavia riipumat­ta siitä ovatko he kokopäivä tai osa-aika työssä. Mut­ta kun otit esille, niin mis­tä sit­ten luulet löy­tyvän kokoaikaista työtä niille muka dow­shif­taav­ille 300000 osa-aikatyöläiselle jos sitä työtä ei löy­dy edes sille reilulle sadalle tuhan­nelle joka kokoaikatyötä haluaisi?Missä ovatkaan ne avoimet työ­paikat joi­hin edes noi­ta halukkaitakaan ei ote­ta? Silti valite­taan jopa työvoima­pu­las­ta ja puhutaan vain laiskoista työt­tömistä down­shif­taa­jista joil­ta voidaan kyl­lä leika­ta kos­ka se eihän se koske Kajaani­laista lähi­hoita­jaakaan. Mut­ta sel­l­aista se teet­tää kun per­sut ja kokoomus halu­a­vat leika­ta, seli­tyk­siä joi­ta tyh­mim­mät vieläpä usko­vat. Moni pien­i­t­u­loinen joutuu var­masti vielä miet­timään että kan­nat­tiko sit­tenkään äänestää edes niitä kris­til­lisiä tai RKP:tä joiden arvot ja kris­til­lisyys kato­si­vat heti kun hillo­tolp­pa alkoi häämöt­tämään. No, ruoka­jonos­sa kris­til­liset sit­ten taas puhu­vat kuin­ka he ajat­tel­e­vat vain pien­tä ihmistä. 

   Pitää olla kyl­lä aika sin­isilmäi­nen jos kuvit­telee leikkausten osu­van vain Helsinkiläisi­in. Kyl­lä ne vaan iskevät kaikkialle, sil­lä eivät ne asumisku­lut pieniä ole muual­lakan Suomessa.
   Vai olisiko niin että per­sut yrit­tävätkin myy­dä leikkauk­set aivankuin ne koski­si­vat vain Helsinkiläisiä hui­jatak­seen taas kan­nat­ta­ji­aan maakun­nis­sa. Ehkä, kun vaan löy­tyy yhteinen viholli­nen, eli täl­lä ker­taa Helsin­ki ja siel­lä asu­vat maa­han­muut­ta­jat joi­ta maakun­tien per­su ei ole koskaan näh­nyt, mut­ta joiden ker­ro­taan asu­van täysi­hoi­dos­sa kelan-luot­toko­rt­tia vingutellen keskel­lä Helsinkiä lomaillen välil­lä eteläisessä koti­maas­saan verona­mak­sajien piikki­in ja ryöstellen iltaisin huvikseen ohikulk­i­joista ynnä muu­ta yhtä absur­dia, niin per­su on tyy­tyväi­nen vaik­ka itseltä meni­sivät viimeisetkin siemen­pe­runat. Eikä yhtään auta jos per­sulle sanoo että tari­na ei ole tosi, kos­ka per­sulle riit­tää että sekin että tari­na voisi olla tot­ta tai jos ei olisikaan niin pelkkä tari­nakin riittää.

   1. Kor­jataan sen ver­ran että esimerkissä sol­i­daarisu­usveron pois­tos­ta jää toki käteen 1500€/vuosi, ei 3000€. Keski­t­u­loiselle sit­ten n. 200€/vuosi.
    Näin sin­imus­ta hal­li­tus pain­ot­ti velka­ra­han alen­nuk­set ja vieläpä velak­si, sil­lä velka­a­han tuo leikkaa­ja­hal­li­tuskin tulee ottamaan.

   2. Samasta työstä eri palkka vuokran mukaan = 2000-luvun tasa-arvoa sanoo:

    Oho. Tuli­pa melkoinen aiv­o­tuh­nukeski­tys AKK:lta.

    “Oletko koskaan miet­tinyt mitä tuo pain­otet­tu veroale tarkoit­taa oikeasti euroina eri tuloluokissa”

    Veronkeven­nys toteutetaan työ­tulovähen­nys­tä korot­toma­l­la, jol­loin euromääräis­es­ti ja pros­en­tu­aalis­es­ti suurin osa veronkeven­nyk­sistä kohdis­tuu pieni- ja keskituloisille. 

    “mis­tä sit­ten luulet löy­tyvän kokoaikaista työtä niille muka dow­shif­taav­ille 300000 osa-aikatyöläiselle jos sitä työtä ei löy­dy edes sille reilulle sadalle tuhan­nelle joka kokoaikatyötä haluaisi?” 

    Siis mis­tä löy­tyy kokoaikatyötä niille, jot­ka tekevät VAPAAEHTOISESTI osa-aikatyötä? Ei yhtään mis­tään. He nimeno­mais­es­ti halu­a­vat tehdä vain osa-aikatyötä eli eivät edes hae kokoaikatyötä.

    “Pitää olla kyl­lä aika sin­isilmäi­nen jos kuvit­telee leikkausten osu­van vain Helsinkiläisiin.”

    Lue­tun ymmär­ryk­sesi pet­ti tässäkin. Kir­joitin “sub­ven­tion pienen­nys on todel­li­nen ongel­ma vain helsinkiläisille pien­i­t­u­loisille.” Tot­ta kai muis­sakin kaupungeis­sa pien­i­t­u­lois­t­en tuet pienenevät. Mut­ta muual­la pienem­pi osa tuloista menee asumiseen, jol­loin puut­tuvan rahan saa helpom­min nip­is­tet­tyä muista menoista. Helsingis­sä moni on selkä seinää vas­ten. Ei ole enää muu­ta kulu­tus­ta mis­tä leika­ta kom­pen­soidak­seen pieneneviä tukia ja kohon­nei­ta vuokria. Mon­elle ain­oa vai­h­toe­hto on muut­taa pois.

