Suojaosan poisto työttömyysturvasta ymmärrettävä , mutta väärä ratkaisu

Hal­li­tus pois­taa työt­tömyys­tur­vas­ta 300 euron suo­jaosan. Tähän on perus­teen­sa, mut­ta ratkaisu on väärä.

Kun tuo 300 euron suo­jaosa tuli voimaan, työt­tömät alkoi­vat tehdä eri­laista keikkaa paljon innokkaam­min. Se tuot­ti pait­si tulo­ja ja vero­tu­lo­ja, myös piti hei­dän parem­min työ­markki­nakelpoise­na ja edesaut­toi siten työl­listymistä pysyvään työhön.

Siinä oli kuitenkin yksi paha vika. Sovitel­lus­sa päivära­has­sa on ymmär­ret­tävä kat­to, jon­ka mukaan päivära­ha ja palk­ka eivät saa yhteen­sä olla enem­män kuin päivära­han perus­teena ole­va palk­ka. Osa-aikatyö ei saa olla kan­nat­tavam­paa kuin kokoaikatyö. Kau­pan alal­la tämä kat­to tuli vas­taan jo alle 20 tun­nin viikko­työl­lä. Ei siis kan­na­ta ottaa vas­taan kokopäivä­työtä. Tämä sopii myös kaup­pi­aalle, jol­la osa-aikatyön teet­tämi­nen on kannattavaa.

Hal­li­tus näyt­tää pain­ot­ta­van kokoaikatyön vas­taan­ot­tamista, vaik­ka se tyre­hdyt­tääkin työt­tömien halun lyhy­isi­in työkeikkoi­hin tai vaikka­pa vapaa­palokun­nista saatavi­in lisäan­sioi­hin  ̶  niistä tämä suo­jaosa muuten alkoi.

Olisi pitänyt kat­sel­la asi­aa vähän box­in ulkop­uolelta sormeile­mal­la yhteenso­vi­tus­pros­ent­tia. Opti­maal­ista olisi, että sovitel­tu päivära­ha lop­puu tasan sil­loin, kun palk­ka saavut­taa päivära­han perus­teena ole­van palkan. Tosin tämä peri­aate nos­taisi yhteenso­vi­tus­pros­entin varsin korkeak­si pieni­palkkaises­sa töis­sä. Oli miten oli, kan­nat­taisi ava­ta koko laki.

12 vastausta artikkeliin “Suojaosan poisto työttömyysturvasta ymmärrettävä , mutta väärä ratkaisu”

 1. Eipä tämä poruk­ka paljoa näytä ajat­tel­e­van kun ovat heit­tämässä ongel­maiset kadulle ilman mitään tukia. Asun­not­to­muut­ta saatu vähen­net­tyä, mut­ta nyt sit­ten tämä oikeis­to­larp­pi yrit­tää näytel­lä kovista kaikessa ajat­telemat­ta seu­rauk­sia. KD näyt­tää valin­neen uskok­seen amerikkalaisen tv-evanke­lis­to­jen men­estys­te­olo­gian ja sen miljonäärien palvon­nan ja jät­täneen per­in­teisen kirkon. Tässä on nuuku­u­den ja kon­ser­vati­ivi­su­u­den sijas­ta valit­tu juuri tuol­lainen flek­saamisen ihannointi.

  1. Vuokra tip­pu­vat kun mak­sukykyiset vuokralaiset lop­pu­vat. Eivät vuokranan­ta­jat voi lop­ut­toman pitkään pitää hin­to­ja tapis­sa ja asun­to­ja tyhjänä etenkään kun lain­o­jen korot ovat nousseet tappiin.

   Lähiök­er­rostaloa­sun­nos­ta jos on 100000€ lainaa ja korko on 5%, niin joka kuukausi kun asun­to on tyhjänä tuot­taa 600€ negati­ivista kas­savir­taa. Vuokran­ta­jathan nyt ovat kuses­sa, on vuokralaisen markkinat.