    Olet AKK ottanut näköjään kopin vasem­mistop­uoluei­den vaalien jälkeis­es­tä “ihmiset äänes­tivät väärin” ‑jar­gonista. Sin­un mukaasi kaik­ki alle satatuhat­ta tien­aa­vat, jot­ka äänes­tivät nyky­isiä hal­li­tus­puoluei­ta, ovat täysiä idioot­te­ja. Oletko koskaan miet­tinyt, että pien­i­t­u­loinenkin saat­taa äänestää enem­män isän­maa kuin oma lom­pakko mielessä. Mak­sukykyi­nen, työhön kan­nus­ta­va ja tur­val­lisu­ud­es­ta huole­hti­va koti­maa on ihan ratio­naa­li­nen tavoite äänestys­nu­meroa miet­tiessä. Täl­laiset val­tiot tapaa­vat olla pitkässä juok­sus­sa niitä parhai­ta asuin­paikko­ja, pienituloisillekkin.

    P.S. kak­si pros­ent­tia 150 000:sta on 3000, ei 1500.

   3. P.S. kak­si pros­ent­tia 150 000:sta on 3000, ei 1500.

    Raja nousi jostain vähän yli 80 000 eurosta 150 000 euroon eli alen­nus kos­kee vähän alle 70 000 euroa. Kak­si pros­nt­tia 70 000 eurosta 1400 euroa.

   4. Täs­menetään vielä että sen ver­ran että oleel­is­in­ta on kutenkin se että kaikkien yli 80000€ vuodessaa ansait­se­vien verot laske­vat 2- pros­ent­tiyk­sikköä, mak­simis­saan kuitenkin 1400€/vuosi.

    Esimerkik­si 120000€ ansait­se­valle se tarkoit­taa 600€ lisää käteen ja kaikille vähint­tään 150000€ ansait­seville 1400€ lisää käteen, että sel­l­ainen pain­o­tus pieni- ja keskituloisille😎.

    “Veronkeven­nys toteutetaan työ­tulovähen­nys­tä korot­toma­l­la, jol­loin euromääräis­es­ti ja pros­en­tu­aalis­es­ti suurin osa veronkeven­nyk­sistä kohdis­tuu pieni- ja keskituloisille. ”

    Juuri tuol­la “silmänkään­tötem­pul­la” ihmisiä jymäytetään jatku­vasti, käteen keski­t­u­loiselle jää kuitenkin vain 200€, kaikkein pien­i­t­u­loisim­mille ei mitään. Etkö tosi­aankaan ymmär­rä vai vedätätkö tahallaan?

    “Siis mis­tä löy­tyy kokoaikatyötä niille, jot­ka tekevät VAPAAEHTOISESTI osa-aikatyötä? Ei yhtään mis­tään. He nimeno­mais­es­ti halu­a­vat tehdä vain osa-aikatyötä eli eivät edes hae kokoaikatyötä.”

    Ei vaan edes niille jot­ka halu­aisi­vat kokoaikatyötä, mut­ta eivät saa. Nyt hal­li­tus perustelee leikkauk­si­aan sil­lä että se halu­aa tunkea kokoaikatyöhän lisää väkeä vaik­ka kaik­ki nyky­isin sitä hake­vatkaan eivät siihen pääse. Herää epäilys että pidät työt­tömiä itseään syyl­lisenä työt­tömyy­teen­sä ja aivan kuin kuvit­telisit että heistä tulee heti työtä vält­tele­viä kun jäävät työt­tömik­si. Mietipä miten käy Suni­lan tehtaan lopet­tamisen seu­rauk­se­na työt­tömik­si jääville ahk­er­ille työn­tek­i­jöille, joiden tulot tip­pu­vat työt­tömänä heti puoleen, tuleeko heistä heti työtävält­tele­viä työt­tömiä joiden tukia pitää leikata? 

    “Tot­ta kai muis­sakin kaupungeis­sa pien­i­t­u­lois­t­en tuet pienenevät.”

    Hyvä että ymmär­rät sen­tään tuon, alku­peräi­nen tek­stisi vaikut­ti vaan kuin et ymmärtäisi. Se vaikut­ti enem­mänkin hal­li­tuk­sen leikkausten valkope­sul­ta, mitä toki tun­nut vieläkin jatkavan.

    “Sin­un mukaasi kaik­ki alle satatuhat­ta tien­aa­vat, jot­ka äänes­tivät nyky­isiä hal­li­tus­puoluei­ta, ovat täysiä idiootteja”

    Nyt ymmär­rät väärin, halu­an vaan että ainakin kes­ki- ja pien­i­t­u­loiset tajua­vat mitä sai­vat jos äänes­tivät sel­l­aisen poli­ti­ikan puoles­ta puoles­ta kuin mitä he nyt saa­vat. He mak­sa­vat siitä vaan kovan hin­nan ja vain sen takia että jotkut heistä halu­a­vat olla kiihkoisän­maal­lisia ymmärtämät­tä mitä se lop­ul­ta tarkoit­taa nimeno­maan työn­tek­i­jöi­den ja eri­tyis­es­ti kaikkien alle suo­ma­lais­ten medi­an­i­t­u­lota­sol­la eläville joiden ylivoimais­es­ti tärkein­tä tärkein­tä tur­val­lisu­ut­ta on nimeno­maan se että he tule­vat toimeen. Kun Suomea on pidet­ty pitkään maail­man onnel­lisim­pana maana, niin mik­si siitä tulisi vielä onnel­lisem­pi jos pien­i­t­u­lois­t­en ase­maa heiken­netään tarpeek­si? No ehkä jonku sadis­tin tai masok­istin mielestä voisi tul­lakin. On se ihmeel­listä mitä pelon liet­somisel­la saadaan aikaan, ihmiset saadaan pure­maan vaik­ka omaa kät­tään vaik­ka kuin­ka varote­taan että se tekee kipeää ja ettei siinä ole mitään järkeä. Nyt meil­lä on sit­ten hal­li­tuk­ses­sa puolue jon­ka aate kumpuaa Hal­la-ahon scrip­toista. Kan­nat­taa pere­htyä tuo­hon aat­teeseen vaikka­pa wik­iquotes­ta/Hal­la-aho jos ei ole aikaisem­min siihen tutus­tunut. Sieltä löy­tyy tiivis­tet­tynä. Ei kai kukaan kuitenkaan äänestänyt ainakaan per­su­ja tutus­tu­mat­ta ensik­si tuo­hon “jaloon” aatteeseen 😎. 

    Jos ei vaikka­pa jollekin alle suo­ma­lais­ten medi­aat­u­loil­la elävälle ei kel­paa se että minä suh­teel­lisen hyvä­tu­loise­na ja varakkaana tai muut vähin­tään yhtä hyvässä ase­mas­sa ole­vat oli­si­vat myös osal­lis­tuneet talouden tas­apain­ot­tamiseen niin minkäs sille sit­ten voi, per­sut saa­vat mitä tilaa­vat ja muut pieni- ja keski­t­u­loiset saa­vat sitä mitä eivät mis­sään nimessä tilan­neet. Niin­hän sitä san­ot­tan että tyh­mien eväät syödään ensin! Suosit­te­len luke­maan vaik­ka näk­isi kuin­ka “punaista”: https://www.viikkopk.fi/debatti/kolumni-sita-saa-mita-tilaa‑6.3.3045.7a1d0146c3

    P.S. kak­si pros­ent­tia 150 000:sta on 3000, ei 1500. Mut­ta kak­si pros­ent­tia 75000:sta on 1500! Kan­nat­taa pere­htyä myös siihen mitä sol­i­daarisu­usvero tarkoittaa.

  2. Juuri näin. HS (vai YLE ) kiire­hti haas­tat­tele­maan 4 lapsen työtön­tä, opiskel­e­vaa tuil­la elävää helsinkiläistä yksin­huolta­jaa, heti kun hal­li­tu­so­hjel­ma oli tul­lut julki.

 10. AKK kehuu kovasti julkisen puolen työl­listävää vaiku­tus­ta ja että pitäisi vielä palkata lisää.
  Minä olisin sitä mieltä, että pienen­tää tätä julkisen puolen byrokraat­ti­porukkaa. Eikö tämä viime hal­li­tus saanut luo­tua jonkun kom­pos­tori­tarkas­ta­jan tehtävän. Siten­hän se ympäristö ja maail­ma pelastuu.
  Tulee mieleen taan­noinen kiin­teistöko­htainen jäte­huolto. Kun­nas­sa vaa­ti­vat jopa met­sä­pal­stoille jätehuoltovastaavan.
  Sanois­in, että mitään tolkkua ei tun­tunut ole­van. Minä ehdotin, että kat­soisi­vat verot­ta­jan kiin­teistöverolis­toista asu­tut kiin­teistöt ja vas­tu­uhenkilöt. Ei se käynyt, kun kyseessä oli kiin­teistöko­htainen jäte­huolto, kiin­teistönu­meroit­tain näyt­tivät vaa­ti­van selvityksiä.

  Eikö tuo kun­ta­puolen työe­htosopimus ole sel­l­ainen palkanko­ro­tusautomaat­ti, että kun­nan työt kan­nat­taa ulkois­taa mitä nopeam­min sen parempi.

  1. Halu­an vaan että ymmär­ret­täisi­in kuin­ka työl­lisyyt­tä on hoidet­tu muis­sa pohjo­is­mais­sa. Ja että muis­te­taan mikä aivan ilmeis­es­ti vaikut­taa siihen mik­si muis­sa pohjo­is­mais­sa työl­lisyysas­teet ovat korkeampia. He ovat älyn­neet että on parem­pi tar­jo­ta työtä vaik­ka julkiselta sek­to­ril­ta kuin pitää ihmisiä työt­tömänä. Vähem­mänkin tuot­ta­va työ näet kan­nat­taa yhteiskun­nan kannal­ta ja kan­nat­taa myös yksilön kannal­ta jos työstä mak­se­taan myös palkkaa. On se kum­ma että Suomes­sa on valit­tu tie jos­sa ihmis­ten poten­ti­aali on varaa huka­ta kun ei voi­da palkata edes julkiselle sek­to­rille vaan mielu­um­min pide­tään ihmiset työt­töminä. Ja kun samal­la vielä julkisel­la sek­to­ril­lakin valite­taan työvoima­pu­las­ta, mut­ta ihmiset pide­tään työt­töminä mil­loin mil­läkin tekosyyl­lä, ei voi mak­saa palkkaa, ei ole osaamista, vaaran­taa kil­pailun, työ­paikat pitää luo­da yksi­tyiselle sek­to­rille ym. ide­olo­giaan poh­jau­tu­vaa paskan­jauhan­taa vuodes­ta toiseen, niin alkaa koko touhu vaikut­ta­maan vieläkin absur­dim­mal­ta. Sama työ tuot­taa saman lisäar­von kansan­talouteen tehdään se sit­ten julkisel­la tai yksi­tyisel­lä puolel­la sil­loin kun sen tekemiseen käytetään julk­ista rahaa. Kalleim­mak­si yhteiskun­nalle tulee se ettei sitä työtä tee kukaan ja kuitenkin joudu­taan mak­samaan työt­tömyy­destä ja sen muista seu­rauk­sista. Kos­ka yksi­tyi­nen sek­torin tarkoi­tus on tuot­taa vaan voit­toa omis­ta­jilleen, eikä sen edun mukaistakaan ole täystyöl­lisyys niin on aivan älytön­tä jät­tää työl­lisyy­den hoito liikaa siitä riip­pu­vaisek­si ja vieläpä mak­saa siitä kalliisti.

   Kan­nat­taa pere­htyä siihen laboren jut­tuun ja ajatel­la! Toki jos yksi­tyi­nen sek­tori kykenisi luo­maan riit­tävästi sel­l­aisia työ­paikko­ja joil­la ihmiset tule­vat toimeen ilman tukia niin hyvä, mut­ta kun ei vaan näytä kykenevän. Kaik­ki se mihin ei tarvi­ta julk­ista rahaa kan­nat­taa tietysti jät­tää yksi­ty­is­ten hoidet­tavak­si, sehän on sitä oikeaa markkinataloutta.
   Valitet­tavasti Suo­mi mak­sa vaan kovaa hin­taa siitä että yritetään hoitaa työl­lisyyt­täkin liian markki­nae­htois­es­ti. Muis­sa pohjo­is­mais­sa käytetään mielu­um­min kaik­ki resur­sit kuin jätetään vähem­män tuot­ta­vat työt tekemät­tä ja se näkyy niiden parem­pana elin­ta­sona. Tuot­tavam­mas­ta työstä mak­se­taan tietenkin sil­loinkin kovem­paa palkkaa, mut­ta tuot­ta­mat­tomam­mas­takin vähin­tään sen ver­ran että sil­lä pär­jää ilman tukia.