 2. Omas­ta mielestäni nykyi­nen suo­jaosa on ollut ongel­malli­nen kan­nustin­loukun aiheut­ta­ja itsessään, kos­ka samainen suo­jaosa on ollut myös asum­istues­sa ja kun huomioidaan myös päivähoit­o­mak­sut ja muut asi­at, monel­la on suo­jaosan ylit­tävässä kohdas­sa tul­lut vas­taan yli 100 %:n tulo­jen mene­tys lisä­tu­loille. Yksir­a­jaiset suo­jaosat, johon tämä ongel­ma on kul­mi­noitunut, olisi kuitenkin ollut parem­pi kor­va­ta tulo­jen kasvun mukaan liuku­vapros­ent­tisel­la suo­jaos­al­la, jon­ka nykytekni­ikalla saisi hel­posti aikaan. 

  Sovitel­tu­un päivära­haan joh­dos­ta osa-aikatyö jää yhä kan­nat­tavak­si monille työttömille.

  Työt­tömyys­tur­van suo­jaosan pois­ton isoin vaiku­tus on siinä, että se tekee työt­tömyyspäivära­ho­jen lasken­nas­ta mon­imutkaisem­paa. Kun rak­sii ruu­tu­un, että tien­an­nut alle 300 euroa, saa päivära­han tilille seu­raa­vana tai sitä seu­raa­vana päivänä hake­muk­ses­ta monis­sa työt­tömyyskas­soista, jos on kyse muus­ta kuin ensi­hake­muk­ses­ta, kos­ka ne päivära­hat eivät tarvitse man­u­aal­ista käsit­te­lyä. Jos rak­sii, että on tien­an­nut yli 300 euroa, sit­ten hake­muk­sen käsit­te­ly kestää pari viikkoa, ja joku las­kee sovitel­lun päivära­han määrän. Muu­tos lisää työt­tömyyskas­so­jen työtä. Joskin tulorek­isterin ansios­ta käsit­te­ly­työ sovitel­lus­sa päivära­has­sa on nykyään huo­mat­tavasti aiem­paa pienem­pi — varsinkin kun päivära­ha las­ke­taan nykyään mak­supäivän mukaan eikä enää tien­aamisa­janko­hdan mukaan, eli jos joku sivu­toimen työ­nan­ta­ja mak­saa palkat 3 kuukaut­ta jäl­jessä tien­aamis­es­ta, sit­ten tulotkin huomioidaan vas­ta sen päivära­han kohdal­la, jol­loin palk­ka mak­se­taan, eikä aiem­pi­en kuukausien päivära­han mak­su jää enää odot­tele­maan näitä viipyviä palkkoja.

  1. monel­la on suo­jaosan ylit­tävässä kohdas­sa tul­lut vas­taan yli 10
   0 %:n tulo­jen mene­tys lisätuloille.

   Näin käy vain toimeen­tu­lotuen 150 euron suo­jaosan vuok­si ja sekin johtuu siitä, että Krista Kiu­ru muut­ti toimeen­tu­loa koske­van lain sellaiseksi.

   1. Tuo yli 100 %:n tulo­jen mene­tys voi tul­la vas­taan, vaikkei saa edes toimeen­tu­lo­tukea. Kun lisä­tu­lo leikkaa työt­tömyy­se­tu­ut­ta 50 %, ja lisää samal­la tulovero­ja, leikkaa osal­la myös asum­is­tukea, ja kas­vat­taa päivähoit­o­mak­su­ja ja/tai mah­dol­lis­es­ti vie vielä oppi­ma­te­ri­aalil­isänkin per­heen van­hem­mil­ta lap­sil­ta, ja kun töis­sä käyn­ti­in liit­tyy yleen­sä matkaku­lu­ja, vaate­hank­in­to­ja ja mui­ta meno­ja, jot­ka töitä tekemät­tä jät­tämäl­lä vält­tää, niin lop­putu­lok­se­na on ainakin monel­la lap­siper­heel­lisel­lä se, että lisätöi­den tekem­i­nen johtaa yli 100 pros­ent­tiseen tulo­jen mene­tyk­seen lisä­tu­lo­jen osalta joko heti suo­jaosan yli­tyk­sen jäl­keen tai jonkin ver­ran sen jäl­keen myöhem­min. Näin tilanne on jo ihan ilman toimeen­tu­lo­tukea ja sen suo­jaosi­akin. Esite­tyt leikkauk­set, jois­sa ollaan leikkaa­mas­sa mm. lap­sien lukumäärään liit­tyvät lisät pois työt­tömyy­se­tuuk­sisat, johta­vat siihen, että moni lap­siper­he saat­taa siir­tyä toimeen­tu­lotuen piiri­in, jos­sa on omat kan­nustin­loukkun­sa, kun kaik­ki tulo­jen nousu leikataan pois.