   Taitaa vaan olla markkin­ausko­vaisu­us taot­tu suo­ma­lais­ten päähän niin syvälle että se sumen­taa kyvyn ajatel­la asi­aa siltä kannal­ta mikä olisi kansan­talouden kokon­aisu­u­den kannal­ta järkevintä.

   1. Julki­nen sek­tori työl­listää paljon väkeä. Ongel­ma vain on siinä, ettei julkisel­la sek­to­ril­la ole omaa rahaa, kaik­ki on verotet­tu taval­la tai toisella. 

    Bas­ti­at kir­joit­ti jo 1800-luvun puo­livälis­sä, miten kaikil­la ratkaisuil­la on näkyviä ja näkymät­tömiä seu­rauk­sia. Näemme, miten julki­nen sek­tori työl­listää, mut­ta emme näe, mitä ihmiset oli­si­vat tehneet niil­lä rahoil­la, jot­ka val­tio heiltä vei veroina. 

    Kun rahat lop­pu­vat, ajat­telu alkaa. Thatch­er muis­tut­ti sosial­is­min aina kaatu­van siihen, että sosial­is­teil­ta lop­pu­vat muiden ihmis­ten rahat.

   2. Kauko: Yhtä hyvin voisi sanoa että yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la ei ole ”omaa rahaa” lainkaan, sil­lä koko rahan kon­sep­ti on lop­pukädessä julkisen sek­torin luo­ma ja ylläpitämä 🙂

    Aivan tol­loa vetää jotain vas­takkainaset­telua, vih­jauk­sis ettei julki­nen tuo­ta tai yksisilmäistä ”vero­tus on varkaus” set­tiä. Ai niin, ilman poli­isi- ja oikeuslaitos­ta ei olisi myöskään mitään yleistä suo­jelus­ta varkauk­sia vas­taan, olisi vain kaikkien sota kaikkia vastaan.

    Tai no, toki ilman leviatha­nia kyl­lä eri­ar­voisu­us pitää huolen että ainakin paikallisia tyran­ne­ja nousee, joi­ta ei sido mikään muu kuin heille kasautunut val­ta ja siitä kiinnipitäminen.

    Ehkä kan­nat­taisi lukea vähän laa­jem­min kir­jo­ja ei pelkkää Thatch­rria, Ran­dia ja öyhöoikeis­ton Twit­ter­iä ettei tarvit­sisi nojau­tua ihan noin nai­ivei­hin ajatuk­si­in. Aloit­taa vaikka­pa Ace­moglun teoksista.

    Ps. Onko Bri­tan­nia minkälainen uus­lib­er­aali parati­isi Thatch­erin ja hänen hen­gen­heimo­laisin­sa vuosikym­meniä jatkuneen ide­ol­o­gisen käsit­te­lyn jäljiltä? Entä Yhdys­val­lat? Halu­atko saman käsit­te­lyn myös pohjoismaille?

   3. Kil­go­re: Rahaa on ollut ole­mas­sa ilman, että julki­nen sek­tori on työn­tänyt pukin­sorkkansa sop­paan, ja hom­ma on toimin­ut ihan suju­vasti (esim. aiem­mat yksi­ty­is­ten pankkien liikkel­le­laske­mat rahat).

    Jotkut väit­tävät, että nykyi­nen keskus­pankki­jär­jestelmä on syn­tynyt val­tioiden tarpeesta rahoit­taa soti­aan. En yhtään epäile tämän seli­tyk­sen järkevyyt­tä — tar­joa­han “itsenäi­nen” keskus­pank­ki varsin näp­pärän tavan pitää kaikkia kansalaisia ja hei­dän yri­tys­toim­intaansa mukavasti peukalon alla sovelta­mal­la korko­ru­u­via ja setelipain­oru­oskaa. Eipä siis ihme, että kaikkial­la maail­mas­sa näyt­tää löy­tyvän run­saasti intoa kieltää / kahli­ta kryproval­u­u­tat — eihän se sovi, ettei val­tio kon­troloi kaikkea.

    Sinän­sä en usko, että monikaan nykyi­nen riv­ipäät­täjä ajat­telisi käyt­tää nyky­istä keskus­pankki­jär­jestelmää kansan ja talouden alis­tamiseen omi­in mieli­halui­hin­sa — ennem­min taitaa kyse olla siitä, että aiem­pi­en poli­itikkopolvien per­in­tönä moko­mat tyhjäpäät kuvit­tel­e­vat, että heil­lä on käsis­sään kansan­talouden säätöru­u­vi, jota pyörit­telemäl­lä talouden saisi men­emään ahlut­tuun suun­taan. Peri­aat­teessa voisi tode­ta, että siinähän kuvit­tel­e­vat, mut­ta valitet­tavasti vain tuo kaik­ki tötöi­ly näkyy mei­dän ja lap­siemme elitasossa.

 11. Kaupungilta saatu ali­hin­tainen vuokra-asun­to­han muut­tuu vielä entistä arvokkaam­mak­si. Omis­tusasun­toon ei ole jatkos­sa enää mah­dol­lista saa­da asum­is­tukea. Pait­si eläkeläisen, jol­la on muutenkin parem­pi asumistuki.
  Oma tilanteeni on esimerkik­si sel­l­ainen, että lapsen vam­ma estää käytän­nössä toisen van­hem­man työssäkäyn­nin. Ihan hyvin ollaan kuitenkin pär­jät­ty min­unkin pal­ka­lla kun puoliso on saanut perus­päivära­haa lap­siko­ro­tuk­sel­la ja omaishoita­jan palkkio­ta lisäk­si. Kat­soin, että jos minä kuolisin yllät­täin niin muu per­he saisi kuitenkin asum­is­tukea nykyko­rko­ta­sol­la noin 750e/kk niin kauan kuin sairas lap­si on kotona asu­va. Nythän se tip­puisi nol­laan omis­tusasu­jal­la uudessa mallis­sa. Nyt pitää vähän miet­tiä, että olisiko vaan järkev­in­tä tuh­la­ta kaik­ki omat säästöt ns. hyvän sään aikana ja luot­taa sit­ten siihen, että kun koti­in on tehty suht kalli­itakin esteet­tömyys­ratkaisu­ja kun­ta tulisi apu­un toimeen­tu­lotuen muo­dos­sa, kos­ka uuteen asun­toon pitäisi kuitenkin tehdä muu­tostyöt jot­ka tuli­si­vat kalli­im­mak­si kuin nykyisen asumisen tukem­i­nen. Vai pitäisikö ottaa itselle vaku­u­tus, jos­ta mak­saisi sen 100e/kk. Vai luot­taisiko vaan siihen, että itselle ei tapah­du mitään ikävää ainakaan seu­raavaan 10 vuoteen.

 12. Julkiset palve­lut ovat myös tulon­si­ir­to­ja. Rahamuo­tois­t­en tulon­si­ir­to­jen rinnalla.

  Reaal­i­t­u­lon­si­ir­to­ja ja rahatulonsiirtoja.

  Menet­tävät enem­män kuin 600€ jos las­ket että reaal­i­t­u­lon­si­ir­to­ja vähe­nee ja joutu­vat osta­maan yksi­ty­isiltä samat. Tai reaal­i­t­u­lon­si­ir­toista joutuu mak­samaan asiakasmaksuja.

  Orpo halvek­sii julkisen työ­paikko­ja ja tekee niistä halvek­sun­nal­la tehot­to­mia. Reaal­i­t­u­lon­si­ir­rot vähenee. 

  Lisäk­si julkisen työ­paikat vähe­nee eli kaik­ki työ­paikat. Yksi­tyiselle ei löy­dy ostovoimaa.

 13. Vähän tarkem­min kun tutkiske­lin, niin taitaisi kuitenkin min­un kuol­lessani yllät­täin käy­dä niin, että vaimo saisi leskeneläk­keen 10 vuodek­si ja lapset lapsen eläk­keen. Sit­ten ei asum­is­tukea paljoa tarvit­sisikaan ja sekin tulisi sit­ten eläk­keen­saa­jan asum­istuen puolelta, jos sitä edes tarvitsisikaan.
  Toisaal­ta mei­dän per­heen mah­dolli­nen avio­ero mak­saisi yhteiskun­nalle aika paljon. Äkkiseltään 760e/kk ei kuu­losta paljol­ta mut­ta 91200e/10v diskon­tatu­na tämän päivän tasoon kuu­lostaakin jo vähän isom­mal­ta summalta.
  Tuliko päälle vielä lap­sil­isän yh-koro­tuk­setkin. Vai ei kai sen­tään yksi­huolta­ja koro­tuk­sia lap­sil­isään mak­se­ta niillekin, joil­la lapset on osan ajas­ta toisel­la vanhemmallaan?

 14. Osmo Soin­in­vaara: “Kyl­lä val­tion päätök­set Ara:n tulo­rajoista koske­vat myös Hekan asuntoja.”

  Siis onko tämä sinus­ta siis ok?
  Kan­nat­ta­vatko vihreät Helsingis­sä siis seg­re­gaa­tion täys­mit­taista käynnistämistä?

 15. Työt­tömyys­tur­van suo­jaosan pois­to heiken­tää keikkatyömah­dol­lisuuk­sia mikäli työt­tömyys­tur­vaa leikataan sit­ten merkit­tävästi siltä osin jos­sa oli se suo­jaosa vaikut­ta­mas­sa. Keikkatyöhän on ollut se vaikeam­min työl­lis­tet­tävien työl­listämiseen paras väline, kos­ka siinä on vähem­män riske­jä työ­nan­ta­jille. Tässä men­nään siis pois ket­teräm­mästä työl­listämis­es­tä. Myös työkokeilun vai­h­toe­htona keikkatyö on parem­pi, kos­ka työkokeilus­sa tulee epäon­nis­tu­misen koke­mus jos se ei onnis­tukaan, mut­ta keikkatyössä voi jät­tää työkeikko­ja valitsematta. 

  Sit­ten on vielä ne vajaakun­toiset, joille keikkatyö olisi se hyvä työllistymisvaihtoehto.

 16. Uudessa-See­lan­nis­sa oli tutkit­tu Auck­landin 2016 kaavoitusu­ud­is­tuk­sen (tiivistyskaa­va, upzon­ing) vaiku­tuk­sia asun­to­jen rak­en­tamiseen sekä asumiskus­tan­nuk­si­in. Käytän­nössä kak­sioiden ja kolmioiden vuokrat oli­vat 20–30% halvem­mat mitä ver­rokkialueil­la. Asun­to­jen hin­take­hi­tyk­seen tuos­sa on vähän huono ottaa kan­taa, kun se jokat­a­pauk­ses­sa on maan hin­ta + raken­nuskus­tan­nuk­set kohteesta riip­puen. Asun­tomarkki­noil­lakaan ei tarvi kärvis­tel­lä, jos vaan asioille tehtäisi­in jotain.

 17. Osmo: “Val­tion päätök­sistä vas­taa uusi hal­li­tus. Siinä eivät vihreät ole mukana.”

  Kun­tata­sol­la vihreät voivat ajaa ja tehdä kun­tako­htaisia ratkaisu­ja kuten tiedät.
  Vrt. vaik­ka tänään Hesaris­sa HEKAn isännöitsijän/tj:n real­isti­nen huoli asiasta. 

  No, jäädään seu­raa­maan mitkä oppo­si­tioon jääneet puolueet ja edus­ta­jat esim. Helsingis­sä tukevat/vastustavat hal­li­tu­so­hjel­man mukaisia ARA-tulo­rajo­ja. Vuokralaiset kyl­lä tätä tule­vat seu­raa­maan tarkasti. Esim. keski­t­u­loisu­us pk-seudul­la e i ole hyvä­tu­loisu­ut­ta. Juuri ja juuri saa toimeen­tu­lon iso­jen asum­is­meno­jen keskel­lä riit­tämään. Sen tietää jos kokeilee, esim. kak­sikym­men­tä vuotta. 