 3. Tak­er­run nyt lil­lukan­var­si­in, mut­ta ihmette­len heit­toasi vapaa­palokun­nista. Niis­säkin taitaa olla niin, että myös työelämässä akti­iviset kuu­lu­vat myös niihin. Tun­te­mani VPK-laiset ovat aka­teemisia ja työelämässä kiireisiä. Täl­lä ei olisi muuten
  väliä, mut­ta jälleen naker­taa blo­gis­sasi esit­tämiesi havain­to­jen ja sen myötä ideoiden luotettavuutta.

  1. Tämä 300 euron suo­jao­su­us tuli alun­perin vain vapaa­palokun­nis­sa oleville. Jokin ongel­ma oli siis ole­mas­sa, kun täl­lainen pykälä tarvittiin.

 4. Min­u­un ainakin kolah­taa tämä 300€ suo­jaosan pois­to kovasti. Kos­ka työt ovat epäsään­nöl­lisiä, uloston suo­jao­su­ut­ta ei sovel­leta. Jos tien­aan 300€, vaiku­tus talouteeni on 30€ (kun huomioidaan vero, ulost­to ja vaiku­tus etuuteen). 

  Mon­een työan­ta­jaan tulee myös vaikut­ta­maan. Itse olen vuosikau­sia tehnyt keikko­ja kevy­tyrit­täjänä toim­i­joille, joil­la ei ole mitään mah­dol­lisu­ut­ta työl­listää ketään kokoaikaises­ti (gal­le­ria, yksi­tyi­nen museo, käsi­työläis­ten osu­uskun­ta, kesäravintola). 

  Mitähän muuten kevy­tyrit­täjä­fir­mat kuten Eezy tai Ukko tämän kokevat? 

  Läh­es kuusikymp­pisenä kil­pailu työ­paikoista nuorem­pi­en kanssa on toiv­o­ton­ta, vaik­ka itse koen ole­vani täy­dessä terässä (alka­va muistisairaus?)

  Olen päät­tänytkin lyödä han­skat tiski­in, pienen­tää kulut min­imi­in ja alkaa käyt­tämään aikaani mielekkäästi ulkoillen, veneillen, lukien, taidet­ta har­rastellen, ystäviä tapaillen, leipoen jne. 

  Haen toki kokoaikatyötä (ja jos tärp­pää yli 13 vuo­den jäl­keen, niin JEE ) ja elän työ­markki­nat­uen turvin eläkeikään (67) saak­ka. Pimeitä keikko­ja tietenkin teen, jos mahdollista!

 5. Mul­la on pitkä omako­htainen koke­mus tuos­ta palkka+päiväraha-katosta.
  Mut­ta kos­ka se on niin häh­mäi­nen, niin selvitin asian itsel­leni tarkasti taulukko­lasken­nal­la viime maaliskuussa.
  Esimerk­ki huip­puyksinker­tais­es­ta laskukaavaasta:
  IF(IF(H22>B22;B22−D22;H22)B22;B22−D22;F22))

  Mul­la tilanne on se, että jos palkkat­u­lot 0€, niin kokon­ais­brut­to­tu­lot 1511€,
  jos palkkat­u­lot 300€, niin kokon­ais­brut­to 1811€
  jos palkkat­u­lot 680€, niin kokon­ais­brut­to 1997€
  ja jos palkkat­u­lot 2000€, niin kokon­ais­brut­to 2000€.
  Välil­lä 680‑2000€ mar­gin­aaliv­ero on siis 99,77%.