  Tuskin on talous­poli­it­tis­es­ti tai kun­tapoli­it­tis­es­ti viisas­ta pyrk­iä siihen että HEKAn tms. asun­nois­sa ei asu lainkaan kokon­aan oman vuokransa mak­savia. Ei vero­markko­jen eikä seg­re­gaa­tion kannalta.

  1. Olen samaa mieltä, että tämä tulo­jen tark­istus on huono vai­h­toe­hto, mut­ta val­takun­nalli­nen lain­säädän­tö on voimas­sa Helsingis­sä niin kauan kun Helsin­ki ei julis­taudu itsenäisek­si vapaavaltioksi.

   1. Aivan oikein. Uudessa-See­lan­nis­sa toteuteti­in 1984 ‑1990 uus­lib­er­al­isti­nen talousu­ud­is­tus Työn­väen­puolueen hal­li­tuk­sen johdol­la ei siis per­in­teisen oikeis­tokon­ser­vati­ivien kuten Chi­lessä, Yhdys­val­lois­sa ja Bri­tan­ni­as­sa tehti­in. Tämä Uuden-See­lan­nin uus­lib­er­al­isti­nen talousu­ud­is­tus on nimeltään Roger­nomics. Val­tio­varain­min­is­teri Roger Dou­glasin mukaan joka toteut­ti tuon ohjel­man johon kuu­lui muun muas­sa Uuden-See­lan­nin dol­lar­in päästämi­nen kel­lu­vak­si val­u­ut­tak­si (ennen sitä se oli sid­out­tu Yhdys­val­tain dol­lari­in) ja vero­tu­ud­is­tus jon­ka yhtey­dessä otet­ti­in käyt­töön arvon­lisävero­jär­jestelmä ja eri­laiset tuki­aisia lakkautet­ti­in. Uus­lib­er­al­is­min his­to­ri­as­sa tämä Roger­nomics oli pieni uud­is­tus ver­rat­tuna Rea­gan­is­min, Thatch­eris­min ja Chicagon koulukun­nan uud­is­tuk­si­in Chilessä.

 18. Kan­nat­taa kat­soa tämän aamuinen Ylen aamun jälkipörssi. Siel­lä var­masti “ei vasem­mis­to­laiset” arvioi­vat sinin­imustien hal­li­tu­so­hjel­maa ja löytävät siitä juuri samat jär­jet­tömyy­det kuin nykyi­nen oppo­si­tio . Kovin vähän posi­ti­ivista jälkipörssiläisil­läkin oli hal­li­tu­so­hjel­mas­ta san­ot­ta­vana ja senkin he sanoi­vat sano­jaan nieleskellen. Näköalat­toman, lyhyt­näköisen, kapeakat­seisen ja pien­i­t­u­loisille kohtu­ut­toman hal­li­tu­so­hjel­man tuo sin­imus­ta sak­ki teki myös jälkipörssiläis­ten mielestä.
  Ja negati­ivisik­si tun­tu­vat jäävän vaiku­tuk­set työelämäänkin kun kuun­teli Suomen yrit­täjien Mikael Pen­tikäisen ja PAMin Anni­ka Rön­ni-Säl­lisen aamuista keskustelua. 

  Hal­li­tu­so­hjel­mas­sa on kuun­nel­tu selvästi enem­män niitä ns. huono­ja työ­nan­ta­jia jot­ka oma­l­la omaval­taisel­la toimin­nal­laan aiheut­ta­vat työelämän ongelmia kuin niitä työ­nan­ta­jia jot­ka ymmärtävät mikä merk­i­tys on sil­lä että asioista sovi­taan työn­tek­i­jöi­den kanssa tasaver­tais­es­ti neu­votellen. Nyt Orpon hal­li­tus rikkoo työelämää enem­män kuin kor­jaa ja se tulee kalli­ik­si! Hyvät työ­nan­ta­jat eivät hyödy työn­tek­i­jöi­den ase­man heiken­tämis­es­tä var­masti mitään, vaan ennem­minkin häviävät. Huonoille se taas antaa mah­dol­lisu­u­den olla entistäkin huonom­pia. Kun asioi­ta yritetään kor­ja­ta enem­mistön etu uno­htaen ongel­mat vaan pahenevat. Esimerkkinä se kun kaikkia työt­tömiä halu­taan kohdel­la kuin he oli­si­vat työha­lut­to­mia tai työlain­säädän­töä muut­taa sik­si että jotkut yri­tyk­set, veikkaisin että ne löy­tyvät pääosin jär­jestäy­tymät­tömien joukos­ta, halu­aisi­vat vaan sanel­la omat työe­hton­sa. Valitet­tavasti vaan niiden huono­jen työ­nan­ta­jien märkä uni on päästä käyt­tämään mieli­v­al­taa tai ainakin vaien­ta­maan työn­tek­i­jät pelol­la, vaikkeivät he sitä tietenkään itse myönnä. 

  Orpon sin­imus­ta hal­li­tus vie tosi­aankin markki­na­t­alouden maineen!

  1. Minä kat­soin tuon yle aamun keskustelun. Pen­tikäi­nen puhui asi­aa. Taisi­pa maini­ta tuonkin asian, mis­tä minäkin olen näreis­säni, että työ­nan­ta­ja joutuu mak­samaan palkkaa työn­tek­i­jän vapaa-ajan tap­atur­man sairauspoissaolosta.
   Työn­tek­i­jäpuolen edus­ta­jal­la oli pieni lap­sus, mikä on kyl­lä anteek­sian­net­tavaa suo­ras­sa lähetyk­sessä. Hän kehui covid epi­demi­an hoi­dos­sa mm työelämän lomau­tusjär­jestelmää, mikä helpot­ti epi­demi­an hoitoa. Kuitenkin moit­ti hal­li­tuk­sen kaavailua lyhen­tää lomau­tuk­sen ilmoi­tu­saikaa. Covid epi­demi­an aikana nimeno­maan lyhen­net­ti­in tuo­ta ilmoi­tu­saikaa, jot­ta asi­as­ta oli jotain hyötyä.

   1. Et sit­ten kat­sonut jälkipörssiä kokon­aan, osu­ut­ta johon osal­lis­tui mm. Heik­ki Pur­si­ainen. Siinä ei kehu­ja jaet­tu, eikä jaet­tu tänään eduskuntakeskustelussakaan.

    Ilmeis­es­ti olet sit­ten myös sitä mieltä että työn­tek­i­jän pitää tul­la töi­hin sairaanakin. Ainakin Pen­tikäi­nen tun­tui ole­van sitä mieltä.

    Mikäs lip­sah­dus se jos kehuu miten hyvin nykyi­nen jär­jestelmä toimii ja osoit­taa kuin­ka hienos­ti työn­tek­i­jät toimi­vat kun tilanne niin vaatii.

 19. “Pieni­palkkaiset taas pää­si­sivät selvästi nyky­istä korkeam­malle tulota­solle täy­den­tävien tulon­si­ir­to­jen vuoksi.”

  Mikä olisi pieni­palkkaisen neu­vot­telu­valt­ti suh­teessa VVM:n? Finanssineu­vosten kir­joituk­sia ei tarvitse lukea kovinkaan pitkälle, kun selviää että työssäkäyvien köy­hyys ei suinkaan ole vas­ten­mieli­nen aja­tus kaikille. Pikem­minkin päin­vas­toin ja työl­lisyysas­teen- ja talouskasvun edellytys.

 20. En allekir­joi­ta Osmon väitet­tä siitä, että jatkos­sa pieni­palkkai­sis­sa töis­sä ay-liike olisi ain­oa väylä työn­tek­i­jän etu­jen kasvu­un. Mon­een mata­lan koulu­tus­ta­son työhön on täl­lä het­kel­lä val­ta­va tarve tek­i­jöille. TES-taulukon palkat ja kelvol­liset työolo­suh­teet eivät tah­do riit­tää vaan kykenevim­mät ja hie­man vähem­män kykenevätkin vai­h­ta­vat parem­min mak­sa­van naa­purin hom­mi­in. Ja niitä parem­min mak­savia kil­pail­i­joi­ta tun­tuu riit­tävän. Palkkakartel­lit luhis­tuu ja ryh­mäkuri katoaa työnantajaleirissä.

  Sairaan- ja las­ten­hoita­jien julki­nen palkkako­rot­telu on vain osa tilan­net­ta. Logis­ti­ik­ka-alal­la moni jät­tiyri­tys, jot­ka ovat vuosikym­meniä vetäneet lin­jaa “taulukkopalk­ka, tästä ei neu­votel­la!” tar­joaa nyt mitä erinäisimpiä koke­mus- ja tehokku­us­bonuk­sia. Varas­toil­la ja kul­je­tuk­sis­sa työsken­telee kym­meniä tuhan­sia, joi­ta tämä kos­kee. Kiin­teistön­hoi­dos­sa sama jut­tu: alan ammat­ti­lai­sista pide­tään kiin­ni ylimääräisil­lä koro­tuk­sil­la. Jopa keskit­tynyt ruokakaup­pa on alka­nut ylit­tää taulukkopalkat ja tuonut lisää etuuk­sia. S‑ryhmä ja Lidl etunenässä, Keskon on pakko seurata.

  Palkkaliuku­mat ovat tun­netusti vaikea kohde tutkit­tavak­si, mut­ta uskon että jok­seenkin kaik­ki tule­vat tutkimuk­set näyt­tävät oman työ­panok­sen kil­pailut­tamisen laa­jun­tuneen asiantun­ti­jatöistä taval­lisi­in duunarei­hin. Tren­di näyt­tää muutenkin vievän tähän. 2000-luvul­la noin kak­si kol­ma­sosaa tulo­jen kasvus­ta on tul­lut sopimusko­ro­tuk­sil­la, mut­ta viime vuosi­na liuku­mat ovat olleet useim­miten suurem­pi tulota­son nostaja.

 21. pis­tetään huumo­ria, tiivistäen veikkaan että kokoomus on veroaleesta ihan huumas­sa, ja sal­lii kaiken muun.

  hal­li­tus­neu­vot­te­lut

  kok: no niin aloite­taan, eikä sit­ten mitään typeryyksiä

  per: mites olisi tiuken­nuk­sia maa­han­muut­toon, vaik­ka tällaista?

  kok: liian tiukkaa ja epärealistinen

  rkp: ruotsin pakkoa pitää laajentaa

  kok: sitä on jo tarpeeksi

  kd: kirkoille verovähnnyksiä

  kok: liian vero­ja kiertävää

  per, rkp, kd: mites sä itse?

  kok: mites olisi veroale?

  per, rkp, kd: ehkä voisi käy­dä kun jotain vastineeksi

  kok: joooo’oo

  per: maa­han­muut­to tiuken­nuk­sia kolminkertaisesti

  kok: kyyyyyl­l­l­l­lääääää (ihan päihteissään)

  rkp: ruotsin kieltä sinne ja tänne ja maahanmuuttoon

  kok: jip­pi­i­i­ii (aivan sekaisin)

  kd: seu­rakun­tia jär­jestemään eri­laista toimintaa

  kok: maaaah­tavaaa (jos­sain pilvessä)

  per, rkp, kd: mites tää touhu maksetaan?

  kok: ehkä tuo asum­is­tu­ki tai jotain (sekaise­na)

  per, rkp, kd: meil­lä on hal­li­tus, miten saadaan tuo kokoomus näyt­tämään pääministeriltä?

  kok: hiihi­hi­i­ihi­hi­ii

  per: lisää veroaletta

  rkp: eipäs nyt tape­ta päämis­ter­iä yliannostukseen

  sit­ten nämä kävelee pihalle ja julis­taa että on hallitusohjelma.

 22. Hal­li­tus vie ensisi­jais­es­ti Suomen kan­sain­välisen maineen. Asia, jota molem­mat sekä kokoomus että perus­suo­ma­laiset pitävät toiv­ot­ta­vana. Googleen kun lait­taa täl­lä het­kel­lä Vil­helm Jun­ni­lan nimen, niin google varoit­taa valeuuti­sista siten, että uutis­sisältö päivit­tyy nopeasti ja usein täl­läisessä tilanteessa luotet­ta­va media on hitaam­paa ja haku­tu­lok­si­in kan­nat­taa suh­tau­tua kri­it­tis­es­ti. Google siis varot­taa täl­lä het­kel­lä, että Hs.fi, is.fi ja iltalehti.fi ovat toden­näköis­es­ti valeuutisia.