  Toisin­sa­noen suo­jao­su­u­den merk­i­tys ei ole sovitel­lul­la ansiosi­don­naisel­la merkit­tävä, perus­tur­val­la merkit­tävyys tiet­ty nousee.

  Mut­ta jot­ta ei päädytä kir­sikan­poim­intaan, niin huomioon pitäisi ehdot­tomasti ottaa suo­jao­su­u­den pois­to asum­istues­ta. Yhteis­merk­i­tys on se joka merkitsee.

  Sit­ten vielä asi­api­hvi: en usko, että olen joku poikkeus tai kum­mallisu­us, mut­ta en ole ikinä kieltäy­tynyt työstä suo­jaosan tai minkään muunkaan loukun takia.
  En usko, että näin tekee moni muukaan homo economicus.

  Sen sijaan he, joil­la kyvyt tai her­mot ei riitä laskea auki kaikkia koukeroi­ta, voivat hyvinkin irra­tionaalis­es­ti pelätä, että työn tekemis­es­tä tulee heille ongel­ma. Ja voi tul­lakin, jos ei osaa siitä oikein ilmoit­taa sekä vas­ta­ta kaiken­laisi­in selvi­tyspyyn­töi­hin. Tulon­si­ir­to­jen saa­jan rooli on raskas­ta työtä ja vaatii kylmiä her­mo­ja sekä asen­net­ta, jos­sa voi näyt­tää kos­ka vaan ja kuin­ka pitkään vain keskisormea byrokra­tialle, mut­ta se pitää vain tehdä byrokra­t­ian sään­tö­jen mukaan.

  Pitää myös aina olla valmis heit­tämään toiveet, suun­nitel­mat ja unel­mat roskiin.
  Esim. viime vuo­den keväänä min­ulle selvisi, että kun olin saanut luvan opiskel­la ansiosi­don­naisel­la, joka sit­ten lop­pui, enkä asum­isti­lanteeni takia pär­jää perus­tur­val­la, niin vaik­ka opiskelun ohes­sa tein töitä niin paljon, että olisin sen puoles­ta päässyt uudelle ansiosi­don­naiskaudelle, niin löy­tyipä pykälä, ettei tämä opiske­li­jalle onnis­tu. Tätä ei osan­nut yksikään neljästä eri asi­aa hoi­ta­neesta vira­nomais­ta­hos­ta min­ulle ker­toa, ennen kuin aloitin koulun.

  90-luvul­la muis­tan laman aikana luke­neeni ensim­mäiset uutisju­tut kan­nustin­loukuista ja poli­itikko­jen puheet siitä kuin­ka niihin pitää puuttua.
  Väit­täisin, että aika hitaasti etenee.

  Tärkein kan­nustin­loukku tietysti on, että jos omaa ammatin ja koulu­tuk­sen, jolle ei ole kysyn­tää, niin uuden ammatin ja koulu­tuk­sen han­kkimi­nen ei saisi mis­sään tilanteessa heiken­tää toimeentuloa.
  Olen nyt kolmel­la eri vuosikymmenel­lä eron­nut kesken kaiken koulus­ta, jot­ta saan TYÖTTÖMYYSTURVAA, kos­ka opin­to­tukea en joko ole saanut tai sil­lä en ole tul­lut toimeen, toisin kuin työt­tömyys­tur­val­la. Pien­estä on kiinni.

  Kuten on myös juh­la­puheet elinikäis­es­tä oppimisesta.

  “All those moments are lost in time, like tears in the rain…”

 6. Sari Essayah teki lakialoit­teen työt­tömyys­tur­vaan LA47/2021 suo­jaosan korot­tamis­es­ta pysyvästi 500€. Ei kuu­lunut tästä mitään mis­sään sen enem­pää sil­loin kuin jäl­keen­päin. Nyt hän tässä hal­li­tuk­ses­sa joka pois­taa kokon­aan suojaosan.

 7. Suo­jaosan pois­t­a­mi­nen leikkaa köy­him­miltä vajaa 2000€ vuosi­ta­sol­la. Saman ver­ran annetaan lisää yli 14000€ tienaaville.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.