  Yhden paikallisen poli­isin kom­ment­ti aiem­min viitat­tuun nat­siko­hu­un on seu­raa­va. Mitään irti­sanou­tu­mista aiem­mista puheista ei mis­sään tapauk­ses­sa olisi saanut tehdä. Omat eivät siitä tykkää ja muut eivät usko, että mieli on muut­tunut min­is­ter­in­pestin myötä.

  1. Perusuo­ma­laiset eivät ole minus­ta ymmärtäneet että kaik­ki täl­läi­nen nat­sei­hin myön­teis­es­ti liit­tyvä kom­men­tit ote­taan aivan toisel­la taval­la vas­taan Kes­ki-Euroopas­sa ja Israelis­sa kuin Suomes­sa. Syy on his­to­ri­as­sa. Vaik­ka Suo­mi oli Sak­san aseveli oli emme olleet muodol­lis­es­ti osa akse­li­v­al­tioi­ta. Suomen juu­ta­lainen väestöä ei tuhot­tu keski­tysleireil­lä. Suo­mi poikke­si hyvin paljon muista Sak­san liit­to­lais­maista. Oppo­si­tio voi tehdä min­is­teri Jun­ni­lalle epälu­ot­ta­musäänestyk­sen. Min­is­teri Jun­ni­la voisi kyl­lä tehdä itselleenkin palveluk­sen antaa Eduskun­nalle tiedo­nan­non. Suomen mainet­ta tämä ei kyl­lä heiken­nä mut­ta vaikeu­taa aika paljon min­is­teri Jun­ni­lan työsken­te­lyä kau­pan edis­tämisessä. Itä­val­ta oli EU maid­en boiko­tis­sa 2000-luvun alus­sa kun Itä­val­lan vapaus­puolue nousi Jörg Haiderin johdol­la Itä­val­lan kansan­puoleeen kanssa hal­li­tuk­seen. Kaik­ki Itä­val­taan liit­tyvät asi­at mukaan lukien itä­val­ta­lais­ten koulu­jen vierailut Sak­saan ja sak­salais­ten koulu­jen vierailut Itä­val­tana peru­utet­ti­in. Suo­mi boikot­tia en halua kos­ka min­is­teri Jun­ni­la ei edus­ta koko Suomea eikä kaikkia hal­li­tus­puoluei­ta vaan perus­suo­ma­laisia. Kuten Haider edusti vain itseään.

   1. “Perusuo­ma­laiset eivät ole ymmärtäneet…”

    Itse taas näk­isin, että tässä todel­lakin ymmär­retään se mitä ollaan tekemässä. Migrin, Pv:n, poli­isin ja rajan miehit­tämi­nen omil­la toim­i­joil­la on ollut äärim­mäisen sys­temaat­tista ja tämä poli­ti­ikan ken­tän hal­tu­unot­to on yksi askel eteenpäin. 

    Yksi ksak­soiskansalainen lait­toi juuri medi­aan viestiä siitä, että kansal­lis­sosial­is­mi on vah­vasti läs­nä hänen koti­maansa toimin­nas­sa ja tälle väit­teelle löy­tyy valitet­ta­van paljon aineis­toa, jol­la tätäkin väitet­tä voi puo­lus­taa. Voisin lis­ta­ta itse luke­mat­to­mia “pas­ka iskee tuulet­timeen”- jut­tu­ja suomes­ta, mut­ta niiden annetaan vaan kas­vaa eikä niihin voi­da puuttua

 23. Ja tämä vas­takkainaset­telu ei siis tule kär­jistymään. Kaik­ki todel­li­nen voima sekä vipu­voima sen hyö­dyn­tämisek­si on perus­suo­ma­laisil­la. Niil­lä on ollut jo aiem­min val­ti­ol­la keskeiset paikat miehitet­ty­inä ja nyt niil­lä on myös maan poli­it­ti­nen valta.

  Ei ole vas­tavoimaa, joten on turha huudel­la minkään vasem­mis­ton suun­taan siitä, että lib­er­aali demokra­tia tarvit­see puo­lus­ta­jaa. Kaik­ki yri­tyk­set vas­tus­taa mei­dän hallinnon radikalisoi­tu­mista aiheut­ta­vat sen, että radikalisoi­tu­miseen annetaan lisää resursseja.

  1. Vas­takkaina­jat­telus­sa vas­tavoimat ovat perus­suo­ma­laiset ja vihreät. Perus­suo­ma­lais­ten medi­ak­en­tästä en tiedä, mut­ta esim yle ja hs vyöryt­tävät omaa vihreätä ja maaseu­tu­vas­taista mis­sio­taan täy­del­lä teholla.
   Vas­takkaina­jat­telus­sa on tuo ongel­ma, että joutuu val­it­se­maan puolen­sa. Vaik­ka ei hyväksy­isikään kaikkia toimia. Maaseudul­la moni joutuu val­it­se­maan perus­suo­ma­laiset, kun keskus­ta hylkäsi ja vihreät yrit­tävät tuho­ta elinkeinon. Sosi­aalidemokraatit ovat per­in­teis­es­ti olleet talon­poikavas­taisel­la linjalla.

   1. Orpon hal­li­tuk­sen ohjel­mas­ta hyö­tyy maaseudun perus­suo­ma­laisia äänestävät yrit­täjtä ja perus­suo­ma­laisia äänestävät teol­lisu­u­den piiris­sä työsken­televät duu­nar­it kär­sivät eniten . Perus­suo­ma­lai­sis­sa on ollut aina duu­nar­isi­ipi ja yrit­täjäsi­ipi ja kun nämä kak­si pis­tetään keskustele­maan puolueen sisäl­lä rahas­ta joutuu jom­pikumpi perään­tymään. Täl­lä ker­taa hal­li­tu­so­hjel­mas­sa duu­nar­it pet­tyvät ja yrit­täjät kiit­tävät. SDP:llä on mah­dol­lisu­us saa­da per­sudu­unare­i­ta takaisin kun hal­li­tu­so­hjel­man konkreet­ti­nen toimeen­pano alkaa ja Val­tio­varain­min­is­teri Purra esit­telee leikkaukset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *